lLiturgijski Tekst Za Pojce

 • View
  280

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Liturgika

Text of lLiturgijski Tekst Za Pojce

 • 1BOXANSTVENA LITURGIJA

  SVETOGA OCA NA{EGA

  JOVANA ZLATOUSTA

  muzika za narodno pojawe

  pripremila

  Srpska Pravoslavna Misija

  Sveti Luka

  www.sv-luka.org

 • 2BOXANSTVENA LITURGIJASVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTA

  Na arhijerejskoj liturgiji pojci se skupe u crkvi pre dolaska episkopa. Pri ulasku episkopa peva se DostojnoJest, ili odgovaraju]i irmos. Po celivawu ikona i molitve episkop blagosiqa narod. Tom prilikom pevase Ton despotin i Is pola eti Despota. Zatim, dok se episkop sve\ano obla\i, poje se Slava> i niwe > Carnebesnij. Po obla\ewu episkopa, yakon mu predaje dikirije i trikirije sa kojima blagosiqa narod, a narodza to vreme opet peva Ton despotin i Is pola eti despota.

  Yakon (ako sluxi): Blagoslovi, vladiko.

  Sve[t: Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Na Vaskrs i svetlu sedmicu sve[tenik sa upaqenom sve]om u ruci peva Hristos voskrese (3), a narod odgovarasa Hristos voskrese (3). Zatim \ita vaskrsne stihove-antifone, a narod posle svakog peva Hristos voskrese.Od Tomine nedeqe do Spasovdana sve[tenik peva Hristos voskrese (3 puta), i nastavqa sa Velikomjektenijom.

  Velika jektenija

  Sve[t: U miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za vi[wi mir i spasewe du[a na[ih, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Boxijih Crkava, i sjediwewe svih,

  Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze u

  wega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  A - min.

  l& ## /#

  ww

  Go - spo -di po - mi - luj.

  l& ## /j j j j ww

  Go - spo -di po - mi - luj.

  l& ## /j j j j _ ww

 • 3Sve[t: Za najsvetijega patrijarha (ili visokopreosve[tenog mitropolita, ili preosve[tenog episkopa)

  na[eg (ime), za \asno prezviterstvo, u Hristu yakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu

  se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za blagoverni i hristoqubivi rod na[ i za sve pravoslavne hri[]ane, da im Gospod

  Bog pomogne i da odole svakom neprijatequ i protivniku, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za ovaj grad (ili za ovo selo; ili za svetu obiteq ovu), za svaki grad, kraj i one koji sa

  verom borave u wima, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za blagorastvorewe vazduha, za izobiqe plodova zemaqskih i vremena mirna,

  Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pa]enike i suxwe, i za wihovo spasewe,

  Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot

  svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Sve[t: Jer Tebi prili\i svaka slava, \ast i poklowewe, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada

  i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Te - bje Go - spo - di.

  l& ## / . .

  A - min. l& ## / ww

 • 4Sla - va Ot - cu i Si - nu i Svja -

  to - mu Du - hu, i ni - we i

  pri - sno, i vo vje - ki vje - kov,

  a - min. Bla - go - slo - vi du - [e

  mo - ja Go - spo - da, i vsja vnu -

  tre - wa - ja mo - ja, i - mja svja - to - je je - go.

  Bla -go - slo -ven je - si Go -spo - di. & ##

  !& ##& ##

  !& ##l& ##

  l& ## l& ## /

  ,

  ,

  ,

  ,

  . ,

  , ,

  , w

  Prvi antifon

  Na Hristove praznike prvi antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se

  Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Ovde moxe da se peva i psalam 102, a zatim:

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Blagoslovi

  du[o moja Gospoda, i sve [to je u meni sveto ime Wegovo! Blagosloven jesi, Gospode.

 • 5Mala jektenija

  Sve[t: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot

  svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Sve[t: Jer je Tvoja mo], i Tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada

  i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Drugi antifon

  Na Hristove praznike drugi antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se

  Spasi ni Sine Boxji. Posle Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, narod peva I niwe > Jedinorodnij Sine.

  Ovde moxe da se peva i ovako: Slava>, psalam 145, i niwe>, Jedinorodnij Sine.

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Jedinorodni

  Sine i Re\i Boxja, besmrtan si, i izvoleo si da se radi na[eg spasewa ovaploti[ od

  Svete Bogorodice i Prisnodjeve Marije, i nepromenqivo postao si \ovek; bio si raspet,

  Hriste Boxe, i smr]u smrt satro; Ti si jedan od Svete Trojice, proslavqen sa Ocem i

  Svetim Duhom, spasi nas.

  Mala jektenija

  Sla - va Ot - cu i Si - nu i Svja-to - mu Du -hu,

  i ni - we i pri - sno i vo vje - ki vje -kov, a - min.

  Je - di - no - rod - nij Si - ne, i Slo - ve Bo - xij,

  !& ##!& ##l& ##

  . j

  ,

  b ,

 • 6Sve[t: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot

  svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  rit.

  bez -smer - ten sij i iz - vo - li - vij spa - se - ni - ja

  na - [e - go ra - di, vo -plo -ti - ti - sja ot svja -ti - ja

  Bo - go - ro - di -ci i pri-sno dje - vi Ma -ri - ji

  ne - pre-lox - no vo \e - lo - vje - \i - vij -sja: ras-pnij - sja

  xe Hri-ste Bo - xe, smer - ti - ju smert po - pra - vij,

  je - din sij svja -ti - ja Tro - i - ci, spro -sla-vqa - je - mi

  Ot - cu, i Svja-to - mu Du - hu, spa -si nas. & ##

  l& ##

  l& ## ll& ##

  l& ## ll& ## l

  l& ## /

  ,

  , . j

  , ,

  b , >

  , . j ,

  b > , ,

  > , w

 • 7Sve[t: Jer si blag i \ovekoqubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu,

  sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Tre]i antifonBlaxenstva

  Na Hristove praznike tre]i antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se

  tropar praznika.

  Narod: prva \etiri blaxenstva se \itaju ili pevaju:

  U carstvu Tvome, seti nas se Gospode, kada doye[ u carstvo Tvoje.

  Blaxeni siroma[ni duhom, jer je wihovo Carstvo nebesko;

  Blaxeni koji pla\u, jer ]e se utje[iti;

  Blaxeni krotki, jer ]e naslijediti zemqu;

  Blaxeni gladni i xedni pravde, jer ]e se nasititi;

  Blaxeni milostivi, jer ]e biti pomilovani;

  Blaxeni \isti srcem, jer ]e Boga vidjeti;

  Blaxeni mirotvorci, jer ]e se sinovi Boxiji nazvati;

  Blaxeni prognani pravde radi, jer je wihovo Carstvo nebesko.

  Blaxeni ste kada vas sramote i progone i laxu]i govore protiv vas svakojake ryave rije\i,

  zbog mene.

  Radujte se i veselite se, jer je velika plata va[a na nebesima.

  Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

  (nedeqom) Seti nas se Gospode, kada doye[ u carstvo Tvoje.

  Bla - xe - ni mi - lo - sti - vi, ja - ko ti po - mi -

  lo - va - ni bu - dut. Bla - xe - ni \i - sti serd - cem,

  ja - ko ti Bo - ga u - zrjat. Bla - xe - ni mi - ro -

  tvor - ci, ja - ko ti si - no - ve Bo - xji na - re -

  l& b!& b l

  !& bl& b

  . J w . J w

  . J

 • 8mno - ga na ne - be - sjeh. Sla - va Ot - cu i

  !& b _ . j

  kut - sja. Bla - xe - ni iz - gna - ni prav - di ra - di,

  ja - ko tjeh jest car - stvo ne - be - sno - je.

  Bla - xe - ni je - ste jeg - da po - no - sjat vam,

  i iz - xe - nut i re - kut vsjak zol gla - gol na vi

  la - xu - [\e me - ne ra - di. Ra - duj - te - sja i

  ve - se - li - te - sja, ja - ko ma - zda va - [a !& b l

  !& bl& b

  & b

  !& bl& b

  w . J . J wj j j

  . j _ j j

  Si - nu i svja - to - mu Du - hu,

  I ni - we i pri - sno i vo vje - ki

  vje - kov, a - min. Po - mja - ni nas Go -

  spo -di, jeg - da pri - de - [i vo car - stvi tvo -jem. !& b& b !& b l& b / . . . j . . . wnedeqom

 • 9Sve[t: Premudrost, smerno stojmo!

  Na Hristove praznike umesto Priidite peva se prazni\no vh