LأکRENSKOG BIBLIOTEK Hأ¸st kommune/Program Lorenskog bibliotek. Hosآ  Pأ… NETT KLOKKA ETT Sosiale medier

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LأکRENSKOG BIBLIOTEK Hأ¸st kommune/Program Lorenskog bibliotek. Hosآ  Pأ… NETT KLOKKA ETT...

 • 2 0

  1 9

  LØRENSKOG BIBLIOTEK

  Høst

 • Hilsen fra biblioteksjefen Som me ren er over, og hver da gen er til ba ke. Høs tens pro gram blir både van lig og spe si elt. Våre kjen te og kjæ re fas te ar ran ge men ter er på plass. Bar nas lør dag fei rer 50-års jubileumet for men nes kets før s te steg på må nen med be søk fra NRKs rom farts eks pert Hallvard Sandberg. Aon Raza Naq vi kom mer for å snakke om an to lo gi en Third cul ture kids; om hvor dan det er å vok se opp mel lom kul tu rer. For and re år på rad ar ran ge- rer vi Digital fes ti val, med fo kus på di gi ta le tje nes ter og di gi tal kom pe tan- se. Ver dens da gen for psy kisk hel se blir mar kert i godt sam ar beid med Fore byg gen de psy kisk hel se tje nes te. Det spe si el le i høst er at vi skal av hol de vår siste Lit te ra tur fes ti val i Akershus. I 2020 går Lø ren skog bib lio tek fra å være et Akers hus - bib lio tek til å bli et Vikenbibliotek. Lit te ra tur fes ti va len slik vi kjen ner den går ut av his to ri en, men i Vi ken kom mer det nye og bedre arrangementsamarbeid. Vi går spen nen de ti der i møte!

  Velkommen til en god og variert høst på biblioteket!

  Mette Rysjedal BIBLIOTEKSJEF

 • LØRDAG 31. AUGUST KL. 13. BIBLIOTEKET

  BARnAS LøRDAG Lesestund Biblioteket bugner av gode barnebøker og vi plukker ut våre favoritter vi leser høyt. P For barn fra 3 år.

  TORSDAG 29. AUGUST KL. 17. BIBLIOTEKET

  Språkkafé Her blir du kjent med nye mennesker og kan trene på å snakke norsk. Tilbudet er for voksne, og det er gratis. Du behøver ikke forberede deg. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen og Lørenskog bibliotek

  AUGUST TIRSDAG 20. AUGUST KL. 17–19. BIBLIOTEKET TIRSDAG 27. AUGUST KL. 17–19. BIBLIOTEKET

  Leksehjelp Gratis leksehjelp for elever på ungdomsskolen, VGS og Lørenskog voksenopplæring. Frivillige voksne med erfaring og kompetanse hjelper deg. Ta med lærebøker, lekseplan og skrivesaker/PC. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen, Flyktning- og innvandrertjenesten og Lørenskog bibliotek.

  LØRENSKOG BIBLIOTEK ||| VÅREN 2019 3

  TIRSDAG 3. SEPTEMBER KL. 13–14.30. FORVANDLINGSROMMET

  PÅ NETT KLOKKA ETT Bookbites Les bibliotekets e-bøker på nettbrett Kom til biblioteket for å få hjelp med data, nettbrett eller smarttelefon. Vi begynner med en kort introduksjon til et bestemt tema, og deretter blir det veiledning enkeltvis og i grupper, der du kan spørre om hva som helst. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen og Lørenskog bibliotek

 • 4 LØRENSKOG BIBLIOTEK ||| HØSTEN 2019

  ONSDAG 4. SEPTEMBER KL. 18. VEIVISEREN

  Strikk og lytt Første onsdag i måneden plukker vi frem nye og gamle skatter fra hyllene våre og leser høyt for dere. Ta gjerne med strikketøy eller annet håndarbeid, eller bare lukk øynene og lytt. Etter høytlesningen er det mulig å slå av en prat eller utveksle strikketips.

  TIRSDAG 3. SEPTEMBER KL. 18. BIBLIOTEKET

  Sommerlesfest! Bli med på vår Sommerleskampanje på sommerles.no!

  Vi inviterer alle som har deltatt på fest!

  Møt Malin Hellebø, kjent fra Dyrevenn på NRKSuper som har skrevet boka «Dyras beste sjekketriks».

  Hun vil fortelle om alle de rare, ekle, søte og morsomme sjekketriksa dyra kan.

  Ordfører Ragnhild spanderer is på alle lesehestene!

  Påmelding til vigmat@lorenskog.kommune.no

  TIRSDAG 3. SEPTEMBER KL. 17–19. BIBLIOTEKET

  Leksehjelp Gratis leksehjelp for elever på ungdomsskolen, VGS og Lørenskog voksenopplæring. Frivillige voksne med erfaring og kompetanse hjelper deg. Ta med lærebøker, lekseplan og skrivesaker/PC. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen, Flyktning- og innvandrertjenesten og Lørenskog bibliotek.

  SEPTEMBER

  mailto:vigmat@lorenskog.kommune.no

 • LØRENSKOG BIBLIOTEK ||| HØSTEN 2019 5

  SEPTEMBER

  LØRDAG 7. SEPTEMBER KL. 13. BIBLIOTEKET

  BARnAS LøRDAG Mennesker på månen For femti år siden tok Neil Armstrong, som første menneske sine første skritt på månen. For å markere dette får vi besøk av NRKs romfartsekspert Hallvard Sandberg. P For barn fra 5 år.

  TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 17. BIBLIOTEKET

  Språkkafé Her blir du kjent med nye mennesker og kan trene på å snakke norsk. Tilbudet er for voksne, og det er gratis. Du behøver ikke forberede deg. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen og Lørenskog bibliotek

  TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 15–16.30. VEIVISEREN

  Ordførerbenk Ordfører og/eller varaordfører vil være i Veiviseren første torsdag i måneden. Det er viktig for dem å komme i kontakt med deg som bor i Lørenskog. Har du spørsmål eller synspunkter, eller bare har lyst til å hilse på, setter de pris på at du tar kontakt.

 • 6 LØRENSKOG BIBLIOTEK ||| HØSTEN 2019

  SEPTEMBER

  LØRDAG 14. SEPTEMBER KL. 13. BIBLIOTEKET

  BARnAS LøRDAG Lesestund Biblioteket bugner av gode barnebøker og vi plukker ut våre favoritter vi leser høyt. P For barn fra 3 år.

  FREDAG 13. SEPTEMBER KL. 12. KUNSTSALEN

  Litterær halvtime med Vigdis Vi som jobber på Lørenskog bibliotek har lyst til å dele gode leseopplevelser med deg. Tema annonseres på facebook når det nærmer seg.

  TORSDAG 12. SEPTEMBER KL. 17. BIBLIOTEKET

  Språkkafé Her blir du kjent med nye mennesker og kan trene på å snakke norsk. Tilbudet er for voksne, og det er gratis. Du behøver ikke forberede deg. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen og Lørenskog bibliotek

  TIRSDAG 10. SEPTEMBER KL. 17–19. BIBLIOTEKET

  Leksehjelp Gratis leksehjelp for elever på ungdomsskolen, VGS og Lørenskog voksenopplæring. Frivillige voksne med erfaring og kompetanse hjelper deg. Ta med lærebøker, lekseplan og skrivesaker/PC. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen, Flyktning- og innvandrertjenesten og Lørenskog bibliotek.

  TIRSDAG 10. SEPTEMBER KL. 13–14.30. FORVANDLINGSROMMET

  PÅ NETT KLOKKA ETT Podkasting Last ned radio – og TV-program og bestem selv når du vil høre på dem Kom til biblioteket for å få hjelp med data, nettbrett eller smarttelefon. Vi begynner med en kort introduksjon til et bestemt tema, og deretter blir det veiledning enkeltvis og i grupper, der du kan spørre om hva som helst. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen og Lørenskog bibliotek

 • LØRENSKOG BIBLIOTEK ||| HØSTEN 2019 7

  SEPTEMBER

  TIRSDAG 17. SEPTEMBER KL. 17–19. BIBLIOTEKET

  Leksehjelp Gratis leksehjelp for elever på ungdomsskolen, vgs og Lørenskog voksenopplæring. Frivillige voksne med erfaring og kompetanse hjelper deg. Ta med lærebøker, lekseplan og skrivesaker/PC. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen, Flyktning- og innvandrertjenesten og Lørenskog bibliotek.

  TIRSDAG 17. SEPTEMBER KL. 13. FORVANDLINGSROMMET

  PÅ NETT KLOKKA ETT Søk og bestill bøker hjemmefra og lær hvordan du administrerer lånene Kom til biblioteket for å få hjelp med data, nettbrett eller smarttelefon. Vi begynner med en kort introduksjon til et bestemt tema, og deretter blir det veiledning enkeltvis og i grupper, der du kan spørre om hva som helst. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen og Lørenskog bibliotek

  MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 12. KUNSTSALEN

  Ingeborg Moræus Hanssen

  om eldre i det digitale samfunnet

  Ingeborg Moræus Hanssen, tidligere kinodirektør, forfatter, samfunnsdebattant og styreleder i Seniornett, gir tilkjenne sitt engasjement for at eldre skal delta i demokratiet og være tilstede i det digitale fellesrom.

  LØRDAG 14. SEPTEMBER KL. 13. BIBLIOTEKET

  BARnAS LøRDAG Lesestund Biblioteket bugner av gode barnebøker og vi plukker ut våre favoritter vi leser høyt. P For barn fra 3 år.

 • 8 LØRENSKOG BIBLIOTEK ||| HØSTEN 2019

  SEPTEMBER

  TORSDAG 19. SEPTEMBER KL. 17. BIBLIOTEKET

  Språkkafé Her blir du kjent med nye mennesker og kan trene på å snakke norsk. Tilbudet er for voksne, og det er gratis. Du behøver ikke forberede deg. P Samarbeid mellom Frivilligsentralen og Lørenskog bibliotek

  TORSDAG 19. SEPTEMBER KL. 12.30–15. DRØMMESLOTTET

  Nybegynnerkurs Lær å bruke smarttelefon og nettbrett Lær å laste ned apper, lær å ta, lagre og dele bilder. Elever fra Mailand vgs er kursholdere. Ta med egen smarttelefon eller nettbrett og AppleID /Google passord. Kurset er gratis.

  P Påmelding til 67 93 44 00. Begrenset antall plasser.

  TORSDAG 19. SEPTEMBER KL. 9.30–12. DRØMMESLOTTET

  Nybegynnerkurs Lær å bruke datamaskin Lær å bruke Internett, lær mappestruktur og vedlikehold. Elever fra Mailand vgs er kursholdere. Ta med egen PC. Kurset er gratis.

  P Påmelding til 67 93 44 00. Begrenset antall plasser.

  ONSDAG 18. SEPTEMBER KL. 11–13. VEIVISEREN

  Få veiledning i bibliotekets digitale tjenester Lær å bestille bøker og forlenge dine lån på nett, lese aviser og tidsskrifter i , låne e-bøker i .

  P Ta med smarttelefon eller nettbrett. Ingen påmelding.

 • LØRENSKOG BIBLIOTEK ||| HØSTEN 2019 9

  SEPTEMBER

  TIRSDAG 24. SEPTEMBER KL. 17–19. BIBLIOTEKET

  Leksehjelp Gratis leksehjelp for elever på ungdomsskolen, VGS og Lørenskog voksenopplæring. Frivillige voksne med erfaring og kompetanse hjelper deg.

  Ta med lærebøker,