Mace FIDIC

Embed Size (px)

Text of Mace FIDIC

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  1/36

  Branislav Simovi!

  Regionalni DirektorMace South East Europe

  Festival of Real Estate Investments,

  Hotel Maestral

  Oktobar 2010

  Primena FIDIC ugovora u procesurukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  2/36

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

  FIDIC i Upravljanje projektima

  (Project Management)

  u investicionoj izgradnji objekata

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  3/36

  Dnevni red

  Faze projekta op#te

  FIDIC osnove izbora vrste FIDIC ugovora

  Projekat u$esnici i osnovne obaveze

  Faze projekta:

  - Pre ugovoranja i tender

  - Izvo"

  enje radova- Posle zavr#etka ugovora

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  4/36

  Faze projekta op#te

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  5/36

  Faze projekta

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

  Pre zaklju!enja ugovora Ugovor o izgradnjiPosleugovora

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  6/36

  Faze projekta

  Pre zaklju!enja ugovora o izgradnji

  1. Obaveze pre tendera kao #to su razmatranje dokumenata i zahteva Investitora,

  izve#taji istra%nih radova i posete gradili#tu

  2. Projektovanje pre pocetka ugovora o izgradnji

  Bazni datum datum potpisa ugovora

  General Conditions of the Silver Book Sub-Clause 4.10, 5.1, 5.4, 13.7, 14.15, 17.5,18.2

  Yellow and Red Book additionally Sub-Clause 13.8

  3. Finalno projektovanje

  4. Izvo"enje radova

  5. Otklanjanje nedostataka

  Posle ugovora

  6. Usluge odr%avanja i upotreba objekta

  7. Odgovornosti posle zaklju$enja ugovora

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  7/36

  Faza projekta Osnove izbora vrste FIDIC ugovora

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  8/36

  FIDIC knjige izbor ugovora

  FIDIC RED BOOK (Gra"evinarstvo) je forma ugovora u kojoj je projektovanje ura"enood strane Investitora, a izvo"a$a radova je pla!en na osnovu predmera. Na taj na$in

  Crvena knjiga sledi tradicionalni plan nabavke projektovanja, ponude i izgradnje.Prihva!eni ugovoreni iznos je zasnovan na osnovu procenjene koli$ine. Izvo"a$se pla!a

  za stvarne koli$ine radovakoje je obavio.

  FIDIC YELLOW BOOK (postrojenja) je forma ugovora u kojoj se projektovanje sprovodiod strane izvo"a$a radova, koji !e biti pla!en na pau#alnoj osnovi. Smatra se da jeovakva forma ugovora dobro izbalansirana s obzirom da odr%ava dobru ravnote%u

  izme"u interesa obe strane u ugovoru.

  FIDIC SILVER BOOK (klju$u ruke) je forma ugovora u kojoj se projektovanje sprovodiod strane izvo"a$a radova, koji !e biti pla!en na pau#alnoj osnovi. Silver Book je

  predvi"ena za EPC / Klju$u ruke projekte i najve!i deo uobi$ajenih rizika je rezervisanza Izvo"a$a. Nije namenjen za upotrebu gde se o$ekuje i predvi"a ve!i brojneidentifikovanih rizika.

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  9/36

  FIDIC knjige izbor ugovora

  FIDIC WHITE BOOK (konsultanti) je forma ugovora u koja se koristi za ugovore izmedjuinvestitora i konsultanta/projektanta. Bela knjiga je namenjena za pokrije minimalne

  zahteve za tipi$ne usluge konsultanta. Dodatne ili izmenjene klauzule mogu bitipotrebne u odre"enim uslovima kako bi se razresili odre"ena pitanja projektovanja i

  komercijalnih uslova izme"u stranaka.

  FIDIC GREEN BOOK (kratka forma) namenjen je za relativno male projekte ili radovekoji se ponavljaju ili su kratkog trajanja. Radovi !e se vr#iti u skladu sa projektom koji

  obezbe"uje Investitor. FIDIC predla%e da su visina kapitala od 500.000 dolara i trajanjeprojekta od 6 meseci razumne granice za kori#!enje ove vrste forme ugovora.

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  10/36

  FIDIC books - Izbor

  Koja forma ugovora !e se uzeti u obzir zavisi od odluke Investitora i rezultata

  razmatranje njegovih posebnih interesa.

  Ako je Investitor iskusan on !e verovatno radije koriste Red Book formu, naro$ito

  ako on namerava da ima uticaj na proces projektovanja, s obzirom da po Red Book-

  u obaveza projektovanja pripada Investitoru.

  Ako je Investitor manje iskusan ili nije zainteresovan da ima uticaja na projektovanje

  radije !e se odlu$iti za kori#!enje Yellow Book gde projekat izra"uje Izvo"a$.

  Silver Book !e biti prikladna, ako nisu identifikovani ve!i nepoznati rizici i Investitor%eli da ima, #to je vi#e mogu!e, sigurnost u odnosu na cenu i vreme.

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  11/36

  Izbalansiranost formi ugovora

  FIDIC forme ugovora potvr"uju da je uspe#an zavr#etak projekta proces koji ne mo%ebiti potpuno planirana u ranoj fazi, uprkos velikom ume!u i pa%nji upotrebljenoj u tokupre-tenderske i tenderske faze.

  FIDIC preporu$uje da kompletan projekat ili zahtevi Investitora budu pripremljena odstrane iskusnih in%enjera i arhitekata, kako bi se osiguralo da !e tra%ena namena bitipostignuta i realizovana. Izvo"a$bi na drugoj strani trebalo da prekontroli#e projekte i

  zahteve pre nego #to po#aljete svoju ponudu.

  Da bi se neizvesnost umanjila, FIDIC ugovori raspola%u velikim arsenalommehanizama kao #to su: Uputstvo i varijacije Potra%ivanja

  Nalozi za obustave Predlozi za varijacije

  Promene projekta

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  12/36

  Posebni uslovi

  Uskla"

  uju odredbe op#tih uslova ugovaranja tako da odgovaraju konkretnimpotrebama i namerama ugovornih strana

  Preciziraju (modifikuju kako bi prilagodili konkretnom slu$aju) odre"ene odredbeop#tih uslova ugovaranja

  Prvenstveno se op#te odredbe prilago"avaju konkretno merodavnom (lokalno

  merodavnom) pravu

  Naro$ito se konkretnom slu$aju prilago"avaju odredbe vezane za merodavni pravni iplatni promet

  Bitan kvalitet ovih uslova le%i u posebnoj odredbi kojom se odre"uju prioritetidokumenata koja sa$injavaju ugovor i smatraju se uzajamno obja#njivim

  U slu$aju dvosmislenosti i neslaganja, dokumenti stariji po prioritetu se smatrajumerodavnim

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  13/36

  Op#te Prednosti

  Koriste se u vi#e od 100 zemalja #irom sveta

  U 2009. godini potpisano je preko 70.000 ugovora po FIDIC-u

  Zakonska obaveza u nekim zemljama (npr. Rumunija, Abu Dabi)

  Usagla#eni zakoni sa FIDIC ugovorima u zemljama (npr. zemlje EU)

  Koriste se za projekte koje finansira WB, EU, dr%avni i privatni

  finansijski fondovi. Jedini pravi me"unarodni standard

  Isproban i testiran u vremenu od skoro 100 godina

  Preveden na 30 jezika

  Povjerenje hiljada klijenata, izvo"a$a, konsultanata, investitora,pravnika

  Projektovan za prakti$nu upotrebu stvaraju ga i projektuju korisnici

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  14/36

  Faza Projekat, u$esnici i osnovne obaveze

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  15/36

  Projekat u$esnici u procesu investicione izgradnje objekata

  Investitor

  In"enjer

  Izvo#a!

  Projekat / Planiranje (ako ima)

  IzgradnjaDAB (Dispute Adjudication Board )

  Zavr$etak, Otklanjanje nedostataka

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  16/36

  Projekat - Obaveze investitora

  Primarna uloga Investitora je da bude ili da predstavlja inicijatora i vlasnikaprojekta

  Pre formiranja Ugovora, to uklju$uje odgovornosti za:

  Odluku koji radovi !e biti izvedeni, Izbor odgovaraju!e forme (tipa) ugovora,Pripreme Ugovorne dokumentacije, Pripreme Employers Requirements , Svrhe

  radova, Tenderske procedure, izbor Izvo"a$a, dodela Ugovora, Obezbe"enjedostupnosti gradili#ta i planiranih dozvola

  Du%nost da imenuje, zameni i obezbedi Administratora Ugovora (AU) FIDIC-ovog In%enjera

  Du%nost da ne ometa ovla#!enja i autoritet Administratora Ugovora gde Ugovor

  zahteva da AU deluje u skladu sa Ugovorom prema njegovom nezavisnom mi#ljenjuili odluci.

  Du%nost da nominuje podizvo"a$e ako je to potrebno

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  17/36

  Projekat - Obaveze izvodjaca

  Pred-ugovorne obaveze

  RB ta$ka 4.10 Izvo"a$!e izvr#iti pregled i ispitivanje gradili#ta pre podno#enja svoje ponude.

  ta$ka 5.1 Yellow, Silver Book i Gold Book Izvo"a$!e pomno prekontrolisati Zahteve Investitora

  Zavr#etak radova

  Izvo"a$!e ukloniti sve nedostatke proistekle iz radove (ta$ka 4.1).

  Osoblje Investitora ima pravo da pregleda, ispita, premeri i testira materijale i izradu (ta$ka 7.3).

  In%enjer mo%e da prisustvuje bilo kojim testovima (ta$ka 7.4).

  In%enjer mo%e da odbije bilo koje postrojenje, materijal ili izradu za koju se smatra da ima

  nedostatke (ta$ka 7.5).

  Projekat

  Projekat od strane Izvo"a$a bi, ako postoji, trebalo da odgovara svojoj svrsi (ta$ka 4.1) i da

  bude u skladu sa Specifikacijama (Red Book) ili Zahtevima Investitora (Yellow Book, SilverBook, Gold Book)

  Kvalitet i nedostaci

  Obaveza da se zavr#i u predvi"enom roku

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  18/36

  Projekat - Obaveze Inzenjera (Engineer)

  Nadzor, Pra!enje napredovanja, Provere i Testiranja

  Primene, Instrukcije, Zahtevi

  Kvalitet i Kvantitet, (Merenja samo prema Crvenoj Knjizi)

  Overa situacija

  Potvrde: Pla!anja / Preuzimanja / Zavr#etak

  Naredbe o izmenama, Dopune, Produ%enja

  Odluke (Determinations)

  Sporovi i njihovo re#avanje (ako je nepristrasno, bez DAB)

  Komunikacija dopisima

  Preduslov za realizaciju svih prava i obaveza iz FIDIC ugovora je kvalitetno proizvedena ipropisno vo"ena projektna dokumentacija.

  FIDIC ugovori zahtevaju pismenu korespodenciju

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  19/36

  Faza projekta - Pre ugovoranja i tender

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  20/36

  Faze projekta

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

  Prva faza

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  21/36

  Faza pre ugovaranja

  Definisanje ciljeva projekta Procena rizika na projektu Identifikacija u$esnika

  Prora$un tro#kova i profita

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  22/36

  Faza pre ugovaranja izvodjackih radova

  A. Izrada projektne dokumentacije

  Tenderski proces - Projektanti

  Rukovo"enje izradom projektne dokumentacije

  Kontrola projektne dokumentacije / Value engineering

  Upravljanje razvojem projekta

  B. Izrada Strategije projekta / Izbor tipa Fidic Ugovora

  Procena rizika na projektu Izrada studije izvodljivosti

  Odr %ivost (sustainability

  C. Upravljanje finansijama na projektu

  Procena tro#kova i izrada plana tro#kova

  Tenderski proces Izvodja$iD. Izrada plana izgradnje

  Izrada Master programa

  Izrada Projekta organizacije gra"enja

  Izrada plana bezbednosti na radu

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  23/36

  Faza pre ugovaranja Tender

  Kompleksan posao koji obavljaju konsultanti (Project Manager )

  Najve!e u#tede na projektu se ostvaruju u fazi tenderaRavnopravna konkurencija

  javni tender

  pozivni tender

  Tenderska procedura

  1. Strategija projekta

  2. Predkvalifikacija ponu"a$a

  3. Pribavljanje Ponuda

  4. Otvaranje Ponuda

  5. Vrednovanje Ponuda

  6. Dodela Ugovora

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  24/36

  Faza pre ugovaranja - Tender

  Sekcija I. Poziv na tender

  Sekcija II. Obave#tenje o prijemu tenderske dokumentacije

  Sekcija III. Poverljivost dokumentacije (Confidentiality Agreement)

  Sekcija IV. Instrukcije ponu"a$ima

  Sekcija V. Forma ponude, Podaci o kvalifikaciji, Ugovor i Aneks

  Sekcija VI. FIDIC sa posebnim uslovima (uklju$uju

  !i

  crte%e, Specifikacije, BoQ, Preliminari)

  Sekcija VII. Osiguranja, garancije

  Sekcija VIII. Osnovne tehni$ke specifikacije

  Sekcija IX. Zdravlje i za#tita na radu

  Sekcija X. Procedura i uslovi pla!anja

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  25/36

  Faza pre ugovaranja Javne Nabavke, Principi

  FIDIC ove knjige su veoma pa%ljivo formulisane i napisane

  Da bi se zaklju$io dobar, primenljiv ugovor, va%no je izbor izvo"a$a

  izvr#iti pravilno

  Pravilan izbor izvo"

  a$a je posebno zna

  $ajan kada je Investitor izjavnog sektora, koji podle%e javnim nabavkama i procedurama

  nametnutim od strane me"unarodnih banaka

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  26/36

  Faza pre ugovaranja Javne Nabavke, Prinicipi

  Efektivnost

  treba da pru%i rezultate kojima su zadovoljeni ciljevi projekta; da je

  dobijeno potrebno, kada i gdje je potrebno, uz dugoro$ne koristi

  Ekonomi$nost

  Dobijanje prave vrednosti za novac, uz orijentaciju ne samo kainvesticionim tro#kovima, ve!i budu!im tro#kovima eksploatacije,

  odr%avanja i zamjene

  Efikasnost

  povoljan odnos izme"u izlaza i ulaza

  Odgovornost

  Lica koja sprovode nabavke moraju imati neophodan autoritet u

  svom poslu ali i definisanu odgovornost

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  27/36

  Faza pre ugovaranja Javne Nabavke, Principi

  Transparentnost / poverljivost

  Proces mora biti transparentan, tako da su uslovi poznati unaprijed;pridr%avanje ciljeva, zakona i regulativa mora biti dokazano i provjereno

  U isto vrijeme, odre"eni delovi procesa se moraju dr%ati kao strogopovjerljivi, najmanje u okviru jednog ograni$enog perioda, sa ciljem

  obezbe"enja pune i fer konkurentnosti

  Sna%na konkurentnost

  Sasvim sigurno, sna%no nadmetanje izme"u Ponu"a$a je osnova za

  postizanje uspjeha u nabavkama

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  28/36

  Faza pre ugovaranja Javne Nabavke, Principi

  Publicitet, #iroko u$e#!e

  Tako"e je va%no dati dovoljno publiciteta, informacije u$initi #iroko

  dostupnim u ranim fazama, da ve!ina kompetentnih firmi uzme

  u$e#!e

  Fer i jednaki uslovi

  Standardne procedure i dokumentacija

  Standardne procedure i dokumentacija se tako"e va%ni za

  efikasnost i efektivnost nabavki i tu je veliki zna$aj FIDIC-ovih

  ugovora i principa

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  29/36

  Faza pre ugovaranja Javne Nabavke, Rizici

  Pogre#na roba, radovi, usluge

  Lo#a vrijednost za ulo%eni novac

  Neprimenljivo, neproduktivno, nepouzdano, neodr%ivo

  Neupotrebljivo nikada kori#!eno (!)

  Prevare

  Korupcija

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  30/36

  Faza pre ugovaranja Javne Nabavke, Rizici

  Ve!ina rizika u nabavkama se mo%e izbe!i pravilnom pripremom i

  kori#!enjem dobrih ugovora

  Zato su FIDIC principi i dokumenta od su#tinskog zna$aja

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  31/36

  Faza projekta Izvo"enje radova (Ugovor o izgradnji)

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  32/36

  Faza primene ugovora o izgradnji

  Organizacija projekatne dokumentacije na gradilistu

  Izdavanje i primanje dokumenata, Kontrole dokumenata, Arhiviranja dokumenata

  Upravljanje projektovanjem

  Pra!enja projektnih izmena i uticaj na cenu, dinamiku i kvalitet

  Upravljanje troskovima

  Pra!enje bud%eta, Upravljanje promenama (Change request), Priprema finansijskog

  izve#tavanja sa Investitorom, Planiranje sastanaka i Menad%ment zahteva izvo"a$a

  (Claims)

  Usagla#avanje procedure :

  Izdavanja i primanja privremenih situacija

  Zahteva za priznavanje okon$anih radova Na$ina pla!anja na projek

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  33/36

  Faza primene ugovora o izgradnji

  Upravljanje za#titom na radu, Procena rizika, Tehnologija izvo"enja radova

  (Methodstatement), Obuka na gradili#tu (Site planiranjem dinamika izgradnje nivo 3 i4, Plan organizacije gradili#ta, Plan saobra!aja na gradili#tu, induction), Strategija

  informisanja u$esnika u gradnji, Upravljanje hitnim situacijama, Plan dobrosusedskih

  odnosa

  Upravljanje radovima

  Priprema organizacione seme i komunikacija na projektu

  Pra!enje Plana za#tite na radu i Plana kvaliteta radova (check lists)

  Priprema po$etnih i redovnih sastanaka

  Interakcija vi#e izvo"a$a - koordinacija

  Inspekcije na gradili#tu, pracenje gra"evinskog dnevnika

  Izve#tavanje o napretku

  Finalne provere (snagging

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  34/36

  Faza projekta Posle zavr#etka ugovora

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  35/36

  Faza posle zavr#etka ugovora

  (izdavanje potrvrde o dobrom izvr#enju posla)

  Usluge odr%avanja i upotrebe objekta

  Garantni rok za opremu i materijale

  Obaveza izvo"a$a da otkloni nedostatke tokom garantnog roka

  Mogu!nost aktiviranja garancije za dobro izvr#enje posla

  Odgovornosti posle zaklju$enja ugovora

  Vra!anje garancije za dobro izvr#enje posla

  Primena FIDIC ugovora u procesu rukovo"enja projektom

 • 7/24/2019 Mace FIDIC

  36/36

  Branislav Simovi%

  Regionalni Direktor

  Mace d.o.o.

  Podgorica, Head office,

  Kralja Nikole 27 a, Zgrada &elebi!,

  20 000 Podgorica, Montenegro

  t: +382 (0)20 634 905

  f: +382 (0)20 634 907

  e-mail: [email protected]

  Hvala na pa%nji.