of 17/17
Lon Milo DuQuette PRZEŁOŻYŁ: Maciej Lorenc M agija enochiańska System magiczny oparty na przekazach od aniołów Ze wstępem Claya Holdena

Magija enochiańska - · PDF fileLon Milo DuQuette PRZEŁOŻYŁ: Maciej Lorenc Magija enochiańska System magiczny oparty na przekazach od aniołów Ze wstępem Claya Holdena

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Magija enochiańska - · PDF fileLon Milo DuQuette PRZEŁOŻYŁ: Maciej Lorenc Magija...

 • L o n M i l o D u Q u e t t e

  PRZEOY: Maciej Lorenc

  Magijaenochiaska

  System magiczny oparty na przekazach od aniow

  Ze wstpem Claya Holdena

 • TYTU ORYGINAU:Enochian Vision Magick

  Redakcja ikorekta: Dominika Dudarew Skad i projekt okadki: [email protected]

  ENOCHIAN VISION MAGICK Copyright 2012 by Lon Milo DuQuette

  Published by arrangement with Red Wheel Weiser, LLC. All rights reserved.

  Copyright for Polish edition by ILLUMINATIO ukasz Kierus 2013

  Wszelkie prawa do polskiego przekadu ipublikacji zastrzeone. Powielanie irozpowszech-nianie zwykorzystaniem jakiejkolwiek techniki caoci bd fragmentw niniejszego dziea bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody posiadacza tych praw jest zabronione.

  Wydanie 1 Biaystok 2013

  ISBN: 978-83-63965-00-6

  www.illuminatio.pl

  Wydawnictwo ILLUMINATIO ukasz Kierus E-mail: [email protected]

  Dzia handlowy: [email protected]

  Pena oferta wydawnictwa jest dostpna na stronie www.illuminatio.pl

  Bd na bieco iled nasze wydawnictwo na Facebooku:www.facebook.com/illuminatiopl

 • Spis ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Podzikowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Wstp Claya Holdena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Uwagi dotyczce oryginalnych materiaw rdowych iprzypisw. . . . . . 29Prolog do prologu: Co tajemniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Prolog: Dlaczego magija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  KSIGA I

  Nie prbuj powtarza dziaa magicznych, ktre przeprowadzili Dee i Kelley, aby otrzyma ten system

  po prostu skorzystaj z systemu, ktry oni otrzymali!

  ROZDZIA 1. W samym rodku nocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47ROZDZIA 2. Magija dr. Johna Dee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53ROZDZIA 3. Dee iKelley kontra Zoty Brzask iAleister Crowley . . . . 61ROZDZIA 4. Umys kryptografa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73ROZDZIA 5. Ksiga Soyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77ROZDZIA 6. Mdlmy si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 • KSIGA II

  De Heptarchia Mystica

  ROZDZIA 7. Piercie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89ROZDZIA 8. Lamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95ROZDZIA 9. wity St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105ROZDZIA 10. Sigillum Dei Aemeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113ROZDZIA 11. Chorgwie Wszechwiata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141ROZDZIA 12. Czy potrzebuj tego wszystkiego? . . . . . . . . . . . . . . 147

  KSIGA III

  Liber Loagaeth i anielski alfabet

  ROZDZIA 13. Liber Loagaeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153ROZDZIA 14. Anielski alfabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  KSIGA IV

  Enochiana

  ROZDZIA 15. Magija enochiaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163ROZDZIA 16. Okrga Tablica Anioa Nalvage . . . . . . . . . . . . . . . 167ROZDZIA 17. Czterdzieci osiem zeww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177ROZDZIA 18. Dziewidziesit jeden czci Ziemi . . . . . . . . . . . . . 181ROZDZIA 19. Zoty Talizman iStranice Wszechwiata . . . . . . . . . 193ROZDZIA 20. Wielka Tablica bez liter icztery Wielkie Pieczcie . . . . 197

 • ROZDZIA 21. Wielka Tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201ROZDZIA 22. Tabula Recensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207ROZDZIA 23. Wielka Tablica spotyka Wielki Talizman . . . . . . . . . . 213ROZDZIA 24. Czarny Krzy, supercherubinowie, niegodziwe anioy,

  brakujce symetryczne symbole iTablica Zjednoczenia . . 225ROZDZIA 25. Tam znajduje si wszystko. . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

  KSIGA V

  Skadanie wszystkiego w cao

  ROZDZIA 26. Wadanie Tablic Zjednoczenia . . . . . . . . . . . . . . . 243ROZDZIA 27. Praca zywioakami, otwieranie wity izwracanie si

  do hierarchii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249ROZDZIA 28. Operacje etyryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

  EPILOG W samym rodku nocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

  DODATEK I. Ceremonia przygotowujca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271DODATEK II. Zewy (klucze) enochiaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 277DODATEK III. Geograficzne pooenie dziewidziesiciu jeden czci

  Ziemi nazwanych przez czowieka, szczegowo opisane przez Johna Dee wLiber Scientiae Auxilii Et Victoriae Terrestris (autor Robin E. Cousins) . . . . . . . . . . . . . 295

  DODATEK IV. Anioy Tablic ywiow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311DODATEK V. Trzy przykady wizji magiji enochiaskiej . . . . . . . . . 323BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337O AUTORZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

 • K s i ga I | 77

  DEE: Czy moja Ksiga Soyga ma jakkolwiek warto?URIEL: Ta ksiga zostaa przekazana Adamowi wRaju przez do-bre anioy BogaDEE: Och, od dawna mym pragnieniem jest mc odczyta te ta-blice Soyga.

  JOHN DEE IARCHANIO URIEL, 10 marca 1582 r.*

  eszcze przed poznaniem Kelleya John Dee by pochonity zgbianiem tajemnic napisanego po acinie traktatu magicz-nego nazywanego Aldaraia sive Soyga: Tractatus Astrologico magicus, czy te, prociej, Ksig Soyga**. Wiemy, e Dee by

  zainteresowany Ksig Soyga, poniewa zzapiskw wjego dzienniku ja-sno wynika, e to wanie tego traktatu dotyczyo pierwsze pytanie, jakie zada archanioowi Urielowi podczas inauguracyjnej sesji jasnowidzenia przeprowadzonej 10 marca 1582 roku. Wpniejszych wpisach ubole-wa on nad tym, e zawieruszy gdzie swoj Ksig Soyga, jednake jesz-cze pniejsze wpisy sugeruj, e udao mu si j jednak wkocu znale.

  Owa ksiga to pnoredniowieczny grimuar dotyczcy magiji planet, aniow idemonw. Jej autor pozostaje nieznany ipod wieloma wzglda-

  * Mysteriorum Liber Primus, take John Dees Five Books of Mystery, str. 6768.** To, co byo najprawdopodobniej nalec do Dee kopi Aldaraia sive Soyga: Tractatus Astrologico magi-

  cus Ksiga Soyga, znajduje si najprawdopodobniej wmanuskrypcie Sloane 8 wBibliotece Brytyjskiej.

 • 7 8 | Mag i ja en o c h i a s k a

  mi nie rni si ona od innych traktatw magicznych ztamtego okresu. Jednak mona wyrni kilka elementw decydujcych otym, e Soyg mona uzna za ksig niezwyk elementw, ktre najprawdopodob-niej uczyniy j pozycj szczeglnie atrakcyjn dla Johna Dee. Zjednej strony, znaczna cz tekstu jest powicona alfanumerycznym wicze-niom iamigwkom litery wraz zich wartoci numerologiczn, astro-logiczn iuzalenion od ywiow s czone, przestawiane iredukowa-ne do postaci sw magicznych (czytanych od przodu iod tyu), ktre zawieraj coraz bardziej skomplikowane wartoci icnoty magiczne. Jak zobaczycie, w proces magicznego wydobywania istoty liter jest charak-terystyczny dla magiji enochiaskiej.

  Najbardziej intrygujce dla Dee byo by moe osiemnacie stronic Soygi, na ktrych znajduje si trzydzieci sze tablic, zktrych kada ska-da si z1296 kwadratw uoonych wsieci 36x36. Wkadym zowych 1296 kwadratw znajduje si litera alfabetu aciskiego. Wszystkie te ta-blice mogyby razem utworzy szecian skadajcy si z46656 kwadratw. Kada ztrzydziestu szeciu tablic jest oznaczona symbolem astrologicz-nym lub symbolem ywiou pierwsze dwadziecia cztery tablice zostay przypisane (parami) do znakw zodiaku, siedem nastpnych do planet, cztery kolejne do ywiow (ognia, wody, powietrza iziemi) aostatnia po prostu do Magistri*.

  Z punktu widzenia niniejszego wywodu pragn zwrci uwag na ogrom-ne znaczenie alfanumerycznych wartoci itego, jak duo informacji mona zakodowa wtablicy magicznej. Sprbuj to zademonstrowa na przyka-dzie bardzo prostej ilustracji, ktr mona zobaczy na nastpnej stronie.

  Tablica ta skada si zdziewiciu kwadratw. Kady kwadrat zawiera jedn zdziewiciu liter, ktrymi mona si zajmowa pojedynczo lub -czy je zinnymi, aby ukaday si wmagiczne sowa. Kadej literze jest

  * Warto zwrci uwag na to, e jeden rzd wtablicy Magistri Ksigi Soyga nie jest wypeniony literami. Zachcam Czytelnikw, ktrych zaintrygoway owe tablice, by zapoznali si z ich wspania kryptogra-ficzn analiz autorstwa Jima Reedsa zatytuowan John Dee and the Magic Tables in the Book of Soy-ga w: John Dee: Interdisciplinary Essays in English Renaissance Thought, Vol. 193, International Archives of the History of Ideas/Archives internationals dhistoire des ides, red. Stephen Clucas, Springer, Nowy Jork iHeidelberg 2006.

 • K s i ga I | 79

  przyporzdkowanych wiele tradycyjnych znacze. Dla wikszej przejrzy-stoci przypisaem kadej literze tylko dwie korespondencje (numeryczn iplanetarn). Znajduj si one wrogach kwadratw. Kady kwadrat moe jednak teoretycznie reprezentowa nieskoczon ilo korespondencji.

  Dla przykadu, wzaprezentowanej powyej tablicy c reprezentuje nie tylko liter c, ale take liczb trzy iwszystko, co powizane ztrjk. Co mam na myli piszc wszystko, co powizane ztrjk? Znakomitym przykadem mog tu by wszystkie rzeczy we wszechwiecie, ktre ist-niej (1) wczasie (2) ipozostaj wruchu (3) oraz wszystkie rzeczy, kt-re maj