Lop tim hieu doan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bài giảng cho đối tượng đoàn viên mới

Text of Lop tim hieu doan

  • 1. ON TNCS H CH MINHON TRNG THPT NGUYN HIU TLP TM HIU ON KHA I NM HC 2012 - 2013

2. LP BI DNG CM TNH ON CHO THANH NINBI 1. MT S VN C BN VNG CNG SN VIT NAMBI 2. MT S VN C BN V ON THANH NIN CNG SN HCH MINHBI 3: PHN U TR THNHNGI ON VIN 3. BI 2. MT S VN C BN V ON THANH NIN CNG SN H CH MINH1. Truyn thng2. Mc ch ca on3. Tnh cht ca on4. Chc nng ca on5. V tr v vai tr ca on6. Nguyn tc t chc ca on7. Quyn hn v nhim v on vin 4. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SN H CH MINH1. Truyn thng:on TNCS HCM c thnh lp ngy26-03-1931. on l t chc chnh tr - x hi caTNVN do CS VN v Ch tch HCM sng lp, lnho v rn luyn. 5. BI 2. MT S VN C BN V ON THANH NIN CNG SN H CH MINH1. Truyn thng:-Truyn thng yu nc nng nn, trung thnh tuyt i vi s nghip ca ng, gn b sng cn vi li ch dn tc, vi nhn dn v ch XHCN. 6. BI 2. MT S VN C BN V ON THANH NIN CNG SN H CH MINH1. Truyn thng:-Truyn thng on kt, tinh thn tng thntng i v nhn o cao c.-Truyn thng hiu hc, ham hiu bit, c chvt kh, cn c, sng to, dm ngh, dm lm, choi bo ln. 7. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH2. Mc ch ca onPhn u thc hin mc tiu l tng cang l c lp dn tc gn lin vi CNXH, dngiu, nc mnh, x hi cng bng, dn ch, vnminh. 8. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH3. Tnh cht ca onTnh cht chnh tr - x hi ca on th hin trn hai mt l tnh tin tin v tnh qun chng. on cn l t chc mang tnh x hi v l t chc ca qun chng thanh nin v thanh nin. 9. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH4. Chc nng ca on:- on l i d b tin cy ca ng Cng Sn VN, li qun xung kch cch mng.- on l trng hc XHCN ca thanh nin. on tomi trng a thanh nin vo cc hot ng, gip h rn luyn v pht trin nhn cch, nng lc cangi lao ng mi ph hp vi yu cu x hi hinnay. 10. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH4. Chc nng ca on:- on l ngi i din chm lo v bo vquyn li hp php ca tui tr.- on l ngi ph trch i thiu nin tinphong H Ch Minh. 11. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH5. V tr v vai tr ca on:- on l thnh vin ca h thng chnh tr, hotng trong khun kh Hin php v php lutca nc CHXHCN VN. 12. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH5. V tr v vai tr ca on: - i vi i thiu nin tin phong HCM, ongi vai tr l ngi ph trch trc tip v c trchnhim xy dng t chc i, gip vt cht, tichnh v la chn cn b lm cng tc thiu ninnhi ng. 13. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SN H CH MINH5. V tr v vai tr ca on: i vi phong tro thanh nin v cc t chcx hi ca thanh nin. on l ht nhn chnh tr,ng vai tr nng ct trong cc phong tro v tchc thanh nin. 14. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH6. Nguyn tc t chc ca on- Ngyn tc tp trung dn ch ca on c thhin trn cc mt sau: + C quan lnh o cc cp ca on u do bu c lp ra v thc hin nguyn tc tp th lnh o, c nhn ph trch. 15. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SNH CH MINH6. Nguyn tc t chc ca on C quan lnh o cao nht ca on l ihi i biu ton quc. C quan lnh o caon mi cp l i hi i biu hoc i hion vin cc cp. 16. BI 2. MT S VN C BN V ON THANH NIN CNG SN H CHMINH6. Nguyn tc t chc ca on- Ban chp hnh on cc cp c trch nhim bo cov hot ng ca mnh vi i hi hoc hi ngh ibiu cng cp, vi Ban chp hnh on cp trn, vicp hy ng cng cp v thng bo cho Ban chphnh on cp di.- Ngh quyt ca on phi c chp hnh nghimchnh, cp di phc tng cp trn, thiu s phc tnga s, c nhn phc tng t chc. 17. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SN H CH MINH6. Nguyn tc t chc ca on Trc khi quyt nh cc cng vic v biu quytngh quyt ca on, cc thnh vin u c cung cpthng tin v pht biu kin ca mnh, kin thuc vthiu s c quyn bo lu bo co ln on cp trncho n i hi i biu ton quc, song phi nghimchnh chp hnh ngh quyt hin hnh. 18. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SN H CH MINH7. Quyn hn v nhim v on vin a. on vin c quyn:- c yu cu t chc on i din, bo v quynli hp php ca mnh, c gip v to iu kin phn u trng thnh.- c ng c, c v bu c c quan lnh o cccp ca on.- c thng tin, tho lun, cht vn, ph bnh, nghv bo lu kin ca mnh v cc cng vic ca on. 19. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SN H CH MINH7. Quyn hn v nhim v on vin a. on vin c quyn b. on vin c nhim v- Lun lun phn u v l tng ca ng v Bc H.Tch cc hc tp, lao ng, rn luyn, tham gia cchot ng x hi, xy dng v bo v T Quc. 20. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SN H CH MINH7. Quyn hn v nhim v on vin a. on vin c quyn b. on c nhim v- Gng mu chp hnh v vn ng thanh thiu nhithc hin ng li, ch trng ca ng v php lutca nh nc. Tham gia xy dng, bo v ng vchnh quyn. Chp hnh nghim chnh iu l on, ccngh quyt ca on v ng on ph ng quy nh. 21. BI 2. MT S VN C BN VON THANH NIN CNG SN H CH MINH7. Quyn hn v nhim v on vin a. on vin c quyn b. on c nhim v- Lin h mt thit vi thanh nin tch cc xy dnghi lin hip thanh nin Vit Nam, hi sinh vin VitNam, i thiu nin H Ch Minh, gip thanh ninv hi vin tr thnh on vin. 22. BI 3: PHN U TR THNH NGI ON VIN1.Ti sau nn phn u tr thnh ngion vin?2. Phn u nh th no tr thnh ngion vin?3. Nu ng vo hng ng ca on, cn lmg xng ng l ngi on vin ThanhNin Cng Sn H Ch Minh ? 23. BI 3: PHN U TR THNH NGI ON VIN1. Ti sau nn phn u tr thnh ngion vin?Mi ngi chng ta nht l tui tr ai cng munsinh hot trong mt t chc, c c mt mi trngph hp c cng hin v trng thnh, onThanh Nin Cng Sn H Ch Minh chnh l t chc vmi trng thun li tui tr chng ta cng hin vtrng thnh nhanh chng. 24. BI 3: PHN U TR THNH NGI ON VIN 1. Ti sau nn phn u tr thnh ngi on vin? Bi v Vo on bn s sng trong mt mi trng onkt, thn i, trong mi ngi c chia s tm t,tnh cm,nguyn vng, gip nhau gii quyt vng mctrong cuc sng hng ngy. Vo on bn s thy mnh ln ln, bn s l ngibn tt ca mi thanh nin, c cc em thiu nhi yumn. 25. BI 3: PHN U TR THNH NGI ON VIN2. Phn u nh th no tr thnh ngi on vin? Phn u tr thnh ngi on vin CngSn H Ch Minh, trc ht bn phi phn u trthnh ngi cng dn tt, sng, lm vic theo hinphp v php lut;v l ngi hc sinh ngoan tch cc hc tp v tuyt i khng vi phm ni qui nh trng. 26. BI 3: PHN U TR THNHNGI ON VIN2. Phn u nh th no tr thnhngi on vin?- Tch cc hc tp, rn luyn nng cao trnh v mi mt, on kt tt vi tp th lp,tham gia nhit tnh cc phong tro hc tpcng nh vui chi ca tp th lp.- Trung thnh vi t quc, sn sng lm v lmtt nhim v xy dng v bo v t quc. 27. BI 3: PHN U TRTHNH NGI ON VIN3. Nu ng vo hng ng ca on, cn lm g xng ng l ngi on vin Thanh Nin Cng SnH Ch Minh ?- Tip tc c gng hc tp tt hn na xng ng lngi on vin.- Tch cc tham gia cc hot ng ca lp, ca trngv cc hot ng ca x hi.- C gng gip , quan tm bn b, to iu kin gip cc bn vo on. 28. - Chp hnh tt nhng quy nh ca on, cgng hon thnh nhng ch tiu ra.Xydng con ngi mi o c tt, chnh chntrong mi cch ng x vi bn b, ngi thnv mi ngi trong x hi. 29. BI THU HOCHLP TM HIU ON KHA I NM HC 2012 - 2013 30. CU HICu 1: Anh ch hy nu quyn hn v nhim vCa on vin l nh th no ?Cu 2: Anh ch phn u nh th no trthnh on vin ?Cu 3: Nu ng vo hng ng ca on anhch s lm g xng ng l ngi on vinThanh Nin Cng Sn H Ch Minh ? 31. CCH GHI S ON VINTrang 10, 11 v 12NGI XIN VO ON T GII THIU-H v tn ang dng:( Ghi y h & tn vit ch IN HOA) - H v tn khai sinh:( Ghi y h & tn vit ch IN HOA) - Sinh ngy: ( Ghi y ngy - thng - nm ) - Qu qun: ( Ghi qu mnh X-Huyn -Tnh ) Vd: X Qui An huyn Vng Lim tnh VnhLong - Ni hin nay: ( Ghi y a ch nh )Vd: p 1 x Trung Ngi - huyn Vng Lim tnh Vnh Long 32. -Dn tc: kinh Tn gio ( nu c th ghi rakhng c ghi " khng " ) - Thnh phn gia nh: Hc sinh - Ngh nghip bn thn: Hc sinh - Trnh : 10/12 + Vn ha: / + Chuyn mn, nghip v: / + L lun chnh tr: / - Ngoi ng:( Ghi nhng bng ngoi ng t c nh bng A, B khng c th chatrng ) - Tnh hnh sc khe: Tt - i nc ngoi no, l do: ( c th ghi ra"khng" cha trng ) 33. -Quan h gia nh, x hi: Tt + B m ( h & tn vit IN HOA,tui, hin nay lm g, u ) ( Ghi y thng tin v b m ) Vd: Cha: Trn Vn A ; ngh nghip: Lmrung, hin ti c ng cng gia nh. + V hoc chng, cc con ( Chatrng) + Anh ch em rut ( h tn, tui, hinnay lm g, u ) ( Ghi y thng tin H Tn; Nmsinh ) 34. - Bn thn: + Qu trnh cng tc T nm 2003 2008, hc cp I, ti trng .....( ghi tn trng ); Huyn...... T nm 2008 2012, hc cp II, ti trng .............( ghi tn trng ); Huyn..... Nm 2012 - 2013, hc cp III, ti trng THPT Nguyn Hiu T, Huyn Vng Lim.+Khen thng ( ghi ra nu c ) + K Lut: Tt + Nng khiu ( ghi ra ) + S trng ( ghi ra) 35. Ngy 03 thng 12 nm 2012 (K, ghi r hv tn)BCH Chi on thm tra v xc nhn Ngy 05 thng 12 nm 2012 TM. BCH CHI ON B th(cha trng) 36. Trang 13, 14 CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc Lp - T Do - Hnh Phc Vng Lim, ngy 10 thng 12 nm2012 N XIN VO ON 37. Knh gi: BCH Chi on(ghi lp ang hc). Ban chp hnh on c s trng THPT Nguyn Hiu T. Ti tn: ( ghi y h & tn vit IN HOA) Sinh ngy: ........thng.........nm. Sau mt thi gian tm hiu v on vnghin cu iu l on TNCS H ChMinh, ti nhn thy: 38. - on l mt t chc chnh tr - x hi ca thanh nin Vit Nam do ng cng sn Vit Nam v Ch tch H Ch Minh sng lp v rn luyn. on l nim tin, l nim t ho ca thanh nin. on o to ra nhng on vin thanh nin u t, on l cnh tay phi v cng l lc lng k tc ng tin cy nht ca ng. 39. -Vo on ti s c sng trong mi trngtin tin, ti s tm thy s ch dn, to iukin ti thc hin c m, hoi bo chnhng ca mnh. l mi trng gip ti hctp, rn luyn, gp sc xy dng t nc giumnh, gia nh hnh phc. - Vo on ti s thy mnh ln ln, ti s lngi bn tt ca mi thanh nin cc em thiunhi yu mn. - Bn thn ti lun c ch hng khng ngngphn u vn ln.Ngi lm n (K, ghi r h v tn) 40. Trang 15 ON TNCS H CH MINH BCH TRNG NGUYN HIU T ***Vng Lim, ngy 22 thng 12 nm 2012 S:QKNVNGH QUYT (V/v chun y kt np on vin) Cn c iu 1, chng 1 iu l on TNCS H ChMinh; Xt ngh v bin bn hi ngh kt np on vin caChi on (ghi lp ang hc), ngy 15 thng 12nm 2012 Xt n xin vo on ca anh (ch):Vit tn H vtn mnh bng ch IN HOA 41. QUYT NGHiu 1: Chun y kt np anh (ch):H v tnmnhVo on TNCS H Ch Minh.iu 2: Ban Chp hnh Chi on:(ghi lp ang hc)c trch nhim t chc l kt np on vincho anh (ch): ghi tniu 3: Chi on v ng ch cphn cng gii thiu c trch nhim tiptc bi dng, gip ng ch:Ghi tnmnnhon thnh nhim v ca ngi on vinon TNCS H Ch Minh