of 12 /12
Izve{taji o radu SOS u 2018. godini SOS u borbi za plate u pred{kolskim ustanovama Na{a nova ~lanica O[ "Borisav Peki}" u Beogradu Izve{taji o radu SOS u 2018. godini SOS u borbi za plate u pred{kolskim ustanovama Na{a nova ~lanica O[ "Borisav Peki}" u Beogradu Broj 195 januar 2019 Godina XIX Besplatan primerak www.sind-obr.org.rs ISSN 1451-7574 LIST SINDIKATA OBRAZOVAWA SRBIJE LIST SINDIKATA OBRAZOVAWA SRBIJE

LIST SINDIKATA OBRAZOVAWA SRBIJE...predlog uve}awa koeficijenata za zaposlene u obrazovawu, podnet izve{taj o radu Sindikata obrazo-vawa Srbije u 2017. godini i donet okvirni plan

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LIST SINDIKATA OBRAZOVAWA SRBIJE...predlog uve}awa koeficijenata za zaposlene u obrazovawu, podnet...

 • Izve{taji o radu SOS u 2018. godiniSOS u borbi za plate u pred{kolskimustanovamaNa{a nova ~lanicaO[ "Borisav Peki}" u Beogradu

  Izve{taji o radu SOS u 2018. godiniSOS u borbi za plate u pred{kolskimustanovamaNa{a nova ~lanicaO[ "Borisav Peki}" u Beogradu

  Broj 195 januar 2019 Godina XIX Besplatan primerak www.sind-obr.org.rs ISSN 1451-7574LIST SINDIKATA OBRAZOVAWA SRBIJELIST SINDIKATA OBRAZOVAWA SRBIJE

 • 2

  Mesec januar, “najdu`i me-sec’’, mesec praznika iporodi~nih slava pro-{li smo o~ekuju}i uputstvo zaobra~un plata u obrazovawuuve}anih za 9%. [ta mo`e dase kupi za jo{ nekih 5.000 dina-ra, ako ih racionalno raspore-di{, ili... da se plati jo{ nekira~un?

  Po~etak ove godine zna~io jenastavak svih aktivnosti kojese provla~e decenijama, kakobi dr`avi skrenuli pa`wu daobrazovawe nije tro{ak, ve}investicija.

  Platne grupe i razrede ne-formirane i nedore~ene osta-vili smo u protekloj godini sazadatkom da nas to ~eka prime-nom Zakona o platama u javnimslu`bama (ka`u januara 2020.).

  U serijalu potpisivawa PKUu javnim slu`bama, komisije zarad na novim nisu sazivane navreme kako bi se potpisali spo-razumi kojima smo produ`ilidejstvo istih, na godinu odno-sno tri godine. Jedino {to smokao “novinu’’ predo~ili pred-stavnicima resornih pregova-ra~a je da se ste~eno pravo(12% naknade za sindikalnepredsednike) ne mo`e brisatiiz ugovora, {to je veliki kamendr`avi oko vrata. Ka`u: “...mivas pla}amo da bi se boriliprotiv nas’’.

  Zakon o buxetu produbio jejo{ ve}i jaz izme|u javnih kori-snika. MPNTR, MDULS i MF supriznali da su zaposleni u si-stemu obrazovawa pred{kol-skih ustanova diskriminisaniu odnosu na ostale i da je pre-kr{en ~lan 52 Zakona o pred-{kolskom vaspitawu i obrazo-vawu, te da }e gre{ka bitiispravqena. U mete`u razli~i-tih cena rada, kako u sistemutako i od lokala do lokala, do-bili smo ogor~enost pred{ko-U

  vod

  na r

  e~U me|uvremenu...U me|uvremenu...

  Sveti SavaSveti Savai me|ui me|u migrantimamigrantima

  Povodom {kolske slaveSveti Sava, predsednicaSindikata obrazovawaSrbije Valentina Ili} je sa sa-radnicima posetila |ake u Cen-tru za izbeglice u Krwa~i i uru-~ila im prigodne poklone. Ugo-stiteqsko - turisti~ka {kolase, tako|e, prikqu~ila akciji ipripremila slatki{e za decu.

  U Centru sada boravi 650 mi-granata, me|u wima je 98 u~eni-ka od kojih je veliki broj bezroditeqskog starawa. Svi suukqu~eni u obrazovawe, mla|i

  u osnovne {kole na prekodunav-skoj strani, a stariji u Osnovnoj{koli “Branko Pe{i}” u Zemunu.Mnogi iskazuju `equ za nastav-kom {kolovawa u sredwim {ko-lama u ~emu im poma`e posve}e-ni tim zaposlenih saradnikaKomesarijata za izbeglice. Onise trude da pored redovnog{kolovawa deci organizuju idruge oblike obrazovawa iupoznavawa sa kulturom i tra-dicijom na{e zemqe.

  B. V.

  laca stavom resornog ministar-stva i nebrigom lokalnih buxe-ta za oko 25.000 zaposlenih uSrbiji.

  PKU za visoko obrazovaweMinistarstvo finansija ve}~etiri godine razmatra kao daje nau~ni rad koji treba stru~noredukovati. Kao da i domari i~ista~ice u~estvuju u nau~nimprojektima u kojima se slivajuogromna sredstva na ra~une fa-kulteta i koji kao da mogu samood sopstvenih sredstava da eg-zistiraju. Predhodni ministarfinansija nije imao ni sluha,ni vokabular za sindikate, arekli bismo ni ovaj! Reformavisokog {kolstva iznedrila jeu proseku po jednog pomo}nikana godinu dana, a dolaskom sva-kog novog - protokolarno: pre-do~iti, upoznati, pokrenuti me-hanizam elementarnih pregova-ra~kih kapaciteta uz osvrt nakolege susednih zemaqa iz re-giona sa istim iskustvom.

  To kao da se potencijalnikandidati za evropski konglo-merat monetarnih privilegijautrkuju u neravnopravnoj borbi,ostavqaju}i za sobom sve {to jesvojstveno kulturnim, istorij-skim, humanisti~kim postignu-}ima u u~itequ, predava~u, vas-pita~u, ~oveku i roditequ Sve-tog Save.

  U ovom broju smo, po obi~aju,sumirali rezultate na{ih ak-tivnosti u protekloj godini.Ovako, na jednom mestu pobroja-no, odslikava rad na{e organi-zacije i wenih organa. Reklibismo: raznovrsno, u mnogimoblastima veoma uspe{no, udrugim delimi~no, ali je va`noda ne odustajemo. A od svega jenajva`nije da i drugi to prepo-znaju i da nam se pridru`uju -zato sa zadovoqstvom pred-stavqamo nove ~lanove Sindi-kata obrazovawa Srbije. Dobro-do{li, jer zajedno smo ja~i!

  VALENTINA ILI]

 • Akt

  uel

  no

  3

  UMPNTR je 25. januara odr`andugo najavqivan sastanak po-vodom problema finansir-awa zaposlenih u pred{kolstvu.Sastanku su prisustvovali mini-star prosvete Mladen [ar~evi} sapomo}nicom Vesnom Nedeqkovi}zadu`enom za pred{kolsko vaspi-tawe i osnovno obrazovawe, mini-star dr`avne uprave Branko Ru`i}sa saradnicima, dok su umestonajavqenog ministra finansija bi-li prisutni wegovi saradnici.

  Pored predstavnika ostalihreprezentativnih sindikata pred-{kolskih ustanova u ime na{egsindikata su sastanku prisustvo-vali predsednik odbora pred-{kolskog vaspitawa Novak Kati} iValentina Ili}, predsednica Sin-dikata obrazovawa Srbije.

  Ministrima je predo~eno da jeZakonom o buxetu za 2019. godinunapravqena diskriminacija zapo-slenih u pred{kolskom vaspitawuu odnosu na ostale u prosveti. Uo-~eni propust se kosi sa odredbama~lana 52. Zakona o pred{kolskomvaspitawu i obrazovawu:

  “Osnovica za obra~un i isplatuplata u pred{kolskim ustanovamane mo`e biti ni`a od osnovice zaobra~un i isplatu u osnovnom obra-zovawu i vaspitawu , ali mo`e bi-ti uve}ana iz sredstava koje ostva-ri ustanova ili jedinica lokalnesamouprave”, te ~lana 2. Zakona oosnovama sistema vaspitawa i ob-razovawa u kojem pi{e: “Sistem ob-razovawa i vaspitawa obuhvatapred{kolsko vaspitawe i obrazo-

  vawe, osnovno i sredwe obrazo-vawe i vaspitawe i obrazovaweodraslih”.

  Sindikat obrazovawa Srbije jestavio fokus na osnovne problemeu sistemu: razli~ite osnovice (4),zabranu zapo{qavawa, kao i narazli~itost u materijalnim kapa-citetima lokalnih samouprava iwihove zloupotrebe (4 i 6% pove-}awa koje jo{ nije ispla}eno u ne-kim op{tinama, ka{wewe naknadaza putne tro{kove od po nekolikomeseci, uskra}ivawe finansirawaza potrebe stru~nog usavr{avawazaposlenih, ...).

  U okviru projekta Vlade predo-~eno nam je da je formiran “Tim zanatalitet” koji ~ine: ministar pro-svete Mladen [ar~evi}, ministaruprave Branko Ru`i} i ministarkabez portfeqa a zadu`ena za demo-grafiju i populacionu politiku drSlavica \uki} Dejanovi} sa name-

  rom da se pove}awem nataliteta ibrigom o porodici indirektno uti-~e na pove}awe broja zaposlenih upred{kolskom vaspitawu i obrazo-vawu i poboq{a wihov materijal-ni status.

  Ministri su predlo`ili “me|u-re{ewe” tako {to }e transferomnamenskih sredstava lokalnim sa-moupravama i pred{kolci dobiti9% pove}awe plate, ali i istaklida je prelazak finansirawa pred-{kolaca sa lokala na republi~kinivo i daqe politi~ko pitawe.

  Mogu}nost odr`ivosti ovakvogpredloga i wegova realizacija za-visi od procene Ministarstva fi-nansija.

  Sindikati su podr`ali predlogprisutnih ministara i ukazali dasredstva sigurno postoje te da ihsamo treba namenski preusmeritina pravu adresu.

  V. ILI]

  Isto pove}awe za sve uIsto pove}awe za sve u prosveti?!prosveti?!

  Saop{teweSaop{tewe

  UPo`arevcu je 28. januara2019. godine odr`an sasta-nak Nadzornog odbora i Od-bora Regionalnog centra za Brani-~evski okrug. Sastanku su poreddoma}ina prisustvovali predsed-nica SOS Valentina Ili}, sekre-tar Miodrag Kampereli} i pravna

  savetnica SOS Nikolina Maqko-vi}.

  Zbog finansijskih pote{ko}a uradu RC, nasle|enih od prethodnogpredsednika, donete su odluke: dase formira namenski podra~un zanabavku ugqa po regresiranim ce-nama za ~lanove SOS Brani~ev-

  skog okruga; da se nabavka ugqaobavqa iskqu~ivo putem admini-strativne zabrane, a za {ta je for-mirana tro~lana Komisija koja }epratiti naru~ivawe i distribuci-ju ugqa; i da se {to pre revitali-zuje sajt RC za Brani~evski okrug.

  V. I.

  Predsednica SOS ValentinaIli} uputila je 30. januaramedijima Saop{tewe povo-dom zbuwuju}ih izjava zvani~nikaoko plata zaposlenih u pred-{kolskim ustanovama.

  “Na sastanku odr`anom u Mi-nistarstvu prosvete, nauke i teh-nolo{kog razvoja 25. januara2019. godine predstavnici Vladesu se slo`ili da je prema zapo-slenima u pred{kolskim ustano-vama u~iwena nepravda time {toje planirano pove}awe za wih7%, s obzirom na to da jepove}awe za zaposlene u drugimdelatnostima obrazovawa 9%,iako Zakon o pred{kolskomvaspitawu odre|uje da osnovica

  zarade za pred{kolsko vas-pitawe ne mo`e biti ni`a odosnovice u osnovnom obrazovawu.

  Predstavnici resornih mini-starstava su izjavili da }e timpovodom izna}i zakonske mogu}-nosti da pove}awe za zaposlene upred{kolskim ustanovama budeisto kao i za ostale u sistemuobrazovawa.

  Od Vlade Republike Srbije iministarstava o~ekujemo da svo-jim aktima obave`u lokalne sa-mouprave da zaposlenima u pred-{kolstvu obezbede isto pove-}awe od 9% kao i za ostale de-latnosti.

  Sindikat obrazovawa Srbijese ve} godinama zala`e za ure|en

  sistem plata u pred{kolskomvaspitawu i vi{e puta smo pokre-tali inicijativu da se finansir-awe zarada prebaci na republi~-ki buxet. Smatramo da izjave po-jedinih lokalnih ~elnika nisuta~ne, kao na primeru Beogradagde se poku{ava prikazati ve}epove}awe od onog koje }e zaposle-ni realno dobiti.

  Jo{ jednom pozivamo pred-stavnike dr`avnih organa i lo-kalnih samouprava da hitno re{eproblem sa pove}awem zarada za-poslenih u pred{kolskim ustano-vama jer }e u protivnom sindika-ti biti prinu|eni na sve oblikesindikalne borbe u ostvarivawusvojih prava.” V. I.

  Sa sastanka u Po`arevcuSa sastanka u Po`arevcu

 • 4

  Tradicionalno u januarskombroju “Sindikalnog pera”objavqujemo sa`et preglednajva`nijih aktivnosti Republi~-kog odbora, odbora delatnosti idrugih organa Sindikata obrazo-vawa Srbije. Naravno, o svemu ovo-me smo detaqno izve{tavali to-kim protekle godine.

  JANUARSredinom januara 2018. godine

  resornom ministarstvu smo uputi-li zahtev za odr`avawem hitnogsastanka u vezi problema u delat-nosti studentskog standarda, s ob-zirom na pove}awe minimalne za-rade od 10%, ~ime su zaposleni uovoj delatnosti sa ~etvrtim stepe-nom stru~ne spreme pali na mini-malac.

  Krajem meseca odr`ana je sed-nica Predsedni{tva na kojoj jepodnet Izve{taj o radu na predlo-gu PKU za osnovne i sredwe {kolei domove u~enika i utvr|en plandaqih aktivnosti, zatim, utvr|enpredlog uve}awa koeficijenata zazaposlene u obrazovawu, podnetizve{taj o radu Sindikata obrazo-vawa Srbije u 2017. godini i donetokvirni plan rada SOS za 2018. go-dinu.

  Zakqu~en je ugovor sa turisti~-kom agencijom “Plana turs”, kojimsmo omogu}ili na{im ~lanovimapopust 10% na aran`mane za leto-vawa i odmore.

  FEBRUARPo~etkom februara ministru

  prosvete smo uputili dopis zbogproblema zaposlenih u student-skom standardu u kojem smo dali na-{e predloge re{ewa tih problema.

  Od predsednika Saveza samo-stalnih sindikata Srbije Qubi-sava Orbovi}a smo tra`ili da seaktivno ukqu~i u re{avawe pro-blema sa PKU za visoko obrazo-vawa. Tako|e, resornom ministar-stvu smo uputili zahtev za nasta-vak pregovora o zakqu~ivawu PKUza visoko obrazovawe, koji je usa-gla{en sa primedbama svih nadle-`nih ministarstava.

  Po~etkom februara je odr`ansastanak resornog ministra i sin-dikata u prosveti. Zajedno sa osta-lim reprezentativnim sindikati-ma smo uputili dopis Ministar-stvu prosvete i Vladi Srbije sazahtevom da va`nost PKU za osnov-ne i sredwe {kole i domove u~eni-ka bude produ`ena.

  Nastavqena je prepiska sa Vi-sokom poslovnom {kolom u Blacu,odnosno direktorom, koji je i po-red svega nastavqao da donosi ne-zakonite odluke i pokre}e disci-plinske postupke protiv na{ih~lanova.

  MARTPo~etak marta je obele`ilo

  potpisivawe Sporazuma o produ-`ewu va`ewa PKU za osnovne isredwe {kole i domove u~enika na

  godinu dana, do marta naredne go-dine. U martu su odr`ani redovnisastanci Predsedni{tva, Nadzor-nog odbora i Republi~kog odbora.

  Nadzorni odbor je na sedniciodr`anoj 8. marta razmatrao iusvojio predloge finansijskih iz-ve{taja za 2017. godinu (RO i Fon-da solidarnosti), i finansijskogplana za 2018. godinu.

  Na sednici Predsedni{tva,odr`anoj 9. marta, razmatran je iusvojen Predlog finansijskog izve-{taja Republi~kog odbora i Fondasolidarnosti za 2017. i Predlogfinansijskog plana za 2018. godi-nu, podneta informacija o poseb-nim kolektivnim ugovorima zaosnovne i sredwe {kole i domoveu~enika i za visoko obrazovawe,razmatran predlog izmena i dopunaStatuta SOS, usvojen predlog od-luke o odr`avawu Sportskih su-sreta SOS za 2018. godinu i pred-lo`eni ~lanovi Organizacionogodbora.

  Na sednici Republi~kog odbo-ra, odr`anoj istog dana, verifiko-van je mandat novom ~lanu Repu-bli~kog odbora Vesni Nu{i} izVrawa, usvojen je Finansijski izve-{taj za 2017. i Finansijski plan za2018. godinu, podneta informacijao PKU za osnovne i sredwe {kole idomove u~enika i za visoko obrazo-vawe, te i razmatran predlog izme-na i dopuna Statuta Saveza samo-stalnih sindikata Srbije. Donetaje Odluka o odr`avawu Sportskihsusreta i izabrani ~lanovi Orga-nizacionog odbora, usvajen Okvir-ni plan aktivnosti SOS u 2018. go-dini i podneti izve{taji o radugradskih, okru`nih, regionalnih ipokrajinskih odbora u 2018. godi-ni. Za predsednika Ve}a SSS u[apcu Republi~ki odbor je pred-lo`io kolegu Dragana Mitri}a.

  Resornom ministarstvu i pred-sednici Vlade smo uputili zajed-ni~ki dopis tri reprezentativnasindikata sa predlogom novih koe-ficijenata, kojima bi se privreme-no re{io problem sa zaradama uobrazovawu do stupawa na snaguplatnih razreda.

  Krajem marta prisustvovali smoizborima za predsednika Pokrajin-skog odbora obrazovawa Kosova iMetohije u Kosovskoj Mitrovici.Izabran je kolega Zoran Drob-wakovi}, dugogodi{wi predsedniki ~lan Republi~kog odbora. Pre-drag Ja{ovi} je sve~ano ispra}en upenziju.

  Ministarstvu trgovine smo upu-tili molbu za sastanak u vezi saizdavawem vau~era za sportske su-srete. Predsedniku SSSS smo upu-tili zahtev za preispitivawe radaorgana Saveza na teritoriji.

  APRILMinistarstvu prosvete smo se

  ponovo obratili zahtevaju}i prego-vore o predlogu novih koeficije-nata kojima smo poku{ali da pri-vremeno re{imo nelogi~nosti i ne-pravdu u sistemu koeficijenata,kao i zakqu~ivawu PKU za visokoobrazovawe.

  Zajedno sa Sindikatom radnikau prosveti smo uputili dopis pred-sedniku Republike, predsedniciVlade i ministarki zadu`enoj zademografiju i populacionu politi-ku u vezi sa ukidawem Uredbe o za-brani zapo{qavawa.

  Formirana je nova organizacijau pred{kolskoj ustanovi u Rekovcui potpisan ugovor o sarawi sa agen-cijom “Evro-turs”, kojim smo omogu-}ili povoqnije uslove za ~lanoveSindikata. Prisustvovali smo sa-stanku Sindikalne organizacijeO[ “Dubrava” u Kwa`evcu. Povo-dom problema u Visokoj poslovnoj{koli u Blacu, na relaciji direk-tor - Sindikalna organizacija,iniciran je inspekcijski nadzorkod inspekcije rada.

  Odr`ana je sednica Predsedni-{tva, na kojoj je razmatrano aktuel-no stawe u obrazovawu i utvr|enplan aktivnosti u narednom perio-du, podneta informacija o PKU zavisoko obrazovawe i utvr|eni ter-mini sastanaka organa SOS. Uaprilu smo prisustvovali semina-ru u Vrwa~koj Bawi u organiza-ciji Gradskog odbora obrazovawaNi{a.I

  zve{

  taji

  o r

  adu

  SO

  S u

  201

  8.Republi~ki organiRepubli~ki organi

 • 5Zajedno sa dva reprezentativnasindikata u oblasti pred{kolskogvaspitawa i obrazovawa smo upu-tili inicijativu za formirawe ko-misije za tuma~ewe PKU za pred-{kolce.

  Krajem meseca smo uputili za-jedni~ki dopis sa dva reprezenta-tivna sindikata ministru prosve-te zahtevaju}i da se u procesumre`avawa {kola, koji je zapo-~et, ukqu~e i predstavnici sindi-kata.

  MAJPo~etkom maja odr`an je sasta-

  nak sa ministrom prosvete, na ko-jem su razmatrani aktuelni proble-mi u obrazovawu: problemi zapo-slenih sa drugim, tre}im i ~etvr-tim stepenom koji primaju mini-malnu zaradu; problemi okozakqu~ewa PKU za zaposlene u vi-sokom obrazovawu; umre`avawe{kola i insistirawe da se prili-kom dono{ewa plana umre`avawa{kola ukqu~e i reprezentativnisindikati. Na sastanku smo zahte-vali da pove}awe zarada u prosve-ti bude ve}e od ostalih delatno-sti, da sindikati budu aktivnoukqu~eni u rad na platnim razre-dima i grupama, kao i da se ukineUredba o zabrani zapo{qavawa.

  Sednica Odbora delatnostiu~eni~kog i studentskog standardaodr`ana je 22. maja u Beogradu. Ta-da su verifikovani mandati novim~lanovima Odbora, podnet je izve-{taj o aktivnostima Odbora u pro-teklom periodu i utvr|en plan ra-da za naredni period. Sastanku suprisustvovali predstavnici re-sornog ministarstva Marina Hasa-novi} i Milo{ Blagojevi}. Pred-sedniku skup{tinskog Odbora zaobrazovawe Muameru Zukorli}usmo zajedno sa druga dva sindikatauputili zahtev da se sastanemo irazmotrimo ukidawe Uredbe o za-brani zapo{qavawa.

  Tokom maja prisustvovali smopo~etku {trajka u Visokoj poslov-noj {koli u Blacu i sednici Grad-skog odbora obrazovawa u Novom

  Pazaru. U Vrawu smo organizovalisastanak sa predsednicima sindi-kalnih organizacija, direktorimaustanova, predstavnicima Mini-starstva prosvete, na~elnikom[kolske uprave i predstavnicimalokalne samouprave. Na sastanku jebilo prisutno pedesetak u~esnikai razmatrani su najaktuelniji pro-blemi u prosveti.

  Krajem meseca smo uputili do-pis predsedniku Republike, premi-jerki, resornom ministru i mini-stru dr`avne uprave u kojem smotra`ili da se omogu}i zaposleni-ma u prosveti kupovina stanovapod povoqnijim uslovima.

  JUNU junu su odr`ane sednice Pred-

  sedni{tva i Republi~kog odbora.Na sednici Predsedni{tva je utvr-|en predlog predstavnika SOS uCentralnoj grupi i radnim podgru-pama za pra}ewe anga`ovawa zapo-slenih po {kolskim upravama, pod-net je izve{taj o aktivnostima Re-publi~kog odbora u proteklom pe-riodu, razmatran rad organa SOS uP~iwskom okrugu i donet Predlogodluke o iskqu~ewu ~lana Repu-bli~kog odbora, zatim data podr-{ka {trajku u Visokoj poslovnoj{koli u Blacu, kao i informacijao organizaciji Sportskih susretaSOS za 2018. Na sednici Republi~-kog odbora verifikovan je mandatnovom ~lanu sa Kosova i MetohijeZoranu Drbwakovi}u. Izabrani supredstavnici SOS u Centralnojgrupi i radnim podgrupama zapra}ewe anga`ovawa zaposlenihpo {kolskim upravama, podnet jeIzve{taj o aktivnostima Repu-bli~kog odbora u proteklom perio-du, razmatran rad organa SOS uP~iwskom okrugu i usvojena Odlu-ka o iskqu~ewu ~lana Republi~kogodbora, data podr{ka {trajku u Vi-sokoj poslovnoj {koli u Blacu, kaoinformacija o organizaciji Sport-skih susreta SOS za 2018.

  Od ministra prosvete smo tra-`ili da zaka`e sastanak sa novimministrom finansija oko pove-

  }awa plata, ukqu~ivawazaposlenih u prosveti ukupovinu stanova podpovoqnijim uslovima iukidawe Uredbe o zabra-ni zapo{qavawa. Tako-|e, ministru finansija jeupu}en zahev za zakqu-~ivawe PKU za visokoobrazovawe.

  Od Zavoda za unapre-|ewe obrazovawa i vas-pitawa smo dobili oba-ve{tewe o akreditacijitri na{a seminara, naosnovu kojih }emo na{im~lanovima omogu}itidobijawe va`nih bodovaza stru~no usavr{avawe.

  Objavqen je zvani~anpoziv za sportske susre-te SOS sa svim detaqn-im informacijama.

  Sednica Odbora de-latnosti pred{kolskihustanova odr`ana je 22.

  juna u Beogradu. Na sednici su ve-rifikovani mandati novim ~lano-vima, podnet izve{taj o radu izme-|u dve sednice, izabrani ~lanoviKomisije za tuma~ewe PKU i re{a-vani problemi u sindikalnim orga-nizacijama. Odr`ana je i sednicaStatutarnog odbora po `albi ~la-na Republi~kog odbora o iskqu-~ewu.

  Tokom juna odr`ani su tradici-onalni sportski susreti u Beogra-du, Leskovcu i Subotici.

  JULPo~etkom jula smo resornom mi-

  nistru uputili dopis sa zahevimaza formirawe komisije za izraduakta o mre`i {kola u kojima }e bi-ti predstavnici reprezentativnihsindikata, kao i dopis koji se od-nosi na Izmene i dopune pravilni-ka o kriterijumima i standardimaza finansirawe ustanova obrazo-vawa za {kolsku 2018/19. godinu.

  Sednica Predsedni{tva je odr-`ana 12. jula kada su podneti izve-{taji sa sastanaka reprezentativ-nih sindikata sa resornim mini-strom, zatim sa sednice Statutar-nog odbora i sa odr`anog sastankasindikata iz regiona, te i utvr|enplan daqih aktivnosti. Predsed-ni{tvo je imenovalo osobe za spro-vo|ewe izbora na Pedago{kom fa-kultetu u Vrawu i u Okru`nom od-boru obrazovawa P~iwskog okruga.

  Jul je mesec kada po~iwe ras-pust i godi{wi odmori. Aktivnostisu se najve}im delom odvijale u ve-zi sa obave{tavawem i prikup-qawem prijava za sportske sus-rete.

  AVGUSTU avgustu su odr`ane sednice

  Predsedni{tva i Republi~kog od-bora. Na sednici Predsedni{tva jerazmatran Predlog platnih grupa irazreda, koji je dostavqen u julu.Resornom ministarstvu je tim po-vodom upu}en dopis u kojem su nave-dene sve mawkavosti Predloga iponovqen zahtev za prebacivawenosioca delatnosti u {kolama udevetu platnu grupu, kao {to je slu-~aj u drugim javnim slu`bama.

  Nakon toga, odr`ana je zajed-ni~ka konferencija za novinaresva ~etiri sindikata na kojoj jenajavqen protest za 31. avgust.

  Sednica Republi~kog odbora jeodr`ana neposredno nakon prote-sta ~etiri reprezentativna sindi-kata ispred Vlade Srbije i resor-nog ministarstva. O samom prote-stu smo detaqnije pisali u na{emlistu.

  Na sednici Republi~kog odboraje razmatran Predlog platnih gru-pa i platnih razreda za delatnostobrazovawa, Pravilnik o stalnomstru~nom usavr{avawu i napre-dovawu u zvawa nastavnika, vaspi-ta~a i stru~nih saradnika, zapo~etje rad na posebnim kolektivnimugovorima za sve nivoe obrazo-vawa, u~e{}e na protestu 31. avgu-sta i Sportski susreti 2018. Tako-|e, doneta je odluka o stupawu u{trajk upozorewa za 3. septembar. I

  zve{

  taji

  o r

  adu

  SO

  S u

  201

  8.

 • 6 Sredinom avgusta zavr{en je{trajk u Visokoj poslovnoj {koli uBlacu sa pozitivnim ishodom zana{u organizaciju.

  SEPTEMBARKao i 2017. godine, po~etak sep-

  tembra obele`io je zajedni~ki{trajk upozorewa reprezentativ-nih sindikata. Potom je upu}un za-jedni~ki dopis premijerki i mini-strima prosvete i dr`avne upravesa zakqu~cima i porukom sa prote-sta “Pravda iznad para”.

  U hotelu “Junior” u Brze}u, naKopaoniku, sredinom oktobra odr-`ane su Sportske igre SOS. ZaIgre se prijavilo 27 ekipa iz celeSrbije i sa svih nivoa - od pred-{kolskih do visoko{kolskih usta-nova, sa vi{e od 400 u~esnika. Naj-brojnije ekipe su bile PMF iz No-vog Sada, Studentskog centra izSubotice i RC Leskovac.

  Ukupni pobednik Sportskih su-sreta je ekipa Regionalnog centraiz Leskovca, drugo mesto osvojilaje ekipa O[ “Jovan Jovanovi} Zmaj”iz Svilajnca, a tre}e ekipa Odbo-ra obrazovawa i kulture Stare Pa-zove. Ove godine Susretima su pri-sustvovali i gosti iz Crne Gore iBosne i Hercegovine.

  Sredinom septembra organizo-van je jo{ jedan {trajk upozorewa,a od 24. septembra organizovan je{trajk po zakonu (30 minuta) i nas-tavqeni pregovori o predloguplatnih grupa i razreda.

  OKTOBARPo~etkom oktobra smo pokrenu-

  li inicijativu kod resornog mini-starstva za zakqu~ivawe PKU zastudentski standard. Nastavqen jezakonski {trajk i dr`ava je polakopo~ela da pritiska {trajka~e narazli~ite na~ine. Tim povodom smodali obave{tewe o pravima i oba-vezama u~esnika {trajka, predsed-nika sindikalnih organizacija idirektora tokom {trajka.

  Sednica Predsedni{tva je odr-`ana 3. oktobra u Beogradu, na kojojsu analizirani dosada{wi prego-vori u vezi za platnim grupama irazredima, ali i zauzet stav zadaqi tok pregovora. Nakon prego-vora, koji su potom odr`ani, done-ta je odluka o privremenom preki-

  du {trajka svih sindikata u pro-sveti, a ~lanovima Republi~kogodbora je data informacija o po-stignutom dogovoru. Resornom mi-nistarstvu smo uputili zahtev zapregovore o problemima u funk-cionisawu {kola na Kosovu i Me-tohiji, zatim u vezi zakqu~ivawaPKU za visoko obrazovawe, pa opredlogu platnih grupa i razreda -generi~ka zanimawa i pozicija za-poslenih u drugim delatnostima uobrazovawu, kao i u vezi sa imeno-vawem pojedinih direktora {kola.

  NOVEMBARPo~etak novembra obele`ila je

  informacija da je Vlada odustalaod primene platnih razreda u2019. i odlo`ila ih za 2020.godi-nu, nakon ~ega su sindikati tra`i-li obja{wewe i obrazlo`ewe odpremijerke i ministara.

  Ponovo smo tra`ili zakqu~i-vawe PKU za visoko obrazovawe,ovog puta i od predsednika Repu-blike i od predsednice Vlade. Umedijima su objavqene informaci-je o planiranim pove}awima za na-rednu godinu. Obrazovawe je dobi-lo 9%, ali pred{kolci svega 7%.Od ministara prosvete i finansi-ja smo tra`ili odgovor za{topred{kolcima mawe kada po zako-

  nu pripadaju obrazovawu i ne moguimati mawu osnovicu od {kola.

  Na Fru{koj gori u okviru pro-jekta sa {vedskim sindikatom, od2. do 4. novembra odr`an je semi-nar za predsednike sindikalnihorganizacija u banatskim okruzimao ~emu smo op{irnije pisali.Nedequ dana kasnije odr`an je se-minar po istom projektu u Brze}uza predsednike sindikalnih orga-nizacija iz Ra{kog i Rasinskogokruga.

  S obzirom na to da iz Ministar-stva nije bilo poziva, ponovo smouputili zahtev za zakqu~ivaweSporazuma o produ`ewu va`ewaPKU za studentski standard.

  Sednica Predsedni{tva odr-`ana je 14. novembra u Beogradu. Nasednici je razmatrana aktuelna si-tuacija u obrazovawu posle odla-gawa primene platnih grupa i raz-reda i plan daqih aktivnosti, za-tim predlo`en novi ~lan Nadzor-nog odbora SOS, podneta informa-cija o Predlogu izmena i dopunaZakona o osnovama sistema obrazo-vawa i vaspitawa, kao i o stawu uRektoratu Univerziteta u Kragu-jevcu.

  Zajedno sa reprezentativnimsindikatima smo doneli Odluku oorganizovawu jednodnevnog {traj-ka upozorewa za 29. novembar, kaoi o protestu ispred Vlade 11. de-cembra.

  Nakon zvani~nog objavqivawaplana pove}awa zarada za narednugodinu, zvani~no smo se obratilipredsedniku Republike i premijer-ki, kao i resornim ministrima po-vodom problema sa pove}awem pla-ta za zaposlene u pred{kolskimustanovama koje je mawe od onog zaostale delatnosti obrazovawa.

  Prisustvovali smo sastankuGradskog odbora obrazovawa Subo-tice, koji je odr`an 30. novembra.

  DECEMBARTre}i seminar u okviru Projek-

  ta odr`an je 7. - 9. decembra naZlatiboru, u prisustvu ~etrdese-tak u~esnika iz Pomoravskog, Ja-blani~kog i Brani~evskog okruga.I

  zve{

  taji

  o r

  adu

  SO

  S u

  201

  8.

 • 7Vanredna sednica Predsedni-{tva odr`ana je 11. decembra u Be-ogradu, na kojoj je razmatran stavMinistarstva prosvete u vezi sanaknadom za predsednike sindi-kalnih organizacija i utvr|en plandaqih aktivnosti.

  Sredinom decembra odr`an jesastanak Okru`nog odbora obrazo-vawa P~iwskog okruga u Vrawu, ko-jem je prisustvovao i predsednikSaveza SSSS Qubisav Orbovi}. Uciqu razre{ewa problema ufunkcionisawu na{ih organa dogo-voreno je da budu odr`ani izboriza predsednike Gradskog i Okru-`nog odbora obrazovawa.

  Na na{u inicijativu u resornomministarstvu su odr`ana dva sa-stanka povodom problema u pred-{kolskom vaspitawu i obrazo-vawu, kao i u vezi sa PKU za viso-ko obrazovawe.

  ^etvrti seminar za predsedni-ke sindikalnih organizacija iz Be-ograda, Moravi~kog, Kolubarskog i[umadijskog okruga odr`an je od21. do 23. decembra u Studentskomodmarali{tu na Avali. Predsedni-ci sindikalnih organizacija izovih regiona su imali priliku dase upoznaju sa aktuelnim pitawimasindikalnog rada, o realizacijiodredbi PKU, o raspore|ivawutehnolo{kih vi{kova, uticaju no-vih zakonskih odredbi na polo`ajzaposlenih u obrazovawu i una-pre|ewu komunikacijskih ve{tinai timskom radu u ciqu podsticawasindikalnog rada.

  U subotu, 22. decembra, su naAvali odr`ane sednice Predsed-

  ni{tva i Republi~kog odbora SOS.Na sednici Republi~kog odbora ve-rifikovan je novi ~lan Republi~-kog odbora na predlog Pokrajinskogodbora SONK Vojvodine, izabran jenovi ~lan Nadzornog odbora, pod-neta informacija o pregovorima zaposebne kolektivne ugovore i ak-tivnosti sindikata u proteklomperiodu, podnet Izve{taj sa sedni-ce Okru`nog odbora obrazovawaP~iwskog okruga i Izve{taj ~lano-va Republi~kog odbora o radu upodgrupama za pra}ewe radnoganga`ovawa zaposlenih u obrazo-vawu i usvojen Predlog sporazumao saradwi i zajedni~kom delovawureprezentativnih sindikata uobrazovawu.

  U pro{loj godini, statisti~kigledano odr`ano je ukupno 17 sed-

  nica organa SOS, devet konferen-cija za novinare, izdato sedamsaop{tewa za javnost, dve bro{u-re, i odr`ana ~etiri seminara poProjektu. Odr`ani su Sportski su-sreti na lokalnom nivou u Suboti-ci, Beogradu, Po`arevcu i Leskov-cu i Sportske igre SOS u Brze}u.Ispla}eno je 17 pomo}i i 13 pozaj-mica iz Fonda solidarnosti. Pod-neto je 84 zahteva u vezi sa regi-stracijom sindikalnih organizaci-ja, a`uriran sajt sa najnovijim bit-nim informacijama i vo|ene drugeaktivnosti.

  Poku{ali smo u ovom izve{tajuda navedemo samo najva`nije ak-tivnosti Sindikata obrazovawaSrbije i sigurno nismo pobrojalisve koje su vo|ene.

  M. KAMPERELI]

  Izv

  e{ta

  ji o

  rad

  u S

  OS

  u 2

  018.

  VVrawanski odborrawanski odbordobio novog predsednikadobio novog predsednikaUVrawu su 23. januara odr`anesednice: Gradskog odboraobrazovawa i Okru`nog od-bora obrazovawa za P~iwskiokrug. Na sastanku su bili prisut-ni: predsednica SOS ValentinaIli, sekretar Miodrag Kampere-li} i pravna savetnica NikolinaMaqkovi}.

  Nakon izno{ewa mi{qewaStatutarnog odbora Sindikataobrazovawa Srbije o neregularnosprovedenim izborima, kao i sme-ne predsednice GO SlobodankeSavi}, pristupilo se izboru po od-redbama Statuta Sindikata obra-zovawa Srbije. Za novog predsed-nika GO Vrawe, uz samo jedan uzdr-`an glas, izabran je profesor teh-nike i tehnologije u O[ “BrankoRadi~evi}” Stamenko Stojanovi}.

  Za novog predsednika Okru-`nog odbora obrazovawa zaP~iwski okrug izabran je jednogla-sno Nasko Petru{evi}, profesorbiologije iz Gimnazije “Bora Stan-kovi}” .

  Na sastanku su prisutni ~lano-vi izneli probleme u radu lokal-ne samouprave: neispla}ene na-

  knade za prevoz u prethodna trimeseca; lo{im finansijskim pla-nom su pred{kolci ostali uskra-}eni za stru~no usavr{avawe, oba-veznih 100 bodova akreditovanihseminara i 44 oglednih ~asova;smawivawe broja odeqewa u sred-wim stru~nim {kolama; neo-premqenost informati~kih i teh-

  ni~kih kabineta; nerazvijenostinfrastrukture; tehnolo{ki vi-{kovi. Problemi postoje i ukori{}ewu elektronskih dnevni-ka sa uporednim kori{}ewem i{tampanih dnevnika, kao i pro-blem sa Gradskim ve}em Vrawaoko mre`e {kola.

  V. I.

 • 8

  Rad Pokrajinskog odboraSONK Vojvodine za 2018.godinu odvijao se u skladusa Statutom Sindikata zaposle-nih u obrazovawu, nauci i kultu-ri Vojvodine, a na osnovu Pro-gramskih zadataka Sindikata iFinansijskog plana Sindikata.

  Aktivnosti SONK Vojvodinerealizuju se radom na terenu usaradwi sa izabranim predstav-nicima u gradskim, op{tinskimodborima, odborima za vi{e op-{tina i povereni{tavima za za-poslene u obrazovawu, nauci,kulturi i fizi~koj kulturi.

  Tokom 2018. godine odr`ano je~etiri sednice Pokrajinskog od-bora SONK Vojvodine, {est sed-nica Predsedni{tva POS, dvesednice Nadzornog odbora i jed-na sednica Statutarnog odbora.

  Sednice Odbora delatnostisu odr`avane po potrebi ili upro{irenom sastavu sednice Po-krajinskog odbora.

  U ovom izve{tajnom periodu,aktivnosti SONK Vojvodine od-vijale su se u izuzetno slo`enimdru{tveno-ekonomskim uslovi-ma, {to se neminovno odra`ava-lo i na materijalno- socijalnipolo`aj zaposlenih u ustanova-ma: obrazovawa, nauke, kulture ifizi~ke kulture.

  Te`i{te aktivnosti u 2018.godini posebno je bilo usmerenona:

  - Insistirawe na ostvari-vawu priznatih prava iz kolek-tivnih ugovora i dosledna pri-mena istih,

  - Jedan od zna~ajnijih segme-nata je aktivno u~e{}e u izradinovog PKU za zaposlene u osnov-nom i sredwem obrazovawu i do-movima u~enika, koje je onda

  zaustavqeno da bi se pri krajugodine insistiralo na potpisi-vawu Sporazuma o produ`avawuPKU postoje}eg, kako za zaposle-ne u osnovnom i sredwem obrazo-vawu i domovima u~enika tako isa PKU za studentski standard.

  Premda sa jo{ nepotpisanimPKU za visoko obrazovawe i po-novnim usagla{avawem svih ~la-nova sa izmewenim zakonima:

  - pru`ana je pomo}, po zahtevusindikalnih ogranizacija, u pre-govorima za zakqu~ivawe spora-zuma kod poslodavaca i lokal-nih samouprava, a u vezi dugov-awa za putne tro{kove zaposle-nih i sl.;

  - Aktivno smo u~estvovali naizradi platnih grupa i razredasa fokusom na za{titi zaposle-nih kod predlo`enih izmena ko-je se odnose na zaposlene u de-latnosti obrazovawa, nauke ikulture;

  - Aktivno u~e{}e u protestu i{trajku na osnovu Odluke SOS;

  - Odbor je preko ~lanova uradnim podgrupama pri {kol-skim upravama na teritoriji Voj-vodine re{avao nastale proble-me sa kojima su se susretali za-posleni u maloj sredini, ostaju-}i bez dela norme, pa ~ak i bezposla;

  - Stavovi, zahtevi i inicija-tive odbora delatnosti blago-vremeno su upu}ivani nadle-`nim organima, zahtevaju}i dasvaki od wih u okviru svojih nad-le`nosti daju doprinos ure{avawu zahteva radnika i or-ganizacija sindikata;

  - Tokom godine Odbor je krozdiskusije razmatrao i predlagaore{avawe problema nastalihoko minimalne cene rada koja jeporemetila odnos zarada izme|urazli~itih stepena obrazovawa,prvenstveno izjedna~avawem za-rada zaposlenih sa najni`imstepenom obrazovawa i onih sa~etvrtim stepenom i generalnimporeme}ajem odnosa najni`e inajvi{e zarade;

  - Zahtevi za uspostavqawemodnosa koeficijenata u odnosuna minimalnu zaradu i poboq-{awa materijalnog polo`aja za-poslenih u obrazovawu, nauci ikulturi i ujedna~avawa plata,kako u okviru obrazovawa tako iza ceo javni sektor;

  - Isticawe problema Soci-jalno-ekonomskom savetu Pokra-jine i zahtevi za wihovore{ewe, kao i zahtevi da pokra-jinski sekretarijati nadle`niza obrazovawe, nauku i kulturupreuzmu aktivniju ulogu u zastu-pawu interesa zaposlenih izovih delatnosti u Vojvodini;

  - Insistirawe na ostvari-vawu socijalnog dijaloga u lo-kalnim sredinama i ustanovama,kao jednog od kqu~nih elemenatausagla{avawa i regulisawa in-teresa izme|u zaposlenih i po-slodavaca;

  - Obukom sindikalnih aktivi-sta da budu ravnopravni i kom-petentni partneri u pogledupredmeta pregovora, kao i u spo-sobnosti vo|ewa dijaloga posvim pitawima;

  - Organizovani su edukativniseminari za novoizabrane pred-sednike sindikalnih organiza-cija i tim povodom odr`ana sudva seminara; Za ~lanove u okvi-ru Sekcije `ena organizovana sui odr`ana tri seminara, kao i uokviru Sekcije mladih organizo-vana i odr`ana su dva seminara;

  - U okviru projekta Sindikataobrazovawa Srbije organizovanje i odr`an seminar za ~lanovesa teritorije Banata i tim povo-dom konstituisan Odbor obrazo-vawa i kulture u @iti{tu (zbogpotreba teriotrije);

  - Obezbe|ivawe radno-pravneza{tite ~lanova Sindikata po-mo}u davawa mi{qewa, tuma~e-wa, pisawa `albi i za{titeistih kod kr{ewa prava iz rad-nog odnosa i pomo} u re{avawuteku}ih problema u radu;

  - A`urno ure|ivawe sajta: svizna~ajni zakoni za oblast obrzo-vawa, nauke i kulture dostupnina sajtu, kao i razmena informa-cija: ~lanstva prema Sindikatui obave{tavawe ~lanstva - pu-tem e-maila;

  - Unapre|ewe ve} uspostav-qene me|unarodne sindikalnesaradwe u okru`ewu. Samostal-no, po Sporazumu realizovana sutri seminara, a ~lanovi Odborasu nova znawa i iskustva stica-li i kroz realizaciju saradwe uoblasti Euroregije sindikataDunav - Kri{ - Mori{ - Tisa;

  - U organizaciji Sindikatazaposlenih u obrazovawu, naucii kulturi realizovani su 2.Sportski susreti u Subotici;

  - U~e{}e i realizacija drugihsindikalnih aktivnosti (Sindi-kalni kotli}, Sportski susretiROS-a itd.)

  Izve{taj je delimi~an prikaznajzna~ajnijih aktivnosti tokomprotekle godine i isti ne obu-hvata rad Odbora delatnosti na-uke Vojvodine i Odbora delatno-sti kulture Vojvodine koji delu-ju u okviru Sindikata zaposle-nih u obrazovawu, nauci i kultu-ri Vojvodine.

  \UR\ICA CRVENKOIzv

  e{ta

  ji r

  adu

  u 20

  18.

  Pokrajinski odbor SONK VPokrajinski odbor SONK Vojvodineojvodine

 • 9

  Na po~etku godine zavr{enje finansijski izve{tajpredsednika za 2017. godi-nu, koji je prikazan Nadzornomodboru. Nadzorni odbor je nakonuvida u sva prate}a dokumenta idokaze o finansijskom poslo-vawu, sa~inio Izve{taj koji jepodnet Odboru na usvajawe. Od-bor je usvojio i Plan rada RC Le-skovac SOS za 2018. godinu kao iprate}i finansijski plan.

  I ove godine RC Leskovac jefinansirao osigurawe za svakog~lana sindikata, a ~lanstvu supredstavqene i nove komerci-jalne ponude posredstvom kojihkao ~lanovi SOS ostvaruju pravona razli~ite benefite.

  Nastavqeno je sa re{avawemtehnolo{kih vi{kova iz pret-hodne godine. Veliki broj ~lano-va, koji su se obratili sindika-tu, uspeli su da ostvare svojaprava. Na na{em sajtu se od sep-tembra objavquju zapisnici sa sa-stanaka Radne podgrupe [U Les-kovac, tako da ~lanstvo mo`e daprati odlu~ivawe po zahtevimai predstavkama i na ovom nivou.

  Realizovani su razgovori ipregovori sa predstavnicima op-{tina oko isplate jubilarnih na-grada i putnih tro{kova radni-cima u prosveti koji su rezurti-rali utvr|ivawem rokova ispla-ta jubilarnih nagrada koji su is-po{tovani u svim op{tinama.

  RC Leskovac organizovao jeproslavu 8. marta, na kojoj jeu~estvovalo 400 koleginica i ko-lega.

  Organizovani su besplatniakreditovani seminari za ~lano-ve SOS u pred{kolskim ustano-vama.

  U okviru uspostavqene sarad-we Regionalnog centra za Jabla-ni~ki okrug SOS i Leskova~ke{kole stripa,u kojoj mlade ta-lente entuzijasti~ki podu~avajumnoge na{e kolege, pokrenut je“Konkurs za strip”. Sindikat jeovom prilikom obezbedio logi-sti~ku podr{ku i deo nagradnogfonda.

  Predsednik RC Leskovac jeu~estvovao na tribinama, organi-zovao sastanke sa predstavnici-ma lokalnih samouprava i pred-stavnicima [U i bio zastupqenu medijima u vezi sa svim aktuel-nim problemima u prosveti.

  Sedme sportske igre radnikau prosveti na okru`nom nivouraspisane su i odr`ane u maju. Naovim igrama u~estvovalo je oko300 prosvetnih radnika iz ukup-no 19 ustanova.

  Nastavqen je rad Sekcije `e-na OJOSOS. U ovoj kalendarskojgodini, ~lanice sekcije izvr{i-le su najpre promociju bro{ure

  “Rodna ravnopravnost i sindi-kalni rad - @ene juga u akciji”koja je nastala kao promocija ak-tivnosti na{ih koleginica uprethodnom periodu, a zatim na-stavile realizaciju usvojenogPlana. Realizovane su tri radi-onice, i to: 27. septembra radio-nica na temu “Ve{tine komunika-cije”, 25. oktobra radionica natemu “Re{avawe konflikata (1.deo)”, 28. novembra radionica natemu ”Re{avawe konflikata (2.deo)”, a 2. novembra organizovanaje informati~ka obuka za ~lani-ce sekcije. Radionice je vodilaBiqana Mihajlovi}, a informa-ti~ku obuku Dragana Vu~kovi}.

  Zavr{nica Sportskih susre-ta, dodela pehara i medaqa orga-nizovana je na Sve~anosti povo-dom kraja nastavne godine 8. junau hotelu “Bavka” u Leskovcu. Sve-~anosti je prisustvovalo vi{eod 300 ~lanova Sindikata uzprisustvo velikog broja direkto-ra {kola i predstavnika [U Le-skovac.

  Predstavnici RC Leskovac iostali ~lanovi redovno su putemsaop{tewa i posredstvom sajtaRC Leskovac SOS (koji je u ovojgodini prema{io milion posetaod objavqivawa) obave{tavani osvim spornim i nezakonitim pos-tupa-wima MPNTR, samog mini-stra i direktora {kola.

  Na avgustovskoj sednici OJO-SOS ~lanovi Odbora su obave-{teni o detaqima vezanim zaprimenu platnih razreda i mo-gu}no{}u organizovawa {trajka.U septebarskom {trajku u~estvo-valo je 75% {kola. Iz revolta{to taj {trajk nije nastavqen unovembru (kada se ispostaviloda su poga`ena usmena obe}awavlasti zbog kojih je {trajk zamr-znut), nijedna sindikalna organi-zacija nije u~estvovala u decem-barskom jednodnevnom {trajku i{trajku upozorewa.

  RC Leskovac SOS je organizo-vao sportske ekipe koje su u~e-stvovale na Sedmim Sportskimsusretima u organizaciji Repu-bli~kog odbora u Brze}u, od 13.do 16. septembra. ReprezentacijaRC Leskovac SOS progla{ena jeSVEUKUPNIM POBEDNIKOMovih igara, pa je 4. pobedni~kipehar zauzeo svoje mesto u na{imvitrinama.

  Nastavqena je saradwa sa ko-legama iz RC Ohrid SONK Make-donije. U toku godine do{lo je donekoliko me|usobnih poseta de-legacija oba centra.

  ^etrdesetak ~lanica Sekcije`ena OJOSOS, samofinansira-le su dvodnevni boravak (1. i 2.decembra) u hotelu “Belvedere” -Bansko u Bugarskoj, gde je odr`a-

  na posledwa sednica u 2018. go-dini, na kojoj je usvojen Predlogplana aktivnosti za 2019. godinu.

  Predsedni{tvo OJOSOS u~e-stvovalo je, od 7. do 9. decembra,na sindikalnom seminaru u hote-lu “Zelenkada” na Zlatiboru, gdesu predstavnici RC Leskovacprezentovali svoj rad i planoveza budu}nost rukovodstvu SOS,kao i prisutnim kolegama iz dru-gih centara.

  Mnogim sindikalnim organi-zacijama pru`ena je povratna fi-nansijska pomo}, a posredstvomsponzora i donatora obezbe|enisu novogodi{wi paketi}i za ~e-tiri ustanove u okrugu. Sindi-kalnoj organizaciji osnovne {ko-le u Gorwem Prisjanu doniran jeLCD televizor.

  Regionalni centar SOS Le-skovac organizovao je 28. decem-bra 2018. godine prednovogo-di{wu zabavu u hotelu “Bavka” uLeskovcu, kojoj je prisustvovalo650 koleginica i kolega iz ukup-no 35 sindikalnih organizacija.

  Pru`awe pravne pomo}i nasvim nivoima, nastavqeno je kaoi svih prethodnih godina. Prime-tan je pove}an broj zaposlenih izdrugih okruga i sa teritorija podingerencijom drugih {kolskihuprava koji nam se obra}aju za sa-vete i pomo} u pogledu radno-pravne za{tite. Zahvaquju}i po-zitivnom iskustvu sve je ve}ibroj ~lanova koji svoju ~lanarinuusmeravaju ka na{em regional-nom centru.

  - U toku 2018. godine odr`anesu ~etiri sednice Odbora Jabla-ni~kog okruga Sindikata obrazo-vawa Srbije, jedna sednica Pred-sedni{tva OJOSOS, sve Sindi-kalne organizacije redovno suputem dopisa i mejlova obave-{tavane o svim aktuelnim pita-wima, a predsednik je na terenuodr`ao ukupno 15 sastanaka sa~lanstvom, kao gost na sednicamasindikalnih organizacija po{kolama.

  ALEKSANDAR NI^I],predsednik RC Leskovac I

  zve{

  taji

  rad

  u u

  2018

  .

  Regionalni Centar u LeskovcuRegionalni Centar u Leskovcu

 • 10

  Uproteklih godinu danaSindikat obrazovawa Sr-bije je posebnu pa`wu po-sve}ivao pravnoj sigurnosti~lanova. Uloga pravne za{titedobija svoj pravi smisao u pomo-}i i re{avawu pojedina~nihslu~ajeva. Takvi slu~ajevi senaj~e{}e javqaju u odnosima iz-me|u zaposlenih i direktoraustanove prilikom ostvarivawaprava zaposlenih, koji su utvr-|eni pozitivnim propisima iliu primeni posebnih kolektivnihugovora. Posebna za{tita se od-nosila na odbrane zaposlenih udisciplinskim postupcima, sas-tavqawe podnesaka, prijave in-spekcijama, kao i zastupawa utu`bama u radnim sporovima ipostupcima izvr{ewa.

  Pro{le godine je posebnopoklowena pa`wa radu na plat-nim grupama i razredima, imaju-}i u vidu da su zakonski propi-si, koji reguli{u platne grupe irazrede, trebalo da buduprimeweni od januara 2019. go-dine. SOS je aktivno u~estvovaona svim sastancima, koji su seodnosili na platne grupe i raz-rede, i na wima dao kontruktiv-ne predloge koji su prihva}eniod ostalih sindikata i upu}enikao kona~an predlog ka mini-starstvima. Me|utim, primenaplatnih grupa i razreda je odlo-`ena za po~etak januara 2020.godine, tako da nam ostaje da u2019. nastavimo aktivno da ra-dimo na predlozima, kako bi za-posleni u obrazovawu u sistemuplatnih grupa i razreda zauzeli{to boqe startne pozicije. Ka-snije bi se, kroz akt kojim sebli`e ure|uje radna uspe{nost,utvrdila jasna merila i krite-rijumi koji bi se vrednovalikroz postupak napredovawakroz platne grupe. U izradu na-vedenog akta bi}e aktivnoukqu~eni i reprezentativnisindikati, te }e i SOS imatipriliku da preko predstavnikauputi predloge.

  Me|u najva`nijim ulogamapravne za{tite u proteklom pe-riodu bilo je i edukovawe ~la-nova Sindikata o wihovim pra-vima i na~inu da ta prava ostva-re. Najbitnije je da ~lanovi ima-ju mogu}nost da se obrate prav-nom savetniku putem e-maila itelefona kako bi bili infor-misani o pripadaju}im pravimai obavezama, kao i da ta infor-macija bude blagovremena kakobi u odgovaraju}im postupcima irokovima wihovo pravo mogloda bude ostvareno.

  Naj~e{}a pitawa ~lanova,izme|u ostalih, odnosila su se

  na wihovo pravo preuzimawa idopune norme u skladu sa odred-bama ~l. 5. i 6. kao i nedoumiceoko tuma~ewa ostalih odredbiPKU za osnovne i sredwe {kolei domove u~enika. Tako|e, ~la-novi su se obra}ali sa pitaw-ima koja se odnose na tuma~ewenovih zakonskih propisa izoblasti obrazovawa, kao {to supitawa oko procedure za izbordirektora i pitawa u vezi rad-no - pravnog polo`aja zaposle-nih u ustanovi.

  U protekloj godini su i u“Sindikalnom peru” obra|enemnoge teme iz pravne oblasti,koje su otklonile nedoumice ipomogle u re{avawu aktuelnihpitawa. Nave{}emo samo nekeod wih: Zakon o nacionalnomokviru kvalifikacija; Zakon oprosvetnoj inspekciji; Izmene idopune pravilnika o finansi-rawu obrazovnih ustanova; Iz-mene i dopune Zakona o visokomobrazovawu; Zakonski okvir si-stema platnih grupa i razredaitd.

  SOS je od Zavoda za unap-re|ivawe obrazovawa i vas-pitawa dobio odluku o prih-vatawu tri seminara za stalnostru~no usavr{avawe nastavni-ka, vaspita~a i stru~nih sarad-nika, me|u kojima je i seminar izpravne oblasti “[kola - dobromesto za rad: pravni polo`aj,prava i obaveze zaposlenih uobrazovawu”. Seminari }e se re-alizovati u naredne tri {kol-ske godine, a u~esnici }e dobija-ti po osam (8) bodova za stru~nousavr{avawe.

  Zna~ajna edukacija ~lanstvarealizovana je i na seminarima,koji su u novembru, i decembru2018. odr`ani na Fru{koj Gori,Kopaoniku, Zlatiboru i Beogra-du, na kojima su u~esnicimapredstavqeni zakonski okviri

  platnih grupa i razreda, dilemeu tuma~ewu PKU, te i nivoi rad-no - pravne za{tite ~lanovaSOS kao jedno od osnovnih pra-va koja su im zagrantovana Sta-tutom. Tako|e, predstavnicisindikata su u ime ustanova ukojima rade mogli da postavqajurazna pitawa pravne prirode,kao i da razmewuju iskustva sadrugim u~esnicima seminara.

  Predstoji nam u narednom pe-riodu i nastavak rada na kolek-tivnim ugovorima, pre svega, naPKU za visoko ovrazovawe, ima-ju}i u vidu da su zaposleni u vi-sokom obrazovawu ve} vi{e odtri godine uskra}eni za pravakoja garantuje kolektivni ugo-vor. SOS je u proteklom perioduaktivno radio na zakqu~ivawuPKU za zaposlene u visokomobrazovawu, ali su ministar-stva kao u~esnici u pregovori-ma, posebno Ministarstvo fi-nansija, imali uvek primedbe naodre|ene odredbe tog dokumen-ta, zbog kojih do dana dana{wegnije potpisan. Krajem 2018. SOSje uskladio prihvatqive pri-medbe ministarstava na predlogPKU za zaposlene u visokomobrazovawu i dostavio pre~i-{}en tekst Ministarstvu pro-svete, nauke i tehnolo{kog raz-voja. Nadamo se da }e u 2019. go-dini i zaposleni u visokomobrazovawu kona~no u`ivatiprava koja garantuju kolektivniugovori. Poseban kolektivniugovor za zaposlene u ustanova-ma studentskog standarda potpi-san je 31. decembra 2018. i va-`nost mu je ograni~ena na godinudana, tako da nam tokom 2019.predstoji i aktivan rad nadono{ewu novog PKU.

  Va`nost PKU za osnovne isredwe {kole i domove u~enikaisti~e 5. marta 2019. godine, tenam ovih dana predstoji potpi-sivawe novog sporazuma o produ-`etku trajawa va`nosti ovog do-kumenta na period od nove trigodine.

  Predstavqen je samo kratakrezime poslova iz oblasti rad-no - pravne za{tite u proteklomperiodu, a Sindikat obrazo-vawa Srbije }e i u narednom pe-riodu pru`ati ~lanstvu blago-vremenu i kvalitetnu pravnu za-{titu, a posebno }e nastojati dase kod zakqu~ivawa novih PKUzaposlenima obezbede {to boqaprava.

  NIKOLINA MAQKOVI],pravna savetnicaI

  zve{

  taji

  o r

  adu

  SO

  S u

  201

  8.Radno - pravna za{titaRadno - pravna za{tita

 • 11

  Kao i prethodnih godina, me|u-narodna aktivnost SOS se od-vijala u vi{e pravaca: aktiv-no u~e{}e u radu organa ETUCE,u~e{}e u evropskim projektima sin-dikata obrazovawa, realizacijiprojekata koje je na{ sindikat ugo-vorio kao rezultat me|unarodnesaradwe i kroz bilateralnu sarad-wu sa prijateqskim i bratskim sin-dikatima obrazovawa iz okru`ewai evropskih zemaqa.

  Me|unarodna aktivnost pro{legodine po~ela je 3. Svetskom kon-ferencijom `ena, odr`anom u Ma-rake{u u organizaciji EI, na kojoj suu~estovale i predstavnice SOS.

  EI je obezbedila podr{ku SOS urazmatrawu slu~aja Srbije nagodi{woj Konferenciji MOR, odr-`anoj u @enevi po~etkom juna 2018.Predmet rasprave na Komisiji zaprimenu standarda MOR bila jeprimena Konvencije 144 o tripar-titnim konsultacijama, o pitawimakoja uti~u na kolektivno prego-varawe i svo|ewe socijalnog dija-loga na minimum. SOS je ukazao na:nedopustivost odsustva napretka upregovorima oko zakqu~ivawaPKU; limitiran socijalni dijalog uvezi sa predlozima zakona o obra-zovawu; neodgovaraju}e re{ewe zaminimum procesa rada u obrazo-vawu u Predlogu zakona o {trajku,kao i negativne posledice neradaKomisije za utvr|ivawe reprezen-tativnosti sindikata. IntereseSOS je veoma posve}eno i argumen-tovano branila Sesil Koler, me|u-narodni sekretar francuskog sin-dikata obrazovawa.

  Predsednica SOS ValentinaIli} je kao predstavnica Srbije uETUCE aktivno u~estvovala u raduKomiteta, na ~ijim sednicama sedonose odluke o evropskoj politi-ci sindikata u obrazovawu. Sedni-ce se odr`avaju dvaput godi{we ina wima se donose odluke koje sin-dikatima omogu}avaju aktivno u~e-{}e u evropskim institucijama, gdegod se raspravqa o obrazovawu, aza nacionalne organizacije je odzna~aja podr{ka akcijama koje orga-nizuju nacionalni sindikati. Takoje SOS dobio podr{ku povodom pro-testa organizovanih za boqe pozi-cionirawe obrazovawa u predlo-`enom sistemu platnih grupa i raz-reda, a obezbedili smo i zna~ajnupodr{ku brojnih evropskih sindi-kata obrazovawa sa kojima sara|u-jemo.

  SOS je bio aktivno ukqu~en urealizaciju projekata ETUCE zaja~awe socijalnog dijaloga, koje je

  finansirala Evropska komisija.U~estvovali smo u radu konferen-cije, organizovane u Sofiji, za po-dr{ku profesionalnom statusu na-stavnika po~etnika, kao i na evrop-skoj konferenciji o ja~awu socijal-nog dijaloga u obrazovawu, a na kon-ferenciji o profesionalnim po-trebama nastavnika po pozivu orga-nizatora predstavili smo situaci-ju u Srbiji.Tako|e, po pozivu smou~estvovali i u radu seminara odr-`anom u Lisabonu o promociji IKTu inkluzivnom obrazovawu, u orga-nizaciji Evropskog instituta zaobrazovawe.

  SOS je partnerska organizacijau dvogodi{wem projektu o socijal-nom dijalogu i ulozi socijalnihpartnera u podr{ci obrazovawu de-ce migranata. U okviru projekta re-alizovana je studijska posetaevropske delegacije Srbiji, koja jeocewena izuzetno uspe{nom, jersmo obezbedili u~e{}e i predstav-nika Ministarstva prosvete, neko-liko nevladinih organizacija kojese bave pitawima obrazovawa decemigranata, Komesarijata za izbe-glice, kao i posete centrima zaazilante u Krwa~i i Subotici. Po-sebno su pozitivno ocewene postedelegacije osnovnim {kolama u Be-ogradu i Somboru, gde su razgovora-li sa nastavnicima, roditeqima idecom ukqu~enom u obrazovni, za-tim poseta jednoj PU u Somboru, te isusreti sa predstavnicima lokal-ne samouprave Sombora i Subotice.Oceweno je da pristup i realizaci-ja obrazovawa dece migranata u Sr-biji mo`e da bude primer mnogimbogatijim zemqama kako svu decu,prema wihovom univerzalnom pra-vu, ukqu~iti u obrazovawe.

  Po prvi put ove godine SOS se,po pozivu Evropske komisije iEvropske fondacije za obuku,ukqu~io u realizaciju programa re-forme stru~nog obrazovawa i ve-{tina. SOS je postao ~lan Evrop-ske alijanse za kvalitetnu stru~nuobuku i aktivnostima podr`ava ipromovi{e kvalitetno dualnoobrazovawe. Sve~ano potpisivawebilo je u Be~u, tokom Evropske ned-eqe stru~nih ve{tina. Tako|e, bi-li smo predstavqeni i na skupu uTorinu, posve}enom upravqawutranzicijom u obuci i novim ve{ti-nama za budu}nost, kao i skupu po-sve}enom ja~awu privatnog i javnogpartnerstva u razvoju ve{tina. Sveto otvara novu oblast aktivnostiSOS i podr{ku stru~nim {kolama uja~awu veza sa privredom, te i rea-lizaciji dualnog obrazovawa. I

  zve{

  taji

  o r

  adu

  SO

  S u

  201

  8.

  Me|unarodne i projektne aktivnostiMe|unarodne i projektne aktivnosti

  Izdava~: SINDIKAT OBRA-ZOVAWA SRBIJE, De~anska14, 11000 Beograd Glavniurednik: VALENTINA ILI]

  Urednik: SA[A LUKOVI]Redakcijski kolegijum:

  BORKA VI[NI] i MIODRAG KAMPERELI] Telefon:(011)32-33-229 Tira`: 4000 www.sind-obr.org.rs E-mail:[email protected] Grafi~ka priprema: DIMITRIJEPAVLOVI] [tampa: SIGNETA - Beograd

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

  331.105.44(497.11)

  SINDIKALNO pero : list Sindikata obrazovawa Srbije /glavni urednik Valentina Ili}. - God. 1, br. 1 (2001)- . - Beograd :Sindikat obrazovawa Srbije, 2001- (Beograd : Signeta). - 30 cm

  Mese~no.ISSN 1451-7574 = Sindikalno peroCOBISS.SR-ID 120073740

  SOS i daqe ima predstavnike ustalnim telima ETUCE. U Komite-tu za visoko obrazovawe i istra-`ivawe je potpredsednik SOSprof. dr Dejan Mickovi}, a u Stal-nom komitetu za jednakost prof. drMarinu Milenkovi}, predsednicuSekcije `ena. Wihovim u~e{}em uradu ovih tela SOS je u mogu}nostida aktivno prati stavove i odlukekoje se odnose na ove oblasti i daiznosi na{a iskustva.

  Tokom pro{le godine je reali-zovana inicijativa o nastavku re-gionalne saradwe sindikata obra-zovawa. Na poziv Sindikata hrvat-skih u~iteqa u Crikvenici je sre-dinom jula organizovana konferen-cija o najva`nijim pitawima obra-zovawa i sindikalnog rada, usvoje-ni zakqu~ci i preporuke o uzajam-noj podr{ci i zajedni~kom delo-vawu.

  U okviru bilateralne saradwe,predstavnici SOS su u~estvovaliu radu kongresa Sindikata sred-weg i visokog obrazovawa BiH,slovena~kog SVIZ, kao i holandskogsindikata obrazovawa AOb.

  Me|unarodne aktivnosti smopro{le godine zavr{ili u~e{}emu radu Specijalne KonferencijeETUCE, odr`ane krajem novembra uAtini. Vi{e od 300 u~esnikaraspravqalo je o ulozi sindikatau oblikovawu budu}nosti Evrope, aSOS je aktivno u~estvovao u radutematskih radnih grupa i posebnomsastanku Mre`e sindikata izzemaqa Centralne i Isto~ne Ev-rope.

  U pro{loj godini su nastavqeneprojektne aktivnosti iz programasaradwe sa {vedskim sindikatomobrazovawa Lärarförbundet. Projek-tom “Ja~awe regionalnih kapaci-teta SOS” bila su predvi|ena ~e-tiri seminara: prvi za banatskeokruge organizovan na Fru{koj go-ri; drugi za Ra{ki i Rasinskiokrug organizovan na Kopaoniku;tre}i za predstavnike tri regio-nalna centra na Zlatiboru; ~etvr-ti za predstavnike [umadijskog,Kolubarskog i Moravi~kog okrugana Avali. Predstavnici sindikal-nih organizacija su ta saznawa oce-nili veoma korisnim, a za potrebeseminara obezbe|ene su i neophod-ne bro{ure. Predstavnici regio-nalnih centara su tokom zajedni~-kog seminara bili u prilici da sebli`e upoznaju sa aktivnostimakoje vode i mogu}nostima unapre-|ewa usluga ~lanovima sindikata.

  BORKA VI[NI]

 • @ iteqi novobeogradskeBe`anijske kose duginiz godina su `ivelibez {kole u svom kraju, iako senaseqe {irilo velikom brzi-nom. \aci su putovali autobu-som broj 75 do nekoliko novobe-ogradskih osmoqetki, a onda je,najzad, 1986. godine ura|en pro-jekat za izgradwu {kole. Kamentemeqac je postavqan vi{e putasve dok gradwa zaista nije po~e-la u prole}e 2001. Potom, 12. ju-la 2002. godine [kola je dobilaime “Borislav Peki}”, a prvi|aci su upisani mesec dana ka-snije. Iste jeseni, 13. septembra,[kola je po~ela sa radom. Ko-lektiv je preuzet iz uga{eneOsnovne {kole “Vladimir

  Iqi~ Lewin”, ~ijih je tridese-tak procenata u~enika na nasta-vu gradskim pravozom dolaziloupravo sa Be`anijske kose.

  Broj u~enika i odeqewa je va-rirao, a u me|uvremenu je nase-qe dobilo i drugu osnovnu {ko-lu. Ove {kolske godine upisano1.100 u~enika raspore|enih u 47odeqewa. Za prva dva razreda u[koli je obezbe|eno {est celo-dnevnih odeqewa. A {kolskakuhiwa svakodnevno pripremavi{e od 200 toplih obroka.

  Opremqenost u~ionica je navisokom nivou, a ulagawe upoboq{awe kvaliteta nastavestalna. Na{i |aci ve} tradici-onalno u~estvuju, ali i bele`e

  izuzetne rezultate, na mnogimtakmi~ewima i konkursima, a ina{a {kola ~esto ukazuje gosto-primstvo op{tinskim, gradskimi republi~kim takmi~ewima.Dugogodi{wa nam je `eqa da ulepom i prostranom {kolskomdvori{tu izgradimo jo{ jednusalu za nastavu fizi~kogvaspitawa, ~ime bi, dobri re-zultati na{ih sjajnih sportistapostali jo{ boqi, a sama nasta-va efikasnija.

  Humanitarni rad, prikupqa-we sredstava za postradale,odazivawe akcijama Crvenog kr-sta je jo{ jedan vid vaspitnograda zastupqenog u na{oj usta-novi. Svake godine na{i |aci u

  svoje domove primaju decu u~e-snike manifestacije “RadostEvrope” i u saradwi sa nastav-nicima svojim gostima pokazujuznamenitosti grada. O potreba-ma i znawu dece u dve smene bri-ne oko 100 zaposlenih.

  U [koli je od osnivawa po-stojala sindikalna aktivnost,pa su zaposleni u~estvovali umnogim akcijama i {trajkovimakojima su zahtevali poboq{awesvog statusa. U `eqi da unapre-dimo polo`aj zaposlenih, po-kre}emo rad Sindikalne orga-nizacije [kole.

  GORAN \EKI]predsednik SO

  Pre

  dst

  avq

  amo

  na{

  u ~l

  anic

  uO[ “Borisav Peki}” u Beogradu