MacBook Manual CZ

 • View
  39

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MacBook Manual CZ

 • MacBookUivatelsk pruka Informace o nastaven, roziovn a enen problm potae MacBook.

 • Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Vechna prva vyhrazena

  Tato uivatelsk pruka spad pod ochranu autorskch prva jako takov nemebt v dn podob koprovna bez psemnho svolen spolenosti Apple. Spolenost Apple vyvinula sil, aby informace v tomto nvod byly pesn. Spolenost neodpovd za ppadn tiskov nebo textv chyby..

  Logo Apple je ochrann znmka spolenosti Apple Computer, Inc., registrovan v USA a v dalch zemch. Pouit loga Apple pro komern ely bez pedchozho psemnho souhlasu spolenosti Apple me znamenat poruen prv na ochrannou znmku.

  Apple, logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iMovie, iPod, iTunes, Mac, Mac OS a QuickTime jsou ochrann znmky spolenosti Apple Computer, Inc., registrovan v USA a v dalch zemch.AirPort Express, Expos, Finder, FileVault, GarageBand, iDVD, iPhoto, iSight, Safari, SnapBack, Spotlight, SuperDrive a Tiger jsou ochrann znmky spolenosti Apple Computer, Inc.

  .Mac je sluba spolenosti Apple Computer, Inc.ENERGY STAR je ochrann znmka registrovan v USA.Oznaen logo Bluetooth je vlastnictvm Bluetooth SIG, Inc. a jejich pouit ve vrobcch Apple Computer, Inc. se d licennmi podmnkami.Intel a Intel Core jsou obchodn oznaen spolenosti Intel Corporation nebo jej poboek v USA a v jinch sttech.

  Vechny dal nzvy spolenost a jejich produkt jsou obchodn znmky pslunch spolenost. Pouit nzv produkt tetch stran slou jen pro informan ely a nepedstavuje konkrtn doporuen produkty. Spolenost Apple neodpovd za vkonnebo funkce tchto produkt.

  Vrobek popsan v tto uivatelsk pruce obsahuje technologii na ochranu autorskch prv od spolenosti Macrovision Corporation a dalch prvoplatnch vlastnk. Pouit tto ochrann technologie mus bt povoleno spolenost Macrovision Corporation a je ureno jen na domc pouit, pokud spolenost nerozhodla jinak. Reverzn inenrstv nebo zpoumn tto technologie je zakzan.

 • Obsah

  5 Kapitola 1: Zaname6 Pprava potae MacBook13 Zkladn funkce potae MacBook 15 Klvesnice potae MacBook17 Dal funkce potae MacBook19 Uspn nebo vypnut potae MacBook20 Kalibrace baterie21 Dal informace

  23 Kapitola 2: Poznvme MacBook24 Nastaven displeje25 Pouit napjecho adaptru26 Pouit destiky28 Pouit klvesnice29 Pouit myi30 Pouit Apple Remote a Front Row34 Pouit vestavn kamery iSight

  3

 • 36 Pizpsoben pracovn plochy a nastaven 37 Postup pi selhn aplikace37 Aktualizace programovho vybaven38 Penos soubor na jin pota39 Pouit baterie

  43 Kapitola 3: Rozen pamti potae MacBook44 Instalace pamti 49 Oven rozpoznn pamti

  51 Kapitola 4: een problm53 Problmy brnc pouit potae54 Dal problmy55 Peinstalovn programovho vybaven dodvanho s potaem56 Pouit test Apple Hardware Test

  57 Ploha A: Technick daje

  4 Obsah

 • Zanme

  Balen potae MacBook obsahuje nsledujc vybaven:

  Napejac kabel

  Ovlada Apple Remote Zstrka

  Napjec adaptr MagSafe 60 W

  M NE U

  1

  5

 • Pprava potae MacBookMacBook byl navren tak, abyste ho mohli rychle nastavit a ihned pouvat. Nsledujc strnky vs provedou procesem ppravy, kter je sloen z tchto krok : Pipojen napjecho adaptru Pipojen kabel Zapnut potae MacBook Konfigurace uivatelskho tu a dal nastaven.

  Krok 1: Pipojen napjecho adaptruNachz-li se na napjecm adaptru ochrann flie, pak ji ped zapojenm sejmte. Nasute na napjec adaptr vidlici, zasute adaptr do elektrick zsuvky a druh konec kabelu zapojte do zsuvky napjen potae MacBook. Pri piblen se konektorem k zsuvce uctte magnetickou slu, kter pomh sprvnmu zapojen konektoru do potae.

  Vidlica

  Upozornn: Pesvdte se, zda je ped zasunutm napjecho adaptru do elektrick zsuvky vidlice pln nasunut na napjec adaptr.

  6 Kapitola 1: Zanme

 • Napjec kabel

  Zstrka Napjec zsuvkaNapjec konektor

  Dosah napjecho adaptru mete prodlouit zapojenm napjec ry. Nejprve odpojte vidlici od adaptru a potom nasute dodvanou prodluovac napjec ru na adaptr. Druh konec kabelu nasute do elektrick zsuvky. Ilustran obrzek naleznete na stran 28.

  Krok 2: Pipojen kabelPokud se chcete pipojit na internet, pipojte k vaemu potai MacBook ADSL modem i router, kabelov modem, extern analogov modem a nebo lokln s Ethernet. Pokud se pipojujete k bezdrtov sti, jako je nap. AirPort Extreme, dn kabely nepotebujete.

  Poznmka: Vyten pipojen k internetu (dial-up) vyaduje extern Apple USB modem, kter je dostupn na internetovm obchod store.apple.cz nebo v sti autorizovanch prodejc Apple. Zapojte Apple USB modem do USB zsuvky potae MacBook a potom zapojte telefonn kabel (nen soust dodvky) do modemu a do telefonn zsuvky na stn.

  7Kapitola 1: Zanme

 • Kapitola 1: Zanme

  Pipojen DSL/kabelovho modemu nebo st Ethernet:Pipojte kabel DSL nebo kabelovho modemu tak, jak je uvedeno v uivatelsk pruce modemu nebo zapojte Ethernet kabel do rozboovae nebo zsuvky. Potom druh konec kabelu zapojte do Ethernet (G) zsuvky potae.

  G

  Ethernet kabel

  Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)

  Bezdrtov pipojen AirPort:1 Je-li to nutn, zapnte AirPort vbrem pkazu Turn AirPort on v nabdce AirPort (Z), kter se nachz v lit nabdek. AirPort vyhled dostupn bezdrtov st. 2 Vyberte poadovanou s v nabdce AirPort (Z).

  Krok 3: Zapnut potae MacBook1 MacBook zapnete krtkm podrenm zapnacho tlatka () (po dobu 1 sekundy).

  Po zaznn startovacho tnu tlatko uvolnte a opakovan ho nestiskejte, jinak me dojt k vypnut potae.

  8

 • Po zapnut potae by se ml indiktor spnku rozsvtit a zstat rozsvcen a nsledn by ml zaznt startovac tn.

  Tlatko zap./vyp.

  Indiktor spnku

  Pota MacBook se po urit dob nastartuje. Po nastartovn pestane indiktor spnku svtit a automaticky se spust Setup Assistant.

  2 Destiku potae MacBook pouvejte na oznaovn a pesouvn poloek na obrazovce stejnm zpsobem, jako byste pracovali s my stolnho potae.

  Kurzorem na obrazovce mete pohybovat lehkm pohybem prstu po destice.

  Dleit: Pro pohyb kurzorem pouvejte na destice jen jeden prst. Destika je navrena tak, aby umonila listovn v dokumentu pi pouit dvou prst. Tato funkce je standardn zapnuta. Poloen dvou prst na destiku a stisknut tlatka aktivuje funkci pravho tlatko myi.

  Tlatko destiky pouijte pro vbr, klepnut nebo poklepn na prvky na obrazovce.

  Kapitola 1: Zanme 9

 • Problmy se zapnutm potae?Po stisknut zapnacho tlatka () se nic nedje. Baterie me bt vybit. Ovte, zda je napjec adaptr dn zapojen do elektrick zsuvky. Tak ovte, zda je napjec adaptr dn zapojen do eletrick zsuvky a do potae. Konektor napjecho adaptru by ml po pipojen svtit. Pokud pota stle nejde zapnout, pette si kapitolu Problmy brnc pouit potae na stran 54.

  Na obrazovce svt obrzek disku nebo sloky s blikajcm otaznkem. Tato ikona obvykle signalizuje, e nen mon najt systmov programov vybaven na pevnm disku potae a nebo jinm disku k potai pipojenm. Odpojte vechna extern zazen a restartujte pota. Pidrte stisknut zapnac tlatko () po dobu 8 a 10 sekund, dokud se pota nevypne. Potom znovu stisknte zapnac tlatko. Pokud problm petrvv, je mon, e budete muset peinstalovat systmov programov vybaven. Pette si kapitolu Peinstalovn programovho vybaven dodvanho s potaem na stran 57.

  Kapitola 1: Zanme

  Destika Tlatko destiky

  10

 • Krok 4: Nastaven potae pomoc aplikace Setup AssistantPo pvnm zapnut potae se spust aplikace Setup Assistant (Prvodce nastavenm). Setup Assistant vm pome pi zadvn daj potebnch pro pipojen k internetu, e-mailu a pro nastaven uivatelskho tu vaeho potae.

  Pokud ji vlastnte pota Mac, me vm Setup Assistant pomoci pi automatickm penosu soubor, aplikac a dalch dat z vaeho starho potae Mac na nov MacBook.

  Ped penosem dat si ovte, zda: M v star Mac vestavnou zsuvku FireWire a zda podporuje reim FireWire Target Disk Mode. Je na vaem starm potai Mac nainstalovan Mac OS X 10.1 nebo novj. Mte k dispozici standardn FireWire kabel typu 6-6 (irok).

  Aplikace Setup Assistant vs provede procesem penosu dat sta sledovat instrukce na obrazovce. Penos dat do potae MacBook nem dn vliv na data uloen ve vaem starm potai Mac. Pokud jste na potai MacBook vytvoili vce diskovch svazk, vechna data z druhho potae Mac budou uloena na jednom diskovm svazku.

  Aplikace Setup Assistant umouje penos: Uivatelskch t vetn pedvoleb a e-mailu Sovch nastaven, take v MacBook bude automaticky pouvat stejn sov nastaven jako star Mac. Soubor a sloek na pevnm disku a jeho svazcch. Tak zskte snadn pstup ke vem souborm a slokm ze starho potae Mac. Sloky Applications, take vtina aplikac ze starho potae Mac bude pracovat i na potai MacBook. (Nkter aplikace bude mon nutn peinstalovat).

  Dleit: Pi penosu aplikac bute opatrn, aby nedolo k pepsn novjch verz aplikac, kter jsou ji na potai MacBook pedinstalovan.

  Kapitola 1: Zanme 11

 • Pokud pi prvnm zapnut potae nepouijete pro penos dat Setup Assistant, mete tak uinit pozdji pomoc aplikace Migration Assistant. Otevete sloku Applications, v n najdte sloku Utilities, ve kter naleznete ikonu aplikace Migration Assistant.

  Poznmka: Pokud jste pouili aplikaci Setup Assistant pro penos dat z jinho potae Macinosh a pejete si pout Migration Assistant pro optovn penos dat z tohoto potae, ovte si, zda je na druhm potai vypnuta funkce FileVault. Funkci FileVault vypnete otevenm panelu Security (Zabezpeen) v aplikaci System Preferences (Pedvolby systmu) klepnutm na volbu Turn Off File Vault. Pot postupujte podle instrukc na obrazovce.

  Aplikace Setup Assistant vs rovn provede postupem nastaven potae pro pipojen k internetu. Pro toto pipojen je nutn mt k dispozici zzen et u poskytovatele pipojen k internetu. Tento et me bt poskytovatelem zpoplatnn.

  Gratulujeme, nyn jste pipraveni pouvat pota MacBook!

  Kapitola 1: Zanme12

 • Kapitola 1: Zanme

  Zkladn funkce potae MacB