33
[email protected] · [email protected] Mollet del Vallès Provoquen una caravana per protestar contra les retallades de Sanitat 24 12 Eleccions 20N Oriol Pujol visita Sant Fost en plena campanya Se sumen 461 persones a la llista de l’atur durant el mes d’octubre 4 El nombre de desempleats arriba als 35.308 > Granollers lidera el rànquing d’aturats Cacaolat se’n va de Parets del Vallès 10 3 Condemnen l’Hospital de Granollers per una irregularitat mèdica línia vallès 11 de novembre de 2011 · Núm. 375 ·Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Línia Vallès 375

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 375

Citation preview

Page 1: Línia Vallès 375

[email protected] · [email protected]

Mollet del VallèsProvoquen una caravanaper protestar contra lesretallades de Sanitat

��24��12 Eleccions 20NOriol Pujol visita Sant Fost en plena campanya

Se sumen 461 persones a la llistade l’atur durant el mes d’octubre

��4El nombre de desempleats arriba als 35.308 > Granollers lidera el rànquing d’aturats

Cacaolat se’n va de Parets del Vallès

��10

��3

Condemnen l’Hospitalde Granollers per unairregularitat mèdica

líniavallès11 de novembre de 2011 · Núm. 375 ·Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Page 2: Línia Vallès 375

Per a publicitat: [email protected]��Novembre201111líniavallès.cat

Page 3: Línia Vallès 375

Sembla que el culebrot de Cola-cao té, econòmicament parlant,un final feliç. Després d’havercontemplat moltes ofertes d’ad-quisició finalment el titular deljutjat mercantil número 6 deBarcelona ha rebut la millor ofer-ta. La primera oferta va ser perpart de Capsa-Central LecheraAsturiana el mes de setembreoferint 50 milions; el Grup Vichyen va oferir 30,4, però finalmentha estat l’aliança entre Damm,Cobega i Victory Turnaround.

La proposta ha estat de 67 mi-lions d’euros, el pagament de leshipoteques pendents i el compro-mís de mantenir el 500 llocs detreball, tant de la fàbrica de Bar-celona, la de Parets i la de Sara-gossa. Malgrat mantenir el per-sonal, la planta de Parets i Bar-celona es tancarà per traslladar-ho tot s Santa Coloma de Grame-net. La nova propietat, amb lapresència de Cobega la distribuï-dora de Coca-Cola, també s’hacompromès a internacionalitzarla marca ja que transporta a paï-sos com el Magreb. Tenint encompte les hipoteques pendentsde pagament, l’oferta de la triplealiança suma un total de 130 mi-lions d’euros.

EL CONCURSAquest culebrot que ja ha emèsl’últim capítol va començar elmes de març quan el conjuntd’empreses de la família RuizMateos, Nueva Rumasa, va de-clarar algunes de les empreses aconcurs d’acreedors. Entreaquestes empreses hi havia Ca-caolat amb un passiu de 30 mi-lions d’euros. La venda, però, noha estat fàcil. Els dos titulars del

jutjat mercantil de Barcelona iMadrid van esdevenir els pri-mers en vendre la unitat produc-tiva. Madrid, per part seva, vo-lia aconseguir el capital per pa-gar el deute de Clesa, propietà-ria del 95 per cent de les accionsde Cacaolat. L’oferta de Cobega,Damm i Victory ha estat des delprimer dia observada amb lupadurant les dues rondes que esvan establir per acabar decidintel propietari final.

Durant la primera ronda, elmes de setembre, la triple uniós’hi va presentar a última hora. Ia la segona ronda va superar l’o-ferta que havia fet Capsa, que enla primera ronda va ser qui vaoferir una inversió més elevada.Concretament la societat forma-da pels tres socis disposa de seua la ciutat de Barcelona i les par-

ticipacions es reparteixen ambun 49 per cent a Damm, un altre49 per cent a Cobega i Victory esqueda amb el 2 per cent del to-tal de les participacions.

L’adjudicació significa l’inicid’un apretat calendari de posa-da en marxa. La preparació de laplanta de Santa Coloma de Gra-menet, propietat de Damm queacollirà a partir del 2013 la novafàbrica de Cacaolat. Mentrestantes potenciarà la producció des deles instal·lacions del carrer Puja-des de Barcelona i la produccióde la planta de Saragossa, queprodueix sota mínims degut a lasituació finançera de Nueva Ru-masa. Segons han dit fonts pro-peres a l’operació a EuropaPress, la direcció de Cacaolat quefins a moments d’ara recau so-bre Sebastián Masdeu canviarà i

l’empresa de batuts passarà a es-tar dirigida per Francesc Lluch.Actualment Lluch és director delsector d’aigües Damm i esdevin-drà el nou director de Cacaolatdesprés que el jutjat mercantilnúmero sis de Barcelona accep-tés la proposta de l’aliançaDamm, Cobega i Victory. Mal-grat conèixer el cap de l’organi-grama, encara es desconeix quantindrà lloc el nomenament de ladirecció.

LA NOVA FÀBRICAReferent a les noves instal·la-cions, el trident inversor és l’ú-nic que ha ofert des del principiun espai físic real on traslladar-hi Cacaolat. En aquest cas laplanta es troba a Santa Colomade Gramenet i té una extensió de52.000 metres quadrats, alguns

ja construïts. La fàbrica disposade zona de producció i envasatque s’adaptaria als nous produc-tes; laboratori, sala de generaciód’energies, pous d’aigua i tambéuna depuradora. També comptaamb espais dedicats a oficines,vestidors, magatzems i zona d’a-parcament. Pel que fa a la situa-ció, entre la fàbrica Damm deSanta Coloma (on a partir de2013 està previst produir-hi Ca-caolat) i la planta que Cacaolatté al carrer Pujades de hi ha 10quilòmetres amb serveis detransport públic i fàcil accés tantdes de l’autovia com l’autopistao les rondes. Els propietaris ac-tuals han informat que “mentres-tant no estigui enllestida la plan-ta de Santa Coloma la produccióes farà des de Pujades i poc a pocdes de Saragossa.

Comarca líniavallès.catNovembre201111 3��

Cacaolat es queda a Catalunya peròabandonarà la planta de Parets del VallèsL’empresa Cacaolat se la queda la triple aliança feta per Damm, Cobega i Victory > Laproducció del babut de cacau es farà des de la planta que la cervesera té a Santa Coloma

Carla GarrigaRedacció

Planta Damm a Santa Coloma de Gramenet que acollirà CacaolatL’actual planta de Cacaolat a Parets del Vallès

Page 4: Línia Vallès 375

Comarca4�� líniavallès.cat Novembre201111

Durant el mes d’octubre la llistad’aturats de la comarca del Va-llès Oriental s’ha incrementatamb 461 persones. Si bé el crei-xement d’atur no es tan elevatcom ho va ser el mes de setem-bre amb 526 persones aturadesmés arribant a les 34.847 perso-nes incrites; l’augment el mesd’octubre ha estat de 461 perso-nes arribant al total de 35.308persones que es troben en situa-ció d’atur laboral a la comarca.Pel que fa al conjunt del territo-ri català s’ha registrat un incre-ment de 14.628 persones el mesd’octubre, xifra que representauna pujada del 2,4 per cent res-pecte del mes anterior.

ATUR PER MUNICIPISEl nivell d’atur registat situaaquest mes d’octubre en un delspitjors mesos del que portemd’any, superant el setembre amb34.847 persones i el mes de marçamb 34.500 aturats més a la co-marca. Els municipis del VallèsOriental que han patit més aco-miadaments i de retruc més ha-bitants a les llistes de l’atur sónen primer lloc la ciutat de Gra-nollers amb un increment de 128persones aturades; segidament,Mollet del Vallès on 84 dels seushabitants han estat acomiadatsdurant l’últim mes. Pel que fa aLa Llagosta, ocupa la tercera po-sició amb un total de 51 personesaturades més en els últims tren-ta dies.

PER SECTORSA nivell autonòmic l’atur ha pu-jat al sector Serveis un 3,4 percent; al sector de la Construccióun 1 per cent arribant a les100.615 persones aturades. Enl’àmbit de la Indústria el nivelld’atur ha pujat l’1,2 per cent i haestat el sector de l’Agricultura elmés afectat amb un augment del12,3 per cent de la xifra d’aturats.

Octubre: Puja l’atur al VallèsLa desocupació s’ha incrementat en 461 persones enel darrer mes > La xifra d’aturats totals és de 35.308

C. GVallès Oriental

Redacció> Segons dadesd’UGT, la sinistralitat laboraldeixa al Vallès Oriental un totalde 5.181 accidents laborals ambbaixa des del mes d’octubre de2010 fins al setembre de 2011.54 d’aquests accidents han estatgreus i 10 mortals. En menysd’un any, doncs, més de cinc milaccidents durant la jornada la-boral que han requirit una baixamèdica arreu del Vallès.

10 MORTSUGT destaca que 10 d’aquestsaccidents han estat mortals i 54han estat greus, unes xifres queconsiderem molt elevades. Sianalitzem les dades per sectors,el més afectat ha estat el dels ser-veis, amb gairebé el 44% del to-

tal d’accidents. El segueix la in-dústria, amb el 41%; construcció,amb el 14%; i l’agricultura, ambl’1.5%. Pel que fa a la gravetat,el major índex de sinistralitats’ha produït a la indústria, ambel 50% dels accidents mortals (ésa dir, 5) i el 43% dels greus. Aserveis s’han registrat el 40%dels accidents mortals (en valorsabsoluts, 4) i el 33% del total degreus. Si comparem aquestes dades

amb les registrades a Catalunya,el total d’accidents en jornadalaboral amb baixa han estat95.551, dels quals, 674 han es-tat greus i 71 mortals. Per sec-tors, el 59% s’han produït a ser-veis, el 25% a la indústria, el 14%a la construcció i la resta, un 2%.

5.181 accidents de treballamb baixa en un any

2a Jornada deReproducció Humana

Pintor que descuida la seva seguretat

Font: Idescat

Trobada de laJoventut i Salutdel Vallès

Redacció> El divendres, 11 denovembre, té lloc a l’Hotel Ciu-tat de Granollers la II Jornadad’Actualització en ReproduccióHumana. L’Hospital General deGranollers i Fecunmed, centreacreditat pel Departament de Sa-lut de la Generalitat, organitzenaquesta trobada per ajudar alsprofessionals d’aquest camp aconèixer les novetats i poder apli-car-les. L’objectiu és l’actualitza-ció en medicina reproductiva i deles noves tècniques de reproduc-ció assistida.

Redacció> El Centre municipald’iniciatives juvenils de Canove-lles va acollir el passat dimecresla jornada Joves, salut mental iaddicions: on som? on es va trac-tar el tema de la salut mental iles addicions. La jornada, orga-nitzada per la Taula Jove de Sa-lut Mental del Vallès Orientalque impulsa i coordina el Con-sell Comarcal del Vallès Orientalcom a part de l’Oficina Jove, técom objectiu facilitar recursos ieines per detectar i derivar certstrastorns .

Page 5: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 5��

Page 6: Línia Vallès 375

Opiniò6�� líniavallès.cat Novembre201111

Cartes dels lectorsLínia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cognoms, número de DNI i teléfon de contacte. Línia Vallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correu electrònic a l'adreça [email protected]

Ciutadans

Safata d’entradaEDITORIAL

Guillem Sanchez, 25 anysTraductor

La campanya electoral no can-viarà, de cap manera, el meu vot.Significaria la capacitat de can-viar el meu pensament i si un téla ment d’esquerres doncs vota aesquerra.

Àlex Egea, 32 anys Pedagog

De cap manera. Tinc molt clar elmeu vot i una campanya políti-ca centrada en arguments pro-pagandístics no desviaran el sen-tit de les preocupacons políti-ques, econòmiques i socials.

Andrea Chordi, 23 anys Periodista

No canvio el vot pel què puguindir els polítics durant la campa-nya electoral. Crec que ningúhauria de canviar per la campa-nya. El sentit del votva més en-llà de l’epoca de campanya.

Albert del Viso, 24 anysPianista

Jo no crec en el discurs del polí-tics ni amb les seves campanyes“publicitàries”. Tots diuen el ma-teix, tot són mentides, maquillenla veritat i a mi no em vénen lamoto.

Daniela Garcia, 29 anysPsicòloga

Tinc molt clar el què vull pel paísi també tinc clar qui ho pot dura terme i qui no pot. Per això ma-teix sé a qui he de votar i l’actede campanya propagandística noho canviarà.

La campanya electoral li farà canviar el vot?

LES DESPESES DE L’HOS-PITAL DE MOLLET EN SMS

Estan retallant en coses bàsiques,i en missatges de text gasten totel que volen. El passat dia 28d’octubre, després de passar pelservei de cirurgia, i sortir amb laconfirmació de la intervencióquirúrgica per la qual haurà depassar la meva filla, i havent con-cretat la data per visitar l’anes-tesista durant els propers dies.No paro de rebre missatges detext al meu telèfon.

Des del hospital m'estan bom-bardejant amb missatges al mò-bil per confirmar una cosa que jaestà realitzada, com per exempleel cas de la visita de la meva fillaal cirurgià del dia 28 d’octubre.La planificació d’aquest servei,per part de la persona que ho di-rigeix, és de riure.

Fa sis mesos que la meva fillas’està esperant per operar-se i uncop tot confirmat, no és per dei-xar-ho passar tal i com tenim lasanitat pública a moments d’ara.

Crec que des de l’hospital es-tan gastant tontament els diners,i a més a més me’ls fan gastar ami havent de confirmar una cita,que en principi ja està confirma-da pel mateix hospital, i en per-sona. Veig bé que es penalitzi alspacients que no cancel·len les vi-sites o no hi van ja que provo-quen que una altra persona no hipugui acudir, retardant un trac-tament en el temps, i creant almateix temps despeses a l’enti-tat. En aquest cas a l’hospital dela ciutat de Mollet del Vallès.

Sebastiana Peña Gil

ELECCIONS ESTATALS

La majoria de mitjans d’informació en diuen “Eleccions gener-als”, com si les demés no ho fossin en l’àmbit territorial queafecten. Cal valorar-les des d’una perspectiva catalana ja que elseu resultat ens pot afectar com a ciutadans que residim en aque-sta part de l’estat (en el que per altre banda ningú ens ha pregun-tat mai si hi volem pertànyer), però que ara per ara ens toca su-portar i per tant les decisions que es prenen a Madrid ens afecten,agradi’n o no. Si els ciutadans de Catalunya reflexionessin unamica sobre el fet de que tan sols per viure aquí son víctimes del’espoli fiscal que fa l’estat sobre aquest territori, siguin catalansde naixement o no, se’n sentin o no, parlin català o no, crec quecanviarien el sentit del seu vot. A Catalunya tenim partits propistan de sentit conservador com laborista i no ens caldria votar alspartits estatals amb sucursal a casa nostra, ja que només busquenun grapat de vots per fer la majoria a nivell estatal i considerenCatalunya com aquesta vaca que cal munyir constantment per talrepartir la seva llet i alimentar a la resta de l’estat. Però aquestavaca està esgotada, li surten els ossos per tot arreu i quasi no temamelles, porta tres cents anys que cada vegada li exigeixen mesllet i li donen menys menjar, encara que sempre hi ha qui no hoveu, sobretot els que reben la llet subvencionada. Davant d’aque-sta situació cada cop hi ha mes ciutadans que fent un senzill ex-ercici de reflexió diuen; si amb els 300 anys que pertanyem a l’e-stat espanyol o amb els darrers 30 anys de transició democràti-ca no hem pogut arreglar el problema de repartir la llet de la vaca,potser ens haurem de replantejar la situació abans de la mort del’animal. Per altra banda els partits estatals ja siguin de dretescom d’esquerres provenen d’herències poc democràtiques (delfeixisme o del marxisme-leninisme ), i per tant son imperialistes,centralistes i totalitaris. Tots dos veuen les aspiracions de certesnacions o regions a mes autogovern com un atac als seus princip-is, els de dretes “a la unidad de la patria” i els d’esquerres “quelos nacionalismos son contrarevolucionarios i malos para los in-treses del proletariado”. No veuen mai el moment adient per par-lar de més autogovern, de mes respecte per les cultures que nosigui “la oficial”, d’un repartiment més just de les inversions, d’unsistema fiscal mes equitatiu entre territoris, etc.

En resum, jo demanaria als ciutadans d’aquest territori, vin-guin d’eon vinguin, que reflexionin el seu vot, que potser més au-togovern o la independència no es el “problema” si no que potajudar positivament a la “solució” dels greus problemes econòmicsque la crisi ha agreujat.

Ramon Masvidal. Professor mercantil i auditor.

Un partit de tennis com els que fa temps que no veiem. Contex-tualització: Dilluns dia set de novembre a les deu de la nit a,

com diu la gent que ha vist nèixer la televisió “la primera”. Una tau-la, un periodista, dos candidats i una pilota. Més que una esfèricasemblava ben bé una patata calenta d’aquelles que si s’inflen mas-sa, exploten!

Que si el PSOE no ho tenia en el seu projecte inicial i malgrat totha retallat, que si ara els hi trec un gràfic que he preparat als del PPque demostra tot el contrari, que la crisi és culpa teva, no que ésteva... Res que no haguéssim vist abans. Cap línia a seguir, cap dis-cussió ni argumentació, simplement un discurs que podríem ano-menar de l’estil “Power Point”. Jo, senyor candidat d’un dels dospartits polítics que tenen la gran ocasió de poder participar als caraa cara de campanya, memoritzo quatre paraules clau, quatre temespunxants pel meu rival, trio vestit i color de corbala i apa, a vomi-tar com si d’un “empollón” es tractés. Malgrat tot, qualsevol perso-na amb una mica d’interés amb el que està fent i preocupada pelque això pot significar, el primer que s’aprèn és el nom del seu ri-val. Sí, això va per vostè senyor Rajoy. No és diu senyor Rodríguez,ara ja ha canviat i és diu Pérez-Rubalcaba.

Moment de ‘zapping’

Page 7: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 7��

Page 8: Línia Vallès 375

00Granollers8��

Octubre2011líniavallès.cat

16a. edició del Voluntariat per la llenguaEl Consorci de Normalització lingüística presentarà el divendres 11 denovembre a les 19h al Casino de Granollers la XVI edició del Volunta-riat per la Llengua tant a Granollers com a les Franqueses. La xerrada

serà a càrrec de Josep Ruiz, president del grup Veu Pròpia

L’entitat Via Vallès creu firme-ment que a la línia R8 de Roda-lies Renfe no se li treu tot el sucque podria donar.Per aquest motiu l’associaciódemana que es construeixin dosintercanviadors per tal que la lí-nia R8 que d’es d’aquest estiuuneix les ciutats de Granollers iMartorell, sense passar per Bar-celona, sigui més factible i pres-ti un servei complet.Via Vallès considera, per unabanda, que la línia de Rodaliesqueda totalment aïllada de le lesvies que van des de Terrassa i Sa-badell cap a la capital catalana,que són al seu moment les prin-cipals vies de comunicació ferro-viària de la comarca. Per altrabanda l’entitat vallesana afirmaque no només s’ha de facilitar lacomunicació amb tren a la zonasinó que també s’han de comu-nicar els pobles propers entreells. També creu que seria bo po-der arribar amb aquest mitjà detransport a zones com Girona,Tarragona o bé Lleida.La solució proposada per ViaVallès recau en la construcció, i“de manera urgent” dels inter-canviadors a l’Hospital General(S1/R8) i a la zona de Baricen-tro. Amb aquesta modificaciól’entitat confirma que el trajecteamb tren entre Terrassa i Mar-torell passaria de durar una horai vint minuts a només mitja hora;en el mateix sentit, el trajcte en-tre Sabadell i Vilafranca del Pe-nedès, d’una hora i mitja a no-

més una hora. L’arquitecte Fe-rran Pont afirma que “en pocsllocs de la geografia estatal tro-baríem un exemple tan clar d'u-na ràtio cost-rendibilitat tan fa-vorable”. Recorda també que lapoblació a cadascuna de les àre-es d’influència, tant de Sabadellcom de Terrassa, s’acosta a untotal de 40.000 persones. Laconstrucció d’aquests intercan-viadors que faciliten la mobilitat,també permetrien la desconges-tio de la B-30, una via molt tran-sitada i més en hores punta.Pont opina que es tracta d’un dè-ficit de transport en el tercer ni-vell de la regió metropolitana enrelació a Barcelona ciutat i elsmunicipis que la voregen. Aixímateix, el propi arquitecte, creufirmement en la mesura propo-

sada per Via Vallès. És una peti-ta reforma que el pla de Rodaliesd’Adif ja contempla però mai haposat en marxa. Segons Via Va-llès és tracta d’una inversió debaix cost. Sumaria un total de 15milion d’euros. L’intercanviadorde l’Hospital General costaria 4,5milions d’euros i el del Baricen-tro, 10,5. Una inversió que no esveu exagerada si s’hi contemplael rendiment de les vies i pertant, l’increment de benefici.

HOSPITAL GENERALAquest intercanviador s'ha deconstruir al costat est de la B-30,on es creuen les vies d’Adif iFGC, a tocar de l’estació de l’Hos-pital General. És necessari cons-truir, annex a aquesta estació, lamínima infraestructura que per-

meti l’intercanvi dels viatgers:andanes, vestíbul i accessos (es-cales i ascensors), el pas elevatper sobre les vies i un aparca-ment.

RIU SEC-BARICENTROVia Vallès afirma que s’ha deconstruir a la intersecció de leslínies d’Adif el Papiol - Mollet iManresa - Barcelona, dins d’unbucle de l’enllaç de la B-30 ambla C-58, entre Barberà del Vallèsi Cerdanyola del Vallès. Aquestaestació no està construida, se-gons l’entitat, l’enllaç viari entrela B-30, l’autopista C-58, la ca-rretera N-150 i els accessos alCentre Comercial Baricentroconformen un nus de gran com-plexitat però millorable des delpunt de vista funcional.

Es considera que la línia R8 que uneixMartorell - Granollers està aïlladaVia Vallès veu desaprofitada la línia R8 de rodalies > La solució propo-sada és construir estacions tant a l’Hospital General com a BaricentroC. GGranollers

Redacció> Contra el Sant Quir-ze la primera part va concloureamb un gol dels visitants (Muri-llo - 38’) al camp granollerí. Mal-grat els de fora lideressin el pri-mer temps, el segon va tenir coma protagonistes absoluts els decasa. Una altra vegada amb golsde Vila (79’) que ha portat a l’em-pat a un, i Adama (91’), els delGranollers han pogut demostrarque es troben en plenes facultatsfísiques.

El Granollersremunta durantla segona part

Redacció> Des del 10 de no-vembre a les 8 del vespre, el Mu-seu de Granollers acollirà la pre-sentació de l'obra guanyadora enla cinquena edició del Premi dePintura Paco Merino, obra deDominika Berger, titulada "Con-frontaciones IV". L'autora té 45anys, és nascuda a Polònia i ac-tualment viu a Barcelona.

S’exposa l’obrapremiada amb elPaco Merino

Encreuament de les línies S1 i R8 a l'Hospital General. Foto: VIA VALLÈS.

Page 9: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 9��

Page 10: Línia Vallès 375

Granollers10�� líniavallès.cat Novembre201104

C.G> 100 esportistes de volei-bol han participat a la 1a. Troba-da organitzada per l'AE CarlesVallbona de Granollers. Per pri-mera vegada el Vallbona ha for-mat 4 equips de competició encategoria aleví que participarana la competició del Consell i tam-bé té 3 equips de promoció queparticiparan a les trobades delConsell Esportiu.

Èxit en laprimera trobadade Voleibol

L’hospital de Granollers, hauràde pagar 948.993 euros als pa-res d'un nen que pateix paràlisicerebral com a conseqüència del'assistència rebuda durant elpart, segons ha decretat un jut-ge de Barcelona.Els fets van començar quan

Susana L.F, embarassada de 41setmanes va assistir al Serveid’Urgències on una resident deprimer any li va diagnosticar un

còlic nefrític i li va receptar me-dicament. El dia següent veientque no millorava va tornar a vi-sitar-se. Aquesta vegada se li vafer una exploració ginecològica ial no rebre cap tipus de respos-ta del fetus, se li va practicar unacesària. El nadó va nèixer ambvida però sense respiració ni fre-qüència cardíaca i, per tant, vaser ingressat a l’UCI neonatal iposteriorment traslladat a l’Hos-pital Sant Joan de Déu. Gairebéun mes després, el 8 de febrerdel 2008, va rebre l’alta amb le-

sions neurològiques que el me-nor de més de tres anys i mig,encara pateix. La jutge conside-ra que les proves i els informesdels pèrits són suficients per de-terminar una relació entre elsdanys que pateix el menor i l'as-sistència mèdica que va rebre al'Hospital. Es tractava d’un partqualificat de risc molt alt, deguta una anterior cesària practica-da a la mare. La sentència es potrecórrer davant l’Audiència. L’as-seguradora Zurich es farà càrrecde la indemnització.

L’Hospital, condemnat peruna irregularitat mèdicaEl centre mèdic haurà de pagar prop d’un milió d’euros pels danys provocats a un nadó durant el part

Hospital de Granollers

C. GRedacció

C.G> El Consell Comarcal haacollit la 2a Trobada de la Taulade la C-17, Bracons i Eix trans-versal de la Industria Alimentà-ria, de la que forma part l’UGTde Catalunya i diverses institu-cions i associacions empresarialstant de Girona, la Catalunya cen-tral i Lleida. Un total de 18 co-marques amb la finalitat de tro-bar les cinc línies principals detreball per reanimar el sector ali-mentari. En aquest cas, les cincgrans línies definitives de treballque han establert són: La dife-renciació i cooperació territorial;la competitivitat, automatització,innovació i qualitat del produc-te; la formació; la cohesió social,igualtat d’oportunitats i condi-cions laborals i finalment, la co-mercialització i exportació. Elmembres del projecte han dici-dit començar l’execució d’aquestseixos de forma immediata.

La Taula C-17 dóna un impuls alsector alimentari

Page 11: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 11��

Page 12: Línia Vallès 375

00Mollet12��

Octubre2011líniavallès.cat

Vols ballar Country?El proper dissabte dia 12 de novembre a les 19:30h. el Centre de Ser-

veis El Lledoner ha organitzat una classe magistral de Country a càrrecde la professora Isabel Gibert. Tots els aficionats al ball que vulguin

aprendre les tècniques bàsiques d’aquest ball hi tenen cabuda.

El Mercat Vell de Mollet del Va-llès ha estat aquesta setmanal’escenari de l’acte central decampanya del PSC de la Federa-ció del Vallès Oriental. Més de500 persones van assistir a l’es-deveniment que estava presiditpel número 2 per Barcelona i ac-tual diputat al Congrés, DanielFernández, i al candidat vallesà,Román Ruiz, primer secretaridels socialistes vallesans.Després de la benvinguda que

els hi va donar l’alcalde, JosepMonràs, Ruiz va recordar que“els socialistes catalans defen-sem un model totalment enfron-tat al projecte de la dreta” i “larecepta del PP i de CiU per sor-tir de la crisi és aprimar l’estatdel benestar tot afavorint els més

rics”, va concloure remarcantque sempre hi haurà acord entrela dreta catalana i l’espanyola.Durant el seu torn, Fernández

va diferenciar entre sortir de la

crisi mitjançant polítiques dedretes o d’esquerres. Va tancaramb l’observació: “no és el ma-teix Rubalcaba que Rajoy” i fentuna crida a la participació

500 persones a l’acte centralde campanya del PSC a MolletRomán Ruiz i Daniel Fernández presideixen l’actede campanya dels socialistes a Mollet del Vallès

C. G.> El dissabte dia 12 el Pa-velló d’Hockey de Mollet del Va-llès serà el punt de sortida de la“Caravana per la Salut”. És unade les accions promogudes perla Plataforma per la Sanitat Pú-blica del Baix Vallès, emmarca-da en la campanya de defensa dela sanitat pública 100x100 i encontra de les retallades que s’es-tan duent a terme. Juntamentamb el suport d’altres entitatsgermanes del Vallès el properdissabte una caravana de vehi-

cles per a la Salut viatjarà fins laPlaça de Sant Jaume de Barcelo-na, on faran sentir la seva veu pertal de defensar la sanitat públicaen moments de crisi. La comiti-va de vehicles partirà a les deudel matí del Pavelló d’Hockey i,a través de la C-17 es dirigirà aBarcelona, on seran rebuts perles associacions de veïns de la ca-pital catalana. La plaça Sant Jau-me serà l’escenari on protestarper les retallades i reclamar unaSanitat Pública digna.

“Caravana per la Salut” perdefensar la Sanitat Pública

Imatge d’arxiu

Membres del PSC durant l’acte de campanya

Carla GarrigaMollet del Vallès

Page 13: Línia Vallès 375

00Mollet12��

Octubre2011líniavallès.cat

Vols ballar Country?El proper dissabte dia 12 de novembre a les 19:30h. el Centre de Ser-

veis El Lledoner ha organitzat una classe magistral de Country a càrrecde la professora Isabel Gibert. Tots els aficionats al ball que vulguin

aprendre les tècniques bàsiques d’aquest ball hi tenen cabuda.

El Mercat Vell de Mollet del Va-llès ha estat aquesta setmanal’escenari de l’acte central decampanya del PSC de la Federa-ció del Vallès Oriental. Més de500 persones van assistir a l’es-deveniment que estava presiditpel número 2 per Barcelona i ac-tual diputat al Congrés, DanielFernández, i al candidat vallesà,Román Ruiz, primer secretaridels socialistes vallesans.Després de la benvinguda que

els hi va donar l’alcalde, JosepMonràs, Ruiz va recordar que“els socialistes catalans defen-sem un model totalment enfron-tat al projecte de la dreta” i “larecepta del PP i de CiU per sor-tir de la crisi és aprimar l’estatdel benestar tot afavorint els més

rics”, va concloure remarcantque sempre hi haurà acord entrela dreta catalana i l’espanyola.Durant el seu torn, Fernández

va diferenciar entre sortir de la

crisi mitjançant polítiques dedretes o d’esquerres. Va tancaramb l’observació: “no és el ma-teix Rubalcaba que Rajoy” i fentuna crida a la participació

500 persones a l’acte centralde campanya del PSC a MolletRomán Ruiz i Daniel Fernández presideixen l’actede campanya dels socialistes a Mollet del Vallès

C. G.> El dissabte dia 12 el Pa-velló d’Hockey de Mollet del Va-llès serà el punt de sortida de la“Caravana per la Salut”. És unade les accions promogudes perla Plataforma per la Sanitat Pú-blica del Baix Vallès, emmarca-da en la campanya de defensa dela sanitat pública 100x100 i encontra de les retallades que s’es-tan duent a terme. Juntamentamb el suport d’altres entitatsgermanes del Vallès el properdissabte una caravana de vehi-

cles per a la Salut viatjarà fins laPlaça de Sant Jaume de Barcelo-na, on faran sentir la seva veu pertal de defensar la sanitat públicaen moments de crisi. La comiti-va de vehicles partirà a les deudel matí del Pavelló d’Hockey i,a través de la C-17 es dirigirà aBarcelona, on seran rebuts perles associacions de veïns de la ca-pital catalana. La plaça Sant Jau-me serà l’escenari on protestarper les retallades i reclamar unaSanitat Pública digna.

“Caravana per la Salut” perdefensar la Sanitat Pública

Imatge d’arxiu

Membres del PSC durant l’acte de campanya

Carla GarrigaMollet del Vallès

Page 14: Línia Vallès 375

wwwwwbusca-les a busca-les a Participa en les activitats del Dia Mundial de la Diabetis, Participa en les activitats del Dia Mundial de la Diabetis,

atat.adc.cat.adc.catMundial de la Diabetis, Mundial de la Diabetis,

wwwwtivitats del Dia Mundial de la Diabetis, tivitats del Dia Mundial de la Diabetis, al de la Diabetis, al de la Diabetis,

ttmb el supormb el suporAA t de: t de:

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 13��

Delegació de Mollet del Vallè[email protected]

Page 15: Línia Vallès 375

Alguns dels membres del ClubMuntanyenc de Mollet del Vallèshan viatjat recentment fins a l’Al-guer. El motiu d’aquest viatge erauna trobada de germanor mésque una trobada d’excurcionis-tes ja que tots venien de territo-ris diferents, però amb un eixcomú, la llengua catalana.

Va esdevenir, així, una troba-da a la vegada que excursionis-

ta, cultural, de descoberta del pa-trimoni, festiva i fraternal. L’Al-guer va obrir fronteres i va rebremés de 1.000 excurcionistes d’a-rreu dels països catalans, concre-tament 45 d’ells eren vinguts desde Mollet. La trobada es va inau-gurar amb una memorable ac-tuació de la cantant FrancaMasu. Els dies següents van es-tar replets de tot tipus d’excur-sions, conferències i diverses ac-tuacions en aquell increïble racódel Mediterrani. Un dels mo-

ments emotius va arribar durantla cloenda quan es va plantar unarbre commemoratiu amb terrade tots els territoris de parla ca-talana assistents a l’aplec. Entretota la terra que ajudarà a quel’arbre creixi en bon estat, n’hiha d’arreplegada a Gallecs. Con-cretament la terra es va recollira finals del mes d’octubre en unacte que va comptar amb la pre-sència d’Ester Safont, la regido-ra de Medi Ambient de l’ajunta-ment de Mollet del Vallès.

Mollet14�� líniavallès.cat Novembre201111

Redacció> Aquesta setmana laresidència per a persones ambdiscapacitat intel·lectual, Alb-Bosc ha rebut una grata ajuda. El director de la sucursal de laCaixa, del carrer Jaume I, va ferentrega el passat dimecres de12.000 euros que es dedicaran alprojecte “Respir”. Es tracta, se-gons ha explicat a Línia Vallès el

Vice-president d’Alb-Bosc, JosepPoblador, d’un servei d’assistèn-cia a domicili per cobrir a les fa-mílies quan les obligacions no elshi permeten tenir cura dels fami-liars. “Per això es diu Respir, per-què les famílies poden fer el quèvulguin sense preocupar-se”,afirma Poblador i afegeix que amés a més aquells que facin úsd’aquest nou servei també entrena les llistes d’espera per la resi-dència Alb-Bos.

Actualment el centre ofereixdivuit places i de moment hi hallista d’espera.

Redacció> L’alcalde, JosepMonràs, ha considerat “innac-ceptable” que la casa Piaggio,propietèria de Derbi, trenqui omodifiqui el seu compromís d’a-guantar la planta de produccióque Derbi té a Martorelles, al-menys fins a finals del mes dejuny de 2012. Ho ha plasmat enun comunicat a la Generalitat en

el qual vetlla pels interessos dela planta de Marorelles i mostrala seva preocupació amb l’opcióde trasllat de la fabricació de mo-tos a la fàbrica italiana d’Scorzéa partir del gener. Així ho haviaanunciat el sindicat CC.OO i des-prés ho va desmentir el consellerd’Empresa i Ocupació, FrancescXavier Mena. La casa italiana va

anunciar el mes de març la sevaintenció de moure’s a Italia i vapresentar un ERE d’extinció detot el personal de la planta deMartorelles tot i que el va retirarel mes de juliol i va garantitzarla continuïtat de l’empresa, al-menys fins el mes de juny del2012. Termini que s’ha marcatper trobar una solució.

Monràs veu “innacceptable” canvisen els compromissos de Piaggio

Mollet participa a l’AplecExcurcionista dels PPCCEl Club Muntanyenc Mollet ha viatjat fins l’Algueron s’hi concentraven excurcionistes de parla catalana

Membres del Club Muntanyenc Mollet a l’Alguer

C. GRedacció

La residènciaAlb-Bosc engegael projecte Respir

Page 16: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 15��

Page 17: Línia Vallès 375

Per a publicitat: [email protected]��Novembre201111líniavallès.cat

Page 18: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 17��

Page 19: Línia Vallès 375

11Parets18��

Novembre2011líniavallès.cat

Com podem gestionar el lleure dels infants?La xarxa de debat educatiu amb i per a les famílies de Parets del Vallès organitza la xerrada-debat ‘Una mi-

rada educativa al lleure i a l’avorriment’ que anirà a càrrec de la psicòloga, experta en educació i assessorade la Diputació de Barcelona, Maria Jesús Comellas. L’acte tindrà lloc el proper dimarts 15 de novembre a

la Sala d’exposicions Can Rajoler. La xerrada és part de Família i municipi.

La presència de l’Ajuntament deParets als nous canals de comu-nicació vinculats a les xarxes so-cials guanya seguidors diària-ment. Segons les últimes dadesdisponibles, 838 internautess’han adherit als diferents llocsde Facebook creats a partir de lesquatre xarxes socials de l’admi-nistració paretana.

838 SEGUIDORSLes persones agregades al Face-book de la Biblioteca Can Rajo-rer són, fins al moment, 395,mentre que Parets Connectacompta amb 218 seguidors,Rap107 amb 148 i el Casal CanButjosa amb 91. Per altra banda,el Twitter de Parets Connecta jacompta amb 244 agregats i untotal de 729 usuaris són infor-mats cada setmana mitjançant elbutlletí/newsletter del web del'Ajuntament. Parets Connectaés un projecte inclòs dins el Pla

Director Participatiu de la Socie-tat del Coneixement que s’estàdesenvolupant conjuntament en-tre el consistori, la Generalitat deCatalunya i Localret. El seu ob-jectiu és interactuar amb els ciu-tadans també per mitjà d’Inter-net i establir nous canals de co-municació amb la ciutadania, através de les xarxes Facebook,

Twitter, Flickr i Youtube. La pre-sència del consistori a Facebooks’orienta cap a la difusió d’esde-veniments culturals i participa-tius i esdevé un espai on es ge-neren fòrums de debat i en quèels usuaris poden penjar contin-guts d’interès general. Twitters’utilitza per donar a conèixer no-tícies municipals.

Parets triomfa a la xarxaEls grups de facebook i twitter de l’Ajuntament deParets del Vallès ja superen els 800 seguidors

RedaccióParets

Redacció> El Servei Local d’O-cupació de Parets (SLOP) ha pro-gramat 3 cursos de manipulaciód’aliments per aquest mes de no-vembre, al qual s’han inscrit 150persones del municipi en situa-ció d’atur. Els cursos tenen unadurada de 6 hores, repartits endos dies. La primera formació hatingut lloc aquesta setmana.

150 aturatsinscrits als cursosde l’SLOP

Redacció> El dimarts 8 de no-vembre, l’IES Parets lliura elspremis a l’excel·lència acadèmi-ca del curs 2010-2011. El centreha atorgat a 47 alumnes desta-cats aquest honor. L’objectiu d’a-quests guardons, que consistei-xen en un diploma i una dotacióeconòmica, és premiar les notesmés altes i l’esforç dels alumnes.

L’IES fa entregade 47 premis alsbons estudiantsCaptura del facebook de Parets Connecta

Redacció> A partir del proper14 de novembre, l’Oficina de Ca-talà de Parets del Vallès té pre-vist impartir un curs del nivellbàsic 1 de català per a personesno catalanoparlants. El mòdultindrà una durada de 45 hores iestà previst que s’imparteixi elsdilluns i el dimecres de 15 a 17.15h, a les dependències de Cal Jar-diner, fins al proper 8 de febrer.Els objectius generals del nivell

bàsic se centren en el desenvolu-pament de les habilitats de com-prensió i producció orals, amb lafinalitat que l’aprenent, en aca-bar el curs, pugui entendre tex-tos orals senzills mitjanamentformals sobre temes d'interès ge-neral i dugui a terme interven-cions bàsiques en converses quo-tidianes.Per a formalitzar les ins-cripcions cal adreçar-se a l’OCPVa Can Rajoler.

L’Oficina de Catalàofereix cursos gratuïts

Page 20: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 19��

VOL CONEIXER I REDUIR ELS SEUSCONSUMSELECTRICS I DE CALEFACCIO.

NOSALTRES L'AJUDEM. CONSULTI'NS!!

Page 21: Línia Vallès 375

11Santa Perpetua20��

Novembre2011líniavallès.cat

Cáritas necessita més aportacionsCáritas Santa Perpètua denuncia que cada cop hi ha més persones que

necessiten un ajut d'alimentació i que els aliments que arriben per aaquesta funció són cada vegada més limitats. La situació del rebost deCáritas a Santa Perpètua és preocupant, segons informes de Cáritas.

Violència masclista en la pare-lla: Desmuntem mites?”, és elnom de l’expocició itinerant enmotiu del Dia Internacional perl’eradicació de la violència versles dones. La mostra cedida perl' Institut Català de les Dones esva inaugurar el divendres 4 denovembre i es pot visitar a l'Es-pai 3 de La Granja Espai Cultu-ral. L'exposició proposa una re-visió d’alguns mites associats al’amor romàntic i a la violènciamasclista i, alhora, ofereix ideesper a transformar-los i avançarvers unes relacions lliures i sen-se abusos. L'alcaldessa va animarals ciutadans a anar-hi.

ISABEL COIXETL'acte també va comptar amb laprojecció del documental “Lamujer, cosa de hombres”, de ladirectora catalana Isabel Coixet,moderat per la Cooperativa deMitjans Audiovisuals Drac Mà-

gic. El documental recull imat-ges d' espots publicitaris de l’è-poca on queden reflectits els va-lors imperants de l’època i elsrols que s’adjudicaven a les do-nes, sota una òptica de sotmeti-ment en les relacions de parellai de complementarietat vers la fi-gura masculina. L'alcaldessa, Isa-bel Garcia, va manifestar que el

que més l’agradaria és no haverde celebrar aquesta programacióen commemoració per eradicarla violència masclista. El regidord'Igualtat Dona-Home de l'Ajun-tament de Santa Perpètua, Fran-cesc Rodríguez, va explicar quela programació vol sensibilitzarla societat d'aquesta problemà-tica.

Mostra contra el masclismeEn motiu del Dia Internacional per l’eradicació de laviolència de gènere a La Granja Espai Cultural

RedaccióSanta Perpètua

Redacció> Iniciativa Ciutada-na per la Salut de Santa Perpè-tua (ICPS) s'ha adherit a la Ca-ravana per la Salut que organit-za la Confederació d'associacióveïnals de Catalunya entre el Va-llès i Barcelona en contra de lesretallades en la sanitat pública.L'acte està convocat pel dissab-te 12 de novembre.

ICPS en contrade les retallades ala sanitat pública

Redacció> La Regidoria dePromoció Econòmica ha lliuratun total de 126 diplomes als par-ticipants als diferents mòdulsformatius de 2010 en el marc deles accions de formació ocupa-cional. L'entrega dels diplomesva tenir lloc el dimarts 8 de no-vembre a la tarda a la Sala dePlens de l'Ajuntament.

126 diplomats dela formacióocupacionalPlafons informatius de l’exposició

Redacció> ‘I tu, de què vas?' ésuna exposició itinerant sobre laprevenció de les drogodependèn-cies, adreçada a joves d'entre 12i 16 anys i també a tots aquellsadults que desitgin reflexionar alvoltant d'alguns aspectes de laconducta humana que influeixenen el consum de drogues. Elsalumnes poden realitzar visitesguiades d'una hora i mitja de du-ració, acompanyats per dos pro-

fessionals experts en drogues quedinamitzen un procés de reflexiói diàleg al voltant dels cinc àm-bits temàtics que la conformen.Santa Perpètua és el darrer mu-nicipi on es presenta aquesta ex-posició que ja han visitat més de49.000 persones, entre elles20.000 estudiants de secunda-ria de 35 localitats. La mostra espot visitar fins el 18 de novem-bre a la Granja Espai Cultural.

Reflexió sobre consumde drogues a la GEC

Page 22: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 21��

Page 23: Línia Vallès 375

11Llagosta22��

Novembre2011líniavallès.cat

Jazz al Centre Cultural de la Llagosta L'Obra Social d'Unnim Caixa organitza diumenge 13 de novembre a les 19.30 h

un concert de jazz a càrrec de Jazzpirit i Josep Maria Farràs al Centre Cultural dela Llagosta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Llagosta. Les entrades es

poden comprar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a Can Pelgrí, per només3 €.

L'alcalde de la Llagosta, AlbertoLópez, es va reunir divendrespassat amb el secretari generalde l'associació Ferrmed, JoanAmorós, per parlar sobre el co-rredor ferroviari del Mediterra-ni. Durant la trobada, es va trac-tar sobre la importància de la ter-minal logística prevista al muni-cipi de la Llagosta. A la reunió,celebrada a les dependènciesmunicipals del passeig del Pin-tor Sert, també van assistir el re-gidor de Treball, Indústria i For-mació Ocupacional, Adelino Ma-cías, i el de Planificació Urbanís-tica, Jordi Alonso.

TERMINAL LOGÍSTICAL'Ajuntament de la Llagosta estàmantenint trobades relacionadesamb la futura construcció d'unaterminal logística intermodal demercaderies a la localitat. Fa unsdies, es va celebrar una reunióamb el Ministeri de Foment; di-

vendres va ser el torn de Ferr-med, una associació que apostaclarament pel corredor del Me-diterrani; i, en els propers dies,responsables municipals es reu-niran amb representants de laGeneralitat. L'alcalde de la Lla-gosta va destacar divendres laimportància de la nova terminalper al desenvolupament econò-

mic de la Llagosta i va referir-seals beneficis mediambientals deltransport de mercaderies per fe-rrocarril. Per la seva part, el se-cretari general de l’associacióFerrmed, Joan Amorós, va dirque la de la Llagosta, un copconstruida, ha de ser la gran ter-minal de l'Àrea Metropolitana deBarcelona.

Camí de la TLI a la LlagostaL’alcalde de la localitat vallesana es va reunir amb Ferrmed per crear la Terminal Logística Intermodal

M.GLa Llagosta

Redacció> L'Associació deConcessionaris del Mercat Mu-nicipal ha fet el primer sorteigdel conveni signat amb les Asso-ciacions de Mares i Pares d'A-lumnes de la Llagosta. La guan-yadora, Isabel Gómez, s'ha en-dut 300 euros en vals. I un altreen sorteig que ha guanyat Ricar-da Domínguez.

S’entreguen els 2vals pel MercatMunicipal

Marc Gómez> Després deguanyar contra el Collbató per 4a 8 Unión Llagostense es mantéen cinquena posició amb 15 puntsi un partit pendent. El líder és laGarriga amb 18 punts. La prope-ra jornada, els llagostencs rebranla visita del Futsal Plata de Grà-cia, que és novè amb sis punts ique ve de ser golejat pel líder.

La Llagostense atres punts de laGarriga

M.G> La barreja de tradicionsés el motivant d’aquest híbrid en-tre el Halloween americà i la Cas-tanyada catalana. L'entitat LaLlagosta Brava i el Club d'EsplaiDijoc van valorar positivametnaquesta nova festa del municipi.La Halloweenyada es van cele-brar dissabte passat a la carpa del'Institut Marina. Durant tot eldia, es van organitzar diversesactivitats per a totes les edats. Al

matí, unes 40 famílies van par-ticipar al taller de panellets i a lagimcana per a pares i fills. A latarda, es va realitzar un taller demàscares, una sessió de Conte-contes i una Monstrufesta ambmúsica. A la nit, van organitzar-se les activitats per a joves ambun concert de música folck i unaFesta castanyera, que no van te-nir tanta participació com els ac-tes previs.

Halloweenyadad’èxita l’Institut Marina

Page 24: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 23��

Page 25: Línia Vallès 375

11Sant Fost · Martorellles24��

Novembre2011líniavallès.cat

Lots culturals de Nadal a Sant FostBiblio@teneu de Sant Fost, pensant en les vacances de Nadal, hadissenyat un lot de especial, perquè els usuaris puguin emportar-

se’l en préstec. 100 lots sorpresa, que consten d'un assortimentde recomanacions bibliotecàries. Es poden recollir des del 21N .

El Govern nega que Piaggio pre-tengui tancar la fàbrica de Mar-torelles. Francesc Xavier Mena,conseller d'Empresa i Ocupació,ha desmentit que el grup ItaliàPiaggio, propietari de la marcaDerbi, vulgui traslladar la pro-ducció de motocicletes de laplanta de Martorelles a la fàbri-ca italiana de Scorzé a partir delgener. La polèmica va sorgir alaparèixer una confirmació detrasllat des de CC.OO. El sindi-cat assegura que l'empresa ja tédecidit el trasllat a Itàlia.Per con-tra, l'Executiu ha explicat que se-gueix negociant per evitar el tan-cament de la fàbrica del Vallès.Un fet que desmenteix l’anuncide CC.OO.

EL MATÍS DE L’EXECUTIUTal com va explicar Mena en de-claracions als mitjans després devisitar la fàbrica de Cacaolat aBarcelona: "aquest anunci no

respon a la realitat. És cert quel'empresa ha fet uns planteja-ments i algú ha interpretat, pot-ser, no fidedignament aquestaqüestió". Mena va explicar queel director general d'Indústria dela Generalitat, Joan Sureda, te-nia una trobada, dimarts passat,amb directius de Piaggio ambmotiu del Saló Internacional de

la Moto a Milà, per intentar des-encallar la situació en l'empresacatalana.El Conseller ha remar-cat que des del Govern saben que“les empreses són organismesvius” i que la funció de l’Execu-tiu rau en “establir diàleg i con-tactes amb l'empresa i els treba-lladors per trobar el millor futurper a la planta".

Derbi no deixa MartorellesSegons el Govern Piaggio busca solucions per Martorelles i no descarta que la planta segueixi vinculada al grup

Marc GómezMartorelles

Martorelles> El dimecres dia2 de novembre es van col·locartres contenidors d’us exclusiu peraquest tipus de residu. L’ajunta-ment vol recordar als ciutadansque “han de ser utilitzats exclu-sivament per a residus verds:restes de poda, herbes i petitesbranques restants dels treballsde jardineria”.

Col·locats elscontenidors depoda d’arbres

Sant Fost> L’ajuntament deSant Fost ha iniciat des del seulloc web una campanya informa-tiva sobre els efectes causats pelmosquit tigre. Una espècie d’in-secte que porta anys causant es-tralls arreu de l’estat. Al web delconsistori s’explica com actuaren cas de ser picat per aquestavarietat de mosquit.

Sant Fostalliçona sobre elmosquit tigreTreballadors que es manifesten contra l’ERO temporal de Derbi

Sant Fost> Oriol Pujol va par-ticipar en diversos actes electo-rals als municipis de Sant Fost iSanta Eulàlia. El secretari gene-ral adjunt de CDC i president delgrup parlamentari de CiU, OriolPujol, va ser dimarts passat aSant Fost de Campcentelles enmotiu de la campanya electoral.El convergent es va reunir ambdiversos empresaris locals. Elpresident del grup parlamentari

de CiU també va passar per San-ta Eulàlia de Ronçana per parti-cipar en diversos actes electoralsde suport als candidats. Pujol vaparticipar en un acte electoralamb Feliu Guillaumes, candidatal Congrés. La darrera parada vaser Santa Eulàlia de Ronçana onva participar en un acte electorala costat de Núria Santacana iÀlex Sastre, candidats al Con-grés.

Oriol Pujol present enels actes de campanya

Page 26: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 25��

Page 27: Línia Vallès 375

11Barris26��

Novembre2011líniavallès.cat

Fibra òptica als equipaments de les FranquesesL’Ajuntament de les Franqueses connectarà a la xarxa de fibra òptica diversos equipaments cul-

turals i educatius públics situats a Bellavista. La totalitat dels disset regidors de la corporació vanaprovar per unanimitat una moció presentada pel grup Les Franqueses Imagina per fer la conne-

xió concretament amb el Centre Cultural de Bellavista, el CEIP Joan Camps i Giró i l’IES Lauro.

El dilluns 7 de novembre es vainiciar la campanya d’esporga2011-2012 en l’arbrat públic delmunicipi de Cardedeu. La nete-ja de l’arbret va començar pelscarrers on hi ha moreres, i pelsbarris menys cèntrics fins arri-bar, finalment, al centre de lavila. Les primeres feines s’han feta les moreres de l’avinguda Vila-major. A continuació, es treba-llarà en aquells carrers on escol·locarà la il·luminació de Na-dal: a Dr. Klein (entre av. ÀngelGuimerà i ctra. de Cànoves), doc-tor Ferran, Sant Antoni, plaça del’Església, plaça de les Flors deMaig, plaça Anselm Clavé i laplaça Joan Alsina.

PODES BEN DIFERENTSA les moreres s’hi farà una podade brocada. Aquest tipus d’espor-ga anual es fa en els arbres lafruita dels quals és molesta perals vianants. S’evita així la fruc-

tificació, que només es dóna enbranques de més d’un any. A l’a-vinguda Vilamajor també hi haoms als quals se’ls farà una podade refaldat, que consisteix en l’ai-xecament de la capçada elimi-nant totes les branques que re-sultin massa baixes i que inter-fereixin el pas dels vianants iveïns de Cardedeu.

4 MESOS DE PODALa campanya d’esporga duraràquatre mesos. L’espai públicurbà de Cardedeu compta ambuns 2.500 arbres, sent un delsmunicipis amb més arbres perhabitant. D’aquests, cada anyse’n poden uns 1.800, principal-ment arbres d’alineació urbanao elements propers als edificis.

Esporga d’arbres a CardedeuEl municipi vallesà ha iniciat la ‘neteja’ de les copesdels seus arbres en avingudes, carrers i plaçes

M. GómezCardedeu

Les Franqueses> 50 alumnesde de tercer de primària de l'es-cola Joan Sanpera i Torras vanfer una visita a l'Ajuntament deles Franqueses. Prèviament a lavisita a les dependències consis-torials, el centre educatiu haviaestat treballant amb els alumnesaspectes relacionats amb òrgansde govern i l’Ajuntament.

50 joves visitenl'Ajuntament deles Franqueses

Caldes de Montuï> S’ha fetuna consulta popular per a l’e-lecció de noms pel carrer d’Es-partero i de la plaça de l’entornde Can Rius. Fins el dimarts 8 denovembre es podien presentarpropostes a l’Ajuntament de Cal-des de Montbui.Ha sigut una in-ciativa d’Isidre Pineda, regidorde Participació Ciutadana

Caldes buscanom per unaplaça i un carrerArbrat a la façana de la Torre de Can Llibre.

Vallromanes> El passat 3 denovembre es va celebrar presen-tació de Catalunya One Nation,Two States. A la presentació delllibre hi va assistir la directiva de l'Associacio Vallromanes és Mou(VEM) conformada pel PresidentRoland Vall, la Secretaria, OlgaSolé i la Tresorera, Eugènia Oli-veres. L’espai triat va ser el Ca-sal de Vallromanes. El nou títolés obra d'Alexander Alland Jr i

Sonia Alland. Es tracta d’un es-tudi etnogràfic de la resistènciano violenta a l'assimilació. A l’ac-te de presentació també hi vanassistir veïns de la comarca. Elsantropòlegs Adrià Pujol i BernatFàbregas van fer una explicaciódel contingut de l’estudi. Tambéhi va ser Víctor Pàmies , lingüis-ta català i veí de Vallromanes. Alfinalitzar la presentació els pre-sents van debatre sobre l’estudi.

Es presenta CatalunyaOne Nation, Two States

Page 28: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] líniavallès.catNovembre201111 27��

Page 29: Línia Vallès 375

Per a publicitat: [email protected]��Novembre201111líniavallès.cat

Page 30: Línia Vallès 375

BarrisNovembre201111 29��

Redacció> Els usuaris de ro-dalíes renfe han d'utilitzar, desdel dissabte passat, el pas infe-rior de 19,6 m de longitud i 2,7m d'amplària. El nou pas elspermetràdesplaçar-se entre an-danes. Quan s’acabin les obres,l'estació explicarà també ambascensors que garantiran eltrànsit de persones amb disca-pacitat.

Modificacions al’estació de trende la Llagosta

La Roca> El proper dijous 17 denovembre es farà la campanyade donació de sang. L'Associacióde Donants de Sang del VallèsOriental fa una crida a tots elspossibles donants perquè visitinl’ABS de la Roca de 5 a 9 del ves-pre. El Banc de Sang informaque necessita sang a diari i que-les reserves actuals tenen unmarge de 8 dies.

Donació de sanga l’A.B.S. de laRoca del Vallès

Les Franqueses> Les Fran-queses ha sigut l’escenari triatper la II Assemblea de l’Associa-ció de Caps i Comandaments deCossos de Seguretat del VallèsOriental i Occidental. El passat10de novembre es va celebrar a laSala d’actes del centre d’arts i no-ves tecnologies Can Font de lesFranqueses del Vallès la segonaedició d’aquesta trobada dels co-

sos de seguretat. En la jornadahi va participar el Director Ge-neral d’Administració de Segu-retat, Andreu Joan Martínez iHernández i l’alcalde les Fran-queses del Vallès, el senyor Fran-cesc Colomé. En l’acte inauguralde la Segona Assemblea no hi vafaltar el Sr. Manuel Ruiz, presi-dent de l’Associació de Caps i Co-mandaments de cossos de Segu-

retat Local del Vallès Oriental iOccidental. Després de la rodade premsa va començar la con-ferència col·loqui: “Seguretat iEmpatia Urbana. Ciutadania,Autoritats Locals i Infraestruc-tura Relacional de la Ciutat”, so-bre planificació urbana. La po-nència va ser a càrrec de CésarReyes, arquitecte de la Universi-tat Politècnica de Catalunya.

Les Franqueses aposta per laseguretat i organitsa l’ Assemblea

El Centre Cívic i Cultural El Rie-ral de Bigues i Riells acull l’expo-sició fotogràfica “Escoles d’altresmons” fins al proper 29 de no-vembre.

Es tracta d’una mostra quereuneix una cinquantena d’imat-ges que Kim Manresa ha anat re-collint durant els últims 20 anysa arreu del món i que pretenenfer reflexionar sobre el dret a l’e-ducació. Des de l’any 2007 i finsara, la mostra ja ha passat permés de 30 municipis i ha estat

visitada per més de 30.000alumnes.

SENSIBILITZACIÓ“És un projecte educatiu que ensha de sensibilitzar vers el dret al’educació i a les desigualtats so-cials”, va afirmar el regidor d’E-ducació, Josep Prat, durant l’ac-te d’inauguració que es va cele-brar aquesta setmana passada.

Prat va afegir que aquest pro-jecte també ha de servir per aju-dar a “valorar les possibilitatseducatives amb què comptem alprimer món”.

La mostra, segons Jordi Plana,gerent dels serveis d’educació dela Diputació de Barcelona, “esconverteix en un recurs educatiuperfecte perquè els nens i les ne-nes reflexionin sobre aquests te-mes i tinguin una visió més àm-plia del que passa al món”.

El comissari de l’exposició,Carlos Ernesto García, va expli-car que aquesta exposició va serconcebuda com una “eina eficaçper mostrar les escoles del móni la infància que es viu als dife-rents països” i que alhora serveixper contrastar diferències.

Reflexió sobre el dret a l’educacióEl fotoperiodista Kim Manresa ens mostra comaprenen arreu a l’exposició “Escoles d’altres mons”

Una de les imatges de l’exposició. Fotos: Kim Manresa

Marc GómezBigues i Riells

líniavallès.cat

Page 31: Línia Vallès 375

Per a publicitat: [email protected]��Novembre201111líniavallès.cat

Page 32: Línia Vallès 375

Per a publicitat : [email protected] 31��líniavallès.cat

Page 33: Línia Vallès 375

Per a publicitat: [email protected]��Novembre201111líniavallès.cat

Visita nuestra página web www.neofelistravel.com

PPOONNTT DDEE DDEESSEEMMBBRREEAMSTERDAM… 3 i 8 DESEMBRE ............................................DES DE Hotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 110 eur

BERLIN… 3,7 I 8 DESEMBRE.....................................................DES DE Hotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 95 eur

PARIS …3 i 8 DESEMBRE ..........................................................DES DEHotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 120 eur

VENECIA ….. 8 DESEMBRE........................................................DES DEHotel 3* , hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 78 eur

ROMA….. 7 DECEMBRE…......................................................... DES DE Hotel 3* , hab.doble, 4 nits en AD. Taxes no incloses: 95 eur

EESSPPEECCIIAALL MMEERRCCAATTSS NNAADDAALLEENNCCSSBUDAPEST …07/DESEMBRE ....................................................DES DE Hotel 3* , trasllats, hab.doble, 4 nits en AD. Taxes no incloses: 95 eur

PRAGA …. 3 i 8/DESEMBRE.......................................................DES DE Hotel 3* , trasllats, hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 125 eur

MUNICH… 08 DESEMBRE .........................................................DES DEHotel 3*, trasllats, hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 115 eur

VIENA…. 7 i 8 DESEMBRE ........................................................DES DEHotel 3* , trasllats, hab.doble, 3 nits en AD. Taxes no incloses: 115 eur

EESSPPEECCIIAALL RREESSEERRVVAA AANNTTIICCIIPPAADDAA DDEE CCRREEUUEERRSSHHAASSTTAA EELL 3300 DDEE NNOOVVEEMMBBRREE 22001111.. (( ppeerr ssoorrttiiddeess aall 22001111--22001122 ))

--COSTA CRUCEROS - “OPERACIÓN NIDO”SORTIDA DES DE PORTS ESPANYOLS ....................................DES DE

IBEROCRUCEROS DTES. FINS AL 80% .......................................................................DES DE

PULLMANTUR DTES. FINS AL 60% ..........................................DES DE

369€

478€

426€

285€

375€

269€

349€

495€

399€

379€

359€

275€