LỜI CẢM ƠN - ??I CẢM ƠN -

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • i

  LI CM N

  Do mi bc u lm quen vi nhng bo co khoa hc, bn thn ti

  gp khng t nhng kh khn v b ng nhng c s ch bo tn tnh ca

  qu thy c v cc anh ch trong c s sn xut tm ging Nhn Anh, s

  ng vin ca gia nh v bn b ti c gng n lc thc hin tt ti

  ca mnh: Tm hiu quy trnh k thut ng nui u trng tm he chn trng

  Litopenaeus vannamei (Boon,1931), qua y ti xin gi li cm n chn

  thnh n:

  TS Lu Th Dung v ThS. Phm B V Tng tn tnh hng

  dn ti trong sut thi gian thc hin ti.

  Ks Bi Qy Anh cng cc cn b k thut ca c s sn xut tm

  ging tn tnh hng dn v gip ti trong thi gian thc tp.

  Khoa nui trng thy sn - trng i Hc Nha Trang v c s

  sn xut tm ging Nhn Anh to iu kin cho ti thc tp v hon

  thnh lun vn ny.

  Cui cng ti xin gi li cm n n tt c bn b trong lp

  47NT3 v gia nh thn yu ca ti lun st cnh cng ti vt qua mi

  kh khn.

  Sinh vin thc hin

  Phm Vn Nam

 • ii

  DANH MC CC T VIT TT

  N : Naupius

  Z : Zoea

  M : Mysis

  PL : Postlarvae

  Ar : Artemia

  TLS : T l sng

  VTM C : Vitamin C

  VSV : Vi sinh vat

  WSSV : Bnh Virus m trng tm he White Spot Syndrome Virus

  IHHN : Bnh hoi t c quan to mu Infectious Hypodermal and

  Hematopoietic Necrosis.

  TSV : Virus gy hi chng Taura Taura Syndrome Virus.

  YHV : Virus u vng Yellow Head Virus

  TNHH : Cng ty trch nhim hu hn

 • iii

  MC LC

  M U .....................................................................................................................1

  PHN 1: TNG QUAN...............................................................................................3

  1. Mt s c im sinh hc ca tm he chn trng .......................................................... 3

  1.1. c im phn loi................................................................................................ 3

  1.2. c im phn b.................................................................................................. 3

  1.3. c im hnh thi ................................................................................................ 4

  1.4. Tp tnh sng ......................................................................................................... 5

  1.5. Tnh n ca loi ..................................................................................................... 6

  1.6. c im sinh sn.................................................................................................. 6

  2. Cc nghin cu trong sn xut ging tm he Chn Trng............................................. 7

  2.1. c im hnh thi ca cc giai on u trng tm he Chn Trng .................. 7

  2.2. Nghin cu v sn xut ging ............................................................................ 11

  2.3. Mt s bnh thng gp ..................................................................................... 12

  2.4. Nghin cu to n tm sch bnh v ci thin cht lng di truyn ............. 14

  3. Tnh hnh nui tm he chn trng trn th gii v Vit Nam.................................. 15

  3.1. Trn th gii......................................................................................................... 15

  3.2. Tnh hnh nui tm he chn trng Vit Nam ................................................... 19

  PHN 2: PHNG PHP NGHIN CU ...............................................................23

  1. i tng v thi gian nghin cu................................................................................ 23

  1.1. i tng nghin cu.......................................................................................... 23

  1.2. Thi gian v a im nghin cu....................................................................... 23

  1.2.1. Thi gian nghin cu........................................................................................ 23

  1.2.2. a im nghin cu ........................................................................................ 23

  2. Phng php thu thp v x l s liu.......................................................................... 27

  2.1. Phng php thu thp s liu ............................................................................. 27

  2.1.1. Phng php thu gin tip ............................................................................. 27

 • iv

  2.1.2. Phng php thu trc tip .............................................................................. 27

  2.2. Phng php x l s liu ........................................................................................ 28

  2.2.1. Mt s cng thc tnh ton............................................................................. 28

  2.2.2. Phng php x l s liu.............................................................................. 29

  PHN 3: KT QU NGHIN CU V THO LUN............................................30

  1. Cc hng mc cng trnh phc v cho qu trnh sn xut ........................................... 30

  1.1. H thng cung cp nc: gm cc ng ng dn nc, b cha

  lng v x l, b lc v b cha nc sau khi lc .................................................... 30

  1.2. H thng thot nc ............................................................................................ 31

  1.3. Cc loi b phc v cho qu trnh sn xut ....................................................... 31

  2. Cc thit b cn thit....................................................................................................... 33

  3. K thut ng nui u trng tm he chn trng........................................................... 35

  3.1. Ngun nc v cch x l nc......................................................................... 35

  3.1.1. Ngun nc................................................................................................. 35

  3.1.2. X l nc................................................................................................... 35

  3.2. Chun b b v th Nauplius ............................................................................... 36

  3.2.1. Chun b b ng........................................................................................ 36

  3.2.2. Th Nauplius ............................................................................................... 37

  3.3. Thc n, khu phn v ch cho n.................................................................. 38

  3.3.1. Thc n ....................................................................................................... 38

  3.3.2 Cch phi trn thc n trong ng nui u trng .................................... 44

  3.3.3 K thut cho u trng n v chm sc ....................................................... 45

  3.4. Ch Siphon thay nc ..................................................................................... 47

  3.5. Ch sc kh ...................................................................................................... 48

  3.6. Din bin cc yu t mi trng trong b ng ................................................. 51

  3.7. Quan st din bin ca u trng trong sut thi gian ng nui....................... 52

  3.7.1. Quan st hot ng ca u trng .............................................................. 52

  3.7.2. Thi gian chuyn giai on ca u trng................................................. 53

  3.7.3. T l sng ca u trng ............................................................................. 54

 • v

  3.7.4. Thu hoch, ng Postlarvae v vn chuyn............................................ 55

  4. Mt s bnh thng gp trong ng nui u trng v cch phng tr ....................... 56

  5. Tm hiu quy trnh x l nc thi, bo v mi trng bn vng .............................. 60

  PHN 4 : KT LUN V XUT KIN.........................................................62

  1. Kt lun .......................................................................................................................... 62

  1.1. Cng trnh, thit b phc v cho sn xut............................................................ 62

  1.2. K thut ng nui u trng ................................................................................ 62

  1.3. Mt s bnh thng gp v cch phng tr bnh ................................................ 64

  1.4. Tm hiu quy trnh x l nc thi, bo v ......................................................... 64

  2. xut kin ............................................................................................................... 65

  TI LIU THAM KHO ..........................................................................................66

 • vi

  DANH MC CC BNG

  Bng 1.1: Tm tt nhng u, nhc im chnh ca vic nui tm he chn trng.......17

  Bng 1.2: Sn lng c tnh ca tt c cc loi tm v tm he chn trng cc

  nc chu (ngun FAO) .........................................................................................18

  Bng 2.1: Nhit khng kh trung bnh cc thng trong nm2008 .........................24

  Bng 2.2: m khng kh trung bnh trong nm 2008..............................................24

  Bng 2.3: Tc gi trung bnh ca tnh Bnh Thun nm 2008 ................................24

  Bng 6: Cc cng trnh xy dng phc v cho qu trnh sn xut ...............................31

  Bng 7: cc trang thit b ca trai phc v cho qu trnh sn xut ...............................34

  Bng 8: Cc loi thc n tng hp c s dng trong qu trnh sn xut ..................39

  Bng 9: Chiu di, trng lng kh v nng lng ca u trng Artemia mi

  n. .....................................