Loa Trần LHM 0606/ ?· Hệ thống Truyền thông | Loa Trần LHM 0606/xx Loa Trần LHM 0606/xx… page 1
Loa Trần LHM 0606/ ?· Hệ thống Truyền thông | Loa Trần LHM 0606/xx Loa Trần LHM 0606/xx… page 2
Loa Trần LHM 0606/ ?· Hệ thống Truyền thông | Loa Trần LHM 0606/xx Loa Trần LHM 0606/xx… page 3
Loa Trần LHM 0606/ ?· Hệ thống Truyền thông | Loa Trần LHM 0606/xx Loa Trần LHM 0606/xx… page 4

Loa Trần LHM 0606/ ?· Hệ thống Truyền thông | Loa Trần LHM 0606/xx Loa Trần LHM 0606/xx…

Embed Size (px)

Text of Loa Trần LHM 0606/ ?· Hệ thống Truyền thông | Loa Trần LHM 0606/xx Loa Trần LHM...

 • H thng Truyn thng | Loa Trn LHM 0606/xx

  Loa Trn LHM 0606/xx

  www.boschsecurity.com

  u Thich hp cho vic tai tao nhac va ging noi

  u Lp chim vao trong h c trn

  u D lp t

  u Thit t cng sut n gin

  u Kin ao trong hu ht cac ni tht

  LHM 0606/xx la loa i loa trn 6 W a nng, hiu qu vmt chi ph. Phin ban /00 c gn bng vi t va phinba n /10 c gn bng kep ln trn. Co vo m chngcha y tuy chon LBC 3080/01.

  Chc nng

  Mt loa trn gn phng kinh t hin c sn cho cc ngdng mc ch chung. Loa c phm vi y ph hpcho c vic ti to ging ni v nhc nn trong cc cahng, siu th, trng hc, vn phng, phng tp ththao, khch sn v nh hng.B loa bao gm mt khi duy nht, khung v loa nnkp 6 W vi bin p ph hp vi dng in 100 V cgn mt sau. Mt li tn nhit kim loi hnh trn lmt phn c tch hp ca mt trc. S xut hin vtrung ha mu trng c la chn th hin s kno trong hu nh tt c ni tht.

  Chng nhn v Ph chun

  Tt c loa ca Bosch u c thit k chu c khnng hot ng trong vng 100 gi ti cng sut nhmc theo tiu chun v Kh nng X l Cng sut (PHC)IEC 268-5. Bosch cng trin khai th nghim Phinhim Phn hi m thanh M phng (SAFE) chngminh loa c th chu c gp hai ln cng sut nh

  mc trong thi gian ngn. iu ny m bo tin cycao hn trong iu kin khc nghit, do tha mnkhch hng tt hn, tui th di hn v t c kh nnghng hoc gim hiu sut.

  An toan theo EN 60065

  Ghi ch Lp t/Cu hnh

  Lp rapLp t h thit bi d dang va nhanh chong vao mt ltrong hc trn. Phin ban /00 c rap chc chn bngba vit mau trng (c cung cp). Phin ban /10 crap chc ch n bng hai kep khoa trn co lo xo tch hp.i kem cung loa la mt mu hnh tron dung ly dumt hc co ng kinh 165 mm.Ba dy trn may bin ap thich ng (chinh) giup chonbc xa co cng sut tiu chun la toan phn, ban phnhoc mt phn t.

  Vom chng chayKhi chay, phn hc trn trong loa c lp t coth giup ngon la lan toa khp toa nha. ngn laxm nhp vao h c thng qua loa, loa trn co th clp cung vi vom thep chng chay (LBC 3080/01). Vomchng chay tuy chon nay c gn vao h thng loa

 • bng bn vit t khia ren, c cung cp theo chun. Cobn l ch; hai (2) dung cho vo ng cao su (c cungcp) va hai (2) dung cho m cap. (PG13).

  120

  16

  54.5

  70.5

  165

  199

  4.72

  6.5

  7.8

  162

  6.3 0.63

  2.15

  2.77

  140

  3x 4 , 120

  5.5

  0.16

  Kich thc LHM 0606/00 tinh theo mm / inch

  120

  16

  0.6354.5

  2.1570.5

  2.77

  165

  6.5

  199

  7.8

  4.72

  Kich thc LHM 0606/10 tinh theo mm / inch

  0

  6W

  3W

  1.5W 4

  S n i mach

  SP

  L(d

  B)

  31.5 63 125 250 500 1000 2k 4k 8k 16k 20k

  (Hz)

  10dB

  90dB

  Hi p tn s

  250 Hz

  500 Hz

  1000 Hz

  2000 Hz

  4000 Hz

  8000 Hz

  0

  0

  0

  -10

  -10

  -20

  -20

  30 30

  60 60

  90 90

  120 120

  180 180

  150 150

  0

  S cc (c o vi m hng)

  nhy di tn qung tm*

  SPL qungtm1W/1m

  Tng SPLqung tm1W/1m

  Tng SPLqung tmPmax/1m

  125 Hz 91,3 - -

  250 Hz 85,3 - -

  500 Hz 85,3 - -

  1000 Hz 85,7 - -

  2000 Hz 90,5

  4000 Hz 98,2 - -

  8000 Hz 91,1 - -

  Trng s A - 90,4 97,1

  Trng s Lin - 90,4 97,6

  Gc m ca di tn qung tm

  Ngang Doc

  125 Hz 180 180

  250 Hz 180 180

  500 Hz 180 180

  1000 Hz 180 180

  2000 Hz 122 122

  4000 Hz 51 51

  8000 Hz 42 42

  Hiu sut m thanh xc nh trn mi qung tm* (tt c cc php o c thc hin vi tn hiu mhng; cc gi tr u tnh theo dBSPL)

  2 | Loa Trn LHM 0606/xx

 • Vom Ch ng chay LBC 3080/01 (ty chn)

  21.5 dia

  11 dia

  199 dia

  87

  147

  5.78

  mm

  in

  102

  0.84 dia

  0.43 dia

  7.83 dia

  3.42

  4.05

  Kich thc cua b vo m ch ng chay LHM 0606/xx +LBC 3080/01 tinh theo mm

  Thng S K Thut

  in

  Cng sut cc a i 9 W

  Cng sut inh mc 6 / 3 / 1,5 W

  Mc ap sut m thanh 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

  94 dB / 86 dB (SPL)

  Mc ap sut m thanh 6 W / 4 W (1 kHz, 1 m)

  106 dB / 98 dB (SPL)

  Di tn s hiu dung (-10dB)

  t 80 Hz ti 18 kHz

  Goc m 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

  175 / 55

  in ap inh mc 100 V

  Tr khang inh mc 1667 ohm

  Kt ni Cap bay

  c tnh c hc

  ng kinh 199 mm (7,8 in)

  Chiu su ti a 70,5 mm (2,8 in)

  Khun hinh lp t 165 + 5 mm (6,5 + 0,20 in)

  ng kinh loa 152,4 mm (6 in)

  Trng lng 620 g (1,37 lb)

  Mu Trng (RAL 9010)

  Mi trng

  Nhit hoat ng T -25 C ti +55 C (-13 F ti+131 F)

  Nhit bao quan T -40 C ti +70 C (-40 F ti+158 F)

  m tng i

 • 4 | Loa Trn LHM 0606/xx

  i din bi:

  Vietnam Bosch Security Systems10th floor, 194 Golden Building,473 Dien Bien Phu street,ward 25, Binh Thanh District84 Ho Chi MinhTel: +84 8 6258 3690Fax: +84 8 6258 3693www.boschsecurity.asia

  Bosch Security Systems 2015 | D liu c th thay i m khng cn thng bo1920792715 | vi, V5, 01. Thg7 2015