of 1 /1
T1 R1 Z S S M2 M1 D4 D3 D2 D1 R1 S K3 T1 R2 T3 T2 Z2 Z XX 23 T2 M1 Z1 R3 R3 R3 Z T3 + S 23 c. UPU JELSA - VITARNJA 23 b. UPU JELSA - LUKA 2 23 i. UPU JELSA - ARHEOLOŠKI PARK GRADINA 23 h. UPU JELSA - MINA XX. UPU KOMUNALNA ZONA - VRISNA 23 f. UPU JELSA - CENTAR 23 j. UPU JELSA - PELINJE S S S S S S 23 a. UPU JELSA - LUKA 1 23 e.UPU JELSA - BURKOVA 1 23 d. UPU JELSA - BURKOVA 2 23 g. UPU JELSA - LUČICA T2 K M2 K2 K1 M2 Z D4 R3 S Z M2 M2 Z List br. 4.16. GRAðEVINSKA PODRUČJA - LIST 4.16. NASELJA 23. Jelsa XX Jelsa - komunalna zona Vrisna KOMUNALNE ZONE Naziv prostornog plana : Naziv kartografskog prikaza : Broj kartografskog prikaza : Mjerilo kartografskog prikaza : 1 : 5 000 Pečat tijela odgovornog za provoñenje javne rasprave : Odgovorna osoba za provoñenje javne rasprave : Ivo Milatić, dipl. oec. Pravno tijelo koje je izradilo plan : JURCON PROJEKT d.o.o Gotalovečka 4a ZAGREB Pečat pravnog tijela koje je izradilo plan : Odgovorna osoba : Zdravko Jurčec, dipl.ing. grañ. Koordinator izrade plana : Sunčica Sakoman, dipl.ing.arh. Stručni tim u izradi plana : Informatička obrada : Enter d.o.o. Split Jurcon projekt d.o.o. Zagreb Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik općinskog vijeća : Nikica Šišejković, prof. Zdravko Jurčec, dipl.ing. grañ. Nataša Hrsan, dipl.ing.arh. Srñan Šuperak, dipl.ecc. Sunčica Sakoman, dipl.ing.arh. SPLITSKO - DALMATINSKA Grañevinska područja GAUSS KRUGEROVA PROJEKCIJA M 1 : 5000 0,5 0 0,25 Km LISTOPAD 2008. OPĆINA JELSA Općina: Županija : JELSA Istovjetnost ovog prostornog plana sa izvornikom ovjerava: Pečat predstavničkog tijela: Program mjera za unapreñenje stanja u prostoru (službeni glasnik Općine Jelsa br: 2/95) Javna izlaganja: 21.11.2005.g. u Svirčima, 22.11.2005., u Vrisniku, 23.11.2005.. u Zavali, 28.11.2005., u Vrboskoj, 29.11.2005.. u Gdinju,30.11.2005., u Zastražišću, 05.12.2005. u Jelsi, 06.12.2005., u Poljicima, 06.12.2006.u Jelsi, 04.09.2007, u Jelsi. Javni uvid održan u Jelsi, u prostorijama Općine Jelsa: - od l4. studenog do 14. prosinca 2005. - od 13. listopada do 13. studenoga 2006. - od 23. kolovoza do 07. rujna 2007. Stambena namjena - izgrañeno Stambena namjena - neizgrañeno Zona konsolidirane gradnje Obuhvat obvezne izrade UPU, DPU, PPPPO TUMAČ ZNAKOVA Općinska granica Granica naselja ZOP 100 m kopno ZOP 1000 m kopno ZOP 300 m more ZOP 70 m kopno Turistička namjena - izgrañeno: Športsko rekreacijska namjena: Zaštitne zelene površine Javne zelene površine: Mješovita namjena - izgrañeno: Poslovna namjena: Javna i društvena namjena izg: Groblje - neizgrañeno Groblje - izgrañeno Luka posebne namjene: Turistička namjena - neizgrañeno: L Mješovita namjena - neizgrañeno: M1 pretežito stambena M2 pretežito poslovna T1 hotel T2 turističko naselje T3 kamp R1 šport R2 rekreacija R3 kupalište Z Z1 javni park Z2 igralište K1 pretežito uslužna K2 pretežito trgovačka K3 komunalno servisna D1 upravna D2 socijalna D3 zdravstvena D4 školska i predškolska L1 privezište L2 turistička luka L3 marina Z R T T M M S S K D Zaštićene cjeline kulturnog dobra - Arheološko područje Zaštićene cjeline kulturnog dobra - Seosko naselje Zaštićene cjeline kulturnog dobra - Gradsko naselje Etno zona Granice grañevinskog područja naselja Granice izdvojenog grañevinskog područja izvan naselja + + D Javna i društvena namjena neizg: PROSTORNI PLAN UREðENJA Suglasnost po članku 24 i 45a. Zakona o prostornom ureñenju (NN 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04) a u svezi sa člankom 325. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07): Prostorni plan ureñenja općine Jelsa Odluka općinskog vijeća o donošenju prostornog plana ureñenja Općine Jelsa: klasa: 350-01/03-01/5, urbroj: 2128-02-08-1053 od 14. listopada 2008. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva klasa: 350-02/08-11/15, urbroj: 531-06-08-13 AMT, od 26.rujna 2008.g. Upravni odjel za zaštitu okoliša SDŽ klasa: 350-01/08-01/23, urbroj: 2181/1-14-08-2 od 21.travnja 2008.g.

List 4.16 - Jelsa · 2012-08-12 · t1 r1 s z s m2 m1 d1 d2 d3 d4 r1 s k3 t1 r2 t3 t2 z2 z xx 23 t2 m1 z1 r3 r3 r3 z t3 + s 23 c. upu jelsa - vitarnja 23 b. upu jelsa - luka 2 23

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of List 4.16 - Jelsa · 2012-08-12 · t1 r1 s z s m2 m1 d1 d2 d3 d4 r1 s k3 t1 r2 t3 t2 z2 z xx 23 t2...

 • T1R1

  ZSS

  M2

  M1

  D4D3D2D1

  R1

  S

  K3

  T1

  R2

  T3

  T2

  Z2

  Z

  XX

  23T2

  M1

  Z1

  R3

  R3

  R3

  Z

  T3

  +

  S

  23 c. UPU JELSA - VITARNJA

  23 b. UPU JELSA - LUKA 2

  23 i. UPU JELSA - ARHEOLOŠKI PARK GRADINA

  23 h. UPU JELSA - MINA

  XX. UPU KOMUNALNA ZONA - VRISNA

  23 f. UPU JELSA - CENTAR

  23 j. UPU JELSA - PELINJE

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  23 a. UPU JELSA - LUKA 1

  23 e.UPU JELSA - BURKOVA 1

  23 d. UPU JELSA - BURKOVA 2

  23 g. UPU JELSA - LUČICA

  T2

  K

  M2

  K2K1

  M2

  ZD4

  R3

  S

  Z

  M2

  M2

  Z

  List br. 4.16.

  GRAðEVINSKA PODRUČJA - LIST 4.16.

  NASELJA23. Jelsa

  XX Jelsa - komunalna zona Vrisna

  KOMUNALNE ZONE

  Naziv prostornog plana :

  Naziv kartografskog prikaza :

  Broj kartografskog prikaza : Mjerilo kartografskog prikaza :

  1 : 5 000

  Pečat tijela odgovornog za provoñenje javne rasprave : Odgovorna osoba za provoñenje javne rasprave :

  Ivo Milatić, dipl. oec.

  Pravno tijelo koje je izradilo plan : JURCON PROJEKT d.o.o Gotalovečka 4a ZAGREBPečat pravnog tijela koje je izradilo plan : Odgovorna osoba :

  Zdravko Jurčec, dipl.ing. grañ.

  Koordinator izrade plana : Sunčica Sakoman, dipl.ing.arh.

  Stručni tim u izradi plana : Informatička obrada :

  Enter d.o.o. Split

  Jurcon projekt d.o.o.Zagreb

  Pečat predstavničkog tijela:

  Predsjednik općinskog vijeća :

  Nikica Šišejković, prof.Zdravko Jurčec, dipl.ing. grañ.

  Nataša Hrsan, dipl.ing.arh.

  Srñan Šuperak, dipl.ecc.

  Sunčica Sakoman, dipl.ing.arh.

  SPLITSKO - DALMATINSKA

  Grañevinska područja

  GAUSS KRUGEROVA PROJEKCIJA M 1 : 5000

  0,5 00,25Km

  LISTOPAD 2008.

  OPĆINA JELSA

  Općina:

  Županija :

  JELSA

  Istovjetnost ovog prostornog plana sa izvornikomovjerava:

  Pečat predstavničkog tijela:

  Program mjera za unapreñenje stanja u prostoru(službeni glasnik Općine Jelsa br: 2/95)

  Javna izlaganja: 21.11.2005.g. u Svirčima, 22.11.2005.,u Vrisniku, 23.11.2005.. u Zavali, 28.11.2005.,u Vrboskoj, 29.11.2005.. u Gdinju,30.11.2005.,u Zastražišću, 05.12.2005. u Jelsi, 06.12.2005.,u Poljicima, 06.12.2006.u Jelsi, 04.09.2007, u Jelsi.

  Javni uvid održan u Jelsi, u prostorijama Općine Jelsa:- od l4. studenog do 14. prosinca 2005.- od 13. listopada do 13. studenoga 2006.- od 23. kolovoza do 07. rujna 2007.

  Stambena namjena - izgrañeno

  Stambena namjena - neizgrañeno

  Zona konsolidirane gradnje

  Obuhvat obvezne izrade UPU, DPU, PPPPO

  TUMAČ ZNAKOVA

  Općinska granica

  Granica naselja

  ZOP 100 m kopno

  ZOP 1000 m kopno

  ZOP 300 m more

  ZOP 70 m kopno

  Turistička namjena - izgrañeno:

  Športsko rekreacijska namjena:

  Zaštitne zelene površine

  Javne zelene površine:

  Mješovita namjena - izgrañeno:

  Poslovna namjena:

  Javna i društvena namjena izg:

  Groblje - neizgrañeno

  Groblje - izgrañeno

  Luka posebne namjene:

  Turistička namjena - neizgrañeno:

  L

  Mješovita namjena - neizgrañeno:

  M1 pretežito stambenaM2 pretežito poslovna

  T1 hotelT2 turističko naseljeT3 kamp

  R1 športR2 rekreacijaR3 kupalište

  Z

  Z1 javni park

  Z2 igralište

  K1 pretežito uslužna

  K2 pretežito trgovačka

  K3 komunalno servisna

  D1 upravna

  D2 socijalna

  D3 zdravstvena

  D4 školska i predškolska

  L1 privezište

  L2 turistička luka

  L3 marina

  Z

  R

  T

  T

  MM

  S

  S

  K

  D

  Zaštićene cjeline kulturnog dobra - Arheološko područje

  Zaštićene cjeline kulturnog dobra - Seosko naselje

  Zaštićene cjeline kulturnog dobra - Gradsko naselje

  Etno zona

  Granice grañevinskog područja naselja

  Granice izdvojenog grañevinskog područja izvan naselja

  +

  +

  D Javna i društvena namjena neizg:

  PROSTORNI PLAN UREðENJA

  Suglasnost po članku 24 i 45a. Zakona o prostornom ureñenju (NN 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04)a u svezi sa člankom 325. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN 76/07):

  Prostorni plan ureñenja općine Jelsa

  Odluka općinskog vijeća o donošenju prostornog plana ureñenja Općine Jelsa:klasa: 350-01/03-01/5, urbroj: 2128-02-08-1053od 14. listopada 2008.

  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstvaklasa: 350-02/08-11/15, urbroj: 531-06-08-13 AMT,od 26.rujna 2008.g.

  Upravni odjel za zaštitu okoliša SDŽklasa: 350-01/08-01/23, urbroj: 2181/1-14-08-2od 21.travnja 2008.g.