Lvtn Do Xuan Hoa

 • View
  34

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

good

Transcript

 • Lun vn tt nghip Li cm n ____________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________ SVTH: Xun Ha-MSSV: 30800690 i

  LI CM N Li u tin em xin trn trng by t lng bit n su sc n thy Mai Cao

  Ln. Thy truyn t cho em nhng kin thc l thuyt c s qu bu, ch dn

  cho em phng php hc tp hiu qu, cch phn tch v gii quyt vn , gip

  em ngun ti liu tham kho quan trng, cng nh to iu kin cho em c thc

  tp, v Thy l ngi tn tnh hng dn em trong sut thi gian thc hin lun vn.

  Em xin chn thnh cm n anh Nguyn Vit Vn, ngi hng dn v gip

  em tng bc hon thnh lun vn tt nghip, gip em lin h kin thc gia l

  thuyt v thc tin. Em tht s cm n v nhng kin thc thc t rt hu ch m anh

  ch dn trong sut qu trnh thc tp. Bn cnh , em cng xin c gi li cm

  n su sc n cc anh ch phng Khai Thc Hong Long Hon V JOC nhit

  tnh gip v sn sng gii p nhng thc mc ca em trong sut qu trnh thc

  tp.

  Em mun c by t lng bit n trn trng n cc thy c trng i hc

  Bch Khoa HQG Tp.HCM, c bit l cc thy c khoa KT a cht v Du kh,

  cc thy b mn Khoan v Khai Thc Du Kh tn tnh ging dy, ch bo v

  gip em trong sut thi gian trn ging ng i hc.

  Em cng xin gi li cm n n Ban lnh o Cng ty iu hnh chung du

  kh Hong Long Hon V JOC, Ts. Ng Hu Hi, ng V Vn Cng, to iu

  kin cho em thc tp v hon thnh tt lun vn ny.

  Con xin gi li tri n su sc n Ba M, cm n Ba M sinh thnh, nui

  dng v dy d con nn ngi. Ba M lun l ngun ng vin ln nht v to

  cho con nhng iu kin tt nht trn bc ng hc tp v trng thnh. i vi

  con, gia nh lun l ch da ln lao trong cuc i ny.

  Sau cng, ti mun cm n cc anh ch sinh vin khoa K Thut a Cht &

  Du Kh, cc bn cng kha v cc em sinh vin kha sau cng ti ng hnh trn

  bc ng hc tp.

  XUN HA

 • Lun vn tt nghip Tm tt lun vn ____________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________ SVTH: Xun Ha-MSSV: 30800690 ii

  TM TT LUN VN

  Ngy nay, vic kt ni h thng cc ng ng vn chuyn du kh ni m hoc

  m cn bin l mt trong nhng phng n pht trin c nh gi cao v hiu qu

  kinh t t c. Tuy nhin, bn cnh , nhiu ri ro lun tn n trong qu trnh vn

  hnh h thng ng ng ny, c bit i vi nhng ng ng ngm di hng chc

  kilomet di y bin. Do , trong lun vn ny, gii php ti u ha qu trnh vn

  chuyn hn hp du kh trong ng ng ngm di bin nhm m bo tnh n nh

  dng chy trong ng, gim thiu ri ro v chi ph vn hnh c thc hin.

  Trong phn u ca lun vn, c s l thuyt v ti u ha s c trnh by

  mt cch tng quan nhm xc nh mc ch, i tng v cc phng php s dng

  cho vic ti u. Tip , c s l thuyt v tnh ton nhm xy dng m hnh dng

  chy a pha trong ng ng vn chuyn c trnh by. C s xy dng m hnh

  dng chy a pha l cc phng trnh vi phn c thit lp cho tng pha ca cht lu.

  i tng nghin cu c th ca lun vn l ti u ha qu trnh vn chuyn

  hn hp du kh bng ng ng ngm di bin t m C Ng Vng n gin x l

  trung tm s 3 ca m Bch H. Da trn c s l thuyt trnh by nhng phn

  u, cc thnh phn, tnh cht cht lu v hin trng lm vic thc t trong ng ng

  vn chuyn ny c tin hnh phn tch v a ra nhn xt. Sau qu trnh phn tch

  ny, cc quy trnh ti u ha c xy dng chi tit bao gm thu thp v x l cc s

  liu u vo cn thit phc v cho vic xy dng m hnh, hiu chnh m hnh, s dng

  m hnh m phng bi ton.

  Kt qu t c sau qu trnh m phng l s biu din p sut, nhit , t

  phn lng, tc ng s hnh thnh cc nt kh trong h thng ng ng vn chuyn

  vi cc ch lm vic khc nhau. Trn c s phn tch v nh gi cc kt qu ny,

  vic xut phng n hp l nhm ci thin hiu sut vn chuyn cng nh gim

  thiu ri ro v tit kim chi ph x l c thc hin.

 • Lun vn tt nghip Mc lc ____________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________ SVTH: Xun Ha-MSSV: 30800690 iii

  MC LC

  MC LC ...................................................................................................................... iii

  DANH SCH HNH NH .............................................................................................. v

  DANH SCH BNG BIU ........................................................................................ viii

  CH VIT TT ............................................................................................................. ix

  M U .......................................................................................................................... x

  CHNG 1: TNG QUAN V TI U HA VN CHUYN DU KH BNG NG NG KT NI ................................................................................................. 1

  1.1. Tng quan v ti u ha vn chuyn du kh bng ng ng kt ni .............. 1

  1.2. Mc ch ca vic ti u ha vn chuyn du kh trong ng ng ................. 2

  1.3. Phng php ti u ha ...................................................................................... 3

  1.3.1. Mc tiu ti u ha ................................................................................... 3

  1.3.2. Cc thng s kim sot qu trnh ti u ha ............................................ 3

  1.3.3. Cc phng php s dng cho qu trnh ti u ha ................................. 3

  CHNG 2: C S L THUYT DNG CHY A PHA TRONG NG NG VN CHUYN ............................................................................................................... 8

  2.1. Tng quan v dng chy a pha ......................................................................... 8

  2.1.1 Cc ch dng chy trong ng ng nm ngang .................................... 8

  2.1.2 Cc ch dng chy trong ng ng thng ng ................................ 10

  2.1.3 Biu ch dng chy (Flow regime maps) ........................................ 11

  2.2 C s tnh ton v xy dng m hnh dng chy hai pha ................................ 15

  2.2.1. Phng trnh bo ton khi lng .......................................................... 15

  2.2.2. Phng trnh bo ton ng lng ......................................................... 16

  2.2.3. Phng trnh bo ton nng lng ......................................................... 17

  2.2.4. Phng trnh p sut ............................................................................... 18

  2.2.5. S truyn khi gia b mt phn cch cc pha ...................................... 18

  2.3. Cc tnh cht c bn ca cht lu vn chuyn trong ng ng ...................... 19

 • Lun vn tt nghip Mc lc ____________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________ SVTH: Xun Ha-MSSV: 30800690 iv

  2.3.1. Tnh lu bin .......................................................................................... 19

  2.3.2. Nhit kt tinh ..................................................................................... 24

  2.3.3. Nhit ng c ................................................................................... 24

  2.3.4. nh hng ha phm gim nhit ng c n cc tnh cht ca cht lu ................................................................................................................ 25

  CHNG 3: M PHNG QU TRNH NHIT THY NG DNG CHY TRONG NG NG KT NI M C NG VNG N M BCH H V XUT PHNG N TI U HA QU TRNH VN CHUYN HN HP DU KH ....................................................................................................................... 30

  3.1. Tng quan h thng kt ni m C Ng Vng m Bch H ........................ 30

  3.1.1. Gii thiu chung m C Ng Vng ........................................................ 30

  3.1.2. H thng ng ng kt ni CNV CPP3 ............................................ 31

  3.1.3. Thnh phn v tnh cht du th CNV ................................................... 33

  3.1.4. Hin trng lm vic thc t trong ng ng vn chuyn du kh CNV CPP3 ................................................................................................................ 41

  3.2. Xy dng m hnh dng chy a pha trong ng ng vn chuyn ................ 50

  3.2.1. Cc d liu thc t cn thit cho vic xy dng m hnh ...................... 51

  3.2.2. Xy dng m hnh nhit thy ng dng chy trong ng ng vn chuyn ................................................................................................................ 53

  3.2.3. Hiu chnh m hnh nhit thy ng dng chy trong ng ng vn chuyn ................................................................................................................ 54

  3.3. M phng qu trnh nhit thy ng dng chy trong ng ng v xut phng n ti u ha vn chuyn hn hp du kh ................................................... 57

  3.3.1. M phng qu trnh nhit thy ng dng chy trong ng ng vn chuyn vi ch lu lng hot ng hin thi.................................................. 57

  3.3.2. M phng qu trnh nhit thy ng dng chy trong ng ng vn chuyn vi cc ch lu lng khc nhau .......................................................... 59

  KT LUN V KIN NGH........................................................................................ 84

  TI LIU THAM KHO .............................................................................................. 87

 • Lun vn tt nghip Danh sch hnh nh ____________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________ SVTH: Xun Ha-MSSV: 30800690 v

  DANH SCH HNH NH

  Hnh 1.1 Mc ch ti u ha vn chuyn du kh trong ng ng ........................... 2 Hnh 1.2 Cc lp bc cch nhit ng ng vn chuyn CNV CPP3 [9] .................. 4 Hnh 1.3 Hnh dng con thoi 8.5" ........................................................................