Click here to load reader

Línia Vallès 378

 • View
  235

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 378

Text of Línia Vallès 378

 • [email protected] [email protected]

  24

  2 de desembre de 2011 Nm. 378 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  MartorellesRomuald Velasco desmenteix que deixi lalcaldia

  El Mundial dHandbol 2013 tindr una de les seus a Granollers

  8Acollir la ronda preliminar i la fase de grups > Ser tamb la seu de la selecci francesa

  Decathlon celebra amb xit el seu primer any a Mollet 14

  4

  Mollet a mTot Granollers

  16.000 20.000

  Lnia VallsContrapunt

  21.000 35.000

  Lnia Valls, lder amb 35.000 lectors setmanalsPublicacions gratutes / onada 29-11 (Barmetre de la Generalitat)

  El Valls recupera els espais histrics de Can Sorgues i Camp de Rosanes

  lniavalls

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.cat Desembre201102

 • En portada lniavalls.catDesembre201102 3

  En un moment histric en el qualla feblesa de la llengua catalanai la cultura del nostre pas s no-table, sagraeix que premis comels que entrega lmnium Cultu-ral Granollers-Valls Oriental,estiguin presents i saposti perells. Enguany sha celebrat la22ena edici de la Festa de lesLletres del Valls Oriental.

  Granollers va acollir els tradi-cionals premis literaris en unajornada literria repleta de sor-preses que van convertir lesde-veniment en un acte interessanti dinamic que no va deixar indi-ferent a ning. A ms a ms, enledici denguany shi incorpo-raven dos nous guardons, el Pre-mi d'Assaig Valls Oriental, pa-trocinat pel Consell Comarcal, elpremi Ramon Casanovas creatper mnium Granollers-VallsOriental i la tornada renovadadel premi de comunicaci Euge-ni Xammar.

  RAMON CASANOVASAmb aquest recent estrenat guar-d, mnium Granollers-VallsOriental ha volgut reconixer latasca que fa un collectiu que du-rant anys treballa amb la finali-tat de socialitzar la llengua cata-lana en espais on, podrem dir,que el catal hi t ms aviat pocapresncia social.

  Per aquests motius el primerpremi Ramon Casanovas va serdestinat a lentitat Veu Prpia,que aplega persones no nascu-des als Pasos Catalans per mal-grat aix, des de lmnium, de-fensen que la llengua vehiculardel pas ha de ser el catal.

  VALLESANS PREMIATSDues persones de la comarca hanresultat premiades amb un delsguardons que van repartir-se lanit de divendres.

  Carles Zafn, de Parets del Va-lls, va endur-se cap a casa el 22Premi de Novella Josep Sape-ras, atorgat per la mateixa fam-lia Saperas i dotat en 6.000 eu-ros, per la seva novella El camde lAurora. Lany passat Zafnva guanyar, amb la novellaBreu tractat sobre les illusionsptiques, el premi de narrativaEl lector de l'Odissea, que con-voquen la llibreria LOdissea,Edicions Proa, lAjuntament deVilafranca i el Consell Comarcalde lAlt Peneds.

  Zafn, per no ha estat lnicvalles que va sortir de lacte de-trega amb un premi sota el bra.Concretament de Santa Maria deMartorelles, Marina Cueto va en-dur-se el 21 Premi Juvenil deNarrativa, per Comiats enaquest cas, patrocinat per la Fun-daci Unnim i dotat en un totalde 600 euros.

  Els altres guardons ms impor-tants de la nit van viatjar cap a lacapital catalana. El 22 Premi dePoesia, lha guanyat Jordi Trepatper Alternances; el 21 Premide Poesia Juvenil Pedra de l'En-cant, ha estat per Mart Casal perVoluntats postremes, i l'11Premi Jaume Camp de Sociolin-gstica, ha estat atorgat a Car-les Rossell.

  Els premis a la categoria das-saig i lespecial de poesia vanquedar deserts mentre que es varecuperar la nit del divendres,lEugeni Xammar de Comunica-ci.

  LACTELa ceremnia dentrega dels pre-mis de la Festa de les Lletres Ca-talanes va tenir lloc a la sala dac-tes de lHotel Ciutat de Granollers.

  La Coral granollerina Amicsde la Uni ha posat punt i final alesdeveniment dentrega de pre-mis, que ha comptat amb la pre-sncia de personalitats conegu-des de la comarca.

  MNIUMmnium Cultural s una entitatfundada lany 1961 que treballaper la promoci i la normalitza-ci de la llengua catalana, la cul-

  tura i la identitat nacional de Ca-talunya. En lactualitat, i desprsdanys de treball constant, t lavoluntat desdevenir el punt detrobada de la societat civil. Una

  casa generadora didees i projec-tes que permetin afrontar els nousreptes que planteja una societatcanviant. Lactual presidenta delentitat s Muriel Casals.

  Festa de lletres a la comarcaA les diferents categories i guardons, enguany s'hi han afegit el primer Premi d'Assaig VallsOriental, el Premi Ramon Casanovas i ha tornat el premi de comunicaci Eugeni Xammar

  Carla GarrigaGranollers

  Diversos moments de lentrega de premis. Fotos: mnium

 • Comarca4 lniavalls.cat Desembre201102

  Ms de 200 persones van assis-tir a la inauguraci de la segonafase del projecte de musetzacidel camp d'aviaci de Rosanes idel refugi de Can Sorgues, situatals termes municipals de lesFranqueses del Valls, l'Ametllai la Garriga que han impulsat elstres ajuntaments i el MemorialDemocrtic de la Generalitat.

  A la presentaci dels espais re-cuperats hi van assistir diversosalcaldes vallesans, com el de lesFranqueses, Francesc Colom ide lalcaldessa de la Garriga Me-ritxell Bud. A lacte inauguraltamb hi va ser el director gene-ral de Relacions Institucionals dela Generalitat, Joan Auladell.Tamb van ser testimonis da-questa segona fase, diversos re-gidors dels tres consistoris, Te-resa Bada, de l'Ametlla del Va-lls, Albert Benzekry, de la Ga-rriga i, de les Franqueses del Va-lls, Rosa Maria Isidro, Rosa Ma-ria Pruna, Joan Antoni Marin iVanessa Garca. Tamb van serpresents l'exregidora de l'Ajun-tament Franques, Ramon Comai l'exalcaldessa de la Garriga,Neus Bulbena.

  VISITA AL REFUGILes activitats van comenar a dosquarts d'onze del mat a la masiade can Sorgues, a Llerona, onl'historiador David Gesal, experten aviaci de la Guerra Civil imxim coneixedor de l'aerdromde Rosanes va donar detalls so-bre una de les actuacions msimportants d'aquesta segona fasede la musetzaci, l'adequaci delrefugi de Can Morgues.

  S'ha realitzat l'adequaci del'interior per tal que pugui ser vi-sitat. Altres actuacions d'aques-ta segona fase han estat el con-dicionament de l'accs al refugide Can Trias de Bes, la senyalit-zaci de cinc elements d'usos tra-dicionals (la bassa i el safareig de

  Rosanes, l'antiga sala de ball deCan Bou l'era de ca n'Alrani i laxarxa de recs del Pla de Llerona)i la collocaci d'una cartellera acadascun dels nuclis urbans delstres municipis.

  Desprs d'escoltar les explica-cions de Gesal, tant a l'exteriorcom a l'interior del refugi, es vainiciar la visita guiada amb atu-rades en alguns dels indrets d'in-ters que comptem amb ele-ments de senyalitzaci. El reco-rregut va ser molt interactiu,amb preguntes i tamb amb re-cords d'infncia per part d'algu-nes de persones que feien la vi-sita. La ruta va acabar a Rosa-nes, al terme de la Garriga, on esvan fer els parlaments institucio-nals, que va iniciar la regidora deTurisme de l'Ametlla, TeresaBada, que va rememorar els fetsels histrics episodis viscuts enaquest espai.

  L'alcalde de les Franqueses, abanda de destacar la intervencidels tres municipis en el projec-te, va recordar que la seva via

  tenia un hostal "i m'explicavaquan era petit que all havienanat els republicans i per davantde casa passaven els avions deguerra. Una cosa s explicar-hoi una altra poder-ho veure. Avuis un conte fet realitat i ho po-den veure els nostres fills i aixs molt important".

  L'alcaldessa de la Garrigatamb va fer esment que aques-ta musetzaci suna mostra d'untreball conjunt compartit entrepobles vens que ha perms re-cuperar un valus patrimoni dela histria del nostre pas.

  Joan Auladell va agrar l'es-for dels tres ajuntaments, delstcnics i de les persones que hancollaborat en la recuperaci d'a-quest patrimoni. Auladell va ex-plicar que s fcil parlar de laGuerra Civil, per s'entn moltmillor quan s'explica i es veu so-bre el terreny com hem fet avui".

  Els representants dels tresajuntaments van explicar que fal-ta una tercera, que ja s'est fent,que s la de manteniment.

  Camp de Rosanes i Can Sorgues El Valls recupera lespai histric de lantic campdaviaci i el refugi de la Guerra Civil de Can Sorgues

  Redacci Valls Oriental

  Redacci> Deu municipis re-ben prop de 5 milions d'euros,dins del programa de crdit lo-cal. Badia del Valls, Montornsdel Valls, Piera, Sant Feliu deLlobregat, Sant Quirze del Valls,Sant Salvador de Guardiola, SantVicen dels Horts, Santa Marga-rida de Montbui, Santpedor, iTaradell han signat aquest matcrdits, per un valor total de propde 5 milions d'euros, dins delprograma de crdit local.

  El president de la Diputacide Barcelona, Salvador Esteve, iel director de Banca Institucio-nal de Catalunya Banc, JavierGarca Hornos van signar conve-nis amb els alcaldes i alcaldessesdels municipis participants. LaDiputaci subvenciona directa-

  ment les despeses d'aquests cr-dits, de 4.881.464,88 euros, amb819.227,49 euros. El Programade Crdit Local s un instrumentde cooperaci econmica muni-cipal fruit del conveni que la Di-putaci de Barcelona i Catalun-ya Banc (aleshores Caixa Cata-lunya) van signar l'any 1994 i ques'ha anat prorrogant any rere any.

  Mitjanant aquest conveni,gaireb la totalitat dels ajunta-ments de la demarcaci, que hohavien sollicitat, han accedit acrdits a baix inters per poderrealitzar inversions municipals.En 14 anys, el programa ha re-partit pel territori ms de 1.400milions d'euros, amb ms de1.425 crdits assignats en diver-sos municipis.

  Cinc milions deuros en crditlocal per a deu municipis

  Adif dedica unmili deuros amillorar Rodalies

  El conseller Recoder estrena la ronda Oest

  Redacci> Adif ha adjudicat elcontracte de millora de la quali-tat de l'energia en les subesta-cions de tracci elctrica d'Adifa la xarxa de Rodalies de Barce-lona per 1,1 milions d'euros al'empresa Elecnor. Les subesta-cions de tracci elctrica sn lesencarregades de subministrar l'e-nergia a les circulacions ferrovi-ries. Lobjectiu s installar unnou sistema de gesti de l'ener-gia. La millora es far a Mollet,Sant Fost, Montcada Bifurcaci,i Montcada i Reixac.

  Redacci> El conseller de Te-rritori i Sostenibilitat, Llus Re-coder, va posar en servei el per-llongament de la ronda Oest deSabadell des de lN-150 fins a lacarretera de Matadepera (BV-1248). A la inauguraci tamb hiva ser lalcalde de Sabadell, Ma-nuel Bustos. La ronda t ara unalongitud de 3,5 quilmetres, 2,5corresponen al nou tram. Lesobres permeten millorar la mo-bilitat i la fludesa del trnsit almbit de Sabadell, shi han in-vertit 50,3 milions deuros.

  Cartell informatiu del nou espai histric del Valls. Foto: AJ.F.

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 5

  Barcelona: Va Julia, 131 (metro L3) Rbla. Prim (esq. Guipuzcoa) Baluart, 52(La Barceloneta)Lleida: Av. Catalunya,13Montcada i Reixac: Bogatell, 19 Rbla.Pasos Catalans, 47 (Masrampinyo)

  Cerdanyola del Valls: Galerias UnicentroGranollers: Sant Jaume, 17Sant Andreu de la Barca: Avinguda Constitucio, 9Puigcerd: Alfons I, 24Sant Feliu Llobregat: Llaure Mir, 230

  La Seu dUrgell: Jueus, 6Barbastro: Corona de Aragn,11Manlleu: Passeig sant Joan, 155Vinars: San Cristobal, 4Vic:Manlleu, 25Sabianigo: Calle Serrablo, 71

  Monzn: Juan de Lanuza, 23Sant Vicen dels Horts: Llobregat, 14Esplugues de Llobregat: Laure Mir, 245Terrassa: Pl. del Triomf, 31

 • Opini6 lniavalls.cat Desembre201102

  Cartes dels lectorsLnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cognoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Valls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correu electrnic a l'adrea [email protected]

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  Patricia Hernndez, 26 anysEstudiant

  Jo no em preocupo per les com-pres de regals. Daix se nencar-rega la meva mare. Cada any esgasta una mitjana de 400 eurosen regals per a tota la famlia,gaudim molt del Nadal.

  Laia Gonzlez, 23 anys Actriu

  Aquest Nadal el veig difcil per-qu no tinc molts diners. Espe-ro trobar un regal per totsaquells a qui mestimo per me-nys de 20 euros. Aquest s elrepte que mhe marcat.

  Gerard Vallobera, 31 anys Periodista

  Aquest any ens afecta la crisicom a tothom. Amb una mica decalma. Segurament serem msprudents que en anys anteriorsi buscarem la versi econmicadels regals per aquest any.

  Abi Alonso, 24 anysAdministrativa

  Aques any poques compres! Lacrisi s una realitat. Intentarcomprar regals petits per a totala meva famlia perqu ningsen quedi sense. Per el millordel nadal s estar en familia.

  Fiona Costa, 26 anysPublicista

  Ja he comprat tot el que neces-sito per Nadal. Vaig anar de va-cances a Estambul fa dues set-manes i vaig comprar tot el quenecessitava. Em vaig gastar no-ms 300 euros.

  Com afrontes les despeses del Nadal?

  CARDEDEU: SOBRE MATRIMONIS, NVIES, DOTS I AIXOVARS

  Tenim una alcaldessa en aquest poble del Valls amb una facili-tat pasmosa per complicar-se la vida tota soleta. La cosa s'ha agreu-jat des que va haver d'acomiadar al seu assessor personal, renoi lesretallades en carn prpia quin mal fan! Desprs dels inesperats ma-gres resultats obtinguts en les eleccions municipals del maig passati ja sense la triple crossa dels regidors ara emigrats a la "Repblicadel S", l'alcaldessa ha tingut dificultats per no perdre el Nord, senseque en cap moment ni ella ni els seus preclars col.legues s'haginvolgut adonar que un govern en minoria requereix arribar a acordsamb la resta de partits fins a sumar la majoria matemtica requeri-da en cada moment. D'aqu van venir els fiascos per aprovar les ret-ribucions dels regidors de govern al ple del cartips, la maniticafixaci en que diferents Juntes de Govern aprovessin acords sensetenir-ne competncies legals o les mentideres maneres de voler al-terar la periodicitat del plens. Amb aquestes lamentables maneresde fer van dilapidar la possibilitat que la resta de partits ansrecolzant, des de fora, la governabilitat del poble en moments d'in-tensa crisi al trair de manera reiterada, voluntria i acrtica la con-fiana que tots els altres forces d'una manera o altra els haven in-tentat oferir.Amb aquests antecedents s'entn que els hagi estat difcil trobar

  "nvia" per completar una relaci matrimonial de govern de majo-ria: la nvia ms formosa, possedora d'una generosa dot quadru-ple es feia l'estreta i es va passar mesos desfullant la margarida... alfinal veient el percal que es gastava el pretendent es va fer l'espan-tadissa, guardant-se l'aixovar per altre parella que fos menys peril-losa i superba. Al fallar "la guapa" no ha quedat ms remei que bal-lar amb la lletja i en pocs dies es podr consumar l'enlla, ha estatla crnica d'un maridatge anunciat, tot i que la dot s inferior, perno dir insuficient i caldr sumar-hi un altre independent amant performar un trio amatori , no gaire Popular en aquesta catalana ter-ra, pero efusiu per all que no importa el sexe si l'amor s pur. Comsi no tingus prou per organitzar el tema conjugal, la poltica locals'ha procurat uns quants conflictes innecessris amb abunds"amaniment" meditic i aconseguint "fer amics" especialment en-tre els municipis limtrofs, als quals pretenia cobrar per l'escolar-itzaci dels seus nens a escoles cardedeuenques o la ms recent demarejar la perdiu amb l'Assemblea d'Indignats fins a prohibir-losls dun local municipal que els havia concedit, saltant-se acordsals que ella s'havia comproms pblicament.

  Carles GuinartRegidor ICV-EUiACardedeu

  COMPROMIS, TRENCAT!

  Al Ple Extraordinari de dilluns14 de Novembre lequip degovern de Sant Fost (IUSF iCIU) va aprovar les taxes quepagarem tots en el 2012.Les han apujat totes: IBI

  (Impost que paguem per lanostra casa), Escombraries,Transport, Centre EsportiuCan Llad (que no fa ni un anyque estan vigents), taxes delcementiri, i el SAD (ServeidAtenci domiciliria).Aquest darrer suposa una mit-jana de puja per lusuari dun12%. Cal una bona gesti: re-duir les despeses innecessriesi no apretar ms el cintur alsvens. La situaci econmicaque estem atravessant dem-ana als poltics gestionar mil-lor els diners de tots. I el quetamb es demana als polticss cumplir els compromisosadquirits.En el programa elec-toral del grup majoritari quegoverna lAjuntament de SantFost , IUSF, en lapartatdEconomia i Treball diu:Continuarem amb la bonagesti i mantindrem congelatsels impostos. Han enganyata la ciutadania: congelar voldir: seguir pagant el mateix. Gent per Sant proposarem

  pels pressupostos del 2012ms diners per ajudes socialsi no retallar serveis bsics i re-duir la despesa innecessria;s el que toca en aquest moment.

  Montserrat ArmengolRegidora Gent per Sant Fost

  NOTA DACLARIMENT

  Des de Lnia Valls i sobre la qesti de la Pista coberta daiguade Vallromanes, volem aclarir que el cost de la infraestructura norecau totalment sobre lAjuntament de la poblaci, tal i com es vaafirmar en aquesta publicaci.

  Equip de redacci

  Apocs dies per la festivitat de Nadal, els carrers dels municipissomplen de llums i motius de decoraci per donar-li a aques-tes festes de temperatura freda, un toc de caliu.Malgrat aquests intents de fer-ho ben bonic, sembla que la pobla-

  ci no ho rep digual manera. All que en un principi hauria de pro-vocar-nos alegria, poc a poc, ens apaga. En les llumetes de Nadal hiveiem despesa, ens recorda que arriben els moments aquells dha-ver de apretar-nos el cintur, agafar aire, i entrar a una botiga per,almenys, poder fer quatre regalets durant les festes.Una vegada les llums sapaguin i ja haguem cagat el ti i rebut els

  regals dels Reis Mags, llavors arriba el plat fort, lanomenada i re-conegudssima pujada de gener i, com costa!Els tiberis, els excessos, els regals... aquell cintur apretat que

  amb lalegria, poc a poc, es va descordant, sho cobra i amb interes-sos. I no parlem dels quilograms de ms ni dels propsits sense com-plir sin de la butxaca. Durant quinze dies vivim amb leslgan undia s un dia, per dues setmanes aix s noten i molt. Diuen quea cada llar catalana la despesa ser de gaireb 700 euros. I s unaprevisi modesta...

  Obligats a gastar

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 7

 • 02Granollers8

  Desembre2011lniavalls.cat

  Tokio BluesQuan Toru Watanabe sent casualment el Norwegian Wood dels Beatles, la me-

  langia i la nostlgia el fan retrocedir al seu passat. Toru recorda la misteriosaNaoko, la xicota del seu millor amic.... Per saber qu passar, divendres dia 2, a

  les 19h i les 22h al Centre Cultural es projectar el film Tokio Blues.

  La installaci olmpica del Pa-lau dEsports de Granollers haestat seleccionada per convertir-se en seu oficial de la 23a edicidels Campionats del MndHandbol 2013.

  LAjuntament de Granollers, laFederaci Espanyola, la Federa-ci Catalana i el Comit Organit-zador han confirmat que la ciu-tat acollir partits de la fase degrups i els encreuaments de vui-tens i quarts de final.

  A ms, els seguidors vallesanstindran loportunitat de gaudirdel joc de Frana, lactual cam-piona olmpica, europea i mun-dial, que tindr a Granollers laseu de tots els seus partits.

  LA VISI POLTICALalcalde de la ciutat, Josep

  Mayoral creu que La designacide Granollers com a seu delCampionat del Mn s un premia la devoci histrica que sentaquesta ciutat per lesport delhandbol i ha afegit que la pre-sncia de la millor selecci delmn en lactualitat a casa nostras un estmul per tots els aficio-nats a aquest esport i perqu laciutat es bolqui en lorganitzacidel campionat.

  En aquest sentit, Mayoral haapuntat que lAjuntament t laintenci, juntament amb la Fe-deraci Catalana, dimpulsar unprograma de promoci daquestesport ja que el fet de promou-re lhandbol a les escoles s la mi-llor manera dassegurar el futur

  i aprofitar el Campionat ms en-ll de la competici esportiva.Les accions de lAjuntament ani-ran en aquesta direcci.

  Precisament, el fet de recupe-rar lessncia de lhandbol s undels grans objectius que t la Fe-deraci Espanyola en aquestCampionat. El seu president,Juan de Dios Romn, va assegu-rar que lelecci de Granollersrespon a criteris esportius i detradici histrica: el treball quees fa la ciutat amb lesport debase s un exemple a seguir perrenovar lafici i recuperar-nelessncia original.

  Juan de Dios, a ms, va recal-car el lideratge de Granollers per

  realar aquest esport, un dels ob-jectius marcats pel Comit Orga-nitzador: Com a ciutat deganade lhandbol, Granollers ha de li-derar aquesta lluita per la recu-peraci de la prctica de lhand-bol.

  El president de la FederaciCatalana dHandbol, Toms Mo-ral, no dista massa de lopini dede Dios i va assegurar que es do-nar suport a lafici daquest es-port mitjanant iniciatives din-versi social i promoci econ-mica de la ciutat que incloguinlesport de base i lesport a les es-coles de la zona.

  Per ltim, el director executiudel Comit Organitzador, scar

  del Ama, va desvetllar que lelec-ci de Granollers era una apostaestratgica de lorganitzaci: pertradici, ubicaci geogrfica iequipaments, Granollers s per-fecte per acollir una selecci du-na potncia com la francesa.Es-perem que molts aficionats eu-ropeus aprofitin la proximitatamb la frontera per assistir alCampionat. Aquest aspecte ha deser molt positiu per la ciutat.

  Amb aquests anunci la capitalvallesana, Granollers, es conver-teix en la segona ciutat que esde-v seu oficial del Campionat delMn desprs de la designaci delPalau Sant Jordi de Barcelona elpassat mes doctubre.

  El Mundial dhandbol del proper 2013tindr una de les seus a GranollersLa proximitat amb la frontera fa que la capital vallesana sigui la seu de la selecci francesa > Acollir la ronda preliminar i la fase de grups

  RedacciGranollers

  Redacci> Han estat, concre-tament, ms de 2.200 llibres elsque shan recuperat a la xarxa dedeixalleries comarcal al llarg dela setmana europea de preven-ci de residus que sha celebratdel 19 al 27 de novembre arreudEuropa.

  La xifra denguany suposa un58 per cent ms dxit que la re-collida de lany anterior on vanrecopilar-se un total de 1.400 pu-blicacions.

  A la campanya, que t com aobjectiu principal conscienciarla ciutadania sobre la importn-cia de generar menys residus, hiha participat el 45 per cent delsusuaris i usuries, que han fet sdaquestes installacions al llargdaquesta setmana, un 5 per centms que la passada edici.

  A Catalunya shan organitzatms de 500 activitats entre ins-titucions pbliques, centres edu-catius, empreses o associacions,i els seus promotors calculen queen total aquests dies shan mobi-litzat unes 150.000 persones enles diverses accions .

  Totes les activitats han tingutuna clara finalitat, fer-nos ado-nar i posar de relleu de quinamanera els nostres hbits i cos-tums tenen una clara incidnciaen la generaci de residus.

  Shan recuperatms de 2.000llibres per reciclar

  Durant la roda de premsa de presentaci

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 9

 • Granollers10 lniavalls.cat Desembre201102

  C.G> La Taula d'Igualtat d'O-portunitats ha sortit al carreraquest dijous per tal que la re-vindicaci del dret de les donesa viure sense violncia no sapa-gui. Per aquest motiu tant elsmembres de la taula com els ciu-tadans que hi han participat hanencs una espelma han i fet tresminuts de silenci en memria deles dones que han estat mortes.

  En aquest sentit, la xifra de do-nes mortes per les seves parelleso ex parelles va en augment. 62vctimes durant el 2011.

  3 minuts desilenci i unaespelma encesa

  Granollers sha sumat a la desenaJornada Mundial Ciutats per laVida, organitzada per AmnistiaInternacional i la Comunitat SantEgidi. Al llarg de la Jornada, cen-tenars de ciutats darreu del mnhan illuminat els edificis mssimblics i hi han projectat imat-ges a la faana amb la finalitat demostrar el seu rebuig a la pena demort. A Granollers, que es el ter-cer any que sacull a aquesta ini-ciativa, sha escollit la faana delGra per tal de mostrar el rebuig ala pena de mort.

  Les projeccions dimatges so-bre la faana del Gra han duratdues hores. Mentre sha llegit unmanifest contra la pena de mort,compartit entre les ciutats par-ticipants en la jormada itambshan recollit signatures a favordIwao Hakamada, un ciutad ja-pons que porta condemnat amort des de l'any 1968. Al llargdaquests 43 anys ha estat pro-hibit de parlar amb altres preso-ners, veure la televisi, llegir odedicar-se a les seves aficions.Aquests impediments lhan por-tat a patir greus trastorns men-tals. La ciutat, Amnistia Interna-cional i els granollerins shan

  mostrat solidaris una altra vega-da. Tant en aquest cas com enqualsevol altre on shi inclogui lapena de mort com a cstig.

  CIUTATS PER LA VIDALa primera jornada va ser lany2002 i va comptar amb la parti-cipaci de vuitanta ciutats. Quese celebri el 30 de novembre nos env sin per commemorar laprimera abolici de la pena capi-tal en el mn. Concretament vaser lany 1786 a la Toscana, a It-lia. Des del 2002, ms de 1.400ciutats de tot el mn, 87 pasos ims de 60 capitals, shan definitcom a Ciutats per la Vida.

  Granollers tamb vol seruna Ciutat per la Vida

  Bernat Escudero durant lexposici

  Carla GarrigaRedacci

  C.G> El Club Atltic Granollersha presentat aquesta setmana enroda de premsa la nova edici,en concret la 45ena, del Cros In-ternacional de Catalunya. En-guany la cursa es disputar eldiumenge 11 de desembre, a par-tir de les 9.30 h, a l'entorn de lesinstallacions esportives munici-pals de Granollers. Aix ho hanexplicat, un any ms Joan Vi-lluendas, president del Club Atl-tic Granollers -entitat organitza-dora del Cros-, juntament ambRom Cuys, president de la Fe-deraci Catalana d'Atletisme,acompanyats de Josep Mayoral,alcalde de Granollers. A ms, enaquesta ocasi, hi assistir l'atle-ta Miguel Quesada, que partici-par en aquesta cursa.

  Arriba el CrosInternacional de Catalunya

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 11

  Pol. Ind. Argelagues, Nave 16 - Lli de Vall - Tel. 93 843 98 75 - [email protected]: Martes a Sbado de 10 a 13:30h y de 17 a 20:30h. Lunes 17 a 20:30h.

  Cuna convertible con estantera. Cama 190x90 con cajonesnido. Armario 2 puertas 100x220 cm. Colchoneta cambiadorincluida.

  Cuna de 178x67 para colchn de 120x60 5 cajones + cajncon ruedas 121,5 cm. Convertible a cama de 190x90 cm +armario 2 cajones 100x221. Colores a escoger.Colchon cambiador opcional 49

  Calidad al mejor precio

  Cuna convertible en compacto 190x90 con nido oculto, +mdulo 4 cajones. Barandilla bicolor. Colchon cambiador.Armario 2 puertas 101x220 cm. Colores a escoger

  Cuna convertible a cama de 190x90con arrastre para colchon de 190x90Colchon cambiador incluido

  Cuna convertible a cama 80x180 + mesitade noche + mesa de estudio + book.Colchn cambiador opcional 49

  Mini Cunas. Diferentes lacados ytextiles. Llvesela usted mismo!

  www.

  Cuna de 178x67 para colchn de 120x60 1 puerta + 1 cajn+ cajn inferior con ruedas 121,5 cm. Colores a escoger.Colchon cambiador opcional 49

  999Financ. 83/mes

  1.287Financ. 107/mes

  697Financ. 58/mes

  361Financ. 30/mes

  694Financ. 58/mes

  659Financ. 55/mes OFERTA 199

  OFERTA OFERTA

  OFERTA OFERTA

  OFERTA OFERTA OFERTA

  Financiacin gratuita a 12 meses sin intereses. IVA incluido. Transporte y montaje gratuito.Comisin de formalizacin financiera 2%.

 • 02Mollet12

  Desembre2011lniavalls.cat

  Perspectivas de la Revolucin CubanaFrancisco Lpez, professor titular del Instituto de Relaciones Internacionales deCuba oferir una xerrada sobre els aspectes de la Revoluci Cubana en lactuali-tat, aprofundint especialment en el sistema electoral cub, una qesti descone-

  guda i poc tractada. El dia 12 a les 19:30h al Centre Cultural la Marineta.

  Fins a dia davui, i des del passatdia 29 de novembre, ha tingutlloc a la Fira de Barcelona, lSmartCity Expo, el congrs sobre lasostenibilitat de les ciutats.

  LAjuntament de Mollet hi vaser present el dimecres a travsdel cap dels Serveis de QualitatUrbana i Ambiental, Josep Ma-ria Mompn, qui va ser cridat perfer de moderador duna de lestaules rodones.

  Sota el ttol Gesti de ServeisPblics Urbans la taula mode-rada per Mompn va comptaramb les intervencions de lAjun-tament de Viladecans, FENEM(Fundacin de Energa de la Co-munidad de Madrid) i lempresaDipolis. Des de Mollet, i ms enconcret, des de lAjuntament les

  noves tecnologies estan presentsen els serveis pblics urbans, fetque permet a les ciutats esdeve-nir intelligents o el que s el ma-teix, smart cities. Aquesta capa-citat dinnovaci es torna msimportant en moments de crisicom lactual, ja que implantaraquestes tecnologies, malgrat el

  cost, significa mantenir la quali-tat dels serveis urbans per ambmenys cost de gesti posterior.

  En el cas de Mollet la gestismart la trobem en el Servei deNeteja Viria que pot rebre, mit-janant un sistema informtic,instruccions des de lAjuntamento de la propia ciutadania.

  Mollet participa al CongrsSmart City Expode BarcelonaEl cap de Serveis de Qualitat Urbana i Ambiental,Josep Maria Mompn, ha moderat una taula rodona

  C. G.> Lalcalde de Mollet, Jo-sep Monrs, ha mantingut unareuni amb el conseller dEmpre-sa i Ocupaci, Francesc XavierMena. Al llarg daquesta troba-da el batlle li ha demanat que re-visi la trama urbana consolida-da de la ciutat per tal de poder-hi inclore el polgon de La Fari-nera. La inclusi del polgon enla trama urbana faria ms senzi-lla la implantaci de lactivitateconmica, industrial, comerciali de serveis al nou polgon indus-trial. Cal tenir en compte que laimplantaci de ms activitat eco-nmica tamb generaria nous

  llocs de treball a la ciutat.Monrs ha traslladat al conse-

  ller la seva preocupaci per la si-tuaci laboral a les empreses deDerbi, a Martorelles, i ALSTOM,a Santa Perptua de la Mogoda,i l'efecte que nous expedients deregulaci docupaci tindrien so-bre els ndex de desocupaci a lazonaa del Baix Valls.

  Un altre tema tractat han estatels expedients del PIRMI. Lal-calde ha reclamat al conseller laresoluci dels 90 expedients tra-mitats des de l'Ajuntament quea hores dara encara no han tin-gut cap resoluci.

  Monrs es reuneix ambMena, conseller dEmpresa

  Acte dinauguraci amb lAlcalde de Barcelona i el President de la Generalitat

  C.GMollet del Valls

  Visita de lAlcalde al Polgon La Farinera

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 13

 • LAntena Local de la Cambra deComer de Barcelona a Molletdel Valls reprn lactivitat delseu Observatori Empresarialamb lobjectiu de donar continu-tat a lestudi de polgons indus-trials de lrea dinfluncia delAntena (Baix Valls).

  En aquest sentit, lObservato-ri sha reunit a lAntena amb lapresencia dempresaris, adminis-tracions locals i associacions em-presarials i lassistncia de repre-sentants de la UPIC (Uni de Po-lgons Industrials de Catalunya)per tal de plantejar les diferentsprioritats de la nova etapa delObservatori en la qual es pre-tn donar empenta als projectesen curs.

  Es recapitulen els temes trac-tats per lestudi i els ajuntamentsexpliquen els esforos duts a ter-me per les corporacions localsper millorar la situaci dels po-lgons que ms malparats vanquedar a lestudi. amb milloresa lasfaltatge, lilluminaci i lasenyalitzaci.

  Les empreses reconeixen els es-foros fets, per es reitera la ne-cessitat de fer treballs addicio-nals en els mbits de la mobili-tat, les telecomunicacions, el cla-vegueram i la senyalitzaci.

  NECESSITATSAl llarg de la reuni shan vi-

  sualitzen dues prioritats. Per unabanda que els polgons disposindinterlocutors clars perque lainteractuaci amb les diferentsadministracions sigui ms sen-zilla. Per altra banda la necessi-

  tat de mancomunar els serveisper tal de sumar esforos i obte-nir-ne millors resultats.

  LNIES DE TREBALLLa UPIC proposa que sacordi unprojecte per fomentar lassocia-cionisme que contempli lactivi-tat desenvolupada per lAgrupa-ci dIndustrials del Baix Valls(AIBV). Aix com tamb afirmaque sorganitzi durant el primertrimestre de 2012 una jornadade bones prctiques en la gestide polgons.

  Redacci> El centre comercialdedicat al mn de lesport, De-cathlon, celebra avui el seu pri-mer any de vida. Durant aquest365 dies, segons les xifres facili-tades per lestabliment, ms dunmili i mig de persones han pas-sat per la botiga. Resulta una xi-fra molt favorable per la cadenai molt ben valorada pels respon-sables. Asseguren que la botigade Mollet atreu visitants darreude Catalunya, gaireb el 50 percent dels visitants sn de fora dela comarca. Aquest detall, sex-plica pel fet que es tracta de labotiga ms gran que la marca ten territori catal.

  Un total de 6.000 metres qua-drats de superfcie, i ofereix totala gamma existent de productes

  de la marca en totes les vessantsesportives.

  Lalcalde de la ciutat, JosepMonrs, tamb ha valorat moltpositivament aquesta xifra ja queDecathlon ha exercit de pol da-tracci comercial per a Mollet,no noms a nivell local sin atota la comarca del Valls Orien-tal.

  Mollet14 lniavalls.cat Desembre201102

  VOL CONEIXER I REDUIR ELS SEUSCONSUMSELECTRICS I DE CALEFACCIO.

  NOSALTRES L'AJUDEM. CONSULTI'NS!!

  Sinicia una nova fase de lobservatori de lantena Sha fet balan de les actuacions de millora que shandut a terme als polgons desprs de lestudi del 2009

  RedacciMollet del Valls

  Positiu el primer anydel Decathlon Mollet

  Ajuntament de Mollet

  LAlcalde i la Regidora de Comer

  Redacci> El cap de setmanapassat va quedar inaugurat elParc de les Pruneres. Milers depersones van assistir a la posadaen marxa de les pantalles de ledsi larc daigua, tot i que els visi-tants van passejar pel parc du-rant tota la jornada.

  Ja es pot passejarpel Parc de lesPruneres

  Parc de les Pruneres

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 15

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.cat Desembre201102

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 17

 • 02Parets18

  Desembre2011lniavalls.cat

  El mn dels bolets a lEscola de la NaturaLexposici de bolets es pot visitar fins a finals de gener, fa un recull fotogrfic de les varietats ms repre-

  sentatives de lEspai Natural de Gallecs on queden recollides les caracterstiques principals de cada espcie i laseva toxicitat. Jordi Rius, membre de la Societat Catalana de Micologia, s lautor de les fotografies que es

  mostren a lEscola de la Natura de Parets fins a mitjans del gener de lany en qu estem a punt dentrar.

  El Casal de Cultura Can Butjo-sa sha sumat a la iniciativa im-pulsada per lorganitzaci Jan-gu e.V. Amb El Nadal dins du-na caixa de sabates es vol acon-seguir que aquest Nadal els nensi nenes orfes dUganda tambtinguin el seu regal.

  Lorganitzaci Jangu e.V.promou, un any ms, el seu pro-jecte per recollir joguines i ma-terial escolar dins de caixes desabates.

  EL SEU DESTUn cop shagin recollit les cai-xes de sabates amb material so-lidari a Can Butjosa es lliuraranals infants de lorfenat de Kan-kobe a Uganda. La casa dacolli-da est situada a 90 Km deKampala, la capital dUganda, aun petit poble prop del llac Vic-toria a Ugand on viuen ms que80 nens i nenes.

  Jangu e.V. s una ONG que llui-ta per millorar el futur dels or-fes ugandesos per mitj de le-ducaci, amb la finalitat daju-dar-los a desenvolupar i exercirun rol responsable dins del seucontext social i cultural.

  IDEES PER LES CAIXESLa ONG ofereix consells al seufacebook per omplir les caixesde sabates. Jangu e.V. suggereixomplir les capses de roba, comsamarretes, mitjons, equipa-cions de futbol. O daltra banda,joguines com peluixos, nines,cotxes, pilotes, puzles, llibresper acolorir, flautes. Per tam-b es contempla la opci den-viar articles de neteja: raspallsde dents, dentifrici, tovallola oguants per al bany. O si es pre-fereix, material escolar: qua-derns DIN A5, llapissos, de car-b i de colors, maquinetes o go-mes. La ONG suggereix afegir ala capsa una carta o un dibuixper saber qui els fa el regal.

  Nadal solidari a Can ButjosaEl Casal de Can Butjosa se suma a la iniciativa JanguBox: El Nadal dins duna caixa de sabates

  M. GmezParets

  Redacci> Parets tindr unanova zona destacionament. ElCentre dAssistncia Primria deParets comptar amb una novazona daparcament per als usua-ris. El projecte ha estat elaboratpels Serveis dobres i lrea deVia Pblica i Cohesi Territorialde lAjuntament de Parets. La-parcament es far a un solar p-blic al costat de ledifici del CAPi ocupar 1.200 metres quadrats.

  Es projecta unazona de parkingal CAP de Parets

  M.G.> Una fuita dcid clorh-dric dun cami va activar elTRANSCAT al polgon Llevant.El Pla especial demergncia peraccidents en el transport de mer-caderies perilloses per carreterai ferrocarril de Catalunya va seractivat per Protecci Civil du-rant uns minuts i ara est desac-tivada. La fuita ha sigut de no-ms 10 litres, segons els Bom-bers de la Generalitat.

  Sactiva lalertaTRANSCAT alpolgon Llevant

  Nen de Kankobe

  Redacci> El carrer de la Re-pblica, des de lavinguda de Ca-talunya i fins al carrer Prat de laRiba, donar accs a la nova zonacomercial i d'oci del Sector IVE-CO. El de la Repblica enllaarlEixample amb la nova zona co-mercial i doci. Aquest tram devia esdev una continuaci delcarrer dAlfons XIII. Tindr un

  sol sentit de la circulaci i zonadestacionament en una de lesbandes. Tamb es collocar ar-brat viari en totes dues voreres.Es preveu que les obres estiguintotalment enllestides a inicis delmes de desembre. Properament,tamb sha previst la construcciduna petita plaa que se situaral final del carrer.

  El carrer Repblica esconvertiren lloc de pas

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 19

 • 02Santa Perptua20

  Desembre2011lniavalls.cat

  Campanya de reciclatge Fins el 5 de juny de 2012 es presenta la campanya de refor de separaci de matria orgnica.

  Es repartir informaci porta a porta de la campanya a totes les vivendes i establiments comer-cials del municipi. Tots els vens tindran un trptic informatiu. Tamb es far una recollida de les

  dades relatives a la recollida selectiva de cada vivenda i local.

  Una delegaci municipal va visi-tar el castell de Can Tai. L'Ajun-tament de Santa Perptua treba-lla per elaborar un projecte percrear un Centre Integral de Re-cursos per a persones amb dis-capacitat al municipi. La inicia-tiva compta amb el suport d'al-tres administracions locals comla de Poliny i la Llagosta.

  La voluntat municipal s pre-sentar una proposta a la conse-lleria de Benestar Social per talque posi damunt la taula la pos-sibilitat que a Santa Perptua hihagi un centre per a discapaci-tats que inclogui un centre d'e-ducaci especial, ocupacional, te-raputic, de dia, pisos tutelats oformaci de monitors.

  L'Ajuntament pretn aconse-guir suport econmic per aquestprojecte, per aquest motiu l'al-caldessa de Santa Perptua, Isa-bel Garcia i el regidor de Benes-

  tar Social Francesc Rodrguezvan visitar el divendres 18 de no-vembre les installacions del Cas-tell de Can Tai amb responsa-bles de l'Obra Social La Caixa pertal de mostrar-los la iniciativa ila possible ubicaci d'aquest cen-tre per a discapacitats. FrancescRodrguez ha explicat que 'la ini-ciativa de crear aquest centre pera discapacitats neix de l'Ajunta-

  ment i dels contactes que man-tenim amb les entitats que tre-ballen amb els collectius de dis-capacitats al nostre municipi'.

  El passat dimecres 9 de no-vembre Isabel Garcia i FrancescRodrguez es van reunir amb elconseller de Benestar Social, Jo-sep Llus Cleries i van exposar-lila necessitat d'un centre per adiscapacitats.

  Un centre per a discapacitatsLAjuntament de Santa Perptua vol impulsar el projecte en collaboraci amb Poliny i la Llagosta

  AjuntamentSanta Perptua

  Redacci> LAjuntament deSanta Perptua de Mogoda donasuport lorganitzaci i celebracidel Gran Recapte d'Aliments queal municipi promou la Taula deControl Social de la Crisi. La ini-ciativa ha motivat la installacide caixes de recollida d'alimentsals edificis de l'Ajuntament i dela Granja Soldevila.

  LAjuntamentrecolza la tascadel Gran Recapte

  Redacci> Prop de 1.300 alum-nes de les escoles Bernat de Mo-goda, La Florida, Santa Perp-tua, Santiga, Escola Tabor i elCollegi Sagrada Famlia, junta-ment amb els instituts EstelaIbrica i Rovira-Forns visitaranfins al 18 de desembre l'exposi-ci del fotoperiodista Kim Man-resa Escoles d'altres mons.

  1300 alumnesvisiten Escolesdaltres mons

  Castell de Can Tai. Foto: Arxiu

  M.G.> Se suspn la vaga con-vocada per al desembre. Aques-ta s la decisi que ha pres laplantilla desprs de la reuniamb la direcci de la companyia,que ha comptat amb la mediacidel departament de Treball.Els treballadors de la plata dePanrico de Santa Perptua deMogoda han decidit suspendrela vaga que havien convocat del'1 al 31 de desembre per protes-

  tar per l'expedient de regulacid'ocupaci (ERO) que preparal'empresa i que afecta 464 treba-lladors de la fbrica. La plantillaha pres aquesta decisi desprsde la reuni que ha mantingutaquest dimecres amb la direccide la companyia, i amb la media-ci del Departament de Treball.La trobada ha perms a les partsapropar postures i han acordatobrir un perode de negociaci.

  Panrico ha desconvocatla vaga del desembre

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 21

 • 02Llagosta22

  Desembre2011lniavalls.cat

  El dissabte 3, la Llagosta esdev solidriaEl dissabte 3 hi ha diverses activitats per recaptar fons per la Marat 2011. Dunabanda, les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de la Llagosta organitzen un

  mercat solidari d'objectes de segona m per recaptar fons per a la Marat de TV3.Tamb hi haur un mercat de fotografies organitzat per Foto-club de la Llagosta.

  Lobjectiu de lacord s formarprofessionals i acreditar treba-lladors en el sector de les activi-tats fsico-esportives de lleure.La iniciativa vol promoure acti-vitat empresarial amb el projec-te "Suem la samarreta i ens mu-llem contra l'atur", promogut per

  l'Ajuntament de la Llagosta ambel suport de l'escola Sant Gerva-si. La darrera entitat adherida aaquesta proposta ha sigut elConsell Comarcal del VallsOriental.

  Per fer ms gran aquesta unisha celebrat una trobada a lasala de plens del Consell Comar-cal, el president del Consell Co-

  marcal, Jos Orive, i l'alcalde dela Llagosta, Alberto Lpez, hanformalitzat el conveni de colla-boraci entre les dues adminis-tracions en relaci a aquest pro-jecte de qualificaci professionalen el sector de les activitats fsi-co-esportives de lleure.

  Orive, sobre el projecte, hadestacat que "s un bon exemplede com els agents socioecon-mics apostem pel treball conjuntper incrementar els nivells d'o-cupaci cap a sectors presents al'entorn que mostren dinamismea l'hora de generar ocupaci".

  Alberto Lpez ha assenyalatque "aquest s un projecte que eslidera des de la Llagosta, per sun projecte per a tota la comar-ca que vol anar ms enll decombatre l'atur des de la forma-ci fomentant l'activitat empre-sarial".

  El projecte "Suem la samarre-ta" va nixer a l'Ajuntament dela Llagosta i l'escola Sant Gerva-si de Mollet del Valls.

  Suar la samarreta contra laturEl Consell Comarcal i lAjuntament de la Llagostasignen un acord per potenciar la formaci esportiva

  M.GmezLa Llagosta

  M.G.> L'Ajuntament de la Lla-gosta va celebrar un Ple institu-cional per commemorar el 75aniversari de la constituci delmunicipi. L'acte es va fer al Cen-tre Cultural, a la plaa de l'alcal-de Sis Pons. El Govern de la Ge-neralitat de Catalunya va apro-var al 1936 la divisi de la Lla-gosta del municipi de Sant Fost.

  La Llagosta fa 75anys i ho celebraamb un ple

  M.G.> L'associaci de volunta-ris Rems, de la Llagosta, ha ini-ciat una campanya per captarnous voluntaris. Rems est for-mat per un grup altruista que im-pulsa projectes solidaris. L'enti-tat dna suport a diferents inicia-tives municipals d'Acci Social iSalut Pblica, com l'adquisici idistribuci d'aliments.

  Rems inicia lacampanya per atrobar voluntaris

  M.G.> LAjuntament de La Lla-gosta ha organitzat una trobadade minihandbol per recaptar di-ners per a la Marat de TV3, queenguany est dedicada a la inves-tigaci per a la regeneraci itransplantament drgans i tei-xits. Lequip de la Llagosta par-ticipar organitzant un dobleacte que es desenvolupar al Pa-vell Riera Seca del nostre mu-nicipi durant el dia 6.

  Els partits comenaran a dosquarts de 10 i sallargaran fins almigdia. La trobada de minihand-bol emmarcada dins el circuit deTrobades Handbolicat de la Fe-deraci Catalana dHandbol on,equips de les categories alev ibenjam mixte dels clubs FBMGranollers, PME Les Franque-ses, BM Poliny, H. Cerdanyolai EIE La Llagosta, jugaran un se-guit de partits de curta durada.

  LHandbol Llagostencamb La Marat de TV3

  Jos Orive i Alberto Lpez a la foto de famlia. Foto: Aj. Llagosta

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 23

 • 02Sant Fost Martorellles24

  Desembre2011lniavalls.cat

  III Concurs de Pessebres a Sant FostLAjuntament de Sant Fost convoca el III Concurs de Pessebres,amb lobjectiu de fomentar i promoure la creativitat artstica i laparticipaci ciutadana en les tradicions nadalenques. Si sou uns

  artistes, les inscripcions es poden fer a lAjuntament fins el dia 9..

  LAlcalde de Martorelles, Ro-muald Velasco, ha enviat un co-municat als mitjans desmentintlaband de lalcaldia. El deMartorelles ha rebut diversestrucades de comiat i vol aclarir,citant un comunicat oficial: nos cert que abandoni lactual c-rrec dAlcalde de Martorelles.

  Romuald Velasco ha explicatque, en un principi, volia aban-donar la dedicaci exclusivaamb lautoritzaci del Ple de laCorporaci. El motiu era la sevareincorporaci a lempresa ontreballava al 2004. Per, final-ment, se li ha denegat la torna-da i per tant, a lalcaldia, totcontinuar com fins ara.

  Velasco havia valorat el bonclima poltic de Martorelles ija havia pres una decisi.Aquest fet, a ulls de lalcalde,permetia una reducci en laseva dedicaci exclusiva. En el

  comunicat sexplica que, la de-dicaci parcial de lalcalde hau-ria suposat un estalvi econ-mic al Consistori durant aquesttemps.

  ACOMIADAMENTLempresa on Velasco haviasollicitat la reincorporaci ha

  donat una negativa a lalcalde iaquest considera, per tant, quees tracta dun acomiadamentimprocedent. La companyia lihavia fet una excedncia per c-rrec pblic des de finals dabrildel 2009 amb motiu dela sevaentrada com Alcalde de lAjun-tament de Martorelles.

  Velasco: No deixo el crrecLAlcalde de Martorelles continua amb dedicaci exclusivadesprs de no poder reincorporar-se al sector privat

  Marc GmezMartorelles

  Martorelles> El dissabte 3 hiha programada una visita guia-da per Martorelles i Santa Mariade Martorelles que surt de la Bi-blioteca Montserrat Roig. El guiade la visita ser lexpert en his-tria local Joan Sanjuan. Lhis-toriador portar als inscrits aveure el Mehir de Martorelles,l'esglsia de Santa Maria de Mar-torelles, ledifici de la Plaa delRei i Carboneres, entre daltres.

  El dissabte hi hauna cita amb lahistria local

  Sant Fost> Aquest any, per talde contenir la despesa, sha re-dut sostensiblement la decora-ci nadalenca i sha concentrat ala zona amb ms activitats iafluncia de gent. Tot i aix, sa-nima als vens a decorar cases icarrers amb materials pocs cos-tosos, reciclats i no contami-nants, per mantenir lessncia depoble i crear un ambient ms fes-tiu i acollidor per a santfostencs.

  Menys llums deNadal als carrersde Sant Fost

  Romuald Velasco, Alcalde de Martorelles. Foto: AEM

  Sant Fost> Una imatge, unpensament s una proposta pera una exposici collectiva. Lainiciativa forma part de les acti-vitats nadalenques de LAteneude Sant Fost. Una imatge, unpensament vol convertir-se enuna exposici collectiva, fruit dela imaginaci i la combinaci dela imatge amb un pensament po-

  sitiu. Aquells que vulguin parti-cipar en lobra conjunta nomscal que aportin una imatge, quepot ser una fotografia, un dibuixo una pinturaa on hi hagi escritun pensament positiu. El mate-rial es pot lliurar a lOficina dA-tenci Ciutadana (OAC) fins el 9de desembre. El dia 13 sinaugu-rar lexposici a LAteneu

  Sant Fost proposa un Nadal dimaginaci

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 25

 • 02Comarca26

  Desembre2011lniavalls.cat

  Qui no sanuncia no ven! a La Roca del VallsFins al 12 de mar es pot visitar a La Roca del Valls una exposici que reuneix els anuncis publici-

  taris creats per ms de cinquanta artistes catalans, com Opisso, Casas, Utrillo, Dal o Mir que alllarg de quatre dcades, de 1888 a 1929, van desenvolupar un llenguatge visual publicitari, adap-

  tant els codis i els gneres artstics tradicionals als gustos immediats de la societat.

  Les Mongetes del Ganxet es con-verteixen en protagonistes du-na primera trobada popular en-torn daquesta llegum. El diu-menge 4 de desembre tindr llocla 1 Festa de la Mongeta delGanxet de les Franqueses, orga-nitzada pel Consell de Poble deLlerona i amb la collaboraci delrestaurant Ca la Mestra, Pagesosde Llerona i lrea dAgricultu-ra, Territori i Sostenibilitat delAjuntament de les Franquesesdel Valls. Aquesta festa ha estatpresentada aquest dimecres almigdia en roda de premsa per lapresidenta del Consell de Poblede Llerona, Rosa Pruna; lalcal-de de les Franqueses, FrancescColom; i Jaume Lloreda, delrestaurant de Ca la Mestra. Tam-b era present a lacte el regidordEsports, Jos Ramrez. La fes-ta comenar a dos quarts dunadel migdia al jard del Consell de

  Poble de Llerona, on es far unabatuda i garbellada de les mon-getes com es feia antigament.

  TAST POPULARCap a dos quarts de dues tindrlloc un tast popular de mongetesdel ganxet, cuites al restaurantde Ca la Mestra. Aquesta activi-tat ser gratuta i sen couran en-

  tre 10 i 12 quilos de mongetes,per unes 500 racions aproxima-dament, cedides per diversos pa-gesos de Llerona.

  Llerona que s el poble delValls Oriental, Valls Occiden-tal i Maresme on es produeixms mongeta del ganxet, ha ex-plicat Rosa Pruna, presidenta delConsell de Poble de Llerona.

  RedacciLes Franqueses-Llerona

  Cardedeu> Avui, la UBC (Unide Botiguers i Comerciants deCardedeu) amb la collaboracide la Regidoria de Promoci Eco-nmica, celebrar a la Sala Sa-rau una trobada-sopar oberta atots els botiguers i comerciantsde Cardedeu . Lorganitzaci creuque s un bon moment per tro-bar-nos en un ambient dists onpoder compartir una bona esto-na abans de Nadal.

  La UBC celebra el primer soparde Rebotiga

  Canovelles> LAjuntament deCanovelles ha engegat el Projec-te Paret Viva als Polgons d'Ac-tivitat Econmica. La iniciativaes fa en collaboraci amb el Ser-vei dInfncia i Joventut. El muren blanc del carrer Barcelonacantonada amb Juan de la Ciervapassar a tenir dibuixos i colorsfets pels joves de la zona. Es faruna cessi de trams de paretblanca per fer-hi grafitis.

  Una paret blancaes convertir enun mural ciutad

  Durant la presentaci de la 1a Festa de la Mongeta del Ganxet. Foto: AJ.

  Vallromanes> La regidoria deSanitat de lAjuntament de Vall-romanes i el Club Trinxacamesvan organitzar, fa una setmana,la Primera Caminada per la Sa-lut, que enguany anava dedica-da a linvestigaci del cncer.

  Es van recollir 1.157 eurosprovinents de les inscripcions iaportacions voluntries dels gai-

  reb 300 participants que van as-sistir-hi. El doctor Miquel Prats,metge especialista en patologiamamria va expressar el seu re-colzament en una ponncia.Prats va dir que els diners queshan tret de la caminada servi-ran per aportar un granet de so-rra amb la investigaci de la ma-laltia i fer gaudir als participants.

  Vallromanes recullfons contra el cncer

  La Mongeta de GanxetDiumenge 4 de desembre, se celebra la 1a Festa dela Mongeta del Ganxet al Consell de Poble de Llerona

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 27

 • Per a publicitat: [email protected]

 • Per a publicitat: [email protected] 29lniavalls.cat

 • Comarca30 lniavalls.cat Desembre201102

  La Roca> Dissabte 26 es va ferlentrega de premis de la 14a edi-ci del Rom Planas i Mir dememorials populars. El certamenest organitzat per lArea de Cul-tura de lAjuntament de la Rocadel Valls i lAssociaci Amics de lArxiu de la Memria Popular. La Menci Especial del Jurat Po-pular de la 14a edici del Premi

  ha estat atorgada a lobra Epis-tolari, dAugust Panyella i Jor-di Sabater. El premi va ser enviata Jordi Panyella i Carbonell, netdAugust Panyella Gmez

  Lobra guanyadora de la 14aedici del Premi Rom Planas iMir va ser Fa molts anys queho vaig viure de Salut Guilla-mon Ametller.

  Sentreguen els premisRom Planas i Mir

  Els nous membres del ConselldInfants de Cardedeu es vanpresentar divendres en un acteon tamb es van acomiadar elsantics consellers.

  PROJECTE RENOVATEnguany el Consell dInfants harenovat el seu projecte i ha in-trodut canvis en la organitza-ci i en el funcionament. Aquestcurs, els consellers fan sis deprimria i primer dESO i nohan estat escollits pel seu grup

  de classe, sin que els 20 repre-sentants sn infants i joves queshan presentat com a volunta-ris per a formar-ne part. Pel quefa al funcionament, a partir da-quest curs es treballar per te-mes o per projectes.

  En concret, enguany es tre-ballar amb els mitjans de co-municaci locals, una feina quetindr continutat durant totlany i que es presentar a le-quip de govern a final de curs.

  Tamb ha canviat el lloc detrobada: les reunions es faran ala Txtil Rase el segon dijous decada mes. Aquest curs tamb es

  potenciar el bloc creat recent-ment i que ha de servir dinter-canvi dinformaci i consultadels consellers.

  El Consell dInfants s lrgande participaci on els nois i noiespoden expressar les seves opi-nions i els seus interessos en totsaquells assumptes de la vida delmunicipi que els afecten.

  El Consell dinfants s, doncs,un espai de participaci polti-ca dels infants amb conseqn-cies i efectes educatius, i que tper missi principal la presa depoder per expressar la seva opi-ni.

  Els ms joves com a consellersLAjuntament de Cardedeu ha presentat els nousmembres del Consell dInfants de la zona

  Els nous membres del Consell dInfants. Foto: AJ.C

  Marc GmezCardedeu

  Sant Celoni>Un motorista hamort aquest dimecres desprs dexocar contra un turisme en la ca-rretera C-35 al Km 59, a l'alturade Sant Celoni, al Valls Orien-tal, segons ha informat el SCT(Servei Catal de Trnsit). Laconductora del cotxe ha resulta-da ferit lleu. Els es van produirel dimecres 30, poc abans de les

  9 del mat hores per causes quees desconeixen. L'accident vaobligar a tallar, durant unes ho-res, la carretera en adrea sud,cap a Granollers. Els Mossosd'Esquadra van desviar el trficper l'interior de la poblaci.Allloc del sinistre s'han desplaatquatre dotacions policials, unade Bombers i dues ambulncies.

  Mor un motorista perxocar amb un turisme

  Premis Rom Planas i Mir

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.catDesembre201102 31

 • Per a publicitat: [email protected] lniavalls.cat Desembre201102

  *4noches en camarote interior cudruple 4 desayunos 2almuerzos, 2 cenas, cena fin deao con bebidas y uvas de la suerte y 3 consumiciones durante la fiesta. Tasas.

  **precio por adulto en habitacin doble. Nios GRATIS slo pagan tasas. Vuelo de ida yvuelta desde Barcelona con AF en clase R. tasas areas incluidas (109 eur ), 2noches enrgimen de alojamiento desayuno en el Hotel Disney Santa Fe en habitacin standard, 3dias de entradas a los parques. Seguro de viaje.

  ***2 noches en el Alberge Les Estades. Forfait+material+comida en pistas+2horas declases diarias.

  FIN DEAO ROMA

  CONGRIMALDILINES

  DESDE372*

  VIVE LA NAVIDAD ENDISNEYLANDPARIS DESDE

  447**

  CRUCEROS2012 A LOSMEJORES PRECIOS

  DA LA BIENVENIDA

  AL 2012 EN LACOSTA

  CATALANA DESDE 186

  PRECIOSESPECIALESde SKI PARA

  GRUPOS ESCOLARES

  DESDE125***

  PORTAVENTURAESPECIALNAVIDAD Y

  FIN DE AO.

  VIAJA ARUSIA CON

  LOS MEJORESESPECIALISTAS

  NEOFELISTRAVEL

  LINIAVALLES378 (Pgina 01)LINIAVALLES378 (Pgina 02)LINIAVALLES378 (Pgina 03)LINIAVALLES378 (Pgina 04)LINIAVALLES378 (Pgina 05)LINIAVALLES378 (Pgina 06)LINIAVALLES378 (Pgina 07)LINIAVALLES378 (Pgina 08)LINIAVALLES378 (Pgina 09)LINIAVALLES378 (Pgina 10)LINIAVALLES378 (Pgina 11)LINIAVALLES378 (Pgina 12)LINIAVALLES378 (Pgina 13)LINIAVALLES378 (Pgina 14)LINIAVALLES378 (Pgina 15)LINIAVALLES378 (Pgina 16LINIAVALLES378 (Pgina 17)LINIAVALLES378 (Pgina 18)LINIAVALLES378 (Pgina 19)LINIAVALLES378 (Pgina 20)LINIAVALLES378 (Pgina 21)LINIAVALLES378 (Pgina 22)LINIAVALLES378 (Pgina 23)LINIAVALLES378 (Pgina 24)LINIAVALLES378 (Pgina 25)LINIAVALLES378 (Pgina 26)LINIAVALLES378 (Pgina 27)LINIAVALLES378 (Pgina 28)LINIAVALLES378 (Pgina 29)LINIAVALLES378 (Pgina 30)LINIAVALLES378 (Pgina 31)LINIAVALLES378 (Pgina 32)