of 40 /40
redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 579 26 12 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74 línia vallès 30 de setembre de 2011 · Núm. 369 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat Sol·licitat el control Sant Celoni Castaño es reunirà amb el conseller Recoder per allargar la R-8 35 Martorelles Alben podria comprar Manaut i salvar al 50% de la plantilla 28 Rebaixa de sou als hospitals de Granollers i Sant Celoni Foto: Eduardo Benito 3 Les respectives plantilles han aprovat l’acord entre el comitè i la direcció per evitar un ERO Tallen les ales a la falconeria a Gallecs 16

Línia Vallès 369

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 369

Text of Línia Vallès 369

Page 1: Línia Vallès 369

redacció 93 570 62 64 · [email protected] · administració 93 579 26 12 · publicitat 93 570 88 96 · Fax 93 570 87 74

líniavallès30 de setembre de 2011 · Núm. 369 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Sol·licitat el control

Sant CeloniCastaño es reunirà amb el conseller Recoder per allargar la R-8

�35MartorellesAlben podria comprarManaut i salvar al 50% de la plantilla �28

Rebaixa de sou als hospitals de Granollers i Sant Celoni

Foto: Eduardo B

enito

�3Les respectives plantilles han aprovat l’acord entre el comitè i la direcció per evitar un ERO

Tallen les ales a la falconeria a Gallecs

�16

Page 2: Línia Vallès 369

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Setembre201130líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 369

3�En Portada líniavallès.catSetembre201130

Esparadraps contra les tisoradesEls hospitals de Granollers i Sant Celoni han aprovat una rebaixa del sou a canvi d’evitar

expedients de regulació d’ocupació que afectaven a uns 270 treballadors en total

planejava sobre unes 200 per-sones; en el segon, sobre una se-tantena.

Per la seva banda, la Pla ta -forma en Defensa de la SanitatPública del Baix Vallès es va reu -nir el 23 de setembre per valorarles re tallades pro mogudes pelGovern. L’en titat és contrària ala possible instauració d’un sis -te ma de copagament en la sani-tat públi ca, plantejada per al -guns conse llers de la Ge ne ra li -tat. En aquest sentit, ha anun -ciat que ma ni festarà la se vaopo sició “amb la màxima ener -gia per tal que la sanitat se gueixisent un dret universal”, ja sufra-gat pels ciutadans a través de lesseves contribucions fiscals.

La Plataforma ha avan çat quecontinuarà reivindicant que les

partides econòmiques compro-meses per a l’Hospital de Molletper l’increment de població –uncop incorporats a la seva àread’influència els municipis deSan ta Perpètua de Mogoda i dePalau-Solità i Plegamans– “espaguin el més aviat possible, jaque és inacceptable que ara quehi ha més usuaris que abans hihagi menys personal sanitari”.

Pel que fa a l’ampliació delservei d’Odontologia, la Plata -for ma valora aquest fet positiva-ment sem pre que “sigui per atots els usuaris sense cap costaddicional” i s’ha mostrat en de -sacord amb el fet que l’hospital“cedeixi un espai públic a unaempresa privada per a que facinegoci”.

ESCOLES MUNICIPALSA Granollers, l’Ajuntament vaaprovar dimarts passat una mo -ció presentada pels grups mu ni -cipals del PSC i d’ICV-EUiA enquè es rebutgen les retalladesanunciades pel Departamentd'En senyament per a les escolesde música i dansa i per a les llarsd'in fants per al curs 2010-11. En

Els treballadors de l’Hospital General de Granollers i els ciutadans van protagonitzar una manifestació fa uns mesos

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

aquest sentit, el text proposa“denunciar l’incompliment delsconvenis convenis signats ambels municipis en el marc de lacomissió mixta Departamentd’E ducació-Entitats Municipa -lis tes (Federació Catalana deMu nicipis i Associació Catalanade Municipis) i les addendes es-pecífiques signades”.

La moció també proposa sol -li citar “un finançament adequata les escoles bressol i als centresd’ensenyament musical i dansagarantint el compliment delscon venis signats pel manteni-ment i el bon desenvolupamentdels serveis i els equipamentsmunicipals”. Tammateix, defen -sa “instar a la Generalitat a es-tablir converses amb l’Ajunta -ment de Granollers per tal de

A Granollers i Cardedeu s’han

presentat mocions contra les retallades al

sector públic

La Plataforma en Defensa de la

Sanitat Pública alBaix Vallès vol que

l’hospital tinguimés recursos

Els efectes de les tisorades delGovern de la Generalitat són ca -da vegada més evidents i tambémés contestades. Les retalla despressupostàries comencen a es-tendre’s i a agafar forma a la sa -ni tat, l’educació i els serveis so - cials.

ELS HOSPITALSEls hospitals de la comarca nohan quedat al marge de les me -su res d’estalvi apli cades pel Go -vern a través de les retallades.En alguns casos, com ha passata Granollers, s’han suprimit ser -veis com és el cas d’UrgènciesCentre, que des de l’1 de setem-bre passat roman tancat en ho-rari nocturn. Els usuaris hanestat els primers afectats de l’ac-ció de la tissora econòmica.

Però les plantilles dels cen -tres hospitalaris tampoc hanque dat al marge de les retalla -des. En una primera fase de lapolítica d’estalvi, alguns trebal-ladors temporals o eventuals javan veure com els seus con trac -tes no eren re no vats o directa-ment res cindits de for ma anti ci -pada; en una segona, que s’haproduit aquests darrers dies, elsfixes s’han vist obligats a accep-tar una rebaixa dels seus sous afi i efecte d’es qui var la pre sen ta -ció d’expedients de regulaciód’o cupació (ERO).

Aquest és el cas dels hos pitalsde Granollers i Sant Ce loni, lesplantilles dels quals han votataquesta mateixa set mana a fa -vor del preacord signat prèvia-ment pels comitès d’empresa i ladirecció. En amb dós casos s’haaprovat una reducció de so us acan vi de mantenir tots els llocsde tre ball durant els antys 2011 i2012. En el primer, l’amenaça

José A. Pilar Vallès Oriental

pactar, dins del conveni de co-rres ponsabilitat, les aportacionseco nòmiques que destina a do -nar suport a les polítiques mu-nicipals d’atenció a les perso -nes”.

MOCIÓ D’INDIGNATSCardedeu, l’Assemblea d’In dig -nats va presentar al registre del’Ajuntament 256 signaturesque s’han adherit a la mociócon tra les retallades de sanitat ieducació que afecten a les es-coles i l’ambulatori del poble.Aquesta proposta de moció fouregistrada el 8 de setembre is’adreçava a l’Alcaldessa i als setgrups municipal del Consistoriper tal que la presentessin a laseva aprovació al plenari muni -ci pal del proper dia 29.

La moció proposa als grupsmunicipals declarar Cardedeumunicipi lliure de retallades so-cials i comprometre l’acció mu-nicipal vers la promoció d’unaeconomia local i sobirana, quealhora sigui solidària demo crà -ti ca i ecològica. També convidaa la cons titució d’una comissiómunicipal encapçalada per l’al -cal dessa i un membre de cadagrup municipal que s’entrevistiamb els màxims responsablesde les conselleries de Sanitat id’Educació de la Generalitatamb l’objectiu de revisar les“me sures restrictives” ja apli-cades al municipi i “oposar-se” anoves retallades en els serveispúblics sanitaris i educatius deCardedeu, fent seves les deman-des dels respectius profession-als.

El document també proposaque l’Ajuntament insti al Governde la Generalitat a la convoca -tòria d’un referèndum sobre elmodel social que s’està implan-tant amb les retallades sobre elsserveis públics i les modificaci -ons legislatives que està impul-sant, en la línia del que estanreclamant sindicats i organitza-cions socials del país.

Page 4: Línia Vallès 369

Comarca4� líniavallès.cat Setembre201130 Febrer

201005

Més expedients de regulacióEntre el gener i l’agost s’han presentat 143 EROs quehan afectat més de 2.700 persones al Vallès Oriental

RedaccióVallès Oriental

El nombre d’expedients de regu-lació d’ocupació (ERO) creix coml’escuma a la comarca, a mesuraque passen els mesos. Entre elsmesos de gener i agost d’aquestany s’han presentat un total de143, que han afectat més de 2.700persones, segons la UGT. Si escomparen aquestes dades ambles registrades el mateix períodede 2010, l’augment és evident: 29EROs més i 841 treballadorsafectats més.

Per mesos, cal destacar que eljuliol passat es van presentar 27EROs al Vallès Oriental (8 mésque el 2010), amb un total de 392treballadors afectats (102 mésque l’any anterior).

Per sectors, el 67% dels expe-dients es van registrar en elssectors del metall i la construcció,que alhora són un dels més cas-tigats per la sinistralitat laboral.Pel que fa al tipus de mesura, el

Vallès Oriental > La regidorade Mollet del Vallès Marta Vila-ret Garcia ha estat escollida perencapçalar la llista vallesanad’ERC en les eleccions a les Cortsespanyoles del proper 20 de no-vembre. L’elecció, que es va ferdivendres passat en el marc d’unCongrés Comarcal Extraordina-

Marta Vilaret encapçala la llistavallesana d’ERC a les Corts

ri celebrat a Granollers, es va ferper unanimitat dels 40 militantsacreditats. En el mateix acte varesultar escollit per ocupar elnúmero dos l’alcalde de Castell-terçol, Vicenç Sánchez Soler.

Nascuda fa 31 anys a l’Hospi-talet de Llobregat, en fa més de20 que Vilaret viu al Baix Vallès.

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

Treballadors protesten per la presentació d’un ERO

Simón Rosado

Foto: CCOO

Joan Castaño, nou president

Foto: E. B.

41% va ser de suspensió, el 33%de rescissió i el 26% de reduccióde jornada.

Durant el mes d'agost, encaraque les dades no són molt signi-ficatives perquè és el mes de va-cances per excel·lència, es van re-gistrar sis expedients a la co-marca (quatre més que el 2010)

que van afectar a 65 persones (50més).

Des del sindicat han apuntatque la Reforma Laboral no no-més no ha aconseguit els objec-tius pels quals va ser creada,sinó que ha contribuït a seguiraugmentant el nombre d'expe-dients de regulació d'o cupació.

Vallès Oriental > La federacióde CCOO prepara un homenatgea Simón Rosado, que va morirsobtadament l’11 d’octubre de2010. L’acte se celebrarà la tardadel dia 13 del proper mes al Te-atre Auditori de Granollers. Amés, el sindicat ha contactat ambels ajuntaments de Montornès iMontmeló per proposar als res-pectius alcaldes que el pont queuneix ambdós municipis per so-bre del riu Congost por ti el nomdel sindicalista.

Des del sindicat es consideraque aquesta infraestructura ésbàsica per anar des de l’estació deRenfe de Montmeló fins al polí-gon industrial de Can Buscaronsde Montornès. Fins ara, arribard’un lloc a l’altre resultava peri-llós: o bé s’havia de creuar el riuamb passarel·les improvisadeso bé la carretera de la Roca, moltestreta i sense marges. El primerdels alcaldes en donar el seu su-port a la iniciativa ha estat el deMontornès, Jo sé Antonio Monte-ro (ICV-EUiA).

BREU PERFILSimón Rosado va iniciar la sevatrajectòria sindical en el comitèd’empresa de la factoria de Der-bi, situada en Martorelles. A par-tir d’aquí va arribar a la secreta-ria general de la comarca i a la di-recció de CCOO de Catalunya, ones va encarregar d’Acció Sindical.

CCOO prepara un homenatge a Simón Rosado

Vallès Oriental > L'alcalde deSant Celoni, Joan Castaño, ha es-tat nomenat president del Con-sorci per a la Gestió dels Residusdel Vallès Oriental. Elegit el 21 desetembre per unanimitat en elmarc de la constitució de l'ens, elnou president substitueix en elcàrrec a Joan Seguer, exalcaldede Parets del Vallès.

El consell plenari del Consor-ci per a la Gestió dels Residus delVallès Oriental també va aprovarla proposta de la presidència denomenar com a vicepresident aFeliu Guillaumes, tinent d'alcal-de a l'ajuntament de Mollet delVallès i portaveu del grup deCiU, i de ratificar en el càrrec degerent a Carme Clapés.

Durant l'acte es va procedir alnomenament dels representantsmunicipals en la comissió execu-tiva, que està integrada pels alcal-des Francesc Colomé, de lesFranqueses del Vallès; MeritxellBudó, de la Garriga; Antoni Guil,de Montmeló; i Ramon Banús, deSant Quirze Safaja. També pelsregidors Emiliano Cordero, deCanovelles; Lourdes Aguilera,de Cànoves i Samalús; Josep Pi-nós, de Cardedeu; Albert Camps,de Granollers; Núria Banegas, deLliçà de Vall; Esther Safont, deMollet del Vallès; Francesc Juz-gado, de Parets del Vallès; i Cè-sar Andreu, de Vallromanes.

El Consorci deResidus esculltots els càrrecs

Foto: ERC

Un moment del Congrés Comarcal Extraordinari

És enginyera d’obres públiques.Va ser regidora en solitari perERC del 2003 al 2007 a SantaMaria de Martorelles, i va comen-çar a militar el 2004. A les elec-cions del 2007 va formar part dela llista d’ERC al Parlament. Desdel 2007 milita a la secció local deMollet, d’on és secretària d’Orga-nització. Va ocupar el segon llocde la llista Ara Mollet-Esquerraen les darreres eleccions, en lesque va resultar escollida regido-ra de l’Ajuntament de Mollet.

Sánchez va néixer el 1954 aCastellterçol. Ha desenvolupatla major part de la seva trajectò-ria laboral al sector de l’electrò-nica i la informàtica, col·laboranten la posada en marxa de plantesde fabricació de diverses empre-ses nacionals i multinacionals. Ésmilitant d’ERC des del 2003 i,des de 2007, regidor a l’Ajunta-ment de Castellterçol. Des de lesdarreres eleccions és l’alcaldedel seu poble.

Page 5: Línia Vallès 369

5�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 6: Línia Vallès 369

Opinió6� líniavallès.cat

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001

líniavallèsRedacció: 93 570 62 [email protected]: 93 570 88 [email protected]ó: 93 579 26 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 570 87 74 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

43.000 lectors setmanals(onada 27-07-2011)liniavalles.cat

Sol·licitat el control Premi Diputació de BarcelonaTasis-Torrent de Comunicació Local 2010

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), David González (Línia Badalona), Jordi Sugra -ñes (Línia Barcelona), Raimon Sastre (Línia Maresme), PereGiménez (webs temàtics). Caps de redacció: Elisabeth Alfaro,Cris tian Gó mez, Montse López. Redacció: Silvia Llamas, AraceliGalván, Bernat López i Bàrbara Sedó.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Cap de Vendes (Agències): Marcelo Villanueva. Coordinador comercial: Àlex Subirats Xarxa com-ercial: Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i Manuel Sánchez-Vil-lanueva. Fotografia: Eduardo Benito. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturació: Teresa Anguela.

Setembre2011

La Foto

23

Laura Herrero, 20 anysEstudiant universitària

Opino que un servei bàsic com lasanitat no pot patir retalladestan significatives. En un estatdel benestar com el nostre, garan-tir l'educació i l'atenció mèdica had'estar per sobre de tot.

David Barrera, 60 anysArquitecte

Si les urgències no es veuen afec-tades no ho veig del tot mala-ment. Sóc dels que penso que siles retallades són racionals és co-herent que s'estalviïn diners pú-blics.

Adrià Grajera, 27 anysEstudiant Postgrau

Hi estic totalment en contra.Opino que hi han molts temesque poden estar subjectes a reta-llades abans que la sanitat públi-ca. Els nostres representants po-lítics no estan a l'alçada.

Alba Comadran, 20 anysEstudiant universitària

Penso que és una mesura que potperjudicar molt els ciutadans depetits municipis, ja que no dispo-sen de l'ampli ventall de possibi-litats d'atenció mèdica que hi haa la gran ciutat.

Joan Hernández, 48 anysPropietari d’un bar

Crec que suprimir part d'un ser-vei públic com la sanitat és unabarbaritat. Penso que les retalla-des han d'anar enfocades cap aaltres àmbits, no cap als que ensaporten més benestar col·lectiu.

Què opina del tancament de consultes i quiròfans?

ES POT DIR MÉS CLAR!

La web socialista de Santa Per-pètua, on visc, denuncia que elstreballadors municipals en ladarrera legislatura, han palesatllurs preferències pel PSC, queestan patint mobing des de l’ac-tual govern ICV-CiU-PCCA, laqual cosa puc considerar injustai inclús m’afegiria a la sevaqueixa si no fos per dos motius:1/ un empleat públic es deu so-lament a la ciudadania i els seuscolors polítics pot mostrar-los enla seva vida privada pero maiprofessionalment, on s’ha demantenir incolor. 2/ Jo he patitexactament el mateix problemaencara que el meu cas és mésgreu. Sent militant del PSC heestat funcionari públic a l’Ajun-tament de Sabadell on tan aviates van assabentar de les mevesdiscrepàncies polítiques amb elscompanys socialistes del meupoble, em vam ignorar i discri-minar fins realment conduir-mea la baixa per mobbing.

Vull incidir en que aquí no estracta d’una revenja entre grupscom la que es queixen els com-panys del puny i la rosa. Aquí escarreguen a un dels seus, sola-ment perquè m’he atrevit a dis-crepar. És a dir, que sabut aixòem cal dir que des del socialismees pot reivindicar el que més els

hi plagui però mai podran donarlliçons ètiques. En aquest temade l’ética és millor parlar menysi fer més i això tant els alcaldesBustos com Ruiz poc podenaportar. Desconec si la publica-ció municipal, on diuen envienl’escrit li hi censurarà. En qual-sevol cas en aquesta questiótampoc tenen massa força moralper exigir res i això els hi diu elsotasignant a qui van censurar lapassada legislatura de mandat

CURSOS PER A LA GENT GRAN

Dijous dia 22. Són les 15 hores. Un grup de senyores estan a l'A-juntament de Mollet amb la idea d'inscriure’s a un curs de Patch-worck. Com és de rigor agafen el seu número d'ordre per serateses al Servei d'Atenció Ciutadana. Transcorregudes gairebédues hores una amable senyoreta els indica rotundament que lesplaces per aquest curs (12) ja han estat adjudicades per Internet.Les persones que esperaven no ho feien per iniciativa pròpia, sinóperquè així li havien indicat al centre El Lledoner, on s’impartiràaquest curs.

No em queixo de les noves tecnologies. L’enuig ve per la dis-criminació feta a una part de la població. Crec que l'Ajuntamenthauria de plantejar la forma d'inscripció a aquests cursos. O totspersonalment "in situ" o tots per Internet. En canvi he de felici-tar als monitors d'Informàtica del Casal Gran. Són voluntaris, nofuncionaris, però va ser excel·lent l'organització per a la inscrip-ció dels diversos cursos d’Informàtica. Van donar número d'ordrei la cosa transcórrer sense cap incident. Tots sabíem que podíemo no tenir plaça, però tots teníem les mateixes oportunitats. Grà-cies monitors.

Mauricio PalomoMollet

socialista un escrit. Per acabardir-los que discrepo del títol delseu escrit (“Lo podemos decirmás fuerte pero no tan claro”) iés que jo sí ho puc explicar mésclar i ho he fet en una cartaadreçada a la cúpula del PSC,que per raons d’espai no puc re-produir aquí i que invito aveura-la a la web deMogoda.cat.

José Arbizu MartínezSanta Perpètua

Parc Torres Vilà, Granollers

issortadament, tot i que des de petits ens ensenyen que les nú-meros són objectius i les paraules són interpretables, quan ens

fem grans ens adonem que les xifres també accepten diferents lec-tures, sobretot en política. El ciutadà de carrer mai sabrà si el go-vern de la Generalitat encapçalat per Montilla va deixar un forat ne-gre pressupostari o si es va endeutar amb la mesura que ho acostu-men a fer els governs d’esquerres. Ni tampoc sabrà si l’executiu deMas té raó quan exclama que al calaix no en queda ni cinc. Si no enscreiem ni uns ni els altres, podríem concloure que tenim un dèficit,però que potser no és tant greu com alguns denuncien. En tot cas,sembla ser que calen retallades en molts àmbits. Ara bé, que el nougovern de la Generalitat vulgui aplicar la mateixa tisorada en totesles conselleries no sembla del tot encertat. No és el mateix Culturao Agricultura, Ramaderia i Pesca que Ensenyament o Sanitat, perposar uns exemples. I és que l’educació i el benestar (físic i psíquic)de la població és, segons afirma tothom, primordial. Per tant, no tégaire sentit que es vulgui fer aprimar un 10% tant a hospitals commuseus. Cada element té una funció important, però no ens enga-nyem, un satisfà unes necessitats més bàsiques que l’altre. Retallemen Sanitat? Potser sí, però menys que en d’altres conselleries. I so-bretot en alts càrrecs i gerents abans que en metges i quiròfans.

Tisores sanitàriesD

Page 7: Línia Vallès 369

7�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201123

Page 8: Línia Vallès 369

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló

Opinió8� líniavallès.cat Setembre2011

A cop de tinta per Ricard Soler

Ricardsoler.blogspot.com

30

Volem un pla de mobilitatUn any més hem celebrat la setmana (del22 al 29 de setembre) de la mobilitat a laciutat i, un altre any, continuem estantsense conèixer en quin punt es troba elPMU (Pla de Mobilitat Urbana) de Mollet.

ICV-EUiA, va fer una campanya sobreaquest tema, entre maig i setembre de2010, en el que es plantejava les línies d’ac-tuació d’aquests Pla de Mobilitat. Enaquest sentit, es marcaven com a objecti-us: Potenciar l’ús del transport col·lectiuurbà i interurbà; Fomentar els desplaça-ments en bicicleta; Potenciar els despla-çaments a peu; Millorar l’accessibilitat pera les persones amb mobilitat reduïda; Es-tablir un Pla d’aparcaments i Fomentar lacultura de la mobilitat.

Aquesta campanya, va finalitzar amb lapresentació d’una moció al Ple del mesd’octubre de 2010 d’una proposta global(índex temàtic) del que havia de ser el nos-tre Pla de Mobilitat a la ciutat. En aquellPle els membres del govern i els seus so-cis van votar en contra argumentant queja estava en marxa.

Doncs bé, quasi ha passat un any i con-tinuem sense tenir notícies de l’estat dedesenvolupament d’aquest PMU.

Segons la planificació de desenvolupa-

ment del PMU que consta a la pàgina webde l’Ajuntament, hauríem d’haver acabatja la quarta i última fase a data abril-junyde 2011. Però la realitat és un altra, la dar-rera reunió de la taula de mobilitat es vafer el 15 de setembre de 2010 a on ens vanexplicar com s’estava duen a terme la dia-gnosi de la mobilitat a la ciutat. Des de lla-vors, cap noticia més i ja ha passat mésd’un any.

Del 22 al 29 de setembre hem passat lasetmana de la mobilitat, sense pena ni glò-ria. Complint en lo formal, però sense que

l ’ A j u n t a m e n thagi fet ni unasola activitat. Deveritat es pensenque posant unscartells els auto-busos ja es sufi-cient?

Es per tot això,que nosaltresconsiderem moltgreu que des del’Ajuntament enfaci deixadesa deles seves respon-sabilitats i no

s’actuï en allò que està compromès i, simés no, explicar el perquè d’aquesta man-ca d’activitat en un pla que en el seu mo-ment es va anunciar com una eina per mi-llorar la mobilitat de la ciutat. Necessitemja unes actuacions que permetin tenir unamobilitat segura, de qualitat i sostenible.Actuacions, entenem, que siguin inte-grals amb una visió global de tots els ele-ments que comporten una millor mobili-tat, donant preferència a aquelles qües-tions que estiguin directament lligades ala seguretat vial de la ciutat.

En les darreres setmanes s'han fet diver-sos serveis policials a Car dedeu relacionatsamb el ro batori de cablejat elèctric, courei metall, que s'han resolt de ma nera satis-factòria. L’intensa activitat del cos és dig-na de ser reconeguda. Felicitats!

Policia Local de CardedeuAugmenten les detencions

Noemí FernándezLa regidora deixa el càrrec

Maria Àngels CabelloExalcaldessa de l’Ametlla

�Alguna cosa està passant a la Policia Local de l’Amet-lla. Per què un sergent de la policia té interposats dos con-

tenciosos administratius contra l'administració anterior? Per què unajutge emet una sentència a favor de l'esmentat sergent, en la qual con-firma una resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social? Perquè un altre sergent de la plantilla, que no va superar l'oposició queli atorgava la plaça en propietat i el posterior accés al curs de forma-ció, va seguir exercint el seu càrrec? Per què aquest mateix sergentha demanat una permuta (canvi de població)? Per què dos caporalsde la plantilla es troben de baixa mèdica (una de llarga durada)? Perquè a un dels caporals, després de superar el curs de formació, nose li s'aprova el període en pràctiques? Per què dos agents (funcionarisde carrera) es troben també de baixa mèdica? Per què un agent (ac-tualment de vacances) té pendent una suspensió de sou i feina, mo-tivada per un expedient disciplinari? Per què un agent que suspènel curs de formació policial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalun-ya, segueix actualment exercint de policia? Per què un agent que apro-va aquest curs està realitzant el seu període de pràctiques sota unapressió que l’indica que no ho superarà?”. Són preguntes publicadesa la web ciutadana www.veinsdelametlla.org. “Qui res pón?

�Una altra vegada. La titular del jutjat d'instrucció número2 de Mataró ha enviat a judici a l'exalcalde de Cabrera de Mar,

Carles Rocabert (ERC), i a l'exsecretari municipal Francesc Simonaper un presumpte delicte de prevaricació. Simona ja va estar impli-cat en un suposat cas de suborn a un empresari de Vilanova, tot i queva sortir innocent.

La regidora ha deixat el càrrec per unaqüestió d’incompatibilitat amb la seva pro-fessió com a funcionària al mateix Ajun-tament de Mollet. Ha deixat la cadira delple en mans del seu company FranciscoSancho.

Un dels punts del ple de dimecres a l’A-metlla –retirat– era el nomenament delsmembres del Consell Escolar Municipal.Es diu que un dels noms era el d’ÀngelsCabello (PSC): l’exalcaldessa porta elsse us fills a una escola... privada de fora.

Semàfors

Gabriel Espinosa, ICV-EUiA de Mollet del Vallès

TELÈFONSLa comunicació és un miracle que es re-peteix cada dia des de fa milers d’anys,milers de vegades a milers de llocs, de mi-lers de maneres diferents i sortejant mi-lers d’entrebancs. És un riu que discor-re per una llera que acostuma a estarneta, tot i que, un dia o altre, apareixenobstacles en el seu recorregut. Però nosempre és així.

Fa uns dies, el destí va voler que undels telèfons fixes que em permeten es-tar connectar amb el món exterior, esquedés mut. Cap senyal, cap rastre devida –intel·ligent o no– a l’altra banda del’auricular. Estranyat, el primer que vaigfer va ser preguntar a un veí, ja que feiapoc que uns operaris havien estat treba-llant a la zona. En saber que el seu apa-rell funcionava correctament, el pas se-güent va ser trucar (amb el mòbil) al ser-vei d’avaries. Una gravació diu: “Bienve-nido al Servicio de Atención Tècnica detal y tal. Si desea información de núme-ros de teléfono, por favor llame al tal ytal y tal. Por favor, marque el númerocompleto con nueve cifras del teléfonopara el que va a solicitar la gestión”.

Nou, tres..., i així fins a completar elsnou dígits requerits. Moments musicalsque es perllonguen en el temps i en l’es-pai. Nananiano, nananianooo. Quan emcanso d’esperar, penjo. Repeteixo l’ope-ració des del principi i la torno a avortarquan se m’adorm la mà.

Un altre intent, el tercer, però penjoquan noto que un suau formigueix em re-corre el braç.

Marco per quarta vegada i llenço la to-vallola quan m’avorreixo d’esperar. Ba-dallo.

Pregunto si hi ha algú a l’altre costat. No hi ha resposta. 48 hores més tard torno a tenir línia. La comunicació és un miracle. O no? I l’ésser humà, com diu l’anunci, extra-

ordinari. O no?

Page 9: Línia Vallès 369

9�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 10: Línia Vallès 369

30

10�

GranollersSetembre2011líniavallès.cat

Redacció > La parròquia deSant Esteve va acollir, ahir dijousa la tarda, la cerimònia religiosaper la mort de Miquel Mas i San-tamaria. Exregidor d’Unió Demo-cràtica de Catalunya (UDC) al’Ajuntament de Granolers des de1999 fins a 2007, havia estatpresident comarcal de la forma-ció democristiana als anys 90 iposteriorment va ocupar altrescàrrecs de responsabilitat a l’exe-cutiva.

Persona molt estimada arreuon col·laborava, participava acti-vament a la Festa dels TresTombs, per Sant Antoni Abat.Havia estat membre de la CoralCongost del barri dels Instituts,del Club de Lectura de La Caixai de diverses iniciatives organit-zades per la parròquia de SantEsteve.

Miquel Mas va morir dimartspassat. Tenia 78 anys, estava ca-sat amb Rafaela Massagué, erapare de dos fills (Rafael i Jordi)i una filla (Isabel) i avi de quatrenéts.

Mor als 78 anysl’exregidor deCiU Miquel Mas

Hospital: menys souDirecció i comitè d’empresa arriben a un acord perevitar un ERO que afectaria uns 200 treballadorsRedaccióGranollers

Sigui producte d’una negociacióo d’una coacció per part de la di-recció, el conflicte originat al’Hospital General de Granollersa partir de les retallades pressu-postàries s’ha saldat amb unacord: els treballadors renun-cien a la paga per objectius d’a-quest any i el pròxim i recuperenel 5% del sou descomp tat des deljuny del 2010 a canvi que no espresenti l’anunciat expedient deregulació d’ocupació (ERO), quepodria afectar unes 200 personesde les 1.632 que conformen laplantilla del centre, amb indepen-dència de la seva antiguitat odel tipus de jornada que facin.

LA VOTACIÓEls treballadors de l’hospital vanratificar dilluns, per àmplia ma-joria, l’acord que preveu noves re-tallades salarials per evitar l’apli-cació d’un ERO. Direcció i comi-tè d’empresa van arribar a unpreacord la setmana passada,que van signar de forma unàni-me tots els sindicats amb repre-sentació: CCOO, UGT, Sindicatde Metges, USOC i el sindicatd'infermeria SATSE.

Durant tot el dilluns, un totalde 1.076 treballadors (65,9% dela plantilla) van votar en referèn-dum el preacord aconseguit en-tre el comitè d’empresa i la direc-ció del centre. Dels que van acu-dir a votar, 974 (el 90,5%) ho vanfer a favor, mentre que 100 (el9,3%), es van pronunciar en con-tra. Dos vots van ser en blanc.

Des del comitè d’empresa s’hadestacat que tots els treballa-dors han fet un esforç per da-munt de les seves possibilitats pertal que cap persona es quedi sen-se feina. El suport majoritari que Miquel Mas quan era regidor

Foto: Toni Torrillas

la plantilla ha donat al preacordha legitimat la postura del comi-tè d’empresa, un òrgan que té ple-nes competències per signarqual sevol pacte al marge de l’o-pinió dels afectats.

EL PREACORDEl preacord ratificat pels treballa-dors estableix que aquests renun-ciaran a la paga per objectius el2011 i el 2012, però recuperaran,a partir del mes vinent, el 5% delsou que van deixar de percebre eljuny de 2010, quan van ser equi-parats als professionals de la sa-nitat pública. La direcció ha ad-mès que deu aquest 5% i s’hacom promès a retornar-lo quan si-gui ferma la sentència judicial del

contenciós que les plantilles de laXarxa Hospitalària d'UtilitzacióPública (XHUP) havien interpo-sat contra la retallada, i que ja haestat favorable per als treballa-dors de diversos centres, entreells el de Granollers.

El preacord també contemplael compromís de la direcció del’hos pital a no aplicar cap ERO desus pensió ni d’extinció de con-tractes ni aquest any ni durant totel 2012. Aquest document, però,no té cap garantia jurídica. L’ex-pedient de regulació d’ocupaciópodria, en cas d’arribar en el fu-tur, forçar al tancament de ser-veis.

Segons ha pogut saber LíniaVallès, aquest supòsit encara nos’ha donat més enllà del tanca-ment d’Urgències Centre en ho-rari nocturn. No obstant això, icom a mesura de contenció de ladespesa ordinària, la direcció del’Hospital General de Granollersja no cobreix les baixes, ni subs-titucions, ni dies festius. Aques-ta política d’estalvi, però, sobre-carrega de feina els treballadors.

Foto: Eduardo Benito

Els treballadors del centre recuperaran el 5% que els van retallar el 2010

Granollers a Escena presenta la temporada El Centre Cultural acollirà, avui divendres a les 21 hores, una acció

escènica amb la qual les diverses entitats i companyies que participen en el projecte Granollers a Escena (GAE) presentaran la temporada

2011-2012. L’activitat durarà uns 20 minuts.

Redacció > Una patrulla de laPolicia Local va observar, diu-menge passat a les 10 del matí,com uns individus intentavenamagar unes bosses entre uns ve-hicles estacionats en una zonapropera al mercat setmanal deCanovelles i posteriorment fu-gien corrent sense poder seridentificats. Els agents van recu-perar-les i van comprovar quecontenien material de marquesfalsificades com bosses de mà,colònies, perfums, carteres i mo-neders, ulleres de sol i còpies decds i dvds.

Més tard, cap a les 13.30 ho-res, en la mateixa zona, una pa-trulla va donar suport a una al-tra del municipi de Canovellesque feia el seguiment a uns indi-vidus que semblava que portavengènere falsificat. En la seva fugi-da van abandonar al marge delriu unes bosses amb dvds, cds irellotges, que també es van co-missar.

FURT AL SÚPER LIDLUn dia després, dilluns, sobre les12 del migdia, la Policia Local esva dirigir al supermercat Lidlde l’avinguda Sant Julià perquèunes persones estaven furtant gè-nere. Es va identificar dos indi-vidus de nacionalitat romanesa:Nicusor R. i Cezar Daniel D, queportaven amagats a la roba diver-sos articles sostrets de l’interiorde l’establiment, com ara pots dedesodorant i roba diversa, tot ple-gat amb un valor econòmic de115,93 euros. El gènere va serlliurat als responsables del localque van presentar denúncia. Esvan instruir diligències per pre-sumpta falta de furt.

MÉS POLICIAD’altra banda, la Policia Local iels Mossos d’Esquadra han in-tensificat la vigilància als car rersdel barri Sant Miquel.

La Policia Localrecupera gènerefalsificat i robat

La plantilla va votar dilluns la

proposta i vaguanyar el ‘sí’ perun ample marge

del 90,4%

Page 11: Línia Vallès 369

11�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 12: Línia Vallès 369

Granollers12� líniavallès.cat Setembre201130

Cap de setmana entre Valle-Inclán i PardoEl Teatre Auditori programa ‘Luces de Bohemia’ > El Teatre de Ponent, ‘Comissura’

José Antonio PilarGranollers

Dues setmanes després de l'inicidel procés de venda d'entrades iabonaments, que va començarel 12 de setembre, el Tea tre Au-ditori de Granollers ja ha venutmés de 5.600 entrades per alses pectacles de la nova tempora -da octubre 2011-gener 2012. El40% de les localitats han es tatadquirides a través del nou sis-tema de venda on-line, que haalleugerit les cues tradicionalsdels primers dies a les taquilles.

Ja no queden entrades perveu re espectacles com el concert

Foto:TAG

Imatge promocional de ‘Luces de Bohemia’

de Manel o El llac dels Cignes.Altres espectacles amb gran de -manda són el concert del grupAmaral, que tindrà lloc el proper14 d'octubre, l'espectacle còmicGarrick del Tricicle o l'obra deJohn Boynton Priestley dirigidai protagonitzada per Jo sep Ma -ria Pou, Truca un ins pec tor.

La nova temporada del Tea -tre Auditori de Granollers s'ini-cia el proper diumenge (19h)amb un clàssic de l’escena: Lu -ces de Bohemia, de Ramón delValle-Inclán. El muntatge estàdirigit per Ori ol Broggi i comptaamb un repartiment de luxe:Lluís So ler, Xa vier Boada, Màr-

Redacció > La Cançó Necessà-ria i una programació eclèctica,principals reclams de la quartaedició del Cicle de Cants i Autorsorganitzat pel Casal Popular l’Es-querda de Granollers. Un total desis nits ompliran un octubre on lamúsica d'autor es presenta ambtots els registres possibles.

La programació d'enguanycompta amb un ampli repertoriestilístic, Roger Puig, els Assalta-dors de Tà lems, Xavier Bonfill,Ivette Na dal, Eduard Canimas iJoan Monegre, a més de dues nitsespecials amb el Col·lectiu JoanPau Giné (creat el 2010 per donarsuport i servir de plataforma a ar-tistes i bandes de la CatalunyaNord) i un espectacle de produc-ció pròpia del cicle: La Cançó Ne-cessària, que comptarà amb lapresència de Cesk Freixas, PauAlabajos, Meritxell Gené, JordiMontañez, Andreu Valor i JosepRomeu.

L’Esquerda obreel quart Cicle de‘Cants i Autors’

Redacció > Les bibliotequesde Can Pedrals i Roca Umbert,juntament amb el Teatre Audito-ri i Teatre de Ponent, promouenaquest curs un nou cicle pensatper acostar al públic els textos te-atrals i les arts escèniques a tra-vés de tertúlies amb els protago-nistes, actors i actrius, els direc-tors o els adaptadors de les obresque es veuran a la ciutat durantla temporada escènica. Marc Ro-sich, autor de l'adaptació teatralde Pedra de tartera, de MariaBarbal, parlarà el 23 de novem-bre a Can Pedrals (19 hores) d'untext que ha esdevingut un clàssic,amb més de 55 edicions i traduïta diverses llengües, i que es repre-sentarà a l’Auditori el 24.

Marc Rosich, alcicle ‘Les Lletresa Escena’

cia Cisteró, Manel Dueso, Ma ri -s sa Jo sa, Camilo García JordiMartí nez i Jacob Torres.

‘COMISSURA’ A PONENTEl Teatre de Ponent ofereix elcap de setmana Comissu ra, ambla companyia Patrícia Pardo. Enclau de teatre circ contempora -ni, l’obra sitUa l’espectador en elmil· lí metre que separa el somri-ure del no-res, la tendresa delfàs tic, el desamor de la bellesa,la traïció del dret a la pròpia in-timitat o l’altre d’un mateix. Lesfuncions tindran lloc divendresi dissabte (21 hores) i diumenge(19 hores).

Page 13: Línia Vallès 369

13�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 14: Línia Vallès 369

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Setembre201130líniavallès.cat

Page 15: Línia Vallès 369

15�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 16: Línia Vallès 369

30Mollet16�

Setembre2011líniavallès.cat

Es prohibeix la falconeria a l’espai natural de Gallecs

Foto: Eduardo Benito

Premis per als emprenedors en l’àmbit cooperatiuL’Escola Sant Gervasi ha convocat la segona edició dels Premis Manuel Arroyo, que

tenen per objectiu donar suport i impulsar projectes empresarials cooperatius de jovesemprenedors. Es repartiran 6.000€ en dos premis. Les candidatures es poden presen-

tar a través del web www.premismanuelarroyo.coop fins al dia 30 de desembre.

La falconeria és un contrasentiten un espai protegit com és Ga-llecs. Així ho creu l’equip de go-vern, que ha modificat el regla-ment d’espais verds i zones natu-rals per introduir la prohibiciód’aquesta pràctica, que suposa in-trussions, danys en els camps,l’ús indegut dels camins rurals,un increment de les deixalles–incloses les restes dels coloms–i molèsties a la resta de la faunade la zona, entre d’altres. La re-gidora Esther Safont va volerdeixar clar que no era un judici devalor contra la falconeria sinó unacrítica a que es dugués a terme aaquest espai, que no arriba a les1.000 hectàrees, i que trencatranquil·litat de Gallecs. El puntes va aprovar per unanimitat.

El convergent Feliu Guillau-mes va mostrar el seu escepticis-me sobre l’acord, segons va dir,perquè la prohibició depenia de

la futura aprovació del Pla d’Usosde Gallecs, on veritablement hade quedar recollida, alhora queapuntava al populisme del tema.El Partit Popular va lamentar elcaràcter prohibitiu del punt i vaparlar de la necessitat que esbusqués un espai alternatiu pera aquesta pràctica, segons va ex-plicar el regidor Óscar Fernández.Per la seva part, tant ICV-EUiA

com Ara Mollet-ERC van mostrarla seva satisfacció per l’acord.L’ecosocialista Noemí Fernán-dez va apuntar que també s’ha-vien de regular altres punts de lanormativa, com l’habilitació demés espais per als gossos, men-tre que la republicana Marta Vi-laret va demanar que no es dub-tés a l’hora d’aplicar les sancionsnecessàries.

L’espai natural, encara més protegit

El ple va aprovar, per unanimitat de tots els grups,una modificació del reglament per introduir el punt

L’Escola de Policia acull unesjornades sobre bandes juvenilsAgències > Catalunya presentauns “nivells de violència externabastant inferiors al que estan pa-tint molts països”. Així ho va as-segurar el conseller d’Interior,Felip Puig, que dilluns va inaugu-rar a l'Institut de Seguretat Públi-ca de Catalunya (ISPC) de Molletunes jornades sobre bandes juve-nils violentes, on participen diver-sos cossos policials de més de 15països de Llatinoamèrica. Puig

El servei de bus urbà guanya 40places amb tres nous vehiclesRedacció > En menys de duessetmanes entraran en funciona-ment tres nous autobusos ur-bans, amb capacitat per a 69persones, que contribuiran a des-congestionar el servei i oferirmés comoditat als viatgers, se-gons l’Ajuntament. Així, el serveiguanya 40 places, en resposta al’increment d’usuaris registrat(+25%). L’increment en la capa-citat dels nous vehicles no com-porta, en canvi, un gran aug-ment en les mides dels nous ve-hicles, ja que són d’autobusos

Ainhoa Martín, nova gerent del’enpresa Mollet ComunicacióRedacció > Ainhoa Martín és lanova gerent de l’empresa muni-cipal Mollet Comunicació. LaJunta General de dilluns va apro-var aquest canvi en la gerènciadesprés que Josep Casanova de-manés retornar al seu lloc de tre-ball com a funcionari de l’Ajun-tament. Martín prendrà el noucàrrec aquest mes d’octubre. Du-rant la comissió, els grups de l’o-posició, excepte CiU, van criticarque no es convoqués un concursper optar a la plaça i no es con-sensués el candidat.

més curts i més estrets que els ve-hicles mitjans estàndards. D’a-questa manera, també es facilitala mobilitat del bus urbà pels ca-rrers de la ciutat. Són busos queincorporen característiques tèc-niques superiors en matèria dereducció de consum i emissionsde CO2. També són molt avan-çats en qüestió d’accessibilitatja que, a banda de tenir l’entra-da a baix nivell per facilitar la pu-jada al vehicle, també incorporenuna rampa d’accés desplegable,integrada a la carrosseria.

Ainhoa Martín

E. AlfaroMollet

va celebrar que durant aquestany no s'hagi registrat “cap situa-ció violenta amb morts”, com hasucceït en anys anteriors amb“enfrontaments entre bandes ociutadans”. Segons Puig, el cos deMossos d'Esquadra, que ha creatuna unitat especial de treball res-pecte aquestes noves bandes juve-nils violentes, té comptabilitzats"uns 4.000 joves organitzats enuna dotzena de bandes”.

E.A. > Durant el ple de dillunstambé es va aprovar el comptegeneral del pressupost del 2010de l’Ajuntament de Mollet. Elregidor d’Hisenda, Josep Garzón,es va congratular de que el pas-sat any es tanqués amb gairebédos milions de deute menys quel’anterior. En concret, s’ha passatde 32,6 als 30,9, unes xifres quesituen el deute viu del consisto-ri en el 36,5%, molt inferior ald’altres administracions.

Dos milions menys de deuteEl grup Ara Mollet-ERC va

votar en contra dels comptes, jaque, en paraules d’Oriol López, laxifra “no s’ajusta a la imatge fideldel patrimoni i la situació reald’aquest ajuntament”. També esva oposar la coalició ICV-EUiA,perquè, entre d’altres motius,“la conversió del deute de curt allarg termini pot repercutir en ladespesa i els serveis que s’oferei-xen a la ciutadania”, va explicarNoemí Fernández. Els populars

es van abstenir i els convergentsvan donar suport als socialistes.

L’alcalde, Josep Monràs, vaaprofitar el punt per reclamar, denou, una nova llei de finançamentlocal que alliberi els ajuntamentsdel deute que acumulen perquè“assumeixen el 33% més de lesseves competències”. En el cas deMollet, el consistori ha pagat setmilions d’euros, que hauriend’haver estat sofragats per al-tres administracions.

Page 17: Línia Vallès 369

17�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 18: Línia Vallès 369

Mollet18� líniavallès.cat Setembre201130

El Concurs de Pintura a l’AireLliure se celebra diumengeRedacció> Diumenge se celebrael segon Concurs de Pintura al’Aire Lliure. Podran participar-hi tots els artistes que ho desitgin,sense límit d’edat, amb obres detemàtica lliure, però que tinguinde contingut els espais de la zonacentre de la ciutat. Per participarcal omplir la butlleta d’inscripcióque figura al tríptic informatiuamb les bases del premi i lliurar-la al Casal Cultural el mateixdia, de 8 a 10 del matí.

En total es lliuraran vuit pre-mis en tres categories diferents:General, Juvenil (fins a 18 anys)i Extraordinària. Els premis per

a les persones adultes tindran do-tació econòmica i el premi per ala Categoria Juvenil serà d’un lotde materials de pintura.

Les obres presentades al Con-curs s’exposaran a la rambla Bal-mes el mateix diumenge, entre la1 i les 2 del migdia. Els membresdel jurat seleccionaran entre totsels participants 20 finalistes pera la Categoria General i de 4 a 6finalistes per a cada uns de les al-tres categories. Els quadres selec-cionats s’exposaran a la Col·lec-ció Garreta-Rovira (c. BerenguerIII, 8) fins al 19 d’octubre, dia enquè es lliuraran els premis.

Redacció> Ana Adán oferiràdemà a la Bombeta una sessió derisoteràpia. Adán, filòloga, pro-fessora i pallassa, ha aprofitat laseva formació en el clown i laparticipació a sessions de risote-ràpia a impartir sessions d'a-quest tipus que ajuden a compar-tir una bona estona a partir delriure, potenciant l'optimisme i lamanera d'afrontar la vida desd'un altre punt de vista. Seràdemà a les 19h.

Demà, sessió de risoteràpia a la Bombeta

Redacció > L’entitat molletanaCRA’P ha organitzat per als pro-pers dies 7 i 8 d’octubre el Sim-biòtic 2011 a la localitat de Llo-renç del Penedès. Amb l’objectiud’obrir espais de col·laboració iintercanvi a través del fet artís-tic, CRA’P convida a deu artistesde diferents disciplines a situarels seus treballs en el context deLlorenç i al públic, a relacionar-se amb el fet artístic de maneraactiva i participativa mitjançantel diàleg, diversos tallers obertsi jornades de treball compartides.

CRA’P organitzael Simbiòtic 2011al Penedès

Vizcarra inaugura ‘L’orgull del’absència’ a La Casa Elizalde

La fotògrafa molletana JudithVizcarra inaugurarà aquest di-marts al Centre Cultural La CasaElizalde de Barcelona l’exposicióL’orgull de l’absència. La retra-tista es mostra molt il·lusionadaper continuar presentant aques-ta mostra itinerant, inaugurada elmaig del 2008 al Museu Abellóde Mollet, amb imatges de donesque han patit un càncer de

mama. La inauguració tindràlloc a les 19.30h i l’exposició espodrà veure fins al 21 d’octubreal carrer València número 32 deBarcelona.

El 6 d’octubre, a més, i en elmarc d’aquesta mostra tindràlloc una taula rodona en la qualtambé participarà la retratista.Vizcarra, juntament amb ElinaNorandi, Montserrat Rovira iIsabel Franc parlaran de La donai la representació del seu cos, almateix centre cultural a les 19h.

Foto: Arxiu

Una de les imatges de l’exposició

Redacció> A partir de dilluns,i fins a l’ 11 de novembre, es potvisitar al centre de serveis per ala gent gran El Lledoner l’expo-sició Peixos, il·lustracions dePaco Cervantes. Sota el paper enblanc, en aquesta mostra els ani-mals es revelen tímids, elegants,bonics i reticents a treure el cap.Només gràcies a les pessigollesdel llapis es deixen veure en totel seu esplendor.

Il·lustracions dePaco Cervantes a El Lledoner

E.A. > El Museu Municipal JoanAbelló ha preparat una visitacomentada a l’exposició del Mu-seu Picasso Devorar París. Pi-casso 1900-1907 per al proper 15d’octubre. Els interessats enanar-hi es poden inscriure abansdel 8 d’octubre trucant al telèfon93 544 50 99, per correu electrò-nic a museu[email protected] o directament a la recep-ció del Museu.

Visita comentadaa l’exposició delMuseu PicassoE.A.

Mollet

Page 19: Línia Vallès 369

19�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 20: Línia Vallès 369

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Setembre2011líniavallès.cat 30

Page 21: Línia Vallès 369

21�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 22: Línia Vallès 369

30Parets

Setembre2011líniavallès.cat

22�

Més de 300 sol·licituds per a 30 llocs de treballDimecres passat va finalitzar el termini de presentació de currículums per cobrir els

30 llocs de treball que es generaran amb l’establiment de McDonald’s al centre comer-cial i d’oci del sector Iveco. Més de 300 persones han presentat la seva sol·licitud per

accedir a les ofertes. La segona fase del procés de selecció tindrà lloc el 4 d’octubre.

Redacció > L'Agrupament Es-colta i Guia Sant Jaume compleix50 anys. Per celebrar-ho, el pro-per dissabte, a les 12h, tindrà lloca la masia Can Jornet, un acteamb la descoberta d'una placacommemorativa de l'aniversari iun dinar de germanor. Hi assis-tiran membres del consistori,així com antics i nous socis del’entitat i persones vinculades almoviment dels escoltes a Parets.Per participar al dinar, obert a to-thom, només caldrà dur menjarper compartir amb els assistents.

L'Agrupament Escolta i GuiaSant Jaume va néixer a l'octubredel 1961 i, d'entre les activitatsque realitzen destaquen l'organit-zació de la cavalcada dels ReisMags, campaments, caminades oarrossades populars. L'any 1965,l'Ajuntament va cedir a l'entitatl'ús de la Masia Can Jornet on ac-tualment es troba la seva seu. Du-rant els propers mesos està pre-vist que continuïn els actes com-memoratius amb exposicions,acampades, excursions i d'altres.

Els escoltescelebren el seu50è aniversari

Parets del Vallès no és Manhat-tan ni ho vol ser. Això és el quecreuen els portaveus dels quatregrups de l’opocisió, que han sig-nat un document amb vuit al·le -gacions al Pla de Millora Urbana(PMU) del sector central, quecomprèn l’espai existent entre labenzinera i els terrenys de l’an -tiga empresa Bendibè ri ca. RosaMartí (NOPP), Xavier Martín(CiU), Roberto Carmany (PP) iJoan Folguera (ICV-EUiA) ente-nen que la zona afectada és elpunt d’enllaç entre el casc an tici l’Eixample i que la seva urba -nit zació requereix sensibilitat ino una actuació que busca “lamà xi ma ocupació i volumetria”.El projecte va ser aprobat l’ante-rior legislatura.

Amb la premisa que un bonurbanisme és la millor políticasocial que es pot fer, els sotasig-

José Antonio PilarParets

nants defensen la necessitat deconstruir espais per viure i con-viure. Així, asseguren que unadensitat tan elevada d’habitat-ges com la que preveu el PMU,amb un total de 520 pisos cons -truïts i amb edificis de fins a deuplantes d’al ça da al llarg de l’a -

vin guda Cata lun ya, resultariaperjudicial per a l’in terès pú blici per al mateix mercat immobil-iari degut a un excés d’o fer ta.“El po ble no necessita grat-acels”, as seguren, i plantegencom a con trapartida que lescons truc cions no superin unmà xim de cinc plantes aprofi-tant els des ni vells i la topografia.

L’oposició considera que l’es-tudi adoleix de manca d’un es-tudi de vialitat i circulació devianants i vehicles. En aquestsen tit, proposen que la primeralínia de l’avinguda Catalunya esretiri uns metres per poder en-cabir espais de passeig, carrilsbici, aparcaments, zones de càr-rega i descàrrega i un carril pa -ral·lel per al bus, entre d’altres,sen se entorpir el trànsit habitu -al. També defensen que s’incre-menti el nombre de carrers i lesseves amplades i que el sector esconnecti amb el parc fluvial.

Segons les al·legacions, tam -

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

Imatge de la zona afectada

L’oposició defensa el seu propi plaNOPP, CiU, PP i ICV-EUiA presenten al·legacions a la proposta deMillora Urbana de l’Eixample, entre la benzinera i l’antiga Bendibèrica

bé és necessari reestudiar la ubi-cació de l’equipament públicpre vist, agrupant-lo en una úni -ca parcel·la i no en dues compreveu el PMU. L’oposició creuque el pla està mancat d’espaidestinat a aparcament en relacióal nombre d’habitatges i de lo-cals comercials dissenyats. Si nose soluciona aquesta qüestió,diuen, la proposta municipal és“totalment insostenible”.

Pel que fa als elements natu-rals de la zona, la Mina de CanBerenguer i els canvis topogrà -fics del terreny, el document de-fensa la seva conservació. En elprimer cas, es considera que ha -uria de ser potenciat enlloc d’ob -viar-lo “totalment” ja que po driaser “aglu ti na dor de mol tes co -ses” ja que encara porta aigua.En el segon, es creu que és un“un fenomen geològic a ressal -tar” ja que delimita el traçat delriu marcant la plana, el regadiui la mina respecte als punts alts.

Page 23: Línia Vallès 369

23�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 24: Línia Vallès 369

30La Llagosta

Setembre2011líniavallès.cat

24�

De la Llagosta a Jerez en bicicletaJosé Luis Fabregat, de 64 anys, partirà demà de la Llagosta cap a Jerez de

la Frontera (Cadis), on va néixer. Són més de 1.200km que recorrerà en 12dies, amb parades a Salou, Alcanar, Burriana, Gandia, Alacant, Cartagena,

Mojácar, Roquetas de Mar, Salobrería, Torremolinos i Algodonales.

L’estació de rodalies hauràd’esperar fins a finals d’anyAdif diu que va haver problema inicial en els ciments

E.A.> La nova estació de Roda-lies no estarà enllestida per a mit-jans del mes d’octubre, tal i comestava previst, si no a finals d’any.Així ho han confirmat fonts d’A-dif, que parlen d’un problemà alièa l’empresa, ja que es va haver defer un estudi sobre els col·lectorsque, un cop iniciats els treballs decimentació, es va veure que erendiferents als previstos al projec-te. Les obres van començar al ge-ner i hores d'ara estan enllestides

pràcticament les andanes i l'es-tructura de l'edifici principal.

L'estació tindrà un edifici de400m2, noves andanes i un as-censor per tal de facilitar l'accésa aquest servei a les personesamb mobilitat reduïda. La plan-ta baixa acollirà les instal·lacionsferroviàries, els lavabos, els ma-gatzems, la cafeteria, l'atencióal client, l'autovenda i el controli accés al pas inferior i a les anda-nes. La unió temporal d'empre-

ses formada per les firmes Con-servación de Vía e Infraestructu-ra i Velasco Obras y Servicios ésl'encarregada de construir lanova estació. El pressupost d'a-questa actuació, que va a càrrecdel Ministeri de Foment, és de 3,1milions d'euros.

Mentre duren les obres, hiha instal·lat un servei d'atencióal client provisional. L'estacióde la Llagosta dóna servei a uns3.600 viatgers cada dia.

Amb l’objectiu de recaptar fonsper a la Marató de TV3, diversesentitats s’han reunit, convocadesper l’Ajuntament, per tal d’oferirun programa d’activitats ampli.La intenció dels responsablesmunicipals és vertebrar aque-lles iniciatives que puguin sersusceptibles de recaptar fons pera la Marató. No només es voliaaprofitar aquelles activitats queja estan programades sinó tam-bé recollir noves propostes queserveixin per recaptar fons per ala Marató de TV3.

La primera proposta és la re-presentació, aquest diumenge alCentre Cultural, de l’obra Boule-vard, que el grup de teatre localTell posaria en escena per tercercop en pocs dies. Però ja hi ha en-titats que han proposat sumar aaquesta iniciativa els actes ordi-naris que celebren per aquestesdates, com el Festival de nadalesque organitza l'Asociación Rocie-ra, la representació teatral pro-gramada per l'Agrupación Cultu-

Diverses entitats col·laboraranamb la Marató solidària de TV3

ral Galega Alborada i l'Homenat-ge a Machado que farà Iniciativaper Catalunya Verds–EsquerraUnida i Alternativa. A la reuniótambé es van proposar noves ac-tivitats. Les AMPA van plantejarla realització d'un mercat solida-ri. També es va suggerir unacompetició de judo, una xocola-tada i un dinar solidari.

L'Ajuntament va lliurar a lesentitats interessades una fitxaper recollir les seves idees i podercoordinar-se millor. La intencióés tenir la programació enllesti-da durant la propera setmana.

Aquesta és la primera vegadaque es vol coordinar la participa-ció de les entitats a la Marató deTV3. En anys anteriors, ja s'ha-vien realitzat alguns actes pun-tuals, com les xerrades de l'Esco-la d'Adults, la representació tea-tral de Nanocosmos i les activitatsdel Casal Infantil.

La Marató d'aquest any, quearriba al seu vintè aniversari,estarà dedicada a la regeneraciói el trasplantament d'òrgans iteixits. Tindrà lloc el proper 18 dedesembre.

Foto: Eduardo Benito

Estat actual de les obres de la nova estació de Rodalies de la Llagosta

“Compra fresc, menja sa i guan-ya” és el lema de la nova campan-ya engegada pel Mercat Munici-pal amb l’objectiu de potenciar elcomerç al municipi. L'objectiud'aquesta iniciativa és premiar lafidelitat dels clients del comerçlocal mitjançant el sorteig de600 euros, repartits en dos xecs-

600 euros en xecs regalregal, que podran gastar-se enqualsevol dels comerços partici-pants en la campanya abans de26 de novembre.

Fins al dia 29 d'octubre, els ve-nedors donaran el tiquet de com-pra als seus clients que s’ha d’em-plenar amb el seu nom i telèfona la part posterior del tiquet, en-tre els clients que facin compresals seus establiments. Aquestacampanya comercial s'emmar-

ca dins de la política municipal depromoció.

Els promotors de la iniciativaasseguren que “aquest tipus decampanyes repercuteixen moltpositivament en els beneficis delscomerços que hi participen, jaque per optar al premi els clientshan de fer compres i, al cap i a lafi, els que resulten premiats ambels xecs-regal també realitzencompres en el comerç local”.

Redacció> Les inscripcions pera la 15ena edició dels Voluntarisper la llengua s’obren el dilluns 3d’octubre. Aquesta iniciativa posaen contacte a aprenents de cata-là amb persones que vulguin de-dicar una hora a la setmana aconversar amb ells en català. Elsinteressats es poden apropar al’Oficina de Català, situada a l’e-difici del Mercat, fins al 14 d’oc-tubre. L’horari d’atenció al públicés els dilluns, dimecres i diven-dres, de 10 a 13 hores, i els dime-cres de 16 a 18.30 hores.

Nou programadels Voluntarisper la Llengua

Redacció> El sorteig d'El Gor-do de la Primitiva del passat 25de setembre va deixar a la Llagos-ta un premi de 217.954,18 euros.Una butlleta validada a l'adminis-tració del carrer Brutau va resul-tar premiada. L’aposta era l'únicencert de la Segona Categoria,que va endevinar els cinc núme-ros de la combinació guanyado-ra (formada pels números 6, 12,14, 24 i 37) però no el númeroclau, que va ser el 0. En el sorteigde diumenge no hi va haver capencertant de Primera Categoria.

El Gordo de laPrimitiva deixauns 218.000€

RedaccióLa Llagosta

RedaccióLa Llagosta

Page 25: Línia Vallès 369

25�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 26: Línia Vallès 369

30

26�

Santa PerpètuaSetembre2011líniavallès.cat

Foto: Ajuntament

Noves troballes demostrenla rellevància de Santiga

Foto: Jordi Roig

El carrer de la Creueta seràmés llarg a partir de Tots SantsRedacció> L'Ajuntament pre-veu tenir urbanitzada la prolon-gació del carrer de la Creueta, enel tram comprès entre el camí delcementiri i el carrer de Sant An-toni, abans de l'1 de novembre,festivitat de Tots Sants. Segons elregidor d'Urbanisme, Joan Mes-tres, la infraestructura “permetràmillorar la mobilitat en el barri,la connexió amb el cementiri iguanyar places d'aparcament, isense cap cost per a l'Ajunta-ment. L’Ajuntament avaluarà siel tram d'aquest nou carrer seràd'un o dos sentits i si tambés'am-plia el Camí del Cementiri.

L'alcaldessa, Isabel Garcia, i elpropietari dels terrenys de lafinca de Can Xiol, Antonio Ferré,van signar el passat 22 de setem-bre el conveni de gestió urbanís-tica per a l'ocupació directa delsòl. Mitjançant aquest acord tam-bé es podrà portar a terme el so-terrament de la línia elèctrica demitja tensió que ha de subminis-trar energia elèctrica al sector deCan Filuà i al futur sector de CanTaiò, i que ve de la subestació"Riera de Caldes" d'Endesa, alterme de Polinyà, evitant d'a-questa manera el pas per la tra-ma urbana residencial.

Moment de la signagura del conveni amb el propietari dels terrenys

RedaccióSanta Perpètua

Una gran sitja d'època tardoro-mana (segles VI i VII) i una necrò-polis de l'església preromànica(segle IX i X) han estat les darre-res troballes que s’han descobertdurant la darrera intervenció ar-queològica duta a terme a l’inte-rior de l’Església de Santiga, queposen de manifest la rellevànciade la primera capella.

La sitja té la particularitat detenir a dins un esquelet humàd'un adolescent, segons explical'arqueòleg Jordi Roig, de l'em-presa Arqueologia i PatrimoniArrago, que afegeix que "a l'espe-ra dels estudis antropològics sem-bla una noia i singularment esta-va llençada dins de la sitja junta-ment amb restes d'animals mortsi material de rebuig, i semblaque pogués ser un esclau de lavil·la romana de Santiga". Se-

gons explica Roig, "no és fre-qüent localitzar aquest tipus derestes i poder identificar mostresde l'esclavitud en el període visi-got". La intervenció s'ha realitzaten un sector relativament petit ies troba situat a l'entrada de l'es-glésia en uns 20m2, però les tro-balles arqueològiques "ha estatmolt quantioses. Hi han aparegutmoltes restes corresponents a di-ferents fases cronològiques evo-lutives que té el jaciment de San-tiga que pràcticament abasten2.000 anys d'història des de l'è-poca romana fins a l'actualitat",segons afirma Roig.

Per ordre cronològic, ha apa-regut la gran sitja d'època tardo-romana amb l'esquelet humàd'un adolescent. Després restesdel que seria la necròpolis del'església preromànica i "s'ha con-firmat amb l'existència d'un petitcementiri amb una quinzena detombes antropomòrfiques que

Foto: Ajuntament

són grans fosses excavades en elterreny natural que marquen la fi-gura del cos humà, marcant-li elcap, i que corresponen a aquestperíode preromànic dels segles IXi X. Tindria relació amb la prime-ra capella de Santiga que conei-xem amb les excavacions de2008, al mig de la nau, on esta-va la petita capella preromànica,i ara hem trobat la necròpoli i quereforça que aquesta església tin-dria una importància rellevant pelfet de disposar de cementiri pro-pi amb tombes antropomorfes".

NECRÒPOLIS INFANTILEls arqueòlegs també han localit-zat part d'una necròpolis infantilque data del segle XI. Es tracta dedotze tombes amb nounats i in-fants menors de 4 anys. Així ma-teix, s'hi han localitzat quatresitges per a emmagatzematge decereal atribuïdes a l'església delsegle XII i monedes de Jaume I.

Vista de la gran sitja d’època tardo-romana (segle VI-VII) amb l’individu humà llençat al fons

Els arqueòlegs localitzen una sitja i una necròpolis al’Església, una prova de la importància de la capella

El supermercat Lidl de Can Filuà donarà feina a 25 veïnsRedacció> Dimecres es van ini-ciar les obres de construcció delsupermercat LIDL a Santa Perpè-tua. La cadena té previst inaugu-rar durant el primer trimestre del2012 aquest centre al passeig dela Dona, al nou sector residencialde Can Filuà. El supermercatcomptarà amb una superfície de1.000 metres quadrats i disposa-rà d'un aparcament gratuït perals clients amb 90 places d'esta-cionament. L'establiment oferiràproductes d'alimentació i un ser-

vei de peixateria i carnisseria. Laplanta LIDL serà, fins ara, elprincipal motor econòmic d'a-quest nou barri de Santa Perpè-tua i donarà nous serveis al mu-nicipi.

El supermercat de Santa Per-pètua donarà feina a 25 personesi ha confirmat que el departa-ment de recursos humans de lacompanyia alemana ja ha contac-tat amb la borsa de treball de l'A-juntament per a la contractaciódel personal.

Honda forma 7.500 motoristesL'Honda Institut de Seguretat (HIS) ha format en dos anys prop

de 7.500 alumnes, tant professionals com particulars i estu-diants de diferents IES. El 99,92% dels participants afirma que

tornaria a prendre part en un curs i el 100% el recomanaria.

Page 27: Línia Vallès 369

27�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 28: Línia Vallès 369

30 Setembre2011líniavallès.cat

28�

Sant Fost · Martorelles

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallNova temporada a l’AliançaL’Aliança va iniciar dissabte la nova temporada,amb els concerts de punk-rock, dels Amigos delo Ajeno i Las niñas de Rajoy. El programa espot consultar a www.ateneu-lalianca.org.

Lliçà de Vall > El grup VMV,que té la seva principal fàbrica almunicipi de Lliçà de Vall, haanunciat que l’any 2012 obrirànoves seus a la Xina i el Brasil. Lafirma de cosmètics, amb mar-ques, entre d’altres, com Salerm,farà una inversió inicial d’uns doso tres milions d'euros i s'aborda-rà amb recursos propis.

VMV compta amb quinze de-legacions pròpies i agents de dis-tribució per tot el món: des delsEstats Units, fins a Colòmbia,passant per Àsia i el Golf Pèrsic.L’empresa situa el pes de lesvendes a l'estranger en el 62%dels ingressos totals. La factura-ció del grup el 2010 va ascendira 103 milions d'euros, un 18%més que el 2009. Aquest exerci-ci preveuen registrar una alça del15% en la seva activitat.

La corporació, que té més demil empleats –la majoria comer-cials– i s'ha marcat l'objectiu dedoblar la seva xifra de negoci el2016, fins a més de 200 milionsd'euros.

El grup VMVarribarà a la Xinai el Brasil al 2012

Autobús versus cotxe privat

Lliçà d’Amunt va ser un dels 18municipis que va participar di-marts en la Cursa de Transports.El Bus Exprés de la Vall del Te-nes va poder comparar de formareal el seu potencial amb el delcotxe. El transport col·lectiu vatrigar 65 minuts en recòrrer 28,2quilòmetres, la distància fins al’Ajuntament de Barcelona, ambuna despesa de 2,24 euros, de0,59 litres de combustible i ambunes emissions de 978 grams deCO2. El cotxe només va trigar deuminuts menys, però va recòrrerun total de 32,7 km, amb unadespesa d’11,36€, 4.572 grams deCO2 i 1,84 litres de combustible.

Aquest acte es va emmarcar enla Setmana de la Mobilitat Soste-nible i Segura, durant la qualtambé es va celebrar l’activitatConeix el teu BUS!, que formapart de la campanya institucional

El Bus Exprés va trigar deu minuts més en arribar aBarcelona però va gastar i va contaminar molt menys

El Bus Exprés, dimarts abans de la sortida cap a Barcelona

Elisabeth AlfaroLliçà d’Amunt

que la Generalitat. Amb l’acte espretenia apropar d’una formasimpàtica a la ciutadania els ser-veis d’autobús que serveixen lapoblació, en especial el serveiurbà de TLA Transports de Lliçàd’Amunt, però també s’informa-va de l’oferta interurbana i moltconcretament del 777, el Bus Ex-prés de la Vall del Tenes.

L’acte va ser molt concorregut,segons l’Ajuntament, amb mésd’un centenar llarg de persones,que a més de ser ateses les sevespeticions d’informació, van rebretotes elles uns detalls commemo-ratius de la Jornada, així com unanova edició d’horaris i plànol delínies de TLA de butxaca, formattargeta de crèdit.

Lliçà d’Amunt> Demà se cele-bra el Dia Internacional de laGent Gran i per celebra-ho l’A-juntament ha organitzat la IIISetmana de la Gent Gran. Les ac-tivitats començaran dimarts ambla inauguració de l’exposició Fo-tos amb mirada de dona delconcurs de fotografia d’estiu or-ganitzat pel Pla d’Igualtat 2011,que es podrà visitar al Casal de laGent Gran fins al 30 d’octubre.Aquest mateix dia es farà públicel veredicte del jurat del concurs.El dijous 6 d’octubre tindrà llocun Intercanvi de Casals i s’aniràa visitar el de La Pobla de Lillet,mentre que el dissabte 15 d’octu-bre es farà un Homenatge a laGent Gran que aquest any ha feto farà 90 anys, als quals se’ls lliu-rarà una placa i se’ls oferirà un re-frigeri. Aquest acte tindrà lloc ala sala polivalent del Casal de laGent Gran. Per últim, el 18 d’oc-tubre hi haurà xocolata desfetaper a grans i petits, ja que els avispodran convidar a berenar elsnéts al Casal de la Gent Gran.

Dimarts arrencala Setmana de la Gent Gran

Foto: Ajuntament

Conveni per millorar la connexióTelefònica assumirà les obres i modificacions necessàries per

oferir a Martorelles un servei d’ample de banda de fins a20Mbps. El cost total de les actuacions es de 180.000€ i l’A-juntament en destinarà 80.000€. Dilluns se signa el conveni.

Reunió del comitè de seguiment del projecte d’intervenció integral al barri

Ismael Manaut ha cedit a l’Ajun-tament els terrenys on es constru-irà el Centre Cívic de Can Su nyer,un pas que garanteix la continu-ïtat del projecte d’intervenció in-tegral del barri. Va ser el princi-pal punt de la reunió del comitède seguiment del projecte, cele-brada la setmana passada, durantla qual també es van posar sobrela taula qüestions com el sistemade recollida d’aigues pluvials i lamillora de la xarxa de clavegue-ram, el pla director d’urbanitza-

Elisabeth AlfaroMartorelles

La primera fase del cementiris’iniciarà a principis del 2012Martorelles> La primera fasede construcció del cementiri deMartorelles i Santa Maria po-dria començar a principis del2012, després que el ple de di-lluns aprovés el projecte bàsic iexecutiu de la instal·lació. Esconstruirà l’edifici d’accés (deplanta baixa, per allotjar la recep-ció, serveis, magatzems i instal·la-cions), s’actuarà el terreny perpermetre la instal·lació dels apar-

caments, nínxols i l’edifici d’ac-cés... amb connexió entre ells iexecució de murs de pedra, enjar-dinament, mobiliari urbà; i s’ade-quarà un vial rodat fins al cemen-tiri, amb l’estesa de xarxes d’en-llumenat, electricitat, aigua pota-ble. Aquesta fase té un àmbittotal de 5.497,35 m2, i un pres-supost de 1.090.500,29€. Es pre-veu que les obres tinguin una du-rada aproximada de deu mesos.

Alben SL pot comprar Manauti salvar el 50% de la plantillaMartorelles> Alben SL haanunciat la seva intenció de com-prar Manaut, l’empresa que el 21de juny va presentar un concursvoluntari de creditors a conse-qüència de la caiguda de les ven-des en el sector de la motocicle-ta, del 60% en els darrers tresanys. La mesura suposava la des-trucció de 46 llocs de treballperò la compra podria garantir lafeina a la meitat de la plantilla.

L’Ajuntament de Martorellesrealitzarà una carència a taxes iimpostos municipals per a garan-tir aquesta operació. Dilluns, du-rant el ple, es va aprovar per una-nimitat la moció que CiU va pre-sentar per tal de permetre garan-tir la continuïtat de Manaut almunicipi que permetrà d'ajornarel pagament dels impostos i taxesde l'empresa que continuarà sotael paraigües de Benseny SA.

ció del barri; l’obtenció del ter -reny necessari per a la construc-ció d’un Centre Cívic, l’estudi dedemanda actual i potencial deconsum als comerços o l’ocupa-bilitat a Can Sunyer.

També es va decidir l’inici degestions amb les companyiessubministradores per poder con-tinuar amb la urbanització delbarri. L’Ajuntament ha anunciatla realització de futures sessionsinformatives obertes a la pobla-ció de Martorelles sobre lesseguents fases del projecte, acor-dades amb les entitats cíviques isocials del barri.

Cedeixen els terrenys per fer el centre cívic de Can Sunyer

Sant Fost> La 32a edició de laTrobada de Teatre Manel Insa delGrup de Teatre Segle XX de SantFost arrenca demà dissabte al’Auditori. Durant quatre capsde setmana seguits, els dissabtesa les 22h hi haurà representa-cions per a adults, i els diumen-ges, a les sis, espectacles fami-liars, a càrrec de grups infantilsi juvenils. Hi participen els grupsde teatre de Palau-solità i Plega-mans, de Martorelles, Ullastrell,Ripoll i Mataró.

Tu així no surts de casa és eltítol de la primera obra, protago-nitzada per cinc noies molt dife-rents entre elles, però amb elsmateixos problemes, que deici-deixen marxar de casa per anar aviure juntes i veuen con n’aparei-xen de nous. Diumenge serà eltorn d’El descosit, del grup de te-atre Escola de Martorelles (18h),i de De pel·lícula, del grup de te-atre Segle XXI. La propera citaserà Un mal dia, també a càrrecdels santfostencs, un vodevil quefarà passar una estona divertida.

Demà, primerasessió de teatre a l’Auditori Foto: Ajuntament

Page 29: Línia Vallès 369

29�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 30: Línia Vallès 369

Canovelles · Les FranquesesSetembre2011líniavallès.cat

30�

30

El CE Llerona femeníL’Ajuntament de les Franqueses va oferir di -

marts al vespre una recepció a l’equip amateurfemení del CE Llerona per l’ascens a la catego-

ria aconseguida la temporada passada.

Canovelles > La firma d’il·lu mi -nació Luxiona, que abans es de -nominava J. Feliu de la Penya, ila francesa Zodiac Aerospace,es pecialitzada en equips i sis te -mes aerospacials, han dissenyatconjuntament els reflectors delsllums exteriors del nou avió d’A-irbus A350XWB.

Els elements es fabricaran aCanovelles i l’empresa, que ha in-vertit 71.000 euros en el projec-te, espera sub mi nis trar entre200 i 300 aparells fins a l’any2015. Lu xiona és el soci tec no -lògic, factura 60 milions d’eurosi ha unificat recent ment les sevesquatre en senyes.

Els reflectors delnou Airbus esfaran a Canovelles

Les Franqueses > Ja estanobertes les inscripcions per entre-nar per a la 26ª edició de la Mit-ja Marató de Granollers al Patro-nat Municipal d'Esports de lesFranqueses, que organitza el Pa-tronat juntament amb el clubA4 el KM i amb el suport del'As sociació Esportiva la Mitja.Les persones interessades po-den formalitzar les inscripcionsa les oficines del Patronat de 9 a13 i de 16.30 a 19.30 hores i abo-nar cinc euros.

El Patronat Municipal d'Es-ports ofereix dos horaris dife-rents: un del migdia, de 14 a 15hores i un als vespres, de 20 a 21hores, els dilluns, dimecres i di-vendres. Les places són limita des.Els entrenaments comen ça- ranel proper 10 d'octubre i el progra-ma s'allargarà fins a la setmanaprèvia a la cursa, que és el 5 defebrer de 2012. L'any passat lainiciativa va comptar amb moltbona acollida, amb una vu i -tantena d'inscrits entre el grupdel matí i de la tarda.

Oberts elsentrenaments per a la 26a Mitja

Foto: L. V.

Airbus

Santa Madrona millora

El mes de juliol va començar laprimera fase de les obres d'ur-banització del carrer Santa Ma -drona amb la demolició de lesnaus municipals existents a Cal'Estrada, obres que suposaranun pas més endavant per a laconstrucció de la futura escolaEls Quatre Vents i que es preveuque finalitzin a finals d'aquestany.

Els treballs, que tenen unpre ssupost de 571.631,13 euros,contemplen la continuació deltram de carrer ja existent entreels carrer Indústria i Nou fins aconnectar amb la rotonda delcar rer Diagonal, a l'al çada del deBarcelona. La connexió supo -sarà una millora substancial enla mobilitat de la zona i una or-denació coherent de la trama ur-bana.

D'altra banda, la rotonda

Els treballs d’urbanització del carrer podrien estaracabats a finals d’any > El pressupost és de 571.631€

RedaccióCanovelles

exis tent s'ampliarà, es faran lesvoreres més amples, amb passosadaptats, i es distribuirà un car-ril bici a tota la vorera nord. Lesobres preveuen, així mateix,crear una zona de descans i untotal de 45 noves places d'a-

parcament a la zona, amb placesreservades per a discapacitats.El carrer estarà dotat amb totsels serveis bàsics soterrats: ai -gua, gas, telecomunicacions, en -llumenat, electricitat i clave gue -ram.

Foto: Ajuntament

Imatge del carrer en obres

Page 31: Línia Vallès 369

Montornès · MontmelóSetembre2011líniavallès.cat

31�

30

Classes d’alimentació saludableEl 7 d’octubre s’iniciarà el taller d’alimentació saludable que

Oncovallès ha organitzat a Montornès. Per participar a les ses-sions, que són gratuïtes i tindran lloc a la Masia del Molí elsdivendres de 19 a 21h, cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.

Les propietats del 1893S’inicia la restauració d’un registre fiscal de l’època

Elisabeth AlfaroMontornès

L'Arxiu Municipal ha iniciat larestauració d’un document queconté els registres fiscals delssolars i edificis que hi havia almunicipi l’any 1893. En totalsón set fulls amb tota la infor-mació de les propietats que hihavia al 1893 i dels tributs quepagaven a l’Ajuntament; 255registres amb l’índex alfabètic

Foto: Ajuntament

per cognoms de la persona pro-pietària, el lloc on vivia i les ca-racterístiques de la propietat.Cada registre també recull l’im-port del tribut derivat de la pro-pietat que s’havia de pagar al’Ajuntament i si hi havia algundescompte sobre aquest im-port. La restauració ha anat acàrrec de Clara Alibés. Ha cos-tat 300€ i ha comptat amb l’a-jut de l’Oficina del PatrimoniCultural de la Diputació.

Montornès > El grup munici-pal del Partit Popular ha presen-tat a l’equip de govern un docu-ment en el qual proposa una re-ducció d’algunes taxes i impostosper a l’any 2012. En concret, pelque fa a la taxa per la prestaciódels serveis d’intervenció integralde l’administració municipal enles activitats i instal·lacions, pro-posen una bonificació de la quo-ta tributària del 100% a les novesactivitats o comerços que s’esta-bleixin per primera vegada alnucli de població i a les noves ac-

El PP proposa una reducciódels impostos per a l’any 2012

tivitats que s’instal·lin als polí-gons industrials del municipi perpoder “facilitar l’arrencada denoves activitats que dinamitzin lavida econòmica i la creació d’ocu-pació en el municipi”. Pel que faa l’Impost sobre vehicles de trac-ció mecànica, aposten per una re-baixa de la quota, tenint encompte que la crisi econòmicaafecta a una gran part de la pobla-ciói. Seria una reducció del 20%per als vehicles de fins a 11,99 ca-valls fiscals i del 10% fins als15,99 cavalls.

Montmeló> La plaça de la Vilaacull aquest cap de setmana lesprimeres Jornades Indignades.Aquesta iniciativa neix amb la vo-luntat d’oferir espais de trobadai reflexió crítica i altermundistaoberts a la participació democrà-tica de la ciutadania mitjançantla realització de tallers, activitats,fòrums de debat, xerrades i po-nències, així com de ser un lloc detrobada per la propera reunió decoordinació del conjunt d’assem-blees d’indignats del VallèsOriental. “Tant de bó que aques-tes jornades ens ajudin a enriquirla llibertat de pensament i laimaginació, a aprendre i des-aprendre coses noves i velles, aseguir enfortint la cooperaciómútua i solidària entre nosaltresamb ple respecte a la igualtat, lallibertat i la fraternitat”, expli-quen des de l’organització.

EL PROGRAMAPer a demà dissabte s’han previstels tallers de no violència deGan dhi al 15-M i ¿Guerras? nogracias; fòrums de debat sobreglobalització i deute, la bancaètica i les retallades socials, sobre-tot en sanitat; i una sessió noctur-na de cinema amb una pel·lículaque s’escollirà per votació popu-lar. La jornada de diumengearrencarà amb xocolata desfeta.A les 10.30h s’iniciarà la reuniópreliminar de totes les assemble-es del Vallès Oriental i, una horamés tard, el primer fòrum dedebat: El derecho a una viviendadigna. Cooperativas de vivienda:el modelo de cesión de uso. Tam-bé hi haurà debats sobre La mo-neda social. El projecte Ecoseny;la crisi del capitalistes i les bom-bolles especulatives i l’evoluciódel moviment antiglobalització almoviment d’indignats. Les jorna-des es tancaran amb l’assem-blea comarcal del Vallès Oriental,diumenge a les 18.45h.

Montmeló acullles JornadesIndignades

Page 32: Línia Vallès 369

CaldesSetembre2011líniavallès.cat

32�

30

L’IES Manolo Hugué pateix manca d’inversionsEl director de l'Institut Manolo Hugué, Plàcido Rey, ha traslladat a l'Ajuntament alguns dels

problemes relacionats amb l'equipament. La majoria d'aquests provenen del desgast de l'edifici ila manca d'inversions en millores. Els representants municipals han decidit col·laborar en les

mesures de pressió al departament d'Ensenyament per tal d'aconseguir reparacions importants.

Caldes, a punt de FestaLa vila celebra la Festa Major del 7 al 16 d’octubreRedaccióCaldes

La Festa Major de Caldes deMont bui serà enguany un home-natge a la implicació ciutadana ia la voluntat dels veïns de gaudirsigui quin sigui el context econò-mic en el qual se celebra. Peraixò, malgrat les retallades pres-supostàries, el programa recullpropostes per a tots els públicsque conviden als ciutadans a te-nir una agenda ben plena entre el7 i el 16 d’octubre.

El programa de la festa inclouespectacles de gran qualitat, comel concert de Duo Parthenia (mú-sica de renaixement), que actuade manera gratuïta després quel’Ajuntament li cedís l’espai CanRius per a la gravació d’un vide-oclip. També visitarà la vila el PepPlaza Show (el Josep Guardiolade Crackòvia) o el grup Teràpiade Shock. Per als amants de l’art,Rosa Permanyer presenta una ex-posició de gravats d’artistes cata-lanes i argentines. I per als qui elsagrada la història local i la gastro-nomia, el Museu Thermalia dedi-

ca la mostra de la Festa Major aliogurt, gràcies a la col·laboracióde la família Codina.

Entre les aportacions d’enti-tats cal fer esment d’aquellesque s’afegeixen enguany a la ce-lebració d’activitats, com el Cen-tre Democràtic i Progressista,els Gladieitors Flag i Can Regas-sol. I també d’aquelles que cele-bren un aniversari: Club d’Ho-quei (50 anys), Penya Blaugrana(35), Associació de Bombers Vo-luntaris de Caldes (30) i Caste-llers (15).

EL COST DE LA FESTALa partida econòmica de l’Ajun-tament a la Festa Major ha anatdisminuint com a resposta a lanecessitat de contenció de ladespesa i enguany és de 100.000euros (15.000 menys que el 2010i 22.000 menys que el 2009). Aaquesta quantitat cal sumar lessubvencions municipals anuals aentitats i l’aportació del sectorprivat a través dels patrocinis, lescol·laboracions i les donacions,que en aquest cas han arribat als18.000 euros.

Imatge de la presentació de la nova edició de la Festa Major

Membres de la família Codina amb l’alcalde de Caldes, Jordi Solé

Foto: Ajuntament

Caldes / Sant Feliu > La regi-dora de Treball de Caldes deMontbui, Pilar Aznar, i el regidorde Formació Ocupacional de SantFeliu de Codines, Arnau Ramírez,han inaugurat la 4a acció conjun-ta dels dos municipis amb la vo-luntat de sumar recursos per lapromoció de l'ocupació. Les au-toritats han obert la segona edi-ció de l'any 2011 del curs de Con-ducció de carretons elevadors,una activitat de 20 hores en laqual hi participen 30 aturats.

Caldes i SantFeliu formen per a l’ocupació

Bigues i Riells > El Castell deMontbui és més visible que mai.L'Ajuntament de Bigues i Riellsha netejat els entorns de l'estruc-tura d'aquest Bé Cultural d'Inte-rès Nacional, una acció que feiauns vint anys que no es feia. Lestasques de neteja s'han fet coin-cidint amb la representació de lesLlegendes del Castell de Montbui.A més, aquesta acció de neteja ésun primer pas per donar a conèi-xer i promocionar el patrimonidel municipi.

Netegen l’entorndel Castell deMontbui

Caldes > L'Ajuntament ha ini-ciat un projecte de adequació idignificació del passatge RavalCanyelles i del tram del carrer deMarquès que delimita amb elpàrquing del Sindicat, segons haexplicat el regidor d'Espais pú-blics i Sostenibilitat, Jaume Mau-ri. Les obres consisteixen en re-gular i arreglar el paviment i enrefer els murs. A més, s'instal·la-ran papereres i dispensadors debosses per facilitar la recollida dedeposicions de gossos.

En marxa ladignificació delRaval Canyelles

Santa Eulàlia de Ronçana >El municipi va celebrar el cap desetmana passat el programa Ma-sies Vives, organitzat per l’asso-ciació de comerciants RonçanaComerç Actiu. Van ser dos diesplens d’activitats, des de les visi-tes a les masies més emblemàti-ques del municipi fins a dinars abase de productes de proximitatque han omplert els restaurantsque els oferien. La resposta delpúblic va ser àmplia i va fer lluirla gran qualitat de les cites.

Les ‘Masies Vives’desperten elpatrimoni local

Caldes > Centenars d'infants, jo-ves i adults participaran en unainvestigació sobre els topònimsde la vila, gràcies al projecte To-pos promogut per la FundacióUniversitària Martí l'Humà. Lainiciativa convida els investiga-dors a fer un treball de camp onés important la recerca a l'Arxiu,a la Biblioteca o als mitjans de co-municació centenaris. Però mésimportant encara que la recercadocumental serà la recerca de lahistòria oral.

Alumnes deCaldes estudienels topònims

La farmàcia modernista Codina,un nou punt d’interès turístic

Foto: Ajuntament

Caldes > El carrer del Forn vaquedar petit dissabte a la tardaper acollir els centenars de per-sones que no van voler perdre’sla reobertura de la vella farmàciaCodina, ara convertida en museui inclosa en les visites guiades alcircuit termal que ofereix Ther-malia. Els assistents van poderpercebre les olors i les sensacionsdels espais de l’any 1911.

Durant el primer dia d'obertu-ra de la farmàcia antiga, i a tra-vés de les visites guiades, Ther-malia va fer cinc cèntims de lahistòria de l'establiment i de la fa-

mília a més de 300 persones. Salvador Codina i Duran va

heretar una farmàcia ubicada enun local del carrer del Forn, albell mig del centre històric deCaldes, l'any 1911. En tant quehome avançat al seu temps va es-borrar de la ment dels calderinsl'antipatia i l'aversió que llavorsse sentia per aquestes botigues. Ien el seu lloc va instal·lar un es-pai agradable, amic i ple de potsde porcellana on desar els ingre-dients per a les velles fórmulesmagistrals amb les quals es com-batien els mals.

Page 33: Línia Vallès 369

33�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 34: Línia Vallès 369

L’Ametlla · La Garriga34�

Setembre2011líniavallès.cat 30

Vallromanes · Vilanova

Vilanova> Unes 120 personesvan participar de la reunió con-vocada per l’associació de veïnsdel Barri Rodes amb l’objectiu decontribuir a difondre el procés ur-banístic en el que està immers elmateix barri. En aquesta jornadaes va exposar un document en elqual es defineixen les caracterís-tiques del barri, que ha patit unincrement de densitat, amb 343parcel·les edificades actualment,43 més que les previstes; i unaprevisió de futur. Aquest mesd’octubre està prevista l’aprova-ció inicial de la modificació de lesnormes subsidiàries i del pla demillora del barri, un procés llargque ha de finalitzar amb l’execu-ció del projecte. També s’esperauna subvenció de 300.000 eurosper regularitzar la situació de lazona. L’AVV també va parlar dela necessitat d’un consens entreels tots els propietaris i de lamanca de recursos econòmics,per exemple, per rebre assesso-rament legal durant el procés.

Nou pas en laurbanització delBarri de Rodes

Curs d’informàtica a la BibliotecaLa Biblioteca Contravent posa en marxa demà, 1 d’octubre, elcurs d’informàtica bàsica, que és gratuït. Els usuaris aprendrana utilitzar el programa Writer de l’Open Office. Hi haurà tressessions, també al novembre, els dissabtes de 10 a 13h.

Josep Morales guanya el Concursde Pintura Ràpida de Vallromanes

La Festa Major de Sant Miquelcontinua avui amb el rap i hiphop que acollirà la plaça LluísCompanys a partir de les 19h. Hiactuaran els grups ST klan, TFJSquad i Vallromafia i és una deles novetats del programa d’en-guany. El sopar de Festa Majortindrà lloc a les 21h i serà previ alconcert que oferirà l’OrquestraTaxman al Casal (23.30h).

Ja demà dissabte, a la plaçaCan Poal se celebrarà el taller decirc Viu i Riu (11h) i una altra deles novetats: la primera JornadaGastronòmica de Tastets, de12.30 a 16h i de 19.30 a 22.30h.També hi haurà activitats infan-tils, com el Guirigall de De Par-randa (17.30h, pl. Can Poal) i laposterior xocolata desfeta(18.30h). Tampoc faltaran con-

La Festa Major continua amb novetats, com la Jornada Gastronòmica

Elisabeth AlfaroVallromanes

cursos com els de llençar pinyols,de crits, l’estirada de corda o laMostra de Bitlla Catalana, a lamateixa plaça. La música la po-sarà La banda del coche rojo, i undj durant el Ball Golfo, a partir deles 23h a la plaça del Casal.

La festa de diumenge s’inicia-rà amb una sardinada, a les 9h ala plaça Lluis Companys, quecoincidirà amb la plantada de ge-gants i trabucaires. Tot seguit tin-drà lloc la Trobada de Col·leccio-nistes de Plaques de Cava, unaexhibició canina i una pedaladapel medi ambient. A la tarda secelebrarà la primera Concentra-ció de vehicles de competició(18h) i el Correfoc que oferiran elsDiables de Granollers (20.30h),l’entitat que protagonitzarà lacremada del casal a les 21h.

PINTURA RÀPIDAUna de les activitas destacades

del passat cap de setmana va serel Concurs de Pintura Ràpida, enel qual hi van haver 21 partici-pants. Enguany el vot popular hacoincidit amb el del jurat. Elsquatre primers classificats van serJosep Morales, Jordi Torrent,

Laureano Sáez i Francisco Her-nández. L’accèssit local el va re-bre Núria Molina i el premi infan-til/juvenil va recaure sobre AdriàFernández. Els passis per a latemporada del Casal els va gua-nyar Alícia Altarriba.

El guanyador del segon premi, mentre pintava

Foto: Arturo de Alba

Trobada de cotxes clàssics a la GarrigaL’Associació de Cotxes Clàssics de la Garriga organitza avui divendres la 21aTrobada de Cotxes Clàssics la Garriga-Puigcerdà.El públic podrà veure mésd’una cinquantena de vehicles fabricats entre 1920 i la dècada dels 60 i demarques diverses. Els cotxes es podran veure al Passeig a partir de les 9.30h.

L’Ametlla > La Policia Local iels Mossos d’Esquadra van de -tenir divendres passat sis ho-mes de nacionalitat rumanesaque viatjaven en un turisme FordFo cus de color blau fosc com apresumptes autors de dos bu -trons en naus industrials del po-lígon Monguit. L’ac tua ció delsagents es va produir gràcies a unatrucada ciutadana que els vaalertar de sorolls sospitosos.

D’altra banda, dimecres dia 21es va rebre un avís d’alarma perintent de robatori en el polígonMonguit. En aquesta ocasió, unapatrulla del torn de nit de la Po -li cia Local va localitzar dos in di -vidus forçant una de les finestresdel restaurant, que en detectar lapresència dels agents es van do-nar a la fuga. Tot i que es va ini-ciar una recerca per la zona, no esva aconseguir detenir-los. Es vanintervenir les eines utilitzadesper al robatori. Els sospitosos po-drien haver accedir a dues na us,però no van sostrure res per quèaquestes no tenen activitat.

Detinguts sisrumanesos perfer dos butrons

A la Garriga s’hi viu bé

La Garriga figura entre els 50mu nicipis de tot l’Estat on esviu millor, segons el Rànquingde qualitat de vida dels muni -cipis espanyols que ha elaboratun equip investigador de laUniversitat d’Oviedo.

La primera ciutat catalanaque apareix a la llista és Banyo -les i, després d’ella, els muni ci -pis amb més qualitat de vidasón –per aquest ordre– Ripoll,Olot, Sant Cugat del Vallès, To -relló, Girona, Mollerussa, laGa rriga, Vic i Igualada. Aque-stes deu poblacions figurenentre els 50 de tot l’Estat on esviu millor. Barcelona ocupa ellloc número 75 del rànquing i ésla primera gran ciutat en quali-tat de vida. En el conjunt es-tatal el primer lloc l’ocupaPamplona.

L’informe també estableix

Segons el rànquing de qualitat de vida dels municipisespanyols > Ocupa el setè lloc a nivell de Catalunya

RedaccióLa Garriga

un llistat de les poblacions ones viu pitjor, i no hi ha cap lo-calitat catalana entre les 50 quetenen menys qualitat de vida.De fet, una de les conclusionsde la recerca és que al nord i alcentre de l’Estat espanyol és ones viu millor, mentre que laqualitat de vida és pitjor al sud.

L’estudi ha tingut en compteles 643 localitats més grans de

l’Estat (amb un cens de més de10.000 ha bi tants) i s’ha realitatamb dades del 2011, ja que sónles més recents que hi ha dispo -ni bles. La recerca avalua as -pec tes tan diversos com el con-sum, els ser veis socials, l’ha bit -at ge, el transport, el medi am -bient, el mercat de treball, lasalut, la cultura i el lleu re, l’ed-ucació i la seguretat.

Foto: Ajuntament

Imatge del Passeig de la Garriga

La Garriga > El Teatre de laGarriga acull dissabte, a dosquarts de nou del vespre, l’obraPrimer amor, de Samuel Beckett.En aquesta obra, Pere Arquilluéprotagonitza en solitari una peçaa mig camí entre la comicitat i elpatetisme, entre l’humor i la tra-gèdia. Encarna un èsser tor tu rat,un home expulsat de casa se va enmorir el seu pare, que pot sers’estima per un moment la pros -tituta que el sedueix però que, sies lliura a l’amor, és només perpoder-se’l treure aviat del cap. Ladirecció és d’Àlex Ollé i MiquelGorriz.

Pere Arquilluéporta ‘Primeramor’, de Beckett

Foto: L. V.

Un moment de l’actuació

Page 35: Línia Vallès 369

Cardedeu · La RocaSetembre2011líniavallès.cat 30

35�

Baix Montseny

Botigues al carrer al barri de l’EstalviAmb l'objectiu de mostrar l'oferta comercial del municipi, la Unió de Botiguers de

Cardedeu (UBC) i la Regidoria de Promoció Econòmica preparen una nova jornadade Botigues al carrer al barri de l'Estalvi per al dissabte. Les botigues s'ubicaran en

carpes a la plaça de Joan Alsina i al carrer Mare de Déu del Pilar de 10 a 19 hores.

Cardedeu > La Policia Local vadetenir divendres dues perso-nes per robatori de cablejat elèc-tric i altres materials d'un habi-tatge del passeig Colom, al barridel Poble Sec. Sobre les 2 del mig-dia del 23 de setembre, i gràciesa la col·la bo ració veïnal, la patru-lla va in terceptar un home i unadona que transportaven el mate-rial sostret dins un carro de lacompra. Els detinguts, la dona Y.R. G, de 41 anys. i l'home J. A. M.R. N, de 40 anys, ambdós domi-ciliats a Badalona. Van ser tras-lladats a les dependències delsMossos d'Esquadra.

Dues personesdetingudes perrobar cablejat

Cardedeu > La Regidoria deCo merç ha posat en marxa unaenquesta amb la què es pretén co-nèixer les mancances que pa -teixen els comerços del munici-pi. L’Ajuntament vol disposard’una eina per poder treballarcon jun tament amb el sector. Desdel dia 26 de setembre, una tèc-nica visita els establiments.

L’Ajuntament fa una enquestaals comerciants

La Roca > Els Mossos d'Esqua -dra han detingut un funcionari depresons de Quatre Camins, a laRoca, acusat de subministrardrogues als interns. La DireccióGeneral de Serveis Penitenciarisli ha obert un expedient disci pli -nari. El funcionari, que va quedaren llibertat provisional amb cà r -recs, treballava en el mòdul delCentre de Joves.

Detingut unfuncionari deQuatre Camins

15 incendis en quatre anys

Els Agents Rurals del Vallès Ori-ental van detenir dimecres de lasetmana passada un suposat pi -rò man, acusat de provocar 15in cendis forestals a la comarcadurant els últims tres anys. Defet, aquest estiu s'han produït ala zona boscosa entre Llinars delVallès i Cardedeu diferents in-cendis que han cremat pocamas sa forestal gràcies a la rà-pida intervenció dels mitjansd'extinció de la Generalitat.

Davant la sèrie d'incendis de-tectats en una mateixa zona, amés dels incidents similars d'a -nys anteriors, els Agents Ruralsdel Vallès Oriental van po sar enmarxa a finals del passat mesd'agost un dispositiu especial devigilància. Finalment, dimecresels agents van poder observarcom una persona cala va foc enzona forestal utilitzant com a

Els Agents Rurals van detenir la setmana passada unpresumpte piròman que hauria provocat diversos focs

RedaccióCardedeu

mitjà d'ignició un encenedor, demanera que es va originar unnou incendi.

Aquest fet va desencadenar ladetenció de l’home, i, en col·la -bo ració amb els Mossos d'Es -qua dra, va ser identificat i pos-

te rior ment va ser posat a dis po -sició judicial. El detingut és elpresumpte causant d'un total de15 incendis a la zona forestal en -tre Cardedeu i Llinars del Vallèsocorre guts entre els anys 2008 i2011.

Foto: Agents Rurals

La zona cremada on es va exampar el suposat piròman

Foto: Policia Local

Material recuperat per la policia

Finalitza el termini dels premis empresarialsEl termini de presentació de les candidatures a la I Edició dels Premis Sant Celoni d'Emprenedoria i Empresa convocats per l'Ajuntament de Sant Celonis'acaba avui divendres. Aquest premis tenen com a finalitat distingir i fomen-tar la creació i consolidació d'activitats empresarials exemplars del territori.

Sant Celoni vol més línia

L'alcalde de Sant Celoni, JoanCastaño, ha sol·licitat una en tre -vista al conseller de Territori iSos tenibilitat, Lluís Recoder, pertractar sobre l'ampliació fins al'estació del municipi de la líniaR8 de Renfe, que enllaça les es -tacions de Martorell i Grano-llers-Centre, amb parada a les deCas tellbisbal, Rubí, Sant Cugatdel Vallès, Cerdanyola Universi-tat, Mollet-Sant Fost i Montme-ló.

La nova línia R8, estrenada afinals de juliol, suposa una millo-ra en la comunicació de les co -mar ques del Baix Llobregat, elVa llès Occidental i el VallèsOriental, sense necessitat de fertrans bor dament o passar perBarcelona, descongestionant-neles vies d'accés fent servir l'anticramal de mercaderies i sectors delínies R4 i R2.

L’alcalde, Joan Castaño, ha demanat una entrevistaamb el conseller per allargar la R8 fins el municipi

RedaccióSant Celoni

Llinars > La Cooperativa Ha bi -tatge Entorn, promoguda perCCOO, va lliurar ahir dijous els18 habitatges de pro tecció oficialque han estat cons truïts a Collsa -badell de Llinars del Vallès. Elspisos tenen de 2 a 3 dormitoris,i una su per fície mitjana de 79me tres qua drats útils, una plaçad'apar ca ment i un traster. Elpreu mitjà és de 152.049 eu ros.

Els 18 habitatges han estatad judicats en un 86,67% a per so -nes d'entre 20 a 35 anys. Els so -cis han aportat mensualment laquantitat de 750 euros i han pa -gat fins al lliu ra ment de claus unaquantitat aproximada de 34.500euros. Un crèdit hipotecari pro -te git, al qual es subrogaran, per -metrà als nous propietaris acabarde pagar els seus pisos.

A la comarca del Vallès Ori en -tal, la cooperativa ja ha lliurat1.100 habitatges: 40 a Canovelles,311 a Granollers, 68 a les Fran -queses, 528 a Mollet, 60 A Mont -meló, 75 a Montornés i 18 a Lli -nars.

Habitatge Entornlliura 18 pisosprotegits a Llinars

Baix Montseny > La directoradel Parc Natural del Montseny,Joana Barber, va recollir dissab-te el certificat d’obtenció de laCarta Europea de Turisme Soste-nible (CETS) per part de l’espainatural. Va ser durant la confe-rència d’Europarc, celebrada a lareserva de la biosfera de SwabianAlbm, a Bad Urach, Alemanya.Aquesta certificació culmina unany i mig de treballs de coopera-ció entre el parc i les empreses ientitats dels municipis propers.

El Parc Naturaldel Montseny jaté Carta Europea

Llinars > La Fundació Lar inau-gurarà la nova seu del Club SocialTorrassa el proper dia 7 d’octu-bre, a les 12 del migdia. A l’actehi assistirà el conseller de Benes-tar Social i Família de la Genera-litat, Josep Lluís Cleries.

La Fundació Larinaugura la seudel Club Social

L'Ajuntament de Sant Celoni,a l'igual que altres municipis delBaix Montseny, considera degran importància tenir accés aaquesta línia R8 del servei de Ro-dalies de Catalunya qu,e a més desuposar un clar benefici per alsestudiants de la Universitat Au -tònoma, permetria augmentarles freqüències de pas dels trensi, així, vertebrar mi llor la comu-nicació amb els mu nicipis ve-ïns.

Imatge de l’estació de Sant Celoni

Foto: Ajuntament

De fet, en la presentació de lalínia, des del mateix servei de Ro-dalies es va plantejar el nou re co -r regut com a primera fase d'u nafutura ampliació de la línia inte-rior, que podria arribar fins a l'es-tació de Sant Celoni.

En aquest sentit, des de l'A -juntament s'ha sol·licitat una vi -si ta a la Generalitat per a expo-sar l'intères del municipi perquèaixò sigui una realitat “quanabans millor”.

Page 36: Línia Vallès 369

Esports36�

Setembre2011líniavallès.cat 30

R. Sastre Redacció

El Fraikin Granollers va poder celebrar la primera victòria al Palau d’Esports

El Fraikin compleix contra el Guadalajara i ja és sisè

Nova victòria del Fraikin Grano-llers en el Palau d’Esports. Els deManolo Cadenas van engreixantla maquinària partit a partit i elsdel Vallès van escalant posicionsa la taula per començar a acostar-se al llocs que li pertoquen. Unajornada més la igualtat va marcarel partit del Fraikin, que semblaabonat als marcadors ajustats. Alfinal 31-28 contra el Guadalaja-ra, que segueix sense sumar cappunt després de tres jornades. ElGranollers es troba ja en sisenaposició amb 4 punts, empatatamb el Caja3 Aragón i a nomésuna victòria del Ciudad Encanta-da, l’Ademar, l’Atlético de Madridi el Barça Intersport.

De nou Blanxart, Reznicek i Grundsten encapçalenl’atac > La igualtat va marcar l’enfrontament

GÓMEZ DÓNA OPCIONS El porter del Guadalajara, JorgeGómez, va oferir una gran actua-ció durant la primera meitat queva permetre arribar amb empata 14 a la mitja part. A la represa

l’efectivitat de Gómez va baixar il’atac del Fraikin va tornar a fun-cionar amb normalitat. Rezci-nek va acabar l’enfrontamentcom a màxim golejador amb 7dianes.

Víctor Mas ingressa a la Reial Ordre del Mèrit EsportiuEs tracta d’una distinció que atorga el Consell Superior d’Esports del govern espanyol pels seus mè-rits i la seva contribució nacional i internacional de l’esport espanyol. Mas és membre de la Comis-sió Tècnica de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA). Aquest reconeixement és conseqüèn-

cia d’una brillant trajectòria professional. L’entrega es farà el 5 d’octubre en un acte a Madrid.

Bàsquet > Dissabte a la tarda,el C. B. Granollers va sumar laprimera victòria a la lliga EBAdesprés de dues jornades. El ri-val, el Monte Ducay Olivar, vaoposar certa resistència, peròles 24 pilotes perdudes i la bai-xa anotació en el segon i l’últimquart (només 22 punts en 20 mi-nuts de joc) van ser dues llosesmassa pesades com per a què elsjugadors del Granollers no ho

Primera victòria del Club Bàsquet Granollers a la lliga EBA

aprofitessin. El millor jugadordel partit va ser Julian Garroteamb 20 punts, 4 rebots, 3 assis-tències i 4 pilotes recuperades.Al final 20 de valoració. Al cos-tat va tenir un gran Franc Gar-cía amb 9 punts, 2 rebots i 5 as-sistències. Només en el percen-tatge en tirs de tres i en l’aspec-te rebotejador el Monte Ducay vaser millor. Setena posició per alGranollers amb un balanç d’1-1.

L’equip Sunred Seven guanya les24 Hores d’AutomobilismeAutomobilisme > Sense sor-preses. L’equip favorit per pro-clamar-se campió de les 24 Ho-res d’Automobilisme de Mont-meló va complir els pronòstics ies va convertir en el vencedor dela prova de resistència. El SeatLeón Supercopa del Sunred Se-ven va donar 649 voltes al circu-it, el que suposa un nou rècordde la prova. L’equip està formatper Òscar Nogués, Manuel Saez-Merino, Ferran Monje i Borja

Veiga. El segon classificat vaser el PCR Sports amb tres vol-tes menys que els campions. Lamedalla de bronze se la va pen-jar l’equip Zener Racing Team deFrancesc Gutiérrez, Manel Cer-queda, Antoni Puig i AlfredoPalencia. La gran sorpresa va serla presència del conjunt de TV3,Motor a Fons, capitanejat perMarc Coma i amb tres pilotsdebutants que, al volant d’unSeat León, va acabar vuitè.

Foto: Xavier Solanas

Page 37: Línia Vallès 369

37�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 38: Línia Vallès 369

30

38�

L’Agenda Setembre2011

PE

NJA

’T-EL

AC

AS

A�TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet TaxisVallès 93 593 74 01 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 7401 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

TRES MOSQUETEROS 3D

CÓMO ACABAR CON JEFE

LARRY CROWNE

COLOMBIANA

CON DERECHO A ROCE

PHINEAS & FERB

JOHNNY ENGLISH RETURNS

16.00

16.00

16.30

16.20

16.15

18.15

18.30

18.00

18.00

18.15

20.30

19.15

20.10

20.15

20.20

22.45

22.15

22.30

22.20

SANT CELONI 1 i 2 d’ Octubre

GRANOLLERS30 de setembreCinema: El mundo según Bar-ney. 19 i 22,h Centre Cultural.Taula rodona. Gens i càncer.20.30h, Hotel Ciutat.Comissura. 21h, Teatre de Po-nent. També el dia 1 a les 21h iel dia 2 a les 19h.

1 d’octubreAniversari dels Pastorets. Tot eldia a la plaça de la Porxada.Diada de Sants Metges. Tot eldia a la capella de Sants Metges. Inici de la Roda d'EspectaclesInfantils. 18h, Plaça de Malu-quer i Salvador. El barret de les històries. Con-tes al carrer per a petits i grans.18.30h, Museu de GranollersCicle Cants i Autors. RogerPuig i Els Assaltadors de Tà-lems. 23h, Casal L'Esquerda.

2 d’octubreFira d'antiquaris, brocanters,artesans i col·leccionistes d'arti pintura. Matí, parc Firal.Luces de bohemia. 19h, TeatreAuditori de Granollers.

5 d’octubreLliurament de premis del Con-curs de Fotografia Dolors Por -redon. 20h Espai Gralla.

MOLLET30 de setembreDirecte al Cívic: Hip Hop, ambdiversos grups. 21.30h. Cívic deCan Pantiquet.

2 d’octubre2n Concurs de pintura a l'airelliure. De 8 a 13 h, Casal Cultu-ral i centre ciutat.Festa de la Tardor. 14 h, carrerSant Francesc.Ball de gent gran. 17.30 h. Mer-cat Vell.Mercadet de col·leccionistes.Matí, plaça Catalunya, c. Barce-lona i rambla Fiveller

3 d’octubreExposició Indígenes, quan laterra camina. Centre Cívic deCan Borrell.Exposició Peixos. El Lledoner.

7 d’octubreDia Mundial de la Salut Mental:lliurament de premis i concert.18 h, Mercat Vell.

PARETS1 d’octubreBotiga al carrer. De 10 a 20h,avinguda de Catalunya.50è aniversari de l’AgrupamentEscolta i Guia Sant Jaume. 12h,Can Jornet.

2 d’octubreTeatre: Pluja constant. 18.30h,Teatre Can Rajoler.

LA LLAGOSTA2 d’octubreBoulevard, teatre musical. 18h,Centre Cultural.

MONTMELÓ1 d’octubreCafè Concert. 22.30h, CentreCultural.

2 d'octubre Firastocks. De 10 a 14 h, Plaçade la Quintana.

CARDEDEU4 d’octubreConferència: W.A. Mozart(1756-1791) i la música del seutemps. Centre Cultural.

LA ROCA30 de setembreInauguració d’Ocells del Parcde la Serralada Litoral. 18.30h,Centre Esportiu Municipal.

VALLROMANESFins al 2 d’octubreFesta Major.

CALDES

30 de setembreSopar amb ball en directe. 20h,a les Cases dels Mestres.

2 d’octubreCampanya de donació de sang.Matí. CAP Joan Mirambell.

LA GARRIGA30 de setembreConcert Diletto Camerata. 19h,capella de les religioses francis-canes del carrer Cardedeu, 25.

CANOVELLES2 d’octubreEspectacle de teatre familiar Iper què? Teatre Auditori CanPalots. 20h.

LLIÇÀ D’AMUNT3 d’octubreCampanya de donació de sang.De 17 a 21h, CAP La Cruïlla.

LES FRANQUESES1 d'octubre Espectacle de clown Minuts.18h, Casal Cultural de Corród’Avall.

2 d'octubre Diada de la Germandat de Co-rró d’Amunt. 11.30h, antiguesescoles de Corró d’Amunt.

L’AMETLLA30 de setembreConcert Internacional de l'A-metlla. 21 h, Parròquia de SantGenís.

SANT CELONI 1 d’octubre100 anys de La Salle Sant Celo-ni. 18h, església parroquial SantMartí. Concert acústic + recital poesia.22h, Ateneu.

6 d’octubreConferència: Joan Maragall i laparaula viva. 18h, Bibliotecal'Escorxador.

Page 39: Línia Vallès 369

39�Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected] líniavallès.catSetembre201130

Page 40: Línia Vallès 369

Per a publicitat - 93 570 88 96 - [email protected]�Setembre2011líniavallès.cat 30