of 48 /48
redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 línia vallès 11 de març de 2011 · Núm. 344 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat 12 Foto: Llibre ‘Rabasa Derbi, 1922-1987’, cedit per Josep Isern 4 Nova manifestació pels joves atropellats a Sant Fost el 2010 La marxa està convocada per al 26 de març > El conductor, que anava begut, està en llibertat Derbi, final de trajecte 89 anys després Les Franqueses CDC decideix prescindir de Torné com a cap de llista Esports L’última etapa de la Volta a Catalunya sortirà de Parets 6 45 La multinacional Piaggio decideix tancar la factoria de Martorelles

Línia Vallès 444

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Vallès 444

Citation preview

Page 1: Línia Vallès 444

redacció 93 519 43 96 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

líniavallès11 de març de 2011 · Núm. 344 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

�12

Foto: Llib

re ‘R

ab

asa

De

rbi, 1

92

2-1

98

7’, ce

dit p

er Jo

sep

Isern

�4

Nova manifestació pels jovesatropellats a Sant Fost el 2010La marxa està convocada per al 26 de març > El conductor, que anava begut, està en llibertat

Derbi, final de trajecte89 anys després

Les FranquesesCDC decideix prescindir de Tornécom a cap de llista

EsportsL’última etapa de la Volta a Catalunyasortirà de Parets

�6

�45

La multinacional Piaggio decideix tancar la factoria de Martorelles

Page 2: Línia Vallès 444

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]ç

2011112� líniavallès www.liniavalles.cat

Page 3: Línia Vallès 444

En portada 3�líniavallèsMarç

201111www.liniavalles.cat

Derbi: 1922-2011La firma s’endú la producció cap a Itàlia per “garantir una major eficiència i productivitat”> La plantilla es reunirà demà en assemblea per decidir les accions contra el tancament

Foto: Llibre ‘Rabasa Derbi, 1922-1987’, cedit per Josep Isern

No fa ni tres setmanes que el pre-sident del comitè d’empresa deDerbi, Josep Maria Farràs, presa-giava que la planta de Martorellestancaria abans de l’estiu, i les se-ves sospites s’han confirmat abansdel previst. El grup Piaggio haanunciat que traslladarà la produc-ció a Itàlia i que deixarà al carrerels més de 200 treballadors de laplanta. La declaració que van sig-nar els alcaldes de Mollet, SantFost, Martorelles i Santa Maria i elConsell Comarcal del Vallès Orien-tal el 21 de febrer passat no ha tin-gut l’efecte esperat i una novaempresa del Baix Vallès tancaràdefinitivament. I no es tracta dequalsevol empresa, sinó d’una deles històriques firmes catalanesque han portat el nom de Marto-relles i Catalunya arreu del món.

La crisi sembla castigar d’espe-cial manera el Baix Vallès, que almaig veurà com marxa Ficosa deMollet i que està a l’espera de co-nèixer el futur de Cacaolat, a Pa-rets. Altres, com Valeo, han pogutarribar a acords que han resultatsatisfactoris per als treballadors enl’actual context, amb prejubila-cions a partir dels 55 anys i el com-promís de mantenir l’ocupacióde la planta de Martorelles durantels propers cinc anys.

ABANS DEL PREVISTEl grup Piaggio va anunciar la re-estructuració de les activitats al’estat espanyol durant el conselld’administració reunit a Milàdillluns passat. En un comunicat,la firma assegura que el projecteconsisteix en la deslocalització dela producció del grup italià per ra-cionalitzar l’estructura de produc-ció del grup a Europa, “garantintuna major eficència i productivi-

tat, i per millorar la competitivi-tat del producte Derbi vehicles,per donar suport al creixement deles quotes de mercat de la marcaespanyola”. Dimecres al matí,Piaggio va comunicar la decisióals treballadors que, en paraulesde Josep Maria Farràs, “estanmolt desanimats”.

Encara no se sap la data defi-nitiva del tancament de la plan-ta perquè no s’ha presentat l’Ex-pedient de Regulació d’Ocupació.Piaggio el justificarà al·legantpèrdues econòmiques, uns ar-guments que no se sostenen decap manera, segons el comitèd’empresa, perquè l’any passatvan haver-hi beneficis. “Hem delluitar i espero que l’anunci no escompleixi. Derbi ha donat moltprestigi i s’ha de fer alguna cosa”,diu Josep Maria Farràs. La plan-tilla de Derbi està convocadademà dissabte a les deu del matía l’Envelat de Martorelles. Allà se

celebrarà una assemblea durantla qual es decidiran els accions adur a terme a partir d’ara per evi-tar el tancament: “Farem tot elque faci falta per a què ens enten-guin”, afegeix. L’assemblea coin-cidirà amb el ple municipal d’ur-gència que ha convocat l’Ajunta-ment de Martorelles “per rebut-jar aquest tancament mitjançantuna moció de consens entre totsels grups polítics amb represen-tació” al consistori.

DES DEL 1922L’any 1922, Simeó Rabasa i Sin-gla, amb l’ajut dels seus ger-mans, va obrir un petit taller dereparació i lloguer de bicicletes.Tres anys després naixia la raósocial Rabasa i Solà, amb seu aMollet i, l’any 1931, es va iniciarla construcció de l’edifici de la ca-rretera de Badalona, embrió delque avui és Derbi. No va ser finsa l’any 1950 quan Bicicletes Ra-

basa es va convertir en NacionalMotor, S.A. i quan es va presen-tar el nou model de l’empresa:una motocicleta de 250cc i 9CVanomenada Derbi. Trenta anysmés tard, després del llançamentdels models Variant, 1001 i 2002i de la sèrie Sport Coppa (74cc),la marca era coneguda arreu delmón. Després d’anys de glòria perles victòries esportives, Piaggio vacomprar la firma a la família Ra-basa l’any 2001. Al setembre del2009, l’empresa es va dividir entres seccions per fer-la “més via-ble” i, a finals d’any, la planta deMartorelles va perdre els mo-dels de 50 i 125cc. Al gener del2010 van haver-hi els primersacomiadaments, 53 fins a l’a-nunci de final de l’activitat defi-nitiu. Al setembre del mateixany van arribar els primers ru-mors de tancament.

Continua a la pàgina següent

E. AlfaroMartorelles

L’any 1979 Derbi amplia les instal·lacions de la carretera de Badalona, que es van estrenar amb la petita seu de Bicicletas Rabasa, fins als 15.000 metres quadrats

Page 4: Línia Vallès 444

Comarca4�Març

201111líniavallès www.liniavalles.cat

Rebuig unànime a la fi d’unaempresa històrica del Vallès

L’anunci del tancament de Der-bi ha provocat ràpides reaccionsdes de diferents sectors, comen-çant pels sindicats, que com elsajuntaments de Martorells i Mo-llet han rebutjat la decisió dePiaggio. CCOO considera que noexisteixen motius que justifiquinel tancament, ja que “la planta deMartorelles ha obtingut beneficisen els darrers exercicis, no tépèrdues econòmiques i és una deles més eficients del grup; a mésa més, a diferència de les plantesitalianes, durant el 2010 ha acon-seguit reduir els costos de pro-ducció per unitat en un 11%”. Elsindicat exigeix a la multinacio-nal que replantegi aquesta deci-sió i proposi un pla de viabilitatper a les factories catalanes, queocupen unes 200 persones; i ins-ta les administracions, especial-ment la Generalitat, “a prendremesures en defensa del sector dela indústria de la moto al nostrepaís i a intervenir davant lesmultinacionals Piaggio i Yamahaper garantir la continuïtat del’activitat productiva i el mante-niment dels llocs de treball de lesplantes que tenen a Catalunya”.

En el mateix sentit s’ha mani-festat la UGT: “Lluitarem per aquè el sector de la indústria nodesaparegui, posant-nos a dispo-sició de les treballadores i treba-lladors de Derbi per a què no per-din els seus llocs de treball”. Aixímateix, el sindicat ha criticat

que el director de Relacions La-borals de la Generalitat s'hagi ne-gat a parlar del tancament i queno pugui fer res fins que no espresenti l'ERO. Per a la UGT, elgovern ha decidit desentendre'sde la crítica situació de Derbi i nofer res per intentar mantenir lafàbrica, els 200 llocs de treball iuna marca catalana històrica.

DECLARACIÓ CONJUNTAJa el 21 de febrer, el president delConsell Comarcal, Antonio Rís-quez, i els alcaldes de Mollet, Jo-sep Monràs; Sant Fost, Montser -rat Sanmartí; Martorelles, Ro-muald Velasco, i Santa Maria,Montserrat Cobo, van signar undocument en el qual demanavenajut a les administracions públi-ques. De les empreses menciona-des en la declaració, només Va-leo ha aconseguit arribar a unacord satisfactori per als treballa-dors.

L’Ajuntament de Martorelles,a més, demanarà una reunióamb la direcció de Nacional Mo-tor Sau i la Subdirecció Generalde Política Industrial de la Gene-ralitat per conèixer de primeramà els detalls d’aquest tanca-ment. També exigirà el compli-ment dels compromisos del2009, que garantien fins a l’any2012 la producció de models de50 i 125 cc. L’Ajuntament deMollet també ha reiterat el seuple suport als treballadors deDerbi i s’ha posat a la seva dispo-sició per a les possibles negocia-cions amb l’empresa.

Foto: Eduardo Benito

Concentració de la plantilla a les portes de l’Ajuntament de Martorelles

E. A.Martorelles

El concurs de creditors deCacaolat genera incertesaEl comitè d’empresa i els sindicats creuen que és un“pas necessari” per desvincular-se de Nueva Rumasa

Sara ArroyoParets

A Catalunya, Cacaolat té el mono-poli en les peticions d’un batut dexocolata en qualsevol bar: “UnCacaolat, si us plau”. L’emblemà-tica marca catalana s’ha distingitexageradament de la competèn-cia, sent directament el productemés demandat de la seva classe.Si el tancament de Derbi ha pro-tagonitzat aquesta setmana negraper a la indústria baixvallesana, lasituació de Cacaolat, amb més de200 treballadors al centre logís-tic de Parets, no és més esperan-çadora. Aquesta setmana, fontssindicals confirmaven a LíniaVallès que la direcció del grup hadecidit presentar l'empresa alconcurs de creditors, complintamb les demandes dels treballa-dors, que han vist aquest pas"necessari" per tal de desvincular-se finalment de Nueva Rumasa.Segons ha explicat el secretari ge-neral de la Federació Agroali-mentària de la UGT, David Papiol,és el grup Clesa "qui està desag-nant Cacaolat": "Per si sol, elgrup de batuts funciona bé", ex-

Foto: E.Benito

El centre logístic està al polígon Can Volart de Parets

plica. Tant el president del comi-tè d'empresa, Miguel Miguel, comPapiol, coincideixen en celebrarl'entrada al concurs de creditors:"No ens fa por", afirmen mentrefan referència directament a la"solvència de l'empresa". Tot iaixò, sí que hi ha preocupació pelmanteniment dels llocs del treballi per la incertesa que suposa ha-ver de passar per aquest tràmit.La crisi de Nueva Rumasa ha es-quitxat fins a tal punt l'emblemà-tica empresa catalana, que moltstreballadors continuen sense ha-ver cobrat les nòmines dels me-

sos anteriors. La plantilla tambéha acudit a la Generalitat per talque intervingui i pugui salvarl’empresa.

MOBILITZACIONSAquest dissabte fletaran dos au-tocars des de Parets per sumar-sea la manifestació que els emple-ats de Nueva Rumasa faran aMadrid. A la seu paretana hi hau-rà mobilitzacions cada divendres,i el proper 18 de març les protes-tes es concentraran a Barcelonaper tal que es respectin els llocs detreball de tots els empleats.

Alstom estudia retallar plantilla a Santa Perpètua

Els representants sindicals d’Als-tom i l’alta direcció s’han reunitaquests dies a París per estudiarpossibles retallades de plantilla aSanta Perpètua. El grup francésconsidera que la capacitat de pro-ducció i la plantilla de l’empresaés superior a la previsió planeja-da per als propers anys, que dis-minuirà en un 70% les xifres as-solides darrerament. Les obres

vinculades a la xarxa del TAV i larenovació de combois ha estat laclau de la supervivència de l’em-presa fins al moment, que tambéha pogut solventar el sotrac eco-nòmic amb projectes a l’exterior.Tot i això, a hores d’ara s’estudiasi l’ERE –aplicat a Santa Perpètuades de fa sis mesos– és suficientper a la salut econòmica de la fac-toria. En el moment del tanca-ment d’aquesta edició, estava pre-vista una reunió a París per estu-diar una retallada de plantilla.

RedaccióSanta Perpètua

La plantilla d’Alstom

Page 5: Línia Vallès 444

5�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catMarç

201111

Page 6: Línia Vallès 444

Comarca6�Març

201111líniavallès www.liniavalles.cat

Del cop de falç al cop de punyCDC descarta Francesc Torné com a candidat a les Franqueses > CDC va comunicar la decisió als militants dilluns en una reunió tensa > El cap de llista es coneixerà en pocs dies

José Antonio PilarLes Franqueses

Després de setmanes d’incertesal’incògnita s’ha desvetllat: Fran-cesc Torné no serà el candidat deCiU a les Franqueses per a leseleccions municipals del proper22 de maig. Així ho ha decidit ladirecció nacional de Convergèn-cia De mocràtica de Catalunya(CDC), i així es va comunicar di-lluns passat a la trentena de mi-litants que van assistir a l’assem -blea extraordinària celebrada a laseu de Corró d’Amunt. En l’actevan participar el diputat i presi-dent a les comarques de la regiómetropolitana, Jordi Turull; elpresident comarcal, Feliu Gui-llaumes; i el vicesecretari de Po-lítica Territorial, Lluís Coromi-nas.

NI TORNÉ, NI JIMÉNEZDesprés de setmanes de silenciautoimposat entorn de la identi-tat del cap de llista, CDC va dei-xar clar dilluns que no comptaamb l’exalcalde. Els tres emissa-ris de la direcció nacional van ex-posar amb claredat meridianaels motius pels quals FrancescTorné ha quedat finalment des-cartat. Per sobre de tots ells des-taca l’alta conflictivitat que exis-teix entre els socis de la federació.

Però també hi ha altres raonsque tenen una relació directaamb l’excandidat i la seva perso-nalitat: 1) Intentar fer xantatge alpartit en la confecció de la candi-datura del 2007, volent imposarla seva voluntat respecte determi-nats noms i negant-se a presen-tar la proposta de CiU fins a 10minuts abans d’exhaurir-se eltermini donat per la Junta Elec-toral. 2) La creació d’una forma-ció política paral·lela, pas “que jaés en si mateix motiu d’expulsió”i haver donat ja instruccions a unadvocat per tal que faci els trà-mits necessaris per registrar-ladavant l’organisme competentde cara a les properes eleccions

del 22 de maig. I 3) No acceptarla proposta de renovació que li vaser plantejada des de Barcelona.

La lentitud amb què la direc-ció nacional de CDC ha gestionatla crisi oberta per l’elecció delcandidat de les Franqueses haperjudicat la formació i ha donatpeu a massa es pe cu la ci ons. Pa-ral·lelament, aquest procés li haservit a la direcció nacional perafiançar la seva postura davant elcomitè local i els militants de ba -se. Turull, Guillaumes i Coromi-nes han marcat el tempus, cons-cients que tenien la força del seucostat. I un as a la màniga que nohan dubtat en utilitzar: els esta-tuts de la federació de CiU esta-bleixen que, en cas de no arribara un acord en l’àm bit local, la de-cisió final li correspon als òrganssuperiors.

Però Torné no és, ni molt me -nys, l’únic damnificat d’aques taoperació d’enderroc. Ell no for-marà part de la candidatura deCiU a les Franqueses, però tam-poc ho farà el seu màxim rivaldins la federació a nivell local: eltambé regidor i president comar -cal d’UDC, Ferran Jiménez. Capdels dos volia compartir la llistaamb l’altre i, amb la mesura sa-lomònica aplicada, tots dos hanaconseguit el seu objectiu.

UN RETIR DAURATLes direccions nacionals de CDCi UDC han negociat una sortidaa la polèmica sorgida entre elsdos socis de la federació, i nor-malitzar així la situació a lesFran queses. La decisió que es vacomunicar als militants en l’as-semblea de dilluns es va prendrefa un mínim de tres setmanes.Des d’aleshores, i donada la de-licadesa de la mesura acordada,les reunions s’han succeït per tro -bar la forma i el moment idonisper fer-la pública.

Durant aquest temps, s’hancercat fórmules per tal que la de-cisió resultés el menys traumàti-ca possible per als protagonistes.La direcció nacional dels res-pectius partits va plantejar aTorné i Jiménez la proposta d’unretir daurat, lluny dels focus dela pri mera línia política local. Tu-rull, Guillaumes i Corominas hovan reconèixer dilluns davant el

Torné i Jiménez, en una imatge que no es repetirà la propera legislatura

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

‘Línia Vallès’, el 18 de febrer passat

Foto: Arxiu

seu auditori de militants, moltsdels quals desconeixien fins aaquell moment queBarcelonaha via jugat aquesta carta. Al-guns no van poder dissimular laseva sorpresa.

Tant l’exalcalde com el regidori president dels democristians ala comarca, Ferran Jiménez, vanrebre una oferta a canvi de no tor-nar a formar part de la can di da -tura de CiU 2011: un càrrec deconfiança. Algunes fonts consul-tades per Línia Vallès parlenfins i tot d’una direcció general.Mentre el primer va rebutjar l’o-ferta, el segon la va acceptar,però a condició que l’altre tambého fes o, en cas contrari, fos des-cartat de la llista.

La resposta de Torné va ser rà-pida i va agafar per sorpresa la di-recció nacional de CDC: va im-pulsar la convocatòria de l’assem-blea de militants –als quals nin-gú va informar de les negocia-cions i la proposta que l’exalcal-de havia rebut– i va resultar es-collit com a cap de llista per una-nimitat entre el reduït grup d’as-sistents. La seva designació, pri-mer per la direcció local i poste-riorment pels militants, va pro-vocar una forta oposició de Jimé-nez davant els responsables delseu partit, UDC.

CDC i UDC vanoferir un càrreca l’exalcalde i aFerran Jiménez,que l’ha acceptat

EL CANDIDATEn l’assemblea de dilluns no es vapronunciar cap nom com a subs-titut de Torné, tot i que les traves-ses polítiques ja destaquen algunsper sobre d’altres. La federació haobert un termini de deu dies enquè es decidirà el nom del candi-dat. “Van dir que tenien una llis-ta de tres o quatre candidats i queja prendrien una decisió d’acordamb els processos que establei-xen els estatuts del partit”, asse-gura una de les persones consul-tades per aquest periòdic.

EL FUTUR DE TORNÉUn cop descartat com a candidatde CiU, l’alternativa política queli queda a Torné és ressuscitarCon vergència Democràtica deles Franqueses, el partit que vacrear el 2007. El malestar deCDC envers aquesta formaciópa ral·lela és evident: la direcciónacional es planteja emprendremesures legals contra els seusresponsables per utilització delnom i, segons diverses fonts, elsmilitants del partit presidit perArtur Mas que donin suport a l’e-xalcalde en aquesta aventura,seran expulsats.

CDC no li perdona a Torné quedurant molts anys hagi viscutd’esquenes al partit i al seu socien la federació nacionalista, UDC.Dilluns també va donar l’esque-na a l’assemblea, a la que va as-sistir impertèrrit, tot i que esvan produir alguns moments detensió. Com si no anés amb ell, vaadoptar una postura d’absentdurant l’hora i mitja que va durarla reunió en la que Turull li vaarribar a dir que “els partits nosón espònsors” i Corominas li vaaclarir que “o s’està amb CiU ocontra CiU”. En el tram final, l’e-xalcalde va demanar el torn deparaula i el va fer servir durant 30segons, el temps just per dir alsemissaris del partit que estavencometent un error.

Del cop de falç, al cop de puny.Falta veure qui dóna més fort.

Page 7: Línia Vallès 444

7�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catMarç

201111

Page 8: Línia Vallès 444

8� Opiniólíniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Safata d’entradaEDITORIAL

Ciutadans

grup comunicació21Dipòsit legal: B-22581-2001líniavallèsRedacció: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]ó: 93 519 43 [email protected]

Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreç[email protected]

Cartes dels lectors

38.000 lectors setmanals(onada 31-01-2011)

La Foto

www.liniavalles.catEditor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José AntonioPilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sug-rañes (Línia Barcelona), Ivana Padierna (Línia Maresme i webs deproximitat), Pere Giménez (webs temàtics). Caps de redacció:

Elisabeth Alfaro, Cris tian Gó mez, Sara Arroyo. Redacció: NormaCano, David González, Montse López, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Fotografia: Eduardo Benito. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia,Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Ricard Garcia, Jaume Magrià, Manel Riera, Manuel Sánchez-Vil-lanueva, Joan Carles Cuenca. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakité, Adrià López. Facturació: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

Sol·licitat el control

EL MERCAT SETMANALLa nostra proposta de tenir un“mercadillo” setmanal a SantFost és una reivindicació de faanys des que, per motius quealgun dia algú ens hauria d'ex-plicar, el van traslladar a Marto-relles. He parlat amb veïns icomerciants i hem arribat a laconclusió que la ubicació i el diadel “mercadillo” ha de ser con-sensuada entre tots; veïns, co-merciants i partits polítics. Si esfa així, serà un projecte del quepodrem sentir-nos tots orgullo-sos.

Pedro RaspallSant Fost

MILLOR UN EDIFICIQUE BARRACONSVaig tenir sort i per un curs novaig fer classes en barracons al’Escola Sant Vicenç, els meusamics més grans encara s’enre-corden d’aquella experiència.Ara, anys més tard, no entenccom hi ha gent o centres que de-manen barracons per als alum-nes, quan tenen altres opcions.Mollet ha de fer tot el possibleper evitar tenir novament barra-cons, i a la vegada tots junts, ferforça, i demanar el 4rt institut.

Ruben LópezMollet

TOTS AVANCEM CAP A LA PLENA SOBIRANIA

Un nou 8 de març s’esdevé i tornem a recordar-nos, almenys undia a l’any, que les dones segueixen essent un grup social oprimit.La tan nombrada paritat és tan sols una fal·làcia establerta per unestablishment, comú arreu del món, que en essència no cerca re-plantejar els seus fonaments sinó perllongar certs usos que conti-nuen la realitat històrica de discriminació i menyspreu de lesdones com a col·lectiu.

En aquesta discriminació, en què es basa la reivindicació queavui celebrem, hi incloem des dels usos lingüístics (l’ús exclusiudel masculí per al·ludir homes i dones al torn, eminentment) finsa les discriminacions en l’àmbit laboral, un espai en el que cal in-cidir especialment en la consecució de la plena igualtat de la dona.

En qualsevol cas, i tal vegada de manera més palesa en la nos-tra realitat quotidiana, cal parlar del fenomen de la pressió estèticai la necessitat que la nostra societat, que s’hauria de mostrar ma-dura i moderna, la combatés: les grans multinacionals de la moda,el cinema i els mitjans de comunicació han imposat un model dedona perfecta concebuda gairebé de manera exclusiva com unanina, la funció de la qual és encisar els homes. Aquest model, pertotes i tots és sabut, imposa un patró estètic establert que tan solscerca plaure l’home i que, al torn, vexa la dona, que és concebudamerament com un objecte de gaudi per al seu sexe oposat.

Al capdavall però, el 8 de març no celebrem una diada en quèel feminisme enalteix la dona per damunt de l’home, és a dir, queen busqui establir la seva supremacia, sinó que el que hom reivin-dica és la lluita contra el patriarcat, la lluita contra la supremacia,aquesta sí, de l’home i de la societat fal·locèntrica, la lluita vers elfet que allò que ateny l’home i els seus interessos sempre depassii s’imposi per damunt dels de la dona, que, cal dir, és relegada a unsegon terme d’importància pràcticament sense excepció.

Cal dir-ho tot. Però hem avançat amb el pas dels segles, però lareivindicació continua plenament vigent. És per això que, enguanytambé, tots avancem cap a la plena sobirania, tant nacional comcol·lectiva!

Àlex Mir RomeroGranollers

Mari Martínez Rojo, 35 anysTelegestora (Mollet)

El canvi de limitació de velocitata 110km/h és una clara estratègiade recaptació. No crec que tinguires a veure amb el que ha passata Líbia, que és el que van dir desd’un principi.

Esteban Esteban, 38 anysAturat (Mollet)

Aquesta nova imposició és unaestratègia descarada de recapta-ció. Amb això no ajudaran alsconductors a estalviar, sinó queells recapten ells els diners de lesmultes.

Montserrat Palacios, 31anys Cambrera (Mollet)

Sempre he considerat que elsradars i gran part de les multesde trànsit són un gran negoci pera recaptar. No em sembla gens béque hagin canviat la limitació develocitat.

Anaïs Santos, 23 anysEstudiant (Mollet)

eNo considero que es pugui estal-viar benzina imposant una mesu-ra que obliga als conductors aconduir a menys velocitat: aixòsuposa marxes més curtes i cuesde trànsit.

Marcos Baños, 23 anysEntrenador (Mollet)

Crec que hi ha més alternativesd’estalvi que abaixar el límit develocitat a les autopistes. No-més canviant tots els rètols que hiha, no s’està estalviant. No emsembla bé.

El límit a 110 km/h, recaptació o estalvi?

Carrer Bernat Metge, Can Salgot, LLiçà dʼAmunt

i les dades de l’atur ja no eren bones, encara seran pitjor en elspropers mesos. A la llista de persones desocupades que aparei-

xeran a les properes estadístiques caldrà afegir els treballadors del’empresa Derbi i tallers satèl·lits que sobrevien de fer feines exter-nes de la matriu. És la conseqüència de l’anunci del grup Piaggio detraslladar la producció de motocicletes a Itàlia per “garantir una ma-jor eficiència i productivitat”. O el que és el mateix: garantir el comp-te de resultats. El pitjor dels presagis del comitè d’empresa, que pre-veïa que la companyia resistiria a Martorelles fins a l’estiu, no s’hancomplert: el tancament s’avançarà i posarà fi a 89 anys d’història.

A aquesta notícia cal afegir la crisi que atravessa Cacaolat, ambun centre de distribució al polígon industrial Can Volart Parets quedóna feina a més de 200 treballadors. La direcció del grup ha deci-dit presentar l’empresa al concurs de creditors, un procés que gene-ra incertesa però que es considera “necessari” per desvincular-se deNueva Rumasa. Ara se suma Alsthom, a Santa Perpètua.

La crisi està mostrant a tota velocitat la seva cara més agre.

Crisi a la indústria

S

Page 9: Línia Vallès 444

La lupa

José Antonio PilarDirector de Línia Vallès

El mirador

L’agulló

Opinió 9�líniavallèswww.liniavalles.cat Març

201111

A cop de tinta per Ricard Soler (DM)

Un cafè amb l’alcalde de la RocaEl Sr. Rafel Ros, alcalde la Roca, ensha enviat la setmana passada unainvitació per fer un cafè i parlar. Emsembla una bona iniciativa, jo sócdels que creu que parlant s’entén lagent. Ara bé, soc veí de l’avingudaGaudí de Santa Agnès i des de fa tresanys estem en obres amb una pila demolèsties. Durant aquest temps,he saludat en actes al Sr. Ros en và-ries ocasions i el tracte sempre haestat correcte, però en tot aquesttemps mai ha tingut el detall de con-vocar als veïns afectats per infor-mar-nos de les obres, dels canvis ques’han fet i escoltar les nostres inquietudsi opinions. Ens hauria agradat saber perquè unes obres previstes per un any triga-ven tres. Per què s’aixecava una i una al-tra vegada la mateixa vorera, amb el sobre-cost que això ha suposat. O per què s’ha su-primit la parada d’autobús del centre delpoble en direcció a Granollers?

Quan ja començàvem a estar tranquilsi semblava que les obres s’havien acabat,s’han tornat a aixecar els carrers durant lasetmana passada. Des de l’Ajuntament s’harebaixat el nivell del carrer deixant unaquinzena de veïns amb problemes per

entrar amb cotxe al seu garatge perquè l’al-çada del carrer ha quedat a gairebé a unpam de la vorera. Abans vorera i asfalt es-taven al mateix nivell i no hi havia cap pro-blema per accedir als garatges.

Mentre les obres s’estaven fent, hem re-but una carta de l’Ajuntament signada pelregidor de Santa Agnès, que ens informaque mitjançant instància podem demanarel gual per entrar als garatges i l’Ajunta-ment ens dirà el cost de canviar el bordóactual (que es va posar fa pocs mesos) perun amb rampa. Jo, com el Sr. Fortí, tinc lasort de viure en un tram de l’avinguda Gau-dí que no s’ha canviat. Però hi ha molts ve-

ïns que els ha perjudicat: s’han fetunes obres que han costat molts di-ners, que s’han pagat amb diners pú-blics i dels propietaris, i ara, per malaplanificació, s’ha de canviar el bordói els toca pagar una altra vegada alsveïns. No es podria haver previst desdel principi? Què no es podia haverinstal·lat, d’entrada, un bordó ambrampa per a permetre l’accés delgaratge?

En aquests moments de crisi llen-çar els diners així sap molt de greu.Quan es malgasta no hi ha per a al-

tres coses, encara que siguin molt neces-sàries. Com per exemple, un joc infantil al’escola de Santa Agnès que costa menys de1.000€ i que s’han hagut de pagar els pa-res i mares perquè l’Ajuntament diu que noté diners. Quan he vist la invitació a pren-dre un cafè amb l’alcalde Rafel Ros, he pen-sat primer que era una broma: fa tres anysque esperem que l’alcalde Ros tingui el de-tall d’informar als veïns de les obres, i araens convida a un cafè. Després he recordatque estem a tres mesos de les eleccions. ASanta Agnès volem un alcalde que parliamb la gent els quatre anys i no solamentdurant la campanya electoral.

Una desena d’ajuntaments han signatuna declaració conjunta per mancomunarels esforços quan sigui necessari, ja siguien qüestions municipals com extramuni-cipals. L’objectiu és millorar l’atenció i be-neficiar els ciutadans. Aplaudiments!!!

Ajuntaments mancomunatsMillors serveis als ciutadans

Ajuntament de GranollersPotencia lʼestalvi energètic

PiaggioTrasllada Derbi a Itàlia

�Els incívics no descansen. L’Ajuntament de Granollers vaconvocar els mitjans de comunicació dilluns a una roda de

premsa per presentar la senyalització turística del centre de la ciu-tat. Doncs bé, un dia abans, diumenge, ja es podien veure alguns delsplafons embrutats amb els sempre incordiants “tags” fets per incí-vics grafiters. La resposta del consistori, en cas de sorprendre in fra-ganti algun d’aquests “artistes” urbans, no hauria de ser una sancióeconòmica de fàcil pagament, sinó una multa que deixés en ells unaautèntica marca.

�Denúncia retirada. El judici celebrat dijous de la setmanapassada al Jutjat de Pau de les Franqueses a partir d’una de-

núncia per amenaces contra el regidor de CiU José Ramírez va aca-bar com no podia ser de cap altra manera: En rique Pérez, número17 de la candidatura del PSC en les eleccions mu nicipals del 2007,va retirar l’acusació. Tot i que en un principi es va ratificar en la sevadenúncia, quan va veure que el convergent mostrava els bitllets detren que demostraven que els dies que van ocórrer els fets, el dar-rer pont de la Constitució, aquest es trobava a mil quilòmetres, nova tenir més remei que tirar marxa enrere. Les falses denúncies nohaurien de quedar impunes ni al Jutjat de Pau: s’haurien de perse-guir d’ofici.

�No es volen mútuament. Ja fa massa que dura la polèmi-ca sobre el candidat de CiU a les Franqueses. La resposta de

la direcció nacional de CDC, formació a la qual pertany l’exalcalde,ha estat clara: no volen Torné. Però és que ell tampoc els vol a ells...

Granollers ha posat en marxa un bon gra-pat d’actuacions dirigides a estalviar en lafactura energètica. Ara ha fet un pas més:“llogarà” a empreses teulades d’equipa-ments públics per ins tal·lar plaques foto-voltaiques. Una idea que és un sol.

Les previsions eren que l’empresa Derbide Martorelles no arribaria a l’estiu, peròel cert és que la propietària ha apretat l’ac-celerador a fons. La marca del motor haaconseguit que Catalunya llepi la sevaroda, per no dir una altra cosa.

Semàfors

Miquel Garcia Perles, la Roca del Vallès

ELS PACIENTS PACIENTSL’estat de salut de l’economia no és pre-cisament bo. Pateix una febrada difícil deregularitzar, amb freqüents altibaixos queli resten força física per mantenir la sevaestabilitat, que li provoquen episo dis es-pasmòdics esporàdics que en ocasions ar-riben al delirium tremens. També té unapreocupant tos seca, abundant mucositat idisfuncions orgàniques diverses que lasituen a prop del col·lapse. Però, tot i quela seva gravetat manté un alè de vida, elsresultats de les nombroses proves a lesque li han sotmès els millors especialistes,que no han dubtat en utilitzar la cara tec-nologia de darrera generació, el diagnòsticno pot ser més decebedor: hi ha prou indi-cis per sospitar que el pitjor encara estàper arri bar. A la vista de la gravetat, l’e-quip mèdic que el novembre passat vaguanyar les oposicions i se n’han fet càr-rec, ha decidit anar pel dret i reduir eltractament que fins ara aplicaven a basede contínues injeccions. La raó és sim ple:el proveïdor central ha restringit el sub-ministrament de més líquid amb què fa -bri car vacunes.

El resultat és que la Conselleria de Sa -ni tat disposarà aquest any de 880 milionsd’euros menys que el 2010, o el que és elmateix, un 10% menys. Com es poden es-talviar aquests diners? Molt fàcil: atenenta menys malalts, reduint la cirurgia no ur-gent (ara protegida pel control de les llis -tes d’espera) o baixant les tarifes queper cebeixen els centres per aquesta activi -tat. O tot a la vegada. Qualsevol mesuraque impliqui la contractació de menys ac-tivitat assistencial necessàriament afec-tarà les plantilles de personal dels hospi -tals (les que es porten més de la meitatdels ingressos). Menys professionals com-portarà menys pacients atesos i, amb totaseguretat, pit jor atesos, do nada la pressióque aquells rebran; també un major tempsd’espera per als ciutadans abans de seratesos. El peix de la sanitat es mossega lacua i molta gent que necessitarà atencióen el futur s’haurà de mosse gar les ungles.Els pacients, més pacients que mai.

Page 10: Línia Vallès 444

10� Opiniólíniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Gallecs IIIPer sort o per desgràcia, tinc l’habilitatd’encertar moltes coses, malauradamentdolentes més aviat que bones. Als quatregerents del Consorci de Gallecs els vaigpronosticar la seva vida, o millor dit, laseva durada a Gallecs. No cal ser moltintel·ligent. És suficient l’experiència quem’ha donat la vida. Acceptar el càrrec degerent del Consorci de Gallecs només tédues raons; una seria saber què volen elspolítics que t’han donat l’oportunitatd’ocupar aquest càrrec, amb la torna deser bon minyó i, l’altra, ser conseqüentamb els teus principis i no cedir a pres-sions interessades.

La Victòria, l’Estrada, el Vallhonrratvan sortir per la porta petita. No és quefossin ecologistes convençuts, però el quefeien estaven convençuts que era el millorper a Gallecs, i de vegades provocant en-frontaments amb els polítics, amb la Turaen especial.

El més clar va ser el cas del Vallhonrat.Va voler canviar algunes coses per millo-rar el bon funcionament. Va reduir des-peses que eren i són necessàries, i vacomençar per reduir el personal. Aquestcomportament no li va resultar positiu.La família que domina Gallecs va sortirperjudicada amb els canvis que va fer. Unmembre de la família que treballava alConsorci va ser canviat per una altra per-sona, les feines necessàries de maquinà-ria agrícola, “propietat” d’un senyor delque no cal dir el nom, també van ser do-nades a un altre empresari. En fi, que vatocar la fibra d’un clan poderós en aquestpoble. No oblidem que aquesta famíliatenia i encara té, una regidora a l’Ajunta-ment de Mollet.

El Vallhonrrat va ser fulminantmentsubstituït i el Consorci va tornar a funcio-nar com abans, personal inclòs. El clan ala siciliana va guanyar i va tornar a ser elpoderós d’on surten totes les decisions.

Què fa el gerent actual? Ha agafat la te-oria del vividor. No sap mai res de res. Tot

ha de venir de dalt. És un simple ofici-nista intermediari. No es preocupa de res,ni de les cases habitades ni de les no ha-bitades, ni de treure els falconers, ni derecuperar algun molí de vent, de posarcartells al torrent que diguin aigua no po-table, etc.

Ho vaig dir quan va arribar; tens duesopcions: si vols cobrar a final de mes i permolts mesos, tan sols has de dir “síguana”. Si ets una persona honesta queodies i et repugnen les intromissions po-lítiques, no obris la maleta perquè acabesd’arribar a un lloc on la màfia tan solsestà interessada pel seu bé personal. Hasescollit la segona opció: callar i obeir or-dres dels cacics que manen. No sé si fasel tonto o ho ets, és cosa opinable. El quesí és cert que parar la mà a fi de mes imuts a la gàbia és el camí optat per la ma-joria de persones manipulades pel capi-talisme. Senyor Xavier Pablo: no ésexcusa dir que és obra del gerent anteriorfer el pressupost dels arranjaments delscamins. És a vostè a qui li correspon re-butjar la despesa desmesurada i demos-

trar que no és el que Gallecs necessita.Vostè ha de complir amb el que van par-lar i pactar amb l’AVV i l’alcalde de Mo-llet. Ha de vigilar l’ocupació de les casesque queden buides. Tancar les portes i fi-nestres amb totxanes no és la millor ma-nera de conservar un edifici. Ho sabemper experiència. Vostè ho volia fer a canForner que s’ha ocupat pacíficament dinsels paràmetres acordats. Tampoc fa resper solucionar el problema de can Farra ican Xalet i, menys encara, el problema decan Cruz.

Intel·ligència mediocre, passotisme?Insolvència total! A més a més, té unagreujant: no és per falta de personal. UnConsorci com el de Gallecs no necessitasis persones per ser administrat. Esperemque la retallada de despeses des de la Ge-neralitat arribi a Gallecs.

Un gerent poc solvent, amb mancan-ces tan grans de personalitat i de senti-ments ecologistes, no és bo per a Gallecs.

Lluís Ansó,Gallecs

La corresponsabilitat en temps de crisiLa crisi que estem patint en el nostre paísno és tan sols econòmica, sinó tambéd’un model social on el treball domèstic,reproductiu i de cura porta a les dones apatir una discriminació i sobrecàrregalaboral motivada per la manca de cores -ponsabilitat a la llar, de polítiques deconciliació a les empreses i de polítiquesd’igualtat deficitàries.

Les decisions del Govern, la supressiódel Ministerio de Igualdad, per exemple,són mesures que no ajuden a combatre lesdesigualtats per raó de gènere. La crisi nopot ser una excusa per deixar d’avançar enaquest camí, o inclús retrocedir en les mi -llores aconseguides. No és just que les polí-tiques de gènere siguin les primeres en de-saparèixer o en patir les retallades en elcontext econòmic actual.

Hem d’exigir unes polítiques de gènereon la visibilitat de la dona a l’esfera públi-ca sigui una realitat i la transversalitat es-devingui el vehicle per implementar-les atots els àmbits de la nostra societat.

Una de les nostres prioritats per tald’eradicar les desigualtats de gènere, através de la negociació col·lectiva i laconcertació social, ha de ser millorar lescondicions de les dones en el mercat detreball i eliminar les discriminacions e -

xistents, especialment, la bretxa salariali la segregació sectorial i ocupacional quepateixen les dones. Així com introduirmesures positives als convenis col·lectiusen favor de les dones subrepresentades iexigir la negociació de plans d’igualtat,més enllà de si és o no obligatori fer-ho perllei atès el número de persones trebal-ladores d’una empresa.

La nostra acció sindical als centres detreball han d’incloure la perspectiva degènere per tal d’aconseguir un reconei -

Indigneu-vos

Gran part dels països àrabs han esclataten una onada d’indignació. Són païsosque estan sotmesos a dictadures i go -verns que no deixen als seus ciutadansexpressar-se lliurement. Però no estracta només d’un problema de lliure ex-pressió sinó de corrupció, mancanceseco nòmi ques, una burocràcia que ofegales iniciatives…

Cada país tindrà una trajectòria dife -rent, però el que és clar és que hi hauràun abans i un després a partir dels esde-veniments de Tunísia.

Des d’Europa veiem aquests païsosamb una barreja de prepotència i por.Prepotència perquè des dels mitjans decomunicació tothom opina què hauriende fer, de quina manera s’haurien degovernar o quin hauria de ser el seucamí. Amb por, perquè depèn quins go -verns pugin al poder podrien canviar lesregles de joc respecte a Israel o al sub-ministrament de gas o petroli que tantnecessita Europa.

A Europa ens omplim la boca amb lesparaules Democràcia i Llibertat però,amb un oblit interessat, passem per altel recolzament que han donat els nostresgoverns durant anys als governs d’a -quells països o el silenci davant el copd’Estat de fa uns anys a Argèlia contra ungovern elegit democràticament, malgratfos islamista.

Però, què passa a Europa? Pensemque aquí estem millor informats que al’Orient Mitjà. Però vet aquí que des defa dos anys s’està produint una revolucióa Islàndia i poques persones s’han ass-abentat perquè els mitjans de comuni-cació o no informen o informen es c asa-ment. Quina serà la raó? No és permalpensar però, no serà perquè l’exem-ple d’Islàndia podria tenir imitadors i es-campar-se a la resta d’Europa?

I què està pasant a Islàndia? A poc decomençar la crisi es van nacionalitzar elsprincipals bancs del país, el conjunt delsdeutes bancaris d’Islàndia equivalia avaries vegades el seu PIB, les protestesde la població a conseqüència de la crisivan fer caure el govern, mitjançant unreferèndum es van negar a retornar eldeute que obligava a cada família a pagaruns diners durant quinze anys i quehavien contraït els bancs i el govern an-terior i, per últim, vint-i-cinc voluntariselegits per la població estan redactantuna nova constitució.

Però, malgrat aquesta excepció, aquíels abusos del Sistema no ens movilitzen.

Tal vegada per aquesta raó StéphaneHessel, un senyor de noranta tres anysha escrit un petit llibre anomenat In-digneu-vos! Fent una crida als jovesperquè s’indignin, perquè la pitjor acti-tut és la indiferència i perquè de la indig -nació sortirà el compromís que faràcanviar les coses.

Enrique Collado

xement i socialització dels treballs decura de les persones, de la llar i de la vida,i aconseguir una corresponsabilitat realper a què les dones deixin de patir les con-seqüències que la responsabilitat exclusi-va té per a la seva salut i pel seu desenvolu-pament personal, professional i social.

Miriam Sampere LlinàsSecretaria de Polítiques d’igualtatCCOO Vallès Oriental-Maresme

Page 11: Línia Vallès 444

11�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catMarç

201111

Page 12: Línia Vallès 444

GranollersMarç

201111líniavallès

Menció especial del Premi Retines per “Som reporters”El projecte “Som Reporters”, del Servei de Joventut, amb la col·laboració d’El Xiprer, ha rebut

una Menció especial de la 2a edició del Premi Retines, Concurs de Curtmetratges i ProjectesAudiovisuals d'Educació Social, de la Diputació. Els representants són Alpha Kamassoko, Ab-

delatif Mouimtti, Samba Balde i Mohamed Simmou; i la coordinadora, Gemma Abellán.

Redacció > L’equip de governcontinua fent repàs a les actua-cions dutes a terme durant la le-gislatura. En els darrers quatreanys s'han creat noves placesd'escola bressol a Lledoner (Es-cola Bressol El Teler i Espai Fa-miliar, 82 places), Ponent (94) iCongost (60) i s'està ampliantl'Escola Bressol Cangur (74).Des del mes de novembre s'estàfent la fase d'ampliació de l'Esco-la Ponent, que passarà a ser dedues línies, i es preveu la cons-trucció d'un nou edifici per aEducació Infantil que també in-clourà una escola bressol.

L'Escola Bressol, amb capaci-tat per a 94 places, es desenvolu-pa en una sola planta organitza-da com una franja única amb fa-çana al Parc de Ponent i uns pa-tis que, travessant el volum d'in-fantil, il·luminen i ventilen els es-pais annexos a les sales d'in-fants: dormitoris, sales de canvii biberoneries.

Les escolesbressol amplienla seva oferta

Redacció > Aquest cap de set-mana la ciutat acollirà dos actesmés dins la programació del DiaInternacional de les Dones. Dis-sabte, a partir de les 15 hores, alPavelló Municipal d’Esports hihaurà una jornada de voleibolamb jugadores de diferents cen-tres escolars de la ciutat i algunsmunicipis de la comarca. Diu-menge, a les 12 del migdia, tindràlloc l’acte central a la plaça de laPorxada, amb la lectura del ma-nifest i una performance. Tam-bé s’entregaran els premis del VIConcurs de Cartells i del VI Cer-tamen Literari De Dona a Dona.

L’acte central delDia de la Dona, elproper diumenge

La ciutat cediràles cobertes per25 anys i rebràun cànon per lavenda d’energia

Granollers encén la llum de l’estalviÉs el primer municipi català que ha aprovat el projecte d’implantaciód’instal·lacions solars fotovoltaiques en cobertes d’equipaments públics

RedaccióGranollers

Granollers és el primer munici-pi català que ha aprovat el projec-te d’implantació d'instal·lacionssolars fotovoltaiques en les cober-tes d’equipaments públics muni-cipals. Per ajustar-se a la novanormativa, que des del 19 deno vembre de 2010 regula i mo-difica determinats aspectes rela-tius a l'activitat d'energia elèctri-ca en règim especial, la ciutat haredactat un plec model per a lacessió de cobertes a càrrec de l'À-rea de Medi Ambient de la Dipu-tació, el bufet d'advocats KPMGAbogados, experts en la matèria,i l'Ajuntament.

La capital comarcal iniciaràproperament el concurs de licita-ció perquè les empreses interes-sades a puguin instal·lar pla-ques solars fotovoltaiques a lescober tes de set equipaments mu-nicipals: l'Escola Municipal deTreball, els CEIP Granullarius iPau Vila, l'Escola Bressol el Te-ler, el Centre Vallès, el Centre Cí-vic Nord i el pavelló poliesportiuel Congost. El període de conces-sió s'establirà en 25 anys, a par-tir dels quals la instal·lació rever-tirà a l'Ajuntament. A canvi, elconsistori rebrà un cànon per laven da de l'energia elèctrica quees produeixi a partir de les pla-ques.

En base a estudis previs ques'han efectuat per part d'enginye-ries especialitzades, les set cober-tes que es treuen a licitació sig-nifiquen una potència instal·ladade 257,14 kW, una producció de311.124 kW l'any i un estalvi d'e-missions anual que s'estima en120.000 quilos de CO2. El costtotal de la inversió puja a 915.000euros.

PACTE D’ALCALDESL'Ajuntament de Granollers estàadherit des de l'any 2008 al Pac-te d'Alcaldes i Alcaldesses, pro-mogut per la Unió Europea i di-namitzat per la Diputació, peraconseguir els objectius comuni-taris de reducció d'emissions degasos efecte hivernacle a travésd'actuacions d'eficiència energè-tica i relacionades amb fonts d'e-nergia renovables. El 2009, es vaaprovar el Pla d'Acció per l'Ener-gia Sostenible (PAES, 2009-2020), que té per objectiu globalreduir les emissions de CO2 unmínim del 20% respecte les emis-sions de 2005.

El Pla preveu 134 projectes enedificis públics i la resta en elsàmbits de la mobilitat urbana, elsresidus, l'enllumenat públic i els

El diputat de Medi Ambient, Juan Antoni Baron, va assistir a la presentació

Foto: Ajuntament

semàfors, la gestió energèticamunicipal, la generació elèctrica,la renovació de la flota de vehiclesi d'altres relacionats amb el sec-tor residencial, terciari i indus-trial. Entre les accions, hi ha laconcessió d'un dret d'ús sobreuns béns de domini públic per ala construcció i explotació desistemes de protecció d'energiaelèctrica mitjançant la tecnologiasolar fotovoltaica.

MILLORA ENERGÈTICALa instal·lació de sistemes d'apro-fitament d'energies renovablescom la solar tèrmica o la fotovol-taica, la reducció del consumd'energia en els mitjans de trans-port i una eficiència energètica enels equipaments conformen lamajoria de projectes en els quemés s'haurà de treballar els pro-pers anys.

Els nous equipaments sónenergèticament eficients (CanBassa i Con gost) o ús de la geo-tèrmia (Can Jonch i Can Muntan-yola). En la rehabilitació dels jaexistents s’ha millorat l'eficiènciaenergètica (Casa de Cultura, Pa-lau d'Esports, edifici Portalet iedifici del carrer Corró).També

s’han instal·lat detectors de pre-sència i interruptors amb tempo-ritzadors i plaques solars tèrmi-ques (pistes d'atletisme, pavellód'esports, el Tub i EMT, entred’al tres). D'altra banda, les audi-tories energètiques municipals fi-xen les millores a fer en sistemesd'il·luminació, climatització i aï-llaments en edificis.

Pel que fa a canvis en la gestiódels serveis i equipaments muni-cipals destaca el registre detallatdels consums energètics i d'aiguaen edificis, instal·lacions i vehiclesmunicipals, amb un nou progra-ma (Gemweb) i la vinculació dela informació sobre quadres d'en-llumenat en el mapa municipal(GIS) amb la informació sobre laseva facturació elèctrica per po-der fer anàlisi territorial delsconsums. També s'ha incorporata les dades històriques recollidessobre consums d'electricitat i ai-gua, els consums de gas naturali dels vehicles municipals.

També s'han realitzat Accionsen enllumenat públic i els semà-fors. Les 56 cruïlles de Granollersamb semàfor tenen òptiques led,que comportaran un estalvi de7.465,31 euros l'any. S’han ins -tal·lat lluminàries led al carrerSant Josep i al passeig de laMun tanya (2.200 euros d'estal-vi l’any) i s'han canviat les de va-por de mercuri per altres de va-por de sodi, amb un estalvi totalde 73.000 euros entre els anys2007 i 2010. A través del sistemade telegestió es redueix la in-tensitat quan menys es necessi-ta. S'han col·locat reactàncieselec tròniques en un quadre de128 punts de llum, amb un estal-vi de 3.000 euros l’any. Tambés’apaguen punts de llum en deter-minats indrets com polígons in-dustrials, parcs i urbanitzacions

12�

Page 13: Línia Vallès 444

13�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catMarç

201111

Page 14: Línia Vallès 444

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Page 15: Línia Vallès 444

Promeses incomplertes, segons CiUEls convergents denuncien els incompliments del PAM per part del PSC

José Antonio PilarGranollers

L’equip de govern ha deixat de ferfins a una seixantena de les ac-cions previstes al Pla d’ActuacióMunicipal (PAM) presentat a l’i-nici de la legislatura. Així ho as-segura Convergència i Unió, quefa uns dies va convocar una rodade premsa per denunciar el graud’incompliment del document,en resposta a l’acte públic ante-rior en què l’alcalde de la ciutat,Josep Mayoral, va fer balanç.

El portaveu del grup munici-pal de CiU i candidat de la fede-ració nacionalista a les properes

Foto: Eduardo Benito

Pius Canal

eleccions, Pius Casal va qualificarla presentació de Mayoral com un“acte més propagandístic que nopas institucional” en el qual l’al-calde “va oblidar de forma inten-cionada” els incompliments de lalegislatura. Canal considera queGranollers ha d’abandonar elllenguatge “que regula, controla,crea societats municipals inefi-cients i ofega iniciatives” i que haprovocat que la ciutat sigui “la ca-pital pel que fa a perdre tots elstrens que representen una opor-tunitat”.

En la llista d’incomplimentsdel PAM figuren, segons CiU, lacreació d’un Consell Assessor

Redacció > Dilluns es va pre-sentar la nova senyalització infor-mativa i turística que permetdescobrir el patrimoni local. Lainstal·lació d'aquests elementsdins de l'illa de vianants té la fun-ció de permetre que els visitantsi ciutadans de Granollers pu-guin conèixer els equipaments,serveis i elements patrimonialsmés destacats de la zona centrede la ciutat. D'altra bandaaquests senyals ajuden a ordenari reforçar els fluxos de movi-ment dels via nants de la zona tanconcorreguda, integrant-los dinsdels corredors naturals de pasque porten cap als equipamentsturístics i culturals.

El centre ja tésenyalitzacióturística

Redacció > La millora dels es-pais, la renovació de la totalitat dela pavimentació, mobiliari urbà ijocs infantils, així com la nova ve-getació que complementa l'exis-tent, són alguns dels efectes mésvisibles de la reforma de la plaçade les Hortes. També s'han dife-renciat petits espais d'acollidaper a l'esbarjo infantil o per aldescans que queden integrats, al-hora, en un passeig.

A la part central de la plaças'ha deixat un gran espai diàfanon es podrà continuar fent acti-vitats lúdiques diverses. A lazona on el paviment és de saulós'han reubicat els jocs infantilsen un extrem, per aconseguir unpas central ampli que enllaçaamb una petita rambla arbradade nova creació i que té l'objec-tiu de potenciar la connexió ambel Parc del Congost.

A més, s'ha millorat l'accés devianants sota la pèrgola, reor-denant el mobiliari urbà i elimi-nant l'aparcament de Pius XII.

La plaça de lesHortes estrenanous espais

Redacció > L'Ajuntament i laSocietat Agrària de Transforma-ció (SAT) de Granollers han fir-mat un conveni per tal d'assegu-rar el manteniment i la continuï-tat de les explotacions agràries dePalou i aconseguir que siguinren dibles. Segons l’acord, el con-sistori s’ha compromès a conso-lidar en aquesta zona els princi-pis i objectius de la política agrà-ria i mediambiental europea,mantenir el paisatge, afavorir elconeixement del patrimoni natu-ral, rural i cultural, recuperarin fraestructures agràries comrecs, basses o mines i sensibilit-zar la població de la necessitat deconservar el patrimoni.

Ajuntament ipagesos volendinamitzar Palou

d’Ur banisme, la cobertura delferrocarril, el planejament entreels carrers Girona, Tarafa i Fran-cesc Ribas; la urbanització del so-lar de l’antiga subestació de Fec-sa al carrer Roger de Flor i la delsvoltants del camp de futbol o eldesenvolupament del sector LaBòbila. Els convergents afegeixenque no s’han promogut els 1.200habitatges previstos amb algun ti-pus de protecció, no s’ha traslla-dat l’estació de mercaderies pe-rilloses, no s’han creat a Can Co-mas els 5.000 metres quadratsd’espai verd i nous equipamentsni un nou hospital en el terrenyde l’antiga Policlínica.

15�líniavallèsGranollers www.liniavalles.catMarç

201111

Page 16: Línia Vallès 444

Música i teatre de cabaret per al cap de setmanaSergio Dalma, ‘Veus del segle XX’ i ‘La Peixatera’, les propostes als teatres de Granollers

José Antonio PilarGranollers

Les entrades es van vendre tanràpid que es va haver de pro -gramar un segon concert. SergioDalma presentarà al públic valle-sà el seu disc Via Dalma, amb elqual, a la cúspide de la seva tra-jectòria musical, torna als orí-gens. I fa aquest viatge desprésd’assolir grans èxits i amb la cer-tesa que, recuperant les cançonsitalianes de sempre, aconsegui-rà tocar el cor de moltes genera-cions d'aquest país.

Amb el nou treball, produïtper Claudio Guidetti, el cantant

Foto: TAG

Imatge promocional de Sergio Dalma

català recupera cançons tan po-pulars com “Tú”, “Yo caminaré”o “El jardín prohibido”, temesque ja s'han convertit en autèn-tics símbols de la Itàlia més ro-màntica. Josep Capdevila Querol–el seu autèntic nom– fa una re-trospecció sense retorn als orí-gens de la lírica amorosa, a les in-fluències més pures i a la seva es-tima per la música que l'ha fetcréixer.

Durant el concert també hihaurà espai per als seus temesclàssics, que acostumen a no fal-tar mai en les seves actuacions,com “Bailar pegados”, “Galilea” o“Esa chica es mía”. La cita amb

Dalma és dissabte a les deu de lanit i diumenge a les set de la tar-da, al Tea tre Auditori.

VEUS DEL SEGLE XXUn dia abans, divendres a les seti a les vuit de la tarda, es podranescoltar al mateix equipamentVeus singulars del segle XX,amb Marc Oliu (violí) i MiquelVillalba (piano). El programa dela primera sessió, de 30 minuts,es composa d’Escenes de la llar,d’Agustí Grau (1925); el de la se-gona (de 35), de la Sonata per aviolí i piano de Leos Janacek(1914) i la Sonata per a violí i pia-no de Maurice Ravel (1923-1927).

PONENT, PEIXATERIAEl Teatre de Ponent s’obre aquestcap de setmana per acollir La Pei-xatera, a càrrec de la companyiaXus Estruch. Durant 70 minuts,els espectadors es traslladaran almercat, concretament a una pa-rada de peixateria, on una donasenzilla i un xic cridanera, ambmolt bon cor i una mica de malallet, comparteix les seves refle-xions sobre els temes més diver-sos. No és culta, però llegeix elsdiaris i està al corrent del quepassa al seu voltant...

L’horari de funcions és l’habi-tual: divendres i dissabte, a les 21hores; diumenge, a les 19 hores.

Imatge de l’actuació

Redacció > El Museu de Cièn-cies Naturals La Tela i el GrupMineralògic Català han organit-zat el primer Concurs de Fotogra-fia de Minerals. L’objectiu éspromoure i incentivar l’interèsper la mineralogia. Les millorsimatges formaran part de l’expo-sició temporal que tindrà lloc al’equipament entre el 13 de maig(dia en què es donarà a conèixerel veredicte) i el 3 de juliol. El ter-mini per enviar instantànies fina-litza el 30 d’abril. Paral·lelament,el Museu organitza un taller defotografia macro de minerals,els dissabtes 26 de març i 2 d’a-bril.

La Tela convocaun concurs defotos de minerals

Redacció > Unes 250 personesvan assistir divendres passat alconcert de gospel organitzat perMans Unides. El grup de l’Insti-tut de Gospel de Barcelona, amb122 components, dirigits per Òs-car Alberd, va interpretar un re-pertori divers amb peces molt po-pulars i conegudes pel gran pú-blic i creacions de darrera gene-ració. L’actuació va aportar algu-nes novetats, com ara la partici-pació del grup genuí Nigèria Gos-pel Choir, amb 14 cantants i qua-tre músics, que van interpretardiverses peces amb l’autèntic es-til i peculiar ritme africà.

Mans Unidesomple l’esglésiaamb el gospel

16� Granollerslíniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Page 17: Línia Vallès 444

17�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catMarç

201111

Page 18: Línia Vallès 444

Mollet18�

Març

201111líniavallès

Ficosa s’estén a Mèxic i els Estats UnitsFicosa, que al maig tancarà la planta de Mollet, adquirirà la firma americanade retrovisors Camryn, amb vendes de 50 milions de dòlars, com a part de laseva estratègia de globalització. L’operació permetrà a Ficosa augmentar les

seves vendes als Estats Units i a Mèxic i diversificar la seva cartera de clients.

La junta de la FAVMdecideix avui si es retiraL’entitat, que va assumir el càrrec el 2007, creu queno té el suport d’algunes AVV ni de l’Ajuntament

Elisabeth AlfaroMollet

La Federació d’Associacions Ve-ïnals de Mollet (FAVM) es re-uneix aquesta tarda per decidirsi continua al capdavant de l’en-titat o si dimiteix en bloc. Elmotiu, segons ha explicat el pre-sident, Carles Pérez, és l’escàssuport que rep per part d’algu-nes associacions de veïns de laciutat i de l’Ajuntament de Mo-llet.

“Estem cansats”, asseguraPérez, qui es lamenta de que elcompromís que va assolir a l’ac-ceptar el càrrec va ser que tot-hom treballés i de forma con -junta: “Només tenim el suportde Plana Lledó, Col·legis Nous,Can Pantiquet i Can Borrell. Lade Santa Rosa prefereix parlardirectament amb l’Ajuntament,i les de Gallecs, Estació de Fran -ça i Zona Centre no vénen a lesjuntes. I alguns no paguen les

Foto: Arxiu

quotes”, assegura. “Ha arribatun moment en què ens hem deplantejar què fem, perquè diuenque no tenen res contra nosal-tres, però no sabem què pen-sar”, diu Pérez.

DES DEL 2007L’actual junta de la FAVM es vaconstituir al maig del 2007, des-

prés de les darreres eleccionsmunicipals. No va començaramb molt bon peu, ja que unany després va deixar el càrrecdel secretari i, l’any 2009, l’AVVde l’Estació de França es va des-vincular de la Federació desprésde no compartir postures sobrela congelació dels pressupostos ide les taxes municipals, segonsPérez.

Actualment la junta de la Fe-deració d’Associacions Veïnalsde Mollet està presidida perCarles Pérez, que va substituiren el càrrec Emili Martínez. Elvicepresident és Manel Cae-cedo; el secretari, Toni Garcia, ila tresorera, Isabel Santiago. Elsegon tresorer és Pol Ansó.

Les darreres campanyes queha dut a terme la FAVM hantingut a veure amb la pujada deles tarifes elèctriques. De fet, elpròxim 15 de març hi ha convo-cada una nova apagada col·lec-tiva de deu minuts a les 22 h.

Carles Pérez

Redacció > El Centre Tecnolò-gic GIRO acollirà avui la IV Jor-nada de Mediació Escolar deMollet. Es tracta d’una trobadaper a l’alumnat, el professorat, lesfamílies i els professionals del’àmbit educatiu per intercan-viar experiències al voltant de lamediació escolar com a eina deresolució de conflictes. El progra-ma arrencarà amb la conferènciaLes habilitats comunicatives i lagestió de les emocions de lespersones mediadores com a base

El GIRO acull avui la quartaJornada de Mediació Escolar

d’un bon procés de mediació, acàrrec de Sheila Vilaseca, media-dora escolar i directora de dife-rents màsters de mediació. Tam-bé es projectaran vídeos elaboratsper l’alumnat mediador dels ins-tituts Mollet, Gallecs, VicençPlantada i Escola Sant Gervasi ila dinamització d’uns tallers d’in-tercanvi d’experiències. Abansd’acabar la jornada, els partici-pants als diferents tallers de me-diació presentaran les conclu-sions. La cloenda, a les 13.30h,

E.A. > La programació del 8 demarç continua demà dissabteamb el sopar i ball commemora-tiu del Dia de les Dones (21h,Mercat Vell). El dimecres 16, amés, el Lledoner acollirà la con-ferència Dones de Mollet, un se-gle d’història, un passeig per lahistòria de Mollet a través del re-lat de les seves dones i les sevesvivències. El divendres 18 serà eltorn del cinefòrum El part res-pectuós, un dret oblidat, al CIRDJoana Barcala, un documental deLluís Campderrich, un debat acàrrec de Maria del Puig Grau iCristina Silvente. El 24 de març,a més, el mateix equipamentacollirà el taller Les doules, on esparlarà sobre aquesta figura.

La programaciódel Dia de la donacontinua demà

E.A.> Clara Isabel Velasco,guanyadora del III Premi JordiSolé Tura per a una tesi doctoralsobre la democràcia, oferirà di-marts la conferència La impor-tància de l’Estatut d’Autonomiaen la vida dels ciutadans. La doc-tora el Dret va obtenir el guardóamb la tesi Competencias auto-nómicas y puntos de conexión,que tracta el tema de la delimita-ció de competències autonòmi-ques a partir d’una tècnica d’es-tudi que no s’havia utilitzat maiabans en aquesta qüestió, elspunts de connexió. Velasco, deMataró, és professora de l’Àrea deDret Administratiu de la Univer-sitat Pompeu Fabra. L’acte tindràlloc a El Lledoner a les 19 hores.

Dimarts, xerradaper la importànciade l’Estatut

Foto: Eduardo Benito

Els carrers han tornat a tenir el sentit de circulació d’abans de les obres

Redacció> Aquesta setmanas’han obert al trànsit tots els car -rers de l’entorn del parc de lesPruneres que estaven afectatsper les obres d’urbanització del’espai. Així, es restableix la cir-culació normal als carrers de Ra-mon Casas, Anselm Clavé i la ro-

Es restableix la circulació a l’entorn del parc de les Pruneres

tonda de Pompeu Fabra dins delperíode establert inicialment, se-gons ha destacat l’Ajuntament.Ara continuen els treballs d’enjar-dinament a l’interior de la roton-da i d’urbanització del parc i noes preveuen més alteracions deltrànsit.

anirà a càrrec d’Antonio Felices,regidor de Relacions Ciutadanesi Participació de Mollet.

PREINSCRIPCIONSD’altra banda, ja es coneixen elsresultats de les preinscripcionsescolars per al proper curs. Per aP3, s’han fet 661 preinscripcions,del total de 675 places ofertades.En l’educació secundària s’hanrealitzat un total de 406 preins-cripcions de les 438 places ques’ofertaven. Pel que fa al quartinstitut públic de la ciutat, queiniciarà el curs a l’edifici munici-pal del GIRO, s’han recollit un to-tal de 72 sol·licituds de preins-cripció en primera instància.

Page 19: Línia Vallès 444

19�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catMarç

201111

Page 20: Línia Vallès 444

20� Molletlíniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

28 distincions cíviques molletanesAquest diumenge se celebra l’acte de lliurament al Teatre de Can Gomà

RedaccióMollet

Un total de 24 persones i 4 enti-tats seran condecorades a questdiumenge (12h) amb la distin-ció cívica Per Mollet. L’acte tin-drà lloc al Teatre Municipal deCan Gomà. Enguany, la Corpo-ració Municipal ha aprovat perunanimitat atorgar les distin-cions a l’Associació de PersonesSordes de Mollet, la Coral SantVicenç, l’Espai Mijac i la Resi-dència Immaculada, a més d’al-tres 24 personalitats, entre lesquals es troba l’antic Síndic Per-soner de Mollet, Francisco

Foto: Eduardo Benito

Francisco Amaya

Amaya; l’expresident del MolletHoquei Club, Pascual Alemany,i Dolors Andrés, voluntàriaamb CatSalut, a més de JoséManuel Caamiña, En ric Viñas,Pere Bertrán, José AntonioCarbonero, Juan Dote, ConsolGarcía Montserrat A bril, JoanGarreta, Josep Maria Gómez,Maria Teresa Llavina, IsidreManils, Lluís Martínez, GabrilMontoya, Francesca O laria,Maria Angela Palau, Jo sep Pi iMorral, Rosa Maria Securún,Jesús Soler, José Ve ga, JaumeXicola i Cluet i Jau me Xicola iGascón.

Aquest reconeixement s’a-

Redacció > La fotògrafa molle-tana Judith Vizcarra ha traslladatla mostra L’orgull de l’absènciaa Sòria, en el marc del Festival In-ternacional de Cine sobre Gène-re. Vizcarra mostra en les modelsla transformació del cos extern dela dona imposada per les cir-cumstàncies d’una malaltia, elcàncer, i d’una intervenció, lamastectomia. Aquest canvi pro-dueix també una mutilació ínti-ma que només la dona pot enten-dre i copsar.

‘L’orgull del’absència’ s’exposa a Sòria

Redacció > L’enterrament de lasardina posava el punt i final alsactes de Carnaval 2011, que en-guany han destacat per la granafluència de públic, sobretot enles activitats de dissabte i la ruade diumenge. L’Ajuntament hafet una valoració molt positiva dela celebració del Carnaval al mu-nicipi ja que, tot i haver coinciditamb la Setmana Blanca escolar,ha estat molt paticipativa. En larua de diumenge es calcula enmilers les persones que les vancongregar-se als carrers.

Mollet acomiadaun Carnavalmolt participatiu

Redacció > La molletana LlumIbarz presentarà el seu llibre Unalarga y negra noche a la llibreriaCatalònia de Barcelona. La pre-sentació serà el proper dia 16 demarç i comptarà amb la partici-pació de l’exconsellera d’Inte-rior, Montserrat Tura. Una largay negra noche explica la històriade Paula, una nena de lapostguer ra i una adolescent de ladictadura. Els esdeveniments del’època la convidaran a l’autore-

‘Una larga ynegra noche’ a la Catalònia

La Bombeta acull aquest dissab-te (21h) El Pau i la Maria en con-cert, un espectacle de folk-pop onla música i el teatre es barregensobre l’escenari. Produïda perLaiogurt i Pelevin S.L, el Pau i laMaria en concert mostra les pe-cularitats i excentricitats del duode folk-pop en català més exitósde l’any. El manresà Albert Palo-mar i la igualadina Èlia Corralsón els protagonistes i interpre-ten les cançons composades pera l'ocasió per diferents artistes derenom.

El folk -pop delPau i la Maria, a la Bombeta

torga per retre homenatge alcon junt d’entitats i personesper la seva tasca de promocióde l’associacionisme ciutadà iper les manifestacions cultu-rals, esportives, de recerca, cí-viques, econòmiques i socials.Aquestes distincions s’han a -torgat en diferents ocasions; ladarrera va ser l’any 2007.

Es tracta de les DistincionsCíviques, un reconeixement quees recull en el Reglament Mu -nicipal d’Honors, Símbols i Dis-tincions. L’atorgament es vaaprovar en el ple extraordinarique Mollet va celebrar el passat24 de gener.

Page 21: Línia Vallès 444

21�Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] líniavallèswww.liniavalles.catMarç

201111

Page 22: Línia Vallès 444

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Page 23: Línia Vallès 444

23�líniavallèsMollet www.liniavalles.catMarç

201111

ICV i EUiA tornaran a anarjunts a les eleccions del 22-ME.A.> ICV i EUiA han tornat areeditar el pacte de govern. “Es-tem convençuts que si nosaltressumem és per multiplicar. Volemplantar cara a la crisi, tenim pro-postes per buscar alternatives idonar solucions”, va dir NoemíFernández abans de signar elpacte. “Hem fet els deures”, vaafegir Antonio López, qui va as-segurar que a Mollet hi ha unaanomalia: l’equip de govern for-mat per PSC i CiU.

L'acord, segons van explicar,ha estat satisfactori per a amb-dues parts. Es presentaran a leseleccions amb il·lusió i optimis-

me, representant unes actituds,propostes i valors absolutamentnecessaris en aquests moments,segons van dir. Els eixos bàsics dela seva proposta seran lluitarcontra la crisi, la creació d'ocupa-ció i la preocupació pels més dè-bils, donant la cara contra les re-tallades que s'estan donant atots els nivells.

D’altra banda, la Marinetaacull avui (19h) la presentaciódels quatre primers membresde la llista de la coalició, el seu es-lògan de la precampanya i la pà-gina web. Hi assistiran dirigentsdels grups a nivell nacional.

Redacció > Coincidint ambl’entrada en vigor de la reduccióde la velocitat màxima a les auto-pistes a 110 km/h, Independentsper Mollet ha reclamat que “es re-dueixi també el preu de les barre-res dels peatges de manera pro-porcional a com es redueix laprestació del servei pel que pa-guen els usuaris, i que s’aprofitila mesura per acomplir la prome-sa de gratuïtat total per a tots elsusuaris del peatge de Mollet, tan-tes vegades incomplerta”.

IxM reclama denou que el peatgesigui gratuït ja

Redacció> El secretari generalde CCOO a Catalunya, Joan Car-les Galleco, visitarà l’Ajuntamentel 14 de març per mostrar el seusuport a l’assemblea de la secciósindical de CCOO al consistoridins del procés de campanyaelectoral amb motiu de les elec-cions sindicals del 22 de març.També hi assistiran els dirigentsJosé Luís Moure, Ovidi Huertasi Xavier Ros, el secretari generalde la secció sindical CCOO a l'A-juntament de Mollet.

CCOO es preparaper als comicisdel 22 de març

Els Joves d’EUiA engeguen elprocés per elaborar el programaRedacció> Joves d’EsquerraVerda i Alternativa Jove de Mo-llet ha posat en marxa aquestasetmana un procés obert i parti-cipatiu per elaborar el programaelectoral de joventut de la coali-ció ICV-EUiA de cara a les prope-res eleccions municipals. El grupconsidera necessària “una admi-nistració més propera al ciutadàque prengui mesures per garan-tir una vida i un futur digne a totala ciutadania”, així com crear es-pais per a què la gent jove pugui

pensar, debatre i decidir sobre elseu futur i sobre com vol que s’or-ganitzi la seva ciutat. Sota elnom Mulla’t x Mollet, es duran aterme diverses iniciatives, coml’enviament de cartes, trobades,accions a Internet i assemblees.

D’altra banda, els Joves hanpublicat el primer número de“Mala Llet”, el butlletí local de laorganització. Es difondrà en ver-sió electrònica per la xarxa i enpaper als instituts, centres cívicsi espais públics de la ciutat.

Rubén López és el nou primersecretari de la joventut del PSC

Rubén López Zúñiga ha substituïtMireia Dionisio en el càrrec deprimer secretari de la JSC deMollet. Segons els socialistes,López és un jove actiu que formapart de les Joventuts des de laseva creació. Ara, els seus objec-tius són, a curt termini, crear ungrup de joves que doni suport al’equip de govern i en especial al’alcalde Josep Monràs en totsaquells aspectes que impliquin lamillora de les condicions dels i lesjoves al municipi participar de lacampanya de les eleccions muni-cipals i donar suport a la candi-datura del PSC encapçalada perMonràs. I, a mig i llarg termini,promoure i apropar la política ala gent jove, i continuar creixentcom a organització política jove.

DES DELS INICIS Rubén López va néixer l'any 1987i és de Mollet del Vallès. Està fi-nalitzant la carrera de Biomedi-cina a la UAB. En l'àmbit acadè-mic és membre del Claustre de laUniversitat en representació delsestudiants, així com membre dela Junta de la Facultat de Biocièn-cies. Des de març de 2010 és Co-ordinador de l'Àrea d'Universitatsde l'Associació de Joves Estu-

diants de Catalunya (AJEC), unsindicat que defensa els dretsdels estudiants des d'un punt devista progressista. En l'àmbit po-lític, és Secretari de Formació iComunicació de l'agrupació localde la JSC de Mollet del Vallès iSecretari de Política Estudiantilde la JSC del Vallès Oriental desdel 18 de març de 2010, així comConseller de Federació del PSC-Vallès Oriental.

La JSC ha passat de 6 a 15membres; tres són actualmentregidors de l’equip de govern iocupen diversos càrrecs dins lesexecutives comarcals i nacionalsde la JSC i el PSC.

Foto: JSC

Rubén López

Elisabeth AlfaroMollet

Page 24: Línia Vallès 444

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Page 25: Línia Vallès 444

25�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catMarç

201111

Page 26: Línia Vallès 444

26�

ParetsMarç

201111líniavallès

Com ens afectarà la reforma de les pensions?El proper 11 de març, la Sala Cooperativa de Parets acollirà una ponència peranalitzar les possibles conseqüències de la reforma de les pensions. La confe-rència anirà a càrrec d’un membre del secretariat permanent de la CGT i està

organitzada per l’Ateneu Popular de Parets.

Parets treballa per implicar elsciutadans a les xarxes socialsRedacció > Així veig Parets! iParets i les noves tecnologies sónles temàtiques dels concurs de fo-tografia i audiovisuals convocatsper l’Ajuntament de Parets dins elprojecte Parets connecta. L’objec-tiu del certamen és impulsar laparticipació ciutadana als espaisvirtuals que ha posat en marxa elconsistori a través de Facebook,Flickr i Youtube.

CONCURS DE FOTOGRAFIASota el títol Així veig Parets!, elconcurs de fotografia s’adreça a lapoblació en general, preferent-ment al col·lectiu jove i la gentgran. Els participants podranpresentar un màxim de tres ins-

tantànies. El premi, que es con-cedirà als tres primers classificats,consistirà en una càmera fotogrà-fica digital per a cadascun.

AUDIOVISUALEl concurs d’audiovisuals gira al’entorn de les noves tecnologies.Per prendre-hi part, caldrà pre-sentar un guió amb els detalls delseu vídeo, que no podrà superarels 10 minuts de durada.

Es premiaran els dos millorsguions, amb 1.000 euros cadas-cun, una dotació econòmica queels permetrà fer realitat el seuprojecte. Tots els treballs s’hau-ran de presentar abans del 21 demarç.

Imatge del twitter de Parets Connecta

Foto: Parets Connecta

Redacció> El grup NOPP deParets ha criticat que la tala d’ar-bres prevista a Can Isidre Coix in-compleix l’Agenda21 aprovadaa Parets. La NOPP assegura queaquest espai està qualificat pel PlaGeneral com zona verda (EL1), elque fa que aquest bosc, a la vorade la rivera, sigui de “gran impor-tància”. NOPP ha alertat d’a-questa situació donat que aquestespai acollirà les futures pistesd’atletisme.

Redacció> El grup del PSC deParets ha presentat aquesta set-mana un butlletí amb informaciósobre els socialistes paretans.En aquesta publicació, els so-cialistes plasmen les seves ideesi propòsits per continuar gover-nant a Parets. S’inclou una entre-vista amb el candidat, Sergi Min-gote, i una enquesta als alcaldesde la comarca, que defineixenMingote com un “candidat immi-llorable”.

El PSC de Paretspresenta unnou butlletí

NOPP alertade la tala d’arbresa Can Isidre Coix

Prop de 150 policies aprenenels ‘secrets’ de la Llei Sinde El Teatre de Can Rajoler ha acollit un curs policialavalat per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid

RedaccióParets

Més de 150 agents provincialshan assistit aquests dies al curssobre propietat intel·lectual i laLlei Sinde al Teatre de Can Ra-joler de Parets. Aquesta pro-posta formativa ha estat orga -nitzada per l’Associació de Capsi Comandaments de Cossos deSeguretat del Vallès Oriental iOccidental, la Federación para laProtección de la Propiedad In -telectual, Productores de Músicade España i l’Asociación de Ges-tión de Derechos Intelectualesamb l’objectiu de proporcionarels coneixements adients per a laidentificació i peritació de mate-rial falsificat per tal de poderperseguir amb garanties els de-lictes de propietat intel·lectual.

Foto: E.B.

COSSOS POLICIALSDurant les jornades, han assistitdiversos membres de la PoliciaLocal, Mossos d’Esquadra, Poli-cia Nacional i Guàrdia Civil d’ar-reu de la província de Bar -celona, i han pogut conèixer elssecrets de la Llei Sinde, que pre-tén la persecució d’aquelles pà-gines que posen a disposiciódels usuaris continguts no auto-ritzats pels titulars.

HARDWARE I VIDEOJOCSLa primera de les jornades es vacentrar en les falsificacions dehardware i videojocs, un mercatnegre que es calcula que generaunes xifres de negoci properes ales del tràfic d’estupefaents.També es va parlar de la pirate-ria i del paper que juguen els lo-cutoris, els cibercafès i les bo -

El curs va aplegar 150 policies

L’objectiude la propostaformativa eraproporcionarconeixementsper a laidentificació i peritació de material falsificat

tigues de venda de xips. Tot elcurs ha estat avalat per la Uni-versitat Rey Juan Carlos de Ma-drid.

Page 27: Línia Vallès 444

27�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catMarç

201111

Page 28: Línia Vallès 444

28� Paretslíniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Peyu parodia els monòlegs a Can RajolerL’humorista Lluís Jutglar representa la seva darrera proposta ‘Jo tinc un amic que...’

Sara ArroyoParets

Qui hagi anat algun cop a veureun monòleg s’haurà adonat queuna frase habitual per comen-çar-lo, molt utilitzada pels hu-moristes, és Jo tinc un amicque... Amb aquesta frase, moltscòmics trenquen el gel i inicienel seu discurs davant l’auditorique tenen davant. L’humoristaLluís Jutglar, més conegut comPeyu, pretén amb Jo tinc amicque... trencar els tòpics del gè-nere i autopariodar els monolo-guistes sense acabar de fugirdel registre humorístic.

Foto: Arxiu

El monologuista Peyu

Per fer-ho, Peyu proposa unaposada en escena sorprenent:comença l’espectacle, peròmentre l’auditori espera l’arri-bada el monologuista de torn,serà un tècnic de so qui hauràde sortir per a què es faci méscurta l’espera. Durant una horad’espectacle el personatges’haurà de valdre dels elementsque té al seu abast per crear di-ferents espais i dialogar amb elseu públic. Durant la seva expo-sició sortiran a la llum temesd’actualitat com els problemesdel pensionistes, la relació delshomes i els animals domèsticso les pel·lícules de por. Tot un

Redacció > El follet valent va ala ciutat és la darrera proposta deRialles Parets per a aquest dissab-te. A partir de les 18h, l’auditoriparetà s’envairà de fantasia perconvertir-se en l’escenari de lesaventures d’un follet de boscmolt eixerit, que després de pro-var els polsims màgics es traslla-da a la gran ciutat, on haurà deconviure i conèixer la realitatdels insectes que fan vida al parc.Produïda per Unics Produccions,El follet valent va a la ciutat ésuna obra per a nens basada en lafantasia i el poder de la imagina-ció. Tot plegat, forma una granfaula sobre la solidaritat entreamics.

Rialles Paretsporta ‘El follet valent va la ciutat’

Redacció > Fins al 26 de marçes pot veure a la Biblioteca Infan-til i Juvenil de Can Butjosa l’ex-posició El placer de leer, unamostra de les fotografies premia-des i seleccionades a la 17a ediciódel certamen fotogràfic que por-ta el mateix nom i que organitza,des de l’any 1992, la Biblioteca To-rrente Ballester de Salamanca.Fruit d’una línia de col·laboracióentre ambdues biblioteques, CanButjosa acull cada any aquestamostra.

‘El placer de leer’ s’atura a Can Butjosa

text escrit i interpretat per ellmateix i sota la batuta de Xa-vier Boada.

Amb només 23 anys, Peyus’ha fet un lloc en el panoramahumorístic català, participanten diversos programes com elFricando Matiner, on se’l potescoltar actualment a RAC 105.La proposta Jo tinc un amicque... ha estat durant nou set-manes a la Sala Pepe Rubianesprorrogant-se en tres ocasions.Durant l’hora i mitja que dural’espectacle s’evidenciarà a l’es-cenari l’influència de Rubianes,Eugeni o Buenafuente en el seumonòleg.

Page 29: Línia Vallès 444

La Llagosta29�

Març

201111líniavallès

Nou municipis compartiranla gestió del Baix Vallès

Foto: Ajuntament

Diumenge, Dia d’AndalusiaAquest diumenge se celebra el Dia d'Andalusia a la Lla-

gosta. A les 11 hores tindrà lloc la hissada de banderad’aquesta comunitat autònoma i, a les 12.30 hores, les

actuacions al solar del davant del Centre Cultural.

El Consell Comarcal assumirà la recollida des les escombrariesRedacció> El servei de netejaviària i el de recollida d'escom-braries de rebuig estarà separata partir d’ara. El ple del passat di-mecres va aprovar –amb el votsen contra de l’oposició– queaquest últim corri a càrrec delConsorci de Gestió de Residus delVallès Oriental. La concessió seràdurant els propers sis anys.

El servei incorporarà novamaquinària, s'ampliarà la netejaen dates senyalades com Car-nestoltes o la diada de Reis, es re-garan els carrers a l'estiu i seràmés habitual als carrers del po-lígon. També s'afegeixen el man-teniment del costat dret de la lle-ra de la Riera Seca i la neteja delspatis de les escoles i el camp defutbol. Pel que fa al servei de re-collida d'escombraries, l'Ajun-tament signarà properament unconveni amb el Consorci de Ges-tió de Residus del Vallès Orien-tal. El Consorci ja fa anys ques'encarrega de la recollida selec-tiva i, ara, assumirà també la re-collida del material de rebuig. Se-gons l'estudi econòmic encarre-gat pel consistori a la Diputació,el cost total serà d'uns 777.000,532.000 euros pel servei de ne-teja i 245.000 per la recollidad'escombraries.

El ple també va aprovar el

compte d'explotació del serveipúblic de l'escola Bressol muni-cipal Cucutras, corresponent alcurs 2009-2010. En aquest cas,els comptes aprovats pugen finsals 398.000 euros, una quantitatmenor als 409.000 euros pressu-postats. També va tirar enda-vant la modificació pressupostà-ria per incorporar al pressupostde 2011 algunes partides de l'anypassat. Concretament les queafecten a la reforma de la plaça dela Concòrdia i a les beques demenjador escolar.

A més, es va revisar el preu derecollida d'escombraries i netejaviària del 2010 prestat per l'em-presa Urbaser. D'aquesta ma-nera, s'aplicarà un augment del0,8% corresponent a l'IPC del2009, tal com marca el contrac-te. El darrer punt de l'ordre deldia va ser la revisió de les tarifesdels diferents serveis que es pres-ten al Complex Esportiu Munici-pal El Turó. Tots els preus s'in-crementaran aquest any un 3%,l'IPC del 2010. El punt es vaaprovar amb els vots a favor delsregidors del grup municipal so-cialista i en contra de la resta d'e-dils. El PP va proposar descomp-tes especials en la tarifa per a lespersones aturades, però no es vatenir en compte.

La neteja viària i el rebuig se separaran

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

La sala de plens de l’Ajuntamentde la Llagosta va ser l’escenari, di-lluns al matí, de la signatura dela Declaració del grup de muni-cipis impulsors per una gestiócompartida al Baix Vallès. A partd’Antonio Rísquez, van plasmarla seva rúbrica els de Mollet, Jo-sep Monràs, Parets, Joan Se-guer; Montornès, Daniel Cortés;Montmeló, Antoni Guil; Marto-relles, Romuald Velasco; SantaMaria de Martorelles; MontserratCobo; i els regidors Juan Francis-co Fernández, de Sant Fost, iAntonio Egea, de Santa Perpètua.L’acte va servir per plasmar en undocument el que es va anunciarla setmana passada a Santa Per-pètua: la intenció d’unir esforçosper garantir i millorar els serveisque s’ofereixen als ciutadans;“compartir per multiplicar re-

sultats”, en paraules d’AntonioRísquez.

LA DECLARACIÓEn el document, el grup manifes-ta la seva voluntat de treballarconjuntament amb les finalitatsd’explorar noves vies de gestiócompartida relacionades amb elsàmbits de sostenibilitat i mediambient, urbanisme i habitatge,economia i mercat de treball,cultura, esport, joventut, benes-tar social, polítiques d’igualtat, sa-lut pública i consum, educació,mobilitat, informació, comuni-cació i coneixement. Per fer-ho,parlen de la “necessària col·labo-ració de la resta d’administracionsper avançar en els objectius” ambla “voluntat d’afrontar el presenti el futur amb una visió més àm-plia, especialment en uns mo-ments d’incertesa social i eco-nòmica per a la ciutadania en ge-neral, els agents econòmics i so-

Foto: Arxiu

cials i les administracions públi-ques, especialment les locals”.“Estem convençuts –segueix ladeclaració– que donarem mésrespostes a les necessitats de lespersones i resoldrem millor elsreptes del present i del futur si hofem gestionant de manera com-partida serveis i si generem novesoportunitats per a les persones so-bre la base imprescindible d’unamajor optimització dels recur-sos en benefici de la ciutadania”.

La pròxima setmana, els mu-nicipis signants, que apleguenuns 150.000 habitants, presenta-ran a Parets un estudi que van en-carregar a la Diputació de Barce-lona sobre l'activitat econòmica,l'ocupació i la indústria al BaixVallès. També es preveu convidara altres poblacions, com ara Po-linyà o Palau-solità i Plegamansper tal que s'afegeixin puntual-ment a algunes de les iniciativesque es posin en marxa.

Els alcaldes i regidors que van signar la declaració per una gestió compartida al Baix Vallès

Dilluns van signar una declaració conjunta que estàoberta a altres municipis com Polinyà o Palau-solità

Page 30: Línia Vallès 444

30� La Llagostalíniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

L’índex d’envelliment de la Llagostaés un dels més elevats de la comarca

planta, tingui capacitat per a 20persones i ofereixi serveis comcuina, gimnàs, bany assistit operruqueria. Casal i centre dedia compartirien espais.

RADIOGRAFIASegons es recull en el projecte, laLlagosta ha registrat un progres-siu envelliment dins del segment

Foto: Eduado Benito

Imatge de l’exposició, que es podrà visitar fins a finals de mes

Elisabeth AlfaroLa Llagosta

L’Ajuntament ja disposa del pro-jecte que permetrà convertir l’ac-tual Casal d’Avis en un Centre deDia. El document, que el consis-tori va encarregar fa més d’un anya la Diputació, es va presentarahir dijous. Segons la regidora deGent Gran, Leonor Sabaté, l’equi-pament es va preveure inicial-ment com a centre de dia, des delqual es poguessin oferir serveis,però actualment només és decaire lúdic. El centre sociosanita-ri és necessari a la Llagosta, se-gons ha explicat, però la sevaadaptació queda aparcada per ala propera legislatura. “Si nosal-tres guanyen les eleccions ho fa-rem –diu–. Només seria necessà-ria una inversió mínima de60.000 euros, i val la pena, per-què actualment estem ocupantplaces d’altres municipis”, ex-plica Sabaté.

Es preveu que el nou centre dedia, que s’ubicaria a la primera

Ahir dijous es va presentar el projecte del Centre de Dia, que es posaràen marxa durant la propera legislatura > La capacitat serà de 20 places

poblacional que registra unesedats més avançades, però lespersones majors de 65 anys sónel segment de població més mi-noritari (uns 2.700 habitants).Només representen el 14,25%del total, però els ciutadans de 75anys i més suposen més del 43%del total d’avis. Amb un índex de0,90, afegeix el text, la Llagosta

se situa entre aquells municipisque, si bé no presenten uns resul-tats més extrems, registra un ín-dex d’envelliment dels més ele-vats dins la comarca del VallèsOriental.

Al municipi, l’augment d’e-dat va associat també a un aug-ment dels casos de persones ambdiscapacitat. Així, malgrat que lespersones amb discapacitat d’e-dats situades entre els 45 i els 64anys constitueixen el segmentque, per edats, gaudeix d’un ma-jor pes relatiu (36,55%) dins elcol·lectiu de persones amb disca-pacitat, és en els grups d’edats si-tuades entre els 65 i els 74 anysi en aquell que comprèn els casosde 75 i més on es registren ten-dències a l’alça més significatives.Ambdós grups presenten un crei-xement progressiu al llarg delsanys i superior als 6 punts per-centuals. Actualment, les perso-nes amb discapacitat de 65 anysi més es situen al voltant del13% del total dels ciutadans ambedats a partir dels 65 anys.

E.A.> Demà es coneixerà el nomdels guanyadors del Concurs deFotografia del Dia Internacionalde la Dona (18h, Centre Cultural).S’hi han presentat una quarante-na de fotografies, una xifra infe-rior a la d’anteriors edicions. Elprimer premi serà de 300 euros;el segon, de 150 i el tercer, de 100.També rebran 100 euros les fotosescollides per ser imatge delsactes del Dia de la Dona del 2012i del Dia Internacional contra laViolència de Gènere.

Demà es premienles millors fotosdel Dia de la dona

Redacció> Ja es coneixen elsnoms dels finalistes de la 10enaNit Fem Poble. En Esports, opta-ran el CD Viejas Glorias, AlonsoRodríguez Díaz i el CD la Llagos-ta. En Cultura, el grup de teatreTell, la Casa de Andalucía i elGrup de Gitanes. I en Societat,Animalets, l’associació de conces-sionaris del Mercat i AntonioMelgar. Els guardonats es co-neixeran el 21 de març en un acteal Centre Cultural.

La 10ena Nit Fem Poble ja téels nou finalistes

Page 31: Línia Vallès 444

31�líniavallèsPer a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.catMarç

201111

Page 32: Línia Vallès 444

32�

Santa PerpètuaMarç

201111líniavallès

La rehabilitació de l’esglésiade Santiga ja ha començat

Foto: Eduardo Benito

Darrers actes del Dia de la DonaLa programació del Dia internacional de les dones continua dilluns

amb la inauguració a El Vapor de l'exposició L'organització de lavida quotidiana: Quin temps tenim? i, el dia 16, amb la jornada de

portes obertes del Servei d’Atenció i Informació a les Dones.

La Generalitat sorteja 37 pisosde lloguer de protecció oficialRredacció> Els 32 pisos prote-gits de lloguer situats a l’avingu-da de Mossèn Jacint Verdagueri els 5 de l’avinguda de Girona deja tenen inquilins. L’Agència del’Habitatge de la Generalitat deCatalunya va sortejar divendrespassat els habitatges que queda-ven pendents d’adjudicar o bé elsque ha estat recuperats adminis-trativament.

Els pisos de Mossèn JacintVerdaguer estan situats al barride Can Folguera, en un bloc alsquatre vents amb 10 habitatgesde dos dormitoris i 50 habitatges

d’un dormitori. Tots són de llo-guer i la gran part d’aquests ha-bitatges ja estan lliurats. La su-perfície va dels 42 als 57 m2 i espreveu l’aprofitament de l’ener-gia solar per produir aigua calen-ta sanitària.

D’altra banda, els cinc pisosque s’han sortejat de la promocióde l’avinguda de Girona corres-ponen a habitatges recuperatsadministrativament i també sónde lloguer. Per accedir a aquestspisos s’han presentat un totalde 62 sol·licituds, de les quals no-més tres han estat excloses.

Moment del sorteig dels habitatges, divendres passat

E. AlfaroSanta Perpètua

Aquest mes han començat lesobres de la primera fase del pro-jecte de restauració de l’esglésiade Santiga, que podrien finalitzarel 30 de novembre. L’actuaciópermetrà recuperar els volums iparts malmeses de l’edifici, sane-jant i consolidant les seves anti-gues estructures i donant solucióa les principals patologies. Espretén possibilitar la lectura cro-nològica dels diferents volums del’església a través de la pròpia so-lució constructiva i un acurat es-tudi de la seva il·luminació.

Un del objectius formals prin-cipals a l’interior del temple con-sisteix en retornar a la primitivacapella de Sant Joan la seva vo-

lumetria original. També es recu-perarà el campanar de l’esglésiade Santiga i les pintures de la ca-pella de Sant Joan. El pressupostde les obres és de 887.473 eurosi està finançat a través dels FonsFeder, que aporta el 50%, lesconselleries de Territori i Cultu-ra a través de l’1% cultural, queaporten un 25%; i l’Ajuntament,que confia que l’altre 25% restantarribi a través d’aportacionsd’empreses i particulars mitjan-çant la campanya de captació depatrocinadors i de venda de rajo-les que continuen en marxa.

L’església de Santiga és unaconstrucció del segle XI, catalo-gada com a edifici d’interès his-tòric, protegit pel Pla especial deprotecció del patrimoni arquitec-tònic de Santa Perpètua. Per

Foto: Ajuntament

raons de seguretat l’any 1999 esva tancar al públic i a causa delseu deteriorament l’any 2002una part de la teulada es va esfon-drar.

El 22 de febrer de 2008 es vasignar un conveni pel qual laPar ròquia cedia l’ús de l’esglésiaa l’Ajuntament, que va iniciaruna campanya conjuntamentamb la Generalitat de Catalunyaamb l’objectiu de recuperaraquest edifici situat en un parat-ge que “ha arrelat en la vida cul-tural del municipi i és un símbold’identitat de Santa Perpètua”,segons l’Ajuntament. Represen-tants del consistori, de l’Incasol,de l’empresa i de la direcció ge-neral de Patrimoni Cultural de laGeneralitat van signar el 2 demarç l’acte de replanteig.

Redacció>L’intent de robatoriamb força en una empresa delPolígon Industrial Santiga haacabat amb tres detinguts. Elsagents van localitzar tres indivi-dus que es trobaven a la tauladad’una empresa del polígon San-tiga, al terme de Barberà, a tocarde Santa Perpètua, intentant ferun forat per poder accedir al seuinterior. Els detinguts són C.S, de25 anys, D.M, de 21 anys, i C.S, de19 anys, tots tres veïns de Bada-lona.

Redacció>La Policia Local hadetingut dues persones per un ro-batori en el el Parc del Calderí deSanta Perpètua, el passat 2 demarç. Després de rebre l’avís,els agents van comprovar que elssospitosos tenien carregades alcamió les restes d’un elementdecoratiu amb motius ferroviaris,situat al Parc del Calderí, al cos-tat del terme municipal de Mo-llet. Estan acusats d’un presump-te delicte de furt i danys causatsa l'element decoratiu.

Enxampats quanrobaven al parcdel Calderí

Detinguts quanintentaven robara una empresa

Les obres de rehabilitació ja estan en marxa

Les obres podrien finalitzar el 30 de novembre > Es recuperarà el campanar i les pintures de la capella

Page 33: Línia Vallès 444

33�líniavallèsSanta Perpètua www.liniavalles.catMarç

201111

Una exposició repassa la vida il’obra del bisbe Pere Casaldàliga

bàcul, han esdevingut estandardsde la seva opció compromesa. Elsegon àmbit de la mostra se cen-tra amb una extensa cronologiaque presenta els orígens de PereCasaldàliga, seguint la seva tra-jectòria vital abans d'arribar alBrasil, durant l'època que és bis-be de Sâo Félix de Araguaia, i finsa l'actualitat. Per últim, al tercer

Foto: Eduado Benito

Imatge de l’exposició, que es podrà visitar fins a finals de mes

Elisabeth AlfaroSanta Perpètua

Fins al 26 de març es pot visitara la Granja, espai cultural l'expo-sició Pere Casaldàliga, una veucompromesa. La mostra preténser un reconeixement a la perso-na d’aquest religiós, escriptor ipoeta a través dels seus gestos iles seves paraules, però també ales seves causes. La frase “Jo sócjo i les meves causes, i les mevescauses valen més que la mevavida” obre l'exposició.

L’INICI, AL 1971La mostra comença explicantcom el 23 d'octubre de 1971 PereCasaldàliga va ser ordenat bisbede Sâo Félix en una austera ceri-mònia celebrada a la riba delmajestuós riu Araguaia. L'expo-sició mostra els símbols que vaadoptar el nou bisbe el dia de laseva consagració: un barret depalla 'sertanejo', un rem indíge-na i un anell de tucum que, llunydel luxe dels tradicionals mitra i

És una mostra itinerant que farà parada a Santa Perpètua fins al 26 demarç > Té quatre eixos temàtics i tres àmbits o etapes de la seva vida

àmbit s'hi exposen les seves cau-ses, les motivacions i les idees quejustifiquen la seva actuació. Ambl'ajuda d'audiovisuals i pecessimbòliques, s’han fixat quatre ei-xos temàtics: els indígenes, la ter-ra, la teoria de l'alliberament i l'A-mèrica Llatina.

La representant de l'entitatAraguaia, Gloria Casaldàliga, ha

explicat que l'exposició vol fer di-fusió del treball i les idees del bis-be Pere Casaldàliga, a més de do-nar a conèixer la realitat delmato Grosso al Brasil. La mostraés austera com ho és el bisbe Ca-saldaliga, afegeix.

Santa perpètua és el 25è mu-nicipi que acull aquesta exposicióitinerant.

Redacció> El recinte firal i elpasseig de la Florida acullen,demà dissabte, la novena edicióde la Llotja de Vehicles clàssics,que comptarà amb una cinquan-tena d’expositors. Aquest actes’ha consolidat com la segonafira a l’aire lliure de Catalunya, se-gons l’Ajuntament. En cada edi-ció, la Llotja atrau milers de visi-tants que poden observar l’expo-sició i venda de motocicletes i cot-xes antics; vehicles restaurats iper restaurar; i poden comprarpeces de recanvi i tot allò relacio-nat amb el món del motor.

Una cinquantenad’expositors a laLlotja de Vehicles

Page 34: Línia Vallès 444

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Page 35: Línia Vallès 444

Sant Fost35�

Març

201111líniavallès

Premien les millors disfressesUnes 250 persones van participar dissabte passat en el Carnaval de Sant

Fost. En la categoria d’adults, els guanyadors van ser Las meninas de Ve-lázquez, Alícia en el país de las maravillas i Focs Artificials. En la categoriainfantil van ser premiades les disfresses Las criadas cachondas i Los Miau.

En homenatge als caigutsdurant la Guerra Civil

El monument dedicat a EnricTorrents i Murgarella, alcalde deSant Fost entre els anys 1936 i1939, i als 16 veïns que van mo-rir durant la Guerra Civil presi-dirà des d’aquest dissabte la pla-ça del Remei. L’acte d’inaugura-ció, previst per a les 12h, està or-ganitzat en col·laboració amb laComissió Memorial Democrà-tic de Sant Fost. Hi haurà diver-sos parlaments, entre ells el delregidor de Patrimoni Històric,Toni Pinyero, i una ofrena floral.

Precisament el proper 9 d’a-bril es presentarà el llibre sobrela persona d’Enric Torrents, dinsdels fascicles Fem memòria,Sant Fost de Campsentelles se-gle XX, obra de l’escriptor Jau-me Rifà. L’obra explica com l’ex -

Demà s’inaugura a la plaça del Remei el monumenta l’exalcalde Enric Torrents i 16 veïns més morts

Enric Torrents

Elisabeth AlfaroSant Fost

alcalde va iniciar la seva tasca endemocràcia al 1934; com la vaacabar a la força, amb un Consellde Guerra, i com va passar unany a la presó Model de Barcelo-na, tot i estar condemnat a dos

anys i quatre mesos. Segons l’A-juntament, Torrents va vetllarper l’educació, per generar feinai serveis, amb uns recursos limi-tats, i va ajudar els veïns prote-gint-los dels comitès i escamots.

17 HOMENATJATSAl monòlit que s’inauguraràdemà hi ha una inscripció en laqual apareix el nom d’Enric Tor-rents i dels 16 veïns morts a laGuerra Civil: Rafael Blasco i Te-llo, Josep Flaqué i Torrents, Jau-me Fornells i Pou, Valero Lópezi Monforte, Joan Martorell i Mar-tínez, Joan Mas i Fillat, RafaelNiubó i Paré, Salvador Pedrago-sa i Tió, Josep Puig i Suñol, JoanRifà i Recolons, Ramon Sariol iCastellà, Jacint Suñé i Colomé,Francesc Vial i Rodés, Josep Vi-ves i Borrell, Antoni Xicola iSuñé, i Ramon Xicola i Suñe.

Foto: Jaume Rifà

Nova manifestació pels jovesatropellats al febrer del 2010

Redacció> 13 mesos després del’accident que va acabar amb lavida d’Antonio Franganillo i AlbaRojas, una parella de joves quevan ser atropellats per un con-ductor begut quan viatjaven en laseva moto, els amics i familiars deles víctimes han convocat unamanifestació per denunciar que“el culpable continua en llibertat”.La cita és el proper 26 de març ales 16 hores al lloc on va tenir llocl’accident, a la carretera B-500 al’alçada del camí del cementiri.Des d’allà sortiran cap a Mollet:entraran per l’avinguda Llibertat

fins a la rambla Fiveller, on tin-drà lloc una sentada davant delsjutjats. Tot seguit, els manifes-tants continuaran per la ramblaPompeu Fabra fins arribar a l’A-juntament, on també seuran.“L’únic que volem és que se’ns es-colti i es faci justícia”, diuen.

Els fets van tenir lloc el 27 defebrer de 2010. Els joves, ell de 17anys i ella de 16, eren veïns deMartorelles i Mollet, respecti-vament. El conductor, JuliánSantos S, de 23 anys, va ser de-tingut quan es donava a la fuga.La taxa d’alcohol era de 0,96.

Amics i familiars es van manifestar per primera vegada al març de 2010

Foto: Arxiu

Page 36: Línia Vallès 444

36�

MartorellesMarç

201111líniavallès

Mampel presideix la societat La MartaJaume Mampel és el nou president de la Societat de Caçadors la Marta,

amb més de 140 socis, en substitució de Francesc Ascon. Mampel haproposat un projecte renovador i que pretén democratitzar i mantenirl'art de la caça amb el màxim respecte i conservació del medi ambient.

Romuald Velasco

Totes les inversions del 2011s’iniciaran en quatre mesos

Martorelles disposarà enguanyd’un pressupost de 9,2 milionsd’euros, un 9,9% inferior al del2010 però que permetrà “encararunes inversions d’importànciaper al futur de la població, senseque tot això hipotequi actua-cions com la remodelació delbarri de Can Sunyer i la construc-ció del nou cementeri durant lapropera legislatura”, segons l’A-juntament. El capítol de personales rebaixa en un 4,9%, les despe-ses corrents, un 2,23%; i les in-versions, un 21,69%. En aquestapartida, que ascendeix a gairebé1,9 milions d’euros, també s’in-clouen la segona fase del ParcJoan Miró, el condicionamentd’entrada a la Timba, l’enjardina-ment de l’entorn de la Masia, lacalefacció del CEIP Les Pruneres,els nous vestuaris de la zona es-

El pressupost s’aprova amb el vot en contra de CiUElisabeth AlfaroMartorelles

Esquerra ultima l’elaboraciódel programa per al 22 de maig

Esquerra està ultimant el seuprograma electoral de cara al 22de maig. El partit està duent aterme un procés participatiu queha de finalitzar d’aquí a tres set-manes en una assemblea entre elsparticipants per exposar els resul-tats obtinguts. D’una taula sorti-ran totes les propostes, que hau-ran de puntuar els amics, simpa-titzants, coneguts i familiars; itambé suggerir canvis a les pro-postes o bé afegir-ne de noves. Fi-nalment es farà un recompte deles propostes més votades i d’a-quí en sortiran els deu primerspunts del programa: s’ordenaranles propostes prioritàries i s’eli-minaran les que no tinguin prousuport. “Encetem aquest procésparticipatiu perquè creiem enuna ciutadania activa i participa-tiva, i entenem que amb aquestprocés podem realitzar un pro-grama electoral més acurat a lesnecessitats de la població delnostre municipi”, expliquen desdel grup.

D’altra banda, l’executiva locald’Esquerra ha aprovat el noulema de campanya: Aire Fresc.“Creiem que és el que necessitaMartorelles; noves persones, ambidees noves, amb un tarannà di-ferent, i fer el canvi generacionala una classe política local i ambunes maneres de fer enquistadesal passat”, diuen. El lema portaassociada una imatge que simu-la la fórmula de l’oxigen amb tresboles grogues, la més gran alcentre, on es llegeix el lema decampanya; i dues de petites, unaamb el logotip d’Esquerra i, l’al-tra, amb una M majúscula quesimbolitza Martorelles, i el nomdel cap de llista, Marc Candela.

portiva, el cobriment de la pistaannexa del pavelló esportiu, l’e-quipament de la sala polivalentdel Celler, el conveni de col·labo-ració amb Telefónica per millorarl’ADSL, el projecte wimax muni-cipal i l’asfaltament de diversoscarrers, entre d’altres.

Totes aquestes actuacions s’i-niciaran d’aquí a quatre mesos,

segons ha explicat l’alcalde. Ro-muald Velasco, a més, agraeixl’abstenció del PSC entesa comun marge de confiança i de senydavant l’eina que permetrà elfuncionament de l’Ajuntamentdurant el 2011 i unes inversionsmolt requerides per la població.També lamenta el vot negatiu deCIU, un grup que veu amb “mol-tíssima preocupació la situació defutura fallida a la que l'alcaldiaestà portant l'ajuntament”, se-gons expliquen. “En dos anyshan aprovat endeutar el pobledels 2,4 milions fins als 6,8 mi-lions d'euros, tot això sense fercap de les coses que el poble re-alment necessitava [...]. La pre-gunta és qui pagarà tot això? Ésuna situació gravíssima que que-da palesa amb l'informe negatiude l'interventor que diu que no espot aprovar endeutar el pobleamb un crèdit d'1,4 milions més”,asseguren els convergents.

E.A.Martorelles

Page 37: Línia Vallès 444

37�

Canovelles · Les FranquesesMarç

201111líniavallès

Teatre de GuerrillaCan Palots acull demà dissabte, a les 21 hores,

l’espectacle El Xarlatan, a càrrec de la com -panyia Teatre de Guerilla. Descarat i divertit,

són alguns dels adjectius del protagonista.

Dissabtes de mercat

El Mercat Setmanal de Productesde Proximitat va omplir d'ac tivi -tat la plaça de l'Espolsada deCorró d'Avall dissabte passat almatí. Els veïns del municipi de lesFranqueses es van apropar a laplaça per comprar alguns dels ar-ticles que oferien les disset para-des que es van instal·lar des deprimera hora del matí a sota dela nova pèrgola de plaques so larsque s'ha construït a la pla ça.

La iniciativa, a càrrec de l'Àreade Pagesia de l'Ajuntament de lesFranqueses, s'ha en ge gat amb l'ob jectiu d'oferir als pro ductors itransformadors directes de pro-ductes un espai on poder oferirels seus articles di rectament alsconsumidors. Així, dis sabte espodien trobar ver du res i llegumsdel Maresme, em botits del Ripo-llès o de la zo na del Montseny,for matges i làc tics del Vallès, pa

El Mercat de Productes de Proximitat omple la plaçade l’Espolsada durant el matí del seu primer dissabte

RedaccióLes Franqueses

Canovelles > L’Ajuntament haeditat l’informe de gestió de la le-gislatura 2007-2011 en el qualdóna comptes de les accions i elsprojectes que el govern munici-pal ha dut a terme al municipidurant aquests quatre anys. Eldocument, en un format apaisatde 40 pàgines a tot color, vaacompanyat d’una exposició,d’un vídeo on es mostren elscanvis urbanístics que ha viscutCanovelles i d’una web on es potvisionar el vídeo i descarregar lainformació.

A la presentació, l’alcalde,José Orive, explica que “han es-tat quatre anys de treball, de re-alització de propostes engresca-dores i d’assoliment d’objectius.Un temps en què Canovelles s’haconvertit en un poble més ama-ble, més acollidor, amb més equi-paments i més serveis que tenenen comú fer la vida més feliç atota la ciutadania. Es tracta d’ai-xò, de fer realitat propostes iil·lusions per a què la vida quo-tidiana sigui més fàcil”.

Orive presental’informe de la legislatura

Les Franqueses > Avui di-vendres, a les 17 hores, s’inaugu-ra l'Escola Bressol Municipal ElGegant del Pi de Bellavista, situ-ada al carrer Provença, 20, al cos -tat de la plaça Catalunya. Estracta de la quarta escola bressolmunicipal de les Franqueses delVallès i ofereix 61 places, dis-tribuïdes de la següent manera:un grup de 8 places de 4 a 12mesos, un grup de 13 places d’1a 2 anys, i dos grups de 20 placesde 2 a 3 anys. Durant els mesosde gener i febrer es van fer lespreinscripcions i matriculacionsdel centre, que ha iniciat la sevaactivitat en aquest mes de març.

El local on s'ubica la llar d'in-fants municipal, situada a laplanta baixa de l’edifici de pro-tecció oficial d’habitatges de llo -guer que s’ha construït a la pla çaCatalunya, cantonada amb elcarrer Provença, té una su per -fície total útil de 840 metresqua drats, mentre que el pati alcostat de la zona ver da té 320metres qua drats.

Avui s’inaugural’escola bressol El Gegant del Pi

i coques, ar te sanals, collarets oes pelmes, en tre d'altres.

L'alcalde, Esteve Ribalta,acom panyat pels regidors JuanAntoni Marin i Gisela Santos, varepartir les llicències a tots els pa-radistes. Mica en mica, el mercati la plaça es va omplir d'ac tivitat.Passades les onze del matí diver-sos infants van poder ballar ican tar les can çons de l'animador

El mercat va registrar una altra assistència de públic

Foto: L. V.

Oriol Bar ga lló que instal·lat en unpetit es ce nari a la plaça, va dis-treure el pú blic més familiar. Almig dia, el cuiner Pep Salsetes vaofe rir un tast de calçots arre bo -s sats amb salsa de calçots. Al seucostat diversos col·leccio nis tespodien intercanviar-se xapes decava en una activitat paral·lela or-ganitzada per dinamitzar el Mer-cat.

Page 38: Línia Vallès 444

38�

Lliçà d’Amunt · Lliçà de VallMarç

201111líniavallès

Vallromanes · Vilanova

Molí d’en FonolledaAquest dissabte tindrà lloc la inauguració de

les obres d’urbanització del polígon Molí d’enFonolleda. A les 11h es farà la tallada de la cinta

inaugural i una passejada pel polígon.

Lliçà de Vall > L’Audiència deTarragona ha condemnat a Do-mingo G. Miquel, acusat de ma-tar i esquarterar la seva dona i re-partir el cadàver per l’autopistaAP-7, a 18 anys de presó i trenca-ment de condemna. El jurat haratificat que ha quedat provat quel’acusat va anar al domicili de lavíctima i que la va colpejar i apu-nyalar fins a causar-li la mort. Toti això, el jurat ha resolt que la in-tenció de Domingo quan va es-quarterar el cadàver no era pro-fanar-lo, sinó intentar amagar-lo.De la mateixa manera, s’ha acre-ditat que el mateix dia de l’assas-sinat, l’home havia rebut (nomésdos hores abans) una ordre d’a-llunyament per 16 mesos que liimpedia apropar-se a menys de500 metres de la seva dona. Lasentència recorda que Domingova tallar el cadàver de la sevadona en sis trossos i els va repar-tir per zones poc transitades i perl’AP-7. Al polígon dels Batzacs deLliçà de Vall va abandonar eltronc.

18 anys de presóper a l’assassíd’Alcover

El segon institut entrarà en funcionament en mòduls

El segon institut de Lliçà d’Amuntentrarà en funcionament a mar-xes forçades el proper setembrea conseqüència del gran nombred’alumnes que cursaran primerd’ESO. El centre serà un SES, ésa dir, només impartirà EducacióSecundària Obligatòria, i habili-tarà tres mòduls prefabricatsprovisionals (dues classes i unaaula de serveis) mente duri laconstrucció del centre definitiu.

Al nou institut només hi hau-rà dues línies del primer cursd’ESO formades per prop d’unatrentena d’alumnes cadascuna.Tot i que la previsió era que elnou institut pogués ser una reali-tat al 2009-2010, el cert és queencara es treballa amb el Depar-tament d’Ensenyament de la Ge-

La previsió de places per a primer d’ESO el propercurs obligarà a traslladar els alumnes als barracons

Els terrenys on s’ubicarà el nou institut

Sara ArroyoLliçà d’Amunt

neralitat per a la construcció de-finitiva. Sí que està confirmada laubicació definitiva al passeig deSant Valerià, en la qual es treba-lla actualment en la urbanitzacióde l’entorn i la entrada al futurequipament.

De fet, els mòduls prefabricatss’instal·laran just a la parcel·la delcostat. També s’ha confirmat queal setembre començaràel cursamb equip directiu i professoratpropi, amb total autonomia del’institut actual.

Lliçà d’Amunt > L’entitat Do-nes del Tenes de Lliçà d’Amuntcelebra avui (21.30h) el tradicio-nal sopar del Dia de la Dona, quetindrà lloc al Restaurant de CanRoca Vell del municipi. Aquestaactivitat s’emmarca dins el cicled’actes amb motiu de la cele-bració del Dia de la Dona, el 8 demarç, que clourà el dia 31.

Sopar del Dia de la Dona a Can Roca Vell

Lliçà d’Amunt > L’Ajunta-ment, a través de l’Empresa Mu-nicipal d’Obres (EMO), ha portata terme l’adequació de l’enllume-nat públic del barri de Can Salgot.Així, es millora el rendiment lu-mínic del barri, com la qualitat dela llum i les proteccions de la xar-xa. També s’adequa la xarxa a lesnormatives vigents, ja que l’anti-ga datava del 1968.

Es canvia l’enllumenat aCan Salgot

Foto: E. Benito

La Biblioteca s’inaugurarà diumengeLa Biblioteca Contravent, situada a la plaça dels Països Catalans de Vilanova, s’inaugurarà aquest diumenge (11h). L’acte comptarà amb lapresència del president de la Diputació, Antoni Fogué; de l’escriptorMàrius Serra, la il·lustradora Elena Frauca i el fotògraf Jordi Ribó.

La gestió de l’escola bressolobre un nou front al govern

MésXVallromanes-Esquerra hasol·licitat que no es prorrogui laconcessió del servei de l’EscolaBressol a la concessionària. Elmotiu, asseguren, és la manca detransparència i comunicació perpart de l’empresa, Cavall de Car-tró, així com els darrers esdeve-niments: la gestió de l’avaria dela calefacció, espatllada durantmés d’un mes, o la reducció del’horari de la cuinera, uns fetsque suposen “l’incomplimentdel contracte”. Tampoc s’hacomplert, afegeixen, la propos-ta de millora que l’empresa vapresentar en el seu dia al con-curs. El contracte es troba en elprimer any de pròrroga permèsi MxV demana que no hi hagi unsegon.

MxV-ERC vol un nou concurs per a la concessió delservei > L’equip de govern defensa Cavall de Cartró

És el tercer any que Cavall de Cartró gestiona l’escola bressol

Elisabeth AlfaroVallromanes

L’equip de govern defensal’empresa assegurant que no hiha hagut cap imcompliment delcontracte i que són vàries les pro-postes de millora implementa-des: “La no incorporació de mo-nitors de menjador –diuen– es-

devé del minvament i/o escassaquantia d'usuaris del servei demenjador”. Afegeix que Cavall deCartó ha adquirit el compromísd'establir un calendari de re-unions que confien que contribu-eixi a millorar el servei.

Foto: Arxiu

Oriol Safont tornarà a liderarla llista d’Unitat per Vilanova

Vilanova > L’Assemblea de mi-litants d'Unitat per Vilanova vaescollir per unanimitat com acap de llista de la formació l’ac-tual alcalde, Oriol Safont. L’actees va celebrar el passat 4 de marçi va comptar amb la participaciód’una trentena de persones. Sa-font, que es va abstenir en la vo-tació, fa vuit anys que governa aVilanova del Vallès.

En el seu discurs, l’alcalde vafer al·lusió a la singularitat querepresenta UpV en el sí de la co-marca com a formació indepen-

dent, organitzada com a partitpolític i que governa amb majo-ria una població de més de 5.000habitants. També va destacarque se sent satisfet per tot allòque s’ha fet, però més especial-ment per com s’ha fet que és cer-cant la participació i implicacióde la ciutadania, demostrant es-tima i cura pel territori, ambtransparència econòmica i noble-sa política i contrastant aquestarealitat amb la que havia prece-dit a Vilanova en anteriors legis-latures.

Moment de la votació de l’assemblea d’Unitat per Vilanova

Foto: UpV

Page 39: Línia Vallès 444

39�

Montornès · MontmelóMarç

201111líniavallès

Canvi de l’arbratA causa del mal estat de les robínies del Passeig de les Corts Cata-

lanes de Montmeló i d’acord amb el Pla d’arbrat viari existent,s’ha procedit a iniciar el canvi d’arbrat d’aquest carrer. Es preveu

recuperar els escocells actualment tapats.

Montornès > Dimecres es pre-sentava a Montornès el nou Ser-vei Municipal d’Assessorament iSuport Associatiu, una nova fór-mula per tal de fomentar el mo-viment associatiu del municipi iformar les persones que gestio-nen les entitats per millorar el seufuncionament i la comunicacióamb l’administració local. AMontornès hi ha 41 entitats ins-crites al registre local.

El responsable del servei seràPep Martí. És un sociòleg ambuna trajectòria de trenta anysde treball amb associacions. Ésassessor de la Confederació d’As-sociacions de Veïns de Catalunya,ha estat un dels redactors del codiètic de les Associacions de Barce-lona i fa anys que forma part delservei d’assessorament a les en-titats de Sant Adrià del Besòs. Elsuport municipal a les associa-cions de Montornès, promogutdes de la Regidoria de RelacionsCiutadanes i Participació, es pres-tarà un divendres al mes, a la salad’actes de la Biblioteca.

Nou servei d’assessoramentassociatiu

Millora dels espais i accessosdel parc dels Castanyers

Montornès > La Brigada Muni-cipal d’Obres treballa actualmenten els treballs de pavimentaciódel camí per a vianants que per-metrà connectar els dos accessosal parc dels Castanyers, situats alcarrer de Can Parera. El camí pa-vimentat, amb una amplada detres metres, facilitarà el trànsit devianants, especialment en cas de

La Brigada Municipal d’Obres ha iniciat els treballs

El jardí de Can Parera

pluja, ja que es podrà evitar inun-dacions a la superfície més terro-sa del parc.

Els arranjaments inclouen lasubstitució del mobiliari urbà, lacol·locació de baranes de protec-ció, el condicionament de l’espaicentral del parc, la instal·laciód’un sistema de rec automàtic i larecuperació de la vegetació a la

zona. El pressupost és de33.744,35 euros i permetrà laposada a punt d’aquest espai,que antigament era el jardí privatd’una casa pairal i que no s’haviarenovat des del 1986, quan es vainaugurar com espai públic. Al1993, s’hi van instal·lar les obresescultòriques que van participaral certament Mont-Art.

Montmeló > A Montmeló elCarnaval d’enguany ha estat es-pecialment diferent, ja que hatractat de recuperar l’autènticatradició catalana pel que fa alCarnaval, que amb el temps es-tan quedant arraconades. El mo-tiu: una subvenció de la Genera-litat que premia aquelles locali-tats on es treballa per recuperarels fastos tradicionals catalans.Durant tota la setmana el reiCarnestoltes ha protagonitzat di-ferents gamberrades al poble.Els Ministres de la Ximpleria, laVella Quaresma i el ball de dis-fresses tradicional han estat lesclaus d’aquest Carnaval.

Montmeló tancaun Carnaval ‘amb tradició’

Foto: Ajuntament

El Carnaval a Montmeló

Page 40: Línia Vallès 444

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]� líniavallès www.liniavalles.catMarç

201111

Page 41: Línia Vallès 444

Caldes41�

Març

201111líniavallès

Bigues millora la xarxa d’aigües residuals i l’enllumenatL'Ajuntament ha fet diferents intervencions per millorar la xarxa d'aigües residuals (finalitzant lainstal·lació del col·lector situat al barri de la Font Granada, per tal d’evitar els abocaments direc-tes des del clavegueram a la llera del torrent) i l'enllumenat públic del municipi (substituint dife-

rents punts per unes noves lluminàries de vapor de sodi de llum groga).

Bigues i Riells > Demà, a les 11del matí, s’i naugurarà el nou lo-cal social de Saulons d'en Déu, si-tuat al número 11 del carrer Pa-llars, d’aquest barri. El nou equi-pament amb 123 metres qua-drats, permetrà a l'associació deveïns tenir un punt de trobadaper fer activitats culturals i d'oci.

Bigues inaugurael local social deSaulons d’en Déu

Caldes > Ja és a punt el segonRal·li d'Auto bu sos Clàssics Bar -celona-Caldes de Montbui, queenguany s'am plia rà enguany ados dies. El dissabte 19 de marçs'exhibiran els vehicles històricsentres les 15.30 hores i les 20 ho -res, a l'a vinguda Maria Cristina(entre la plaça Espanya i l'a vin -guda de Rius i Taulet) de Bar -celona. El diumenge 20 de marçels cotxes iniciaran el recorreguta les 11 hores en direcció a la vilatermal, on arribaran al voltant deles 13.30 h. Allà, es podran veu-re entre l'Estació d'Autobusos(els més petits) i les cotxeres delTint.

EDICIÓ AMB NOVETATSAlgunes novetats que s’incor po -ra ran enguany són l’assistènciade més vehicles, amb partici-pants d'àmbit internacional.També destaca l'adaptació del'exposició per a persones ambmobilitat reduïda i la possibilitatde fer el ral·li dins d'un autobús(venda de bitllets fins a les 10.30hores en el lloc de sortida).

Tot a punt per alRal·li d’autobusosclàssics de Caldes

Santa Eulàlia de Ronçana >El municipi va reciclar durant l’a-ny 2010 el 78% dels residus ge-nerats. D’altra banda, cal des -tacar també l’ús que fa la ciuta da -nia de la deixalleria local, que vanfer servir 13.978 persones. Algunsveïns opten pel compostatge ca-solà, un altre dels aspectes quemillora. L’any passat es van re -gistrar 123 compostaires i es vanfer 109 bonificacions per aques-ta pràctica. La producció de resi-dus és de 1,5 kg habitant/dia.

Santa Eulàliarecicla el 78%dels seus residus

Foto: Ajuntament

El torrent del Bugarai ha estat objecte d’una actuació de desbrossament

Millores en els espais verds

L’Ajuntament de Caldes ha am-pliat el contracte de serveis deman teniment de zones verdes,cosa que ha permès el des-brossament i neteja del torrentdel Bu ga rai, en el tram entre elcarrer Maria Au rèlia Cap many ila zona de Can Rossell; tambés’ha actuat en el cementiri. En elprimer dels espais, l’ac tuació hapermès eliminar canyes i arbresmorts; un manteniment per-iòdic permetrà conservar-lo net.

Amb l’ampliació el servei demanteniment dels espais verdsdel municipi feta el novembrede l'any passat, el personal de laBrigada de parcs i jardins es potdedicar a les zones verdes dedins del nucli urbà, mentre l'em-presa Ambientalia SL s'encar-rega de les zones verdes d'úspú blic dels barris extra urbans ipolígons industrials, el des-

Caldes ha desbrossat i netejat el torrent del Bugarai> També ha actuat en el cementiri municipal

RedaccióCaldes

brossament de ca mins, el tractatgeneral de l'arbrat, l'obertura i elmante niment de franges de pro-tecció i la neteja d’espais ver ds.L'empresa es va comprometre atractar vuit hectàrees de riera ode torrents municipals a l'any.

MILLORES AL CEMENTIRID'altra banda, l'equip de lesBrigades destinat al Cementirimunicipal està fent tasques de

millora en diferents recorreguts. Els passadissos de distribució id'entrada i sortida i les placetess'estan pavimentant amb llam-borda i pedra de Sant Vicenç.També s'ha adequat el vial dretde la filera de nínxols del lateraldel recinte a través d'una estesade formigó per tal de millorarl'accessibilitat i solucionar elsdes perfectes de les aigües pluvi -als.

Page 42: Línia Vallès 444

L’Ametlla · La Garriga42�

Març

201111líniavallès

Cardedeu · La Roca

El mercat torna a la seva ubicació habitualEl mercat setmanal de la Garriga va tornar al seu lloc habitual dissabtepassat, 5 de març. Després de les obres al centre del poble, les parades

van retornar a la plaça de l’Església i al carrer Centre, i van deixar d’ins-tal·lar-se al carrer Nostra Senyora de la Salut.

La Garriga > El politòleg Jor-di Perales, l’historiador i gestorcul tural Albert Benzekry, l’ar -qui tec ta tècnica Neus Marrodan,la psicòloga i treballadora socialDo lors Castellà i l’economista iassessor fiscal Sergi Moya són elscinc primers noms de la can di -datura que Acord per la Garrigapresentarà a les eleccions mu ni -cipals del proper 22 de maig. Laformació, que aglutina diferentssen si bilitats al voltant de l’in de -pen dentisme, mantindrà diversesreunions amb el teixit associatiu.

Acord per laGarriga presentaels cinc primers

L’Ametlla > El Centre d’Inter -pretació del Territori de l’Amet-lla del Vallès (CITA) s’inaugura-rà el proper dia 20. El servei, si-tuat a la masia de Can Camp, voles de venir un punt de difusió delpa trimoni i del turisme local.

L’Ametllainaugura el CITAel proper dia 20

Cabello tindrà més competència

Als partits ara representats a l’A-juntament els ha sortit competèn-cia. Políticament Diferents perl’Ametlla del Vallès (PDAv), for-mació creada com a opció localindependent, ha anunciat la sevavoluntat de presentar una candi-datura a les eleccions municipalsdel 22 de maig, amb l’objectiud’esdevenir una opció alternati-va als ciutadans que “s’abste-nen, els que voten en blanc o nul,els descontents amb l’equip degovern actual, amb l’oposicióino perant, i en definitiva, ambtots els que estan decebuts ambels partits polítics tradicionals iamb la classe política en general”.

TEIXIT SOCIALLa nova formació compta entreels seus membres més destacatsamb Lluís Uriol, Sara Alvarado,Jill Symons i Xavier Hernández.

Un nou partit se suma a les candidatures que es presentaran el 22 de maig > Es tracta de ‘Políticament Diferens per l’Ametlla del Vallès’

José Antonio PilarL’Ametlla

També en formen part exmem-bres del GRA –el partit que lide-ra Joan Guarch– i persones vin-culades a l’associació cívicaArrels, les AMPA de les escolesEls Cingles i Bertí, les comissi onsde Carnaval i Gitanes, l’EsplaiGEPA, el Casal de Joves El Crit,diverses associacions de veïns iempresaris i comerciants del mu-nicipi.

La formació pretén concòrrera les eleccions com a agrupaciód’electors per tal de diferenciar-se de la resta de grups, tot i quetambé s’ha registrat com a partitpolític en previsió que sigui im-possible validar davant notari, ien un termini de 15 dies, el cen-tenar de signatures necessàriesper la primera de les opcions. Elcap de llista i la composició de lacandidatura seran escollits enuna assemblea que se celebraràen breu. La previsió és fer lapresentació pública abans deSetmana Santa.

DIGNITAT I PARTICIPACIÓPolíticament Diferents per l’A-metlla del Vallès té entre els seusobjectius aconseguir que “torni laconfiança en el govern municipali que hi hagi una total transpa-rència en la informació i en la co-

Foto: PDAv

Lluís Uriol, un dels promotors

municació”. Per això, han adop-tat el compromís de fomentar laparticipació ciutadana i que “lesgrans decisions del poble” esprenguin entre tots els ciuta-dans, “amb uns pressupostosparticipatius, un Ajuntament mésproper i on, per sobre de tot, ladignitat sempre estigui present”.

Segons una nota informati-va, els membres de PDAv proce-deixen de sectors ben diversos iideologies diferents “amb moltesganes de treballar per al poble iels seus ciutadans”. “Entenemla política d’una manera dife-rent –diuen–. Som persones que,si entrem a l’Ajuntament desprésde les eleccions, ens despren-drem dels nostres partits políticsi formarem un grup de gent quetreballarem per l’Ametlla del Va-llès: votarem les propostes perconsciència personal, no per dis-ciplina de partit”.

La formació ha obert una pà-gina web: www.pdav.cat.

Campanya de recollida d’aliments a la RocaEl Grup de Voluntariat de la Roca ha organitzat una recollida d’aliments avui diven-dres de 9 a 14 hores. Els tres punts de recollida són la plaça de l’Era de la Roca, laplaça de Valldoriolf de la Torreta i al costat de l’escola de Santa Agnès de Malanya-nes. Tots els productes es portaran al centre El Xiprer de Granollers.

Cardedeu > Un total de 246alumnes de d’ESO van estrenardimarts el nou edifici de l’Insti-tut Pla Marcell, un any després del’inici de les obres de construcció.La setmana passada ja es va fer eltrasllat del material que hi haviaals barracons que es van instal·larl’any 2006. La Generalitat hi hainvertit prop de quatre milionsd’euros.

El nou equipament, que s’hafet amb un sistema preindus -tria litzat, disposa de 13 aules i ca-pacitat per acollir uns 360 estu-diants repartits en tres línies,tot i que actualment hi ha dues acada curs. Resta pendent de cons -trucció un nou pavelló municipal,l’ús del qual serà com partit entreels escolars i les entitats espor -tives locals.

En aquest sentit, cal destacarque l’Ajuntament ja ha redactatel projecte que està pendent d’ob -tenir el vistiplau de la Se cre tariade l’Esport de la Generalitat, queparticiparà en el finançament del’obra juntament amb el consis-tori i Ensenyament.

L’IES Pla Marcellva estrenar el nouedifici dimarts

Foto: Consorci de Turisme

Els alcaldes dels cinc municipis ‘modernistes’ han presentat la iniciativa

Seguint les petjades de Raspall

La ruta del moder nis me d’estiu -e ig al Vallès Oriental ha estrenatuna nova senyalització, que esva presentar diumenge passat aCardedeu. Aquesta senyalitza -ció, que ha estat subvencionadaper la Diputació, i creada con-juntament pels cinc municipismembres de la ruta (Cardedeu,la Ga rriga, Gra nollers, l’Ametllai Figaró-Montmany) i el cera -mis ta Toni Cumella, ha estatpensada per millorar el coneixe -ment dels ciutadans i visitants iper identificar els diferents edi-ficis que en formen part.

La senyalització consisteix enun panot de 20 x 20 centímetresen el que hi figura el nom de laruta amb la icona que la identi-fica, el nom de la casa, l’arqui-tecte i l’a ny de construcció. Elpanot ani rà ubicat a la vorera,davant de cadascun dels habi-

La Ruta del Modernisme d’Estiueig al Vallès consta de 80 edificis a Cardedeu, la Garriga, Granollers, l’Ametllà i Figaró-Montmany

RedaccióCardedeu

tatges. La pe ça recollirà la infor-mació que es facilita en els fulle -tons de la ruta i en les diferentsvisites guiades, que es duen aterme als muni ci pis.

La ruta està formada per 33elements senyalitzats a la Gar-riga (entre els quals hi ha la Casa

Barbey, la Casa Mayol, Can Ras-pall i la mansana Raspall, de-clarada Bé Cultural d'InterèsNa cional); 17 a Carde deu (l'Al-queria Cloelia, la Casa Gol fe -richs, la Casa Viader, els Pi ne -tons i el cementiri municipal);12 a Grano llers (la Casa Clapés,

la Casa Blanxart, la Casa Gandu -xer i la Sala Tarafa;); 10 a Figa -ró-Montmany (l'antic Con gostHotel, la casa consistorial i CanGallart); i 8 a l’Amet lla del Va-llès (la Casa Millet, El Ca fè i l'A-juntament).

En total han estat 80 els edi-ficis senyalitzats, entre els qualshi ha jardins majestuosos pen-sats per gaudir dels estius, casessenyorials, fonts, parcs, cemen-tiris i dissenys urbanístics.

L’ARQUITECTE RASPALLLa ruta és una proposta de des -coberta de l’arquitectura per al’estiueig, una proposta d’itiner-aris que permeten una aproxi-mació a l’obra de l’arquitectevallesà Manuel Joaquim Raspalli Mayol (1877 -1937), que va tre-ballar com a arquitecte públic iprivat als cinc municipis valle-sans que avui dia reuneixen elconjunt més interessant de laseva obra.

Page 43: Línia Vallès 444

Baix Montseny43�

Març

201111líniavallès

El conseller Mascarell, al Ball de GitanesEl conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va visitar la setmana passada SantCeloni i va assistir al Ball de Gitanes, amb la participació dels balladors de laColla del Ferro i de la Colla del Filferro, acompanyats per la Principal del Fe-

rro, l’Orquestrina del Filferro i el Grup de Percussió de l'Escola de Música.

La passera ja ha arribatL’estructura metàl·lica cobrirà 54 metres i tindrà un pas útil de 3,20 metres per a vianants i bicicletes

RedaccióSant Celoni

Ben aviat, vianants i bicicletespodran creuar la Tordera a l'al-çada de Can Draper. Dilluns 28de febrer ja va arribar l'estructu-ra metàl·lica que farà de passeraon actualment s'estan finalit-zant els treballs d'obra civil. Toti que aquesta fita s'assolirà du-rant el mes d'abril, no serà fins almes de juny que s'obrirà al pú-blic.

Inicialment, l'Ajuntament deSant Celoni treballava amb elprojecte de construcció d'unanova passera per refer la que esva endur el riu però, amb motiudel pas de la canonada d'ATLLper Sant Celoni, i aprofitant lesdificultats tècniques que suposa-va un creuament soterrat de lainfraestructura a la zona de CanDraper, es va aprovar la pro-posta de construcció d'un aqüe-ducte amb un pas de vianants ibicicletes al seu damunt.

Aquesta passera cobreix el to-tal de la llum de 54 metres de

longitud amb un pas útil per avianants i bicicletes de 3,20 me-tres. Tots els elements d'acabat,així com el color de la pròpia es-tructura metàl·lica, s'han escollitper tal d'integrar-los a l'entorn dela Tordera.

CATÀLEG DE MASIESD’altra banda, Sant Celoni haaprovat provisionalment el Plaespecial urbanístic i el Catàleg de

masies i cases rurals que identi-fica i regularitza les 104 masies icases rurals en sòl no urbanitza-ble que hi ha al municipi.

Això suposarà per a Sant Ce-loni poder disposar d'un instru-ment urbanístic àgil i útil que, en-tre d'altres, facilitarà als propie-taris la tramitació de qualsevolactuació tant d'obres de recons-trucció i rehabilitació com delsseus usos associats.

Foto: L. V.

Imatge de l’estructura de la passera, a la seva arribada a peu d’obra

Montseny > El Parc del Mont-negre i el Corredor programa 27passejades que tenen per objec-te ajudar a conèixer millor elpatrimoni natural i cultural delparc i gaudir del seu entorn. Del13 de març al 27 de novembre espodran descobrir diversos in-drets als municipis del parc: Fo-gars de la Selva, Llinars del Va-llès, Sant Celoni, Vallgorguina iVilalba Sasserra, entre d’altres.

Passejades pelparc MontnegreCorredor

Montseny > Coincidint amb ladiada del Dijous Gras, el diputatd'Espais Naturals de la Diputació,Josep Mayoral, l'alcalde de Mont-seny, Alfons Planas, i el presidentde la S.A.T. Vall de Sant Marçal,Jaume Riera, van inaugurar elpunt de venta directa Agroboti-ga Montseny de la Societat Agrà-ria de Transformació (S.A.T) Vallde Sant Marçal, al municipi deMontseny.

Inauguradal’agrobotiga delMontseny

Llinars > Quatre membres d'u-na família de Llinars han quedatferits en un incendi que s'ha pro-duït en una masia de Sant Llo-renç de la Muga, a l'Alt Empor-dà. Els fets van passar a primerahora d'aquest dissabte. Els ferits,una parella, una àvia i el seu fill,de 17 anys, que és qui està mésgreu amb cremades de segongrau al 75% del cos, són veïns deLlinars.

Quatre personesferides en un foc a una masia

Sant Celoni > Xavier Canet C,un motorista de 30, va morir di-vendres de la setmana passada alvespre en un xoc frontal contraun turisme que es va produir a laDrecera, la carretera que uneix elnucli urbà de Santa Maria dePalautordera amb els barris delVirgili i del Temple i amb el nu-cli de Sant Celoni. Canet va patirgreus ferides i pràcticament vamorir a l’acte.

Un motorista de30 anys mor enun xoc frontal

Llinars > La Fundació Lar hasignat un conveni amb la Facul-tat d'Educació de la Universitatde Vic segons el qual els estu-diants podran fer pràctiques acentres i institucions dependentsdel Departament de BenestarSocial i Família de la Generalitat.Aquest acord és de caràcter inde-finit i té com objectiu principalcol·laborar en la formació dels fu-turs professionals de l'educació.

Estudiants de laUniversitat de Vica la Fundació Lar

Foto: Eduardo Benito

L’actor Pep Bou, durant l’encesa de la carbonera, diumenge passat

Cànoves > Una setmana des-prés que comencessin els tre-balls de construcció de la pila car-bonera que mostrarà a Cànovescom es feia antigament el carbóal Montseny, l'actor Pep Bou vaser l'encarregat diumenge passatd'encendre-la, en un acte que vaaplegar un nombrós públic alCamp de sota la Rectoria. Junta-ment amb ell, van tirar les prime-res palades de foc dins l'ull de lapila l'alcalde de Cànoves i Sama-lús, José Luis López, i el presidentde l'Associació el Suí de Festes iTradicions, organitzadora de la XMostra del carboneig, Pere Pujo-làs.

Pep Bou va destacar la duresa

Pep Bou encén la carbonera de Cànoves enmig de bombolles

de l'ofici de carboner i la impor-tància que té el carboneig artesa-nal i reviure'l. “El progrés veniatambé d'aquí; que tinguéssimcarbó per cuinar o per escalfar-nos era un esforç de molta gent”,va dir el conegut actor, famós pelsseus espectacles amb bombollesde sabó i veí del poble de Corród'Amunt, a les Franqueses delVallès. El públic el va obsequiaramb bombolles de sabó, impres-cindibles als seus espectacles.

El carbó es farà al llarg de 15dies, durant els quals hi haurànombroses activitats comple-mentàries, i la mostra acabarà elsdies 26 i 27 de març amb la tre-ta i la venda del carbó.

Page 44: Línia Vallès 444

Esports44�

Març

201111líniavallès

El CB Mollet manté el quartlloc tot i l’entrebanc a casa

Foto: S. Arroyo

Campionat de Catalunya al Club de PetancaLa jornada final de l’actual Campionat de Catalunya de clubs de triplets, tindrà llocaquest diumenge a les pistes del Club Petanca Can Borrell. En aquesta jornada par-ticiparan els darrers vuit equips classificats en les tres jornades anteriors. Els guan-

yadors obtindran plaça per a l’Open Internacional d’Alacant.

El Mollet recorre a la RFEF per l’alineació indeguda d’un equip Mollet > El CF Mollet ha pre-sentat aquesta setmana un re-curs davant el Comité Especial deApelación de la Liga Nacional deFutbol Aficionado (organismedependent de la Real Federa-ción Española de Futbol) peruna alineació indeguda en el par-tit que el Juvenil A va disputarcontra el Castelldefels el passat 27de febrer. Segons explica el CFMollet en un comunicat, en l’ac-ta del partit es pot observar comel jugador Ari Paul Siman (dor-sal 5) va jugar el partit sense ha-

ver presentat cap documentacióni fitxa federativa. El CF Molletes va dirigir, en primera instàn-cia, a la Federació Catalana deFutbol, però aquesta va desesti-mar la reclamació i va donar perbo el resultat del partit, que vaacabar 1 a 0 a favor dels de Cas-telldefels. Tot i que el Mollet vaintentar que se suspengués elpartit i es donés per guanyat alsmolletans, per la manca de docu-mentació d’aquest jugador, araserà la RFEF qui haurà de resol-dre el cas.

Imatge del juvenil A

Sara ArroyoMollet

El Recanvis Gaudí CB Mollet noha pogut superar la prova d'a-quest cap de setmana davant elCB Cornellà, els quals es vanemportar el partit al Plana Lledóper 75 a 91. Un primer quart sò-lid dels del Baix Llobregat va ci-mentar la resta del triomf visi-tant. Els de Cornellà van acon-seguir una renda de 15 punts(16-31) quan només havien pas-sat 10 minuts. Al segon període,l'equip visitant va baixar la guàr-dia, deixant que els molletans es-curcessin distàncies, fins a supe-rar-los per 17 a 15 quan va tocarla botzina de la mitja part.

Els d'Oriol Ramoneda vanmantenir el ritme durant el ter-cer quart, malgrat que el Corne-llà va imposar un esperit domina-dor i anotador que va arribar a lamàxima potencia al darrer perí-ode. Els de Jordi Martí van feruna victòria còmoda, sense mas-

sa ensurts els darrers minuts. Aquesta derrota és ja la sego-

na que encadenen els de Ramo-neda, que la setmana vinents’hauran de medir amb el líder decategoria, el CB Santfeliuenc.Malgrat la derrota d’aquest dis-sabte, els de Mollet mantenen elquart lloc a la classificació amb

Foto: CF Mollet UE

aspiracions a jugar la final a qua-tre d’ascens a la competició deLEB Plata.

VICTÒRIA GRANOLLERINAPer part seva, el CB Granollers vaguanyar 63 a 74 a la pista de l’A-renys. Els granollerins se situennovens amb 35 punts.

El partit entre el CB Mollet i el CB Cornellà

El CB Cornellà guanya els molletans per 75 a 91 en un partit on el visitant va ser dominador fins al final

Un centenar denens amb elsverd-i-negresSanta Perpètua > Més d’uncentenar de nens de 5è de prima-ria de les escoles Santiga, La Flo-rida i Bernat de Mogoda es vanbolcar amb els jugadors del DKVJoventut Pere Tomàs i JordiTrias, que van visitar el munici-pi en el marc de les conferènciesque l’Ajuntament organitza pertransmetre els valors de l’esportdes de la perspectiva d’esportis-tes professionals. Els jugadors del DKV Joventut, a Santa Perpètua

L’equip delCalderí s’imposaal SabadellésMollet > L’equip absolut mascu-lí del club de Tennis Mollet ElCalderí ha superat al Cercle Sa-badellés amb un contundent 5 a2 al Campionat de Catalunya perequips, categoria d’Or. Si bé elsdos primers partits individuals novan ser del tot favorables per alsmolletans, la victòria va anarconstruint-se poc a poc. La supre-macia demostrada pels jugadorsmolletans en els darrers partits,va ser definitiva. Carlos MartínezMarcos Roy, Guillem Burnil iVladimir Arapovic van ser clara-ment superiors.

Bones marquesdel Granollers aun mes de l’OpenGranollers > Quatre medallesi bones marques va aconseguir elClub Natació Granollers a la ter-cera cita del Circuit Català de Tro-feus que va tenir lloc els dies 5 i6 de març. Va ser al Trofeu delCN Sabadell, que es va celebrar aun mes vista de l’Open Absolutque és selectiu i que va servir detest per als nedadors del club.Fernando Morillas va pujar entres ocasions al tercer esglaó delpodi de braça, i Cassandra Gime-no es va penjar la medalla de pla-ta als 50 braça, amb un temps de33.50.

Foto: Ajuntament

Page 45: Línia Vallès 444

45�líniavallèsEsports www.liniavalles.catMarç

201111

L’última etapa de la Voltatindrà protagonisme vallesà

Santa Eulàlia de Ronçana, l’A-metlla i de tornada per Lliçà d’A-munt cap a Montcada, Ripollet iCerdanyola. Abans de la cloenda,els equips faran un tram de cir-cuit urbà per la ciutat comtal.L’hora final prevista són les13.30h.

Foto: E.Benito

La presentació de la prova a Parets

Sara ArroyoVallès Oriental

Aquesta centenària edició de laVolta ciclista a Catalunya seràuna de les que més implicarà la co-marca del Vallès Oriental. Aques-ta setmana es confirmava que Pa-rets acollirà la sortida de l’ últimaetapa, el 27 de març, que aplega-rà a ciclistes d’èlit com el paretàJoaquim Purito Rodrí guez, Al-berto Contador o Iván Basso, en-tre d’altres. La cursa d’aquest 2011espera creuar gran part de la co-marca en les dues darreres etapes.Com l’any passat, la sortida es faràdes de Lloret de Mar el proper 21de març. La penúltima etapa estancarà a Mollet i l’endemà s’ini-ciarà el recorregut de la final, quecomençarà a Parets.

ETAPA VALLESANALa darrera etapa de la Volta, Pa-rets-Barcelona, consta de 124,5quilòmetres que s’iniciaran a l’a-vinguda Francesc Macià (10.55h)i prendrà l’avinguda Catalunyaper enllaçar amb Lliçà de Vall,

La final de la prova començarà a Parets aplegarà a ciclistes d’elit com Alberto Contador o ‘Purito’

192 CORREDORSEn total s’espera la participacióde 192 corredors que formaranpart de 24 equips. La UC Sants–que enguany celebra el centena-ri de la prova– ha convidat alsequips Caja Rural, Geox-TMC,Caja Granada i sis continentals.

Els motors de la F1 tornen a brogir al Circuit de MontmelóMontmeló > Demà es posaràpunt i final al darrer assaig queels monoplaces han pogut fer aMontmeló abans d’iniciar elMundial 2011. Entre el dimarts idissabte els motors de l’F1 hantornat a brogir al municipi. RedBull, Lotus Renault, Force India,Sauber, Toro Rosso, Team Lotusi Virgin Racing són els equips quevan començar a rodar al Circuiten els darrers entrenaments depretemporada. Aquests equipses podran veure fins avui mentreque la resta d’escuderies queprenen part al Mundial, com

Fer rari, Mercedes GP, Williamsi HRT, faran el mateix de dime-cres a dissabte. Només McLarenha optat per una estratègia dife-rent, ja que l’equip britànic s’haentrenat en dues tandes: primerdimarts i dimecres, i finalmentdivendres i dissabte.

JOCS I VISITES GUIADESFins demà, els aficionats podrangaudir de visites guiades per lesinstal·lacions del Circuit, a mésde les diverses activitats oferidesper als més petits, com una tan-da al Karting.

Henkel i la Mitja amplien elcompromís solidari de la provaMontornès > Henkel i la Mit-ja Marató de Montornès-Vila-nova-La Roca han renovat l’acordpel qual destinaran la recaptacióde les curses de la Mitja Maratóa causes solidàries. Dijous passates renovava aquest conveni queenguany beneficiarà la secció depediatria de l’Hospital de Grano-llers. La Mini Marató solidària,una prova adreçada als nensd’entre 3 i 11 anys, se celebrarà elproper dissabte 26 de març ipermetrà recaptar fons per al’adquisició de material i la millo-

ra de les instal·lacions d’aquestasecció de l’hospital granollerí. Amés, per cada inscrit es destina-rà mig euro a Creu Roja Grano-llers. També com a novetat, esposarà a la venda un bolígraf ambel lema “tots participem, totsguanyem”. El preu serà d’uneuro i tots els beneficis es desti-naran a les causes solidàries es-mentades. El compromís de Hen-kel i la Mitja Montornès-Mont-meló-Vilanova-La Roca amb elterritori s’amplia aquest any ambaquestes noves iniciatives.

Page 46: Línia Vallès 444

46�

L’Agenda Març

201111

TELÉFONS D’INTERÈS

EMERGÈNCIES 112BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74CAP · GranollersSant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 5977. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 57954 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliçad’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061)Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi(Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00GUÀRDIA CIVILMollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet93 59300 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63(630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montor-nès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

TORRENTE IV 3D

RANGO

DESTINO OCULTO

TORRENTE IV analogica

SIGUEME EL ROLLO

CISNE NEGRO

EN TIEMPO DE BRUJAS

16.00

16.30

16.15

16.15

18.15

18.30

18.10

18.00

18.30

20.30

20.30

20.15

20.10

20.30

22.45

22.30

22.30

22.15

SANT CELONI Diumenge, 13 de març

PE

NJA

ʼT-EL

AC

AS

A�

GRANOLLERS11 de marçMarc Oliu i Miquel Villalba.Música clàssica. 19 h i 20h, Te-atre Auditori.Inauguració de l'exposició As-trofotografia. 20h, la Tela.La peixatera. Cabaret. 21h, Te-atre de Ponent. També el dia 12a les 21 i el 13 a les 19h.34è Cicle de Jazz al Casino.23h.

12 de marçEl gerro d'Antoni Cumella.18.30h, Museu de Granollers.Concert de Sergio Dalma. 22h,Teatre Auditori. També el dia13, a les 19h.

13 de marçPim Pom. 17.30h, Casa de Cul-tura Sant Francesc.

MOLLET11 de marçExposició: Racons de Catalun-ya. Centre Cívic Can Borrell.Mostra Princesas. La Nau, 20h.Música: Clàssics d'ahir, clàssicsd'avui. 18.30h, El Lledoner.

12 de marçCicle de cinema cubà. Se per-muta. 18h, la Marineta.Sopar i ball commemoratiu del8 de març. 21h, Mercat Vell.

16 de marçDones de Mollet, un segle d'his-tòria. 17.30h, El Lledoner.

PARETS12 de marçFesta de Carnestoltes. 16 h,Asoveen.Jo tinc un amic que..., 22.30h,Sala Cooperativa.

13 de marçEl follet valent va a la ciutat.18h, Teatre Can Rajoler.

17 de març

Recital poètic dedicat a Mà-rius Sampere. 18h, Ca n’Oms.

SANTA PERPÈTUA13 de marçSardanes. Plaça Francesc Ma-cià, 11.30h.Entre Dones. 18.30h, Teatredel Centre Parroquial.Màgia. CAM Bernades, 19h.

LA LLAGOSTA11 de marçEl Sopar de les dones. 20h,Centre Cultural.

13 de marçDia d'Andalusia. 11h i 12.30h.

SANT FOST11 de marçGintònic. 22h, Ateneu.

MARTORELLES12 de marçCarnestoltes. Des de les 17h.

MONTMELÓ13 de març 15a Firastocks. Matí, plaça de laQuintana.

MONTORNÈS11 de marçPresentació del llibre La paus’aprèn. 18h, Casal de Cultura.

CARDEDEU12 de marçTeatre: La marató de NovaYork. Centre Cultural, 22 h.

LA ROCA12 de marçPallassos: Maduuuixes. 17.30h,Centre Cultural de la Torreta.

17 de marçPresentació d’Elisabeth Eiden-benz. Més enllà de la Materni-tat d'Elna. 19h. Centre Cultural.

VILANOVA12 de març

Viceverso. Circ-teatre infantil.18h, Centre Cultural.

VALLROMANES11 de marçMúsica. 20h, Casal.

12 de marçPlaneta Tumàcat. 18h, Casal.

LLIÇÀ D’AMUNT11 de marçSopar del Dia de la Dona.21.30h, Masia Roca Vell.

LLIÇÀ DE VALL12 de marçCarnaval. 17h, av. Cantallops.

LA GARRIGA11 de marçLa Biblioteca Màgica. 18h, ElPatronat.

CANOVELLES12 de marçTeatre de Guerrilla a Can Pa-lots. El Xarlatan. 22.30h.

LES FRANQUESES12 de marçCarnestoltes a Corró d’Amunt.17h, antigues escoles.Ploramiques. 18h, Casal Cultu-ral de Corró d’Avall.Miracle a la casa negra. 21h,Teatre-Auditori de Bellavista.

13 de marçConcert a Marata. 10h, parrò-quia de Santa Coloma.

L’AMETLLA11 de marçConcert Internacional. 21h, Es-glésia de Sant Genís.

SANT CELONI12 de marçCirc: Plecs. 22 h, Ateneu.

13 de marçMissa cantada. 11.30h, Esglésiaparroquial Sant Martí.

Page 47: Línia Vallès 444

47�líniavallèsMarç

201111Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniavalles.cat

Page 48: Línia Vallès 444

Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected]�Març

201111líniavallès www.liniavalles.cat