Magdalena Drobot ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW

Embed Size (px)

Text of Magdalena Drobot ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW

 • Uniwersytet Jagielloski

  Wydzia Filozoficzny

  INSTYTUT PEDAGOGIKI Studia niestacjonarne

  Magdalena Drobot

  WIADOMO EKOLOGICZNA

  MIESZKACW TARNOWA

  Praca magisterska

  napisana pod kierunkiem

  dr Anny Gawe

  Opracowano zgodnie z Ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) wraz

  z nowelizacj z dnia 25 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610) oraz z dnia 1 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 869) z pniejszymi zmianami

  Krakw 2012

 • 1

  Spis treci

  Wstp __________________________________________________________________ 3

  I. wiadomo w ujciu filozoficzno-psychologicznym ______________________ 6

  1.1. Zarys historii pojcia wiadomo oraz klasyczne i wspczesne metody badania

  wiadomoci _____________________________________________________________ 7 1.1.1. Pojawienie si terminu wiadomo oraz poprzedzajce to wydarzenia debaty na jej temat 7 1.1.2. Zaoenia introspekcjonizmu jako metody analizy fenomenu wiadomoci ____________ 9 1.1.3. Negacja klasycznego rozumienia wiadomoci przez behawiorystw _______________ 11 1.1.4. Znaczenie kognitywizmu dla postpu w rozumieniu zjawiska wiadomoci __________ 12 1.1.5. wiadomo jako funkcja umoliwiajca integracj organizmu ze rodowiskiem ______ 14

  1.2. Internalistyczne i eksternalistyczne sposoby wyjaniania zjawiska wiadomoci ____ 15 1.2.1. wiadomo jako wewntrzny stan biologiczny ________________________________ 16 1.2.2. wiadomo jako zewntrzny stan fizyczny, do ktrego uzyskujemy dostp __________ 16

  1.3. Racjonalno jako czynnik ksztatujcy ludzkie dziaania ______________________ 17

  II. wiadomo ekologiczna ____________________________________________ 21

  2.1. Ekologia ewolucyjny rozwj pojcia oraz inkorporacja przedmiotu jej

  zainteresowa do ycia spoecznego i nauki __________________________________ 21 2.1.1. Naukowe i potoczne wykadnie terminu ekologia _______________________________ 21 2.1.2. Antropocentryczny wymiar ekologii - ekologia czowieka ________________________ 24 2.1.3. rda inspiracji i rozwj ekologicznych koncepcji w naukach filozoficznych ________ 26

  2.1.3.1 Ekofilozofia - filozoficzne interpretacje istnienia czowieka w wiecie przyrody _______ 27 2.1.3.2 Etyka ekologiczna jako przejaw konstytuowania praw moralnych oraz roli i obowizkw

  czowieka na rzecz ekosystemu _____________________________________________ 29

  2.2. Pojcie wiadomoci ekologicznej i proces jej ksztatowania ____________________ 32 2.2.1. Definicyjne ujcie wiadomoci ekologicznej __________________________________ 32 2.2.2. Proces ksztatowania wiadomoci ekologicznej ________________________________ 33

  2.3. Zrwnowaony rozwj jako przejaw wiadomoci ekologicznej w wymiarze

  politologicznym _________________________________________________________ 35 2.3.1. Idea zrwnowaonego rozwoju definicje i koncepcje ___________________________ 35 2.3.2. Dokumenty normatywne wspierajce ide zrwnowaonego rozwoju _______________ 37

  2.4. Przegld bada dotyczcych wiadomoci ekologicznej Polakw _________________ 39

  III. Edukacja ekologiczna w procesie ksztatowania wiadomoci ekologicznej __ 44

  3.1. Edukacja ekologiczna odniesienia historyczne i definicja pojcia _______________ 44

  3.2. Akty prawne wyznaczajce cele i zakres edukacji ekologicznej __________________ 46

  3.3. Cele edukacji ekologicznej ________________________________________________ 48

  3.4. Metody edukacji ekologicznej _____________________________________________ 49

  3.5. Formy edukacji ekologicznej ______________________________________________ 49 3.5.1. Edukacja formalna _______________________________________________________ 50 3.5.2. Edukacja nieformalna ____________________________________________________ 51

  IV. Zaoenia metodologiczne bada wasnych ____________________________ 53

  4.1. Przedmiot i cel bada ____________________________________________________ 53

  4.2. Problematyka badawcza __________________________________________________ 54

  4.3. Zmienne i wskaniki _____________________________________________________ 55

  4.4. Metoda, techniki i narzdzie badawcze ______________________________________ 57

  4.5. Opis badanej grupy i terenu bada _________________________________________ 59

 • 2

  V. Poziom wiadomoci ekologicznej tarnowian w wietle wynikw bada

  wasnych _________________________________________________________ 62

  5.1. Poziom wiedzy mieszkacw Tarnowa na temat rodowiska naturalnego i czynnikw

  prowadzcych do jego degradacji __________________________________________ 62 5.1.1. Stan rodowiska naturalnego _______________________________________________ 62 5.1.2. Zagroenia rodowiska naturalnego __________________________________________ 65 5.1.3. Priorytety polityki ekologicznej _____________________________________________ 66 5.1.4. Sposoby poprawy stanu rodowiska naturalnego _______________________________ 69 5.1.5. Segregacja odpadw _____________________________________________________ 70 5.1.6. Znajomo terenw objtych ochron przyrody ________________________________ 72 5.1.7. Znajomo organizacji ekologicznych ________________________________________ 73 5.1.8. rda wiedzy o stanie rodowiska naturalnego ________________________________ 75

  5.2. Poziom poczucia odpowiedzialnoci mieszkacw Tarnowa za stan rodowiska

  naturalnego ____________________________________________________________ 77 5.2.1. Indywidualne dziaania podejmowane na rzecz ochrony rodowiska ________________ 77 5.2.2. Deklarowane motywy troski o rodowisko naturalne ____________________________ 84 5.2.3. Przekonania na temat podmiotw odpowiedzialnych za stan rodowiska _____________ 86 5.2.4. Przynaleno do organizacji ekologicznych ___________________________________ 89 5.2.5. Udzia w kampaniach dedykowanych rodowisku naturalnemu ____________________ 89

  VI. Wnioski z bada podsumowanie ____________________________________ 93

  Bibliografia ______________________________________________________________ 101

  Aneks ________________________________________________________________ 107

  Kwestionariusz ankiety __________________________________________________________ 107

  Spis tabel _____________________________________________________________________ 114

  Spis wykresw ________________________________________________________________ 115

 • 3

  Wstp

  Na licie kluczowych terminw lub nonych hase charakteryzujcych kierunki

  rozwoju wspczesnej cywilizacji o rodowodzie zachodnim, znalazoby si z pewnoci

  miejsce dla terminw: wiadomo i ekologia. Ich zestawienie jest tym ciekawsze, e odnosz

  si one do dwch, mogoby si wydawa skrajnie odmiennych rodowisk, w ktrych

  funkcjonuj istoty rozumne jakimi jestemy: rodowiska wewntrznego wyszych stanw

  umysowych oraz rodowiska zewntrznego przestrzeni fizyczno-biologicznej. Mona

  zaryzykowa nawet stwierdzenie, i miar dokonujcego si zrwnowaonego rozwoju

  pozostaje dostrzeganie przez ludzi z coraz wikszym przekonaniem, i oba te rodowiska

  pozostaj w silnym zwizku. Zdecydowanie atwiej wyobrazi sobie wiat bez ludzi, ni ludzi

  bez Ziemi.

  W przedstawianej pracy zawam powyej zarysowan globaln perspektyw do

  wymiarw lokalnych, podejmujc analiz teoretyczn i empiryczn w zakresie okrelenia

  poziomu wiadomoci ekologicznej mieszkacw Tarnowa.

  Poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczce poziomu wiadomoci ekologicznej

  oraz stopnia zaangaowania w dziaalno korespondujc z t wiedz przez mieszkacw

  Tarnowa ma dla mnie znaczenie praktyczne. W ramach Planu gospodarki odpadami

  wojewdztwa maopolskiego zaoono bowiem budow na terenie Maopolski takich form

  instalacji przeksztacania odpadw komunalnych, ktre znaczco i w zgodzie

  z obowizujcym prawem ogranicz ich skadowanie na wysypiskach. Wrd tych instalacji

  znajduje si m.in. budowa piciu spalarni odpadw komunalnych w wojewdztwie

  maopolskim, spord ktrych jedna ma zosta zlokalizowana w Tarnowie. Podmiotem

  prowadzcym starania o jej budow i eksploatacj, w celu m.in. odzysku energii

  skumulowanej w odpadach, jest Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

  w Tarnowie. Z ramienia tej spki jestem odpowiedzialna za organizacj konsultacji

  spoecznych budowy instalacji termicznego przeksztacania odpadw w Tarnowie. Wiedza

  dotyczca poziomu wiadomoci ekologicznej mieszkacw Tarnowa bya dla mnie

  nieodzowna w procesie organizacji wspomnianych konsultacji oraz ukierunkowania ich

  zakresu i form. Znaczcy w tym wzgldzie by rwnie fakt, i nie badano wczeniej poziomu

  wiadomoci ekologicznej tej grupy spoecznej.

  Przeprowadzone przeze mnie badania wiadomoci ekologicznej mieszkacw

  Tarnowa nabieraj penej wymowy i mog zosta waciwie zinterpretowane po umieszczeniu

  ich w szerszych kontekcie. W prezentowanej pracy podjam w zwizku z tym rwnie

 • 4

  prb zarysowania takich ram naukowych, spoecznych i politycznych dla omawianego

  zagadnienia. Celem moich wysikw sta si rwnie namys nad kierunkiem procesw

  edukacyjnych, ktre oka si najbardziej skuteczne w ksztatowaniu postaw

  proekologicznych. Wyniki bada i analiz wiadomoci ekologicznej, prowadzone na

  przestrzeni ostatnich lat pokazuj bowiem, i poziom wiedzy, wyobrae i spoecznej

  odpowiedzialnoci Polakw za rodowisko naturalne, mimo i z roku na rok wydaje si

  wzrasta, wci pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Niestety, jako spoeczestwo nie

  jestemy aktywni i zaangaowani w podejmowanie inicjatyw oraz dziaa majcych na celu

  trosk o rodowisko, zarwno w przestrzeni ycia osobistego