of 48 /48
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 11 de març de 2011 · Núm. 344 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat 12 Foto: Llibre ‘Rabasa Derbi, 1922-1987’, cedit per Josep Isern 4 Nova manifestació pels joves atropellats a Sant Fost el 2010 La marxa està convocada per al 26 de març > El conductor, que anava begut, està en llibertat Derbi, final de trajecte 89 anys després Les Franqueses CDC decideix prescindir de Torné com a cap de llista Esports L’última etapa de la Volta a Catalunya sortirà de Parets 6 45 La multinacional Piaggio decideix tancar la factoria de Martorelles

Línia Vallès 444

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 444

Text of Línia Vallès 444

 • redacci 93 519 43 96 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  lniavalls11 de mar de 2011 Nm. 344 Any XI 19.000 exemplars www.liniavalles.cat

  12

  Foto: Llib

  re R

  ab

  asa

  De

  rbi, 1

  92

  2-1

  98

  7, ce

  dit p

  er Jo

  sep

  Isern

  4

  Nova manifestaci pels jovesatropellats a Sant Fost el 2010La marxa est convocada per al 26 de mar > El conductor, que anava begut, est en llibertat

  Derbi, final de trajecte89 anys desprs

  Les FranquesesCDC decideix prescindir de Torncom a cap de llista

  EsportsLltima etapa de la Volta a Catalunyasortir de Parets

  6

  45

  La multinacional Piaggio decideix tancar la factoria de Martorelles

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]

  2011112 lniavalls www.liniavalles.cat

 • En portada 3lniavallsMar201111www.liniavalles.cat

  Derbi: 1922-2011La firma send la producci cap a Itlia per garantir una major eficincia i productivitat> La plantilla es reunir dem en assemblea per decidir les accions contra el tancament

  Foto: Llibre Rabasa Derbi, 1922-1987, cedit per Josep Isern

  No fa ni tres setmanes que el pre-sident del comit dempresa deDerbi, Josep Maria Farrs, presa-giava que la planta de Martorellestancaria abans de lestiu, i les se-ves sospites shan confirmat abansdel previst. El grup Piaggio haanunciat que traslladar la produc-ci a Itlia i que deixar al carrerels ms de 200 treballadors de laplanta. La declaraci que van sig-nar els alcaldes de Mollet, SantFost, Martorelles i Santa Maria i elConsell Comarcal del Valls Orien-tal el 21 de febrer passat no ha tin-gut lefecte esperat i una novaempresa del Baix Valls tancardefinitivament. I no es tracta dequalsevol empresa, sin duna deles histriques firmes catalanesque han portat el nom de Marto-relles i Catalunya arreu del mn.

  La crisi sembla castigar despe-cial manera el Baix Valls, que almaig veur com marxa Ficosa deMollet i que est a lespera de co-nixer el futur de Cacaolat, a Pa-rets. Altres, com Valeo, han pogutarribar a acords que han resultatsatisfactoris per als treballadors enlactual context, amb prejubila-cions a partir dels 55 anys i el com-proms de mantenir locupacide la planta de Martorelles durantels propers cinc anys.

  ABANS DEL PREVISTEl grup Piaggio va anunciar la re-estructuraci de les activitats alestat espanyol durant el conselldadministraci reunit a Mildillluns passat. En un comunicat,la firma assegura que el projecteconsisteix en la deslocalitzaci dela producci del grup itali per ra-cionalitzar lestructura de produc-ci del grup a Europa, garantintuna major eficncia i productivi-

  tat, i per millorar la competitivi-tat del producte Derbi vehicles,per donar suport al creixement deles quotes de mercat de la marcaespanyola. Dimecres al mat,Piaggio va comunicar la decisials treballadors que, en paraulesde Josep Maria Farrs, estanmolt desanimats.

  Encara no se sap la data defi-nitiva del tancament de la plan-ta perqu no sha presentat lEx-pedient de Regulaci dOcupaci.Piaggio el justificar allegantprdues econmiques, uns ar-guments que no se sostenen decap manera, segons el comitdempresa, perqu lany passatvan haver-hi beneficis. Hem delluitar i espero que lanunci no escompleixi. Derbi ha donat moltprestigi i sha de fer alguna cosa,diu Josep Maria Farrs. La plan-tilla de Derbi est convocadadem dissabte a les deu del mata lEnvelat de Martorelles. All se

  celebrar una assemblea durantla qual es decidiran els accions adur a terme a partir dara per evi-tar el tancament: Farem tot elque faci falta per a qu ens enten-guin, afegeix. Lassemblea coin-cidir amb el ple municipal dur-gncia que ha convocat lAjunta-ment de Martorelles per rebut-jar aquest tancament mitjanantuna moci de consens entre totsels grups poltics amb represen-taci al consistori.

  DES DEL 1922Lany 1922, Sime Rabasa i Sin-gla, amb lajut dels seus ger-mans, va obrir un petit taller dereparaci i lloguer de bicicletes.Tres anys desprs naixia la rasocial Rabasa i Sol, amb seu aMollet i, lany 1931, es va iniciarla construcci de ledifici de la ca-rretera de Badalona, embri delque avui s Derbi. No va ser finsa lany 1950 quan Bicicletes Ra-

  basa es va convertir en NacionalMotor, S.A. i quan es va presen-tar el nou model de lempresa:una motocicleta de 250cc i 9CVanomenada Derbi. Trenta anysms tard, desprs del llanamentdels models Variant, 1001 i 2002i de la srie Sport Coppa (74cc),la marca era coneguda arreu delmn. Desprs danys de glria perles victries esportives, Piaggio vacomprar la firma a la famlia Ra-basa lany 2001. Al setembre del2009, lempresa es va dividir entres seccions per fer-la ms via-ble i, a finals dany, la planta deMartorelles va perdre els mo-dels de 50 i 125cc. Al gener del2010 van haver-hi els primersacomiadaments, 53 fins a la-nunci de final de lactivitat defi-nitiu. Al setembre del mateixany van arribar els primers ru-mors de tancament.

  Continua a la pgina segent

  E. AlfaroMartorelles

  Lany 1979 Derbi amplia les installacions de la carretera de Badalona, que es van estrenar amb la petita seu de Bicicletas Rabasa, fins als 15.000 metres quadrats

 • Comarca4Mar

  201111lniavalls www.liniavalles.cat

  Rebuig unnime a la fi dunaempresa histrica del Valls

  Lanunci del tancament de Der-bi ha provocat rpides reaccionsdes de diferents sectors, comen-ant pels sindicats, que com elsajuntaments de Martorells i Mo-llet han rebutjat la decisi dePiaggio. CCOO considera que noexisteixen motius que justifiquinel tancament, ja que la planta deMartorelles ha obtingut beneficisen els darrers exercicis, no tprdues econmiques i s una deles ms eficients del grup; a msa ms, a diferncia de les plantesitalianes, durant el 2010 ha acon-seguit reduir els costos de pro-ducci per unitat en un 11%. Elsindicat exigeix a la multinacio-nal que replantegi aquesta deci-si i proposi un pla de viabilitatper a les factories catalanes, queocupen unes 200 persones; i ins-ta les administracions, especial-ment la Generalitat, a prendremesures en defensa del sector dela indstria de la moto al nostrepas i a intervenir davant lesmultinacionals Piaggio i Yamahaper garantir la continutat delactivitat productiva i el mante-niment dels llocs de treball de lesplantes que tenen a Catalunya.

  En el mateix sentit sha mani-festat la UGT: Lluitarem per aqu el sector de la indstria nodesaparegui, posant-nos a dispo-sici de les treballadores i treba-lladors de Derbi per a qu no per-din els seus llocs de treball. Aixmateix, el sindicat ha criticat

  que el director de Relacions La-borals de la Generalitat s'hagi ne-gat a parlar del tancament i queno pugui fer res fins que no espresenti l'ERO. Per a la UGT, elgovern ha decidit desentendre'sde la crtica situaci de Derbi i nofer res per intentar mantenir lafbrica, els 200 llocs de treball iuna marca catalana histrica.

  DECLARACI CONJUNTAJa el 21 de febrer, el president delConsell Comarcal, Antonio Rs-quez, i els alcaldes de Mollet, Jo-sep Monrs; Sant Fost, Montser -rat Sanmart; Martorelles, Ro-muald Velasco, i Santa Maria,Montserrat Cobo, van signar undocument en el qual demanavenajut a les administracions pbli-ques. De les empreses menciona-des en la declaraci, noms Va-leo ha aconseguit arribar a unacord satisfactori per als treballa-dors.

  LAjuntament de Martorelles,a ms, demanar una reuniamb la direcci de Nacional Mo-tor Sau i la Subdirecci Generalde Poltica Industrial de la Gene-ralitat per conixer de primeram els detalls daquest tanca-ment. Tamb exigir el compli-ment dels compromisos del2009, que garantien fins a lany2012 la producci de models de50 i 125 cc. LAjuntament deMollet tamb ha reiterat el seuple suport als treballadors deDerbi i sha posat a la seva dispo-sici per a les possibles negocia-cions amb lempresa.

  Foto: Eduardo Benito

  Concentraci de la plantilla a les portes de lAjuntament de Martorelles

  E. A.Martorelles

  El concurs de creditors deCacaolat genera incertesaEl comit dempresa i els sindicats creuen que s unpas necessari per desvincular-se de Nueva Rumasa

  Sara ArroyoParets

  A Catalunya, Cacaolat t el mono-poli en les peticions dun batut dexocolata en qualsevol bar: UnCacaolat, si us plau. Lemblem-tica marca catalana sha distingitexageradament de la competn-cia, sent directament el productems demandat de la seva classe.Si el tancament de Derbi ha pro-tagonitzat aquesta setmana negraper a la indstria baixvallesana, lasituaci de Cacaolat, amb ms de200 treballadors al centre logs-tic de Parets, no s ms esperan-adora. Aquesta setmana, fontssindicals confirmaven a LniaValls que la direcci del grup hadecidit presentar l'empresa alconcurs de creditors, complintamb les demandes dels treballa-dors, que han vist aquest pas"necessari" per tal de desvincular-se finalment de Nueva Rumasa.Segons ha explicat el secretari ge-neral de la Federaci Agroali-mentria de la UGT, David Papiol,s el grup Clesa "qui est desag-nant Cacaolat": "Per si sol, elgrup de batuts funciona b", ex-

  Foto: E.Benito

  El centre logstic est al polgon Can Volart de Parets

  plica. Tant el president del comi-t d'empresa, Miguel Miguel, comPapiol, coincideixen en celebrarl'entrada al concurs de creditors:"No ens fa por", afirmen mentrefan referncia directament a la"solvncia de l'empresa". Tot iaix, s que hi ha preocupaci pelmanteniment dels llocs del treballi per la incertesa que suposa ha-ver de passar per aquest trmit.La crisi de Nueva Rumasa ha es-quitxat fins a tal punt l'emblem-tica empresa catalana, que moltstreballadors continuen sense ha-ver cobrat les nmines dels me-

  sos anteriors. La plantilla tambha acudit a la Generalitat per talque intervingui i pugui salvarlempresa.

  MOBILITZACIONSAquest dissabte fletaran dos au-tocars des de Parets per sumar-sea la manifestaci que els emple-ats de Nueva Rumasa faran aMadrid. A la seu paretana hi hau-r mobilitzacions cada divendres,i el proper 18 de mar les protes-tes es concentraran a Barcelonaper tal que es respectin els llocs detreball de tots els empleats.

  Alstom estudia retallar plantilla a Santa Perptua

  Els representants sindicals dAls-tom i lalta direcci shan reunitaquests dies a Pars per estudiarpossibles retallades de plantilla aSanta Perptua. El grup francsconsidera que la capacitat de pro-ducci i la plantilla de lempresas superior a la previsi planeja-da per als propers anys, que dis-minuir en un 70% les xifres as-solides darrerament. Les obres

  vinculades a la xarxa del TAV i larenovaci de combois ha estat laclau de la supervivncia de lem-presa fins al moment, que tambha pogut solventar el sotrac eco-nmic amb projectes a lexterior.Tot i aix, a hores dara sestudiasi lERE aplicat a Santa Perptuades de fa sis mesos s suficientper a la salut econmica de la fac-toria. En el moment del tanca-ment daquesta edici, estava pre-vista una reuni a Pars per estu-diar una retallada de plantilla.

  RedacciSanta Perptua

  La plantilla dAlstom

 • 5Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

 • Comarca6Mar

  201111lniavalls www.liniavalles.cat

  Del cop de fal al cop de punyCDC descarta Francesc Torn com a candidat a les Franqueses > CDC va comunicar la decisi als militants dilluns en una reuni tensa > El cap de llista es coneixer en pocs dies

  Jos Antonio PilarLes Franqueses

  Desprs de setmanes dincertesalincgnita sha desvetllat: Fran-cesc Torn no ser el candidat deCiU a les Franqueses per a leseleccions municipals del proper22 de maig. Aix ho ha decidit ladirecci nacional de Convergn-cia De mocrtica de Catalunya(CDC), i aix es va comunicar di-lluns passat a la trentena de mi-litants que van assistir a lassem -blea extraordinria celebrada a laseu de Corr dAmunt. En lactevan participar el diputat i presi-dent a les comarques de la regimetropolitana, Jordi Turull; elpresident comarcal, Feliu Gui-llaumes; i el vicesecretari de Po-ltica Territorial, Llus Coromi-nas.

  NI TORN, NI JIMNEZDesprs de setmanes de silenciautoimposat entorn de la identi-tat del cap de llista, CDC va dei-xar clar dilluns que no comptaamb lexalcalde. Els tres emissa-ris de la direcci nacional van ex-posar amb claredat meridianaels motius pels quals FrancescTorn ha quedat finalment des-cartat. Per sobre de tots ells des-taca lalta conflictivitat que exis-teix entre els socis de la federaci.

  Per tamb hi ha altres raonsque tenen una relaci directaamb lexcandidat i la seva perso-nalitat: 1) Intentar fer xantatge alpartit en la confecci de la candi-datura del 2007, volent imposarla seva voluntat respecte determi-nats noms i negant-se a presen-tar la proposta de CiU fins a 10minuts abans dexhaurir-se eltermini donat per la Junta Elec-toral. 2) La creaci duna forma-ci poltica parallela, pas que jas en si mateix motiu dexpulsii haver donat ja instruccions a unadvocat per tal que faci els tr-mits necessaris per registrar-ladavant lorganisme competentde cara a les properes eleccions

  del 22 de maig. I 3) No acceptarla proposta de renovaci que li vaser plantejada des de Barcelona.

  La lentitud amb qu la direc-ci nacional de CDC ha gestionatla crisi oberta per lelecci delcandidat de les Franqueses haperjudicat la formaci i ha donatpeu a massa es pe cu la ci ons. Pa-rallelament, aquest procs li haservit a la direcci nacional perafianar la seva postura davant elcomit local i els militants de ba -se. Turull, Guillaumes i Coromi-nes han marcat el tempus, cons-cients que tenien la fora del seucostat. I un as a la mniga que nohan dubtat en utilitzar: els esta-tuts de la federaci de CiU esta-bleixen que, en cas de no arribara un acord en lm bit local, la de-cisi final li correspon als rganssuperiors.

  Per Torn no s, ni molt me -nys, lnic damnificat daques taoperaci denderroc. Ell no for-mar part de la candidatura deCiU a les Franqueses, per tam-poc ho far el seu mxim rivaldins la federaci a nivell local: eltamb regidor i president comar -cal dUDC, Ferran Jimnez. Capdels dos volia compartir la llistaamb laltre i, amb la mesura sa-lomnica aplicada, tots dos hanaconseguit el seu objectiu.

  UN RETIR DAURATLes direccions nacionals de CDCi UDC han negociat una sortidaa la polmica sorgida entre elsdos socis de la federaci, i nor-malitzar aix la situaci a lesFran queses. La decisi que es vacomunicar als militants en las-semblea de dilluns es va prendrefa un mnim de tres setmanes.Des daleshores, i donada la de-licadesa de la mesura acordada,les reunions shan succet per tro -bar la forma i el moment idonisper fer-la pblica.

  Durant aquest temps, shancercat frmules per tal que la de-cisi results el menys traumti-ca possible per als protagonistes.La direcci nacional dels res-pectius partits va plantejar aTorn i Jimnez la proposta dunretir daurat, lluny dels focus dela pri mera lnia poltica local. Tu-rull, Guillaumes i Corominas hovan reconixer dilluns davant el

  Torn i Jimnez, en una imatge que no es repetir la propera legislatura

  Foto: Arxiu / Eduardo Benito

  Lnia Valls, el 18 de febrer passat

  Foto: Arxiu

  seu auditori de militants, moltsdels quals desconeixien fins aaquell moment queBarcelonaha via jugat aquesta carta. Al-guns no van poder dissimular laseva sorpresa.

  Tant lexalcalde com el regidori president dels democristians ala comarca, Ferran Jimnez, vanrebre una oferta a canvi de no tor-nar a formar part de la can di da -tura de CiU 2011: un crrec deconfiana. Algunes fonts consul-tades per Lnia Valls parlenfins i tot duna direcci general.Mentre el primer va rebutjar lo-ferta, el segon la va acceptar,per a condici que laltre tambho fes o, en cas contrari, fos des-cartat de la llista.

  La resposta de Torn va ser r-pida i va agafar per sorpresa la di-recci nacional de CDC: va im-pulsar la convocatria de lassem-blea de militants als quals nin-g va informar de les negocia-cions i la proposta que lexalcal-de havia rebut i va resultar es-collit com a cap de llista per una-nimitat entre el redut grup das-sistents. La seva designaci, pri-mer per la direcci local i poste-riorment pels militants, va pro-vocar una forta oposici de Jim-nez davant els responsables delseu partit, UDC.

  CDC i UDC vanoferir un crreca lexalcalde i aFerran Jimnez,que lha acceptat

  EL CANDIDATEn lassemblea de dilluns no es vapronunciar cap nom com a subs-titut de Torn, tot i que les traves-ses poltiques ja destaquen algunsper sobre daltres. La federaci haobert un termini de deu dies enqu es decidir el nom del candi-dat. Van dir que tenien una llis-ta de tres o quatre candidats i queja prendrien una decisi dacordamb els processos que establei-xen els estatuts del partit, asse-gura una de les persones consul-tades per aquest peridic.

  EL FUTUR DE TORNUn cop descartat com a candidatde CiU, lalternativa poltica queli queda a Torn s ressuscitarCon vergncia Democrtica deles Franqueses, el partit que vacrear el 2007. El malestar deCDC envers aquesta formacipa rallela s evident: la direccinacional es planteja emprendremesures legals contra els seusresponsables per utilitzaci delnom i, segons diverses fonts, elsmilitants del partit presidit perArtur Mas que donin suport a le-xalcalde en aquesta aventura,seran expulsats.

  CDC no li perdona a Torn quedurant molts anys hagi viscutdesquenes al partit i al seu socien la federaci nacionalista, UDC.Dilluns tamb va donar lesque-na a lassemblea, a la que va as-sistir impertrrit, tot i que esvan produir alguns moments detensi. Com si no ans amb ell, vaadoptar una postura dabsentdurant lhora i mitja que va durarla reuni en la que Turull li vaarribar a dir que els partits nosn espnsors i Corominas li vaaclarir que o sest amb CiU ocontra CiU. En el tram final, le-xalcalde va demanar el torn deparaula i el va fer servir durant 30segons, el temps just per dir alsemissaris del partit que estavencometent un error.

  Del cop de fal, al cop de puny.Falta veure qui dna ms fort.

 • 7Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

 • 8 Opinilniavalls www.liniavalles.catMar

  201111

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  grup comunicaci21Dipsit legal: B-22581-2001lniavallsRedacci: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Lnia Valls agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. LniaValls es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  38.000 lectors setmanals(onada 31-01-2011)

  La Foto

  www.liniavalles.catEditor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jos AntonioPilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez (Lnia Badalona), Jordi Sug-raes (Lnia Barcelona), Ivana Padierna (Lnia Maresme i webs deproximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps de redacci:Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, Sara Arroyo. Redacci: NormaCano, David Gonzlez, Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodrguez, lex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magri, Manel Riera, Manuel Snchez-Vil-lanueva, Joan Carles Cuenca. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Sollicitat el control

  EL MERCAT SETMANALLa nostra proposta de tenir unmercadillo setmanal a SantFost s una reivindicaci de faanys des que, per motius quealgun dia alg ens hauria d'ex-plicar, el van traslladar a Marto-relles. He parlat amb vens icomerciants i hem arribat a laconclusi que la ubicaci i el diadel mercadillo ha de ser con-sensuada entre tots; vens, co-merciants i partits poltics. Si esfa aix, ser un projecte del quepodrem sentir-nos tots orgullo-sos.

  Pedro RaspallSant Fost

  MILLOR UN EDIFICIQUE BARRACONSVaig tenir sort i per un curs novaig fer classes en barracons alEscola Sant Vicen, els meusamics ms grans encara senre-corden daquella experincia.Ara, anys ms tard, no entenccom hi ha gent o centres que de-manen barracons per als alum-nes, quan tenen altres opcions.Mollet ha de fer tot el possibleper evitar tenir novament barra-cons, i a la vegada tots junts, ferfora, i demanar el 4rt institut.

  Ruben LpezMollet

  TOTS AVANCEM CAP A LA PLENA SOBIRANIA

  Un nou 8 de mar sesdev i tornem a recordar-nos, almenys undia a lany, que les dones segueixen essent un grup social oprimit.La tan nombrada paritat s tan sols una fallcia establerta per unestablishment, com arreu del mn, que en essncia no cerca re-plantejar els seus fonaments sin perllongar certs usos que conti-nuen la realitat histrica de discriminaci i menyspreu de lesdones com a collectiu.

  En aquesta discriminaci, en qu es basa la reivindicaci queavui celebrem, hi incloem des dels usos lingstics (ls exclusiudel mascul per alludir homes i dones al torn, eminentment) finsa les discriminacions en lmbit laboral, un espai en el que cal in-cidir especialment en la consecuci de la plena igualtat de la dona.

  En qualsevol cas, i tal vegada de manera ms palesa en la nos-tra realitat quotidiana, cal parlar del fenomen de la pressi estticai la necessitat que la nostra societat, que shauria de mostrar ma-dura i moderna, la combats: les grans multinacionals de la moda,el cinema i els mitjans de comunicaci han imposat un model dedona perfecta concebuda gaireb de manera exclusiva com unanina, la funci de la qual s encisar els homes. Aquest model, pertotes i tots s sabut, imposa un patr esttic establert que tan solscerca plaure lhome i que, al torn, vexa la dona, que s concebudamerament com un objecte de gaudi per al seu sexe oposat.

  Al capdavall per, el 8 de mar no celebrem una diada en quel feminisme enalteix la dona per damunt de lhome, s a dir, queen busqui establir la seva supremacia, sin que el que hom reivin-dica s la lluita contra el patriarcat, la lluita contra la supremacia,aquesta s, de lhome i de la societat fallocntrica, la lluita vers elfet que all que ateny lhome i els seus interessos sempre depassii simposi per damunt dels de la dona, que, cal dir, s relegada a unsegon terme dimportncia prcticament sense excepci.

  Cal dir-ho tot. Per hem avanat amb el pas dels segles, per lareivindicaci continua plenament vigent. s per aix que, enguanytamb, tots avancem cap a la plena sobirania, tant nacional comcollectiva!

  lex Mir RomeroGranollers

  Mari Martnez Rojo, 35 anysTelegestora (Mollet)

  El canvi de limitaci de velocitata 110km/h s una clara estratgiade recaptaci. No crec que tinguires a veure amb el que ha passata Lbia, que s el que van dir desdun principi.

  Esteban Esteban, 38 anysAturat (Mollet)

  Aquesta nova imposici s unaestratgia descarada de recapta-ci. Amb aix no ajudaran alsconductors a estalviar, sin queells recapten ells els diners de lesmultes.

  Montserrat Palacios, 31anys Cambrera (Mollet)

  Sempre he considerat que elsradars i gran part de les multesde trnsit sn un gran negoci pera recaptar. No em sembla gens bque hagin canviat la limitaci develocitat.

  Anas Santos, 23 anysEstudiant (Mollet)

  eNo considero que es pugui estal-viar benzina imposant una mesu-ra que obliga als conductors aconduir a menys velocitat: aixsuposa marxes ms curtes i cuesde trnsit.

  Marcos Baos, 23 anysEntrenador (Mollet)

  Crec que hi ha ms alternativesdestalvi que abaixar el lmit develocitat a les autopistes. No-ms canviant tots els rtols que hiha, no sest estalviant. No emsembla b.

  El lmit a 110 km/h, recaptaci o estalvi?

  Carrer Bernat Metge, Can Salgot, LLi dAmunt

  i les dades de latur ja no eren bones, encara seran pitjor en elspropers mesos. A la llista de persones desocupades que aparei-

  xeran a les properes estadstiques caldr afegir els treballadors delempresa Derbi i tallers satllits que sobrevien de fer feines exter-nes de la matriu. s la conseqncia de lanunci del grup Piaggio detraslladar la producci de motocicletes a Itlia per garantir una ma-jor eficincia i productivitat. O el que s el mateix: garantir el comp-te de resultats. El pitjor dels presagis del comit dempresa, que pre-vea que la companyia resistiria a Martorelles fins a lestiu, no shancomplert: el tancament savanar i posar fi a 89 anys dhistria.

  A aquesta notcia cal afegir la crisi que atravessa Cacaolat, ambun centre de distribuci al polgon industrial Can Volart Parets quedna feina a ms de 200 treballadors. La direcci del grup ha deci-dit presentar lempresa al concurs de creditors, un procs que gene-ra incertesa per que es considera necessari per desvincular-se deNueva Rumasa. Ara se suma Alsthom, a Santa Perptua.

  La crisi est mostrant a tota velocitat la seva cara ms agre.

  Crisi a la indstria

  S

 • La lupa

  Jos Antonio PilarDirector de Lnia Valls

  El mirador

  Lagull

  Opini 9lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

  A cop de tinta per Ricard Soler (DM)

  Un caf amb lalcalde de la RocaEl Sr. Rafel Ros, alcalde la Roca, ensha enviat la setmana passada unainvitaci per fer un caf i parlar. Emsembla una bona iniciativa, jo scdels que creu que parlant sentn lagent. Ara b, soc ve de lavingudaGaud de Santa Agns i des de fa tresanys estem en obres amb una pila demolsties. Durant aquest temps,he saludat en actes al Sr. Ros en v-ries ocasions i el tracte sempre haestat correcte, per en tot aquesttemps mai ha tingut el detall de con-vocar als vens afectats per infor-mar-nos de les obres, dels canvis queshan fet i escoltar les nostres inquietudsi opinions. Ens hauria agradat saber perqu unes obres previstes per un any triga-ven tres. Per qu saixecava una i una al-tra vegada la mateixa vorera, amb el sobre-cost que aix ha suposat. O per qu sha su-primit la parada dautobs del centre delpoble en direcci a Granollers?

  Quan ja comenvem a estar tranquilsi semblava que les obres shavien acabat,shan tornat a aixecar els carrers durant lasetmana passada. Des de lAjuntament sharebaixat el nivell del carrer deixant unaquinzena de vens amb problemes per

  entrar amb cotxe al seu garatge perqu lal-ada del carrer ha quedat a gaireb a unpam de la vorera. Abans vorera i asfalt es-taven al mateix nivell i no hi havia cap pro-blema per accedir als garatges.

  Mentre les obres sestaven fent, hem re-but una carta de lAjuntament signada pelregidor de Santa Agns, que ens informaque mitjanant instncia podem demanarel gual per entrar als garatges i lAjunta-ment ens dir el cost de canviar el bordactual (que es va posar fa pocs mesos) perun amb rampa. Jo, com el Sr. Fort, tinc lasort de viure en un tram de lavinguda Gau-d que no sha canviat. Per hi ha molts ve-

  ns que els ha perjudicat: shan fetunes obres que han costat molts di-ners, que shan pagat amb diners p-blics i dels propietaris, i ara, per malaplanificaci, sha de canviar el bordi els toca pagar una altra vegada alsvens. No es podria haver previst desdel principi? Qu no es podia haverinstallat, dentrada, un bord ambrampa per a permetre laccs delgaratge?

  En aquests moments de crisi llen-ar els diners aix sap molt de greu.Quan es malgasta no hi ha per a al-

  tres coses, encara que siguin molt neces-sries. Com per exemple, un joc infantil alescola de Santa Agns que costa menys de1.000 i que shan hagut de pagar els pa-res i mares perqu lAjuntament diu que not diners. Quan he vist la invitaci a pren-dre un caf amb lalcalde Rafel Ros, he pen-sat primer que era una broma: fa tres anysque esperem que lalcalde Ros tingui el de-tall dinformar als vens de les obres, i araens convida a un caf. Desprs he recordatque estem a tres mesos de les eleccions. ASanta Agns volem un alcalde que parliamb la gent els quatre anys i no solamentdurant la campanya electoral.

  Una desena dajuntaments han signatuna declaraci conjunta per mancomunarels esforos quan sigui necessari, ja siguien qestions municipals com extramuni-cipals. Lobjectiu s millorar latenci i be-neficiar els ciutadans. Aplaudiments!!!

  Ajuntaments mancomunatsMillors serveis als ciutadans

  Ajuntament de GranollersPotencia lestalvi energtic

  PiaggioTrasllada Derbi a Itlia

  Els incvics no descansen. LAjuntament de Granollers vaconvocar els mitjans de comunicaci dilluns a una roda depremsa per presentar la senyalitzaci turstica del centre de la ciu-tat. Doncs b, un dia abans, diumenge, ja es podien veure alguns delsplafons embrutats amb els sempre incordiants tags fets per inc-vics grafiters. La resposta del consistori, en cas de sorprendre in fra-ganti algun daquests artistes urbans, no hauria de ser una sancieconmica de fcil pagament, sin una multa que deixs en ells unaautntica marca.

  Denncia retirada. El judici celebrat dijous de la setmanapassada al Jutjat de Pau de les Franqueses a partir duna de-nncia per amenaces contra el regidor de CiU Jos Ramrez va aca-bar com no podia ser de cap altra manera: En rique Prez, nmero17 de la candidatura del PSC en les eleccions mu nicipals del 2007,va retirar lacusaci. Tot i que en un principi es va ratificar en la sevadenncia, quan va veure que el convergent mostrava els bitllets detren que demostraven que els dies que van ocrrer els fets, el dar-rer pont de la Constituci, aquest es trobava a mil quilmetres, nova tenir ms remei que tirar marxa enrere. Les falses denncies nohaurien de quedar impunes ni al Jutjat de Pau: shaurien de perse-guir dofici.

  No es volen mtuament. Ja fa massa que dura la polmi-ca sobre el candidat de CiU a les Franqueses. La resposta dela direcci nacional de CDC, formaci a la qual pertany lexalcalde,ha estat clara: no volen Torn. Per s que ell tampoc els vol a ells...

  Granollers ha posat en marxa un bon gra-pat dactuacions dirigides a estalviar en lafactura energtica. Ara ha fet un pas ms:llogar a empreses teulades dequipa-ments pblics per ins tallar plaques foto-voltaiques. Una idea que s un sol.

  Les previsions eren que lempresa Derbide Martorelles no arribaria a lestiu, perel cert s que la propietria ha apretat lac-celerador a fons. La marca del motor haaconseguit que Catalunya llepi la sevaroda, per no dir una altra cosa.

  Semfors

  Miquel Garcia Perles, la Roca del Valls

  ELS PACIENTS PACIENTSLestat de salut de leconomia no s pre-cisament bo. Pateix una febrada difcil deregularitzar, amb freqents altibaixos queli resten fora fsica per mantenir la sevaestabilitat, que li provoquen episo dis es-pasmdics espordics que en ocasions ar-riben al delirium tremens. Tamb t unapreocupant tos seca, abundant mucositat idisfuncions orgniques diverses que lasituen a prop del collapse. Per, tot i quela seva gravetat mant un al de vida, elsresultats de les nombroses proves a lesque li han sotms els millors especialistes,que no han dubtat en utilitzar la cara tec-nologia de darrera generaci, el diagnsticno pot ser ms decebedor: hi ha prou indi-cis per sospitar que el pitjor encara estper arri bar. A la vista de la gravetat, le-quip mdic que el novembre passat vaguanyar les oposicions i se nhan fet cr-rec, ha decidit anar pel dret i reduir eltractament que fins ara aplicaven a basede contnues injeccions. La ra s sim ple:el provedor central ha restringit el sub-ministrament de ms lquid amb qu fa -bri car vacunes.

  El resultat s que la Conselleria de Sa -ni tat disposar aquest any de 880 milionsdeuros menys que el 2010, o el que s elmateix, un 10% menys. Com es poden es-talviar aquests diners? Molt fcil: atenenta menys malalts, reduint la cirurgia no ur-gent (ara protegida pel control de les llis -tes despera) o baixant les tarifes queper cebeixen els centres per aquesta activi -tat. O tot a la vegada. Qualsevol mesuraque impliqui la contractaci de menys ac-tivitat assistencial necessriament afec-tar les plantilles de personal dels hospi -tals (les que es porten ms de la meitatdels ingressos). Menys professionals com-portar menys pacients atesos i, amb totaseguretat, pit jor atesos, do nada la pressique aquells rebran; tamb un major tempsdespera per als ciutadans abans de seratesos. El peix de la sanitat es mossega lacua i molta gent que necessitar atencien el futur shaur de mosse gar les ungles.Els pacients, ms pacients que mai.

 • 10 Opinilniavalls www.liniavalles.catMar

  201111

  Gallecs IIIPer sort o per desgrcia, tinc lhabilitatdencertar moltes coses, malauradamentdolentes ms aviat que bones. Als quatregerents del Consorci de Gallecs els vaigpronosticar la seva vida, o millor dit, laseva durada a Gallecs. No cal ser moltintelligent. s suficient lexperincia quemha donat la vida. Acceptar el crrec degerent del Consorci de Gallecs noms tdues raons; una seria saber qu volen elspoltics que than donat loportunitatdocupar aquest crrec, amb la torna deser bon miny i, laltra, ser conseqentamb els teus principis i no cedir a pres-sions interessades.

  La Victria, lEstrada, el Vallhonrratvan sortir per la porta petita. No s quefossin ecologistes convenuts, per el quefeien estaven convenuts que era el millorper a Gallecs, i de vegades provocant en-frontaments amb els poltics, amb la Turaen especial.

  El ms clar va ser el cas del Vallhonrat.Va voler canviar algunes coses per millo-rar el bon funcionament. Va reduir des-peses que eren i sn necessries, i vacomenar per reduir el personal. Aquestcomportament no li va resultar positiu.La famlia que domina Gallecs va sortirperjudicada amb els canvis que va fer. Unmembre de la famlia que treballava alConsorci va ser canviat per una altra per-sona, les feines necessries de maquin-ria agrcola, propietat dun senyor delque no cal dir el nom, tamb van ser do-nades a un altre empresari. En fi, que vatocar la fibra dun clan poders en aquestpoble. No oblidem que aquesta famliatenia i encara t, una regidora a lAjunta-ment de Mollet.

  El Vallhonrrat va ser fulminantmentsubstitut i el Consorci va tornar a funcio-nar com abans, personal incls. El clan ala siciliana va guanyar i va tornar a ser elpoders don surten totes les decisions.

  Qu fa el gerent actual? Ha agafat la te-oria del vividor. No sap mai res de res. Tot

  ha de venir de dalt. s un simple ofici-nista intermediari. No es preocupa de res,ni de les cases habitades ni de les no ha-bitades, ni de treure els falconers, ni derecuperar algun mol de vent, de posarcartells al torrent que diguin aigua no po-table, etc.

  Ho vaig dir quan va arribar; tens duesopcions: si vols cobrar a final de mes i permolts mesos, tan sols has de dir sguana. Si ets una persona honesta queodies i et repugnen les intromissions po-ltiques, no obris la maleta perqu acabesdarribar a un lloc on la mfia tan solsest interessada pel seu b personal. Hasescollit la segona opci: callar i obeir or-dres dels cacics que manen. No s si fasel tonto o ho ets, s cosa opinable. El ques s cert que parar la m a fi de mes imuts a la gbia s el cam optat per la ma-joria de persones manipulades pel capi-talisme. Senyor Xavier Pablo: no sexcusa dir que s obra del gerent anteriorfer el pressupost dels arranjaments delscamins. s a vost a qui li correspon re-butjar la despesa desmesurada i demos-

  trar que no s el que Gallecs necessita.Vost ha de complir amb el que van par-lar i pactar amb lAVV i lalcalde de Mo-llet. Ha de vigilar locupaci de les casesque queden buides. Tancar les portes i fi-nestres amb totxanes no s la millor ma-nera de conservar un edifici. Ho sabemper experincia. Vost ho volia fer a canForner que sha ocupat pacficament dinsels parmetres acordats. Tampoc fa resper solucionar el problema de can Farra ican Xalet i, menys encara, el problema decan Cruz.

  Intelligncia mediocre, passotisme?Insolvncia total! A ms a ms, t unagreujant: no s per falta de personal. UnConsorci com el de Gallecs no necessitasis persones per ser administrat. Esperemque la retallada de despeses des de la Ge-neralitat arribi a Gallecs.

  Un gerent poc solvent, amb mancan-ces tan grans de personalitat i de senti-ments ecologistes, no s bo per a Gallecs.

  Llus Ans,Gallecs

  La corresponsabilitat en temps de crisiLa crisi que estem patint en el nostre pasno s tan sols econmica, sin tambdun model social on el treball domstic,reproductiu i de cura porta a les dones apatir una discriminaci i sobrecrregalaboral motivada per la manca de cores -ponsabilitat a la llar, de poltiques deconciliaci a les empreses i de poltiquesdigualtat deficitries.

  Les decisions del Govern, la supressidel Ministerio de Igualdad, per exemple,sn mesures que no ajuden a combatre lesdesigualtats per ra de gnere. La crisi nopot ser una excusa per deixar davanar enaquest cam, o incls retrocedir en les mi -llores aconseguides. No s just que les pol-tiques de gnere siguin les primeres en de-saparixer o en patir les retallades en elcontext econmic actual.

  Hem dexigir unes poltiques de gnereon la visibilitat de la dona a lesfera pbli-ca sigui una realitat i la transversalitat es-devingui el vehicle per implementar-les atots els mbits de la nostra societat.

  Una de les nostres prioritats per talderadicar les desigualtats de gnere, atravs de la negociaci collectiva i laconcertaci social, ha de ser millorar lescondicions de les dones en el mercat detreball i eliminar les discriminacions e -

  xistents, especialment, la bretxa salariali la segregaci sectorial i ocupacional quepateixen les dones. Aix com introduirmesures positives als convenis collectiusen favor de les dones subrepresentades iexigir la negociaci de plans digualtat,ms enll de si s o no obligatori fer-ho perllei ats el nmero de persones trebal-ladores duna empresa.

  La nostra acci sindical als centres detreball han dincloure la perspectiva degnere per tal daconseguir un reconei -

  Indigneu-vos

  Gran part dels pasos rabs han esclataten una onada dindignaci. Sn pasosque estan sotmesos a dictadures i go -verns que no deixen als seus ciutadansexpressar-se lliurement. Per no estracta noms dun problema de lliure ex-pressi sin de corrupci, mancanceseco nmi ques, una burocrcia que ofegales iniciatives

  Cada pas tindr una trajectria dife -rent, per el que s clar s que hi haurun abans i un desprs a partir dels esde-veniments de Tunsia.

  Des dEuropa veiem aquests pasosamb una barreja de prepotncia i por.Prepotncia perqu des dels mitjans decomunicaci tothom opina qu hauriende fer, de quina manera shaurien degovernar o quin hauria de ser el seucam. Amb por, perqu depn quins go -verns pugin al poder podrien canviar lesregles de joc respecte a Israel o al sub-ministrament de gas o petroli que tantnecessita Europa.

  A Europa ens omplim la boca amb lesparaules Democrcia i Llibertat per,amb un oblit interessat, passem per altel recolzament que han donat els nostresgoverns durant anys als governs da -quells pasos o el silenci davant el copdEstat de fa uns anys a Arglia contra ungovern elegit democrticament, malgratfos islamista.

  Per, qu passa a Europa? Pensemque aqu estem millor informats que alOrient Mitj. Per vet aqu que des defa dos anys sest produint una revolucia Islndia i poques persones shan ass-abentat perqu els mitjans de comuni-caci o no informen o informen es c asa-ment. Quina ser la ra? No s permalpensar per, no ser perqu lexem-ple dIslndia podria tenir imitadors i es-campar-se a la resta dEuropa?

  I qu est pasant a Islndia? A poc decomenar la crisi es van nacionalitzar elsprincipals bancs del pas, el conjunt delsdeutes bancaris dIslndia equivalia avaries vegades el seu PIB, les protestesde la poblaci a conseqncia de la crisivan fer caure el govern, mitjanant unreferndum es van negar a retornar eldeute que obligava a cada famlia a pagaruns diners durant quinze anys i quehavien contrat els bancs i el govern an-terior i, per ltim, vint-i-cinc voluntariselegits per la poblaci estan redactantuna nova constituci.

  Per, malgrat aquesta excepci, aquels abusos del Sistema no ens movilitzen.

  Tal vegada per aquesta ra StphaneHessel, un senyor de noranta tres anysha escrit un petit llibre anomenat In-digneu-vos! Fent una crida als jovesperqu sindignin, perqu la pitjor acti-tut s la indiferncia i perqu de la indig -naci sortir el comproms que farcanviar les coses.

  Enrique Collado

  xement i socialitzaci dels treballs decura de les persones, de la llar i de la vida,i aconseguir una corresponsabilitat realper a qu les dones deixin de patir les con-seqncies que la responsabilitat exclusi-va t per a la seva salut i pel seu desenvolu-pament personal, professional i social.

  Miriam Sampere LlinsSecretaria de Poltiques digualtatCCOO Valls Oriental-Maresme

 • 11Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

 • GranollersMar

  201111lniavalls

  Menci especial del Premi Retines per Som reportersEl projecte Som Reporters, del Servei de Joventut, amb la collaboraci dEl Xiprer, ha rebut

  una Menci especial de la 2a edici del Premi Retines, Concurs de Curtmetratges i ProjectesAudiovisuals d'Educaci Social, de la Diputaci. Els representants sn Alpha Kamassoko, Ab-

  delatif Mouimtti, Samba Balde i Mohamed Simmou; i la coordinadora, Gemma Abelln.

  Redacci > Lequip de governcontinua fent reps a les actua-cions dutes a terme durant la le-gislatura. En els darrers quatreanys s'han creat noves placesd'escola bressol a Lledoner (Es-cola Bressol El Teler i Espai Fa-miliar, 82 places), Ponent (94) iCongost (60) i s'est ampliantl'Escola Bressol Cangur (74).Des del mes de novembre s'estfent la fase d'ampliaci de l'Esco-la Ponent, que passar a ser dedues lnies, i es preveu la cons-trucci d'un nou edifici per aEducaci Infantil que tamb in-clour una escola bressol.

  L'Escola Bressol, amb capaci-tat per a 94 places, es desenvolu-pa en una sola planta organitza-da com una franja nica amb fa-ana al Parc de Ponent i uns pa-tis que, travessant el volum d'in-fantil, illuminen i ventilen els es-pais annexos a les sales d'in-fants: dormitoris, sales de canvii biberoneries.

  Les escolesbressol amplienla seva oferta

  Redacci > Aquest cap de set-mana la ciutat acollir dos actesms dins la programaci del DiaInternacional de les Dones. Dis-sabte, a partir de les 15 hores, alPavell Municipal dEsports hihaur una jornada de voleibolamb jugadores de diferents cen-tres escolars de la ciutat i algunsmunicipis de la comarca. Diu-menge, a les 12 del migdia, tindrlloc lacte central a la plaa de laPorxada, amb la lectura del ma-nifest i una performance. Tam-b sentregaran els premis del VIConcurs de Cartells i del VI Cer-tamen Literari De Dona a Dona.

  Lacte central delDia de la Dona, elproper diumenge

  La ciutat cedirles cobertes per25 anys i rebrun cnon per lavenda denergia

  Granollers encn la llum de lestalvis el primer municipi catal que ha aprovat el projecte dimplantacidinstallacions solars fotovoltaiques en cobertes dequipaments pblics

  RedacciGranollers

  Granollers s el primer munici-pi catal que ha aprovat el projec-te dimplantaci d'installacionssolars fotovoltaiques en les cober-tes dequipaments pblics muni-cipals. Per ajustar-se a la novanormativa, que des del 19 deno vembre de 2010 regula i mo-difica determinats aspectes rela-tius a l'activitat d'energia elctri-ca en rgim especial, la ciutat haredactat un plec model per a lacessi de cobertes a crrec de l'-rea de Medi Ambient de la Dipu-taci, el bufet d'advocats KPMGAbogados, experts en la matria,i l'Ajuntament.

  La capital comarcal iniciarproperament el concurs de licita-ci perqu les empreses interes-sades a puguin installar pla-ques solars fotovoltaiques a lescober tes de set equipaments mu-nicipals: l'Escola Municipal deTreball, els CEIP Granullarius iPau Vila, l'Escola Bressol el Te-ler, el Centre Valls, el Centre C-vic Nord i el pavell poliesportiuel Congost. El perode de conces-si s'establir en 25 anys, a par-tir dels quals la installaci rever-tir a l'Ajuntament. A canvi, elconsistori rebr un cnon per laven da de l'energia elctrica quees produeixi a partir de les pla-ques.

  En base a estudis previs ques'han efectuat per part d'enginye-ries especialitzades, les set cober-tes que es treuen a licitaci sig-nifiquen una potncia installadade 257,14 kW, una producci de311.124 kW l'any i un estalvi d'e-missions anual que s'estima en120.000 quilos de CO2. El costtotal de la inversi puja a 915.000euros.

  PACTE DALCALDESL'Ajuntament de Granollers estadherit des de l'any 2008 al Pac-te d'Alcaldes i Alcaldesses, pro-mogut per la Uni Europea i di-namitzat per la Diputaci, peraconseguir els objectius comuni-taris de reducci d'emissions degasos efecte hivernacle a travsd'actuacions d'eficincia energ-tica i relacionades amb fonts d'e-nergia renovables. El 2009, es vaaprovar el Pla d'Acci per l'Ener-gia Sostenible (PAES, 2009-2020), que t per objectiu globalreduir les emissions de CO2 unmnim del 20% respecte les emis-sions de 2005.

  El Pla preveu 134 projectes enedificis pblics i la resta en elsmbits de la mobilitat urbana, elsresidus, l'enllumenat pblic i els

  El diputat de Medi Ambient, Juan Antoni Baron, va assistir a la presentaci

  Foto: Ajuntament

  semfors, la gesti energticamunicipal, la generaci elctrica,la renovaci de la flota de vehiclesi d'altres relacionats amb el sec-tor residencial, terciari i indus-trial. Entre les accions, hi ha laconcessi d'un dret d's sobreuns bns de domini pblic per ala construcci i explotaci desistemes de protecci d'energiaelctrica mitjanant la tecnologiasolar fotovoltaica.

  MILLORA ENERGTICALa installaci de sistemes d'apro-fitament d'energies renovablescom la solar trmica o la fotovol-taica, la reducci del consumd'energia en els mitjans de trans-port i una eficincia energtica enels equipaments conformen lamajoria de projectes en els quems s'haur de treballar els pro-pers anys.

  Els nous equipaments snenergticament eficients (CanBassa i Con gost) o s de la geo-trmia (Can Jonch i Can Muntan-yola). En la rehabilitaci dels jaexistents sha millorat l'eficinciaenergtica (Casa de Cultura, Pa-lau d'Esports, edifici Portalet iedifici del carrer Corr).Tamb

  shan installat detectors de pre-sncia i interruptors amb tempo-ritzadors i plaques solars trmi-ques (pistes d'atletisme, pavelld'esports, el Tub i EMT, entredal tres). D'altra banda, les audi-tories energtiques municipals fi-xen les millores a fer en sistemesd'illuminaci, climatitzaci i a-llaments en edificis.

  Pel que fa a canvis en la gestidels serveis i equipaments muni-cipals destaca el registre detallatdels consums energtics i d'aiguaen edificis, installacions i vehiclesmunicipals, amb un nou progra-ma (Gemweb) i la vinculaci dela informaci sobre quadres d'en-llumenat en el mapa municipal(GIS) amb la informaci sobre laseva facturaci elctrica per po-der fer anlisi territorial delsconsums. Tamb s'ha incorporata les dades histriques recollidessobre consums d'electricitat i ai-gua, els consums de gas naturali dels vehicles municipals.

  Tamb s'han realitzat Accionsen enllumenat pblic i els sem-fors. Les 56 crulles de Granollersamb semfor tenen ptiques led,que comportaran un estalvi de7.465,31 euros l'any. Shan ins -tallat lluminries led al carrerSant Josep i al passeig de laMun tanya (2.200 euros d'estal-vi lany) i s'han canviat les de va-por de mercuri per altres de va-por de sodi, amb un estalvi totalde 73.000 euros entre els anys2007 i 2010. A travs del sistemade telegesti es redueix la in-tensitat quan menys es necessi-ta. S'han collocat reactncieselec trniques en un quadre de128 punts de llum, amb un estal-vi de 3.000 euros lany. Tambsapaguen punts de llum en deter-minats indrets com polgons in-dustrials, parcs i urbanitzacions

  12

 • 13Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catMar201111

 • Promeses incomplertes, segons CiUEls convergents denuncien els incompliments del PAM per part del PSC

  Jos Antonio PilarGranollers

  Lequip de govern ha deixat de ferfins a una seixantena de les ac-cions previstes al Pla dActuaciMunicipal (PAM) presentat a li-nici de la legislatura. Aix ho as-segura Convergncia i Uni, quefa uns dies va convocar una rodade premsa per denunciar el graudincompliment del document,en resposta a lacte pblic ante-rior en qu lalcalde de la ciutat,Josep Mayoral, va fer balan.

  El portaveu del grup munici-pal de CiU i candidat de la fede-raci nacionalista a les properes

  Foto: Eduardo Benito

  Pius Canal

  eleccions, Pius Casal va qualificarla presentaci de Mayoral com unacte ms propagandstic que nopas institucional en el qual lal-calde va oblidar de forma inten-cionada els incompliments de lalegislatura. Canal considera queGranollers ha dabandonar elllenguatge que regula, controla,crea societats municipals inefi-cients i ofega iniciatives i que haprovocat que la ciutat sigui la ca-pital pel que fa a perdre tots elstrens que representen una opor-tunitat.

  En la llista dincomplimentsdel PAM figuren, segons CiU, lacreaci dun Consell Assessor

  Redacci > Dilluns es va pre-sentar la nova senyalitzaci infor-mativa i turstica que permetdescobrir el patrimoni local. Lainstallaci d'aquests elementsdins de l'illa de vianants t la fun-ci de permetre que els visitantsi ciutadans de Granollers pu-guin conixer els equipaments,serveis i elements patrimonialsms destacats de la zona centrede la ciutat. D'altra bandaaquests senyals ajuden a ordenari reforar els fluxos de movi-ment dels via nants de la zona tanconcorreguda, integrant-los dinsdels corredors naturals de pasque porten cap als equipamentsturstics i culturals.

  El centre ja tsenyalitzaciturstica

  Redacci > La millora dels es-pais, la renovaci de la totalitat dela pavimentaci, mobiliari urb ijocs infantils, aix com la nova ve-getaci que complementa l'exis-tent, sn alguns dels efectes msvisibles de la reforma de la plaade les Hortes. Tamb s'han dife-renciat petits espais d'acollidaper a l'esbarjo infantil o per aldescans que queden integrats, al-hora, en un passeig.

  A la part central de la plaas'ha deixat un gran espai difanon es podr continuar fent acti-vitats ldiques diverses. A lazona on el paviment s de sauls'han reubicat els jocs infantilsen un extrem, per aconseguir unpas central ampli que enllaaamb una petita rambla arbradade nova creaci i que t l'objec-tiu de potenciar la connexi ambel Parc del Congost.

  A ms, s'ha millorat l'accs devianants sota la prgola, reor-denant el mobiliari urb i elimi-nant l'aparcament de Pius XII.

  La plaa de lesHortes estrenanous espais

  Redacci > L'Ajuntament i laSocietat Agrria de Transforma-ci (SAT) de Granollers han fir-mat un conveni per tal d'assegu-rar el manteniment i la continu-tat de les explotacions agrries dePalou i aconseguir que siguinren dibles. Segons lacord, el con-sistori sha comproms a conso-lidar en aquesta zona els princi-pis i objectius de la poltica agr-ria i mediambiental europea,mantenir el paisatge, afavorir elconeixement del patrimoni natu-ral, rural i cultural, recuperarin fraestructures agrries comrecs, basses o mines i sensibilit-zar la poblaci de la necessitat deconservar el patrimoni.

  Ajuntament ipagesos volendinamitzar Palou

  dUr banisme, la cobertura delferrocarril, el planejament entreels carrers Girona, Tarafa i Fran-cesc Ribas; la urbanitzaci del so-lar de lantiga subestaci de Fec-sa al carrer Roger de Flor i la delsvoltants del camp de futbol o eldesenvolupament del sector LaBbila. Els convergents afegeixenque no shan promogut els 1.200habitatges previstos amb algun ti-pus de protecci, no sha traslla-dat lestaci de mercaderies pe-rilloses, no shan creat a Can Co-mas els 5.000 metres quadratsdespai verd i nous equipamentsni un nou hospital en el terrenyde lantiga Policlnica.

  15lniavallsGranollers www.liniavalles.cat Mar201111

 • Msica i teatre de cabaret per al cap de setmanaSergio Dalma, Veus del segle XX i La Peixatera, les propostes als teatres de Granollers

  Jos Antonio PilarGranollers

  Les entrades es van vendre tanrpid que es va haver de pro -gramar un segon concert. SergioDalma presentar al pblic valle-s el seu disc Via Dalma, amb elqual, a la cspide de la seva tra-jectria musical, torna als or-gens. I fa aquest viatge desprsdassolir grans xits i amb la cer-tesa que, recuperant les canonsitalianes de sempre, aconsegui-r tocar el cor de moltes genera-cions d'aquest pas.

  Amb el nou treball, produtper Claudio Guidetti, el cantant

  Foto: TAG

  Imatge promocional de Sergio Dalma

  catal recupera canons tan po-pulars com T, Yo caminaro El jardn prohibido, temesque ja s'han convertit en autn-tics smbols de la Itlia ms ro-mntica. Josep Capdevila Querolel seu autntic nom fa una re-trospecci sense retorn als or-gens de la lrica amorosa, a les in-fluncies ms pures i a la seva es-tima per la msica que l'ha fetcrixer.

  Durant el concert tamb hihaur espai per als seus temesclssics, que acostumen a no fal-tar mai en les seves actuacions,com Bailar pegados, Galilea oEsa chica es ma. La cita amb

  Dalma s dissabte a les deu de lanit i diumenge a les set de la tar-da, al Tea tre Auditori.

  VEUS DEL SEGLE XXUn dia abans, divendres a les seti a les vuit de la tarda, es podranescoltar al mateix equipamentVeus singulars del segle XX,amb Marc Oliu (viol) i MiquelVillalba (piano). El programa dela primera sessi, de 30 minuts,es composa dEscenes de la llar,dAgust Grau (1925); el de la se-gona (de 35), de la Sonata per aviol i piano de Leos Janacek(1914) i la Sonata per a viol i pia-no de Maurice Ravel (1923-1927).

  PONENT, PEIXATERIAEl Teatre de Ponent sobre aquestcap de setmana per acollir La Pei-xatera, a crrec de la companyiaXus Estruch. Durant 70 minuts,els espectadors es traslladaran almercat, concretament a una pa-rada de peixateria, on una donasenzilla i un xic cridanera, ambmolt bon cor i una mica de malallet, comparteix les seves refle-xions sobre els temes ms diver-sos. No s culta, per llegeix elsdiaris i est al corrent del quepassa al seu voltant...

  Lhorari de funcions s lhabi-tual: divendres i dissabte, a les 21hores; diumenge, a les 19 hores.

  Imatge de lactuaci

  Redacci > El Museu de Cin-cies Naturals La Tela i el GrupMineralgic Catal han organit-zat el primer Concurs de Fotogra-fia de Minerals. Lobjectiu spromoure i incentivar lintersper la mineralogia. Les millorsimatges formaran part de lexpo-sici temporal que tindr lloc alequipament entre el 13 de maig(dia en qu es donar a conixerel veredicte) i el 3 de juliol. El ter-mini per enviar instantnies fina-litza el 30 dabril. Parallelament,el Museu organitza un taller defotografia macro de minerals,els dissabtes 26 de mar i 2 da-bril.

  La Tela convocaun concurs defotos de minerals

  Redacci > Unes 250 personesvan assistir divendres passat alconcert de gospel organitzat perMans Unides. El grup de lInsti-tut de Gospel de Barcelona, amb122 components, dirigits per s-car Alberd, va interpretar un re-pertori divers amb peces molt po-pulars i conegudes pel gran p-blic i creacions de darrera gene-raci. Lactuaci va aportar algu-nes novetats, com ara la partici-paci del grup genu Nigria Gos-pel Choir, amb 14 cantants i qua-tre msics, que van interpretardiverses peces amb lautntic es-til i peculiar ritme afric.

  Mans Unidesomple lesglsiaamb el gospel

  16 Granollerslniavalls www.liniavalles.catMar

  201111

 • 17Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

 • Mollet18

  Mar

  201111lniavalls

  Ficosa sestn a Mxic i els Estats UnitsFicosa, que al maig tancar la planta de Mollet, adquirir la firma americanade retrovisors Camryn, amb vendes de 50 milions de dlars, com a part de laseva estratgia de globalitzaci. Loperaci permetr a Ficosa augmentar les

  seves vendes als Estats Units i a Mxic i diversificar la seva cartera de clients.

  La junta de la FAVMdecideix avui si es retiraLentitat, que va assumir el crrec el 2007, creu queno t el suport dalgunes AVV ni de lAjuntament

  Elisabeth AlfaroMollet

  La Federaci dAssociacions Ve-nals de Mollet (FAVM) es re-uneix aquesta tarda per decidirsi continua al capdavant de len-titat o si dimiteix en bloc. Elmotiu, segons ha explicat el pre-sident, Carles Prez, s lescssuport que rep per part dalgu-nes associacions de vens de laciutat i de lAjuntament de Mo-llet.

  Estem cansats, asseguraPrez, qui es lamenta de que elcomproms que va assolir a lac-ceptar el crrec va ser que tot-hom treballs i de forma con -junta: Noms tenim el suportde Plana Lled, Collegis Nous,Can Pantiquet i Can Borrell. Lade Santa Rosa prefereix parlardirectament amb lAjuntament,i les de Gallecs, Estaci de Fran -a i Zona Centre no vnen a lesjuntes. I alguns no paguen les

  Foto: Arxiu

  quotes, assegura. Ha arribatun moment en qu ens hem deplantejar qu fem, perqu diuenque no tenen res contra nosal-tres, per no sabem qu pen-sar, diu Prez.

  DES DEL 2007Lactual junta de la FAVM es vaconstituir al maig del 2007, des-

  prs de les darreres eleccionsmunicipals. No va comenaramb molt bon peu, ja que unany desprs va deixar el crrecdel secretari i, lany 2009, lAVVde lEstaci de Frana es va des-vincular de la Federaci desprsde no compartir postures sobrela congelaci dels pressupostos ide les taxes municipals, segonsPrez.

  Actualment la junta de la Fe-deraci dAssociacions Venalsde Mollet est presidida perCarles Prez, que va substituiren el crrec Emili Martnez. Elvicepresident s Manel Cae-cedo; el secretari, Toni Garcia, ila tresorera, Isabel Santiago. Elsegon tresorer s Pol Ans.

  Les darreres campanyes queha dut a terme la FAVM hantingut a veure amb la pujada deles tarifes elctriques. De fet, elprxim 15 de mar hi ha convo-cada una nova apagada collec-tiva de deu minuts a les 22 h.

  Carles Prez

  Redacci > El Centre Tecnol-gic GIRO acollir avui la IV Jor-nada de Mediaci Escolar deMollet. Es tracta duna trobadaper a lalumnat, el professorat, lesfamlies i els professionals delmbit educatiu per intercan-viar experincies al voltant de lamediaci escolar com a eina deresoluci de conflictes. El progra-ma arrencar amb la confernciaLes habilitats comunicatives i lagesti de les emocions de lespersones mediadores com a base

  El GIRO acull avui la quartaJornada de Mediaci Escolar

  dun bon procs de mediaci, acrrec de Sheila Vilaseca, media-dora escolar i directora de dife-rents msters de mediaci. Tam-b es projectaran vdeos elaboratsper lalumnat mediador dels ins-tituts Mollet, Gallecs, VicenPlantada i Escola Sant Gervasi ila dinamitzaci duns tallers din-tercanvi dexperincies. Abansdacabar la jornada, els partici-pants als diferents tallers de me-diaci presentaran les conclu-sions. La cloenda, a les 13.30h,

  E.A. > La programaci del 8 demar continua dem dissabteamb el sopar i ball commemora-tiu del Dia de les Dones (21h,Mercat Vell). El dimecres 16, ams, el Lledoner acollir la con-ferncia Dones de Mollet, un se-gle dhistria, un passeig per lahistria de Mollet a travs del re-lat de les seves dones i les sevesvivncies. El divendres 18 ser eltorn del cinefrum El part res-pectus, un dret oblidat, al CIRDJoana Barcala, un documental deLlus Campderrich, un debat acrrec de Maria del Puig Grau iCristina Silvente. El 24 de mar,a ms, el mateix equipamentacollir el taller Les doules, on esparlar sobre aquesta figura.

  La programacidel Dia de la donacontinua dem

  E.A.> Clara Isabel Velasco,guanyadora del III Premi JordiSol Tura per a una tesi doctoralsobre la democrcia, oferir di-marts la conferncia La impor-tncia de lEstatut dAutonomiaen la vida dels ciutadans. La doc-tora el Dret va obtenir el guardamb la tesi Competencias auto-nmicas y puntos de conexin,que tracta el tema de la delimita-ci de competncies autonmi-ques a partir duna tcnica des-tudi que no shavia utilitzat maiabans en aquesta qesti, elspunts de connexi. Velasco, deMatar, s professora de lrea deDret Administratiu de la Univer-sitat Pompeu Fabra. Lacte tindrlloc a El Lledoner a les 19 hores.

  Dimarts, xerradaper la importnciade lEstatut

  Foto: Eduardo Benito

  Els carrers han tornat a tenir el sentit de circulaci dabans de les obres

  Redacci> Aquesta setmanashan obert al trnsit tots els car -rers de lentorn del parc de lesPruneres que estaven afectatsper les obres durbanitzaci delespai. Aix, es restableix la cir-culaci normal als carrers de Ra-mon Casas, Anselm Clav i la ro-

  Es restableix la circulaci a lentorn del parc de les Pruneres

  tonda de Pompeu Fabra dins delperode establert inicialment, se-gons ha destacat lAjuntament.Ara continuen els treballs denjar-dinament a linterior de la roton-da i durbanitzaci del parc i noes preveuen ms alteracions deltrnsit.

  anir a crrec dAntonio Felices,regidor de Relacions Ciutadanesi Participaci de Mollet.

  PREINSCRIPCIONSDaltra banda, ja es coneixen elsresultats de les preinscripcionsescolars per al proper curs. Per aP3, shan fet 661 preinscripcions,del total de 675 places ofertades.En leducaci secundria shanrealitzat un total de 406 preins-cripcions de les 438 places quesofertaven. Pel que fa al quartinstitut pblic de la ciutat, queiniciar el curs a ledifici munici-pal del GIRO, shan recollit un to-tal de 72 sollicituds de preins-cripci en primera instncia.

 • 19Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

 • 20 Molletlniavalls www.liniavalles.catMar

  201111

  28 distincions cviques molletanesAquest diumenge se celebra lacte de lliurament al Teatre de Can Gom

  RedacciMollet

  Un total de 24 persones i 4 enti-tats seran condecorades a questdiumenge (12h) amb la distin-ci cvica Per Mollet. Lacte tin-dr lloc al Teatre Municipal deCan Gom. Enguany, la Corpo-raci Municipal ha aprovat perunanimitat atorgar les distin-cions a lAssociaci de PersonesSordes de Mollet, la Coral SantVicen, lEspai Mijac i la Resi-dncia Immaculada, a ms dal-tres 24 personalitats, entre lesquals es troba lantic Sndic Per-soner de Mollet, Francisco

  Foto: Eduardo Benito

  Francisco Amaya

  Amaya; lexpresident del MolletHoquei Club, Pascual Alemany,i Dolors Andrs, voluntriaamb CatSalut, a ms de JosManuel Caamia, En ric Vias,Pere Bertrn, Jos AntonioCarbonero, Juan Dote, ConsolGarca Montserrat A bril, JoanGarreta, Josep Maria Gmez,Maria Teresa Llavina, IsidreManils, Llus Martnez, GabrilMontoya, Francesca O laria,Maria Angela Palau, Jo sep Pi iMorral, Rosa Maria Securn,Jess Soler, Jos Ve ga, JaumeXicola i Cluet i Jau me Xicola iGascn.

  Aquest reconeixement sa-

  Redacci > La fotgrafa molle-tana Judith Vizcarra ha traslladatla mostra Lorgull de labsnciaa Sria, en el marc del Festival In-ternacional de Cine sobre Gne-re. Vizcarra mostra en les modelsla transformaci del cos extern dela dona imposada per les cir-cumstncies duna malaltia, elcncer, i duna intervenci, lamastectomia. Aquest canvi pro-dueix tamb una mutilaci nti-ma que noms la dona pot enten-dre i copsar.

  Lorgull delabsncia sexposa a Sria

  Redacci > Lenterrament de lasardina posava el punt i final alsactes de Carnaval 2011, que en-guany han destacat per la granafluncia de pblic, sobretot enles activitats de dissabte i la ruade diumenge. LAjuntament hafet una valoraci molt positiva dela celebraci del Carnaval al mu-nicipi ja que, tot i haver coinciditamb la Setmana Blanca escolar,ha estat molt paticipativa. En larua de diumenge es calcula enmilers les persones que les vancongregar-se als carrers.

  Mollet acomiadaun Carnavalmolt participatiu

  Redacci > La molletana LlumIbarz presentar el seu llibre Unalarga y negra noche a la llibreriaCatalnia de Barcelona. La pre-sentaci ser el proper dia 16 demar i comptar amb la partici-paci de lexconsellera dInte-rior, Montserrat Tura. Una largay negra noche explica la histriade Paula, una nena de lapostguer ra i una adolescent de ladictadura. Els esdeveniments delpoca la convidaran a lautore-

  Una larga ynegra noche a la Catalnia

  La Bombeta acull aquest dissab-te (21h) El Pau i la Maria en con-cert, un espectacle de folk-pop onla msica i el teatre es barregensobre lescenari. Produda perLaiogurt i Pelevin S.L, el Pau i laMaria en concert mostra les pe-cularitats i excentricitats del duode folk-pop en catal ms exitsde lany. El manres Albert Palo-mar i la igualadina lia Corralsn els protagonistes i interpre-ten les canons composades pera l'ocasi per diferents artistes derenom.

  El folk -pop delPau i la Maria, a la Bombeta

  torga per retre homenatge alcon junt dentitats i personesper la seva tasca de promocide lassociacionisme ciutad iper les manifestacions cultu-rals, esportives, de recerca, c-viques, econmiques i socials.Aquestes distincions shan a -torgat en diferents ocasions; ladarrera va ser lany 2007.

  Es tracta de les DistincionsCviques, un reconeixement quees recull en el Reglament Mu -nicipal dHonors, Smbols i Dis-tincions. Latorgament es vaaprovar en el ple extraordinarique Mollet va celebrar el passat24 de gener.

 • 21Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavallswww.liniavalles.cat Mar201111

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catMar201111

 • 23lniavallsMollet www.liniavalles.cat Mar201111

  ICV i EUiA tornaran a anarjunts a les eleccions del 22-ME.A.> ICV i EUiA han tornat areeditar el pacte de govern. Es-tem convenuts que si nosaltressumem s per multiplicar. Volemplantar cara a la crisi, tenim pro-postes per buscar alternatives idonar solucions, va dir NoemFernndez abans de signar elpacte. Hem fet els deures, vaafegir Antonio Lpez, qui va as-segurar que a Mollet hi ha unaanomalia: lequip de govern for-mat per PSC i CiU.

  L'acord, segons van explicar,ha estat satisfactori per a amb-dues parts. Es presentaran a leseleccions amb illusi i optimis-

  me, representant unes actituds,propostes i valors absolutamentnecessaris en aquests moments,segons van dir. Els eixos bsics dela seva proposta seran lluitarcontra la crisi, la creaci d'ocupa-ci i la preocupaci pels ms d-bils, donant la cara contra les re-tallades que s'estan donant atots els nivells.

  Daltra banda, la Marinetaacull avui (19h) la presentacidels quatre primers membresde la llista de la coalici, el seu es-lgan de la precampanya i la p-gina web. Hi assistiran dirigentsdels grups a nivell nacional.

  Redacci > Coincidint amblentrada en vigor de la reduccide la velocitat mxima a les auto-pistes a 110 km/h, Independentsper Mollet ha reclamat que es re-dueixi tamb el preu de les barre-res dels peatges de manera pro-porcional a com es redueix laprestaci del servei pel que pa-guen els usuaris, i que saprofitila mesura per acomplir la prome-sa de gratutat total per a tots elsusuaris del peatge de Mollet, tan-tes vegades incomplerta.

  IxM reclama denou que el peatgesigui gratut ja

  Redacci> El secretari generalde CCOO a Catalunya, Joan Car-les Galleco, visitar lAjuntamentel 14 de mar per mostrar el seusuport a lassemblea de la seccisindical de CCOO al consistoridins del procs de campanyaelectoral amb motiu de les elec-cions sindicals del 22 de mar.Tamb hi assistiran els dirigentsJos Lus Moure, Ovidi Huertasi Xavier Ros, el secretari generalde la secci sindical CCOO a l'A-juntament de Mollet.

  CCOO es preparaper als comicisdel 22 de mar

  Els Joves dEUiA engeguen elprocs per elaborar el programaRedacci> Joves dEsquerraVerda i Alternativa Jove de Mo-llet ha posat en marxa aquestasetmana un procs obert i parti-cipatiu per elaborar el programaelectoral de joventut de la coali-ci ICV-EUiA de cara a les prope-res eleccions municipals. El grupconsidera necessria una admi-nistraci ms propera al ciutadque prengui mesures per garan-tir una vida i un futur digne a totala ciutadania, aix com crear es-pais per a qu la gent jove pugui

  pensar, debatre i decidir sobre elseu futur i sobre com vol que sor-ganitzi la seva ciutat. Sota elnom Mullat x Mollet, es duran aterme diverses iniciatives, comlenviament de cartes, trobades,accions a Internet i assemblees.

  Daltra banda, els Joves hanpublicat el primer nmero deMala Llet, el butllet local de laorganitzaci. Es difondr en ver-si electrnica per la xarxa i enpaper als instituts, centres cvicsi espais pblics de la ciutat.

  Rubn Lpez s el nou primersecretari de la joventut del PSC

  Rubn Lpez Ziga ha substitutMireia Dionisio en el crrec deprimer secretari de la JSC deMollet. Segons els socialistes,Lpez s un jove actiu que formapart de les Joventuts des de laseva creaci. Ara, els seus objec-tius sn, a curt termini, crear ungrup de joves que doni suport alequip de govern i en especial alalcalde Josep Monrs en totsaquells aspectes que impliquin lamillora de les condicions dels i lesjoves al municipi participar de lacampanya de les eleccions muni-cipals i donar suport a la candi-datura del PSC encapalada perMonrs. I, a mig i llarg termini,promoure i apropar la poltica ala gent jove, i continuar creixentcom a organitzaci poltica jove.

  DES DELS INICIS Rubn Lpez va nixer l'any 1987i s de Mollet del Valls. Est fi-nalitzant la carrera de Biomedi-cina a la UAB. En l'mbit acad-mic s membre del Claustre de laUniversitat en representaci delsestudiants, aix com membre dela Junta de la Facultat de Biocin-cies. Des de mar de 2010 s Co-ordinador de l'rea d'Universitatsde l'Associaci de Joves Estu-

  diants de Catalunya (AJEC), unsindicat que defensa els dretsdels estudiants des d'un punt devista progressista. En l'mbit po-ltic, s Secretari de Formaci iComunicaci de l'agrupaci localde la JSC de Mollet del Valls iSecretari de Poltica Estudiantilde la JSC del Valls Oriental desdel 18 de mar de 2010, aix comConseller de Federaci del PSC-Valls Oriental.

  La JSC ha passat de 6 a 15membres; tres sn actualmentregidors de lequip de govern iocupen diversos crrecs dins lesexecutives comarcals i nacionalsde la JSC i el PSC.

  Foto: JSC

  Rubn Lpez

  Elisabeth AlfaroMollet

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniavalls www.liniavalles.catMar201111

 • 25lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Mar201111

 • 26

  ParetsMar

  201111lniavalls

  Com ens afectar la reforma de les pensions?El proper 11 de mar, la Sala Cooperativa de Parets acollir una ponncia peranalitzar les possibles conseqncies de la reforma de les pensions. La confe-rncia anir a crrec dun membre del secretariat permanent de la CGT i est

  organitzada per lAteneu Popular de Parets.

  Parets treballa per implicar elsciutadans a les xarxes socialsRedacci > Aix veig Parets! iParets i les noves tecnologies snles temtiques dels concurs de fo-tografia i audiovisuals convocatsper lAjuntament de Parets dins elprojecte Parets connecta. Lobjec-tiu del certamen s impulsar laparticipaci ciutadana als espaisvirtuals que ha posat en marxa elconsistori a travs de Facebook,Flickr i Youtube.

  CONCURS DE FOTOGRAFIASota el ttol Aix veig Parets!, elconcurs de fotografia sadrea a lapoblaci en general, preferent-ment al collectiu jove i la gentgran. Els participants podranpresentar un mxim de tres ins-

  tantnies. El premi, que es con-cedir als tres primers classificats,consistir en una cmera fotogr-fica digital per a cadascun.

  AUDIOVISUALEl concurs daudiovisuals gira alentorn de les noves tecnologies.Per prendre-hi part, caldr pre-sentar un gui amb els detalls delseu vdeo, que no podr superarels 10 minuts de durada.

  Es premiaran els dos millorsguions, amb 1.000 euros cadas-cun, una dotaci econmica queels permetr fer realitat el seuprojecte. Tots els treballs shau-ran de presentar abans del 21 demar.

  Imatge del twitter de Parets Connecta

  Foto: Parets Connecta

  Redacci> El grup NOPP deParets ha criticat que la tala dar-bres prevista a Can Isidre Coix in-compleix lAgenda21 aprovadaa Parets. La NOPP assegura queaquest espai est qualificat pel PlaGeneral com zona verda (EL1), elque fa que aquest bosc, a la vorade la rivera, sigui de gran impor-tncia. NOPP ha alertat da-questa situaci donat que aquestespai acollir les futures pistesdatletisme.

  Redacci> El grup del PSC deParets ha presentat aquesta set-mana un butllet amb informacisobre els socialistes paretans.En aquesta publicaci, els so-cialistes plasmen les seves ideesi propsits per continuar gover-nant a Parets. Sinclou una entre-vista amb el candidat, Sergi Min-gote, i una enquesta als alcaldesde la comarca, que defineixenMingote com un candidat immi-llorable.

  El PSC de Paretspresenta unnou butllet

  NOPP alertade la tala darbresa Can Isidre Coix

  Prop de 150 policies aprenenels secrets de la Llei Sinde El Teatre de Can Rajoler ha acollit un curs policialavalat per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid

  RedacciParets

  Ms de 150 agents provincialshan assistit aquests dies al curssobre propietat intellectual i laLlei Sinde al Teatre de Can Ra-joler de Parets. Aquesta pro-posta formativa ha estat orga -nitzada per lAssociaci de Capsi Comandaments de Cossos deSeguretat del Valls Oriental iOccidental, la Federacin para laProteccin de la Propiedad In -telectual, Productores de Msicade Espaa i lAsociacin de Ges-tin de Derechos Intelectualesamb lobjectiu de proporcionarels coneixements adients per a laidentificaci i peritaci de mate-rial falsificat per tal de poderperseguir amb garanties els de-lictes de propietat intellectual.

  Foto: E.B.

  COSSOS POLICIALSDurant les jornades, han assistitdiversos membres de la PoliciaLocal, Mossos dEsquadra, Poli-cia Nacional i Gurdia Civil dar-reu de la provncia de Bar -celona, i han pogut conixer elssecrets de la Llei Sinde, que pre-tn la persecuci daquelles p-gines que posen a disposicidels usuaris continguts no auto-ritzats pels titulars.

  HARDWARE I VIDEOJOCSLa primera de les jornades es vacentrar en les falsificacions dehardware i videojocs, un mercatnegre que es calcula que generaunes xifres de negoci properes ales del trfic destupefaents.Tamb es va parlar de la pirate-ria i del paper que juguen els lo-cutoris, els cibercafs i les bo -

  El curs va aplegar 150 policies

  Lobjectiude la propostaformativa eraproporcionarconeixementsper a laidentificaci i peritaci de material falsificat

  tigues de venda de xips. Tot elcurs ha estat avalat per la Uni-versitat Rey Juan Carlos de Ma-drid.

 • 27lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Mar201111

 • 28 Paretslniavalls www.liniavalles.catMar

  201111

  Peyu parodia els monlegs a Can RajolerLhumorista Llus Jutglar representa la seva darrera proposta Jo tinc un amic que...

  Sara ArroyoParets

  Qui hagi anat algun cop a veureun monleg shaur adonat queuna frase habitual per comen-ar-lo, molt utilitzada pels hu-moristes, s Jo tinc un amicque... Amb aquesta frase, moltscmics trenquen el gel i inicienel seu discurs davant lauditorique tenen davant. LhumoristaLlus Jutglar, ms conegut comPeyu, pretn amb Jo tinc amicque... trencar els tpics del g-nere i autopariodar els monolo-guistes sense acabar de fugirdel registre humorstic.

  Foto: Arxiu

  El monologuista Peyu

  Per fer-ho, Peyu proposa unaposada en escena sorprenent:comena lespectacle, permentre lauditori espera larri-bada el monologuista de torn,ser un tcnic de so qui haurde sortir per a qu es faci mscurta lespera. Durant una horadespectacle el personatgeshaur de valdre dels elementsque t al seu abast per crear di-ferents espais i dialogar amb elseu pblic. Durant la seva expo-sici sortiran a la llum temesdactualitat com els problemesdel pensionistes, la relaci delshomes i els animals domsticso les pellcules de por. Tot un

  Redacci > El follet valent va ala ciutat s la darrera proposta deRialles Parets per a aquest dissab-te. A partir de les 18h, lauditoriparet senvair de fantasia perconvertir-se en lescenari de lesaventures dun follet de boscmolt eixerit, que desprs de pro-var els polsims mgics es traslla-da a la gran ciutat, on haur deconviure i conixer la realitatdels insectes que fan vida al parc.Produda per Unics Produccions,El follet valent va a la ciutat suna obra per a nens basada en lafantasia i el poder de la imagina-ci. Tot plegat, forma una granfaula sobre la solidaritat entreamics.

  Rialles Paretsporta El follet valent va la ciutat

  Redacci > Fins al 26 de mares pot veure a la Biblioteca Infan-til i Juvenil de Can Butjosa lex-posici El placer de leer, unamostra de les fotografies premia-des i seleccionades a la 17a edicidel certamen fotogrfic que por-ta el mateix nom i que organitza,des de lany 1992, la Biblioteca To-rrente Ballester de Salamanca.Fruit duna lnia de collaboracientre ambdues biblioteques, CanButjosa acull cada any aquestamostra.

  El placer de leer satura a Can Butjosa

  text escrit i interpretat per ellmateix i sota la batuta de Xa-vier Boada.

  Amb noms 23 anys, Peyusha fet un lloc en el panoramahumorstic catal, participanten diversos programes com elFricando Matiner, on sel potescoltar actualment a RAC 105.La proposta Jo tinc un amicque... ha estat durant nou set-manes a la Sala Pepe Rubianesprorrogant-se en tres ocasions.Durant lhora i mitja que duralespectacle sevidenciar a les-cenari linfluncia de Rubianes,Eugeni o Buenafuente en el seumonleg.

 • La Llagosta29

  Mar

  201111lniavalls

  Nou municipis compartiranla gesti del Baix Valls

  Foto: Ajuntament

  Diumenge, Dia dAndalusiaAquest diumenge se celebra el Dia d'Andalusia a la Lla-

  gosta. A les 11 hores tindr lloc la hissada de banderadaquesta comunitat autnoma i, a les 12.30 hores, les

  actuacions al solar del davant del Centre Cultural.

  El Consell Comarcal assumir la recollida des les escombrariesRedacci> El servei de netejaviria i el de recollida d'escom-braries de rebuig estar separata partir dara. El ple del passat di-mecres va aprovar amb el votsen contra de loposici queaquest ltim corri a crrec delConsorci de Gesti de Residus delValls Oriental. La concessi serdurant els propers sis anys.

  El servei incorporar novamaquinria, s'ampliar la netejaen dates senyalades com Car-nestoltes o la diada de Reis, es re-garan els carrers a l'estiu i serms habitual als carrers del po-lgon. Tamb s'afegeixen el man-teniment del costat dret de la lle-ra de la Riera Seca i la neteja delspatis de les escoles i el camp defutbol. Pel que fa al servei de re-collida d'escombraries, l'Ajun-tament signar properament unconveni amb el Consorci de Ges-ti de Residus del Valls Orien-tal. El Consorci ja fa anys ques'encarrega de la recollida selec-tiva i, ara, assumir tamb la re-collida del material de rebuig. Se-gons l'estudi econmic encarre-gat pel consistori a la Diputaci,el cost total ser d'uns 777.000,532.000 euros pel servei de ne-teja i 245.000 per la recollidad'escombraries.

  El ple tamb va aprovar el

  compte d'explotaci del serveipblic de l'escola Bressol muni-cipal Cucutras, corresponent alcurs 2009-2010. En aquest cas,els comptes aprovats pugen finsals 398.000 euros, una quantitatmenor als 409.000 euros pressu-postats. Tamb va tirar enda-vant la modificaci pressupost-ria per incorporar al pressupostde 2011 algunes partides de l'anypassat. Concretament les queafecten a la reforma de la plaa dela Concrdia i a les beques demenjador escolar.

  A ms, es va revisar el preu derecollida d'escombraries i netejaviria del 2010 prestat per l'em-presa Urbaser. D'aquesta ma-nera, s'aplicar un augment del0,8% corresponent a l'IPC del2009, tal com marca el contrac-te. El darrer punt de l'ordre deldia va ser la revisi de les tarifesdels diferents serveis que es pres-ten al Complex Esportiu Munici-pal El Tur. Tots els preus s'in-crementaran aquest any un 3%,l'IPC del 2010. El punt es vaaprovar amb els vots a favor delsregidors del grup municipal so-cialista i en contra de la resta d'e-dils. El PP va proposar descomp-tes especials en la tarifa per a lespersones aturades, per no es vatenir en compte.

  La neteja viria i el rebuig se separaran

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  La sala de plens de lAjuntamentde la Llagosta va ser lescenari, di-lluns al mat, de la signatura dela Declaraci del grup de muni-cipis impulsors per una gesticompartida al Baix Valls. A partdAntonio Rsquez, van plasmarla seva rbrica els de Mollet, Jo-sep Monrs, Parets, Joan Se-guer; Montorns, Daniel Corts;Montmel, Antoni Guil; Marto-relles, Romuald Velasco; SantaMaria de Martorelles; MontserratCobo; i els regidors Juan Francis-co Fernndez, de Sant Fost, iAntonio Egea, de Santa Perptua.Lacte va servir per plasmar en undocument el que es va anunciarla setmana passada a Santa Per-ptua: la intenci dunir esforosper garantir i millorar els serveisque sofereixen als ciutadans;compartir per multiplicar re-

  sultats, en paraules dAntonioRsquez.

  LA DECLARACIEn el document, el grup manifes-ta la seva voluntat de treballarconjuntament amb les finalitatsdexplorar noves vies de gesticompartida relacionades amb elsmbits de sostenibilitat i mediambient, urbanisme i habitatge,economia i mercat de treball,cultura, esport, joventut, benes-tar social, poltiques digualtat, sa-lut pblica i consum, educaci,mobilitat, informaci, comuni-caci i coneixement. Per fer-ho,parlen de la necessria collabo-raci de la resta dadministracionsper avanar en els objectius ambla voluntat dafrontar el presenti el futur amb una visi ms m-plia, especialment en uns mo-ments dincertesa social i eco-nmica per a la ciutadania en ge-neral, els agents econmics i so-

  Foto: Arxiu

  cials i les administracions pbli-ques, especialment les locals.Estem convenuts segueix ladeclaraci que donarem msrespostes a les necessitats de lespersones i resoldrem millor elsreptes del present i del futur si hofem gestionant de manera com-partida serveis i si generem novesoportunitats per a les persones so-bre la base imprescindible dunamajor optimitzaci dels recur-sos en benefici de la ciutadania.

  La prxima setmana, els mu-nicipis signants, que apleguenuns 150.000 habitants, presenta-ran a Parets un estudi que van en-carregar a la Diputaci de Barce-lona sobre l'activitat econmica,l'ocupaci i la indstria al BaixValls. Tamb es preveu convidara altres poblacions, com ara Po-liny o Palau-solit i Plegamansper tal que s'afegeixin puntual-ment a algunes de les iniciativesque es posin en marxa.

  Els alcaldes i regidors que van signar la declaraci per una gesti compartida al Baix Valls

  Dilluns van signar una declaraci conjunta que estoberta a altres municipis com Poliny o Palau-solit

 • 30 La Llagostalniavalls www.liniavalles.catMar

  201111

  Lndex denvelliment de la Llagostas un dels ms elevats de la comarca

  planta, tingui capacitat per a 20persones i ofereixi serveis comcuina, gimns, bany assistit operruqueria. Casal i centre dedia compartirien espais.

  RADIOGRAFIASegons es recull en el projecte, laLlagosta ha registrat un progres-siu envelliment dins del segment

  Foto: Eduado Benito

  Imatge de lexposici, que es podr visitar fins a finals de mes

  Elisabeth AlfaroLa Llagosta

  LAjuntament ja disposa del pro-jecte que permetr convertir lac-tual Casal dAvis en un Centre deDia. El document, que el consis-tori va encarregar fa ms dun anya la Diputaci, es va presentarahir dijous. Segons la regidora deGent Gran, Leonor Sabat, lequi-pament es va preveure inicial-ment com a centre de dia, des delqual es poguessin oferir serveis,per actualment noms s decaire ldic. El centre sociosanita-ri s necessari a la Llagosta, se-gons ha explicat, per la sevaadaptaci queda aparcada per ala propera legislatura. Si nosal-tres guanyen les eleccions ho fa-rem diu. Noms seria necess-ria una inversi mnima de60.000 euros, i val la pena, per-qu actualment estem ocupantplaces daltres municipis, ex-plica Sabat.

  Es preveu que el nou centre dedia, que subicaria a la primera

  Ahir dijous es va presentar el projecte del Centre de Dia, que es posaren marxa durant la propera legislatura > La capacitat ser de 20 places

  poblacional que registra unesedats ms avanades, per lespersones majors de 65 anys snel segment de poblaci ms mi-noritari (uns 2.700 habitants).Noms representen el 14,25%del total, per els ciutadans de 75anys i ms suposen ms del 43%del total davis. Amb un ndex de0,90, afegeix el text, la Llagosta

  se situa entre aquells municipisque, si b no presenten uns resul-tats ms extrems, registra un n-dex denvelliment dels ms ele-vats dins la comarca del VallsOriental.

  Al municipi, laugment de-dat va associat tamb a un aug-ment dels casos de persones ambdiscapacitat. Aix, malgrat que lespersones amb discapacitat de-dats situades entre els 45 i els 64anys constitueixen el segmentque, per edats, gaudeix dun ma-jor pes relatiu (36,55%) dins elcollectiu de persones amb disca-pacitat, s en els grups dedats si-tuades entre els 65 i els 74 anysi en aquell que comprn els casosde 75 i ms on es registren ten-dncies a lala ms significatives.Ambds grups presenten un crei-xement progressiu al llarg delsanys i superior als 6 punts per-centuals. Actualment, les perso-nes amb discapacitat de 65 anysi ms es situen al voltant del13% del total dels ciutadans ambedats a partir dels 65 anys.

  E.A.> Dem es coneixer el nomdels guanyadors del Concurs deFotografia del Dia Internacionalde la Dona (18h, Centre Cultural).Shi han presentat una quarante-na de fotografies, una xifra infe-rior a la danteriors edicions. Elprimer premi ser de 300 euros;el segon, de 150 i el tercer, de 100.Tamb rebran 100 euros les fotosescollides per ser imatge delsactes del Dia de la Dona del 2012i del Dia Internacional contra laViolncia de Gnere.

  Dem es premienles millors fotosdel Dia de la dona

  Redacci> Ja es coneixen elsnoms dels finalistes de la 10enaNit Fem Poble. En Esports, opta-ran el CD Viejas Glorias, AlonsoRodrguez Daz i el CD la Llagos-ta. En Cultura, el grup de teatreTell, la Casa de Andaluca i elGrup de Gitanes. I en Societat,Animalets, lassociaci de conces-sionaris del Mercat i AntonioMelgar. Els guardonats es co-neixeran el 21 de mar en un acteal Centre Cultural.

  La 10ena Nit Fem Poble ja tels nou finalistes

 • 31lniavallsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat Mar201111

 • 32

  Santa PerptuaMar

  201111lniavalls

  La rehabilitaci de lesglsiade Santiga ja ha comenat

  Foto: Eduardo Benito

  Darrers actes del Dia de la DonaLa programaci del Dia internacional de les dones continua dilluns

  amb la inauguraci a El Vapor de l'exposici L'organitzaci de lavida quotidiana: Quin temps tenim? i, el dia 16, amb la jornada de

  portes obertes del Servei dAtenci i Informaci a les Dones.

  La Generalitat sorteja 37 pisosde lloguer de protecci oficialRredacci> Els 32 pisos prote-gits de lloguer situats a lavingu-da de Mossn Jacint Verdagueri els 5 de lavinguda de Girona deja tenen inquilins. LAgncia delHabitatge de la Generalitat deCatalunya va sortejar divendrespassat els habitatges que queda-ven pendents dadjudicar o b elsque ha estat recuperats adminis-trativament.

  Els pisos de Mossn JacintVerdaguer estan situats al barride Can Folguera, en un bloc alsquatre vents amb 10 habitatgesde dos dormitoris i 50 habitatges

  dun dormitori. Tots sn de llo-guer i la gran part daquests ha-bitatges ja estan lliurats. La su-perfcie va dels 42 als 57 m2 i espreveu laprofitament de lener-gia solar per produir aigua calen-ta sanitria.

  Daltra banda, els cinc pisosque shan sortejat de la promocide lavinguda de Girona corres-ponen a habitatges recuperatsadministrativament i tamb snde lloguer. Per accedir a aquestspisos shan presentat un totalde 62 sollicituds, de les quals no-ms tres han estat excloses.

  Moment del sorteig dels habitatges, divendres passat

  E. AlfaroSanta Perptua

  Aquest mes han comenat lesobres de la primera fase del pro-jecte de restauraci de lesglsiade Santiga, que podrien finalitzarel 30 de novembre. Lactuacipermetr recuperar els volums iparts malmeses de ledifici, sane-jant i consolidant les seves anti-gues estructures i donant solucia les principals patologies. Espretn possibilitar la lectura cro-nolgica dels diferents volums delesglsia a travs de la prpia so-luci constructiva i un acurat es-tudi de la seva illuminaci.

  Un del objectius formals prin-cipals a linterior del temple con-sisteix en retornar a la primitivacapella de Sant Joan la seva vo-

  lumetria original. Tamb es recu-perar el campanar de lesglsiade Santiga i les pintures de la ca-pella de Sant Joan. El pressupostde les obres s de 887.473 eurosi est finanat a travs dels FonsFeder, que aporta el 50%, lesconselleries de Territori i Cultu-ra a trav