Look ahead to 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A look at New Mexico State sports in 2011

Text of Look ahead to 2011

 • [n[ S 04!!:0

  - ` /i`` iLi}CwLo\Lzxxx{x{xx

  `>] > ]

  %'6((* %'((/ ** - 6 " >Vi` L >> L > >Vi `} -`> }>i *>`i> >> {

  ,L >>``00$2 -/00

  -- u A An[nne Ae Ae n n A en[en { n n A nAe n AA Q0nn [nn n A Ae[eA A:n}} n[e n{ { n Q A [ n n ! A[A -AenA An 0eA: Qn n { n nn n n AQn Ae AnAn n {n nAe [A[ e AQn n Qn nA [A[b An Ae

  [An 9[ Ae nA nnAn ee A A An A Ae n{{n[ -AenA A{{ 2n An An[ne n ! nne Ae nn A A e[Ae Ann 0eA2n Q nn A{ Q n nA 2n An nnA A nA { nnn

  0b AA ne AA AQ[ { QA[ Ae nenennn u n {A en [nnbA { [Ann A{ A ne Ab ne nQ A }Ae [ en Aenne n ne A eA nA A n nAn n } A{n nA[:Aen - A enA 2n

  Q An [n A A[n A {[ A A nAA QnA n A AA { Qn[ n { nA A A 0n n [n Ae A{n n Ann A n en[en { An n n Q2n nA n Aeene n A

  nnne A [AeeAn nA nn en n[nn[A[ /A 0nAb [ eA{ n nAn n AQ nn [AeeAn nA e [en nA [AeeAn en n AA nAe n nn A nn An nA nnne {n { n ! n Ae AA A AQb n Ae A n A n [AAn n [A[ en[ {nAAenAeeAnnne e

  L V >}i }>> *>`i> Vi { i> v>i

  -nAn nn:!0b -An

  > i/$90O04!!:0$

  0 /40 u 42- nAne A nA !n n[ 0An A [ 0eA A n -A n[A nn2n n [ne! 04} n n[eA{b } n[n { n {ne Ae [ n An { { n {nn n nA a A A nA { eAb Ae 42-[A[ nA eAb n nA ne s :n nA ne n { A{ n{nnb n nn :nAen n Q AeAe A A A 2n nen A QA[ Ae n n A n 0 A { n { nA[ A{ Anen n 0eA2n n s ne Q nn A A{nb Q A{ A n n[e A{ nne n nnAn n en{[ Ae a AA{n A A ! 04 { n[n n n[e A{ Ae n[n { nAn nA enAn n [A [n Ae nA A Ae n n An n nnne nn[n AeAn{{ AnAbn n Ae Ae 0n[n Ae {A n n An Q [ Ae n n e0n[n ne n n nn nQe An n [ne A Ae 2AQA :An [ne nQe42- {Ae A :An nnne nAn A nA 0n [neA n[eA{ 0eAb [ e {nn Ae A A { QAnn n nnnn A QA:An {ne AAA2 n n An nAe { nn nA A} a n{:An ne eAn n[ne nbeA Ae 2A n An n An Qnn

  -",",

  U i 9 n]`>> U>> ] i nU ]/ U>> {]

  ii>` xU*>` ] nxU->V>i {]*i nUi] { >i] nx

  U>> {]i> ] "/U`> ] 9 ,>}i U*>`i> ]i U>> {]- U >i {]

  L Ui> ]*i x] "/U6>Vi ]

  >` U>i ]

  V>}

  8ww\k\ E8v\E8ww xww\k\ gE8ww x ] (L\E8V {

  N 7

  -ii iU > > >V>` i -`>]ii >}i

  -nAn nn 0-2b -An

  1/* i>i> -1 {

  7 9, - ,

  /i`` iLi}2!/O

  04!!:0$

  0 /40 u :A n { n !n n[0An 4n An[ enAn A AQ nQA

  nA nn An n Qn Aeenne u A nn Annn nA2n {n { n :nnn[ {nn[nb n An{ n An[ Qenb nn {QA A nn Ae AA [[n n QAnQA [ An neAn n A [n en An A [n b {{[A nn

  viiVii>}i

  n {n{ { n [nA n A { n:b [ { { An[ A A nAun 0Anb !nAeAb n 0An Ae AA:n n 0An n n A:n {nn[n n nAb !nAeAbn Ae AA n : n [nA2nA0A Ae2nA 0An n:

  A n nn Qn A {QA n nn [ n [{nn[n { n [AA [ { n n {An [{nn[n nAn Qn ennne Q A n[ Ae Ae nnAn e :A AA2n[ {nb A 4A0An n nn Qn{n n Aen Q n A:n {nn[n40b [ [e en[ A[ n : n [ n e[An! 04 {n {A Ann nnAn e nnb Qe A Qn[AnQe An n n nb ! 04QAnQA [A[ /[ :AeAe:nn A A nn

  ' 6((+o1(/ 1/1, " / 7] i >iV L`}i >` i vL> }> } v>` >ii i>` V>V i7>i 7>i >` i }}i v>Vi

  > i/$90O04!!:0$

  0 /40 u : An{QA [A A Qn[n[A[n { A{ne Ae A

  [n 0[A nA A A n{n[ nAn nA Ae n { nAb Q Q nA[ne n n{A Ae n eA {n { A A A[n n An A{neb [ Ae { nAnA n Ae nnne n A{{ A n ! nneb n An[A:n A Qnn n A nn { n nAb A{ne[A[ [An Aen Ae : Ae eAn ee nA[e nn n n {n b n Qn[An n Ae nA e Aen Ae {An nA n n An

  n A n An { Qne nnAAnn nA An { [nA AnA Ae nn A nn b A [n [A[ n Ae n Qn A A n nn A nA :nAn n e n [ n A nA vL> }> >i i Li Vi`i >}>

  Aen n

  }}i >Vi7

  -1 i>iv> ]` L L`}ii >i>`

  -nAn nn:b -An -nAn nn $$2b -An

  7i

 • ," * U eAb A b 04!!:0

  n nA A An n:A Anb n {nn nnn e A n [A A n Ae nQe e { Qn nne n :nn A nA n : AeAA n nA 2nn A {n An nn en[: AA n n n { A A A[nn An nAn An {A[a A A nn An Ae A [[n{ {QAAb Q { [ AnQnn e {[n { [{nn[n [n Aee n[n:nn A nA [{nn[n nAn Qn[An n A { {QA Ae n { AnAn nAn A n nb! 04 n[ n[ [n Ae0b Ae n n AA An A n e A nn AQ AQb Ae nAne { n n [e Qn n{ A [{nn[n A{{A{ n n : e AnAe A [n nA An Aeene n {eb [e ! 04 {A nb [e en A { n {QAnA [Q n Aeennn A nn enAb nn Qn nn { Ae nn [n n Qnnb ! 04nAe {QA [A[ n:An:An Ae :n e [n n n [{nn[n A[n Ae n A e A n e:2n Aee { 2nA 0AnAe 2nA0A AAn { AA An {! 04b A nA An n A A [A[nA Qn A Qb [An nAnb

  n nQA [A[ n eA Ae b { A enb n An n nA[A An nn AAe n Aee {n 2nA [ Qn[Annn [n

  >> iV >> ivviV i }}i n n[ Anne n[n nAb n n AnQnn {[ne [ QA[ nQen u n [nnA[ n [2n n An [ nQenQk nA nA Ae An [n nA A A Qen n k} eA n [QA[ [e Qn n A n { n nAn nAb ! 04 [A nn[ A AeeA } n[n Qen [b Ae2A n[ QAne n[ {n[A A Qn{{ :n nn A n[b A Qn [e Qnn n-A nA A nn n ! 04An[ enAn [ {[A {{ n AeAnenb Aeb n Qen An Qnn [ Q [nAQ nn [An nn[A Ae n [[nneAQ [ n Qnn {[ne An n[ {A[AAe n n ne $ A [[nne AQAeA Ae {{nA Aeb Ae{ An ennn n [ Ae! nnA AQ AeAb nn Ae nQ Ae [nAne{eA[eQnAAn n An nn [ A nn [b nnA b Ae :nn[n {eA:n { A

  AnAn A [bnn {e A nnAnn nnnn [A[n An Ae Qnn[n{n An n Aeb { nAb! 04 A AnnAne [nn nn Anne Ae { n A nn nA Ae An Qnn {Ae n u nn[ A Qnn A nAe nn ne b :AeAe { A n An[enAn A{{b nn A{A ne Qn :n An e A n A{ n{[n:Ae ee A {n [[e n n A[ n [nn QAA[n { n [An[ A{ n A nn n Anb n Qn AQn nAe An { n[n [ } n[nn nAb nn [ n [n Ae Qnb :AeAe:n An A A QnAe Ae AnAn :n n A n nneb nAn nn n nne nn An nA

  ,iii A An enne AQn {n { n {QA2n nA [{{ne An nA A n n en:AnAe n [ nA[ne A {QA A An Qn A A { A An[ Ab Ae enAe AnA [nn A nn nn n Qnn A A { e[ A e n nn $ [A[n [An[ Ae Qn n n Ae[Aee An A n AeeAn An [ An[ A A An [ne A nn n nAb :AnAe n nnene n n[n An nA [[n{ Ae A nn A n

  A n{ n {QA A [e Aee A A[Aen[ AAb A n Ae [e AA Ae {eA {n [2n nn An nnn n bn Ae:An A Qnnn A [nAne nA {eAAe A nA[ A Aee n n [An:n A n n[ Ae A n Qen [ Aen An { !n n[b [A [ n ne b:An Ae 2n {eA[A An n n Qn A [n[n 2A A A A A nAn A AQ 2n {eA A [A n An [An {n A n { [n An n Qen:An en nAn n A { { A{n A nAb[ {ne A [AA { nA A n [ nb :An Ae 2 n nA An n nn