M2M usluga

 • View
  34

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

m2m usluga upute

Text of M2M usluga

 • Upute za korisnikeVip prepaid M2M usluge

 • 2Dobro doli u Vip prepaid M2M

  Uvod

  Usluga Vip prepaid M2M namijenjena je poslovnim korisnicima koji koriste tzv. machine to machine (M2M) rjeenja za beino podatkovno povezivanje razliitih ureaja preko javne mobilne mree. Ova usluga nudi mogunost koritenja veih koliina prepaid SIM kartica za podatkovno povezivanje ureaja mobilnom mreom (Vip prepaid M2M SIM kartice) te njihovo administriranje, upravljanje i obnovu rauna preko interneta (Vip prepaid M2M aplikacija). Mogunosti primjene su iroke, od prikupljanje podataka s udaljenih lokacija (npr. hidrometeoroloke postaje, elektrina, plinska i vodna brojila), do nadzornih i alarmnih sustava (npr. nadzor i upravljanje vozilima, dojavni sustavi), ali i drugih ve postojeih ili potpuno novih naina primjene.

  Aktivacija novih prepaid M2M SIM kartica

  Kako biste mogli koristiti Vip prepaid M2M uslugu potrebne su vam Vip prepaid M2M SIM kartice. Nove Vip prepaid M2M SIM kartice naruite zahtjevom prema vaem Vip prodajnom predstavniku. U sklopu zahtjeva obvezno navedite koliinu potrebnih Vip prepaid M2M SIM kartica i va aktivni pretplatniki broj s podatkovnom M2M tarifom Smart data.Vano! Pretplatniki broj sa podatkovnom M2M tarifom Smart data treba Vam biti fiziki dostupan. Na taj broj dobit ete SMS poruku s pristupnim podacima tijekom prve registracije na internetsku aplikaciju Moj Vip, koja e vam posluiti za administraciju i obnovu prepaid M2M rauna.

  Minimalna koliina narudbe Vip prepaid M2M SIM kartica je 50 komada, a cijena jedne Vip prepaid SIM kartice je 5 kn. To je istodobno i iznos poetnog stanja na raunu svake Vip prepaid SIM kartice. Navedeni iznos ukljuuje PDV. Za sluaj koritenja usluge uz Fiskalnu opciju minimalna koliina narudbe je 10 komada.

  Nakon primitka prepaid M2M SIM kartica, provjerite i potpiite prateu dokumentaciju. Potpisane dokumente poaljite nam faksom. Nakon to zaprimimo va potpisani zahtjev za aktivaciju Vip prepaid usluge, isporuene Vip prepaid M2M SIM kartice i njihove raune moi ete administrirati preko interneta, koritenjem usluge Moj Vip.

  Vip prepaid M2M SIM kartice koriste poseban APN: m2m.vip.hr. Korisniko ime i lozinka se ne koriste. Koritenje prometa Fiskalne opcije dozvoljeno je iskljuivo putem APN-a: fpos.vip.hr.

  Vip prepaid M2M usluga uz Fiskalnu opciju

  Vip prepaid M2M usluga uz Fiskalnu opciju namijenjena je poslovnim korisnicima fiskalnih blagajni. Vipnet prua uslugu podatkovnog povezivanja ureaja s Poreznom Upravom u svrhu provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Podatkovno povezivanje ureaja moe se koristiti u svrhu odravanja softverskog rjeenja blagajne ili POS ureaja te davanja podrke korisniku blagajne. Za potrebe fiskalizacije preporuamo koritenje iskljuivo Fiskalne opcije unutar Vip prepaid M2M usluge.

 • 3Administracija i obnova prepaid M2M rauna preko interneta

  Svoje Vip prepaid M2M SIM kartice moete administrirati preko interneta i usluge Moj Vip.

  Spojite se na http://prijava.vip.hr/ i registrirajte svoj pretplatniki broj s podatkovnom M2M tarifom Smart data koji ste naveli u zahtjevu za prepaid M2M SIM kartice. Ako ste se ve prije registrirali na Moj Vip uslugu s tim brojem, spojite se na https://moj.vip.hr/ i unesite svoje Vip online korisniko ime i lozinku.

  Osnovni i kontakt podaci

  Nakon prijave u Moj Vip, odaberite M2M.

  Otvorit e vam se Vip prepaid M2M aplikacija. U gornjem dijelu zaslona vidjet ete broj svojih Vip prepaid M2M SIM kartica i iznose obnove njihovih rauna.

  Poetni zaslon Vip prepaid M2M aplikacije

 • 4Aktivne Vip prepaid SIM kartice su one za koje je aktivirana jedna od Vip M2M opcija za automatsku mjesenu obnovu Vip prepaid M2M rauna.Pri prvom spajanju na Vip prepaid M2M aplikaciju obvezno unesite svoje kontakt podatke, broj mobilnog telefona i e-mail na koji ete primati obavijesti vezane uz Vip prepaid M2M uslugu. Nakon unosa pritisnite tipku Izmijeni

  Filtri i kriteriji pretrage

  Zaglavlje Vip prepaid M2M aplikacije

  Ovisno o tome elite li administrirati sve svoje Vip prepaid M2M SIM kartice ili samo one koje su nove (nove su one za koje jo niste aktivirali Vip M2M opcije), odaberite odgovarajui filtar (Popis svih ili Popis novih) i pritisnite Pretraga.

  Ako nemate novih Vip prepaid SIM kartica, pretraga uz filtar Popis novih nee dati rezultat.

  Osim toga, moete postaviti i razliite kriterije svoje pretrage:

  - prema pretplatnikom broju (Prepaid MSISDN) ili Nazivu/lokaciji (kroz detaljni pregled moete sami odrediti i spremiti naziv ili lokaciju za svaku svoju Vip prepaid SIM karticu)

  - prema stanju M2M rauna (u kunama, ukljuenom podatkovnom prometu i SMS porukama)

  - prema M2M opcijama, aktivnim ili neaktivnim

  - prema datumu zadnje obnove rauna

  - prema aktivnom (ili neaktivnom) roamingu, odnosno mogunosti koritenja u inozemstvu

  - prema statusu rauna (Novo, Aktivno, Pasivno, Blokirano, Aktivacija u tijeku).

 • 5Odabir kriterija pretrage (nakon odabira filtra Popis svih i pritiska na tipku Izmijeni )

  Nakon odabira kriterija pritisnite Trai

  Ako elite odabrati sve Vip prepaid M2M SIM kartice i njihove raune, samo ostavite prazna polja svih kriterija.

  Ako ste prije odabrali filtar Popis novih, daljnju pretragu moete raditi na osnovi Vip prepaid M2M pretplatnikog broja (Prepaid MSISDN), naziva ili lokacije (ako ste ih ve definirali) ili stanja M2M rauna (u kunama).

  Popis traenih Vip prepaid M2M rauna

  Nakon to dobijete popis Vip prepaid M2M rauna prema definiranim kriterijima, za svaki ete vidjeti:

  - prepaid MSISDN ili naziv/lokaciju (ovisno o odabiru kriterija)

  - stanje M2M rauna (u kunama, besplatnom podatkovnom prometu i SMS porukama)

  - ukljuenu M2M opciju

  - datum zadnje obnove M2M rauna

  - oznaku je li aktiviran roaming (mogunost koritenja u inozemstvu) i

  - status rauna (Novo, Aktivno, Pasivno, Blokirano, Aktivacija u tijeku).

 • 6Popis traenih Vip prepaid M2M rauna

  M2M opcija je ukljuena ako je uz to oznaeno polje Aktivna s da i Status rauna je Aktivno.

  Za svaki Vip prepaid M2M raun moete aktivirati, deaktivirati ili promijeniti aktivnu M2M opciju te aktivirati ili deaktivirati roaming uslugu. Vie informacija o tome moe se nai u sljedeim poglavljima.

  Dodatne informacije za svaki Vip prepaid M2M raun

  Dodatne informacije za svaku Vip prepaid M2M SIM karticu i njezin raun moete vidjeti odabirom pojedinog prepaid MSISDN-a ili naziva/lokacije: potronju u prolom mjesecu, mogunost dodatne obnove rauna kupnjom M2M bonova i ukupan iznos dodatnih obnova rauna.

 • 7Dodatne informacije

  (zaslon nakon to je odabran Vip prepaid raun s popisa dobivenog pretragom)

  Kroz ovaj prikaz moete postaviti ili promijeniti naziv ili lokaciju za odabranu Vip prepaid M2M SIM karticu i raun kako biste pojednostavnili budua pretraivanja i administraciju.

  Nakon promjene pritisnite tipku Spremi. Za povrat u prethodni prikaz pritisnite Zatvori.

  Obnova Vip prepaid M2M rauna preko interneta

  Vip prepaid M2M raune mogue je obnoviti preko interneta, koritenjem usluge Moj Vip, aktivacijom Vip M2M opcija i kupnjom Vip M2M bonova.

  Vip M2M opcije

  Aktivacijom Vip M2M opcija aktivira se automatska mjesena obnova pojedinog Vip prepaid M2M rauna s odgovarajuom koliinom ukljuenog prometa u MB i SMS porukama:

  Vip M2M opcije Vip M2M opcija 5 MBVip M2M opcija

  10 MBVip M2M opcija

  25 MBVip M2M opcija

  50 MBVip M2M

  Fiskalna opcija

  Ukljueni MB 5 MB 10 MB 25 MB 50 MB 3072 MB

  Ukljuene SMS poruke 2 5 10 25 10

  Automatska obnova rauna putem Vip M2M opcija obavlja se svakog 15. dana u mjesecu za prepaid M2M raune koji imaju aktiviranu M2M opciju. Ako ste npr. aktivirali Vip M2M opciju 10 MB, na tom Vip prepaid M2M raunu svakog 15. dana u mjesecu dodat e se 10 MB i 5 SMS poruka. Neiskoriteni MB i SMS poruke ne prenose se u sljedee obraunsko razdoblje.

  Prijavite se u uslugu Moj Vip s pristupnim podacima za va pretplatniki broj s podatkovnom M2M tarifom Smart data i odaberite M2M aplikaciju.

  Uz pomo filtra i kriterija pretrage odaberite prepaid M2M SIM kartice za koje elite obnoviti raun. Ako elite prvi put obnoviti prepaid M2M raune za nove prepaid M2M SIM kartice, odaberite filtar Popis novih.

 • 8Nakon to dobijete popis traenih Vip prepaid M2M rauna, odaberite prepaid M2M raun koji elite obnavljati uz pomo Vip M2M opcija za automatsku mjesenu obnovu prepaid M2M rauna, postavite status Mjesene obnove M2M rauna, Aktivna na da i odaberite odgovarajuu Vip M2M opciju.

  Aktivacija Vip M2M opcije

  Ako na prepaid M2M raunu nije aktivna M2M opcija, a elite je aktivirati, promijenite status Aktivnosti opcije u da.

  Nakon toga odaberite M2M opciju koju elite aktivirati.

  Kako bi vae izmjene postale vaee, pritisnite tipku Spremi

  Grupna aktivacija Vip M2M opcija

  Ako vam se uri, iskoristite grupnu administraciju, pritisnite tipku Odaberi sve (odnosi se na sve prikazane prepaid M2M raune).

 • 9Nakon toga za sve odabrane i prikazane Vip prepaid M2M raune promijenite status opcije iz Aktivna u da.

  Potom odaberite i aktivirajte eljenu M2M opciju.

  Kako bi vae izmjene postale vaee, pritisnite tipku Spremi

 • 10

  Provedba izmjena nije trenutana, nego zahtijeva odreeno vrijeme. Za to vrijeme nee biti mogue napraviti dodatne izmjene. U aplikaciji se prikazuje poruka Akcija se jo uvijek izvrava.

  Nakon provedbe, novo stanje bit e vidljivo u popisu vaih Vip prepaid M2M rauna.

  Vip M2M bonovi

  Vip prepaid M2M raune mogue je obnoviti i kupnjom M2M bonova vrijednosti 25 ili 50 kn. M2M bonovi slue za dodatne obnove Vip prepaid M2M rauna u sluaju kad vam nije dovoljan iznos koji se redovito upl