£¾llamh£Œztart£Œsi Bels¥â€ Kontroll Standardok £©s ... £¾llamh£Œztart£Œsi Bels¥â€ Kontroll Standardok

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £¾llamh£Œztart£Œsi Bels¥â€ Kontroll Standardok...

 • ÁLLAMHÁZTARTÁSI BELSŐ KONTROLL STANDARDOK ÉS

  GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

  2017. szeptember

 • Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató

  2

  TARTALOMJEGYZÉK

  TARTALOMJEGYZÉK 2

  BEVEZETŐ 4

  AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8

  MIÉRT FONTOS A BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA? 10

  TÍZ MEGFONTOLÁSRA ÉRDEMES SZEMPONT 35

  A. ÁLLAMHÁZTARTÁSI BELSŐ KONTROLL STANDARDOK 37

  B. GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 61

  I. KONTROLLKÖRNYEZET 61

  1.1. A KONTROLLKÖRNYEZET ÉS ÖSSZETEVŐINEK BEMUTATÁSA 62 1.1.1. A VEZETÉS FILOZÓFIÁJA ÉS STÍLUSA 62 1.1.2. A CÉLOK KITŰZÉSE ÉS A TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE 64 1.1.2.1. A CÉLOK KITŰZÉSE 64 1.1.2.2. A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 67 1.1.2.3. AZ EGYÉNI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE 71 1.1.3. AZ INTEGRITÁS ÉS ETIKAI ÉRTÉKEK 72 1.1.4. ELKÖTELEZETTSÉG A SZAKÉRTELEM MELLETT 76 1.1.5. A TEVÉKENYSÉGHEZ ILLESZKEDŐ SZERVEZETI STRUKTÚRA 82 1.1.6. BELSŐ SZABÁLYZATOK KIALAKÍTÁSA, A FELELŐSSÉGI- ÉS FELADATKÖRÖK MEGHATÁROZÁSA 83 1.1.7. HATÉKONY SZERVEZET IRÁNYÍTÁS KIALAKÍTÁSA 90 1.1.8. A KOCKÁZATI TŰRÉSHATÁR MEGHATÁROZÁSA 92 1.2. A FELADATMEGOSZTÁS A SZERVEZETEN BELÜL – KI, MIÉRT FELELŐS A KONTROLLKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁBAN 95 1.3. A FOLYAMATOK AZONOSÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA ÉS GYAKORLATA 98 1.3.1. A FOLYAMATOK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS LEÍRÁSA 98 1.3.2. FOLYAMATGAZDÁK SZEREPE 100 1.3.3. FOLYAMATTÉRKÉP 102 1.3.3.1. BIZONYOSSÁGI TÉRKÉP 104 1.3.4. FOLYAMATLEÍRÁS ELKÉSZÍTÉSE 105 1.3.5. A FOLYAMATÁBRA KÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA 107 1.3.6. ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK ELKÉSZÍTÉSE 110 1.4. A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK KEZELÉSE 113

  II. INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER 116

  2.1. AZ INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA 116 2.2. FELADATMEGOSZTÁS A SZERVEZETEN BELÜL – KI, MIÉRT FELELŐS A KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁBAN ÉS MŰKÖDTETÉSÉBEN122 2.3. AZ INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA 100 FŐ ALATTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ESETÉBEN 124 2.4. A KOCKÁZATKEZELÉS MÓDSZERTANA ÉS LÉPÉSEI 124 2.4.1. ALAPFOGALMAK 124 2.4.2. A KOCKÁZATI UNIVERZUM MEGHATÁROZÁSA 127 2.4.3. KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA, A KOCKÁZATOK MEGFOGALMAZÁSA 128

 • Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató

  3

  2.4.4. KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX 133 2.4.5. KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE 136 2.4.6. KOCKÁZATI TÉRKÉP 139 2.4.7. KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIÁK 140 2.4.8. AZ INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV 142 2.4.9. A KOCKÁZATI KITETTSÉG NYOMON KÖVETÉSE 144

  III. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK 146

  3.1. ALAPFOGALMAK 146 3.2. FELADATMEGOSZTÁS A SZERVEZETEN BELÜL – KI, MIÉRT FELELŐS A KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK KIALAKÍTÁSÁBAN ÉS MŰKÖDTETÉSÉBEN 152 3.3. A KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK KIALAKÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI, FOLYAMATA 153 3.3.1. KONTROLLSTRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK KIVÁLASZTÁSA 154

  IV. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 157

  V. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) 166

  5.1. A MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE (BELSŐ KONTROLLRENDSZERRE VONATKOZÓAN) 167 5.1.1. A MONITORING ALAPFELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 168 5.1.2. KONTROLLOK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS RANGSOROLÁSA: MELY KULCSKONTROLLOKRA FÓKUSZÁLJON A MONITORING? 169 5.1.3. INFORMÁCIÓK KIVÁLASZTÁSA: MILYEN INFORMÁCIÓKAT HASZNÁLJON FEL AHHOZ, HOGY MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ ÉS MENNYISÉGŰ INPUT ÁLLJON RENDELKEZÉSRE A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÉRTÉKELÉSÉHEZ? 169 5.1.4. MONITORING TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS (FOLYAMATBA ÉPÍTETT MONITORING, EGYEDI ÉRTÉKELÉS) 169 5.1.5. MELY SZERVEZETI SZINTEN TÖRTÉNJEN AZ ÉRTÉKELÉS? 172 5.2. SZERVEZETI TELJESÍTMÉNY MONITORINGJA 173 5.3. VISSZAJELZÉS A MONITORING EREDMÉNYEIRŐL – AZ EREDMÉNYEK KOMMUNIKÁLÁSA 175 5.4. A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZEREPE A MONITORINGBAN 175

  VI. VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL 178

  6.1. ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ VEZETŐI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ 178 6.2. ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ 180

  FELHASZNÁLT IRODALOM 187

 • Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató

  4

  BEVEZETŐ Kinek szól és mit tartalmaz

  ez az útmutató ?

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter ellátja – az Állami Számvevőszék véleményének kikérésével – az államháztartás belső kontrollrendszerének – amely magában foglalja az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzést – a nemzetközi standardokkal összhangban lévő fejlesztésével, szabályozásával, koordinációjával és harmonizációjával kapcsolatos feladatokat, megalkotja az ezekhez kapcsolódó jogszabályokat, módszertani útmutatókat, valamint ellátja a szakmai egyeztető fórumok működtetésével és kötelező továbbképzések szervezésével kapcsolatos feladatokat. Az Áht. 69. § (2) bekezdése értelmében a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. Jelen útmutató lefekteti a Magyarországi Államháztartási Belső Kontroll Standardokat, valamint gyakorlati útmutatóul szolgál a költségvetési szervek vezetői és a munkatársaik számára a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításában és működtetésében. Az útmutató elkészítésének kettős célja volt, egyfelől rendszerbe foglalni a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos kötelezettségeket, elvárásokat; másfelől gyakorlati segítséget nyújtani az egyes kontrollelemek kialakításában. Fontos kiemelni, hogy a belső kontrollrendszer túlmutat a pénzügyi- gazdálkodási kérdéskörön, tehát vonatkozik a szervezet minden egyes tevékenységére. Ezt szem előtt tartva jelen útmutató egyfajta segédletként, rendszerbe foglalja mindazon jogszabályi előírásokat, szakmai ajánlásokat és jó gyakorlatokat, amelyeket egy költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie. Jelen útmutató az államháztartásért felelős miniszter által a belső kontrollrendszerek kialakítása és működtetése vonatkozásában a korábbi években kiadott négy útmutatót rendezi egy útmutatóba, frissített, bővített tartalommal. A Belső Kontroll Kézikönyvet (2010), az Útmutatót a költségvetési szervek monitoring rendszeréhez (2011), a Magyarországi Államháztartási Belső Kontroll Standardokról szóló útmutatót (2012), valamint a Vezetői nyilatkozat útmutatót (2013) váltja fel a belső kontrollrendszer kialakítását, fejlesztését és önértékelését támogató egységes útmutató. Meg kell említenünk, hogy jelen útmutató a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 2016 novemberében közzétett Módszertani útmutatók a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztéséhez1 c. útmutatókkal összhangban készült. Az útmutató első részében a belső kontrollrendszerre vonatkozó alapelvek találhatóak, ezt követik a gyakorlati útmutatások és a módszertani leírások. Helyenként talán tankönyvi részletességgel tartalmaz ismereteket, de ezt jó okkal teszi; tekintettel arra, hogy az útmutató célközönsége eltérő mélységű ismeretekkel rendelkezik a belső kontrollrendszer vonatkozásában, ezért szükséges annak részletesebb kifejtése. Magyar nyelvű szakirodalom – ahogy az útmutató végén található irodalomjegyzékből is látható – korlátozottan áll

  1 http://korrupciomegelozes.kormany.hu/modszertani-utmutatok-a-belso-kontrollrendszer-es-az- integritasiranyitasi-rendszer-fejlesztesehez

  http://korrupciomegelozes.kormany.hu/modszertani-utmutatok-a-belso-kontrollrendszer-es-az-integritasiranyitasi-rendszer-fejlesztesehez http://korrupciomegelozes.kormany.hu/modszertani-utmutatok-a-belso-kontrollrendszer-es-az-integritasiranyitasi-rendszer-fejlesztesehez

 • Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató

  5

  rendelkezésre, így az útmutató révén a kontrollrendszerben járatlanabb felhasználók is megszerezhetik a szükséges háttérismeretet, a jártasabbak pedig feleleveníthetik ismereteiket. Az útmutató a nemzetközileg elismert standardok figyelembe vételével, azoknak megfelelve határozza meg a hazai államháztartási belső kontroll standardokat, adaptálva azokat a hazai közigazgatási környezetre. A standardok alkalmazása körvonalazza a költségvetési szervek vezetői, szakemberei számára, hogy szervezetük belső kontrollrendszerének kialakításához milyen alapelveket vegyenek figyelembe. A belső kontrollrendszer – a nemzetközi gyakorlattal összhangban, az INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), a COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), a COBIT (The Control Objectives for Information and related Technology) stb. ajánlásaira alapozva – magában foglalja a korszerű szervezetirányítási, menedzselési elemeket is, amelyek nagyobb részéve