Click here to load reader

L.p. TERMIN DEFINICJA TERMIN · PDF fileL.p. TERMIN SKRÓT DEFINICJA TERMIN ANGIELSKI ŹRÓDŁO INNE WYSTĘPOWANIE 12. absorpcja dźwięku-proces, w którym energia dźwięku zamienia

  • View
    243

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of L.p. TERMIN DEFINICJA TERMIN · PDF fileL.p. TERMIN SKRÓT DEFINICJA TERMIN ANGIELSKI...

L.p. TERMIN SKRT DEFINICJA TERMIN ANGIELSKI RDO INNE WYSTPOWANIE

1. abandon statku - instytucja zrzeczenia si na dobro ubezpieczyciela praw do

ubezpieczonego przez niego statku w zamian za wypat

penej sumy ubezpieczenia ubezpieczonemu. UWAGA

Abandon statku moe mie miejsce w dwch przypadkach:

straty cakowitej (total loss) lub straty handlowo

uzasadnionej (compromised total loss).

abandonment of the vessel NO-01-A013:2013

2. abisal

abysal

- najgbsza strefa mrz i oceanw poniej 1 700 m i jezior

poniej 400 m wraz z dnem, do ktrej nie dociera wiato

soneczne

abyssal NO-01-A009: 2007

3. abonent - uczestnik systemu subscriber PDNO-02-A087: 2012

4. abonent - aktywny (nadawca informacji) lub pasywny (odbiorca

informacji) albo jednoczenie aktywny i pasywny

uytkownik systemu

subscriber NO-02-A092:2013

5. abonent / uczestnik - uytkownik systemu subscriber NO-02-A088: 2012

6. aborda - wejcie specjalnie wyszkolonych si (oddzia abordaowy)

na jednostk pywajc w celu przeprowadzenia kontroli

dokumentw, rewizji oraz zajcia jednostki podejrzanej o

naruszanie prawa

boarding PDNO-07-A111:2013

7. aborda bez oporu - rodzaj abordau, w ktrym kapitan jednostki stosuje si do

polece dowdcy operacji w miejscu (OSC) oraz s

spenione nastpujce dodatkowe warunki:

a) nie s zastosowane ewidentne bierne/czynne rodki

oporu;

b) nie ma danych wywiadowczych wskazujcych na

zagroenie

UWAGA W niniejszym podrczniku abordae

przeprowadzane w warunkach wsppracy oraz wejcia na

jednostk za zgod s uznawane za abordae bez oporu.

unopposed boarding PDNO-07-A111:2013

WYKAZ HASE TERMINOLOGICZNYCH STOSOWANYCH W OBOWIZUJCYCH DOKUMENTACH NORMALIZACYJNYCH NO I PDNO - STAN NA DZIE 23.03.2015

L.p. TERMIN SKRT DEFINICJA TERMIN ANGIELSKI RDO INNE WYSTPOWANIE

8. aborda w przypadku oporu - rodzaj abordau, w ktrym jakikolwiek lub wszystkie

ponisze warunki s spenione:

a) kapitan jednostki odmawia zgody na przeprowadzenie

abordau;

b) rodki oporu biernego w miejscu, maj jasno na celu

wyrzdzenie krzywdy grupie abordaowej lub stworzenie

bardzo niebezpiecznych warunkw;

c) dane wywiadowcze wskazuj na moliwe zagroenie na

pokadzie podejrzanej jednostki lub jednostka jest

podejrzana o przewoenie terrorystycznej kontrabandy

opposed boarding PDNO-07-A111:2013

9. aborda w przypadku braku

wsppracy

- rodzaj abordau, w przypadku gdy nie ma danych

wywiadowczych wskazujcych na zagroenie oraz s

spenione ktrekolwiek z poniszych warunkw:

a) kapitan jednostki nie potwierdza nawizania cznoci,

nie wsppracuje dla ustalenia celu jego pobytu na akwenie

lub odmawia wsppracy w zakresie wydania zgody na

przeprowadzenie abordau;

b) bierne rodki na miejscu maj na celu opnienie,

utrudnienie, skomplikowanie i/lub powstrzymanie

abordau podejrzanej jednostki i mog by przezwycione

za pomoc rodkw przymusu;

c) rodki biernego oporu w miejscu maj na celu jedynie

opnienie, utrudnienie skomplikowanie lub

powstrzymanie przeszukania i przejcia podejrzanej

jednostki. Mog one by ominite za pomoc rodkw

przymusu

UWAGA W niniejszym podrczniku abordae bez zgody

s uznawane za abordae w przypadku braku wsppracy.

non-cooperative boarding PDNO-07-A111:2013

10. abrazja - proces niszczenia brzegw mrz i duych jezior

spowodowany cigymi uderzeniami fal i tarciem

niesionych przez nie gazw, wiru i piasku

abrasion NO-01-A009: 2007

11. absorpcja - proces polegajcy na wchanianiu substancji przez ca

objto cieczy lub ciaa staego, charakteryzujcy si

zmian waciwoci tej cieczy lub ciaa staego

UWAGA Absorpcja zaley od waciwoci substancji

absorbowanej (absorbatu), rodzaju cieczy lub ciaa staego

(absorbentu) i warunkw rodowiskowych. [AAP-21(B)]

absorption NO-01-A006: 2010

L.p. TERMIN SKRT DEFINICJA TERMIN ANGIELSKI RDO INNE WYSTPOWANIE

12. absorpcja dwiku - proces, w ktrym energia dwiku zamienia si na ciepo,

przechodzc przez orodek taki jak na przykad woda

morska lub dno morskie

absorption of sound NO-01-A010: 2009

13. adaptacja wzroku - proces, podczas ktrego stan ukadu wzrokowego jest

modyfikowany, tak by przystosowa si z poprzedniej

ekspozycji na biec ekspozycj na bodce, ktre mog

mie rne luminancje, rozkady widmowe oraz ktowe

pooenie

adaptation, visual NO-06-A062-4: 2007

14. adapter midzysieciowy - jednostka funkcjonalna, proces, komputer, sie

komputerowa, urzdzenie fizyczne umoliwiajce

realizacj dostpu i wsppracy jednostek funkcjonalnych,

procesw, komputerw, sieci komputerowych, urzdze o

rnicej si architekturze warstwowej albo/i architekturze

funkcjonalnej, architekturze informatycznej, architekturze

fizycznej [PN-ISO/IEC 2382-18:2002]

gateway NO-01-A003: 2011

16. administracja (2) - instytucja rzdowa odpowiedzialna za wypenianie

obowizkw wynikajcych z Konstytucji

Midzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, Konwencji

Midzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej oraz regulacji

krajowych

administration PDNO-02-A108:2013 PDNO-02-A085: 2010

21. adres (5) - numer przyporzdkowany jednostce interfejsu

wykorzystywany do kojarzenia informacji i dyrektyw z

innymi jednostkami interfejsowymi lub celami zarwno

dla transmisji danych, jak i cznoci fonicznej

address NO-02-A092:2013 NO-02-A088: 2012,NO-02-A096: 2012,

PDNO-02-A087: 2012,

NO-02-A089:2013

22. adres samolotu - 24 bitowy adres samolotu wykorzystywany do

indywidualnego adresowania zapyta do okrelonych

samolotw, ktry take jest zawarty w kadej odpowiedzi

w Modzie S w celu zidentyfikowania samolotw

wyposaonych w Mod S

Aircraft Address NO-06-A050: 2004

23. adsorpcja (1) - proces polegajcy na powierzchniowym wizaniu czstek

cieczy, pynu lub gazu przez warstw powierzchniow

ciaa staego

UWAGA Adsorpcja zaley od powierzchni, waciwoci

czstek adsorbowanych i czynnikw rodowiskowych.

[AAP-21(B)]

adsorption NO-01-A006: 2010

24. adsorpcja (2) - zdolno wizania usuwanych czstek substancji gazowej

lub ciekej na powierzchni ciaa staego (adsorbentu)

adsorption NO-46-A002: 2012

L.p. TERMIN SKRT DEFINICJA TERMIN ANGIELSKI RDO INNE WYSTPOWANIE

25. aerozol - zawiesina w medium gazowym staych lub ciekych

czsteczek o rednicach w zakresie od 0,01 m do 10 m

[PN-IEC 60050-393]

aerosol NO-01-A006: 2010

26. agitacyjny niekierowany

pocisk rakietowy

- niekierowany pocisk rakietowy, przeznaczony do

rozrzucania materiaw agitacyjnych

rocket with lefleat warhead NO-13-A010: 2006

27. agitacyjny pocisk

artyleryjski

- pocisk artyleryjski przeznaczony do rozrzucania

materiaw agitacyjnych

leaflet artillery projectile NO-13-A010: 2006

28. akcelerometr

przyspieszeniomierz

- przyrzd do mierzenia przyspieszenia lub opnienia,

podstawowy element pomiarowy w inercjalnych systemach

nawigacyjnych

accelerometer NO-01-A009: 2007

29. akcja

dziaanie

- zastosowanie jednego lub wicej systemw broni

(uzbrojenia) w celu zwalczania zagroenia

action NO-01-A010: 2009

30. akcja obrony

przeciwawaryjnej

akcja OPA

- wszelkie dziaania, czynnoci bdce elementem walki o

ywotno okrtu: walka z poarem, walka z wod, walka z

zadymieniem, a take inne czynnoci majce wpyw na

bezpieczestwo okrtu: separacje elektryczne i

mechaniczne, chodzenie szotw i pokadw, utrzymanie

statecznoci okrtu i zapewnienie pywalnoci

damage control action PDNO-07-A094: 2008

31. akcja obrony

przeciwawaryjnej

akcja OPA

- wszelkie dziaania, czynnoci bdce elementem walki o

ywotno okrtu: walki z poarem i walki z wod , a

take inne czynnoci majce wpyw na bezpieczestwo

okrtu: separacja elektryczna i separacja mechaniczna ,

chodzenie szotw i pokadw, walka z zadymieniem,

utrzymanie statecznoci okrtu i zapewnienie pywalnoci

okrtu

damage control action NO-01-A013:2013

32. akronim - sowo utworzone przez skrcenie wyraenia skadajcego

si z dwch lub wicej sw

acronym NO-06-A076: 2011

33. aktywacja - sposb wzbudzenia promieniotwrczoci [PN-IEC 60050-

393]

activation NO-01-A006: 2010

34. aktywacja wzbudzona

neutronami

promieniotwrczo

wzbudzona neutronami

- promieniotwrczo wzbudzona w gruncie lub obiekcie w

wyniku bezporedniego napromieniania neutronami [AAP-

6]

neutron induced activity NO-01-A006: 2010

35. aktywna bezkierunkowa

pawa radiohydroakustyczna

ERAPS urzdzenie przeznaczone do wykrywania okrtu

podwodnego za pomoc szerokopasmowego systemu

hydrofonw umieszczonych na linie w odpowiednio

ustalonym rozstawieniu w stosunku do gbokoci

UWAGA Zadziaanie pawy pozwala stwierdzi z duym

prawdopodobiestwem obecno OP w okrgu o promieniu

rwnym przewidywanemu zasigowi wykrycia danej

PRHA.

expendable reliable acoustic

path sonobuoy

NO-01

Search related