of 32 /32
[email protected] · [email protected] línia vallès Granollers S’han iniciat les obres que permetran més biodiversitat al Congost 14 04 de novembre de 2011 · Núm. 374 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat 10 Santa Perpètua La direcció de Panrico amenaça en tancar La Generalitat pagarà part del deute que té amb la comarca 4 S’ha compromès a liquidar gairebé la meitat del deute abans del mes de febrer del 2012 Granollers, capital de la pau Ca n’Arimon celebra el seu onzè aniversari amb bona nota 12 3

Línia Vallès 374

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 374

Text of Línia Vallès 374

Page 1: Línia Vallès 374

[email protected] · [email protected]

líniavallès

GranollersS’han iniciat les obresque permetran mésbiodiversitat al Congost �14

04 de novembre de 2011 · Núm. 374 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

�10 Santa PerpètuaLa direcció dePanrico amenaçaen tancar

La Generalitat pagarà part deldeute que té amb la comarca

�4S’ha compromès a liquidar gairebé la meitat del deute abans del mes de febrer del 2012

Granollers, capital de la pau

Ca n’Arimon celebra el seu onzè aniversari

amb bona nota�12

�3

Page 2: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] �Novembre

201104líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 374

Del 7 al 10 de novembre se cele-bra la vuitena Conferència Exe-cutiva d’Alcaldes per la Pau ambrepresentants de 15 ciutats delmón. La finalitat d’aquestes jor-nades és convèncer els alcaldesd’arreu del món que s’ha de llui-tar per la pau i en contra de lesarmes nuclears. Amb aquest ob-jectiu concret va néixer la plata-forma “Mayors for peace” o elque és el mateix, Alcaldes per laPau. La van formar els alcaldesd’Hiroshima i Nagasaki, ciutatsatacades amb bombes nuclears,per poder posar en comú quèsignifica la violència i com po-dem aturar-la des del sistema degovern més petit, com és unajuntament

DILLUNSGràcies a la participació de ciu-tats tan diferents d’arreu delmón, el dilluns, la primera jor-nada, estarà dedicada a la his-tòria. Una ocasió excel·lent perpoder compartir experiències iaprendre de les dels demés. D’u-na banda es podran escoltargrans exemples com els de laciutat de Biograd, Ypres, Hiros-hima, Halabja i Granollers so-bre el treball amb la memòriahistòrica arran dels bombarde-jos que han patit aquestes po-blacions i de quina manera el re-cord de les guerres pot servir perconstruir un camí de pau. Eldiàleg del primer dia el condui-rà l’historiador Joan Garriga.

DIMARTSEl diàleg de la segona jornada,dimarts dia 8 de novembre, ofe-rirà l’oportunitat de poder con-versar amb representants d’Al-

caldes per la Pau i membres dediverses entitats: Fundació perla Pau, Fundación para una Cul-tura de Paz, Amnistia Interna-cional, Mans Unides, les qualsexposaran el treball que es fades de les organitzacions de lasocietat civil i dels municipis enla construcció de pau. En aquest cas el diàleg estaràmoderat per la directora de

l’Institut Català Internacionalper la Pau, Tica Font. Una granocasió per poder veure com lesentitats no governamentals sóncapaces d’unir esforços peraconseguir acords.

ALCALDES PER LA PAUMayors for Peace és un granexemple del treball en xarxa. Éstracta d’una de les organitza-

cions municipalistes més gransa nivell mundial. Més de 5.000ciutats de 150 països i regionsdiferents hi estan adherides, fetque significa que Alcaldes per laPau representa a un total de mésde mil milions de persones. No-més a Espanya hi ha 300 muni-cipis afiliats a Alcaldes per laPau, 200 dels quals són de Ca-talunya.

L’entitat té com a objectiu eltreball en favor de la pau, el des-armament i especialment l’eli-minació de les armes nuclears.En aquest sentit Mayors for Pe-ace treballa per aconseguir quel’any 2020, coincidint amb el75è aniversari del bombardeignuclear a Hiroshima i Nagasa-ki, el món s’hagi alliberat de l’a-menaça nuclear.

Alcaldes per la Pau impulsa eltreball per la pau des de l’admi-nistració que és més a prop delsciutadans, els ajuntaments. LaXarxa gaudeix d’un estatus con-sultiu especial davant el ConsellEconòmic i Social de les NacionsUnides. Des de fa dos anys unade les vicepresidències de l’en-titat està representada per l’al-calde de Granollers, Josep Ma-yoral.

Així la ciutat, amb un cert pesdins de la plataforma, ha fet unaaposta decidida per la pau, ma-nifestant el compromís de tre-ballar, juntament amb la ciuta-dania, per fer de les ciutats unespai on prevalguin els valors dela convivència, el diàleg, l'edu-cació i la resolució pacífica delsconflictes. En el cas de Grano-llers, Can Jonch, Centre de Cul-tura per la Pau és l'expressió d'a-quest compromís amb la pau, lasolidaritat i la defensa dels dretshumans. La construcció de lapau en l’àmbit local recau en elfoment de la cohesió social totpromovent valors cívics i fent laprevenció adequada dels con-flictes. Al mateix temps s’had’articular certa estratègia de re-lacions exteriors que van des deltreball en xarxa amb altres ciu-tats amb les que les polítiquesmunicipals siguin coherents finsl’actiu municipal, confiar sem-pre amb els ciutadans.

Comarca líniavallès.catNovembre

201104 3 �

Granollers serà la ciutat d’acollida de laConferència mundial d’Alcaldes per la pau“Mayors for peace” és un programa format pels alcaldes de les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki amb la finalitat que alcaldes d’arreu s’uneixin per abolir l’armament nuclear

Carla GarrigaVallès Oriental

Contentració d’Alcaldes per la Pau a Ieper

Page 4: Línia Vallès 374

Comarca4 � líniavallès.cat Novembre

201104

La Generalitat s’ha compromèsa pagar una part del deute que téamb el Consell Comarcal del Va-llès abans del mes de febrer delproper any. Concrement el go-vern pagarà 4,8 milions d’euros,dels 9 milions que deu al Consell.Malgrat que no se’n saldi la to-talitat, el president del ConsellComarcal, José Orive afirma des-prés d’aquest anunci de la Gene-ralitat que això suposa “un res-pir” per la comarca però que toti així aquests diners només asse-guren la continuïtat dels serveisfins la pròxima primavera.

Segons afirma l’ACN, Orive haavançat que el Consell està estu-diant fórmules d’estalvi com perexemple pretendre fer més ren-dible el transport escolar, esta-blint noves rutes encara que aixòsuposi més temps de trajecte.Malgrat tot Orive ha avisat quehi ha “llacunes”en la reglamen-tació del transport escolar queno permeten fer més econòmic

el servei. Un dels motius pelsquals reclama un canvi de legis-lació és que alumnes de primà-ria i secundària no poden com-partir el mateix autobús. Es trac-ta d’un servei que desplaça a dia-ri 1.800 alumnes de la comarca.Referent al deute Orive demanaal govern una millor planificació

en els pagaments “per no posaren risc” la capacitat del Consell.I afegeix que cal una planificaciódels ingressos per poder saberamb quin pressupost compta elConsell i si és reduït buscar so-lucions per poder continuar ofe-rint als ciutadans els serveis queels corresponen.

La Generalitat saldarà part deldeute que té amb la comarcaEs compromet a pagar al Consell Comarcal gairebéel 50% del deute abans del mes de febrer de 2012

C. G.> La comarca del VallèsOriental ja compta amb un Fò-rum d’OMICS (Oficines Munici-pals d’Informació al Consumi-dor). Alícia Domínguez, regido-ra de Consum de l'Ajuntamentde Mollet del Vallès, ha estat l’en-carregada d’inaugurar-lo aques-ta setmana passada.

L’objectiu principal d’aquestsfòrums és, segons els responsa-bles “facilitar un lloc de reflexiótècnica pel que fa a les bonespràctiques en consum en l'àmbitd'atenció als consumidors, fo-mentar la participació dels tèc-nics i la posada en comú de lespràctiques dels diferents muni-cipis de la comarca, normalitza-ció de protocols d'actuació delstècnics de consum entre els mu-

nicipis, visualitzar les accions queés realitzen als pobles, donar aconèixer els treballs de la Comis-sió Tècnica de la Xarxa Local deConsum (XLC), la recerca de no-ves línies d'actuació en la defen-sa dels drets dels consumidors itambé, buscar respostes a les de-mandes o necessitats dels tècnicsmunicipals”.

Aquesta primera sessió del Fò-rum d’Oficines Municipals d’In-formació al Consumidor, ha ser-vit, principalment, per posar encomú les experiències i bonespràctiques del personal que tre-balla en l'atenció als consumi-dors als serveis municipals queexisteixen en 15 municipis de lacomarca i que pertanyen a laXLC.

Primer Fòrum d’OficinesMunicipals d’Informació

Imatge d’una inspecció

Redacció> L’Alba i la Laura sónles turistes de qualitat i durant21 dies viatgen a despeses paga-des per la provincia de Barcelo-na. Les amigues van resultar lesguanyadores d’un procés de se-lecció per viatjar gratuïtamentper la provincia per tal de fomen-tar el establiments i serveis quedisposen del segell SICTED (Sis-tema Integral de Compromís Tu-rístic en Destinacions) i fer-ne elseguiment a les xarxes socials.Aquesta setmana l’agenda els

Les Turistes dequalitat visiten elVallès Oriental

marcava que havien de visitar elVallès Oriental on han aprofitatper treure el cap a diferents es-tabliments i centres públics deBigues i Riells, La Roca, La Ga-rriga, Vilanova del Vallès, Taga-manent, Montmeló, Caldes deMontbuï, Granollers i Mollet delVallès.

Redacció> La Diputació ha en-gegat aquest mes de novembreuna campanya d’inspecció infor-mativa a establiments de set co-marques: Alt Penedès, Anoia,Bages, Baix Llobregat, Maresme,Vallès Occidental i Vallès Orien-tal. Segons els responsables,«l'objectiu d'aquestes campan-yes, de les que es fan més de5.700 a l'any, és informar els ti-tulars i responsables dels esta-bliments sobre les eines i meca-nismes que les normatives sec-

torials posen al seu abast, ambla finalitat de garantir, d'unabanda, el dret a la informació i,de l'altra, l'exercici dels drets deles persones consumidores iusuàries». Tècnics de consum,acreditats, visitaran els establi-ments amb l'objectiu de compro-var quin és el nivell d'adequacióa les normatives reguladores enel cas del Vallès, al sector de re-paració d’automòbils, a Canove-lles, o bé en el sector de la res-tauració, a L’Ametlla.

Campanyes d’inspecció a diferentsestabliments durant el novembre

Imatge del I Fòrum d’OMICS

Joan Orive, president del Consell Comarcal

C. GRedacció

Visitant Sant Miquel del Fai

Page 5: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 5 �

Page 6: Línia Vallès 374

Opinió6 � líniavallès.cat Novembre

201104

Cartes dels lectorsLínia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seuscontinguts. És imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i co-gnoms, número de DNI i teléfon de contacte. Línia Vallès es reserva el dret deretallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correu electrònica l'adreça [email protected]

Ciutadans

Safata d’entradaEDITORIAL

La foto

JAIME GARRIDOTaxista

Crec que no, la costa amunt éscomplicada i no sembla que hihagi prevista una baixada. A mésara ningú vol contractar i les em-preses busquen mà d’obra no ba-rata sinó gratuïta.

JAVIER OJEDAEstudiant

Crec que no, el PP té totes les deguanyar. Ha anat sempre amb eldiscurs que guanyarà les elec-cions i treurà a Espanya de la cri-si però temps al temps. La situa-ció no és fàcil.

MARIA FERNÁNDEZFilòloga

Si guanyés el PSOE podria dirque sí però guanyarà el PP, aixíque no millorarà de cap maneral’economia. El PSOE coneix depe a pa tots els entramats de lacrisi i els hi seria més senzill.

VERONICA ROMEROPeriodista

Totes les enquestes afirmen queen Rajoy és el favorit abans queRubalcaba. Les dretes en temeseconòmics sempre han estat mi-llors que les esquerres. Ara enstoca esperar que sigui veritat.

JUAN MARTÍNCambrer

Per Catalunya, no. Guanyarà elPP i com a conseqüència als ca-talans ens acabaran de rematartant políticament com econòmi-cament. Els hi ha anat molt bé alPP això de la crisi.

Creu que millorarà l’economia a partir del 20-N?

GOVERNS I SÍNDROME DEFATIGA CRÒNICA

A Noruega s’ha donat un fet poccomú. Un ministre reconeix pú-blicament que s’ha equivocat.La ministra de sanitat Anne-Gre-te Strøm-Erichsen admet que nohan tractat correctament a lespersones afectades per la Síndro-me de Fatiga Crònica-Encefalo-mielitis Miàlgica, des del seu re-coneixement ja fa 30 anys (gai-rebé un 1% de la població pateixaquesta malaltia immunològica).El tractament fins ara,deia, s’habasat en assistència psicològicai ensenyar al pacient a resignar-se a conviure amb aquesta pato-logia. Les declaracions les ha fetdesprés que científics noruecshagin descobert l'alteració im-munològica de la (SFC/FM) i unfàrmac efectiu contra la malal-tia. Servirà aquest nou descobri-ment perquè altres governs, i enconcret el nostre, faci una refle-xió sobre el tractament d’aques-ta malaltia i la seva invisibilitata la que son sotmesos els afec-tats? Serà un punt d’inflexió enel reconeixement com a malaltiaorgànica per molts professionalsde la salut que encara diuen quees psicosomàtica? Hauria de seraixí, ja que a més, en un labora-tori del Hospital de Can Ruti deBadalona, recentment s’ha tro-bat la mateixa alteració immu-nològica en el SFC/EM (malgrat,a diferència de Noruega, aquestlaboratori català ja no rebrà mésfinançament per seguir aques-ta investigació).

De moment, aquest fet serveixper donar una mica d’esperançaa les persones afectades, que molsovint se senten maltractades iestigmatitzades per l’administra-ció i els professionals que els ate-nen.

Pau Díaz Valero

GREGORIO PECES - BARBA

En castellà es diu “Por la boca muere el pez…”. I és ben cert. Lesdarreres manifestacions del Sr. Gregorio Peces Barba, “pare” dela Constitució, desafortunades de principi a fi, en son una prova.Dir què quan el “Conde-duque de Olivares” (d’infaust record pera Catalunya), va haver de triar entre cedir Catalunya o Portugalper signar la pau amb França, podia haver-se decidit a despren-dre’s de Catalunya i les coses haurien anat millor per a Espanyaés, i perdoneu-me, com “pixar fora de test”. El que oblida l’esmen-ta’t “pare” de la Constitució és què Catalunya va ser mutilada tam-bé: per què no ha fet esment de la cessió a França del Rosselló i laCerdanya, incloses en el mateix tractat? I és què, des de que vivimla democràcia he observat un curiós fenòmen: hi ha persones, lí-ders alguns d’ells, i en tots els partits polítics que, abans de tot,són “anticatalans”. Constatem si més no alguns noms: tant Rodrí-guez Ibarra com l’Alfonso Guerra abans de socialistes, són anti-catalans; tant en Camps, com Zaplana, com l’Alvarez Cascos o enMayor Oreja, “peperos” tots ells, són anticatalans abans que delPP. I és una realitat palesa en el seus discursos, manifestacions ientrevistes. Es poden barallar entre ells però quan es tracta d’a-nar en contra de Catalunya, tots a una. I així ha passat darrera-ment amb la retallada de l’Estatut o el Pacte Fiscal. A aquest “pare”de la Constitució li podria dir: sap que filant prim, se’l podria de-nunciar per “apologia del terrorisme”? Perque amb les seves ma-nifestacions incita l’odi i la rancúnia entre la ciutadania. No ésaquesta incitació la que ha representat la presó al Sr. Otegui? Qui-na diferència hi ha entre els dos? I no em vingui dient que “ho ha-via dit en broma”. Als polítics, als estadistes, els hi exigim treball,prudència i “poca broma”. I les seves paraules són molt impru-dents. Encara que, com a rerefons, hi ha una cosa que he vist cla-ra: una barreja d’enveja, ràbia i impotència d’alguns sectors de laresta de l’Estat envers Catalunya. Durant uns tres cents anys hanvolgut anorrear el catalanisme de totes totes, ens han donat d’hòs-ties fins al carnet d’identitat, ens han pres allò que en justícia eranostre, ens han empresonat, han intentat degradar-nos... I no sen’han sortit. I això fot molt.

Rafael Aguilar i Latiegui

Fa relativament poques hores que ha tingut lloc a tots els poblesi ciutats del país l’anomenat “inici de campanya”. És justament

quan toca la mitja nit, com cap d’any. De fet la celebració d’any noui l’acte d’inici de campanya tenen alguna cosa més en comú a partde l’hora. Quan arriba el dia 31 de desembre a la nit tots pensem ireflexionem què volem durant l’any: que si deixar de fumar, fer ladieta que fa anys vols fer, anar al gimnàs, llegir més i bla, bla, bla...tot són paraules perquè a l’hora de la veritat un fuma, deixa els im-mensos plats d’amanida aparcats i mil activitats més abans de po-sar-se a llegir o bé anar al gimnàs. Una cosa molt similar a aquestapassa quan es dóna el tret de sortida a la campanya electoral. Siguimunicipal, autonòmica o general: és pengen cartells amb grans pro-pòsits, durant els dies de campanya es fan grans discursos per talde convèncer als ciutadans que aquesta vegada sí, aquesta vegadael partit ho aconseguirà. I què passa? Doncs exactament el mateixque el primer dia d’any. Una vegada ens hem menjat el raïm, unavegada tenim els escons a la butxaca aquells bons propòsits desapa-reixen. Ep! Sempre hi ha algú que te força de voluntat, però ben éscert que pocs deixen de fumar per cap d’any.

Propòsits d’any nou?

Martorelles

ACLARIMENTEn l’anterior edició de Línia Vallès es va publicar que la marca demotocicletes Derbi havia realitzat un ERE i com a conseqüèncias’havien acomiadat més de 100 treballadors de la fàbrica situadaa Martorelles. Per informacions rebudes a posteriori, el comitèd’empresa Derbi ens ha fet saber que no es tracta d’un acomia-dament sinó d’un ERE temporal.

Page 7: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 7 �

Page 8: Línia Vallès 374

04

Granollers8 �

Octubre

2011líniavallès.cat

Obertes les inscripcions pel Campus de NadalJa es poden formalitzar les inscripcions pel Campus de Nadal del Club NatacióGranollers. Als nens i nenes de 3 a 10 anys els esperen gran diversitat d’activi-tats del 27 de desembre al 5 de gener. Les inscripcions es poden formalitzar al

Centre d’Atenció al Client del Club.

En el marc del projecte del Plade Rodalies Barcelona 2008-2015 impulsat pel Ministeri deFoment per la modernització deles infraestructures i instal·la-cions de la xarxa, una de les prin-cipals actuacions és la implanta-ció del sistema de telecomunica-cions ferroviàries GSM-R al llargde tota la xarxa. Aquest nou sis-tema, assegura Adif, que millo-rarà la capacitat i regularitat deles circulacions i a més a més sig-nifica un increment de la fiabili-tat i seguretat de les vies.

En aquests moments els tèc-nics d’Adif ja estan treballant enla instal·lació de l’ementat siste-ma de telecomunicacions mòbilsferroviàries en un tram de mésde 500 quilòmetres de la xarxade rodalies de Barcelona. Lesobres es realitzaran en tres fasesconcretes. La primera, ja en unestat avançat, comprén els tramsBarcelona-Montcada-Terrassa,Barcelona-Granollers Canove-lles, Barcelona-Sant Celoni-Ma-çanet, Barcelona-Martorell-SantVicenç de Calders, Barcelona-Vi-lanova-Sant Vicenç de Calders iBarcelona-Mataró-Maçanet, aixícom també els túnels urbans dela ciutat de Barcelona.

Una actuació que en total té uncost de 25,3 milions d’euros i quepermetrà millor capacitat i regu-laritat de les circulacions, menysincidències i més fiabilitat i se-guretat. Un seguit de milloresque signifiquen un augment no-table en la qualitat global del ser-vei ofert als usuaris de ferroca-rril.

El GSM-R és un sistema mo-dern que permet la transmissióper ràdio al qual s’han assignatfreqüències d’ús exclusiu per alferrocarril, fet que garantitza lafuncionalitat i fiabilitat de les co-municacions. Un sistema quefins ara només s’havia desplegata la xarxa d’alta velocitat espan-yola i que ofereix majors presta-cions en comparació amb els dis-positius de radiotelefonia.

En la segona fase, s’integrarantotalment les noves instal·lacionsde la xarxa de rodalies de Barce-lona amb la xarxa GSM-R d’Adif.Per acabar, la tercera fase servi-rà per incloure-hi els trams Te-rrassa-Manresa y Granollers Ca-novelles-Vic-Ripoll.

Totes les obres contemplen, en-tre altres feines, un estudi geo-tècnic de les línies ferroviàries,l’execució de l’obra civil requeri-da per implementar el sistema,com són estacions base transcep-tores i repetidors òptics, instal·la-ció de tot el sistema d’antenes,mesures de qualitat i també eva-luació i posada en marxa del sis-tema de radiotelefonia.

Els nous equipaments es dis-tribueixen mitjançant anells comper exemple el format per Bar-celona-Torre Baró-Montcada Bi-furcació-Granollers Canovelles-Cerdanyola-Terrassa. Es enaquest anell d’actuació on hi hau-ran 9 de les 63 estacions basetransceptores totals i també 8

dels 73 repetidors previstos.Al tractar-se d’un sistema de

telecomunicacions a base d’an-tenes, Adif assegura que el siste-ma GSM-R no té de cap maneraun caràcter comercial i que en totmoment els equips necessarisper la implantació del servei esposaran als terrenys de dominiferroviari i orientats cap a lesvies.

D’aquesta manera Adif vol ferpalès el seu compromís en cum-plir la legislació vigent i garan-tir, sempre, la seguretat dels ciu-tadans en tots els aspectes. Peraquest motiu ha adoptat en totmoment les mesures oportunes a l’hora d’instal·lar els nous equi-paments i el seu funcionament.

Més seguretat i regularitat en els trensAdif implanta el sistema de telecomunicacions ferroviàries GSM-R a laxarxa de rodalies de Barcelona > Una inversió superior als 25 milions

Parada de fruites i verdures

Carla GarrigaRedacció

Redacció> La plaça de la Por-xada de Granollers va ser, mal-grat la pluja, l’escenari de l’Agro-Mercat. El 28 i el 29 d’octubreuna quinzena de parades reple-tes de “productes de la terra” vanser les protagonistes de dues jor-nades dedicades a allò que culti-vem a casa nostra. La finalitatdels “Agromercats Productesd’Aquestes Terres”, és poder es-tablir una xarxa de comercialit-zació estable de productes agro-alimentaris de qualitat, autòc-tons o de base territorial, pro-duïts o transformats majoritària-ment a la comarca del VallèsOriental o comarques properes.Es vol promoure, d’aquesta ma-nera, el consum responsable i lavenda directa, evitant els inter-mediaris i oferint al consumidorla possibilitat de poder conèixeri parlar amb els productors delproducte comprat.

L’any 2004 va tenir lloc el pri-mer AgroMercat organitzat pelConsell Comarcal. ActualmentSant Celoni, Granollers i Molletn’organitzen un, una vegadal’any. En el cas concret de Gra-nollers, ha estat subvencionattant pel Consell Comarcal comper la Diputació de Barcelonaamb la col·laboració dels ajunta-ments de Sant Celoni i Mollet.

La pluja facompanyia al’AgroMercat

Exemple de Central GSM-R // Empordà

Page 9: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 9 �

PEUGEOT 5008

Gamma 5008: Consum mixt (l/100 km): entre 4,8 i 7,9. Emissions de CO2 (g/km): entre 125 i 183.PVP recomanat del 5008 Pack Vídeo 1.6 HDi 112 CV/82 kW (inclou transport, impostos, descompte promocional i retorn de vehicle) per a particulars a la Península i les Balears matriculant-lo fins al 30/11/2011, condicionat a finançar un capital mínim de 6.000 € a 36 o més mesos amb Banque PSA Finance i contractar un any d’extensió de la garantia comercial (o fins a 40.000 km, el que succeeixi abans) per 273,57 € addicionals. Consulti condicions a peugeot.es

© 2

011

Para

mou

nt P

ictu

res

and

Colu

mbi

a Pi

ctur

es. A

ll Ri

ghts

Res

erve

d.

Aprofitant l’estrena de la pel·lícula de Tintín, a Peugeot volem que gaudeixis de l’aventura més esperada de la temporada,

i també que t’ho passis bé a la carretera. És per això que t’oferim una gran oportunitat: vine a Peugeot, emporta’t un

5008 de sèrie especial Pack Vídeo HDi i descobreix el seu equipament increïble: pack vídeo amb 2 pantalles de 7” i 2

cascos sense fil, WIP Bluetooth, 7 places i lector de DVD portàtil. Així, podràs gaudir del millor cine a qualsevol lloc.

A LA RECERCA D’UNA GRAN ESTRENA.

PEUGEOT FINANCIACIÓN

Prova amb la teva familia el Peugeot 5008 o un 807i emport´t 4 entrades TINTIN.

2.600€ PEL TEU COTXE ANTIC

PLA PREVER PEUGEOT20.700€PEUGEOT 5008 HDi PACK VÍDEO / 7 PLACES

PER

JA EN CINES

TPEUGEOOT 50000 8/VÍDEOACKP P7

20.78 HDiPLACES

PER

2.PL700€

006 € PEL TEUTXE ANTICOC

AL P RVEER P OTEGUE

T

ldt’ltitfA

ANU’DACRECERALA

ltPTi tídl lí l

.ANERTSENARGA

ét’ldd i i

dtldd

TPEUGEO 00005

pela deena estr’lant itofApr

bépassis t’hoque ambéti

acPespecialsèrie de5008

, WIP Bluetilos sense fascc

08

qvolem eugeot Pa Tintín,deel·lícula

oft’queòaixper Ésa.eretarrclaaé

eqseu el eixobrdesci HDiVídeo ck

tor de DVD pores i lectooth, 7 plact

espemés aaventur’ldegaudeixis que

Pavineat:tunitoporangrunaerimf

amvídeopackeïble:incrquipament

às gaudir del millor c. Així, podràtilt

ada,emportlade adaer

una’ttempor,eugeotP

2i7” de alles pant2 b

.ine a qualsevol lloc

EUTRASA Carrer Catalunya, 39 - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS - Telf. 938494100Carrer Francesc Macià, 87 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS - Telf. 935706046www.eutrasa.com

Page 10: Línia Vallès 374

Granollers10 � líniavallès.cat Novembre

201104

Redacció> Amb el títol “Tempsde canvi per al clima”, el grano-llerí Arnau Queralt, director delConsell assessor per al Desenvo-lupament Sostenible de Catalun-ya (CADS) ha pronunciat unaconferència sobre el canvi climà-tic. Es una xerrada promogudaper la Comissió Europea i dirigi-da a un públic no expert. El can-vi climàtic és un gran objected’estudi per part d’institucionsgovernamentals, centres de re-cerca, empreses, etc. Els episo-dis extrems viscuts en bona partdel planeta (alguns d’ells no atri-buïbles estrictament al canvi cli-màtic) han contribuït a mante-nir la repercussió i alerta sociald’aquest fenòmen.

La ciutatreflexiona sobreel canvi climàtic

El marge de temps són tres me-sos. Es preveu que a finals d’anyja s’hagin acabat les feines inclo-ses en el projecte de naturalitza-ció i proliferació de nous hàbi-tats en el riu Congost al seu pasper la zona periurbana del parcFiral.

Es tracta d’un projecte finan-çat a partir del premi de 25.000euros atorgat el passat mes demarç en el III Concurs de Pro-jectes per a l'Increment de la Bio-diversitat que promou la Fede-ración Española de Municipios

y Províncias (FEMP) i el Minis-terio de Medio Ambiente, MedioRural y Marino.

L’objectiu d’aquesta inversióés naturalitzar la lladera del riuper tal de millorar el paisatge totrecuperant la vegetació autòcto-na de ribera i la fauna aquàticaal llarg d’un quilòmetre del riuCongost, concretament el tramque va de la passera per a via-nants del parc Firal de Grano-llers fins el pont del carrer d’En-ric Prat de la Riba. Un seguit dereformes que pretenen, princi-palment, afavorir la biodiversi-tat en aquesta part del riu, nete-

jant-lo i retirant les espècies ve-getals invasores per permetre unòptim curs de l'aigua.

Una altra actuació que es duràa terme és la construcció de re-fugis específics per aus d'interès,es construiran escales de peixosmitjançant salts successius i cre-aran planes d'inundació al llit delriu. Unes obres que donarancontinuïtat als treballs de natu-ralització de la llera desenvolu-pats en dos quilòmetres de lon-gitud del riu, entre la passera pera vianants del parc Firal i 200metres al sud de la carretera deMontmeló.

Més biodiversitat al CongostComencen els treballs per preservar i incrementar labiodiversitat al pas del riu Congost per la zona firal

Imatge del riu Congost

C. GRedacció

C.G> Amb gols de David Vila iAdama el diumenge l’EC Grano-llers va aconseguir el que busca-va des de principis de tempora-da, una victòria fora de casa. Haestat contra l’OAR Vic qui va co-mençar el partit dominant el joci buscant crear perill a través deles pilotes llargues amb algunaocasió de gol, evitada pel porterSergi Rivademar. Malgrat el bonjoc dels de Vic i haver jugat ambinferioritat numèrica la majoriadel partit, els de Granollers vanassolir la primera victòria en unaltre camp.

Granollers té laprimera victòriafora de casa

Page 11: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 11 �

Page 12: Línia Vallès 374

04

Mollet12 �

Novembre

2011líniavallès.cat

Jordi Pujol al Mercat Vell L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, visitarà el pro-

per divendress dia 11 de novembre el Mercat Vell de Mollet del Vallès.L’acompanyarant els dirigents de CiU de la ciutat.

La Plataforma que té com a fina-litat defensar la salut pública, téun nou repte a Mollet del Vallès,el Centre d’Atenció Primària,Can Pantiquet. Els motius sónclars i notoris. No hi ha substi-tucions del personal en estat debaixa, s’ha eliminat el servei d’e-cografies i un altre exemple re-llevant es el gran augment de lallista d’espera en el servei de ra-diologia del propi ambulatori.

La plataforma, mitjançant lacampanya en contra de les reta-

llades i en defensa de la sanitatpública, vol denunciar les des-mesurades retallades que s’estanrealitzant en aquest CAP de Mo-llet. D’aquesta manera la plata-forma pretén mostrar el seu re-buig a l’eliminacio de la taula deserveis d’algunes prestacions queoferia aquest CAP, i que conside-ra bàsiques ja que la seva supres-sió significa empobrir la qualitatde la sanitat pública local i obrirles portes a la població perquèacabi fent ús de la sanitat priva-da. És el cas del servei d’ecogra-fies que s’ha vist totalment su-

primit, és a dir, el CAP Can Pan-tiquet no ofereix servei d’ecogra-fies de cap manera. En el cas dela radiologia, s’ha eliminat el ser-vei del torn de tardes, el que su-posa l’augment en un mes de lallista d’espera per a fer-se una ra-diografia. A tot això cal sumarque en aquest CAP no hi hansubstitucions en cas de baixad’un professional, a no ser queaquesta sigui de llarga duració.En aquest últim cas però, lasubstitució es fa amb un contrac-te de 24 hores setmanals de di-lluns a divendres, quan la jorna-da del metge titular substituït esde 35 hores setmanals.

D’igual manera, quan un met-ge titular s’acull a la reducció dejornada, les hores que aquest dei-xa de treballar tampoc són subs-tituïdes. Aquest és un dels altresmotius que fa que les llistes d’es-pera segueixin augmentant. Peròles restriccions no acaben aquí.La plataforma vol també denun-ciar que l’ambulatori ja no dis-posa de metge d’urgències du-rant aquesta tardor i hivern, obli-gant a la resta de professionals aun sobreesforç extraordinari, totaixò amb el retall del 5% del seusalari que han patit. EsquerraUnida lamenta la precaritzacióde les condicions laborals d’a-quests professionals, que tot iaixí continuen realitzant una tas-ca encomiable, com del serveique reben els ciutadans. Enaquest sentit, insta al govern dela Generalitat a abandonar laseva política de retallades en undret bàsic, com és la salut.

Rebuig a les retallades del’ambulatori Can PantiquetLa Plataforma en defensa de la salut pública vol de-nunciar les fortes retallades que està pantint el CAP

C. G.> El Complex de Salut i Es-port de Ca n’Arimon treu moltbona nota. Segons una enquestaels usuaris d’aquest centre espor-tiu tenen una satisfacció d’entreel 75 i el 99%. Així ho han de-mostrat les enquestes que elsclients habituals van rebre du-rant els mesos de febrer i marçd’aquest mateix any on se’ls hipreguntava sobre les instal·la-

cions, les classes, els serveis, laneteja, monitors o bé cursosoferts entre altres variables. Elsresultats han estat impecables.Malgrat tot la majoria d’usuarisva demanar la reforma dels ves-tuaris, unes obres que van co-mençar l’estiu passat i que enaquests moments s’estan acabantde desenvolupar.

Ca n’Arimon celebra el seuaniversari amb bona nota

Exterior de Ca n’Arimon

C. GMollet del Vallès

Redacció> L’honorable Conse-llera d’ensenyament Irene Rigau,va presidir l’entrega de diplomesd’assistència als Cursos d’histò-ria de Catalunya, que des de faun any ha organitzat a Mollet laFederació. Durant l’acte d’entre-ga la Consellera va pronunciarun discurs en el que encoratjavaa l’estudi ja que per decidir i es-timar cal conèixer la història delteu país, també va insistir en elpoder alliberador de la cultura,ja que ens permet entendre mi-llor el món que ens envolta i de-

cidir amb raciocini, cosa molt ne-cessària aquests dies. També vaparlar de la salut mental que pro-porciona l’estudi: dóna una obli-gació, un objectiu i una gran sa-tisfacció quan s’aprèn. Un actediscret en el qual els dirigents deCiU van aprofitar per adreçar-lia la Consellera la necessitat queté la ciutat d’un quart institut iuna altra escola bressol.

La ConselleraIrene Rigau,visita Mollet

Irene Rigau, Consellera

Page 13: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 13 �

Page 14: Línia Vallès 374

Mollet14 � líniavallès.cat Novembre

201104

En la última reunió de la Taulade Formació i Ocupació que vatenir lloc a l’Ajuntament de Mo-llet s’ha cregut oportú demanarl’ampliació de les seves fronte-res amb la finalitat de podercomptar amb el recolzamentd’entitats no molletanes, cosaque permetria fer avançar rea-litats formatives i ocupacionalsmolt més extenses i que respon-guin més a la realitat actual, jaque, en molts casos, les perso-

nes que treballen i es formen aMollet provenen d’altres muni-cipis i a l’inrevés. A més aques-ta obertura territorial afavoririaa centres de formació, adminis-tracions, agents i empreses queen aquests moments noten laforça de la crisi econòmica.

Un altre tema que es va tocardurant l’última trobada va ser lanecessitat de facilitar les pràcti-ques d’alumnes en empreses,orientar el reciclatge professio-nal dels autònoms i la transfe-rència de competències de tre-balladors dependents i empre-

nedors. També s’ha reconegutdurant l’encontre l’esforç del’administració per fomentarl’activitat econòmica.La Taula la formen el propi

ajuntament, representants sin-dicals; representants de l’Agru-pació d’Industrials del Baix Va-llès; de la Cambra de Comerç;de l'Empresa Municipal per laFormació Ocupacional i l'Ocu-pació (EMFO); dels diferentsinstituts de secundària de la ciu-tat, el Centre Tecnològic GIROi el IUCT Sant Gervasi; i de lesassociacions d’autònoms.

La Taula de Formació preténampliar les seves fronteresL’ampliació farà que la Taula sigui més efectiva

Els membres de la Taula, reunits

C. GRedacció

Redacció> La matinada del dis-sabte les carreteres catalanes vansumar dos morts i dos feritsgreus en accidents de trànsit.Passada la mitja nit a la N-II unturisme, conduït per un home de34 anys, va sortir de la via i l’o-cupant va morir. L’AP-7 va pre-senciar dos accidents. Un es vacobrar la vida d’un jove de 19anys i l’altre va causar un feritgreu quan el cotxe va sortir de lavia a Mollet del Vallès.

Ferit greu en unaccident al sortirde la via a Mollet

Redacció> L’Ajuntament vaacollir un Ple extraordinari perpoder formar les meses electo-rals de les properes eleccions ge-nerals. El nombre de personesque estan cridades a votar a Mo-llet és de 36.575 persones. Lajornada electoral comptarà amb63 meses distribuïdes entre els8 col·legis electorals que hi ha ala ciutat. En total 567 persones(9 membres per mesa, entre pre-sidents, vocals i suplents) serannomenades i notificades per for-mar part de les meses electorals.

36.575 molletanspoden votar a leseleccions del 20-N

Redacció> El Consell de Ciutatés un òrgan format per represen-tants de la ciutadania que hau-ran de debatre i proposar als tèc-nics i responsables polítics de l’A-juntament, diferents assumptespúblics de la ciutat. El Consell esreunirà dues vegades a l’any iserà presidit pel mateix alcalde.

L’Ajuntament deMollet crea elConsell de Ciutat

Page 15: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 15 �

����������

Page 16: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] �Novembre

201104líniavallès.cat

Page 17: Línia Vallès 374

Per a publicitat: [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 17 �

Page 18: Línia Vallès 374

04

Parets18 �

Novembre

2011líniavallès.cat

Balanç positiu de la donació de sang a ParetsEl passat divendres 28 d'octubre es va col·locar davant del Pavelló d'Esports unaUnitat Mòbil del Banc de Sang i Teixits per fer un acapte de sang, que va recollir

sang pel Banc de Sang i Teixits. Tot i que van ser molts els donants que es vanacostar al punt mòbil encara cal més sang per tenir-ne reserves.

L’empres de iogurts es vol mar-car un repte i aposta per la sos-tenibilitat. Danone ha iniciat,amb l'entrega dels primers 27cotxes eficients a la seva plantade Paret del Vallès, un pla persubstituir els actuals vehicles delscomercials de prevenda per ve-hicles més eficients i estalviadorsque redueixin les emissió deCO2, segons ha informat la com-panyia amb seu a Parets del Va-llès. Així, preveu la substitucióabans de finals d'any de tots elscotxes de prevenda de les dife-rents bases comercials de Dano-ne fins a comptar amb un totalde 90 vehicles eficients.Els nousvehicles són un model de l’ale-manya Volkswagen, concreta-ment el Volkswagen Pol Bluemo-tion, que emet 89 grams de CO2per quilòmetre recorregut i té unconsum de 3,4 litres als 100 qui-lómetres.

UN 30% MENYS DE CO2L’aposta per la sosteniblilitat i lareducció del CO2 no és novetat.Danone es va marcar el 2010l'objectiu d'obtenir una reducciódel 30 per cent en les emissionsde CO2 fins al 2012. La substitu-ció del parc mòbil s'uneix a altresaccions ecològiques ja empreses

com la implantació de vehiclespropulsats a gas natural per alrepartiment en les grans ciutats.O anant més enllà, amb l'opti-mització de les rutes de logísti-ca, impartint cursos d'ecocon-ducció per a tots els professio-nals o alleugerint els envasos delsproductes de la marca.

Danone escull Parets perreduir emissions de CO2La planta de Parets estrena 27 vehicles eficients

Marc GómezParets del Vallès

M.G> El Cementiri Municipalcompta amb una placa comme-morativa amb un poema de Jo-aquim Folguera. Amb motiu dela tradicional festa de Tots Sants,s’ha instal·lat al Cementiri Mu-nicipal de Parets una placa com-memorativa amb un fragmentdel poema De la nostra llum, delpoeta Joaquim Folguera, que vaser un remarcable i revoluciona-ri poeta català que també vaexercir de crític i traductor alllarg de la seva carrera. Moltesde les seves publicacions van sor-tir de manera pòstuma i va serun dels escriptors en llengua ca-talana capaços d'establir correntsde discussió i d'anàlisi.

De la nostra llumde Folguera alcementiri

Redacció>Durant el propermes de novembre, el Servei Lo-cal d’Ocupació de Parets (SLOP)té previst dur a terme, a la SalaCooperativa, tres cursos de ma-nipulador/a d’aliments. La for-mació està adreçada a personesaturades del municipi i inscritesa l’SLOP. Els cursos tindran unadurada de 6 hores que es faranen dos dies i la capacitat serà pera 40 o 50 persones en cada und’ells. La primera de les forma-cions tindrà lloc els dies 8 i 9 denovembre. Posteriorment, elsdies 15 i 16 i 22 i 23 de novem-bre. Per inscriure’s cal adreçar-se a l’SLOP en l’horari habituald’atenció al públic.

Nous cursos demanipulador al’SLOP

El model escollit ha estat el Volkswagen Pol Bluemotion. FOTO: Danone

C.G> Arran de l’acord entre laGeneralitat de Catalunya i elCol·legi de Farmacèutics de Ca-talunya, Parets del Vallès no tin-drà servei de farmàcia de guàr-dia nocturn. Aquest nou modelrespon a la concentració de l’a-tenció mèdica i a la reducció del

horaris dels Centres d’Assistèn-cia Primària de les poblacions.Fora de l’horari màxim diürn,marcat fins a les 22 h, els usua-ris s’hauran de desplaçar a lesfarmàcies que prestin els serveisd’urgències als municipis veïnsde Granollers o de Mollet.

Les farmàcies sense guàrdia de nit

Page 19: Línia Vallès 374

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 19 �

Page 20: Línia Vallès 374

04

Santa Perpètua20 �

Novembre

2011líniavallès.cat

Seminaris formatius per optimitzar l’empresaL'Àrea d’empresa de la Regidoria de Promoció Econòmica i Indústria organitza un nou semi-

nari formatiu: Marges, costos i escandalls. El curs servirà per aprendre a calcular els costosdels productes o dels serveis que ofereixen autònoms o empreses i, així, optimitzar recursos.

Se celebraran el 8 i 10 de novembre a la Granja Soldevila. La inscripció és gratuita.

Després de l’ERO a Alstom, se-gons informava fa uns díes eldiari La Vanguardia, l’empresad'alimentació Panrico va amena-çar fa una setmana als represen-tants dels treballadors amb tan-car la planta de producció deSanta Perpètua de Mogoda. A lafactoria panadera hi treballen420 persones, segons fonts delsindicat.

MISSIVA INTERNAEn una carta dirigida al comitèd’intercentres a la qual va teniraccés La Vanguardia es precisa:"Per mitjà de la present els co-muniquem que s'iniciaran lesgestions i tràmits preceptius peral tancament de la fàbrica que lacompanyia té a Sta. Perpètua deMogoda". Cap membre de lacompanyia no van voler comen-tar el contingut de la carta i des

de Panrico es van limitar a pre-cisar: "Confirmem que existei-xen contactes regulars amb la re-presentació legal dels treballa-dors de Santa Perpètua en elmarc de la negociació del conve-ni del 2011 i que hi haurà unanova trobada en l'última setma-na d'octubre". Fins a la data d’a-vui no hi ha hagut cap mena deresolució per part de la panifica-dora.

“NO ÉS CAP ESTRATÈGIA”Fonts sindicals van assenyalarque no creuen que l'anunci de la

companyia de tancar la planta si-gui una estratègia negociadora.En el document signat per "la di-recció de l'empresa", sense pre-cisar qui és exactament, s'espe-cifica que "Panrico, per primeravegada en la seva història, es tro-ba en una situació continuada depèrdues i d'ajornaments de pa-gaments, tant als seus proveïdorscom a la Seguretat Social". L'em-presa afegeix que per evitar ques'arribi a una situació límit es ne-cessari “adoptar mesures d'ajusturgents i definitives que puguinfer viable el projecte empresa-

rial". Aquest nou projecte el por-ta des de l'1 de novembre l'expresident d'Indo, Jaume Casa-ponsa. Serà el conseller delegaten substitució de César Bardají,que seguirà vinculat a la com-panyia.

Actualment, l'empresa és pro-pietat de diversos bancs lideratsper ING després que aquests esfessin amb el control al no poderl'empresa pagar els deutes pen-dents. En les properes setmanes,un fons d'inversió podria pren-dre el control després d'injectarunes desenes de milions d'euros.

Panrico amenaça amb tancarLa fàbrica situada a Santa Perpètua de Mogoda té un total de 420treballadors - És la única planta que el grup té en territori català

Marc GómezRedacció

Redacció> El candidat d'ICV-EUiA per Barcelona a les elec-cions generals, Joan Coscubiela,considera que per superar la cri-si cal un "canvi radical" de les po-lítiques econòmiques que perme-ti reforçar les PIMES i garantir-l'accés al crèdit. Casacubiela afir-ma que les rellades del Govern"agreugen" el malestar econòmic.

Coscubielad’ICV reclamal'accés al crèdit

Redacció> El Ple de la Corpo-ració ha aprovat definitivamentl'ordenança de tinença d'animals.La proposta aprovada per una-nimitat va dirigida principalmenta fomentar la tinença responsa-ble dels animals i promoure elrespecte pels seus drets. Enaquest sentit la tinença d'animalsexòtics o potencialment perillo-sos comportarà obligacions pelseu propietari o posseïdor.

Treball socialpels amos irresponsables

Page 21: Línia Vallès 374

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 21 �

Page 22: Línia Vallès 374

04

Llagosta22 �

Novembre

2011líniavallès.cat

La Marató 2011: Postals de Nadal solidàriesDes del 4 de novembre al 17 de desembre del 2011 cada divendres i dissabte al matí. Els nens i les nenes de l'Esplai Creatiu al Casal Infantil de la Floridaelaboraran postals de Nadal artesanals. Amb la seva venda es busca aportar

diferents donacions per col·laborar en l’edició 2011 de la Maratò de TV3

L'Ajuntament de la Llagosta vaaprovar ahir les ordenances fis-cals de 2012 amb els vots a favordels grups de l'equip de govern(Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa,Convergència i Unió i CiutadansProgressistes per la Llagosta), elvot en contra del Partit dels So-cialistes i l'abstenció del PartitPopular. Els impostos i taxesmunicipals que pagaran l'anyque ve els llagostencs s'apujarand'una mitjana del 3,2%, d'acordamb l'IPC del mes de setembrepassat. Els principals impostos,el de Béns Immobles, el d'Acti-vitats Econòmiques i el de Vehi-cles, i les plusvàlues es congela-ran, mentre que el rebut de l'ai-

gua s'apujarà d'un 4,65% i el deles escombraries, d'un 2,82%. Enles escombraries, s'incorporenbonificacions segons el nivell dela renda familiar. Hi haurà trestrams, del 30%, del 60% i del90% de reducció de la quantitata pagar. A més, hi haurà bonifi-cacions per als comerços que fa-cin servir la deixalleria.

EL CAS DE L’IBIPel que fa a l'Impost de Béns Im-mobles (IBI) es manté la bonifi-cació per a les famílies nombro-ses, però ara es tindran en comp-te els ingressos familiars per de-terminar quina reducció s'hi apli-ca. Fins ara, totes les famíliesnombroses gaudien d'una boni-ficació del 25%. Ara, hi haurà trestrams, del 5%, del 15% i del 25%.En l'IBI també es fixa una boni-

ficació del 30% per a aquelles fa-mílies que utilitzin a casa sevaenergies més sostenibles

MANTENIR LA QUALITATL'equip de govern va destacarque l'objectiu general de les or-denances fiscals de 2012 és man-tenir la qualitat dels serveis mu-nicipals i augmentar les bonifi-cacions per ajudar les famílies enaquests temps de crisi. L'alcalde,Alberto López, va destacar que

aquest era un primer pas de caraa consolidar la fiscalitat progres-siva. Per la seva part, el grup mu-nicipal socialista va assegurarque les ordenances eren abusi-ves en molts casos i va fer refe-rència especialment a les modi-ficacions en les bonificacions del'IBI i a l'augment de l'ordenan-ça de la retirada de vehicles ambgrua de la via pública. que elscinc impostos que afecten mésveïns no patirien increments.

Aprovades lesordenances fiscalspel proper 2012 Les noves taxes tindràn bonificacionsper alguns segments de població

Marc GómezLa Llagosta

Redacció> El conjunt amateurdel C.E La Llagosta va perdre elcap de setmana passat per 4 a 0al camp de l'Inacsa, que és elquinzè classificat. Els llagostencses mantenen com a cuers. El pri-mer gol va arribar al minut 42.Amb l'1 a 0 es va arribar al des-cans. L'Inacsa va fer el 2 a 0 alminut 54. La Llagosta no va re-accionar i al darrer quart d'horava encaixar altres dos gols.

CE La Llagostaencaixa una novaderrota

La Llagosta ja té ordenances fiscals

Redacció> El Banc de Sang iTeixits va aconseguir, dijous pas-sat, 33 donacions en la captacióde sang que va fer a la localitat.Entre els 33 donants de Can Pe-legrí n’hi havia dos de nous.Aquesta era la quarta captació del'any a la Llagosta. En les tresocasions anteriors, el Banc deSang va aconseguir 194 dona-cions. El 29 de desembre hi hau-rà altre cop la unitat mòbil.

33 donacions dels llagostencs

Page 23: Línia Vallès 374

BARCELONA SUD V

LOW COST“CON POCA PASTA BASTA”

Mobles al millor preuamb la millor qualitat

i t'ho emportes al moment !!

POL. IND. ‘EL RAMASSAR’ C/ BARCELONÈS, S/N - CTRA. GRANOLLERSA CARDEDEU

Rest.Viena

Pol. Ind.

El Ramassar

a Granollers a Cardedeu

Lidl

McDonalds

IVA a

par

t. pr

eus

vàlid

s fin

s Al

5/11/

2011

902 158 700www.cashmobel.com

€39'84

estanteria5 prestatges 10 x 12

90 cm

10 x 12€37'29

cadira

10 x 12

€19'49

taula MULTIÚS90x60 cm

10 x 12

€25'43

SABAter2 calaixos

10 x 12

€64'42

taula centre elevable

TAMBÉ disponibleen BLANC

1 m

51 cm

87cm

€19'49

TAULA ESCRIPTORI10 x 12

10 x 12

€59'33

armari 2 portes80x52x180 cm

€219'50

armari 2 p. corredisses180x61x200 cm 10 x 12

10 x 12

€99'16

armari 2 portes80x52x203 cm

€164'42

armari 3 p. 3 calaixos117x52x203 cm 10 x 1210 x 12

€134'76

armari 2 p. corredisses120x50x200 cm

TAMBÉ disponibleen WENGE

FOSC

2'03

m

20 cm

2'02 m

1'70 m

€99'16

MATALÀS VISCOELÀSTICA90x190 cm

10 x 12€166'11

MEnjador 260 cm

disponible enaltres colors

10 x 12

€369'50

sofà+chaise longue 10 x 12

€139'84

MATALÀS VISCOELÀSTICA 135x190 cm

10x12, pagues 10 te'n emportes 12

10x12, pagues 10 te'n emportes 12

140 cm

€168'65

10 x 12

conjunt TAULA DE VIDRE + 4 cadires

WOOWLON POC“

TSSTOW CA”TTASSTAA BBATTASSTAA PPACO

t

ooMMMMoblbo eeo eeb eellbllbbboooooMMMMMt'hi t't''h poe rto e

esss lls ll mmaal mmaas as aeeeeeaammb aamb lllaa

rtoo empporrttpooemmo eehhh s o

i llmm ooii orill rro ppor pr q

ooou

oollllu

llilmmma miil oor uuqqq

r poolllilla mm

omess al mooml mm ar q

s aaeeeetttt te

prrereup uur uureeererepppppt aalitit tt aaaittllaauuu

nteentnteemmm !!!!!

610 x 12

6€€646664aaa

'

rl tuaautta ttrnec e

€11919'4'4'4

2'422'4'44

evl lbavvaeeevevlle eer

pp

999444

10 x 12

€€er52252 3'433'4'44

rets

tAAtBAABSoo

A

xxoiala2 c

TTA eB blleinopsÉ diBMMC

ANAen BL

1 m

t€€€39399333

aa

'8'8

aieeertttnattasseet seesgttgatsseesesr5 p

2

848484

2,10 x 12

2, p0x122,2, p0 10 11xxx00011111

T

0

10 x x 12

€€€€a a M191919

LLLTLTUa Mm

luaaut60 c

ta90

0 t

0x

gu s 10p gguess 00 t1e 11gueeeuguupapaapp

r

po1

€10 x x 12

€a

e

S

73377333 9

di

'299'2'22

arradi

maadc

p

SSÚÚÚIT

ee'e'n'n empporrpoommmn en ee'n ettt 2

€mcccm

7

1551

rt

788mmccm

L€€

L111UUAAUTTA

1010 x 12

2sr ess 22s 1s 111eeeeetrtrttIIA

9919 9'499'4'44

OT RROORTTTOTOPPPIRRCCSAA ELL2

ÉA BMATTTATAeblbliiE

nopsdiEGENen WWECSOF

p

33000303m

''02

g p

€e

€€55955959i

3

i

'333'3'33

rrra earmraar etttrroo08 m8 c0

p82 p

11xx2255xx008

2 p210 x 12s

33

eseeesesi

€€€1 431 44333111m i

'

raarmrraaarar rmop

200 m

2200 c2 p. c

50x120x

10x122 p10 111x0x00011111 0

€9ii o

€€999999999aa

''

rrra0

armmx

raarx

p330000303

22 p

t2x2

05x00

s 18

s10 x10 x 1210m

s

6'766'7'777676

ee eesssssssss

gideerrr

m

gp gg ess 00 ts 1111gueeeguguupaaapp0

ae0

po7

t€€

0 x 1210 x

n es

'16'1'1616

seeesest

e'ntro

mc

e

€€r

1164161664i iraaarararmmr p

3aar

33300003 p

22x25x71111

pore'e'n'n empporroommmn eettt

s 12

€2€€i i1211222irra 2armraar

0202

61x180x

s44 2'422'4'44

mal oxxoiallaap. 3 c3

mcc

210 x 12

2r ess 22s 1s 111eeeerttrtto

9919 00' 00'55

se eesssiderrrop0

2 p. cm0 c

2 p. c10 x 1212

111102201//

21//155/lA

s nnsfiins d

x 2, p2, p0xx12,2, p111x0x0001111 ap2 m m0'2 m

0 ts gupaguees 00 t111eeguuaapp rpoee n

mm

r

00 m7701''71 7

mte n empporommeett 29€€ 9999999

2

À

''

ees 12s 11eertrtt'16'1'1616

ELEOO

ÈNNÈLR/

dilàvvàs

euus

rrep. tt.rappa

a A VVAI

210 x 12€€€€M

ASSASSSAMMAAAMRRALEEL‘EDD.NNDIIN.LOOLPPOLLNNRRGGRRRTTRN//N

€€1€€1 61616616r

1'1111'11

rd 0o morda madjEnM 260 c260 c

’ RAR

s€3€€3 966996666969693333

ho h iahcà+ffàos

bd

nn

inopsdis ct erretllltlta999 00' 00'5'55

egn ugnnoooe le 10 x 12

bl

1e enllel srrsoorllooc

€€€1 991 993333111S VÀÀÀSLL

mATTAAATM

mc135x190 c

9999T

'84'8'8484

A ÀL CITSSSTSTÀÀELELOCSIV

ECRRCAARBBA

SÈÈSNNÈOONLEELCCERRCABBA/CC/UEEUDDEEEDDDERRDACCAA

VienaRest.

G nola Granolle

Lidl

D aMcDonalds

DUSANOONLOE

ELLOOLNNOAANRRAGGR.ARRATTRC-N//NSS/,SS,

Ind.ol.PEl Ramassar

ers a Carded

SRRSEER

deu

ERERRRSS

UAAUt TTAnujnoc

€€€1 8161 881666 5'6'65'66

da

10

serrediaaadadc4 cRE +RREDDRIE VA DL8152 90mhsa.cww.ww

0 x 12

s

V

007708oml.cbeom

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 23 �

Page 24: Línia Vallès 374

04

Sant Fost · Martorelles 24 �

Novembre

2011líniavallès.cat

El jovencito Frankenstein a MartorellesLa biblioteca de Martorelles projectarà a les 6 de la tarda un film deMel Brooks. El jovencito Frankenstein, una bobina d’humor basadaen la novel·la de Mary Shelley. La projecció de la pel·lícula serà l’11de novembre a la biblioteca del municipi en l’espai Bi·bliocinema.

La indústria catalana del motorfa una frenada i continua presenta Catalunya. El tancament de Ya-maha està en un punt mort, la fi-lial italiana Derbi ha aconseguitun any més de vida, i ara, Ma-naut ha trobat una solució percontinuar oberta a Martorelles.El fabricant de peces per a lamoto del Vallès ha trobat unaempresa disposada a mantenirl’empresa i a 22 treballadors, el50% de la plantilla.

BENSENYL'empresa familiar Benseny, deMontmeló, va presentar diven-dres passat l'oferta davant deljutjat mercantil número 7 deBarcelona. La de Montmeló fa-brica peces metàl·liques per allums, electrodomèstics i moblesi també per al sector bioquímic.Segons fonts properes a Benseny,la firma vol diversificar-se enca-ra més i és per això que li inte-

ressa treballar amb les motos.

MANAUT EN XIFRESEn el període 2010 la venda depeces de motocicleta va repre-sentar el 80% del total de vendesde Manaut, que va facturar untotal de 3,67 milions d'euros.

HONDA I YAMAHAManaut va néixer fa cinquantaanys com a taller auxiliar de la

bicicleta. L'any 2007, un grup dedirectius de segon nivell va ad-quirir la companyia i va iniciarun procés de diversificació queva topar amb la crisi.

La fàbrica de Martorelles, ontreballen 44 persones, va patirl'any passat la deslocalització deHonda, i l'anunci del tancamentde Yamaha li va complicar enca-ra més les coses, a banda de lesdificultats per accedir al crèdit.

Benseny salvarà ManautLa marca invertirà 8 milions d’euros i ajudarà a 22dels 44 treballadors afectats per l’actual ERO

M. GómezMartorelles

Sant Fost> Can Lladó, CentreEsportiu Municipal de Sant Fostposa en marxa la seva Escola dePàdel per a adults i infants, ambmonitors especialitzats. Hi haclasses d'iniciació i de perfeccio-nament. Els horaris i les quoteses poden consultar directamenta Can Lladó (93.000.04.05) o di-rectament al responsable.

Sant Fostensenya comjugar a Pàdel

Martorelles> L'Ajuntament deMartorelles a través de la Fun-dació Pere Tarrés, realitza el curspresencial de monitores i moni-tors de lleure. Aquest curs vadestinat a majors de 18 anys.Tindrà lloc a la Sala Social delPavelló Municipal de Martore-lles del 10 al 30 de desembre de2011. Inscripcions obertes.

Inici de lamatrícula perser monitor

Manifestació de treballadors de Derbi a Martorelles.

Sant Fost> Els veïns de SantFost poden revisar i actualitzarles seves dades del Padró d'Ha-bitants. A l’any 1996 l'InstitutNacional d'Estadística va infor-matitzar el Padró d'Habitants,cada 5 anys, per tal de corregirpossibles errors. Els diferentsAjuntaments fan públiques lesdades per a comprovar si són co-rrectes .Les persones empadro-nades a Sant Fost que vulguin

comprovar les seves dades, no-més cal que s'adrecin a l'Ajunta-ment i presentin el DocumentNacional d'Identitat per realitzarla gestió. L'Oficina d'Atenció Ciu-tadana està oberta els dilluns, di-mecres i divendres de 8 del matía 14:30 hores; i els dimarts i di-jous, de 8 del matí a 8 del vespre.Per tal d’obtenir més informaciósobre la verificació del Padró uspodeu adreçar al 93 579 69 80.

S’obre el termini pera modificar el Padró

Page 25: Línia Vallès 374

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 25 �

Page 26: Línia Vallès 374

04

Comarca26 �

Novembre

2011líniavallès.cat

Filharmonia a La Roca del Vallès El proper 5 de novembre a les 8 de la tarda se celebrarà un concert a l’Esglèsia de Santa

Agnès de Malanyanes. Des de l’any 2004, el Servei de Cultura de l’Ajuntament de la Rocadel organitza el Cicle de Música clàssica amb el títol Filharmonia, amb l’objectiu d’apropar

els ciutadans a aquest gènere de música.

El conseller d’Interior, FelipPuig, i l’alcaldessa de La Garri-ga, Meritxell Budó, han signataquest matí un conveni per al’adhesió d’aquest municipi a laxarxa RESCAT de Radiocomuni-cacions d’Emergències i Segure-tat de Catalunya. Puig ha expli-cat que “aquests convenis ajudena reforçar la col·laboració insti-tucional i sobretot a millorar elsserveis". "Hem d'estar preparatsper respondre i defensar la inte-gritat dels nostres ciutadans”, hadit el conseller. En aquest sentit,el conseller ha destacat que “tre-ballem per un model de segure-tat amb vocació de donar respos-ta a tots els reptes”. Per la sevapart, l’alcaldessa ha valorat moltpositivament l a signatura delsconvenis i ha afirmat que “aquestés un primer pas molt importantper La Garriga. És una aposta pertenir més seguretat i tenir mésconfidencialitat en les comuni-

cacions entre la Policia Local i elsMossos”. D’altra banda, la Poli-cia Local de La Garriga s’ha in-tegrat al programari SIPCAT, unsistema de gestió integral per ales policies locals de Catalunya,

que permet interconnectar ambels sistemes d’informació del cosde Mossos d’Esquadra i amb elCentre d'Atenció de TrucadesCAT 112 (telèfon d'emergències)i que el Departament d’Interior

ofereix de forma gratuïta. A l’ac-te també van assistir el directorgeneral d’Administració de Se-guretat, Andreu J. Martinez; i elsotsdirector general de Coordi-nació de la Policia de Catalunya,Joan Carles de la Monja; entred’altres autoritats.

XARXA RESCATLa xarxa RESCAT és la xarxa deradiocomunicacions dels cossosoperatius del Departament d’In-terior i d’altres agents públics re-lacionats amb la gestió de lesemergències de Catalunya (Mos-sos d’Esquadra, Bombers de laGeneralitat, Bombers de Barce-lona, Guàrdia Urbana de Barce-lona, Servei d’Emergències Mè-diques, Agents Rurals, AgènciaCatalana de l’Aigua, Direcció Ge-neral de Protecció Civil, policieslocals i tots els ajuntaments sen-se policia local). A diferència delsoperadors de telefonia mòbil, laxarxa pretén arribar a tots els in-drets on sigui necessària la co-municació.

Interior i La Garriga signen un conveni per a l’adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya

Marc GómezLa Garriga

Llinars> En el Sorteig de la BO-NOLOTO del 28 d’octubre hi haset butlletes encertants de Sego-na Categoria, una de les quals haestat validada a l’Establiment Re-ceptor núm. 13.550 de Llinarsdel Vallès (Vallès Oriental), si-tuat al carrer Anselm Clavè, 38.Cada encertant de Segona Cate-goria (5 encerts i complementa-ri) té un premi de: 30.313,81€.

30.313,81 euros aun guanyador deLlinars del Vallès

Montornès>..L’Ajuntament dela Corunya ha donat el premiPrisma 2011 al projecte de divul-gació científica de Jordi Domé-nech. El professor de Montornèsha creat un web sota el títol Lle-gint el llibre de la vida que pre-senta un museu virtual que con-vida l’usuari a fer un recorregutinteractiu per diversos apartatsrelacionats amb la genètica i ambl’estructura de l’ADN.

Jordi Domènechguanya el premiPrisma 2011

Moment de la firma

La Garriga dins de la xarxa RESCAT

Page 27: Línia Vallès 374

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 27 �

Pol. Ind. Argelagues Nave 1608185 Lliça de [email protected]

¡COMPRE AHORA Y NO PAGUE NADA HASTA MAYO!

Cuna convertible a cama 180x80, cajón con ruedas opcional (50€)

Cuna convertible Cuna convertible

Cuna convertible

3 caj + 2 caj. nido

+ armario 2 puertas

+ 6 cajones

Cuna convertible 3 caj + cama nido

Cuna convertible 3 caj + cama nidogran variedad

de colores

Cuna convertible 3 caj + cama nido+ armario 2 puertas

Cuna convertible a cama 180x80, cajón con ruedas opcional (50€)

93.843.98.75

OFERTA

974€

670€

623€

680€

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

69€Cómoda Lacada Blanco110 cm de largo x 48 cm de fondo x 97 cm de alto

Se sirve desmontada, ¡llévesela usted mismo!Stock limitado

Mini CunasDiferentes lacados y textiles

250€

932€

¡+colchón de regalo!680€

¡+colchón de regalo!

364€¡+colchón de regalo!

414€¡+colchón de regalo!

Page 28: Línia Vallès 374

Per a publicitat : [email protected] �Novembre

201104líniavallès.cat

Page 29: Línia Vallès 374

Comarca líniavallès.catNovembre

201104 29 �

El Regidor d’Hisenda, JoanIsern, va expressar que l’objec-tiu d’aquestes ordenances fiscalsés “continuar garantint uns ser-veis públics de qualitat”. Tal comexplicava el dia del ple; “´és peraixò que, donada la greu situacióeconòmica del país, l’Ajuntamentha hagut de buscar noves fórmu-les per mantenir els serveis quefins ara estava prestant i els ser-veis que la ciutadania ens puguirequerir en aquests difícils mo-ments”, justificant així les diver-ses apujades d’impostos.

MÉS CONTRIBUCIÓEl rebut de contribució, l’IBI,veurà augmentat el seu importen un promig del 6,65%. Aquestincrement, no obstant, no és unadecisió de l’Ajuntament, sinó queés degut a la revisió cadastralefectuada l’any 2003 a Canove-lles per la Direcció General delCadastre, que depèn del Minis-teri d’Economia i Hisenda.Aquesta revisió va actualitzar elsvalors cadastrals de tots els im-mobles del municipi que feia mésde 18 anys que no es tocaven. Enaquest sentit i per evitar que elrebut de la contribució augmen-

tés, a l’any 2004, més del dobleo del triple en alguns casos, lanormativa permet que aquest in-crement es reparteixi al llarg de10 anys perquè no sigui tan per-judicial pel contribuent. Aques-ta és la raó de la pujada anual delrebut de l’IBI des del 2004 i finsal 2013. “No serà fins a aquestaúltima data que els veïns paga-ran pel 100% del valor cadastral.Mentrestant estem tributant perun valor encara inferior”, va acla-rir l’alcalde

NETEJA “SOSTENIBLE”Pel que fa a la taxa d’escombra-ries “volem fer un servei sosteni-ble”, va dir el regidor d’Hisenda.En aquest sentit, l’Ajuntamentaproximarà, d’una banda, la taxaal cost del servei; de forma queels ciudatans en comptes de co-brir un 75% del cost, com feienfins ara, cobriran un 87%. D’al-tra banda, l’Ajuntament augmen-tarà un 20% la bonificació per aaquelles persones que facin ús dela deixalleria: “tots aquells veïnsque facin ús de la deixalleria unmínim de 10 vegades l’any noveuran incrementar el seu re-but”, va dir l’alcalde. Amb aques-tes mesures es pretén aconseguirun municipi més net.

Més impostos a CanovellesAprovats els impostos 2012 amb el sí del PSC, abstencions del PP, CiU i PxC i en contra d’ICV-EUiA

M. GómezCanovelles

Durant el ple de l’Ajuntament de Canovelles. FOTO: Lidia García

Festa final de curs d’una escola bressol

Canovelles> L'alcalde, JoséOrive, va reunir-se, el passat 26d'octubre al Teatre Auditori CanPalots, amb les 200 famílies deles escoles bressol municipalsSant Jordi i Marta Mata per ex-plicar personalment com afectaa les escoles bressol de Canove-lles les darreres mesures presesper la Generalitat de Catalunya.

A partir de gener de 2012, lesfamílies hauran de pagar 135€al mes en comptes dels 112€ quepagaven fins ara. Tot i això, vaexplicar l'alcalde, "les quotes deles escoles bressol de Canovellesseguiran essent les més baixesde la comarca". José Orive va ex-pressar el seu malestar pel quefa a l'actuació de la Generalitat,que és qui té la competència enmatèria educativa, perquè "s'ha

tancat el pacte i el consens res-pecte a l'educació en general i alsinfants, de 0 a 3 anys, en parti-cular". De fet, la Generalitat java incomplir el conveni de finan-çament per a l'any 2011 ja quede 1.800€ per nen a l'any hanpassat a aportar 1600€ de for-ma retroactiva des del passatmes de gener. Aquesta diferèn-cia l'assumeix, durant el 2011, enun 100% l'Ajuntament però, decara al 2012, les famílies haurand'assumir un 50% de la reduccióde l'aportació i l'Ajuntament l'al-tre 50%. D’aquesta manera elcost total del servei es repartirà,al 2012, en un 35% a càrrec del’Ajuntament del municipi, un35% de les famílies i un 30% acàrrec de la Generalitat de Cata-lunya.

Les escoles bressolcostaran més diners

Page 30: Línia Vallès 374

Comarca30 � líniavallès.cat Novembre

201104

Les Franqueses> Durant el pro-per mes de novembre, s'iniciaranal Centre de Recursos Agraris-Masia Can Ribas de les Franque-ses del Vallès diversos cursos de-formació ocupacional adreçatspreferentment a persones en si-tuació d'atur, organitzats per l'À-rea de Dinamització Econòmica,amb la col·laboració del Serveid'Ocupació de Catalunya i elsFons Social Europeu.Els cursos,que es començaran el dia 15 denovembre.

Cursos de FO perpersones a l’atur

Montornès> El divendres 29d’octubre s’havia de celebrar elprimer Circuit Mx de Montornès,a càrrec de BASOLI. La pluja i elmal temps van fer impossible lacelebració del circuit. És per aixòque els organitzadors han pro-posat una nova data, El dissabte5 de novembre. A l’esdevenimentes podran provar els nous mo-dels KTM ENDURO 2012, de les9h fins a les 14h. A la trobada deMx hi haurà el pilot JOAN PE-DRER 5é classificat en la com-petició DAKAR 2011.

El dissabte 5 denovembre hi hauna cita d’Mx

Les Franqueses> En els darrersmesos s’han fet millores a les ins-tal·lacions esportives de Llerona,Corró d'Amunt, Corró d'Avall iBellavista. Seguint el programade Manteniment establert pel Pa-tronat Municipal d'Esports del'Ajuntament de les Franquesesi en la línia de millora contínuaper poder donar un millor serveia tots els usuaris del municipi.

Les Franquesesamb millorsequipaments

L’esposa del president de la Ge-neralitat de Catalunya, va apa-drinar ahir el projecte Coixí delcor del Grup de patchwork delsVeïns del Centre per alleugerirles molèsties de les dones opera-des de càncer de mama. La Salade les Columnes va quedar peti-ta per acollir els assistents quevan poder sentir les explicacionssobre els beneficis del Coixí del

cor que van fer Pilar Olives, im-pulsora del projecte i represen-tant del Grup de patchwork, i dela presidenta d’Onco Cardedeu,Marga González, entitat col·la-boradora.

MADRINA AGRAÏDA Helena Rakosnik es va mostrarmolt agraïda de ser padrina d’a-quest projecte i va destacar elgran valor humà de les personesque dediquen el seu temps lliurea ajudar a d’altres persones sen-

se rebre res a canvi. L’alcaldessa,Calamanda Vila, també va elogiarla tasca del Grup de patchwork ide l’entitat Onco Cardedeu.

COIXÍ DEL COREl projecte Coixí del cor té la fi-nalitat d’ajudar a alleugerir lesmolèsties de les dones operadesde càncer de mama. El Grup depatchwork dels Veïns del Centreelabora coixins cosits per perso-nes voluntàries que es regalarpaa dones amb càncer de pit.

Helena Rakosnik a Cardedeucontra el càncer de mamaRakosnik ha apadinat el Coixí del cor per alleugerirles molèsties de les dones operades de càncer de pit

Helena Rakosnik durant la seva visita a Cardedeu. FOTO: Aj. de Cardedeu

M.GCardedeu

Page 31: Línia Vallès 374

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre

201104 31 �

Page 32: Línia Vallès 374

Per a publicitat : [email protected] �Novembre

201104líniavallès.cat