Linus : konsep literasi

Embed Size (px)

Text of Linus : konsep literasi

 • Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening)

  1PROGRAM LINUS

 • LATAR BELAKANGSatu daripada National Key Result Area (NKRA) semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.

  LP menyediakan instrumen saringan untuk menyaring, mengesan dan mengenalpasti penguasaan murid Tahun 1, 2 dan 3

  LP telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan mengadakan wacana intelek dengan pelbagai pihak dalam usaha pengkonsepsian dan perekaan bentuk instrumen

  2

 • REKA BENTUK INSTRUMEN SARINGANBerdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi yang merangkumi definisi literasi dan numerasi

  Kesemuanya tergolong dalam asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)

  Murid yang menguasai kesemua 12 konstruk itu dianggap telah menguasai asas literasi dan numerasi.

  Murid yang tidak menguasai kesemua 12 konstruk itu akan melalui kelas pemulihan program LINUS atau kelas khas murid bermasalah pembelajaran.

  3

 • SARINGAN 3

  MURIDARUSPERDANAKelas Pendidikan KhasSARINGAN 1

  IKUT PROGRAM LINUS

  PemulihanMasalahPembelajaran atauKeperluan Khas Pemeriksaan DoktorTidak / YaMURID TAHUN 1MURID TAHUN 2SARINGAN 2

  IKUT PROGRAM LINUS

  PemulihanIKUT PROGRAM LINUS

  PemulihanSARINGAN 1(Tahun 2)Guru PemulihanGuru BM/MatematikPetunjukTidak / YaTidak / Ya

 • PENGENDALIAN INSTRUMEN SARINGAN

  Tiga saringan mulai tahun 2010

  Saringan 1Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010

  Saringan 2Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010

  Saringan 3Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2 - September 2010

  Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan dijadikan ukuran pencapaian KPI.4

 • INSTRUMEN SARINGANInstrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3 mengukur konstruk yang sama

  Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan. 3

 • INSTRUMEN SARINGAN

  Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu atau kumpulan kecil murid.

  Proses saringan dilaksanakan secara standard dijalankan secara serentak terhadap semua murid dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama.

  Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

  Ketiga-tiga saringan MESTI dilaksanakan oleh guru

  3

 • INSTRUMEN SARINGAN3

 • INSTRUMEN SARINGAN3

 • Definisi LiterasiKeupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian

  Konstruk 1Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonanKonstruk 2Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka Konstruk 3Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Konstruk 4Keupayaan membunyikan dan menulis suka kata tertutupKonstruk 5Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup Konstruk 6Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ngKonstruk 7Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggalKonstruk 8Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal bergandingKonstruk 9Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan berganding Kosntruk 10Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiranKonstruk11Keupayaan membaca dan menulis ayat mudahKonstruk 12Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan secara lisan atau penulisan

 • PENTADBIRAN SARINGAN 12.1 Terima softcopy instrumen daripada LPM ke PPD Dokumen di PDF Dihantar dalam talian (portal PPD) Fail: PERDANA KAP Tarikah terima : Minggu ke 3 Jan 2010

 • PENTADBIRAN SARINGAN 12.3 Pentadbiran Instrumen LinusJenis instrumen :Literasi MembacaNumerasi Secara LisanLiterasi MenulisNumerasi Secara Bertulis

 • PENTADBIRAN SARINGAN 12.3 Pentadbiran Instrumen LinusJenis instrumen :On-going assessment; 1 - 28 FebLiterasi MembacaNumerasi LisanStandardise; 1 5 MacLiterasi MenulisNumerasi Menulis

 • Sekian, terima kasih

  ****************