of 33 /33
[email protected] · [email protected] Mollet del Vallès Provoquen una caravana per protestar contra les retallades de Sanitat 24 12 Eleccions 20N Oriol Pujol visita Sant Fost en plena campanya Se sumen 461 persones a la llista de l’atur durant el mes d’octubre 4 El nombre de desempleats arriba als 35.308 > Granollers lidera el rànquing d’aturats Cacaolat se’n va de Parets del Vallès 10 3 Condemnen l’Hospital de Granollers per una irregularitat mèdica línia vallès 11 de novembre de 2011 · Núm. 375 ·Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Línia Vallès 375

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 375

Text of Línia Vallès 375

 • [email protected] [email protected]

  Mollet del VallsProvoquen una caravanaper protestar contra lesretallades de Sanitat

  2412 Eleccions 20NOriol Pujol visita Sant Fost en plena campanya

  Se sumen 461 persones a la llistade latur durant el mes doctubre

  4El nombre de desempleats arriba als 35.308 > Granollers lidera el rnquing daturats

  Cacaolat sen va de Parets del Valls

  10

  3

  Condemnen lHospitalde Granollers per unairregularitat mdica

  lniavalls11 de novembre de 2011 Nm. 375 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

 • Per a publicitat: [email protected]

 • Sembla que el culebrot de Cola-cao t, econmicament parlant,un final feli. Desprs dhavercontemplat moltes ofertes dad-quisici finalment el titular deljutjat mercantil nmero 6 deBarcelona ha rebut la millor ofer-ta. La primera oferta va ser perpart de Capsa-Central LecheraAsturiana el mes de setembreoferint 50 milions; el Grup Vichyen va oferir 30,4, per finalmentha estat laliana entre Damm,Cobega i Victory Turnaround.

  La proposta ha estat de 67 mi-lions deuros, el pagament de leshipoteques pendents i el compro-ms de mantenir el 500 llocs detreball, tant de la fbrica de Bar-celona, la de Parets i la de Sara-gossa. Malgrat mantenir el per-sonal, la planta de Parets i Bar-celona es tancar per traslladar-ho tot s Santa Coloma de Grame-net. La nova propietat, amb lapresncia de Cobega la distribu-dora de Coca-Cola, tamb shacomproms a internacionalitzarla marca ja que transporta a pa-sos com el Magreb. Tenint encompte les hipoteques pendentsde pagament, loferta de la triplealiana suma un total de 130 mi-lions deuros.

  EL CONCURSAquest culebrot que ja ha emslltim captol va comenar elmes de mar quan el conjuntdempreses de la famlia RuizMateos, Nueva Rumasa, va de-clarar algunes de les empreses aconcurs dacreedors. Entreaquestes empreses hi havia Ca-caolat amb un passiu de 30 mi-lions deuros. La venda, per, noha estat fcil. Els dos titulars del

  jutjat mercantil de Barcelona iMadrid van esdevenir els pri-mers en vendre la unitat produc-tiva. Madrid, per part seva, vo-lia aconseguir el capital per pa-gar el deute de Clesa, propiet-ria del 95 per cent de les accionsde Cacaolat. Loferta de Cobega,Damm i Victory ha estat des delprimer dia observada amb lupadurant les dues rondes que esvan establir per acabar decidintel propietari final.

  Durant la primera ronda, elmes de setembre, la triple unishi va presentar a ltima hora. Ia la segona ronda va superar lo-ferta que havia fet Capsa, que enla primera ronda va ser qui vaoferir una inversi ms elevada.Concretament la societat forma-da pels tres socis disposa de seua la ciutat de Barcelona i les par-

  ticipacions es reparteixen ambun 49 per cent a Damm, un altre49 per cent a Cobega i Victory esqueda amb el 2 per cent del to-tal de les participacions.

  Ladjudicaci significa linicidun apretat calendari de posa-da en marxa. La preparaci de laplanta de Santa Coloma de Gra-menet, propietat de Damm queacollir a partir del 2013 la novafbrica de Cacaolat. Mentrestantes potenciar la producci des deles installacions del carrer Puja-des de Barcelona i la produccide la planta de Saragossa, queprodueix sota mnims degut a lasituaci finanera de Nueva Ru-masa. Segons han dit fonts pro-peres a loperaci a EuropaPress, la direcci de Cacaolat quefins a moments dara recau so-bre Sebastin Masdeu canviar i

  lempresa de batuts passar a es-tar dirigida per Francesc Lluch.Actualment Lluch s director delsector daiges Damm i esdevin-dr el nou director de Cacaolatdesprs que el jutjat mercantilnmero sis de Barcelona accep-ts la proposta de lalianaDamm, Cobega i Victory. Mal-grat conixer el cap de lorgani-grama, encara es desconeix quantindr lloc el nomenament de ladirecci.

  LA NOVA FBRICAReferent a les noves installa-cions, el trident inversor s l-nic que ha ofert des del principiun espai fsic real on traslladar-hi Cacaolat. En aquest cas laplanta es troba a Santa Colomade Gramenet i t una extensi de52.000 metres quadrats, alguns

  ja construts. La fbrica disposade zona de producci i envasatque sadaptaria als nous produc-tes; laboratori, sala de generacidenergies, pous daigua i tambuna depuradora. Tamb comptaamb espais dedicats a oficines,vestidors, magatzems i zona da-parcament. Pel que fa a la situa-ci, entre la fbrica Damm deSanta Coloma (on a partir de2013 est previst produir-hi Ca-caolat) i la planta que Cacaolatt al carrer Pujades de hi ha 10quilmetres amb serveis detransport pblic i fcil accs tantdes de lautovia com lautopistao les rondes. Els propietaris ac-tuals han informat que mentres-tant no estigui enllestida la plan-ta de Santa Coloma la produccies far des de Pujades i poc a pocdes de Saragossa.

  Comarca lniavalls.catNovembre201111 3

  Cacaolat es queda a Catalunya perabandonar la planta de Parets del VallsLempresa Cacaolat se la queda la triple aliana feta per Damm, Cobega i Victory > Laproducci del babut de cacau es far des de la planta que la cervesera t a Santa Coloma

  Carla GarrigaRedacci

  Planta Damm a Santa Coloma de Gramenet que acollir CacaolatLactual planta de Cacaolat a Parets del Valls

 • Comarca4 lniavalls.cat Novembre201111

  Durant el mes doctubre la llistadaturats de la comarca del Va-lls Oriental sha incrementatamb 461 persones. Si b el crei-xement datur no es tan elevatcom ho va ser el mes de setem-bre amb 526 persones aturadesms arribant a les 34.847 perso-nes incrites; laugment el mesdoctubre ha estat de 461 perso-nes arribant al total de 35.308persones que es troben en situa-ci datur laboral a la comarca.Pel que fa al conjunt del territo-ri catal sha registrat un incre-ment de 14.628 persones el mesdoctubre, xifra que representauna pujada del 2,4 per cent res-pecte del mes anterior.

  ATUR PER MUNICIPISEl nivell datur registat situaaquest mes doctubre en un delspitjors mesos del que portemdany, superant el setembre amb34.847 persones i el mes de maramb 34.500 aturats ms a la co-marca. Els municipis del VallsOriental que han patit ms aco-miadaments i de retruc ms ha-bitants a les llistes de latur snen primer lloc la ciutat de Gra-nollers amb un increment de 128persones aturades; segidament,Mollet del Valls on 84 dels seushabitants han estat acomiadatsdurant lltim mes. Pel que fa aLa Llagosta, ocupa la tercera po-sici amb un total de 51 personesaturades ms en els ltims tren-ta dies.

  PER SECTORSA nivell autonmic latur ha pu-jat al sector Serveis un 3,4 percent; al sector de la Construcciun 1 per cent arribant a les100.615 persones aturades. Enlmbit de la Indstria el nivelldatur ha pujat l1,2 per cent i haestat el sector de lAgricultura elms afectat amb un augment del12,3 per cent de la xifra daturats.

  Octubre: Puja latur al VallsLa desocupaci sha incrementat en 461 persones enel darrer mes > La xifra daturats totals s de 35.308

  C. GValls Oriental

  Redacci> Segons dadesdUGT, la sinistralitat laboraldeixa al Valls Oriental un totalde 5.181 accidents laborals ambbaixa des del mes doctubre de2010 fins al setembre de 2011.54 daquests accidents han estatgreus i 10 mortals. En menysdun any, doncs, ms de cinc milaccidents durant la jornada la-boral que han requirit una baixamdica arreu del Valls.

  10 MORTSUGT destaca que 10 daquestsaccidents han estat mortals i 54han estat greus, unes xifres queconsiderem molt elevades. Sianalitzem les dades per sectors,el ms afectat ha estat el dels ser-veis, amb gaireb el 44% del to-

  tal daccidents. El segueix la in-dstria, amb el 41%; construcci,amb el 14%; i lagricultura, ambl1.5%. Pel que fa a la gravetat,el major ndex de sinistralitatsha produt a la indstria, ambel 50% dels accidents mortals (sa dir, 5) i el 43% dels greus. Aserveis shan registrat el 40%dels accidents mortals (en valorsabsoluts, 4) i el 33% del total degreus. Si comparem aquestes dades

  amb les registrades a Catalunya,el total daccidents en jornadalaboral amb baixa han estat95.551, dels quals, 674 han es-tat greus i 71 mortals. Per sec-tors, el 59% shan produt a ser-veis, el 25% a la indstria, el 14%a la construcci i la resta, un 2%.

  5.181 accidents de treballamb baixa en un any

  2a Jornada deReproducci Humana

  Pintor que descuida la seva seguretat

  Font: Idescat

  Trobada de laJoventut i Salutdel Valls

  Redacci> El divendres, 11 denovembre, t lloc a lHotel Ciu-tat de Granollers la II JornadadActualitzaci en ReproducciHumana. LHospital General deGranollers i Fecunmed, centreacreditat pel Departament de Sa-lut de la Generalitat, organitzenaquesta trobada per ajudar alsprofessionals daquest camp aconixer les novetats i poder apli-car-les. Lobjectiu s lactualitza-ci en medicina reproductiva i deles noves tcniques de reproduc-ci assistida.

  Redacci> El Centre municipaldiniciatives juvenils de Canove-lles va acollir el passat dimecresla jornada Joves, salut mental iaddicions: on som? on es va trac-tar el tema de la salut mental iles addicions. La jornada, orga-nitzada per la Taula Jove de Sa-lut Mental del Valls Orientalque impulsa i coordina el Con-sell Comarcal del Valls Orientalcom a part de lOficina Jove, tcom objectiu facilitar recursos ieines per detectar i derivar certstrastorns .

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 5

 • Opini6 lniavalls.cat Novembre201111

  Cartes dels lectorsLnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cognoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Valls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Guillem Sanchez, 25 anysTraductor

  La campanya electoral no can-viar, de cap manera, el meu vot.Significaria la capacitat de can-viar el meu pensament i si un tla ment desquerres doncs vota aesquerra.

  lex Egea, 32 anys Pedagog

  De cap manera. Tinc molt clar elmeu vot i una campanya polti-ca centrada en arguments pro-pagandstics no desviaran el sen-tit de les preocupacons polti-ques, econmiques i socials.

  Andrea Chordi, 23 anys Periodista

  No canvio el vot pel qu puguindir els poltics durant la campa-nya electoral. Crec que ninghauria de canviar per la campa-nya. El sentit del votva ms en-ll de lepoca de campanya.

  Albert del Viso, 24 anysPianista

  Jo no crec en el discurs del pol-tics ni amb les seves campanyespublicitries. Tots diuen el ma-teix, tot sn mentides, maquillenla veritat i a mi no em vnen lamoto.

  Daniela Garcia, 29 anysPsicloga

  Tinc molt clar el qu vull pel pasi tamb tinc clar qui ho pot dura terme i qui no pot. Per aix ma-teix s a qui he de votar i lactede campanya propagandstica noho canviar.

  La campanya electoral li far canviar el vot?

  LES DESPESES DE LHOS-PITAL DE MOLLET EN SMS

  Estan retallant en coses bsiques,i en missatges de text gasten totel que volen. El passat dia 28doctubre, desprs de passar pelservei de cirurgia, i sortir amb laconfirmaci de la intervenciquirrgica per la qual haur depassar la meva filla, i havent con-cretat la data per visitar lanes-tesista durant els propers dies.No paro de rebre missatges detext al meu telfon.

  Des del hospital m'estan bom-bardejant amb missatges al m-bil per confirmar una cosa que jaest realitzada, com per exempleel cas de la visita de la meva fillaal cirurgi del dia 28 doctubre.La planificaci daquest servei,per part de la persona que ho di-rigeix, s de riure.

  Fa sis mesos que la meva fillasest esperant per operar-se i uncop tot confirmat, no s per dei-xar-ho passar tal i com tenim lasanitat pblica a moments dara.

  Crec que des de lhospital es-tan gastant tontament els diners,i a ms a ms mels fan gastar ami havent de confirmar una cita,que en principi ja est confirma-da pel mateix hospital, i en per-sona. Veig b que es penalitzi alspacients que no cancellen les vi-sites o no hi van ja que provo-quen que una altra persona no hipugui acudir, retardant un trac-tament en el temps, i creant almateix temps despeses a lenti-tat. En aquest cas a lhospital dela ciutat de Mollet del Valls.

  Sebastiana Pea Gil

  ELECCIONS ESTATALS

  La majoria de mitjans dinformaci en diuen Eleccions gener-als, com si les dems no ho fossin en lmbit territorial queafecten. Cal valorar-les des duna perspectiva catalana ja que elseu resultat ens pot afectar com a ciutadans que residim en aque-sta part de lestat (en el que per altre banda ning ens ha pregun-tat mai si hi volem pertnyer), per que ara per ara ens toca su-portar i per tant les decisions que es prenen a Madrid ens afecten,agradin o no. Si els ciutadans de Catalunya reflexionessin unamica sobre el fet de que tan sols per viure aqu son vctimes delespoli fiscal que fa lestat sobre aquest territori, siguin catalansde naixement o no, sen sentin o no, parlin catal o no, crec quecanviarien el sentit del seu vot. A Catalunya tenim partits propistan de sentit conservador com laborista i no ens caldria votar alspartits estatals amb sucursal a casa nostra, ja que noms busquenun grapat de vots per fer la majoria a nivell estatal i considerenCatalunya com aquesta vaca que cal munyir constantment per talrepartir la seva llet i alimentar a la resta de lestat. Per aquestavaca est esgotada, li surten els ossos per tot arreu i quasi no temamelles, porta tres cents anys que cada vegada li exigeixen mesllet i li donen menys menjar, encara que sempre hi ha qui no hoveu, sobretot els que reben la llet subvencionada. Davant daque-sta situaci cada cop hi ha mes ciutadans que fent un senzill ex-ercici de reflexi diuen; si amb els 300 anys que pertanyem a le-stat espanyol o amb els darrers 30 anys de transici democrti-ca no hem pogut arreglar el problema de repartir la llet de la vaca,potser ens haurem de replantejar la situaci abans de la mort delanimal. Per altra banda els partits estatals ja siguin de dretescom desquerres provenen dherncies poc democrtiques (delfeixisme o del marxisme-leninisme ), i per tant son imperialistes,centralistes i totalitaris. Tots dos veuen les aspiracions de certesnacions o regions a mes autogovern com un atac als seus princip-is, els de dretes a la unidad de la patria i els desquerres quelos nacionalismos son contrarevolucionarios i malos para los in-treses del proletariado. No veuen mai el moment adient per par-lar de ms autogovern, de mes respecte per les cultures que nosigui la oficial, dun repartiment ms just de les inversions, dunsistema fiscal mes equitatiu entre territoris, etc.

  En resum, jo demanaria als ciutadans daquest territori, vin-guin deon vinguin, que reflexionin el seu vot, que potser ms au-togovern o la independncia no es el problema si no que potajudar positivament a la soluci dels greus problemes econmicsque la crisi ha agreujat.

  Ramon Masvidal. Professor mercantil i auditor.

  Un partit de tennis com els que fa temps que no veiem. Contex-tualitzaci: Dilluns dia set de novembre a les deu de la nit a,com diu la gent que ha vist nixer la televisi la primera. Una tau-la, un periodista, dos candidats i una pilota. Ms que una esfricasemblava ben b una patata calenta daquelles que si sinflen mas-sa, exploten!

  Que si el PSOE no ho tenia en el seu projecte inicial i malgrat totha retallat, que si ara els hi trec un grfic que he preparat als del PPque demostra tot el contrari, que la crisi s culpa teva, no que steva... Res que no hagussim vist abans. Cap lnia a seguir, cap dis-cussi ni argumentaci, simplement un discurs que podrem ano-menar de lestil Power Point. Jo, senyor candidat dun dels dospartits poltics que tenen la gran ocasi de poder participar als caraa cara de campanya, memoritzo quatre paraules clau, quatre temespunxants pel meu rival, trio vestit i color de corbala i apa, a vomi-tar com si dun empolln es tracts. Malgrat tot, qualsevol perso-na amb una mica dinters amb el que est fent i preocupada pelque aix pot significar, el primer que saprn s el nom del seu ri-val. S, aix va per vost senyor Rajoy. No s diu senyor Rodrguez,ara ja ha canviat i s diu Prez-Rubalcaba.

  Moment de zapping

 • Per a publicitat : [email protected]icacio21.com lniavalls.catNovembre201111 7

 • 00Granollers8

  Octubre2011lniavalls.cat

  16a. edici del Voluntariat per la llenguaEl Consorci de Normalitzaci lingstica presentar el divendres 11 denovembre a les 19h al Casino de Granollers la XVI edici del Volunta-riat per la Llengua tant a Granollers com a les Franqueses. La xerrada

  ser a crrec de Josep Ruiz, president del grup Veu Prpia

  Lentitat Via Valls creu firme-ment que a la lnia R8 de Roda-lies Renfe no se li treu tot el sucque podria donar.Per aquest motiu lassociacidemana que es construeixin dosintercanviadors per tal que la l-nia R8 que des daquest estiuuneix les ciutats de Granollers iMartorell, sense passar per Bar-celona, sigui ms factible i pres-ti un servei complet.Via Valls considera, per unabanda, que la lnia de Rodaliesqueda totalment allada de le lesvies que van des de Terrassa i Sa-badell cap a la capital catalana,que sn al seu moment les prin-cipals vies de comunicaci ferro-viria de la comarca. Per altrabanda lentitat vallesana afirmaque no noms sha de facilitar lacomunicaci amb tren a la zonasin que tamb shan de comu-nicar els pobles propers entreells. Tamb creu que seria bo po-der arribar amb aquest mitj detransport a zones com Girona,Tarragona o b Lleida.La soluci proposada per ViaValls recau en la construcci, ide manera urgent dels inter-canviadors a lHospital General(S1/R8) i a la zona de Baricen-tro. Amb aquesta modificacilentitat confirma que el trajecteamb tren entre Terrassa i Mar-torell passaria de durar una horai vint minuts a noms mitja hora;en el mateix sentit, el trajcte en-tre Sabadell i Vilafranca del Pe-neds, duna hora i mitja a no-

  ms una hora. Larquitecte Fe-rran Pont afirma que en pocsllocs de la geografia estatal tro-barem un exemple tan clar d'u-na rtio cost-rendibilitat tan fa-vorable. Recorda tamb que lapoblaci a cadascuna de les re-es dinfluncia, tant de Sabadellcom de Terrassa, sacosta a untotal de 40.000 persones. Laconstrucci daquests intercan-viadors que faciliten la mobilitat,tamb permetrien la desconges-tio de la B-30, una via molt tran-sitada i ms en hores punta.Pont opina que es tracta dun d-ficit de transport en el tercer ni-vell de la regi metropolitana enrelaci a Barcelona ciutat i elsmunicipis que la voregen. Aixmateix, el propi arquitecte, creufirmement en la mesura propo-

  sada per Via Valls. s una peti-ta reforma que el pla de RodaliesdAdif ja contempla per mai haposat en marxa. Segons Via Va-lls s tracta duna inversi debaix cost. Sumaria un total de 15milion deuros. Lintercanviadorde lHospital General costaria 4,5milions deuros i el del Baricen-tro, 10,5. Una inversi que no esveu exagerada si shi contemplael rendiment de les vies i pertant, lincrement de benefici.

  HOSPITAL GENERALAquest intercanviador s'ha deconstruir al costat est de la B-30,on es creuen les vies dAdif iFGC, a tocar de lestaci de lHos-pital General. s necessari cons-truir, annex a aquesta estaci, lamnima infraestructura que per-

  meti lintercanvi dels viatgers:andanes, vestbul i accessos (es-cales i ascensors), el pas elevatper sobre les vies i un aparca-ment.

  RIU SEC-BARICENTROVia Valls afirma que sha deconstruir a la intersecci de leslnies dAdif el Papiol - Mollet iManresa - Barcelona, dins dunbucle de lenlla de la B-30 ambla C-58, entre Barber del Vallsi Cerdanyola del Valls. Aquestaestaci no est construida, se-gons lentitat, lenlla viari entrela B-30, lautopista C-58, la ca-rretera N-150 i els accessos alCentre Comercial Baricentroconformen un nus de gran com-plexitat per millorable des delpunt de vista funcional.

  Es considera que la lnia R8 que uneixMartorell - Granollers est alladaVia Valls veu desaprofitada la lnia R8 de rodalies > La soluci propo-sada s construir estacions tant a lHospital General com a BaricentroC. GGranollers

  Redacci> Contra el Sant Quir-ze la primera part va concloureamb un gol dels visitants (Muri-llo - 38) al camp granoller. Mal-grat els de fora lideressin el pri-mer temps, el segon va tenir coma protagonistes absoluts els decasa. Una altra vegada amb golsde Vila (79) que ha portat a lem-pat a un, i Adama (91), els delGranollers han pogut demostrarque es troben en plenes facultatsfsiques.

  El Granollersremunta durantla segona part

  Redacci> Des del 10 de no-vembre a les 8 del vespre, el Mu-seu de Granollers acollir la pre-sentaci de l'obra guanyadora enla cinquena edici del Premi dePintura Paco Merino, obra deDominika Berger, titulada "Con-frontaciones IV". L'autora t 45anys, s nascuda a Polnia i ac-tualment viu a Barcelona.

  Sexposa lobrapremiada amb elPaco Merino

  Encreuament de les lnies S1 i R8 a l'Hospital General. Foto: VIA VALLS.

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 9

 • Granollers10 lniavalls.cat Novembre201104

  C.G> 100 esportistes de volei-bol han participat a la 1a. Troba-da organitzada per l'AE CarlesVallbona de Granollers. Per pri-mera vegada el Vallbona ha for-mat 4 equips de competici encategoria alev que participarana la competici del Consell i tam-b t 3 equips de promoci queparticiparan a les trobades delConsell Esportiu.

  xit en laprimera trobadade Voleibol

  Lhospital de Granollers, haurde pagar 948.993 euros als pa-res d'un nen que pateix parlisicerebral com a conseqncia del'assistncia rebuda durant elpart, segons ha decretat un jut-ge de Barcelona.Els fets van comenar quan

  Susana L.F, embarassada de 41setmanes va assistir al ServeidUrgncies on una resident deprimer any li va diagnosticar un

  clic nefrtic i li va receptar me-dicament. El dia segent veientque no millorava va tornar a vi-sitar-se. Aquesta vegada se li vafer una exploraci ginecolgica ial no rebre cap tipus de respos-ta del fetus, se li va practicar unacesria. El nad va nixer ambvida per sense respiraci ni fre-qncia cardaca i, per tant, vaser ingressat a lUCI neonatal iposteriorment traslladat a lHos-pital Sant Joan de Du. Gairebun mes desprs, el 8 de febrerdel 2008, va rebre lalta amb le-

  sions neurolgiques que el me-nor de ms de tres anys i mig,encara pateix. La jutge conside-ra que les proves i els informesdels prits sn suficients per de-terminar una relaci entre elsdanys que pateix el menor i l'as-sistncia mdica que va rebre al'Hospital. Es tractava dun partqualificat de risc molt alt, deguta una anterior cesria practica-da a la mare. La sentncia es potrecrrer davant lAudincia. Las-seguradora Zurich es far crrecde la indemnitzaci.

  LHospital, condemnat peruna irregularitat mdicaEl centre mdic haur de pagar prop dun mili deuros pels danys provocats a un nad durant el part

  Hospital de Granollers

  C. GRedacci

  C.G> El Consell Comarcal haacollit la 2a Trobada de la Taulade la C-17, Bracons i Eix trans-versal de la Industria Aliment-ria, de la que forma part lUGTde Catalunya i diverses institu-cions i associacions empresarialstant de Girona, la Catalunya cen-tral i Lleida. Un total de 18 co-marques amb la finalitat de tro-bar les cinc lnies principals detreball per reanimar el sector ali-mentari. En aquest cas, les cincgrans lnies definitives de treballque han establert sn: La dife-renciaci i cooperaci territorial;la competitivitat, automatitzaci,innovaci i qualitat del produc-te; la formaci; la cohesi social,igualtat doportunitats i condi-cions laborals i finalment, la co-mercialitzaci i exportaci. Elmembres del projecte han dici-dit comenar lexecuci daquestseixos de forma immediata.

  La Taula C-17 dna un impuls alsector alimentari

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 11

 • 00Mollet12

  Octubre2011lniavalls.cat

  Vols ballar Country?El proper dissabte dia 12 de novembre a les 19:30h. el Centre de Ser-

  veis El Lledoner ha organitzat una classe magistral de Country a crrecde la professora Isabel Gibert. Tots els aficionats al ball que vulguin

  aprendre les tcniques bsiques daquest ball hi tenen cabuda.

  El Mercat Vell de Mollet del Va-lls ha estat aquesta setmanalescenari de lacte central decampanya del PSC de la Federa-ci del Valls Oriental. Ms de500 persones van assistir a les-deveniment que estava presiditpel nmero 2 per Barcelona i ac-tual diputat al Congrs, DanielFernndez, i al candidat valles,Romn Ruiz, primer secretaridels socialistes vallesans.Desprs de la benvinguda que

  els hi va donar lalcalde, JosepMonrs, Ruiz va recordar queels socialistes catalans defen-sem un model totalment enfron-tat al projecte de la dreta i larecepta del PP i de CiU per sor-tir de la crisi s aprimar lestatdel benestar tot afavorint els ms

  rics, va concloure remarcantque sempre hi haur acord entrela dreta catalana i lespanyola.Durant el seu torn, Fernndez

  va diferenciar entre sortir de la

  crisi mitjanant poltiques dedretes o desquerres. Va tancaramb lobservaci: no s el ma-teix Rubalcaba que Rajoy i fentuna crida a la participaci

  500 persones a lacte centralde campanya del PSC a MolletRomn Ruiz i Daniel Fernndez presideixen lactede campanya dels socialistes a Mollet del Valls

  C. G.> El dissabte dia 12 el Pa-vell dHockey de Mollet del Va-lls ser el punt de sortida de laCaravana per la Salut. s unade les accions promogudes perla Plataforma per la Sanitat P-blica del Baix Valls, emmarca-da en la campanya de defensa dela sanitat pblica 100x100 i encontra de les retallades que ses-tan duent a terme. Juntamentamb el suport daltres entitatsgermanes del Valls el properdissabte una caravana de vehi-

  cles per a la Salut viatjar fins laPlaa de Sant Jaume de Barcelo-na, on faran sentir la seva veu pertal de defensar la sanitat pblicaen moments de crisi. La comiti-va de vehicles partir a les deudel mat del Pavell dHockey i,a travs de la C-17 es dirigir aBarcelona, on seran rebuts perles associacions de vens de la ca-pital catalana. La plaa Sant Jau-me ser lescenari on protestarper les retallades i reclamar unaSanitat Pblica digna.

  Caravana per la Salut perdefensar la Sanitat Pblica

  Imatge darxiu

  Membres del PSC durant lacte de campanya

  Carla GarrigaMollet del Valls

 • 00Mollet12

  Octubre2011lniavalls.cat

  Vols ballar Country?El proper dissabte dia 12 de novembre a les 19:30h. el Centre de Ser-

  veis El Lledoner ha organitzat una classe magistral de Country a crrecde la professora Isabel Gibert. Tots els aficionats al ball que vulguin

  aprendre les tcniques bsiques daquest ball hi tenen cabuda.

  El Mercat Vell de Mollet del Va-lls ha estat aquesta setmanalescenari de lacte central decampanya del PSC de la Federa-ci del Valls Oriental. Ms de500 persones van assistir a les-deveniment que estava presiditpel nmero 2 per Barcelona i ac-tual diputat al Congrs, DanielFernndez, i al candidat valles,Romn Ruiz, primer secretaridels socialistes vallesans.Desprs de la benvinguda que

  els hi va donar lalcalde, JosepMonrs, Ruiz va recordar queels socialistes catalans defen-sem un model totalment enfron-tat al projecte de la dreta i larecepta del PP i de CiU per sor-tir de la crisi s aprimar lestatdel benestar tot afavorint els ms

  rics, va concloure remarcantque sempre hi haur acord entrela dreta catalana i lespanyola.Durant el seu torn, Fernndez

  va diferenciar entre sortir de la

  crisi mitjanant poltiques dedretes o desquerres. Va tancaramb lobservaci: no s el ma-teix Rubalcaba que Rajoy i fentuna crida a la participaci

  500 persones a lacte centralde campanya del PSC a MolletRomn Ruiz i Daniel Fernndez presideixen lactede campanya dels socialistes a Mollet del Valls

  C. G.> El dissabte dia 12 el Pa-vell dHockey de Mollet del Va-lls ser el punt de sortida de laCaravana per la Salut. s unade les accions promogudes perla Plataforma per la Sanitat P-blica del Baix Valls, emmarca-da en la campanya de defensa dela sanitat pblica 100x100 i encontra de les retallades que ses-tan duent a terme. Juntamentamb el suport daltres entitatsgermanes del Valls el properdissabte una caravana de vehi-

  cles per a la Salut viatjar fins laPlaa de Sant Jaume de Barcelo-na, on faran sentir la seva veu pertal de defensar la sanitat pblicaen moments de crisi. La comiti-va de vehicles partir a les deudel mat del Pavell dHockey i,a travs de la C-17 es dirigir aBarcelona, on seran rebuts perles associacions de vens de la ca-pital catalana. La plaa Sant Jau-me ser lescenari on protestarper les retallades i reclamar unaSanitat Pblica digna.

  Caravana per la Salut perdefensar la Sanitat Pblica

  Imatge darxiu

  Membres del PSC durant lacte de campanya

  Carla GarrigaMollet del Valls

 • wwwwwbusca-les a busca-les a Participa en les activitats del Dia Mundial de la Diabetis, Participa en les activitats del Dia Mundial de la Diabetis,

  atat.adc.cat.adc.catMundial de la Diabetis, Mundial de la Diabetis,

  wwwwtivitats del Dia Mundial de la Diabetis, tivitats del Dia Mundial de la Diabetis, al de la Diabetis, al de la Diabetis,

  ttmb el supormb el suporAA t de: t de:

  Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 13

  Delegaci de Mollet del [email protected]

 • Alguns dels membres del ClubMuntanyenc de Mollet del Vallshan viatjat recentment fins a lAl-guer. El motiu daquest viatge erauna trobada de germanor msque una trobada dexcurcionis-tes ja que tots venien de territo-ris diferents, per amb un eixcom, la llengua catalana.

  Va esdevenir, aix, una troba-da a la vegada que excursionis-

  ta, cultural, de descoberta del pa-trimoni, festiva i fraternal. LAl-guer va obrir fronteres i va rebrems de 1.000 excurcionistes da-rreu dels pasos catalans, concre-tament 45 dells eren vinguts desde Mollet. La trobada es va inau-gurar amb una memorable ac-tuaci de la cantant FrancaMasu. Els dies segents van es-tar replets de tot tipus dexcur-sions, conferncies i diverses ac-tuacions en aquell increble racdel Mediterrani. Un dels mo-

  ments emotius va arribar durantla cloenda quan es va plantar unarbre commemoratiu amb terrade tots els territoris de parla ca-talana assistents a laplec. Entretota la terra que ajudar a quelarbre creixi en bon estat, nhiha darreplegada a Gallecs. Con-cretament la terra es va recollira finals del mes doctubre en unacte que va comptar amb la pre-sncia dEster Safont, la regido-ra de Medi Ambient de lajunta-ment de Mollet del Valls.

  Mollet14 lniavalls.cat Novembre201111

  Redacci> Aquesta setmana laresidncia per a persones ambdiscapacitat intellectual, Alb-Bosc ha rebut una grata ajuda. El director de la sucursal de laCaixa, del carrer Jaume I, va ferentrega el passat dimecres de12.000 euros que es dedicaran alprojecte Respir. Es tracta, se-gons ha explicat a Lnia Valls el

  Vice-president dAlb-Bosc, JosepPoblador, dun servei dassistn-cia a domicili per cobrir a les fa-mlies quan les obligacions no elshi permeten tenir cura dels fami-liars. Per aix es diu Respir, per-qu les famlies poden fer el quvulguin sense preocupar-se,afirma Poblador i afegeix que ams a ms aquells que facin sdaquest nou servei tamb entrena les llistes despera per la resi-dncia Alb-Bos.

  Actualment el centre ofereixdivuit places i de moment hi hallista despera.

  Redacci> Lalcalde, JosepMonrs, ha considerat innac-ceptable que la casa Piaggio,propietria de Derbi, trenqui omodifiqui el seu comproms da-guantar la planta de produccique Derbi t a Martorelles, al-menys fins a finals del mes dejuny de 2012. Ho ha plasmat enun comunicat a la Generalitat en

  el qual vetlla pels interessos dela planta de Marorelles i mostrala seva preocupaci amb lopcide trasllat de la fabricaci de mo-tos a la fbrica italiana dScorza partir del gener. Aix ho haviaanunciat el sindicat CC.OO i des-prs ho va desmentir el consellerdEmpresa i Ocupaci, FrancescXavier Mena. La casa italiana va

  anunciar el mes de mar la sevaintenci de moures a Italia i vapresentar un ERE dextinci detot el personal de la planta deMartorelles tot i que el va retirarel mes de juliol i va garantitzarla continutat de lempresa, al-menys fins el mes de juny del2012. Termini que sha marcatper trobar una soluci.

  Monrs veu innacceptable canvisen els compromissos de Piaggio

  Mollet participa a lAplecExcurcionista dels PPCCEl Club Muntanyenc Mollet ha viatjat fins lAlgueron shi concentraven excurcionistes de parla catalana

  Membres del Club Muntanyenc Mollet a lAlguer

  C. GRedacci

  La residnciaAlb-Bosc engegael projecte Respir

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 15

 • Per a publicitat: [email protected]

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 17

 • 11Parets18

  Novembre2011lniavalls.cat

  Com podem gestionar el lleure dels infants?La xarxa de debat educatiu amb i per a les famlies de Parets del Valls organitza la xerrada-debat Una mi-

  rada educativa al lleure i a lavorriment que anir a crrec de la psicloga, experta en educaci i assessorade la Diputaci de Barcelona, Maria Jess Comellas. Lacte tindr lloc el proper dimarts 15 de novembre a

  la Sala dexposicions Can Rajoler. La xerrada s part de Famlia i municipi.

  La presncia de lAjuntament deParets als nous canals de comu-nicaci vinculats a les xarxes so-cials guanya seguidors diria-ment. Segons les ltimes dadesdisponibles, 838 internautesshan adherit als diferents llocsde Facebook creats a partir de lesquatre xarxes socials de ladmi-nistraci paretana.

  838 SEGUIDORSLes persones agregades al Face-book de la Biblioteca Can Rajo-rer sn, fins al moment, 395,mentre que Parets Connectacompta amb 218 seguidors,Rap107 amb 148 i el Casal CanButjosa amb 91. Per altra banda,el Twitter de Parets Connecta jacompta amb 244 agregats i untotal de 729 usuaris sn infor-mats cada setmana mitjanant elbutllet/newsletter del web del'Ajuntament. Parets Connectas un projecte incls dins el Pla

  Director Participatiu de la Socie-tat del Coneixement que sestdesenvolupant conjuntament en-tre el consistori, la Generalitat deCatalunya i Localret. El seu ob-jectiu s interactuar amb els ciu-tadans tamb per mitj dInter-net i establir nous canals de co-municaci amb la ciutadania, atravs de les xarxes Facebook,

  Twitter, Flickr i Youtube. La pre-sncia del consistori a Facebooksorienta cap a la difusi desde-veniments culturals i participa-tius i esdev un espai on es ge-neren frums de debat i en quels usuaris poden penjar contin-guts dinters general. Twittersutilitza per donar a conixer no-tcies municipals.

  Parets triomfa a la xarxaEls grups de facebook i twitter de lAjuntament deParets del Valls ja superen els 800 seguidors

  RedacciParets

  Redacci> El Servei Local dO-cupaci de Parets (SLOP) ha pro-gramat 3 cursos de manipulacidaliments per aquest mes de no-vembre, al qual shan inscrit 150persones del municipi en situa-ci datur. Els cursos tenen unadurada de 6 hores, repartits endos dies. La primera formaci hatingut lloc aquesta setmana.

  150 aturatsinscrits als cursosde lSLOP

  Redacci> El dimarts 8 de no-vembre, lIES Parets lliura elspremis a lexcellncia acadmi-ca del curs 2010-2011. El centreha atorgat a 47 alumnes desta-cats aquest honor. Lobjectiu da-quests guardons, que consistei-xen en un diploma i una dotacieconmica, s premiar les notesms altes i lesfor dels alumnes.

  LIES fa entregade 47 premis alsbons estudiantsCaptura del facebook de Parets Connecta

  Redacci> A partir del proper14 de novembre, lOficina de Ca-tal de Parets del Valls t pre-vist impartir un curs del nivellbsic 1 de catal per a personesno catalanoparlants. El mdultindr una durada de 45 hores iest previst que simparteixi elsdilluns i el dimecres de 15 a 17.15h, a les dependncies de Cal Jar-diner, fins al proper 8 de febrer.Els objectius generals del nivell

  bsic se centren en el desenvolu-pament de les habilitats de com-prensi i producci orals, amb lafinalitat que laprenent, en aca-bar el curs, pugui entendre tex-tos orals senzills mitjanamentformals sobre temes d'inters ge-neral i dugui a terme interven-cions bsiques en converses quo-tidianes.Per a formalitzar les ins-cripcions cal adrear-se a lOCPVa Can Rajoler.

  LOficina de Catalofereix cursos gratuts

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 19

  VOL CONEIXER I REDUIR ELS SEUSCONSUMSELECTRICS I DE CALEFACCIO.

  NOSALTRES L'AJUDEM. CONSULTI'NS!!

 • 11Santa Perpetua20

  Novembre2011lniavalls.cat

  Critas necessita ms aportacionsCritas Santa Perptua denuncia que cada cop hi ha ms persones que

  necessiten un ajut d'alimentaci i que els aliments que arriben per aaquesta funci sn cada vegada ms limitats. La situaci del rebost deCritas a Santa Perptua s preocupant, segons informes de Critas.

  Violncia masclista en la pare-lla: Desmuntem mites?, s elnom de lexpocici itinerant enmotiu del Dia Internacional perleradicaci de la violncia versles dones. La mostra cedida perl' Institut Catal de les Dones esva inaugurar el divendres 4 denovembre i es pot visitar a l'Es-pai 3 de La Granja Espai Cultu-ral. L'exposici proposa una re-visi dalguns mites associats alamor romntic i a la violnciamasclista i, alhora, ofereix ideesper a transformar-los i avanarvers unes relacions lliures i sen-se abusos. L'alcaldessa va animarals ciutadans a anar-hi.

  ISABEL COIXETL'acte tamb va comptar amb laprojecci del documental Lamujer, cosa de hombres, de ladirectora catalana Isabel Coixet,moderat per la Cooperativa deMitjans Audiovisuals Drac M-

  gic. El documental recull imat-ges d' espots publicitaris de l-poca on queden reflectits els va-lors imperants de lpoca i elsrols que sadjudicaven a les do-nes, sota una ptica de sotmeti-ment en les relacions de parellai de complementarietat vers la fi-gura masculina. L'alcaldessa, Isa-bel Garcia, va manifestar que el

  que ms lagradaria s no haverde celebrar aquesta programacien commemoraci per eradicarla violncia masclista. El regidord'Igualtat Dona-Home de l'Ajun-tament de Santa Perptua, Fran-cesc Rodrguez, va explicar quela programaci vol sensibilitzarla societat d'aquesta problem-tica.

  Mostra contra el masclismeEn motiu del Dia Internacional per leradicaci de laviolncia de gnere a La Granja Espai Cultural

  RedacciSanta Perptua

  Redacci> Iniciativa Ciutada-na per la Salut de Santa Perp-tua (ICPS) s'ha adherit a la Ca-ravana per la Salut que organit-za la Confederaci d'associacivenals de Catalunya entre el Va-lls i Barcelona en contra de lesretallades en la sanitat pblica.L'acte est convocat pel dissab-te 12 de novembre.

  ICPS en contrade les retallades ala sanitat pblica

  Redacci> La Regidoria dePromoci Econmica ha lliuratun total de 126 diplomes als par-ticipants als diferents mdulsformatius de 2010 en el marc deles accions de formaci ocupa-cional. L'entrega dels diplomesva tenir lloc el dimarts 8 de no-vembre a la tarda a la Sala dePlens de l'Ajuntament.

  126 diplomats dela formaciocupacionalPlafons informatius de lexposici

  Redacci> I tu, de qu vas?' suna exposici itinerant sobre laprevenci de les drogodependn-cies, adreada a joves d'entre 12i 16 anys i tamb a tots aquellsadults que desitgin reflexionar alvoltant d'alguns aspectes de laconducta humana que influeixenen el consum de drogues. Elsalumnes poden realitzar visitesguiades d'una hora i mitja de du-raci, acompanyats per dos pro-

  fessionals experts en drogues quedinamitzen un procs de reflexii dileg al voltant dels cinc m-bits temtics que la conformen.Santa Perptua s el darrer mu-nicipi on es presenta aquesta ex-posici que ja han visitat ms de49.000 persones, entre elles20.000 estudiants de secunda-ria de 35 localitats. La mostra espot visitar fins el 18 de novem-bre a la Granja Espai Cultural.

  Reflexi sobre consumde drogues a la GEC

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 21

 • 11Llagosta22

  Novembre2011lniavalls.cat

  Jazz al Centre Cultural de la Llagosta L'Obra Social d'Unnim Caixa organitza diumenge 13 de novembre a les 19.30 h

  un concert de jazz a crrec de Jazzpirit i Josep Maria Farrs al Centre Cultural dela Llagosta amb la collaboraci de l'Ajuntament de la Llagosta. Les entrades es

  poden comprar a l'Oficina d'Atenci al Ciutad i a Can Pelgr, per noms3 .

  L'alcalde de la Llagosta, AlbertoLpez, es va reunir divendrespassat amb el secretari generalde l'associaci Ferrmed, JoanAmors, per parlar sobre el co-rredor ferroviari del Mediterra-ni. Durant la trobada, es va trac-tar sobre la importncia de la ter-minal logstica prevista al muni-cipi de la Llagosta. A la reuni,celebrada a les dependnciesmunicipals del passeig del Pin-tor Sert, tamb van assistir el re-gidor de Treball, Indstria i For-maci Ocupacional, Adelino Ma-cas, i el de Planificaci Urbans-tica, Jordi Alonso.

  TERMINAL LOGSTICAL'Ajuntament de la Llagosta estmantenint trobades relacionadesamb la futura construcci d'unaterminal logstica intermodal demercaderies a la localitat. Fa unsdies, es va celebrar una reuniamb el Ministeri de Foment; di-

  vendres va ser el torn de Ferr-med, una associaci que apostaclarament pel corredor del Me-diterrani; i, en els propers dies,responsables municipals es reu-niran amb representants de laGeneralitat. L'alcalde de la Lla-gosta va destacar divendres laimportncia de la nova terminalper al desenvolupament econ-

  mic de la Llagosta i va referir-seals beneficis mediambientals deltransport de mercaderies per fe-rrocarril. Per la seva part, el se-cretari general de lassociaciFerrmed, Joan Amors, va dirque la de la Llagosta, un copconstruida, ha de ser la gran ter-minal de l'rea Metropolitana deBarcelona.

  Cam de la TLI a la LlagostaLalcalde de la localitat vallesana es va reunir amb Ferrmed per crear la Terminal Logstica Intermodal

  M.GLa Llagosta

  Redacci> L'Associaci deConcessionaris del Mercat Mu-nicipal ha fet el primer sorteigdel conveni signat amb les Asso-ciacions de Mares i Pares d'A-lumnes de la Llagosta. La guan-yadora, Isabel Gmez, s'ha en-dut 300 euros en vals. I un altreen sorteig que ha guanyat Ricar-da Domnguez.

  Sentreguen els 2vals pel MercatMunicipal

  Marc Gmez> Desprs deguanyar contra el Collbat per 4a 8 Unin Llagostense es manten cinquena posici amb 15 puntsi un partit pendent. El lder s laGarriga amb 18 punts. La prope-ra jornada, els llagostencs rebranla visita del Futsal Plata de Gr-cia, que s nov amb sis punts ique ve de ser golejat pel lder.

  La Llagostense atres punts de laGarriga

  M.G> La barreja de tradicionss el motivant daquest hbrid en-tre el Halloween americ i la Cas-tanyada catalana. L'entitat LaLlagosta Brava i el Club d'EsplaiDijoc van valorar positivametnaquesta nova festa del municipi.La Halloweenyada es van cele-brar dissabte passat a la carpa del'Institut Marina. Durant tot eldia, es van organitzar diversesactivitats per a totes les edats. Al

  mat, unes 40 famlies van par-ticipar al taller de panellets i a lagimcana per a pares i fills. A latarda, es va realitzar un taller demscares, una sessi de Conte-contes i una Monstrufesta ambmsica. A la nit, van organitzar-se les activitats per a joves ambun concert de msica folck i unaFesta castanyera, que no van te-nir tanta participaci com els ac-tes previs.

  Halloweenyadadxita lInstitut Marina

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 23

 • 11Sant Fost Martorellles24

  Novembre2011lniavalls.cat

  Lots culturals de Nadal a Sant [email protected] de Sant Fost, pensant en les vacances de Nadal, hadissenyat un lot de especial, perqu els usuaris puguin emportar-

  sel en prstec. 100 lots sorpresa, que consten d'un assortimentde recomanacions bibliotecries. Es poden recollir des del 21N .

  El Govern nega que Piaggio pre-tengui tancar la fbrica de Mar-torelles. Francesc Xavier Mena,conseller d'Empresa i Ocupaci,ha desmentit que el grup ItaliPiaggio, propietari de la marcaDerbi, vulgui traslladar la pro-ducci de motocicletes de laplanta de Martorelles a la fbri-ca italiana de Scorz a partir delgener. La polmica va sorgir alaparixer una confirmaci detrasllat des de CC.OO. El sindi-cat assegura que l'empresa ja tdecidit el trasllat a Itlia.Per con-tra, l'Executiu ha explicat que se-gueix negociant per evitar el tan-cament de la fbrica del Valls.Un fet que desmenteix lanuncide CC.OO.

  EL MATS DE LEXECUTIUTal com va explicar Mena en de-claracions als mitjans desprs devisitar la fbrica de Cacaolat aBarcelona: "aquest anunci no

  respon a la realitat. s cert quel'empresa ha fet uns planteja-ments i alg ha interpretat, pot-ser, no fidedignament aquestaqesti". Mena va explicar queel director general d'Indstria dela Generalitat, Joan Sureda, te-nia una trobada, dimarts passat,amb directius de Piaggio ambmotiu del Sal Internacional de

  la Moto a Mil, per intentar des-encallar la situaci en l'empresacatalana.El Conseller ha remar-cat que des del Govern saben queles empreses sn organismesvius i que la funci de lExecu-tiu rau en establir dileg i con-tactes amb l'empresa i els treba-lladors per trobar el millor futurper a la planta".

  Derbi no deixa MartorellesSegons el Govern Piaggio busca solucions per Martorelles i no descarta que la planta segueixi vinculada al grup

  Marc GmezMartorelles

  Martorelles> El dimecres dia2 de novembre es van collocartres contenidors dus exclusiu peraquest tipus de residu. Lajunta-ment vol recordar als ciutadansque han de ser utilitzats exclu-sivament per a residus verds:restes de poda, herbes i petitesbranques restants dels treballsde jardineria.

  Collocats elscontenidors depoda darbres

  Sant Fost> Lajuntament deSant Fost ha iniciat des del seulloc web una campanya informa-tiva sobre els efectes causats pelmosquit tigre. Una espcie din-secte que porta anys causant es-tralls arreu de lestat. Al web delconsistori sexplica com actuaren cas de ser picat per aquestavarietat de mosquit.

  Sant Fostalliona sobre elmosquit tigreTreballadors que es manifesten contra lERO temporal de Derbi

  Sant Fost> Oriol Pujol va par-ticipar en diversos actes electo-rals als municipis de Sant Fost iSanta Eullia. El secretari gene-ral adjunt de CDC i president delgrup parlamentari de CiU, OriolPujol, va ser dimarts passat aSant Fost de Campcentelles enmotiu de la campanya electoral.El convergent es va reunir ambdiversos empresaris locals. Elpresident del grup parlamentari

  de CiU tamb va passar per San-ta Eullia de Ronana per parti-cipar en diversos actes electoralsde suport als candidats. Pujol vaparticipar en un acte electoralamb Feliu Guillaumes, candidatal Congrs. La darrera parada vaser Santa Eullia de Ronana onva participar en un acte electorala costat de Nria Santacana ilex Sastre, candidats al Con-grs.

  Oriol Pujol present enels actes de campanya

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 25

 • 11Barris26

  Novembre2011lniavalls.cat

  Fibra ptica als equipaments de les FranquesesLAjuntament de les Franqueses connectar a la xarxa de fibra ptica diversos equipaments cul-

  turals i educatius pblics situats a Bellavista. La totalitat dels disset regidors de la corporaci vanaprovar per unanimitat una moci presentada pel grup Les Franqueses Imagina per fer la conne-

  xi concretament amb el Centre Cultural de Bellavista, el CEIP Joan Camps i Gir i lIES Lauro.

  El dilluns 7 de novembre es vainiciar la campanya desporga2011-2012 en larbrat pblic delmunicipi de Cardedeu. La nete-ja de larbret va comenar pelscarrers on hi ha moreres, i pelsbarris menys cntrics fins arri-bar, finalment, al centre de lavila. Les primeres feines shan feta les moreres de lavinguda Vila-major. A continuaci, es treba-llar en aquells carrers on escollocar la illuminaci de Na-dal: a Dr. Klein (entre av. ngelGuimer i ctra. de Cnoves), doc-tor Ferran, Sant Antoni, plaa delEsglsia, plaa de les Flors deMaig, plaa Anselm Clav i laplaa Joan Alsina.

  PODES BEN DIFERENTSA les moreres shi far una podade brocada. Aquest tipus despor-ga anual es fa en els arbres lafruita dels quals s molesta perals vianants. Sevita aix la fruc-

  tificaci, que noms es dna enbranques de ms dun any. A la-vinguda Vilamajor tamb hi haoms als quals sels far una podade refaldat, que consisteix en lai-xecament de la capada elimi-nant totes les branques que re-sultin massa baixes i que inter-fereixin el pas dels vianants ivens de Cardedeu.

  4 MESOS DE PODALa campanya desporga durarquatre mesos. Lespai pblicurb de Cardedeu compta ambuns 2.500 arbres, sent un delsmunicipis amb ms arbres perhabitant. Daquests, cada anysen poden uns 1.800, principal-ment arbres dalineaci urbanao elements propers als edificis.

  Esporga darbres a CardedeuEl municipi valles ha iniciat la neteja de les copesdels seus arbres en avingudes, carrers i plaes

  M. GmezCardedeu

  Les Franqueses> 50 alumnesde de tercer de primria de l'es-cola Joan Sanpera i Torras vanfer una visita a l'Ajuntament deles Franqueses. Prviament a lavisita a les dependncies consis-torials, el centre educatiu haviaestat treballant amb els alumnesaspectes relacionats amb rgansde govern i lAjuntament.

  50 joves visitenl'Ajuntament deles Franqueses

  Caldes de Montu> Sha fetuna consulta popular per a le-lecci de noms pel carrer dEs-partero i de la plaa de lentornde Can Rius. Fins el dimarts 8 denovembre es podien presentarpropostes a lAjuntament de Cal-des de Montbui.Ha sigut una in-ciativa dIsidre Pineda, regidorde Participaci Ciutadana

  Caldes buscanom per unaplaa i un carrerArbrat a la faana de la Torre de Can Llibre.

  Vallromanes> El passat 3 denovembre es va celebrar presen-taci de Catalunya One Nation,Two States. A la presentaci delllibre hi va assistir la directiva de l'Associacio Vallromanes s Mou(VEM) conformada pel PresidentRoland Vall, la Secretaria, OlgaSol i la Tresorera, Eugnia Oli-veres. Lespai triat va ser el Ca-sal de Vallromanes. El nou ttols obra d'Alexander Alland Jr i

  Sonia Alland. Es tracta dun es-tudi etnogrfic de la resistnciano violenta a l'assimilaci. A lac-te de presentaci tamb hi vanassistir vens de la comarca. Elsantroplegs Adri Pujol i BernatFbregas van fer una explicacidel contingut de lestudi. Tambhi va ser Vctor Pmies , lingis-ta catal i ve de Vallromanes. Alfinalitzar la presentaci els pre-sents van debatre sobre lestudi.

  Es presenta CatalunyaOne Nation, Two States

 • Per a publicitat : [email protected] lniavalls.catNovembre201111 27

 • Per a publicitat: [email protected]

 • BarrisNovembre201111 29

  Redacci> Els usuaris de ro-dales renfe han d'utilitzar, desdel dissabte passat, el pas infe-rior de 19,6 m de longitud i 2,7m d'amplria. El nou pas elspermetrdesplaar-se entre an-danes. Quan sacabin les obres,l'estaci explicar tamb ambascensors que garantiran eltrnsit de persones amb disca-pacitat.

  Modificacions alestaci de trende la Llagosta

  La Roca> El proper dijous 17 denovembre es far la campanyade donaci de sang. L'Associacide Donants de Sang del VallsOriental fa una crida a tots elspossibles donants perqu visitinlABS de la Roca de 5 a 9 del ves-pre. El Banc de Sang informaque necessita sang a diari i que-les reserves actuals tenen unmarge de 8 dies.

  Donaci de sanga lA.B.S. de laRoca del Valls

  Les Franqueses> Les Fran-queses ha sigut lescenari triatper la II Assemblea de lAssocia-ci de Caps i Comandaments deCossos de Seguretat del VallsOriental i Occidental. El passat10de novembre es va celebrar a laSala dactes del centre darts i no-ves tecnologies Can Font de lesFranqueses del Valls la segonaedici daquesta trobada dels co-

  sos de seguretat. En la jornadahi va participar el Director Ge-neral dAdministraci de Segu-retat, Andreu Joan Martnez iHernndez i lalcalde les Fran-queses del Valls, el senyor Fran-cesc Colom. En lacte inauguralde la Segona Assemblea no hi vafaltar el Sr. Manuel Ruiz, presi-dent de lAssociaci de Caps i Co-mandaments de cossos de Segu-

  retat Local del Valls Oriental iOccidental. Desprs de la rodade premsa va comenar la con-ferncia colloqui: Seguretat iEmpatia Urbana. Ciutadania,Autoritats Locals i Infraestruc-tura Relacional de la Ciutat, so-bre planificaci urbana. La po-nncia va ser a crrec de CsarReyes, arquitecte de la Universi-tat Politcnica de Catalunya.

  Les Franqueses aposta per laseguretat i organitsa l Assemblea

  El Centre Cvic i Cultural El Rie-ral de Bigues i Riells acull lexpo-sici fotogrfica Escoles daltresmons fins al proper 29 de no-vembre.

  Es tracta duna mostra quereuneix una cinquantena dimat-ges que Kim Manresa ha anat re-collint durant els ltims 20 anysa arreu del mn i que pretenenfer reflexionar sobre el dret a le-ducaci. Des de lany 2007 i finsara, la mostra ja ha passat perms de 30 municipis i ha estat

  visitada per ms de 30.000alumnes.

  SENSIBILITZACIs un projecte educatiu que ensha de sensibilitzar vers el dret aleducaci i a les desigualtats so-cials, va afirmar el regidor dE-ducaci, Josep Prat, durant lac-te dinauguraci que es va cele-brar aquesta setmana passada.

  Prat va afegir que aquest pro-jecte tamb ha de servir per aju-dar a valorar les possibilitatseducatives amb qu comptem alprimer mn.

  La mostra, segons Jordi Plana,gerent dels serveis deducaci dela Diputaci de Barcelona, esconverteix en un recurs educatiuperfecte perqu els nens i les ne-nes reflexionin sobre aquests te-mes i tinguin una visi ms m-plia del que passa al mn.

  El comissari de lexposici,Carlos Ernesto Garca, va expli-car que aquesta exposici va serconcebuda com una eina eficaper mostrar les escoles del mni la infncia que es viu als dife-rents pasos i que alhora serveixper contrastar diferncies.

  Reflexi sobre el dret a leducaciEl fotoperiodista Kim Manresa ens mostra comaprenen arreu a lexposici Escoles daltres mons

  Una de les imatges de lexposici. Fotos: Kim Manresa

  Marc GmezBigues i Riells

  lniavalls.cat

 • Per a publicitat: [email protected]

 • Per a publicitat : [email protected] 31lniavalls.cat

 • Per a publicitat: [email protected]

  Visita nuestra pgina web www.neofelistravel.com

  PPOONNTT DDEE DDEESSEEMMBBRREEAMSTERDAM 3 i 8 DESEMBRE ............................................DES DE Hotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 110 eur

  BERLIN 3,7 I 8 DESEMBRE.....................................................DES DE Hotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 95 eur

  PARIS 3 i 8 DESEMBRE ..........................................................DES DEHotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 120 eur

  VENECIA .. 8 DESEMBRE........................................................DES DEHotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 78 eur

  ROMA.. 7 DECEMBRE......................................................... DES DE Hotel 3* , hab.doble, 4 nits en AD. Taxes no incloses: 95 eur

  EESSPPEECCIIAALL MMEERRCCAATTSS NNAADDAALLEENNCCSSBUDAPEST 07/DESEMBRE ....................................................DES DE Hotel 3* , trasllats, hab.doble, 4 nits en AD. Taxes no incloses: 95 eur

  PRAGA . 3 i 8/DESEMBRE.......................................................DES DE Hotel 3* , trasllats, hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 125 eur

  MUNICH 08 DESEMBRE .........................................................DES DEHotel 3*, trasllats, hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 115 eur

  VIENA. 7 i 8 DESEMBRE ........................................................DES DEHotel 3* , trasllats, hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 115 eur

  EESSPPEECCIIAALL RREESSEERRVVAA AANNTTIICCIIPPAADDAA DDEE CCRREEUUEERRSSHHAASSTTAA EELL 3300 DDEE NNOOVVEEMMBBRREE 22001111.. (( ppeerr ssoorrttiiddeess aall 22001111--22001122 ))

  --COSTA CRUCEROS - OPERACIN NIDOSORTIDA DES DE PORTS ESPANYOLS ....................................DES DE

  IBEROCRUCEROS DTES. FINS AL 80% .......................................................................DES DE

  PULLMANTUR DTES. FINS AL 60% ..........................................DES DE

  369

  478

  426

  285

  375

  269

  349

  495

  399

  379

  359

  275

  LVALLES375 (Pgina 01).pdfLVALLES375 (Pgina 02).pdfLVALLES375 (Pgina 03).pdfLVALLES375 (Pgina 04).pdfLVALLES375 (Pgina 05).pdfLVALLES375 (Pgina 06).pdfLVALLES375 (Pgina 07).pdfLVALLES375 (Pgina 08).pdfLVALLES375 (Pgina 09).pdfLVALLES375 (Pgina 10).pdfLVALLES375 (Pgina 11).pdfLVALLES375 (Pgina 12).pdfLVALLES375 (Pgina 12).pdfLVALLES375 (Pgina 13).pdfLVALLES375 (Pgina 14).pdfLVALLES375 (Pgina 15).pdfLVALLES375 (Pgina 16).pdfLVALLES375 (Pgina 17).pdfLVALLES375 (Pgina 18).pdfLVALLES375 (Pgina 19).pdfLVALLES375 (Pgina 20).pdfLVALLES375 (Pgina 21).pdfLVALLES375 (Pgina 22).pdfLVALLES375 (Pgina 23).pdfLVALLES375 (Pgina 24).pdfLVALLES375 (Pgina 25).pdfLVALLES375 (Pgina 26).pdfLVALLES375 (Pgina 27).pdfLVALLES375 (Pgina 28).pdfLVALLES375 (Pgina 29).pdfLVALLES375 (Pgina 30).pdfLVALLES375 (Pgina 31).pdfLVALLES375 (Pgina 32).pdf