of 83 /83
Tallinna Ülikool Informaatika osakond Lõputööde juhendamiskeskkonna kontseptuaalne disain Magistritöö Hillar Põldmaa Juhendaja: Hans Põldoja Autor: .........................“ jaanuar 2008.a. Juhendaja: .........................“ jaanuar 2008.a. Osakonnajuhataja .........................“ jaanuar 2008.a. Tallinn 2008

Lõputööde juhendamiskeskkonna kontseptuaalne disain · tööandja Windows põhist sülearvutit. 2 Käesoleva magistritöö kirjutamise käigus tekkis juhendajal ja juhendataval

 • Author
  vanthu

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lõputööde juhendamiskeskkonna kontseptuaalne disain · tööandja Windows põhist sülearvutit....

 • Tallinna likool

  Informaatika osakond

  Lputde

  juhendamiskeskkonna

  kontseptuaalne disain

  Magistrit

  Hillar Pldmaa

  Juhendaja: Hans Pldoja

  Autor: ......................... jaanuar 2008.a.

  Juhendaja: ......................... jaanuar 2008.a.

  Osakonnajuhataja ......................... jaanuar 2008.a.

  Tallinn 2008

 • Sisukord

  Sissejuhatus.................................................................................................................................6

  1. Hetkeolukorra anals TL informaatika osakonnas.......................................................... 10

  1.1. Uurimistle TL ppekorralduseeskirja ja Informaatikaosakonna poolt esitatavad

  nuded.................................................................................................................................. 10

  1.2. Juhendajate ksitlus.......................................................................................................10

  2. Kirjanduse ja olemasolevate rakenduste anals..................................................................15

  2.1. lipilast valmimise etapid.......................................................................................15

  2.2. Tekstittluse vahendid ja vormingud.......................................................................... 16

  2.2.1. Microsoft Word..................................................................................................... 16

  2.2.2. Open Document.....................................................................................................17

  2.2.3. Rich Text Format...................................................................................................17

  2.2.4. Staatiline HTML....................................................................................................18

  2.3. E-ppe keskkonnad ...................................................................................................... 19

  2.4. E-portfooliod................................................................................................................. 20

  2.4.1. E-portfoolio rakendus Elgg................................................................................... 22

  2.5. Personaalsed pikeskkonnad.........................................................................................23

  2.6. Sotsiaalne tarkvara........................................................................................................ 25

  2

 • 2.6.1. Folksonoomia ....................................................................................................... 26

  2.6.2. RSS vood ja agregeerimine................................................................................... 26

  2.6.3. Kiirsuhtlustarkvara................................................................................................ 28

  2.6.4. Veebipevikud....................................................................................................... 30

  2.6.5. Wikid..................................................................................................................... 31

  2.6.6. Reaalajalised hist tekstiredaktorid................................................................... 33

  2.6.7. Multimeedia esitlemine......................................................................................... 36

  2.6.8. hisjrjehoidjad ....................................................................................................38

  2.6.9. Viidete haldamine..................................................................................................39

  2.6.10. Raamatukogud..................................................................................................... 40

  2.6.11. Sotsiaalse vrgustiku otsimootorid .....................................................................41

  2.6.12. Mttekaardid ja mistekaardid............................................................................ 42

  3. Lputde juhendamiskeskkonna kontseptuaalne disain ja evalvatsioon............................ 44

  3.1. Erialaseminar.................................................................................................................44

  3.2. Esimene disainisessioon juhendajatega.........................................................................46

  3.3. Tasemetde teemade andmebaas.................................................................................47

  3.4. Teine disainisessioon juhendajatega............................................................................. 49

  3.5. Jreldused disainisessioonidest..................................................................................... 49

  3.5.1. lipilaste poolt esitatud nuded.......................................................................... 49

  3

 • 3.5.2. ppejudude poolt esitatud nuded...................................................................... 49

  4. Juhendamiskeskkonna kontseptsioon................................................................................... 51

  4.1. Uurimistde teemade andmebaas................................................................................51

  4.2. Uurimist kirjutamine................................................................................................. 52

  4.2.1. variant A................................................................................................................ 53

  4.2.2. Variant B................................................................................................................53

  4.2.3. Variant C................................................................................................................54

  4.3. T avaldamine............................................................................................................. 54

  Kokkuvte.................................................................................................................................55

  Kasutatud kirjanduse loetelu.....................................................................................................56

  Summary................................................................................................................................... 58

  Lisa nr 1 lipilaste ja ppejudude suhe..............................................................................59

  Lisa nr 2: ksitlusleht lipilastde juhendamisel kasutatavad vahendid...........................60

  Lisa nr 3 Ksitluse tulemused................................................................................................64

  Lisa nr 4 Erialaseminaril kasutatud esitlus............................................................................ 68

  Lisa nr 5 - Drupal lhike kasutus- ja testimis-juhend............................................................... 71

  Kontseptsioon.......................................................................................................................71

  Kasutajakonto.......................................................................................................................71

  Teksti lisamine..................................................................................................................... 72

  4

 • Postitatava lehe vormindus...................................................................................................73

  Testimine.............................................................................................................................. 74

  Lisa nr 6 Esimene disainisessioon, lugu 1 Drupal (veebipevik ja raamat)........................75

  Lisa nr 7 Esimene disainisessioon, lugu 2 veebipevik (wordpress), wiki (meediawiki)

  ning linkide haldus (del.icio.us)................................................................................................76

  Lisa nr 8 Teine disainisessioon, esimene lugu teema valimine ja esmane uurimine..........78

  Lisa nr 9 Teine disainisessioon, teine lugu t koostamine veebiphiste vahendite abil

  (informatsiooni kogumine ja hindamine, fookuskoha formuleerimine, t kirjutamine ja lplik

  viimistlemine)........................................................................................................................... 80

  Lisa nr 10 Teine disainisessioon, kolmas lugu t koostamine tlauarakenduste abil

  (informatsiooni kogumine ja hindamine, fookuskoha formuleerimine, t kirjutamine ja lplik

  viimistlemine)........................................................................................................................... 82

  5

 • Sissejuhatus

  Kesolev t sai alguse probleemist, et heade juhendajate leidmine on

  jrjest raskem, kuna nad on enamasti kinni teiste tdega, samuti pole

  sageli neil ka juhendamist vastu huvi, kuna see pole sageli tasustatav.

  Lisaks sellele on viimase viie aastaga ka lipilaste arv he ppeju kohta

  kahekordistunud (vt lisa 1). Samadele probleemidele on viidanud ka

  mningad teised autorid. Juhul, kui juhendaja on siiski nus oma aega

  juhendatavate jaoks phendama, siis selgub, et see aeg ei pruugi sobida

  juhendatava ajagraafikusse, kuna vanemate kursuste lipilased kivad

  enamasti tl (Uuringukeskus Klaster, 2006). Sageli juhtub nii, et

  juhendajal ja juhendataval on kll hiselt vaba aega, kuid nende

  kokkusaamine on raskendatud, kuna nad viibivad maailma erinevates

  punktides ning seetttu tekivad probleemid juhendaja ja juhendatava

  vahelises suhtlemises.

  Kesoleval ajal on tavaks saanud, et juhendatav ja juhendaja suhtlevad

  omavahel e-posti vahendusel ning uurimist kirjutamine ja selle

  juhendamine toimub philiselt tekstiredaktorit (MS Word, OpenOffice

  Writer vms.) kasutades.

  Kirjeldatud olukorra positiivseks kljeks on kindlasti see, et eeldusel, et

  tekstiredaktori ja e-posti kasutamine on selged, on nende kasutamine

  lihtne. Kasutamise lihtsus thendab siinjuures ka nuetele vastava

  kujundamise tegemist. Samuti ei nua selline lahendus mingi eritarkvara

  olemasolu vi millegi tiendavat installeerimist. Positiivse omadusena

  vib vlja tuua kindlasti ka vimaluse teha td ilma internetihenduseta

  (niteks reisil olles).

  Kirjeldatud olukorra negatiivseteks klgedeks on kindlasti see, et juhul,

  kui td kirjutatakse vaheldumisi mitmes arvutis, siis tekib probleem

  failide snkroniseerimisega1. Samuti on taolise edasi-tagasi saatmise

  1 Kesoleva magistrit kirjutamisel osutus vajalikuks kasutada kordamda kodust Linux phist lauaarvutit ja

  6

 • negatiivseteks kljeks see, et faili edasi-tagasi saatmise puhul vib

  tekkida probleeme failide vormingute, vorminduse ning kooditabelitega2.

  Olukorda leevendab natuke universaalsema RTF vormingu kasutamine,

  kuid standardi jrgi ei vimalda see piltide sisestamist. Teine vimalus

  oleks kasutada Open Document standardile vastavat vormingut, kuid seda

  ei toeta vga laialdaselt kasutatav MS Office koosseisu kuuluv

  tekstiredaktor.

  Kuna praegu kasutataval lahendused on vgagi seotud konkreetsete

  operatsioonissteemide ja/vi programmidega, mida kigil ei pruugi olla

  vimalus hankida, siis soovib kesoleva t autor vlja pakkuda

  universaalsemaid lahendusi, mis kergendaksid ja kiirendaksid

  juhendamise protsessi.

  Kesoleva t lhtekohaks on see, et seoses interneti levikuga on paljud

  eluvaldkonnad ja nendega seonduvad toimingud kolinud internetti. Vga

  hea sellekohane nide on peviku pidamine kui paarkmmend aastat

  tagasi oli pevik paberkandjal ja seda peeti sgavalt isiklikuks asjaks ning

  hoiti ka sellele vastavalt, siis praegusel ajal leiab jrjest suuremat

  populaarsust veebipeviku (weblog) pidamine, mida enamasti

  demonstreeritakse avalikult kigile. Teine hea nide teadmuse

  salvestamise kohana on veebientsklopeedia (Wikipedia). Selliseid

  tnapevaseid veebiphiseid rakendusi nimetatakse ka sotsiaalse

  tarkvara rakendusteks. Kolmanda nitena viks vlja tuua likoolide e-

  ppe kursused selleks spetsiaalselt loodud e-ppe keskkondades. Kikide

  nende rakenduste kitamiseks tarvilik tarkvara on muutunud suhteliselt

  igapevaseks ning neid leiab nii tasulisi, kui ka vabavaralisi versioone.

  Samuti on olemas veebiserverid, kus selliseid keskkondi pakutakse

  tasuta.

  tandja Windows phist slearvutit.

  2 Kesoleva magistrit kirjutamise kigus tekkis juhendajal ja juhendataval justnimelt selline probleem, kuna

  juhendaja kasutas Mac platvormi ning juhendatav vaheldumisi Windows ja Linux platvorme. Mingit lihtsat ja

  hsti toimivat lahendust leida ei nnestunudki.

  7

 • Lhtuvalt eeltoodust on kesoleva t autor arvamusel, et hetkel toimiva

  juhendamise puuduseid ja probleeme on vimalik vltida lihtsalt

  kasutatavad ja hallatavad veebiphised vahendid, niteks veebipevikud,

  mille abil oleks vimalik sellist juhendamist lbi viia. Tulenevalt eelnevast

  pstitati ka kesoleva t eesmrk ttada vlja kontseptuaalne disain

  Tallinna likooli Informaatika osakonna tasemetde

  juhendamiskeskkonnale, mis hendaks traditsiooniliste vahendite ja

  sotsiaalse tarkvara rakenduste kasutamise.

  T eesmrgi saavutamiseks jagati see jrgmisteks alamlesanneteks:

  Uurida ja analsida kirjanduse ja ksitluse phjal, milline on

  hetkeolukord Tallinna likooli Informaatika osakonnas;

  Uurida ja analsida ksitluse, kirjanduse ning veebiallikate phjal,

  millised sotsiaalse tarkvara rakendused sobivad kasutamiseks

  lputde juhendamise kigus;

  Viia ankeetksimustiku abil lbi uurimus eesmrgiga selgitada,

  milliseid vahendeid hetkel juhendamise kigus kasutatakse;

  Koostada saadud tulemuste phjal juhendamise keskkonna

  kontseptuaalne disain, mis arvestab erinevate kasutajate

  vajadustega;

  viia lbi juhendamise keskkonna evalvatsioon.

  T esimeses peatkis vaadeldakse seda, milline on hetkeolukord Tallina

  likooli Informaatika osakonnas

  T teises peatkis analsitakse millistest osadest uurimist koosneb

  aga samuti ka seda milliseid uuringuid ja arendusi on maailmas

  sisuhaldusssteemide, wikide, veebipevikute ja muude taoliste

  rakenduste osas tehtud. Samuti vaadeldakse seda kuidas, need

  olemasolevad sisuhaldusssteemid sobituvad spetsiifiliste juhendamise

  vajadustega ning kuidas oleks neid vimalik ra kasutada

  juhendamiskeskkonna loomisel.

  T kolmandas peatkis valitakse vaadeldud tarkvarade hulgast vlja

  8

 • mned vajadustele paremini vastavad tasuta programmid ja

  veebiteenused, koostatakse neist komplektid ning testitakse neid

  fookusgruppide (reaalsete kasutajate) peal. Samuti uuritakse kasutajate

  poolset tagasisidet ning sellest tagasisidest tulenevaid muudatuste

  ettepanekuid.

  Uurimist tulemusena pakutakse t neljandas osas vlja

  juhendamiskeskkonna vimalik kontseptuaalne disain sotsiaalse tarkvara

  rakenduste baasil.

  Kontseptuaalse disaini vljattamisel kasutatakse raamatus Usability

  for the Web (Brinck, Gergle, Wood, 2002) vlja pakutud agiilset

  iteratiivset tsklit.

  Sellise tkorralduse phirhk on suhtlusel. Arendusprotsessidesse

  kaasatakse kik tarkvara loomisega seotud osapooled: programmeerijad,

  projektijuhid, tellijad, lppkasutajad. Kesoleva uurimist raames on

  lppkasutajateks juhendajad ja juhendatavad ehk fookusgrupid.

  Meetod ise toimib nii, et rakendusest vi tema prototbist tehakse mingi

  vike osa valmis ning kohe testitakse (evalvatsioon) ja vaadatakse kas

  ollakse igel teel. Pidevalt suheldes on vimalik tulemused ktte kiiremini

  ja htlasi on vimalik oma eesmrke pidevalt tpsustada. Suhtlemised

  toimuvad disainisessioonides fookusgruppidega.

  9

 • 1. Hetkeolukorra anals TL informaatika

  osakonnas

  Kesoleva uurimist esimese osa eesmrgiks on uurida millised on

  Tallinna likoolis uurimistdele esitatavad nuded aga samuti vaadelda,

  millised tarkvarad on hetkel juhendamise kigus kasutusel.

  1.1. Uurimistle TL ppekorralduseeskirja ja

  Informaatikaosakonna poolt esitatavad nuded

  Tallinna likooli ppekorralduseeskiri (TL, 2007) stestab, et nuded

  lputle kehtestab teaduskonna nukogu. TL informaatika osakonna

  poolt on lput osas kehtestatud jrgmised nuded (TL Informaatika,

  2006) teevad kohustuslikuks jrgmised osad: tiitelleht, sisukord,

  sissejuhatus, t phiosa, kokkuvte, kasutatud kirjanduse loetelu,

  vrkeelne resmee ning vajadusel ka lisad.

  Oluline on siinjuures mrkida, et kasutatud kirjanduse loetelu peab olema

  vormistatud APA standardile3 vastavas vormingus.

  Uurimustle esitatavad nuded annavad ette t lesehituse, kuid ei

  anna vastust ksimusele, millistest osadest koosneb t kirjutamise

  protsess ning milliseid vahendeid kesoleval ajal sealjuures kasutatakse.

  1.2. Juhendajate ksitlus

  Uurimaks, milliseid vahendeid kasutatakse kesoleval ajal nende

  protsesside kigus, otsustati korraldada vastav ksitlus. Ksitluseks

  koostati lihtne veebiphine ksimustik, kus pakuti kesoleva t kirjutaja

  arvates enamkasutatavad vahendid, kuid samas jeti ka vimalus vastaja

  poolt erinevaid programme vlja pakkuda. Ksimustiku vastused anti ette

  kuuepallisel (0-5) Likerti skaalal, kuna kesoleva t autori arvates

  3 http://apastyle.apa.org/

  10

  http://apastyle.apa.org/
 • vimaldab see kige paremini hinnata pakutud vahendi reaalset

  kasutatavust juhendamise protsessis.

  Valimi aluseks veti juhendajate nimekiri kes on juhendanud mnda

  kaitstud magistritd, bakalaureusetd vi seminaritd alates 2006 a.

  Sellele lisati juhendajad, kellel veel ei ole kaitstud td ette nidata, kuid

  tegelevad hetkel aktiivselt mne t juhendamisega. Kokku pandud

  nimekirjast jeti vlja inimesed, kes ldiselt juhendamisega ei tegele ning

  juhendasid mingit hekordset projekti. Nii saadi ksitletavaid kokku 18,

  kellele kigile saadeti link ksimustikule e-posti aadressile. Antud

  ksimustikule vastasid kaheksa inimest.

  Ksimustikud olid vahendid jaotatud lipilast kirjutamisel toimuvate

  tegevuste jrgi kategooriatesse. Siinjuures tuleb arvestada, et mnda

  tegevust, niteks suhtlemist, tehakse lbi kogu juhendamise protsessi.

  Samas, kui mnda teist tegevust vidakse teha ainult hes konkreetses

  faasis. Konkreetselt vljapakutud vahendid on kesoleva t autori

  arvates enamlevinud. Samas, kui vahendite hulk vis olla vga suur,

  niteks RSS voo lugejate puhul, siis pakuti vlja ainult ldine nimetus.

  Kasutatud ksitlusleht on kesoleva t lisas nr 2.

  Suhtlemisvahendite all pakuti vlja jrgnevad vahendid: otsene

  suhtlemine, e-post, telefon, Skype4, MSN, Google Talk5, IRC, RSS/Atom

  lugeja. Siin on otsene suhtlemine ja Skype konkreetsed vahendid. Samas

  saab teisi meetodeid kasutada mitmete erinevate programmide abil.

  Ksitluse tulemusena selgus, et thtsaimateks vahenditeks peetakse

  otsest suhtlemist ja e-posti, neile jrgnevad telefon ja MSN. Samas vib

  theldada, et juhendajad, kes kasutavad RSS/Atom vahendit, peavad seda

  limalt oluliseks.

  Tekstittluse vahendite all pakuti vlja jrgnevad vahendid Microsoft

  4 http://www.skype.com

  5 http://www.google.com/talk/

  11

  http://www.google.com/talk/http://www.skype.com/
 • Word6, OpenOffice.org Writer7, Pages8, Nisus Writer9, NeoOffice10, Google

  Docs11. Neist ainult kaks, OOo Writer ja Google Docs, ei ole seotud kindla

  platvormiga. Antud juhul andis ksitlus etteaimatava tulemuse MS

  Word edestas livimsalt kiki teisi, kusjuures teisi peaaegu ei kasutata.

  Samas vrib mrkimist, et kaks vastajat ei kasutata ldse MS Wordi,

  vaid teisi vahendeid. Samuti tuleks lisada, et kasutamist leiab ka

  veebiphine Google Docs.

  Tabelarvutuse vahendite all pakuti vlja kolm vahendit Microsoft

  Excel12, OpenOffice.org Calc13 ning Gnumeric14. Ksitluse tulemus nitab,

  et tabelarvutust vajatakse juhendamise juures suhteliselt vhe ning juhul,

  kui seda kasutatakse, siis on eelistatud Microsofti platvormil olev Excel.

  Esitlusgraafika vahendite kohta kiva ksimuse juures pakuti samuti

  kolme vahendit Microsoft PowerPoint15, OpenOffice.org Impress16 ja

  Keynote17. Samuti nagu tabelarvutuse puhul, oli ka siin nha, et esitlusi

  kasutatakse juhendamise protsessis vhe ning juhul, kui mnda neist

  kasutatakse, siis eelis seisundis on Microsofti platvorm.

  Ksimus joonised ja diagrammid pidi andma vastuse, milliseid

  vahendeid kasutatakse tasemetetdes olevate piltide ning diagrammide

  kujundamiseks. Siin pakuti vlja sna mitmeid erinevaid pildittluse

  6 http://www.microsoft.com/word/

  7 http://www.openoffice.org/product/writer.html

  8 http://www.apple.com/iwork/pages/

  9 http://www.nisus.com/ 10 http://www.neooffice.org/ 11 http://docs.google.com/ 12 http://office.microsoft.com/en-us/excel/default.aspx

  13 http://www.openoffice.org/product/calc.html

  14 http://www.gnome.org/projects/gnumeric/

  15 http://www.microsoft.com/powerpoint/

  16 http://www.openoffice.org/product/impress.html

  17 http://www.apple.com/iwork/keynote/

  12

  http://www.apple.com/iwork/keynote/http://www.openoffice.org/product/impress.htmlhttp://www.microsoft.com/powerpoint/http://www.gnome.org/projects/gnumeric/http://www.openoffice.org/product/calc.htmlhttp://office.microsoft.com/en-us/excel/default.aspxhttp://docs.google.com/http://www.neooffice.org/http://www.nisus.com/http://www.apple.com/iwork/pages/http://www.openoffice.org/product/writer.htmlhttp://www.microsoft.com/word/
 • vahendeid (Microsoft Paint18, Adobe Photoshop19, GIMP20) aga samuti

  vektorvormingus piltide joonistusvahendeid (OpenOffice Draw21, Corel

  Draw22, Inkscape23). Samuti pakuti siin vlja ks skeemide ja

  diagrammide joonistamise programm (Dia24). Antud ksimuse vastused

  osutusid rmiselt huvitavaks. Nimelt vib nendest esmapilgul jreldada,

  et tasemetetdes kasutatakse illustratsioone vga vhe, kuna kikide

  vlja pakutud vahendite kasutamise sagedus jb oluliselt alla keskmise.

  Kuna tegelikkuses on tasemetdes siiski ka illustratsioone, siis vib

  arvata, et juhendajad lihtsalt ei tea, millega need tekitatud on.

  Statistika ttluse vahendite all pakuti samuti kolme vahendit SPSS25,

  PC-Axis26 ja R-Project27. Nagu kesoleva t autor eeldas, kasutatakse

  infotehnoloogia alastest tasemetdes statistika ttlemiseks meldud

  vahendeid vhe. Kuid juhendajate vastustest vib jreldada, et juhul, kui

  seda kasutatakse, siis eelistatakse SPSS-i.

  Mistekaartide ksimuse juures oleks kahtlemata vinud oluliselt pikema

  nimekirja vlja pakkuda, kuid kesoleva t autor otsustas valida kaks

  enamlevinumat FreeMind28 ning CmapTools29 ja lootis, et tagasisidest

  saab ta oluliselt pikema nimekirja. Selles osas oli ksitluse tulemus

  tielikuks llatuseks. Selgus, et kumbagi vahendit ei kasutata ldse ning

  ka tagasiside seas anti ainult ks nimi Curio30.

  18 http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-

  us/mspaint_overview.mspx?mfr=true

  19 http://www.adobe.com/products/photoshop/index.html

  20 http://www.gimp.org/

  21 http://www.openoffice.org/product/draw.html

  22 http://www.corel.com/

  23 http://www.inkscape.org/

  24 http://www.gnome.org/projects/dia/ ja http://dia-installer.sourceforge.net/

  25 http://www.spss.com/

  26 http://www.pc-axis.scb.se/

  27 http://www.r-project.org/

  28 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

  29 http://cmap.ihmc.us/

  30 http://www.zengobi.com/products/curio/

  13

  http://www.zengobi.com/products/curio/http://cmap.ihmc.us/http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Pagehttp://www.r-project.org/http://www.pc-axis.scb.se/http://www.spss.com/http://dia-installer.sourceforge.net/http://www.gnome.org/projects/dia/http://www.inkscape.org/http://www.corel.com/http://www.openoffice.org/product/draw.htmlhttp://www.gimp.org/http://www.adobe.com/products/photoshop/index.htmlhttp://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/mspaint_overview.mspx?mfr=truehttp://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/mspaint_overview.mspx?mfr=true
 • Viidete jagamine ja haldamise puhul pakuti vlja kaks veebiphist

  vahendit (del.icio.us31 ja CiteULike32) ning ks Mac platvormi tarkvara

  (Sente33). Siin osutus populaarseimaks del.icio.us, mida nimetati olulisena

  kahel juhul. Teised vahendid olid vhemolulised, samuti ei pakutud htegi

  vahendit lisaks. Sellest tegi kesoleva t kirjutaja jrelduse, et viiteid

  jagatakse philiselt e-posti teel ning neid hallatakse tekstiredaktori poolt

  pakutavate vahenditega.

  Kokkuvtteks vib elda, et nagu kesoleva t autor sissejuhatuses

  arvas, on juhendamisel kasutuses enamasti MS Word ja e-post

  lahendused. Samas saadi kasutajate poolse tagasisidena teada, et mnel

  juhul on kasutusel veebipevikud. Kahetsusega tuleb nentida, et

  praktiliselt tiesti kasutamata on mistekaardi rakenduste poolt

  pakutavad vimalused. Samuti ei leia olulist kasutamist viidetehalduse

  vimalused. Ksitluse tulemused on kesoleva t lisas nr 3, samas tahab

  kesoleva t autor mrkida, et ksitluse tulemustest on eemaldatud

  nimed ning kommentaarid, mis vivad viidata vastaja isikule.

  Tulenevalt sellest ksitlusest, oleks siinkohal mttekas vaadelda millistest

  osadest uurimist kirjutamine koosneb aga samuti ka seda, millised

  tarkvara rakendused ldse on olemas ning mil viisil oleks neid vimalik

  juhendamise protsessis tarbida.

  31 http://del.icio.us/

  32 http://www.citeulike.org/

  33 http://www.thirdstreetsoftware.com/

  14

  http://www.thirdstreetsoftware.com/http://www.citeulike.org/http://del.icio.us/
 • 2. Kirjanduse ja olemasolevate rakenduste

  anals

  Kesoleva peatki eesmrgiks on uurida uurimist kirjutamise protsessi.

  Samuti on eesmrgiks uurida olemasolevate rakenduste vimalusi

  juhendaja ja juhendatava vahelises interaktsioonis, samuti vaadeldakse

  seda, kas kusagil maailmas on midagi samalaadset juba valmis tehtud.

  2.1. lipilast valmimise etapid

  Bergeni likoolis tehtud uuringud nitavad, et kikide lipilastde

  valmimise vib jaotada jrgmisteks faasideks:

  teema valimine

  esmane uurimine

  eesmrgi formuleerimine

  informatsiooni kogumine ja hindamine

  t kirjutamine

  t kaitsmine

  t avaldamine

  Sarnast jaotust kasutavad ka Kavli ja Mikki (Kavli & Mikki, 2006) oma

  artiklis, kuid erinevalt Kavlist ja Mikkist on kesoleva t autori kogemus

  selline, et teema valimine ja esmane uurimine tsklina, kusjuures see

  tskkel kordub nii kaua, kuni lipilane on leidnud endale sobiva teema.

  Graafiliselt, UML diagrammina neb see protsess vlja nii, nagu on

  kujutatud joonisel 1.

  15

 • 2.2. Tekstittluse vahendid ja vormingud

  Nagu eelnevas peatkis kirjeldatud ksitlusest nhtus, olid kige

  populaarsemad erinevad tlaua tekstittluse vahendid. Kige

  populaarsem neist oli Microsoft Word. Samas, nagu sissejuhatuses

  mainitud, on nendega piisavalt probleeme, eelkige just nende

  failivormingutega. Vaatleme neid siinkohal veidi lhemalt.

  2.2.1. Microsoft Word

  MS Word failivorminguks on doc. Ehkki tegemist on kige laiemalt

  16

  Illustratsioon 1: uurimist valmimise UML skeem

 • levinud failivorminguga, samuti oskavad seda avada ja salvestada

  kolmanda osapoole tarkvarad, samas tuleb mrkida, et tegemist ei ole

  avatud standardiga ning seetttu ei toimi selline funktsionaalsus alati

  korrektselt. Samuti ei ole see vorming sobiv pikemaajaliseks

  silitamiseks, kuna iga uus MS Word versioon ksitleb seda vormingut

  veidi erinevalt ning ei ole eelneva versiooniga hilduv.

  2.2.2. Open Document

  OpenOffice.org pakub vimalust salvestada Open Document vormingusse.

  Open Document vorming on avatud ja kehtestatud ISO standardina ning

  on seega dokumentide pikemaajaliseks silitamiseks palju parem. Samuti

  soovitavad seda vormingut Eesti Koosvime raamistik (RISO Koosvime

  raamistik, 2005) ning European Interoperability Framework (viide).

  Samas tuleb mrkida, et hoolimata soovitustest, on see vorming veel vhe

  levinud, samuti tuleb mrkida, et kige laiemalt levinud MS Word seda

  hetkel veel avada ei oska.

  2.2.3. Rich Text Format

  Kik tekstittluse tarkvarad oskavad avada ja salvestada Rich Text

  Format (RTF) vormingusse. Selle vormingu teiseks positiivseks

  omaduseks on see, et RTF on avatud standard. Samas tuleb thele panna,

  et, nagu nimigi tleb, tegemist on puhtalt teksti salvestamiseks meldud

  vorminguga. See thendab, et pilte ja skeeme see vorming salvestada ei

  vimalda. Lisaks tuleb mrkida, et ehkki MS Word lubab RTF dokumenti

  sisestada nii pilte kui ka defineerida kasutajapoolseid stiile, siis standardi

  kohaselt ei ole kumbki nendest lubatud ning Microsofti tarkvara rikub

  sellega standardit.

  17

 • 2.2.4. Staatiline HTML

  Paljud tekstittlusvahendid vimaldavad salvestada staatilisse HTML

  vormingusse. Siinjuures tahaks seda analsida isikliku kogemuse alusel

  veidi phjalikumalt.

  Mned aastad tagasi, bakalaureusetd kirjutades, kasutas kesoleva

  magistrit kirjutaja sellist lahendust, et kirjutas t tekstiredaktoris ning

  konverteeris ta siis tekstiredaktori vahenditega HTML-iks. Valminud

  HTML fail koos piltide, graafikute ja diagrammidega oli avalikult vljas

  TLU serveris oleval bakalaureuset kirjutaja kodulehel. Peale vajalike

  failide leslaadimist saadeti teade selle kohta juhendajale, kes siis saatis

  oma kommentaarid ja arvamused e-postiga tagasi. Selle lahenduse UML

  skeem on kujutatud illustratsioonil 2.

  Selle bakalaureuset kirjutamise raames kiirsuhtlusvahendeid ei olnud

  vajadust kasutada, kuna juhendajal ja juhendataval oli vimalus reaalselt

  kokku saada.

  18

  Illustratsioon 2: HTML lahenduse toimimise UML skeem

 • Lahenduse eelised:

  1. t oli suvalisel hetkel suvalisest internetihendusega arvutist

  loetav;

  2. puudus vajadus faili edasi-tagasi saata ning sellega koos langesid

  ra ka kik sellega kaasnevad probleemid vormingute ja

  vormistuse kokkusobimatus ning faili suuruse piirangud;

  3. kuna t viimane versioon oli avalikult netis, siis puudus vajadus

  selle snkroniseerimiseks erinevate arvutite vahel.

  Lahenduse puudused:

  1. juhendajapoolne kommenteerimine oli limalt ebamugav;

  2. puudus versioonikontroll ning erinevate versioonide heaegsel

  hoidmisel hakkas failide kogumaht letama TLU veebiserveris

  kasutajatele lubatud mahtu;

  3. vahel oli vajalik faili puhastada tekstiredaktori poolt tekitatavast

  lisavormindusest, kuna erinevad brauserid ja ka tekstiredaktorid

  said sellest erinevalt aru;

  4. Navigeerimine hes pikas dokumendis oli rmiselt ebamugav.

  Vastavalt eeltoodud analsile on nha, et selline lahendus ei rahulda

  kiki tasemet kirjutamise vajadusi.

  2.3. E-ppe keskkonnad

  Maailmas on vga suur hulk virtuaalseid ppekeskkondi (ingl. Virtual

  Learning Environment - VLE). Sageli kutsutakse neid ka pihaldus-

  ssteemideks (ingl. Learning Management System - LMS), samuti vib

  inglise keelses (mgi) kirjanduses kohata akronmi MLE, mis thendab

  Managed (Mediated) Learning Environment. Vastavalt Suurbritannias

  tegutseva JISC (Joint Information Systems Committee) nuetele

  (http://www.jisc.ac.uk/) on virtuaalse pikeskkonna philisteks osadeks:

  eluloo (CV) jagamine osadeks mida oleks vimalik les mrkida

  ning eraldi ksitleda ja hinnata;

  19

 • pilaste tegevuste ja saavutuste jlgimine nende elementide osas;

  online ppe toetamine, sealhulgas juurdeps pperessurssidele,

  hindamine ja suunamine;

  online tuutori tugi ja tugigrupi toetus;

  ldine suhtluskeskkond, sealhulgas e-post ja grupisuhtluse vahend;

  linkimine teiste ssteemidega nii siseselt kui ka vliselt;

  Viidatud allikas peab vga oluliseks ka seda, et hes e-ppe keskkonnas

  loodud sisu oleks vimalik kasutada ka teistes, vastupidisel juhul vib

  juhtuda, et sisu muutub konkreetse proprietaarse ssteemiga vga

  seotuks tekib nn lock in efekt, mistttu pole he ppekeskkonna jaoks

  loodud sisu olla kasutatav teistes ning mis vib vga paljudel juhtudel

  osutuda autorite ja arendajate jaoks negatiivseks stiimuliks. Tuntumateks

  veebiphisteks e-ppe keskkondadeks on tenoliselt WebCT (ndseks

  Blackboard omanduses), Blackboard34 ja Moodle35. Eesti kontekstis viks

  mrkida ka IVA e-ppe keskkonda.

  Kuigi veebiphistes e-ppe keskkondades on olemas philised

  juhendamiskeskkonna jaoks vajalikud elemendid, ei ole nad iseseisva t

  juhendamise kontekstis sobivad, kuna nende loogika on les ehitatud

  eelkige ppekursusega seotud tegevuste sooritamisele, lesannete

  lahendamisele ning materjalide eksponeerimisele.

  2.4. E-portfooliod

  Portfoolio miste on hariduse valdkonda kandunud kunstnike ja

  arhitektide maailmast. Oma alguprases kontekstis thendab portfoolio

  kunstniku enese koostatud esitlusmappi, mis sisaldab autori loomingu

  paremikku (Laanpere, Meeus, Looy, 2004). Selle esitluse eesmrk on

  ldjuhul veenda vaatajat kunstniku professionaalsuses ja tema t

  kvaliteetsuses. Teiste snadega portfoolio abil demonstreerib kunstnik,

  milleks ta vimeline on.

  34 http://www.blackboard.com/us/index.Bb

  35 http://moodle.org/

  20

  http://www.blackboard.com/us/index.Bb
 • Kui portfoolioid hakati rakendama krghariduses, lisandus neile muidki

  funktsioone. Lisaks esitlusfunktsioonile kasutatakse likoolides

  portfoolioid tihtilugu ka ppe- ja hindamisvahenditena. ldjuhul kujutab

  portfoolio krghariduse kontekstis mappi, mille abil lipilane peaks

  demonstreerima oma kompetentsusi ja ppimisvimet. Esitledes

  portfoolio abil seda, mida ja kuidas ta on ppinud, nitab lipilane,

  milleks ta vimeline on.

  Eristatakse kahte liiki portfoolioid sltuvalt sellest, kas nende peamine

  funktsioon on ppimise toetamine vi esitlus. Sellist portfooliot, mis

  keskendub ppimisele, nimetatakse ppimisportfoolioks (ingl. learning

  portfolio) ehk pimapiks. pimapile lhedane on ka arenguportfoolio,

  mille puhul ksitletav ajavahemik on tavaliselt pikem ja kasutusviisidki on

  erinevad (professionaalse arengu kirjeldamine seoses

  karjriplaneerimise, kutsealase tunnustuse taotlemise vi

  jrgutstmisega).

  Arenguportfoolio on mingil mral judnud juba ka personaliotsinguga

  tegelevatesse firmadesse. Vast kige tuntum on kigile vabalt

  kttesaadav CV-online tvahendusportaal. Erinevalt enamikest

  tvahendusportaalidest, pakub CV-online lisaks tavalisele curriculum

  vitae eksponeerimisele ka vimalust lisada sellele erinevate testide,

  niteks Tripod sobivustesti, tulemusi. Tenoliselt oleks firmade

  personaliosakondadel mttekas liikuda samas suunas. Seda enam, et

  praegune tseadusandlus vimaldab personaliarvestust pidada ka

  elektroonilisel kujul.

  Elukestva ppimise kontekstis ning selle ppimise juhtimises ettevttele

  vajalikus suunas peaks portfoolio, lisaks tavaprastele kannetele,

  kajastama ka kimasolevaid pinguid. See peaks sisaldama kiki pingute

  etappe, alates sobivate ppeainete valikutest, lpetades lbitud ainete

  nimekirjaga ning saavutatud tulemustega. Koos tavapraste kannetega,

  nagu niteks eelnevad tkogemused ja arenguvestluste tulemused,

  annab see sna tervikliku pildi inimese olemusest, vimetest ning

  21

 • tulevikuplaanidest.

  2.4.1. E-portfoolio rakendus Elgg

  ks tuntumaid e-portfoolio rakendusi on Elgg. Elgg on mrtsis 2004

  alustatud avatud lhtekoodiga projekt, mis on meldud eelkige

  akadeemilistele ringkondadele. Elgg on disainitud toetamaks sotsiaalsete

  vrgustike loomist ning vimaldab selle haldamist lhtuvalt kasutajate

  spetsiifilistest vajadustest.

  Kasutajad saavad selles keskkonnas luua oma digitaalse identiteedi ning

  seejrel suhelda teiste inimestega, teha nendega koostd ning jagada

  ressursse. Elgg jaoks kirjutatud lisamoodulid vimaldavad

  lisafunktsionaalsust niteks projektijuhtimist, mobiilset lehitsemist ning

  wikide kasutamist.

  Vaikeseadistustes Elgg vimalused on:

  22

  Illustratsioon 3: Brightoni likooli akadeemilise kommuuni esileht

 • veebipeviku pidamine;

  podcast;

  sildistamine;

  RSS voo vljastamine ja agregeerimine;

  juurdepsukontroll;

  alamkommuunide moodustamine ning neile hise veebipeviku

  pidamist.

  Elgg abil on vimalik les ehitada vga suuri sotsiaalseid vrke. Niteks

  Brightoni likooli Elgg-il baseeruvasse sotsiaalsesse vrgustikku kuulub

  le 33 tuhande kasutaja (illustratsioon 3).

  Mningate autorite arvates (Graham, 2007) on e-Portfooliod

  personaalsete pikeskkondade ehituskivideks, seega soovib kesoleva t

  autor jtkata personaalsete pikeskkondade tutvustamisega.

  2.5. Personaalsed pikeskkonnad

  Personaalsed pikeskkonnad on ssteemid, mis aitavad inimestel juhtida

  ja kontrollida oma ppimist. See sisaldab ppija jaoks jrgmisi vimalusi:

  mrata oma pieesmrgid,

  juhtida ppimist nii sisu kui ka protsess,

  suhelda ppimise kigus teistega

  ning seelbi saavutada soovitud tulemus.

  Personaalse pissteemi thtsaimaks kontseptsiooniks on formaalse ja

  mitteformaalse ppimise episoodide integreerimine hiseks kogemuseks

  lbi sotsiaalsete vrgustike, mis letavad institutsioonide piire ning

  kasutades vrguprotokolle hendumaks oma personaalse keskkonnaga,

  kusjuures see keskkond vib koosneda mitmest alamssteemist ning need

  ssteemid vivad olla nii tlaua- kui ka internetiphised (van Harmelen,

  2006).

  Termin personaalne pikeskkond (ingl. Prsonal Learning Environment)

  23

 • on snagi uus ning selle termini sisu esindab uuemaid alternatiivseid

  lhenemisi e-ppele, mis tulenevad varaste e-ppele orienteeritud

  ssteemide, nagu niteks Colloquia36 (esimene peer-to-peer pissteem)

  kasutamisel saadud kogemustest. Selline alternatiivne lhenemine on

  arendatud paralleelselt pihaldusssteemide kontseptsiooniga. Kesoleva

  magistrit autor sooviks siinkohal juhtida personaalsete pikeskkondade

  ja pihaldusssteemide erinevusele. Kui esimene keskendub eelkige

  ppijale, siis teine lheneb ppimisele institutsiooni- vi kursuse phiselt.

  Ajalooliselt loetakse personaalsete pikeskkondade algusajaks 2000

  aastat, kui Oleg Liber avaldas programmi nimega Colloquia

  suhtlushaldur. Colloquia toetab suhtlemisel ja tegevustel phinevat

  ppimist. Samuti vimaldab ta hallata informatsiooni inimeste,

  ressursside ning tegevuste kohta. Antud programmi puhul seab ppejud

  pilastele tegevused ning alamtegevused ning seob nende tegevustega

  inimesed ja ressursid. Selle keskkonna personaliseerimine on vga

  piiratud vimalik on ainult tegevuste ja alamtegevuste lisamine. Kige

  thtsam on siiski see, et esmakordselt kasutatakse sotsiaalsete vrgustike

  elemente kasutajad saavad oma spru kutsuda oma tdes-tegemistes-

  ppimistes osalema. Selline lhenemine implementeeriti esmakordselt

  Colloquia's, ehkki kontseptuaalsed phimtted tulenevad varasematest

  hariduse alastest uurimustest, nagu niteks Ivan Illich'i ppevahetuse ja -

  vrkude kontseptsioonist (Illich, 1972).

  Seoses Web 2.0 (Oreilly, T 2005) tulekuga on personaalsetest

  pikeskkodadest hakatud rohkem rkima, kuna nad kasutavad, sarnaselt

  sotsiaalse tarkvaraga, Web 2.0 poolt pakutavaid vimalusi (Downes,

  2005). Ning mningate autorite arvates seisab Web 2.0 rakendustes e-

  ppe tulevik (Attwell 2007). Jrgnevalt vaatlekski milliseid rakendusi ja

  vimalusi pakuvad Web 2.0 phinevad sotsiaalsed tarkvarad.

  36 http://www.colloquia.net/

  24

  http://www.colloquia.net/
 • 2.6. Sotsiaalne tarkvara

  Sotsiaalne tarkvara vimaldab inimestel kohtuda, henduda vi koostd

  teha lbi arvutiphise kommunikatsiooni. Mitmete allikate arvates

  vimaldab selline tarkvara moodustada tegelikke kogukondi ning

  kasutavad selliste sotsiaalsete struktuuride thistamiseks sna online-

  kommuun, kuna sotsiaalset tarkvara iseloomustab eelkige tema

  interaktiivsus kasutajate omavahelise suhtlus, mis vimaldab

  organiseerida nn. mttetalguid (Sheizaf R. & Noy, A., 2002).

  Tarkvara kohta, mis vimaldab suurematel gruppidel hiselt td teha, on

  varasematel aegadel olnud kasutusel miste koosttarkvara. Tasub

  mrkida, et toodete mgikataloogides kohtab seda terminit veel

  tnapevalgi. Erinevus terminite sotsiaalne ja koost kasutamises on

  seotud pigem programmide, kui nende funktsioonidega. Samas on

  sotsiaalses tarkvaras olemas funktsioone, mida tks vajatakse harva.

  Triistad, mida sotsiaalse tarkvara rakendustes kasutatakse, sisaldavad

  kommunikatsioonitarkvara ja interaktiivse suhtluse tarkvara.

  Kommunikatsioonitarkvara kasutatakse informatsiooni kogumiseks,

  salvestamiseks ja esitluseks. Enamasti on see info teksti kujul, kuid

  viimasel ajal on plahvatuslikult kasvama hakanud ka info esitamine audio-

  ja videosalvestiste kujul. Interaktiivse suhtluse triistad vimaldavad

  suhtlemist kahe vi enama kasutaja vahel. Interaktiivsed triistad

  erinevad kommunikatsiooni triistadest eelkige hendusprotokollide

  poolest, vimaldades kasutajate vahelist jutuajamist. Kommunikatsiooni

  triistad on asnkroonsed, interaktsiooni triistad on snkroonsed (nt.

  Skype) vi peaaegu snkroonsed.

  Kesoleva magistrit kontekstis tuleks lugeda oluliseks seda, et

  kommunikatsiooni triistadel on paremad vimalused salvestatud

  informatsioonist mingi infokillu mrgendamisel ja otsimisel, kuid

  interaktiivsed triistad vimaldavad eelkige nidata kohalolekut ning

  osalust.

  25

 • Sotsiaalse tarkvara mistest ja olemusest annab parema levaate jrgnev

  konkreetsete sotsiaalse tarkvararakenduste ja -teenuste tutvustus, kui

  enne veel vaatleme sotsiaalse tarkvara kahte vga olulist funktsiooni

  folksonoomilisi mrksnu ja agregeerimist.

  2.6.1. Folksonoomia

  ks oluline nhtus, mis on tekkinud koos sotsiaalse tarkvara arenguga,

  on folksonoomia. Folksonoomia all mistetakse kasutajate endi poolt

  tekitatud taksonoomiat mis on meldud internetilehtede, fotode,

  veebilinkide ja muu interneti sisu kategoriseerimiseks, kasutades selleks

  mrksnu (tagid), kusjuures selle suurim erinevus taksonoomiast on see,

  et kui taksonoomia on hierarhiline mrksnade ssteem, siis

  folksonoomias hierarhiat ldjuhul ei eksisteeri. Folksonoomiliste

  mrksnade mte on selles, et teha kasutaja jaoks lihtsamaks internetis

  navigeerimine ja otsimine. Ideaalsel juhul on folksonoomilised mrksnad

  kideldavad lbi jagatud snastiku. Kige tuntum folksonoomia nide

  oleks ilmselt del.icio.us keskkond.

  Kesoleva magistrit juhendamisel kasutati juhendaja poolt del.icio.us

  keskkonda viidete haldamiseks. Kik viited olid varustatud siltidega ning

  nende jrgi oli vga kerge leida just vajalikke. Samuti nitab see

  keskkond, kui mitmel kasutajal veel on sama link salvestatud. Otsides

  nende kasutajate viidetekogus, nnestus leida ka kesoleva magistrit

  kirjutamiseks vajalikke materjale. Niteks olid kik juhendaja poolt

  kesoleva t autorile suunatud lingid varustatud mrksnaga

  magister_hillar_poldmaa.

  2.6.2. RSS vood ja agregeerimine

  Praktiliselt kogu sotsiaalne tarkvara omab ka muudatuste voo

  vljasaatmise ning nende agregeerimise vimalust. Agregaatori, uudiste

  agregaatori vi voo lugeja all mistetakse kliendi arvutisse

  installeeritavat programmi, mis vimaldab vastu vtta hiskasutuses

  26

 • oleva veebi sisu, nagu niteks veebipevikud, podcastid jms personaalselt

  kohaldatud mahus ja kujul.

  RDF (Resource Description Framework) ressursikirjeldusraamistik W3C

  standard, mis annab ldise raamistiku metaandmete toetamiseks

  Internetis ja veebis. Niteks on RDF abil vimalik jagada veebilehe kohta

  kivad andmed jrgmiselt:

  phiteema

  alateemad

  vtmesnad

  lehe kirjeldus

  loomise kuupev

  autori nimi jne

  Ka HTML vimaldab kasutada veebilehtede kirjeldamiseks metaandmeid,

  kuid RDF on palju ldisema iseloomuga ja laialdasemate

  kasutusvimalustega. RDF on ks XML-mrgistuskeele rakendusi.

  RSS (Really Simple Syndication, RDF Site Summary, Rich Site Summary)

  - RDF saidikokkuvte RSS on vike mitmeotstarbeline laiendatav

  metaandmete kirjeldamise ja sndikeerimise vorming. Veebisait, mis

  tahab vimaldada teistel saitidel avaldada mingit osa oma sisust, luues

  RSS-vormingus dokumendi. Kasutaja, kes saab lugeda RSS sisu, vib

  omakorda kasutada seda oma veebisaidil. Sndikeeritud sisu hulka

  kuuluvad sellised andmed nagu rituste loendid, uudislood, pealkirjad,

  projektivrskendused, vljavtted diskussioonifoorumitest ja isegi

  firmainformatsioon.

  Esimese RSSi ti vlja Netscape 1999.a. ning see sai kiiresti

  populaarseks. RSSil on 2 versiooni, mis on vlja arendatud teineteisest

  sltumatult, kuigi mlema lhtealuseks on vetud Netscapei RSS 0.91.

  RSS 1.0 avaldas RSS-DEV trhm 2000.a. ning see vastab W3C RDF

  spetsifikatsioonile. RSS 2.0 avaldas Harvard Law School 2003.a. Enamik

  uudiselugejaid toetab mlemat versiooni.

  27

 • Atom XML-phine sndikeerimisvorming, mida kasutatakse

  veebipevikute ja veebisaitide uusimate pealkirjade publitseerimiseks, et

  neid saaksid alla laadida kasutajad ja teised veebisaidid. Atom phineb

  standardil RSS 2.0 ja on esitatud IETFile standardiseerimiseks. Enamik

  agregaatoreid toetab traditsiooniliste RSS-vormingute krval ka seda

  vormingut.

  2.6.3. Kiirsuhtlustarkvara

  Tekstiphised vestlusruumid on ilmselt vanimaid sotsiaalse tarkvara liike.

  Algselt toimusid need hes konkreetses (UNIX-il baseeruvas) serveris,

  hiljem laiendati seda ka veebiphiseks lbi Java programmeerimiskeelel

  phinevate rakenduste. Natuke hiljem lisandus siia ka IRC (Internet

  Relay Chat) ning veel hiljem ka teisi online vestlustehnoloogiaid.

  Teatavate mndustega vib sellesse kategooriasse liigitada ka e-posti ja

  sellel phinevad postiloendid. Samas ei ne kesoleva t autor IRC

  protokollil phinevatel jututubadel ning postiloendeil juhendaja ja

  juhendatava vahelise kommunikatsiooni seisukohalt olulist rolli ning

  seetttu ei pea vajalikuks ka nende phjalikumat ksitlemist. Kll aga

  vaatleme eelkige privaatseks suhtluseks meldud vahendeid.

  Kiirsuhtlustarkvara vimaldab suhteliselt privaatselt suhelda le interneti

  teiste inimestega. Tekstiphistest on enamlevinud protokoll Microsoft

  Network (MSN). Hlsnumite edastuses on absoluutseks liidriks Skype.

  Populaarsemad kiirsuhtlustarkvara kliendid on GoogleTalk37, Skype,

  Windows Live Messenger (endine MSN Messenger)38, Meetro39, ICQ40,

  Yahoo! Messenger41, Pidgin (endine Gaim)42 ja AIM (endine AOL Instant

  Messenger)43. Kasutaja saab lisada oma spru kontaktide vi sprade

  37 http://www.google.com/talk/

  38 http://get.live.com/messenger/overview

  39 http://www.meetro.com/

  40 http://www.icq.com/

  41 http://messenger.yahoo.com/

  42 http://www.pidgin.im/

  43 http://dashboard.aim.com/aim

  28

  http://dashboard.aim.com/aimhttp://www.pidgin.im/http://messenger.yahoo.com/http://www.icq.com/http://www.meetro.com/http://get.live.com/messenger/overviewhttp://www.google.com/talk/
 • nimekirja, sisestades nende e-posti aadressi vi identifikaatori. Kui

  vestluspartnerid on onlines, siis teavitab tarkvara sellest, kuvades

  nimekirja vimalikest vestluspartneritest. Klps nimel avab akna, kus on

  vimalik saata snumeid ning lugeda nende vastuseid. Vaata ka

  illustratsiooni nr 4.

  Tnapevased kiirsuhtlustarkvarad vimaldavad edastada ka heli ning

  videopilti. Niteks Skype ongi disainitud eelkige hlsnumite

  edastamiseks ning sellele lisandus veidi hiljem ka videopildi edastus.

  Samas vimaldab Skype edastada ka tekstisnumeid ning faile.

  Juhendamise kontekstis oleks tekstiphise kiirsuhtlustarkvara

  kasutuskoht juhendaja ja juhendatava omavahelises interaktsioonis ja

  seda eelkige aeglase vi mahuphiselt tasustatava internetihenduse

  korral, kuna tekstisnumid on oluliselt viksema mahuga, kui

  multimeediasnumid. Samas vimaldavad multimeediasnumid paremini

  edastada osalejate emotsioone ja pildi edastuse korral ka tema kehakeelt.

  29

  Illustratsioon 4: MSN kasutajaliidese aknad

 • See vib enamikel juhtudel asendada juhendaja ja juhendatava reaalset

  kokkusaamist. Teine tekstisnumite eelis tuleb vlja siis, kui ks suhtluse

  osapooltest viibib kohas, kus ta ei saa rkida, niteks mitme tkohaga

  kontoriruumis vi lennujaamas. Kolmas tekstiphise protokolli eelis on

  kahtlemata see, et juhendaja ja juhendatava vahelist suhtlust saab

  automaatselt dokumenteerida.

  2.6.4. Veebipevikud

  Veebipevik (i.k. blog) on kasutaja poolt genereeritava sisuga veebileht,

  kus sissekanded tehakse peviku-laadselt ning need kuvatakse

  tagurpidises kronoloogilises jrjestuses (uuemad postitused eespool).

  Inglisekeelne miste blog on lhend snadest web ja log, mis kirjeldavad

  sellise rakenduse olemust vast kige paremini tegemist on personaalse

  veebiphise logiraamatuga.

  ldjuhul on veebipevikud seotud mingi konkreetse, ldhuvitava teemaga

  ning seetttu on nad enamasti veidi rohkemat, kui personaalsed veebis

  olevad pevikud. Tpiline veebipevik kombineerib endas teksti, pilte,

  linke veebilehtedele vi teistele pevikutele vika muule meediale, mis on

  konkreetse teemaga seotud. Alates kige esimeste veebipevikute

  mootorite valmimisest on nende heks kige olulisemaks

  funktsionaalsuseks olnud lugejate poolt kommentaaride lisamise

  vimalus.

  Kuigi enamik veebipevikuid on tekstiphised, on lisaks olemas ka foto-,

  sketide-, video- vi audio- (podcast) pevikud. Tnapeval on paljudel

  pevikumootoritel kik need lisavimalused, vi siis vimalus neid

  integreerida, olemas ning nad on muutunud osaks suurest sotsiaalsest

  meediavrgustikust. Suurima veebipevikute otsimootori Technorati

  andmebaasis oli detsembris 2006 le 60 miljoni veebipeviku ning

  detsembris 2007 112,8 miljonit veebipevikut. Nagu nha kasvab see

  hulk hppeliselt.

  30

 • Juhendamise kontekstis on veebipevikul kindlasti koht t algses,

  infokogumise, faasis, kuhu on vimalik postitada kokkuvtteid lbiloetud

  artiklitest ning mille kohta saab juhendaja siis omapoolseid mrkusi vi

  kommentaare kirjutada. Niteks Tallinna likooli Interactive Media &

  Knowledge Environments (IMKE) magistrippes on lipilastel

  spetsiaalsed veebipevikud, mida nad kasutavad kursuste kigus ja

  magistrit kavandamisel. ks selline asub niteks

  http://priit.blogsome.com/ ning selle esilehe ekraanipilt on kujutatud

  illustratsioonil nr 5.

  2.6.5. Wikid

  Wiki on veebileht mis vimaldab kasutajatel, tavaliselt ilma ennast

  autentimata, lisada, muuta vi eemaldada selle sisu. Samuti vimaldab ta

  31

  Illustratsioon 5: IMKE magistrippe lipilase veebipevik

  http://priit.blogsome.com/
 • veebilehe sisse linkida suvalisel hulgal teisi lehti.

  Wiki kasutamine ei eelda mingeid spetsiifilisi eelteadmisi veebis

  kasutatava HTML sntaksi vi programmeerimiskeelte osas, kuna Wikid

  kasutavad omaenda mrgendikeelt, mis kik phinevad algsel

  WikiWikiWeb omal. Selline lihtne kasutamine teeb wikist efektiivse

  grupit tarkvara eelkige artiklite kirjutamise mttes. Lisaks on

  tnapeva wiki mootoritel vimalus artikleid kirjutada ja redigeerida ka

  WYSIWYG reiimis, nagu on kujutatud illustratsioonil nr 6.

  Tnapeval kasutusel enamasti teatmeteosena veebiphise

  entsklopeediana. Samas kasutatakse teda ka mitmetes online

  kommuunides teadmuse salvestamiseks ning eksponeerimiseks. Eestis on

  tuntumaid niteks http://wiki.linux.ee/. Populaarseimaks tarkvaraks on

  ilmselt MediaWiki nimeline mootor.

  Juhendamise seisukohalt oleks wiki kige reaalsem keskkond, kus oleks

  32

  Illustratsioon 6: Wikis olev artikkel redigeerimisreiimis

 • vimalik mingisugust uurimustd kirjutada. Kesoleva magistrit

  kirjutaja teab ka hte juhust, kus wikit on reaalselt ka bakalaureuse t

  kirjutamiseks kasutatud ning on selle bakalaureuset autorit ka

  ksitlenud, mille tulemustest sooviks alljrgnevalt rkida veidi pikemalt.

  2006 aasta kevadel esitati igusinstituudis Peeter Mtskla poolt

  kaitsmisele bakalaureuset, mis oli suures osas valminud MoinMoin

  Wikit kasutades. Antud juhul toimus t kirjutamine nii, et algmaterjalide

  kogumine ning t mustand kirjutati wikis, kuid t lplik versioon valmis

  OpenOffice abil vljaspool wikit. Selle phjus oli ennekike selles, t

  lplik versioon tuli esitada paberkandjal ning t vormistamine vastavalt

  krgkooli nuetele oli tekstiredaktoris lihtsam.

  Juhendaja poolt oli vimalik t arenemist jooksvalt jlgida, kuid ta ise

  wikit aktiivselt ei kasutanud. Tagasiside toimus e-kirjade vahetamise,

  telefoniknede ja fsiliste kohtumiste teel.

  Kasutaja enda hinnangul ei ole tna vimalik ainult wikit kasutades td

  esitamisvalmis saada, kuna bakalaureuse ja magistritde vorminuded

  on meie likoolides sna jigalt paigas. Samas arvab ta, et wiki on

  suureprane vahend grupiviisilise t tegemiseks (kuna kik asjaosalised

  saavad asnkroonselt kaasa la) ning vga hea t algversiooni

  ehitamiseks, seal hulgas vrguallikate ja -viidete kogumiseks (Mtskla,

  2006).

  2.6.6. Reaalajalised hist tekstiredaktorid

  On olemas kahte tpi hist redaktoreid reaalajalised ja mitte

  reaalajalised. Esimest tpi redaktorid vimaldavad failide redigeerimist

  mitme erineva kasutaja poolt suvalisel ajal, seal hulgas ka samaaegselt.

  Mitte reaalajalised redaktorid ei vimalda faili heaegset redigeerimist.

  Oma tphimttelt sarnanevad nad revisjoni kontrolli ssteemidega.

  he teksti- vi multimeediafaili heaegset redigeerimist mitme kasutaja

  33

 • poolt erinevates arvutites demonstreeriti esmakordselt juba 1970-ndatel,

  kuid esimeseks praktilist vrtust omavaks tarkvaraks sai SubEthaEdit

  Mac Bonjour platvormil. Kuna vabatahtlike annetused ei vimaldanud

  SubEthaEdit44 arendajatel sellega edasi tegeleda, siis muutus see

  programm tasuliseks, kuid tema asemele astus Gobby45, mis on limalt

  sarnane SubEthaEditile, kuid on sealjuures multiplatvormne ning avatud

  lhtekoodiga.

  Huvi hppelise kasvu brauseriphiste dokumendiredaktorite phjustas

  Web 2.0 tulek. Programm nimega Writely tegi lbi vga suure

  kasutajaskonna tusu ning Google ostis selle programmi kik igused

  mrtsis 2006, peale mida vahetas programm ka nime ning on tuntud nd

  kui Google Docs & Spreadsheets (vaata ka illustratsiooni nr 7). See

  programm vimaldab dokumentide heaegset redigeerimist, silitades

  sealjuures nende terviklikkuse. Samuti kuvab ta teiste kasutajate poolt

  44 http://www.codingmonkeys.de/subethaedit/

  45 http://gobby.0x539.de/trac/

  34

  Illustratsioon 7: Google Docs redigeerimisreiimis

  http://gobby.0x539.de/trac/http://www.codingmonkeys.de/subethaedit/
 • tehtud muudatused, kuid selleks peab ta hendust vtma serveriga, mis

  toimub automaatselt iga poole minuti tagant. Teine samalaadne projekt

  oli JotSpotLive, mis vimaldas dokumentide peaaegu reaalaajalist

  redigeerimist, kuid peale seda, kui Google toode anti kasutamiseks,

  projekt lpetati.

  Teine tasuta veebiphine kontoritarkvara pakette on Zoho Office Suite

  (vaata ka illustratsiooni nr 8). See sisaldab endas tekstiredaktorit,

  tabelarvutust, esitluste tegemist, andmebaase, suhtlemistarkvara ja palju

  muud. Kuna Zoho on algselt loodudki interneti phisena, siis on kik tema

  rakendused operatsioonissteemist sltumatud.

  Zoho paketti kuuluvad rakendused oskavad avada ja salvestada MS Office

  ja OpenOffice.org vormingutes dokumente, samuti on vimalik Zoho

  vahenditega tehtud dokumente kohapeal avalikustada. Samuti on

  vimalik dokumentidele lisada mrksnu.

  Veel ks hea omadus Zoho puhul on see, et on ta vimaldab failide

  muutmist ilma internetihenduseta ja hiljem, kui on vimalus, siis

  muudetud failide ja kataloogide snkroniseerimist.

  35

  Illustratsioon 8: Zoho Writer redigeerimisreiimis

 • Lisaks tasuks veel ra mrkida, et brauseriphiste reaalajaliste

  dokumendiredaktorite hulgas on olemas avatud lhtekoodiga projektid

  Synchroedit46 vormindatud teksti osas ning lihtteksti osas MobWrite47.

  Sellised rakendused on head juhul, kui faile on vajalik ktte saada, muuta

  ja salvestada mitmest erinevast masinast ja/vi mitme erineva kasutaja

  poolt. Samuti vimaldavad nad reaalaajalist histd.

  2.6.7. Multimeedia esitlemine

  Ehkki multimeedia esitlemisest on olnud eelnevalt veebipevikute

  kontekstis juttu, tahaks kesoleva magistrit raames neid programme

  siiski ka eraldi tutvustada, kuna sageli on kikvimalikud pildid, joonised,

  diagrammid jms. tasemetetde vga oluliseks osaks.

  Kige esimene seda tpi vahend oli ilmselt Flickr48. Flickr on

  veebiphine (Web 2.0) vahend fotode hoidmiseks ja eksponeerimiseks,

  mis on kesolevaks hetkeks muutunud limalt populaarseks paljud

  veebipevikud kasutavad teda, kui isiklike fotode repositooriumi.

  Flickr heks philiseks omaduseks on vimalus mrgendada, mis tpi

  pildiga (foto, joonistus, ekraanipilt) tegemist on aga samuti nende piltide

  mrgendamist erinevate kasutaja poolt valitud mrksnadega ning nende

  mrksnade jrgi otsimist. Lisaks sellele vimaldab Flickr litsentseerida

  fotode kasutust. Litsentside valikus on philiselt Creative Commons

  tingimustel phinevad litsentsid, kusjuuers vimaldab Flickr otsida ainult

  kindlatele litsentseerimise tingimustele vastavaid fotosid.

  Flickr vimaldab fotosid les laadida nii avalikuks kui ka privaatseks

  kasutamiseks. Privaatsete fotode nitamiseks on vimalik kasutada nn.

  klalise passi. Niteks kui juhendajal puudub Flickr konto, kuid mustandi

  pilte on vajalik temaga jagada. Samuti on vimalik kuvada Flickr pilte

  46 http://www.synchroedit.com/

  47 http://neil.fraser.name/software/mobwrite/

  48 http://flickr.com/

  36

  http://flickr.com/http://neil.fraser.name/software/mobwrite/http://www.synchroedit.com/
 • veebipevikute ja wikide tekstis, kuid see eeldab, et pildid on avalikuks

  kasutamiseks.

  Illustratsioonil nr 9 on kujutatud ks nide Flickr kasutamise kohta

  juhendamise protsessis. Siinjuures tasub thele panna, et see pilt on

  varustatud konkreetse isiku konkreetse uurimistga. Selline

  mrksnadega varustamine annab vimaluse mingi konkreetse

  mrksnade kohta tellida RSS-vooge, mis annavad teada, kui lisandub

  uusi pilte. Samuti agregeeruvad need pildid nende mrksnade abil

  Technorati's.

  Viimasel ajal on tekkinud palju Flickr.com jljendajaid ning

  edasiarendusi. Niteks Eestis pakub samalaadset tasuta teenust nagi.ee

  nimeline keskkond. Samas tuleks thele panna, et Nagi ei vimalda veel

  agregeerimist.

  Paljast piltide nitamise vahendist on edasiarendusena tekkinud ka ks

  37

  Illustratsioon 9: Nide Flickr kasutamise kohta juhendamiseks

 • populaarne esitluste eksponeerimise vahend, mis kannab nime

  SlideShare49. Oma philises funktsionaalsus on ta sarnane Flickrile, kuid

  tema erinevus on selles, et ta vimaldab les laadida MS PowerPoint,

  OpenOffice Impress ning PDF vormingus slaide, konverteerides need

  kigult Flash animatsioonideks. Samamoodi nagu Flickr vimaldab ka

  SlideShare esitluste integreerimist veebipevikute ja wikidega.

  Teine Flickr idee edasiarendus, millest tahaks eraldi juttu teha on

  YouTube50, mis vimaldab piltide asemel les laadida videolike. Oma

  phifunktsionaalsuses on ta sarnane Flickrile ta vimaldab sisu les

  laadida, seda mrksnade ja litsentsiga varustada aga samuti teostada ka

  nende seas otsingut. Samamoodi nagu eelnevad vimaldab ka YouTube

  filme integreerida veebipevikute ja wikidega.

  2.6.8. hisjrjehoidjad

  Sotsiaalse tarkvara kasutajate hulgas on levinud komme postitada

  teatavatele lehtedele oma jrjehoidjaid. Vastavalt sotsiaalse tarkvara

  tavadele on vimalik neid jrjehoidjaid mrksnadega thistada ning

  nende mrksnade abil siis teostada otsinguid. Selliste teenuste

  nideteks viks olla digg51, del.icio.us52, Furl53, StumbleUpon54, reddit55,

  Netvouz56 ja Connectedy57.

  49 http://www.slideshare.net/

  50 http://www.youtube.com/

  51 http://www.digg.com/

  52 http://del.icio.us

  53 http://www.furl.net/

  54 http://www.stumbleupon.com/

  55 http://reddit.com/

  56 http://www.netvouz.com/

  57 http://www.connectedy.com/

  38

  http://www.furl.net/http://www.stumbleupon.com/http://www.digg.com/http://www.connectedy.com/http://www.netvouz.com/http://reddit.com/http://del.icio.us/http://www.youtube.com/http://www.slideshare.net/
 • 2.6.9. Viidete haldamine

  Viitamise haldust vimaldavad teenused ja tarkvara on oma olemuselt

  sna sarnased jrjehoidjate teenusele, kuid on meldud eelkige

  akadeemilistele ringkondadele. Lisada saab viiteid eelkige internetist

  leitud artiklitele aga ka paberkandjal olevatele materjalidele. Viiteid saab

  hallata eeldefineeritud kategooriate alusel, samas on vimalik neid

  kategooriaid ka ise lisada. Selline avalik viidete kogu vimaldab

  akadeemilise uurimist tegijal hendada ressursse teiste samas

  valdkonnas tegutsevate teadlastega. Viitamise halduse teenustest on

  kige tuntumad vast CiteULike vi BibSonomy58, mis mlemad on

  tegelikult otsimootori CiteSeer laiendused59.

  58 http://www.bibsonomy.org/

  59 http://citeseer.ist.psu.edu/

  39

  Illustratsioon 10: Kesoleva magistrit juhendaja poolt salvestatud

  viited del.icio.us keskkonnas

  http://citeseer.ist.psu.edu/http://www.bibsonomy.org/
 • Viidete haldusest rkides tahaks erilist thelepanu juhtida Connotea60

  nimelisele teenusele. Connotea on vaba veebiphine viidete haldamise

  vahend eelkige teadlastele ja meditsiinipersonalile. Oma

  phifunktsionaalsuses on ta del.icio.us sarnane, kuid ta sisaldab ka

  spetsiaalseid teadlastele vajalikke funktsioone. Niteks tunneb Connotea

  suurt hulka teaduslikke veebe ning on suuteline sealt automaatselt

  tmbama kasutaja poolt tekitatud jrjehoidja kohta metaandmeid,

  sealhulgas ka andmeid autori ning publikatsiooni nime kohta.

  Juhendamiskeskkonna kontekstis on selline vahend hea kirjandusviidete

  haldamiseks.

  2.6.10. Raamatukogud

  Raamatukogud vimaldavad kasutajatel veebiphise tarkvara abil pidada

  arvestust oma kollektsioonide le. Need kollektsioonid vivad olla

  raamatud, salvestused vi CD/DVD meediad. Kasutajad saavad oma

  kollektsioone jagada teiste kasutajatega ning tarkvara vimaldab pidada

  sellise jagamise le arvestust ning genereerida automaatseid soovitusi

  nende kollektsioonide kasutamise statistika alusel. Samalaadselt

  lejnud teenuste ja tarkvaradega vimaldab ka virtuaalne raamatukogu

  folksonoomilist mrgendamist. Selliste teenuste nidetena viks tuua

  discogs61, LibraryThing62 (vt ka illustratsioon nr 11) ja lib.rario.us63.

  60 http://www.connotea.org/

  61 http://www.discogs.com/home

  62 http://www.librarything.com/

  63 http://lib.rario.us

  40

  http://www.connotea.org/http://lib.rario.us/http://www.librarything.com/http://www.discogs.com/home
 • 2.6.11. Sotsiaalse vrgustiku otsimootorid

  Sotsiaalse vrgustiku otsimootorid on omaette klass tarkvara, mis on ette

  nhtud sotsiaalse vrgustiku organiseerimiseks, prioritiseerimiseks vi

  otsitulemuste filtreerimiseks. Tehakse vahet kahte liiki otsimootoritel

  esimene liik kasutab sotsiaalset vrgustikku otseselt, teine kaudselt.

  Otsesed sotsiaalse vrgustiku otsimootorid vimaldavad kasutajatel

  otsida otseselt vljendatud sotsiaalseid suhteid ja suhtlust. Niteks XFN

  (XHTML Friends Network) vimaldab kasutajatel jagada oma suhteid oma

  veebilehel (veebipevikus), moodustades sedasi jagatud onlain sotsiaalse

  vrgustiku. Niteks on Jaan Tsine kolleegil vimalus viidata Jaanile nii:

  Jaan Tsine

  XFN otsimootorite esindajateks on niteks Technorati64 ja Feedster65.

  64 http://www.technorati.com/

  65 http://www.feedster.com/

  41

  Illustratsioon 11: Virtuaalse raamatukogu LibraryThing esileht

  http://www.feedster.com/http://www.technorati.com/
 • Kaudsed sotsiaalse vrgustiku otsimootorid vimaldavad otsingutulemusi

  filtreerida enda poolt usaldusvrseks kuulutatud sotsiaalse vrgustiku

  alusel. Kuna usaldusvrset kaudset informatsiooni info sisu kohta on

  raske saada, siis uurivad sellised otsimootorid teema ja sisu vastavust,

  linkide kohasust teemaga aga ka postituse grammatikat ning paljut muud

  sotsiaalse vrgustiku sisuga seotud asju. Taolise otsimootori niteks viks

  olla NewsTrove66 nimeline otsimootor.

  Sotsiaalsetest otsimootoritest rkides tahaks erilist thelepanu juhtida

  nende vimalusele erinevatest kohtadest saabuvat informatsiooni

  mrksnade alusel kokku agregeerida, vimaldades nii tekitada mingi

  teadlaste koolkonnaga seonduv andmehulk.

  2.6.12. Mttekaardid ja mistekaardid

  Sotsiaalse tarkvara hulka kuuluvad veel ka mttekaardid (mindmap) ja

  66 http://www.newstrove.com/

  42

  Illustratsioon 12: sotsiaalsete vrgustike otsimootori Technorati esileht

  http://www.newstrove.com/
 • mistekaardid (concept map), kusjuures pris ranget vahet nende vahel

  alati teha ei nnestu. Sellesse kategooriasse kuuluvatest tarkvaradest on

  kige tuntumad vast FreeMind67 ja CmapTools68. Eraldi vriks ra

  mrkimist veebiphised mttekaardivahendid Gliffy69 ja Bubbl70.

  67 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

  68 http://cmap.ihmc.us/

  69 http://www.gliffy.com/

  70 http://bubbl.us/

  43

  http://bubbl.us/http://www.gliffy.com/http://cmap.ihmc.us/http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
 • 3. Lputde juhendamiskeskkonna

  kontseptuaalne disain ja evalvatsioon

  Kesoleva uurimist kirjutamist alustati 2004 aastal, kusjuures esmane

  idee oli kogu ssteem ise otsast lpuni valmis programmeerida. Sellest

  ideest aga loobus kesoleva t autor sna kiiresti, kuna selleks vajaliku

  t maht oleks kiiresti letanud magistrit mahu. Samuti poleks ks ja

  ainuke rakendus ilmselt vastanud kikide kasutajate soovidele ja

  nudmistele.

  3.1. Erialaseminar

  Erialaseminari kigus sai esitletud eelpool kirjeldatud ideed ning kogutud

  kaaslipilaste kest tagasisidet. Erialaseminari kigus kasutatud esitlus

  on kesoleva uurimist lisa nr 4. Kokkuvte tagasisidest on peatkis

  Jreldused disainisessioonidest

  Erialaseminari kigus esitleti ka ideed et juhendamiskeskkonna phjaks

  viks kasutada mingit tismahulist sisuhaldusssteemi. Selle idee

  teostatavuse uurimiseks sai aadressil http://minitorn.tlu.ee/~hillarp

  installeeritud ja katsetatud Drupal nimelist sisuhaldusssteemi mootorit.

  Samuti sai seda ideed katsetatud esimesel disainisessioonil.

  Drupal on vaba ja tasuta modulaarne sisuhaldusssteem ja

  veebipevikute mootor. Tnu oma funktsionaalsusele vimaldab Drupal

  suhteliselt lihtsalt kujundada ja hallata online kommuune. Drupali

  eeliseks on tema modulaarsus, mis vimaldab tema funktsionaalsust vga

  palju laiendada ning tema vga hea dokumenteeritus, mis vimaldab

  vajadusel kirjutada talle lisamooduleid.

  44

 • Seda rakendust sai phjalikult uuritud ja testitud http://minitorn.tlu.ee

  (illustratsioon nr 13) ning koduse serveri (http://karulaas.homelinux.org)

  peal. Tallinna likoolile kuuluval veebiserveril sai les seatud keskkond

  tasemet teema valimiseks ning valmis kirjutamiseks, koduses masinas

  sai testitud ldisi vimalusi, keskkonna administreerimist ja rakenduse

  lisamooduleid. Drupalil phineva tasemetde juhendamiskeskkonna

  lhike kasutus- ja testimisjuhend on kesoleva magistrit lisas nr XXX.

  Tasemetde testimiseks kasutatud Drupalil ei nnestunud kahjuks kogu

  funktsionaalsust rakendada, kuna tema all oleva serveri tarkvara on

  vananenud ning ei vastanud kigile konkreetse sisuhaldusssteeemi

  mootori poolt esitatavatele nuetele. Selle rakenduse phjal sai

  konstrueeritud ks kasutusstsenaarium, mis on kesoleva magistrit lisa

  nr 5 ning mida sai samuti arutatud disainisessioonil.

  45

  Illustratsioon 13: Tasemetde juhendamise keskkond

  http://minitorn.tlu.ee peal

 • 3.2. Esimene disainisessioon juhendajatega

  Esimesel disainisessioonil esitleti kahte vimalikku stsenaariumi Drupalil

  phinevat veebipevikut ja raamatut ning wordpressil, mediawikil ning

  del.icio.us linkide halduse keskkonnal phinevat lahendust. Kasutatud

  stsenaariumid on vastavalt lisades nr 6 ja 7.

  Disainisessioonil osalejate arvates on Drupali puhul heaks kljeks

  raamatu (book) moodul, mis vimaldab t mustandit kirjutada, samuti

  peeti heaks omaduseks vimalust eksportida veebipevikus olevaid

  artikleid raamatusse. Samas mrgiti ra, et mingil juhul ei tohiks ks

  peatkk koosneda hest veebipevikus kirjutatud artiklist. Samuti peeti

  heaks kljeks seda, et kogu keskkond asub hes kohas koos, see

  thendab, et pole vajadust navigeerida erinevate leheklgede vahel ja/vi

  igahes eraldi sisse logida.

  Halvast kljest mainiti, et t vormistamine vastavalt nuetele eeldab

  siiski tekstiredaktori olemasolu ning Drupalis valmis kirjutatud materjali

  eksporti mingisugusele tekstiredaktori jaoks kasutatavale kujule. Tasub

  thele panna, et Drupalis on olemas lisamoodul, mis oskab seal olevat

  materjali eksportida DocBook vormingusse, kuid enamlevinud

  tekstiredaktoritest tunneb seda vormingut ainult OpenOffice. Samuti

  uuriti, kas Drupali viidete halduse vahend oskab seda teha mne tuntud

  viitamise standardi jrgi ning kahetsusega tuleb nentida, et hetkel

  puudub Drupalil korrektselt standardeid jrgiv linkide ja viitekirjete

  haldamise moodul.

  Samuti sai lbi arutatud wordpressil, mediawikil ning del.icio.us linkide

  halduse keskkonnal phineva lahenduse vimalik kasutusstsenaarium

  ning sellest lhtuvalt analsiks kesoleva lahenduse eeliseid ja

  puuduseid.

  Disainisessioonil osalenute arvates on veebipevik hea t valmimise

  esimeses faasis musta materjali kogumisel. Sellisel juhul on vimalik

  46

 • koheselt kommentaaris lisada, mida viks veel uurida vi millistele

  allikatele thelepanu osutada. Samuti on veebipevik vga hea

  tegevusuuringu puhul, kuna siis sisaldaks veebipevik juba empiirilist

  andmestikku, mida on vimalik analsida ning poleks enam vajalik

  eraldi uuringut teha.

  Kesoleva lahenduste puudustena toodi esile see, et t valmimisel tuleb

  kasutada mitut erinevat rakendust ning, et teksti leviimine hest

  rakendusest teise on ebamugav. Samuti seati ksimuse alla t lplik

  vormistamine, kuna vastavalt ppekorralduse eeskirjale tuleb lput

  esitada ka paberkandjal ning see peab olema vormistatud vastavalt

  headele akadeemilistele tavadele.

  Enne teist disainisessiooni oli kesoleva uurimist kirjutaja judnud

  jrelduseni, et tasemedetde teemade andmebaasi tuleks hoida eraldi

  ning see oleks kigile hine.

  3.3. Tasemetde teemade andmebaas

  Kesoleva magistrit raames sai testitud ka vimalikke lahendusi

  tasemetde teemade andmebaasi pidamiseks. Vimalike lahendustena

  testiti WordPressi, BLOG:CMS-i, GeekLogi ja Drupalit. Tasemetde

  postitamisel lhtuti eeldusest, et hetkel toimivat tasemetetde teemade

  esitamise mudelit ei muudeta. Hetkel on tasemet teema osadeks:

  Pealkiri (teema);

  Lisamise kuupev;

  Teema phjendus;

  Soovitav tulemus;

  Nuded kirjutajale (tase, muud kogemused);

  Informatsioon juhendaja kohta (tase, nimi, epost);

  WordPress ja GeekLog on mlemad tpilise veebipeviku mootorid, kus

  tasemetetde hoidmine oleks lihtne ning mitme kasutajakonto

  olemasolul on vimalik juurde tuua ka tasemet vljapakkuja andmed.

  47

 • Samas toimub veebipevikutel kategoriseerimine vabalt valitavate

  folksonoomiliste mrgenditega ning juhul, kui mrgendite kasutamine

  pole eelnevalt kokku lepitud vi sellest kokkuleppest rangelt kinni ei

  peeta, siis muutub tasemet otsimine vga raskeks.

  Drupalil puhu on vimalik kasutada eeldefineeritud kategoriseeritud

  mrgendeid, kusjuures on vimalik mrata, et tasemetd pole enne

  vimalik postitada, kui vastavatest kategooriatest on mrgendid valitud.

  Tasemetde andmebaasi testimise ajal sai kohustuslikeks vljadeks

  mrgitud t tase ja soovitatav ppesuund, kusjuures lubatud oli

  kasutada mitmikvalikuid. Samas tuleb nentida, et Drupali puhul tuli

  vajalikud vljad mrgistada postituse sees. Samuti puudus lihtne

  vimalus kikide vajalike vljade eeldefineerimiseks.

  GeekLog oli testitutest kige turvalisem. Samuti oli tema lesehitus kige

  loogilisem. Omas vaikeseadistustes lisaks veebipeviku mootorile ka

  foorumit ja kalendrit. Samuti omab ta lisavimalusena EWiki lisamoodulit.

  Lisaks sellele on sellel konkreetsel mootoril vimalus anda failidele

  erinevaid igusi nii lugemisel, muutmisel kui ka kommenteerimisel.

  Kikide moodulite konfigureerimine ja administreerimine kib sama akna

  kaudu ja sama kasutajanime kasutades.

  BLOG:CMS oli testitutest vaikeseadistustes kige funktsionaalsem. Ta

  sisaldab koheselt lisaks veebipevikule ka pildialbumit, foorumit, wikit

  ning palju teisi mooduleid. Samuti sisaldas ta kige funktsionaalsemat

  kasutajaliidest teksti vormindamiseks. Samas oli ta ka kige

  ebaturvalisem. Korralikuks toimimiseks vajas ta vga paljude veebis

  olevate failide ja kataloogide iguste muutmist maailmale kirjutatavaks.

  Samuti oli ebamugav see, et iga moodul vajas kasutamiseks eraldi

  kasutajanime ja parooli. Lisaks kis ka iga mooduli administreerimine

  eraldi. Tasub mrkimist, et kesolevaks ajaks on selle mootori

  arendamine lppenud ning tarkvara kodulehel soovitatakse kasutada

  Drupal nimelist tarkvara.

  48

 • 3.4. Teine disainisessioon juhendajatega

  Teise disainisessiooni jaoks sai ette valmistatud kolm erinevat

  kasutuslugu, neist esimene puudutas esmast teema valimise faasi ning

  teised kaks t kirjutamise faasi. Disainisessioonile esitatud kasutuslood

  on vastavalt lisad nr 8, 9 ja 10.

  Disainisessioonil osalenute ldine arvamus oli, et need kasutuslood on

  juba tiesti reaalsed, kuid vajavad veidi veel silumist.

  3.5. Jreldused disainisessioonidest

  Jrgnevalt esitaks kokkuvtvalt disainisessioonides tekkinud mtted ja

  nuded juhendamiskeskkonnale.

  3.5.1. lipilaste poolt esitatud nuded

  Kasutajaliides peab olema lihtne ning sisaldama ainult philisi

  operatsioone, t vormistamine viks toimuda automaatselt.

  Keskkond peaks sisaldama mingisugust vimalust erinevate

  versioonide haldamiseks.

  Peaks olema vimalus seada erinevaid juurdepsupiiranguid.

  3.5.2. ppejudude poolt esitatud nuded

  Peab olema vimalus, et tsse saaks importida teksti erinevatest

  allikatest.

  Rakendus peab vimaldama eksporti ldkasutatavatesse

  vormingutesse.

  protsess ei tohiks olla vga suurte tkkidena, ks moodul peaks

  olema vimalik koostada erinevatest vikestest tkkidest.

  Rakendus peaks sisaldama vimalust otsingusnade jrgi otsida

  ning tulemuste reastamist ja filtreerimist.

  Peaks olema vimalus kasutada nii taksonoomilisi kui ka

  folksonoomilisi mrksnu.

  49

 • Veebipevik peab vimaldama mrksnade muutmist ja

  kustutamist.

  Juhendajal peaks olema vimalus luua oma koolkond (eraldi

  kommuun), millel viks olla omaette viidete kogu koolkonna

  vtmetekstide baas.

  Kasutatav rakendus peaks vimaldama viitekirjete teisendamist

  erinevate standardite jrgi.

  Kasutatav vahend peab vimaldama juurdepsupiirangute

  kehtestamist

  mustandi kujul materjali les panemine vib olla inimestele

  ebameeldiv

  (blogis olevad) hinnangud vivad olla ebameeldivad

  konfidentsiaalsed materjalid

  ideede vargus

  Erinevaid kohti ei tohiks olla vga palju (maksimum 2-3)

  Kasutatav rakendus peaks omama kohta andmefailide hoidmise

  jaoks, juurdeps sellele peaks olema ainult juhendajal ja

  juhendataval.

  Kasutajaliides peaks olema tekstiredaktori veebiphine aseaine.

  Rakendus peaks vimalikult toetama produkti (tasemet)

  valmimist.

  50

 • 4. Juhendamiskeskkonna kontseptsioon

  Kirjanduse ja rakenduste analsi ning disainisessioonide tulemusena

  judis kesolva uurimist autor sellise tulemuseni, et otsast lpuni hte

  ja hist ssteemi vlja pakkuda ei saa. Seetttu pakub kesoleva t

  kirjutaja vlja lahenduse, mis koosneb kolmest eraldi seisvast, kuid

  omavahel integreeritavast osast:

  uurimistde teemade andmebaas;

  juhendaja ja juhendatava vaheline iteratsioon uurimist

  kirjutamisel

  t avaldamise keskkond

  Esimese ja kolmanda etapi vahend oleksid kigile hised, keskmine t

  kirjutamise etapp oleks erinev ning sltuks eelkige juhendajast ja

  juhendatavast.

  4.1. Uurimistde teemade andmebaas

  Uurimistde teemade haldamiseks soovib siinkirjutaja vlja pakkuda

  veebipeviku Wordpress mootoril phineva keskkonna. Selline idee on

  vlja kujunenud kirjanduse analsi ning disainisessioonide phjal, kuna

  see tarkvara on kige lihtsamini hallatav ka infotehnoloogiaga mitte

  vaga kursis olevale isikule. Samuti tidab see tarkvara kik tasemetde

  teemade keskkonnale disainisessioonide kigus esitatud nudmised.

  Teemade keskkonna kasutamine neb vlja nii, et kik vlja pakutavad

  teemad postitatakse tavalise artiklina. Postituse pealkiri thistab teemat

  ning sisusse kirjutatakse teema lhikirjeldus, teema phjendus,

  phieesmrk ning muu lisainformatsioon. Teemade keskkonnal on

  eeldefineeritud uurimistde tasemetele vastavad kategooriad. Millede

  hulgast teema vljapakkuja saab valida sobivad. Lisaks saab ja tuleb

  teema varustada ka erinevate mrksnadega. Selline mrgendamine

  kergendab sobiva teema otsimist. Vlja pakutava keskkonna ekraanipilt

  51

 • on illustratsioonil 14.

  Uurimisteema kommentaariumis saab selle teema le arutleda, esitada

  teema kohta ksimusi vi teemat tpsustada. Samas saab lipilane ka

  ise omalt poolt teema vlja pakkuda.

  4.2. Uurimist kirjutamine

  Nagu kirjanduse analsist nhtub, jaguneb t kirjutamine

  informatsiooni kogumiseks, hindamiseks ja eesmrkide formuleerimiseks

  ning t kirjutamiseks, kus juhendaja osaleb kvaliteedi kontrolli osas.

  Kesoleva uurimist autor nendeks etappideks vlja pakkuda mitu

  alternatiivset lahendust.

  52

  Illustratsioon 14: Teemade andmebaas

 • 4.2.1. variant A

  Eeldusel, et uurimistd kirjutatakse mingi empiirilise uuringu vi isikliku

  praktika phjal (niteks semestrit isikliku praktika alusel), siis oleks

  sobiv komplekt veebipevik, hisjrjehoidja (del.icio.us) ja

  kirjandusviidete (CiteULike) haldamise vahendid, OpenOffice.org

  kontoritarkvara rakendused ning suhtlemiseks Skype.

  Selle skeemi kohaselt teeb lipilane oma veebipevikusse sissekandeid

  vastavalt praktika kigus lbitud etappidele. Viited teoreetilistele alustele

  saadab juhendaja lbi del.icio.us ja CiteULike keskkondade, varustades

  nad sobivate mrksnadega. T lplik vormistamine toimub

  OpenOffice.org tlauatarkvaras ning juhendaja ja juhendatava vaheline

  suhtlus toimuks Skype vahendusel.

  4.2.2. Variant B

  Eeldusel, et juhendaja ja juhendatav pole kumbki Web 2.0 vahendite

  vimalustega vga kursis, on vimalik selline lahendus, kus internetis

  olevaid vahendeid kasutatakse vhem. Sellisel juhul viks olla kasutusel

  mistekaardi tarkvara FreeMind, OpenOffice.org, viidetehalduseks

  del.icio.us, millest juhendataval on tellitud RSS voog uute elementide

  kohta. Kirjandusviidete haldamiseks sobiks antud juhul Bibus ning

  suhtlemine toimuks e-posti abil.

  Sellise stsenaariumi kohaselt toimuks esmane info kogumine

  salvestamine ja hindamine FreeMind abil. Hiljem eksporditakse seal

  kogutud informatsioon tekstivormingusse ning edaspidine ttlus ja t

  lplik kirjutamine toimub OpenOffice.org abil. Viited soovitavale

  kirjandusele saadab juhendaja lbi del.icio.us keskkonna, varustades nad

  sobivate mrksnadega, kusjuures juhendatav saaks teate uue viite kohta

  automaatselt RSS voo abil. Ts kasutatavad viited saab juhendatav

  importida otse Bibuse abil oma tsse.

  53

 • 4.2.3. Variant C

  Uuendusmeelsed ning tehniliste lahendustega vga kursis olevad

  juhendajad ning juhendatavad viksid kasutada lahendust, kus

  veebipeviku ja viidete haldamiseks on kasutusel del.icio.us keskkond.

  T kirjutamiseks kasutatakse Google Docs and Spreadsheet keskkonda.

  Juhendaja ja juhendatava vaheline otsene suhtlus toimub e-posti ja MSN

  Messenger vahendusel, kusjuures kiirsuhtlus kib MSN protokolli

  vahendusel, kuna see vimaldab pidada logi ning seega

  dokumenteeritakse juhendaja poolseid mrkused automaatselt ning E-

  posti abil liiguvad vajadusel failid ning mitte vga kiired teated.

  4.3. T avaldamine

  Uurimustde avaldamise ja hoidmise kohana soovitab siinkirjutaja

  kasutada digitaalsete objektide repositooriumi dSpace. Sellise soovituse

  poolt rgib paljude kasutajate positiivne kogemus 2007 aasta lpu

  seisuga oli le 300 dSpace installatsiooni 50 riigis. Samuti tasub

  mrkimist, et see on juba mnda aega kasutusel Tartu likoolis

  lipilastde avaldamise keskkonnana.

  dSpace kasutamisel tuleks kindlasti mrata samad mrksnad, mis on

  teemadehalduse keskkonnas, kuna nii on vimalik mrksnade jrgi

  otsida ning samuti vimaldab see teema ja valmis t omavahelist

  linkimist.

  54

 • Kokkuvte

  Kesolev magistrit eesmrgiks oli uurida, kas oleks vimalik mingite

  vabade ja/vi tasuta sotsiaalsete rakenduste baasil komplekteerida

  formaalse ja mitteformaalse ppimise kigus kogunenud informatsiooni

  kogumise ja eksponeerimise ssteemi ning esitas vimaliku

  kontseptuaalse disaini nende phjal loodud rakenduse kasutamise kohta

  tasemetde kirjutamise- ja juhendamiskeskkonnana.

  Kesoleva t kirjutaja loodab, et suutis lbi fookusgruppide ja

  disainisessioonide nidata kuidas on vimalik sotsiaalset tarkvara

  omavahel integreerides seda kasutada tasemet kirjutamisel. Samuti

  usub ta, et suutis vlja pakkuda head lahendused tasemetde

  kirjutamise haldamiseks.

  Kahtlemata ei saa seda kontseptsiooni vtta lpliku lahendusena, kuna ta

  on veel lpuni testimata. Samuti tuleb mrkida, et peaaegu kik

  kontseptuaalses disainis vlja pakutud funktsioonid on erinevates

  sotsia