lipiec 2012

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dzien dobry lipiec

Text of lipiec 2012

 • 4 (70) ROK XI LIPIEC 2012

  ISSN 1731-93-90 GAZETA BEZPATNA

  Leszno, Sowiaska 55D pok. 1; tel: 65 520 42 74, e-mail: ekspress@o2.pl

  Mamy ju 10 lat

  Gos wolny, wolno ubezpieczajcy

  CENTRA NAUKI W POLSCE

  Zobacz jak to robi inni.

  CENTRA NAUKI W POLSCE

  Zobacz jak to robi inni.str. 8

  Dobra uczelnia - dobra praca Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Sulechowie zostaa w osta-

  tnim czasie doceniona w wielu oglnopolskich rankingach i konkur-

  sach. To uczelnia z duym potencjaem, ktra wychodzi naprzeciw

  oczekiwaniom pracodawcw oraz wpywa na rozwj regionu. Rozmowa

  z doc. dr in. Izabel Wojewod - Prorektor ds. rozwoju PWSZ w Sule-

  chowie.

  Doc. dr in. I. Wojewoda -

  Prorektor ds. rozwoju PWSZ w

  Sulechowie odbiera laur

  Innovatka 2012 (po lewej).

  Ranking niepublicznych i publicznych uczelni

  zawodowych i PWSZ 2012 ogosiy Perspektywy i

  Rzeczpospolita. Rwnie w tym konkursie

  sulechowska Uczelnia ma si czym pochwali. Na

  siedemdziesit pi ocenianych uczelni niepubli-

  cznych i publicznych w caej Polsce, PWSZ w

  Sulechowie znalaza si na 21 miejscu.

  W rankingu oceniano bardzo pozytywnie Sulecho-

  wsk PWSZtk m.in. za innowacyjno uczelni

  (pozyskanie rodkw z UE 67,41 pkt.), wasn baz

  dydaktyczn (najwysza ilo punktw, bo, a 100),

  moliwoci rozwijania zainteresowa naukowych

  studentw - 82,09 pkt. oraz nasycenie kadry osobami

  o najwyszych kwalifikacjach 60,78 pkt. W tej grupie

  rankingowej Sulechowska PWSZ wypada najlepiej z

  uczelni publicznych i niepublicznych w wojewdz-

  twie lubuskim.

  cd. na str 3

  promocja

  Strategia dla Seniorw

  BOGUSAW LIBERADZKI - profesor nauk ekonomicznych, minister transportu i gospodarki morskiej w

  latach 1993-1997, od 2004 roku pose do PE z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej okrgu lubusko-

  zachodniopomorskiego. Midzy innymi o tym, czy moliwe jest prowadzenie polityki bez "walki na grze" -

  opowiada Urszuli Chudak.

  Bardzo niedawno w PE, odbyo si publiczne wysuchanie o

  wolnoci sowa w ktrym uczestniczy ksidz Tadeusz

  Rydzyk. Nie podobao si to czci eurodeputowanych;

  niektrzy wrcz twierdzili, e obecno ojca dyrektora bya

  wysoce kopotliwa. Poprosz o komentarz Pana Posa w tej

  sprawie.

  Bogusaw Liberadzki: Rzeczywicie odbyo si w Parlamencie

  Europejskim publiczne wysuchanie, ktremu towarzyszya

  demonstracja zwolennikw Ojca Tadeusza Rydzyka pod hasem

  obrony telewizji Trwam. Byo to wsplne przedsiwzicie z

  Prawem i Sprawiedliwoci oraz Solidarn Polsk, przy

  podziale rl - jedna z tych partii bya gospodarzem przesu-

  chania, druga zatroszczya si o demonstracj. Sytuacja bya

  kopotliwa, poniewa byo wiadomo, e naprawd chodzi o

  koncesj, a nie o wolno sowa. Nie da si udowodni tezy, e w

  Polsce nie ma wolnoci sowa lub, co jeszcze trudniejsze - e jest

  dyktatura. Otrzymanie lub nieotrzymanie koncesji jest spraw

  spenienia okrelonych kryteriw doboru, ktre s okrelone, a

  stopie ich spenienia okrela stosowny organ pastwa.

  Jako pomysodawczyni Pierwszego Wschowskiego Kongre-

  su Kobiet, nie mog Panu Profesorowi nie zada pytania

  dotyczcego praw kobiet w Polsce na tle naszych europej-

  skich koleanek. Jest to temat bardzo szeroki. Proponuj

  wic, by Pan Pose ograniczy si do obszaru przemocy, pro-

  gramu Daphne, handlu kobietami, a co za tym idzie przy-

  musow prostytucj.

  B. Liberadzki: Polska potrzebuje powanej, nacechowanej

  trosk, debaty o rwnoci pci w yciu gospodarczym, spoe-

  cznym, polityce, podziale obowizkw domowych i rodzin-

  nych. Kluczowe znaczenie ma zmiana mentalnoci naszych

  obywateli, ktra najpierw pozwoliaby zrozumie, e przemoc

  w rodzinie, dyskryminacja w pracy, traktowanie kobiety jako

  towaru na rynku rozrywek, przypisanie do modelu dzieci -

  kuchnia - pranie, nie znajduje adnego uzasadnienia w wiecie

  wartoci humanistycznych i cywilizacyjnych pocztku XXI

  wieku.

  Podjcie debaty nie powinno by zdominowane przez starcia

  ekstremalnych grup: radykalnego feminizmu z gbokim

  konserwatyzmem, ale wiodc rol naley przyzna

  szerokiemu spektrum rodka. W debacie musz wzi udzia

  wszyscy zainteresowani: organizacje kobiece, Koci, wa-

  dze pastwowe, rodowiska naukowe, partie polityczne, itp.

  Szczeglnie wsuchiwa si naley w gos kobiet, na przykad

  wyraany na kongresach kobiet - tych najwikszych, oglno-

  krajowych, ale take regionalnych czy lokalnych. Kady re-

  gion ma swoj specyfik (dlatego jest regionem), a zatem inne

  mog by priorytety kobiet ze Wschowy, a inne kobiet ze

  Szczecina czy Warszawy.

  Wikszo pastw Europy ten etap ma ju za sob, chocia

  sprawy przemocy, handlu kobietami, prostytucji z przymusu,

  nierwnoci szans zawodowych nadal s aktualne, aczkolwiek

  mwi si o tym otwarcie i gono. Pomysu zorganizowania

  Kongresu Kobiet we Wschowie serdecznie gratuluj. W miar

  moliwoci skorzystam z zaproszenia, by w nim uczestniczy.

  Politycy czsto mwi, e s blisko ludzi. Co to dla Pana

  Posa konkretnie znaczy? Zanim odpowie Pan na to

  pytanie, prosz pozwoli, e przytocz pewn wypowied.

  Jaki czas temu gociem w lokalnym radiu bya pose

  Krystyna ybacka. Na tak postawione przez prowadz-

  cego pytanie, odpowiedziaa mniej wicej tak. Gdy byam

  pocztkujc posank, Jzefa Hennelowa w trakcie jed-

  nej z rozmw powiedziaa mi - Krysiu pamitaj, na Wiej-

  skiej bardzo atwo zapomnie, e jest Polska. Idc tym

  tropem, z perspektywy Brukseli pewnie jeszcze atwiej.

  Czy nie?

  B. Liberadzki: By blisko ludzi to znaczy y normalnym y-

  ciem: robi zakupy, chodzi do szkoy na wywiadwki, korzy-

  sta z normalnych przychodni lekarskich, jedzi pocigiem,

  spotyka si z ludmi w ich miastach i wsiach, zaprasza do

  siebie (zapraszam rocznie setki osb do Brukseli i Strasburga),

  po prostu rozmawia, zrozumie ludzi.

  Profesor Liberadzki, to przede wszystkim

  specjalista. Jego ogromna wiedza i znajo-

  mo tematu doceniana jest w Europie, co

  tylko potwierdza jego kompetencje. W jego

  przypadku dowiadczenie idzie w parze z

  rzetelnoci, a to jednoznacznie plasuje go w

  gronie najwikszych ekspertw.

  Kiedy sysz Bogusaw Liberadzki to myl

  sobie: to dobry ambasador polskich spraw;

  uznany ekonomista; ekspert do spraw

  infrastruktury a szczeglnie transportu;

  polityk z klas; przyjazny Czowiek; wietny

  Kolega i Przyjaciel. Szkoda, e w polskim

  Najbardziej intensywny okres mojej wsp-

  pracy z Panem prof. Bogusawem Libera-

  dzkim przypad na czas w ktrym razem

  pracowalimy w prezydium Komisji Infra-

  struktury w latach 2001 2005. Wanie

  wtedy wsplnie i niezalenie od tego, e

  zyciu publicznym nie da si powieli takich Ludzi o duej

  yczliwoci, kulturze osobistej, umiejtnosci komunikowa-

  nia si, wsuchiwania si w gosy innych.

  Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Gra.

  Janusz Piechociski - pose PSL

  Jerzy Polaczek - pose PiS

  reprezentowalimy cakowicie odmienne partie polityczne,

  dziaalimy dla dobra publicznego, w interesie finansw

  publicznych, oraz przede wszystkim dla dobrego przygo-

  towania Polski pod budow drg i autostrad oraz na rzecz

  wielu innych projektw wanych dla obywateli. Rozlega

  wiedza w sferze transportu nie tylko drogowego ale rwnie

  kolejnictwa, eglugi powietrznej a take gospodarki

  morskiej sytuuje Pana prof. Bogusawa Liberadzkiego,

  posa do Parlamentu Europejskiego oraz byego Ministra

  Transportu w gronie osb najbardziej wszechstronnie

  merytorycznie zorientowanych w problematyce

  transportowej tak wanej dla polskiej i europejskiej

  gospodarki oraz dla kadego obywatela.

  Nie interesuje mnie walka ....

  Bogusaw Liberadzki - fachowiec od infrastruktury

  ogoszenie

  Jednym z najwikszych wyzwa, wobec ktrego obecnie stoi Polska, a

  w tym take miasto Leszno, jest starzenie si spoeczestwa. Jest to

  skutek dugofalowych procesw demograficznych i spoecznych, ktre

  obserwujemy w caej Europie. Dlatego rok 2012 zosta ogoszony przez

  UE - Europejskim Rokiem Aktywnoci Ludzi Starszych i Solidarnoci

  Midzypokoleniowej. Zdrowe i aktywne starzenie si stao si wsplnym wyzwaniem dla

  Starego Kontynentu. Z dostpnych informacji demograficznych wynika, e do 2030 roku

  w Polsce 8,5 mln osb (23,8 % populacji) osignie wiek powyej 65 lat. Demograficzne

  starzenie si spoeczestwa stanie si trzykrotnie szybsze ni w latach ubiegych.

  Rwnoczenie liczba osb w wieku 0-19 lat spadnie o 40%, a o 39% spadnie liczba

  ludnoci w wieku 20-34 lat. Liczba osb w wieku powyej 65 lat i starszych wzronie o

  74%. Proces starzenia si spoeczestwa przebiega take w takich miastach jak Leszno.

  Wyduanie si ycia, spadek dzietnoci, problemy zdrowotne, dezintegracja osb

  niepenosprawnych, wykluczenie spoeczne, pogorszenie sytuacji ekonomicznej,

  samotno, ksztacenie ustawiczne, udzia w yciu spoecznym, zatrudnienie, bariery

  spoeczne i infrastrukturalne - to kilka z zagadnie, ktre radni powinni wzi pod uwag

  podejmujc decyzj o przygotowaniu Miejskiej Strategii Rozwizywania Problemw

  Osb Starszych Seniorzy w Lesznie. Z tak inicjatyw wysza grupa radnych: Andrzej

  Bortel, Kazimierz Jcz i ja. Strategia bdzie odpowiedzi samorzdu na skutki procesw

  demograficznych. Konieczne s odwane dziaania poprzedzone diagnoz sytuacji osb

  starszych w Lesznie, a nastpnie skonstruowaniem strate