of 78 /78
TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Siim Uusma TERVIKLIKU MÜÜGIJUHTIMISE PÕHIMÕTTED ELISA EESTI AS ÄRIKLIENDIÜKSUSE NÄITEL Magistritöö ärijuhtimise magistrikraadi taotlemiseks ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal Juhendaja: dotsent Andres Kuusik Tartu 2013

Magistritöö - Siim Uusma

 • Author
  vudiep

 • View
  231

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Magistritöö - Siim Uusma

 • TARTU LIKOOL

  Majandusteaduskond

  Ettevttemajanduse instituut

  Siim Uusma

  TERVIKLIKU MGIJUHTIMISE PHIMTTED ELISA

  EESTI AS RIKLIENDIKSUSE NITEL

  Magistrit rijuhtimise magistrikraadi taotlemiseks ettevtluse ja tehnoloogia

  juhtimise erialal

  Juhendaja: dotsent Andres Kuusik

  Tartu 2013

 • 2

  Soovitan suunata kaitsmisele ..

  (juhendaja allkiri)

  Kaitsmisele lubatud 2013.a.

  Turunduse ppetooli juhataja .....................................................

  (ppetooli juhataja nimi ja allkiri)

  Olen koostanud t iseseisvalt. Kik t koostamisel kasutatud teiste autorite td,

  phimttelised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt prinevad andmed on viidatud.

  /S. Uusma/

 • 3

  SISUKORD SISSEJUHATUS ........................................................................................................ 4

  1. TERVIKLIK MGIJUHTIMINE JA SELLEST SAADAV KASU

  TELEKOMMUNIKATSIOONI SEKTORIS................................................................ 7

  1.1. Tervikliku mgijuhtimise phimtted, kasutatav infotehnoloogiline

  infrastruktuur ja mgimeetodid ............................................................................... 7

  1.2. Terviklikust mgijuhtimisest saadav kasu ja selle mtmine ....................... 18

  1.3. Telekommunikatsiooni sektori ja riturgudele suunatud mgijuhtimise

  tegevuse eriprad .................................................................................................... 28

  2. ELISA EESTI RIKLIENDIOSAKONNA MGIJUHTIMISE STRATEEGIA

  ANALS ................................................................................................................. 32

  2.1. Elisa Eesti rikliendiksuse mgijuhtimise strateegia .................................. 32

  2.2. Osalusvaatluse tulemused mgijuhtimise strateegia rakendamise kohta Elisa

  Eesti rikliendiksuses ............................................................................................ 42

  2.3. Jreldused ja ettepanekud mgijuhtimise strateegia parendamiseks Elisa Eesti

  rikliendiksuses ..................................................................................................... 51

  KOKKUVTE ........................................................................................................... 57

  VIIDATUD ALLIKAD ................................................................................................ 60

  LISAD ........................................................................................................................ 70

  Lisa 1. Intervjuu plaan Elisa Eesti rikliendiksuse juhi Jri Teemantiga

  intervjueerimiseks. .................................................................................................. 70

  Lisa 2. Intervjuu plaan Elisa Eesti rikliendiksuse juhtidega intervjueermiseks (v.a.

  kuse juht). ............................................................................................................. 71

  Lisa 3. Intervjuu plaan Elisa Eesti rikliendiksuse mgijuhtidega

  intervjueerimiseks. .................................................................................................. 72

  Lisa 4. Elisa Eesti AS rikliendiksuse struktuur ..................................................... 73

  SUMMARY................................................................................................................ 74

 • 4

  SISSEJUHATUS

  Viimastel aastakmnetel on heks arenevamaks toodete ja teenuste sektoriks olnud

  telekommunikatsioon. Suured muudatused on toimunud toodete ja teenuste arengus

  ning populaarsus teenuste tarbimisel on kasvanud mrgatavalt. Suurima valdkonna,

  mobiilside, abonentide hulk Euroopas letas 2011-ndal aastal 100% piiri 100 elaniku

  kohta, mis nitab, et keskmiselt kuulub igale elanikule rohkem kui ks mobiilinumber.

  Kiire arengu taga on telekommunikatsioonituru rahvusvaheliste piirangute kadumine

  ning innovatsioon nii olemasolevate kui uute teenuste puhul. Eelnev on endaga kaasa

  toonud tarbimise tusu, mis omakorda sunnib pingutama klientide usalduse vitmiseks.

  Telekomi sektori eripra on teenuste analoogsus. See sunnib leidma lahendusi tstmaks

  klientide lojaalsust ning lbi selle tarbimist. heks vimaluseks konkurentidest eristuda,

  on rakendada terviklikku mgijuhtimist, kus mratakse ra tpsed strateegilised

  eesmrgid ning nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Tervikliku mgijuhtimise

  toetusel on thtis osa ettevtte kikidel osapooltel alates spetsialistidest ning lpetades

  tippjuhtidega.

  Antud magistrit eesmrgiks on teha ettepanekuid Elisa Eesti rikliendiksuse

  mgijuhtimise strateegia parendamiseks tervikliku mgijuhtimise phimtetest

  lhtudes.

  T eesmrgi titmiseks on vaja leida lahendused jrgmistele uurimislesannetele:

  1. selgitada ja analsida tervikliku mgijuhtimise komponente ja

  funktsioneerimise olemust, andes levaate erinevate autorite ksitlusest;

  2. tuua vlja tervikliku mgijuhtimise rakendamisest saadav kasu;

  3. selgitada tervikliku mgijuhtimise eriprasid telekommunikatsiooni sektoris;

  4. analsida Elisa Eesti rikliendiksuse mgijuhtimise strateegiat;

  5. analsida strateegia rakendamist infotehnoloogilise infrastruktuuri ning

  mgimeetodite kaudu;

  6. anda soovitusi tervikliku mgijuhtimise strateegia parendamiseks Elisa Eesti

  rikliendiksuses.

 • 5

  Uurimislesannetest lhtuvalt phineb magistrit kvalitatiivsel uurimusel, mille

  aluseks on juhtumianals. Juhtumianalsi raames viis autor lbi svaintervjuud Elisa

  Eesti rikliendiksuse juhtidega ning osalusvaatluse. Osalusvaatluse raames viidi lbi

  dokumentide ja IT infrastruktuuri vaatlus ning intervjuud mgiesindajatega.

  T raames on lbi viidud phjalik kasutatava strateegia, strateegiliste eesmrkide ning

  rakendamise anals. Analsi tulemust kasutatakse strateegia parendamise

  ettepanekute tegemiseks eesmrgiga saavutada konkurentsieelis.

  Uuritavat valdkonda on ksitletud mitmete autorite poolt. Kliendisuhete juhtimise ja

  haldamise teoorias on kasutatud erinevate autorite tid, kuid aluseks on vetud F. Buttle

  ja R. Iriana ksitlus. Infotehnoloogilise infrastruktuuri analsis on phinetud erinevate

  autorite tdele ning mgilehtri analsis on phinetud peamiselt K. Hourigan`i

  mgilehtri ksitlusele. Tervikliku mgijuhtimise kasude ning nende mtmise juures

  on peamiselt uuritud Foss`i, Barkin`i, Cengiz`i ning Reicheld`i ksitlusi.

  T koostamisel on kasutatud teemakohaseid vliskirjanduses olevaid materjale, mille

  leidmisel on kasutatud mitmetest allikatest otsimise vimalusi. Peamiselt kasutas autor

  EBSCO Business Source Complete, Emerald ja Sage Journals teadusandmebaase.

  Lisaks teemakohaseid interneti leheklgi, interneti otsingumootoreid nagu Google ja

  Google Scholar ning erialaseid raamatuid.

  Magistrit eesmrkide saavutamiseks on t jaotatud kaheks peatkiks. Esimeses

  peatkis keskendutakse kaasaegse mgijuhtimise kolme komponendi kliendisuhete

  juhtimise ja halduse ehk CRM-i, infotehnoloogilise infrastruktuuri ning mgimeetodite

  ksitlusele. Luuakse raamistik eelneva kasutamise analsiks mgijuhtimise strateegia

  loomisel ning rakendamisel. Lisaks analsitakse tervikliku mgijuhtimise strateegia

  edukuse mtmise komponente ning mgijuhtimise strateegia eriprasid

  telekommunikatsiooni ettevtetes.

  T teises peatkis analsitakse Elisa Eesti rikliendiksuse mgijuhtimise

  strateegiat, rikliendiksuse strateegilisi eesmrke ning mgijuhtimise strateegia

  igapevast rakendamist nii juhtide kui mgiesindajate poolt. Selleks viiakse lbi

  intervjuud Elisa Eesti rikliendiksuse juhiga / Elisa Eesti juhatuse liikmega, erinevate

 • 6

  segmendi- ja valdkonna juhtidega ning esimese tasandi ehk mgijuhtide ja -

  esindajatega. Seejrel vrreldakse ja analsitakse kasutusel olevat mgijuhtimise

  strateegiat, infotehnoloogilist infrastruktuuri ning mgimeetodeid lhtuvalt esimeses

  peatkis toodud teoreetilisest raamistikust. Viimasena toob t autor omapoolsed

  ettepanekud mgijuhtimise strateegia parendamisvimaluste kohta antud

  rikliendiksuses.

 • 7

  1. TERVIKLIK MGIJUHTIMINE JA SELLEST

  SAADAV KASU TELEKOMMUNIKATSIOONI

  SEKTORIS

  1.1. Tervikliku mgijuhtimise phimtted, kasutatav

  infotehnoloogiline infrastruktuur ja mgimeetodid

  Konkurents majanduses on toonud endaga kaasa muudatusi ristrateegiates. Kitsas

  tootephine lhenemine on asendunud kliendikeskse lhenemisega, mis aitab kaasa

  vrtuse loomisele (Chan 2005: 32). Tnapeva tiheda konkurentsiga turgudel on vhe

  vimalusi, kuidas pikaajaliselt eristuda. heks eristumise aluseks peetakse ettevttes

  rakendatavat klientide teenindamise ja haldamise ideoloogiat (Do More... 2012: 1).

  Gummesson (2008: 5) toob vlja, et kasumlikkuse suurendamiseks tuleb kliendiga

  arendada pikaajaline ning lojaalne suhe. Mgi krval on thtis olla kliendile

  nuandjaks. Bruhn (2003: 2) ja Prahalad ning Ramswamy (2000: 4) viitavad thtsale

  lisaaspektile analtilisele poolele kliendisuhete arendamisel, mille osakaal just

  viimastel dekaadidel on olnud vga thtis ning suureneb pidevalt. Eelnev seab uued

  nuded nii kasutatavatele mgimeetoditele kui ettevttes rakendatavale

  infotehnoloogilisele infrastruktuurile.

  Kesolevas alapunktis keskendubki autor tervikliku mgijuhtimise komponentidele.

  Edu saavutamiseks peab ettevte paika panema mgijuhtimise phimtted, kasutatava

  infotehnoloogilise infrastruktuuri ning mgimeetodid. Mgijuhtimist ei saa vaadata

  kitsalt, kui ainult mgimeetodi rakendamist vaid laiemalt. Buttle ja Iriana toovad vlja,

  et edukas mgijuhtimine baseerub CRM`i phimtetel. CRM ehk Customer

  Relationship Management, thendab kliendisuhete juhtimist/haldust (edaspidi CRM).

 • 8

  Analsimaks ja avamaks terviklikku mgijuhtimist, tuleb analsida kolme

  komponenti, mis on toodud alljrgneval joonisel.

  Joonis 1. Kaasaegne mgijuhtimine. Allikas: autori koostatud Buttle ja Iriana (2006:

  24-25) ning Buttle (2009: 4) phjal.

  Eelneval joonisel on ksitletud kik tervikliku mgijuhtimise komponendid. Kige

  esimesena tuleb paika panna ettevtte mgijuhtimise phimtted, millest oma

  tegevuses lhtuda. Jrgnevalt implementeerida infotehnoloogiline infrastruktuur, mis

  aitab phimtteid teostada ja jlgida ning mgimeetodi tulemusi ja rakendamist

  analsida.

  Lhtuvalt CRM`i vga laiaphjalisest kasutamisest ning pidevast arengust, vib

  kirjanduses leida erinevaid ksitlusi ja definitsioone. Ajalooliselt on CRM ja

  definitsioonid olnud pidevas muutumises, mis viitab termini pidevale arengule ning

  varieeritud natuurile (Buttle, Iriana 2006: 23). Erinevad teoreetikud ning praktikud

  nevad oma ksitlustes CRM`i rolli ja mistet mitmeti alates vga laiast mistest, kuni

  vga kitsaste programmiphiste definitsioonideni (vt. tabel 1 lk. 9). Ajalooliselt tusis

  CRM esile heksakmnendate keskel infotehnoloogiaga viljelejate ja mgiga

  tegelejate seltskondades. Peamiselt iseloomustati seda kui infotehnoloogia baasil olevat

  kliendihalduse lahendust (Frow, Payne 2005: 174). Samas kasutasid akadeemikud tihti

  suhteturundust ja CRM`i samas thenduses (Parvatiyar, Sheth 2001: 1-2), mis viitab

  omakorda definitsioonide erinevusele. Peamine raskus defineerimisel seisneb selles, et

  CRM`i laiaphjalist terminit saab kasutada nii teooria ja strateegiana kui pelgalt

  programmiphise abivahendina.

  phimtted

  infrastruktuur

  meetod

 • 9

  Tabel 1. CRM erinevad ksitlused

  Ksitlus Lai strateegiline ksitlus Kitsas programmiphine

  ksitlus Autorid Howlett, Rodgers (2000:6) Khanna (Frow, Payne 2005:

  174) Chen, Popovich (2003: 673) Cripps, Kutner (1997) Bose ja Sugumaran (2003: 4) Dorf et al (1999)

  Parvatiyar`i ning Seth`i defineeringuga (2001: 1-2)

  Buttle ja Iriana (2006: 24-25)

  Buttle ja Iriana (2006: 24-25) Buttle (2009: 4) Buttle (2009: 4) Chan 2005: 32

  Allikas: autori koostatud.

  Eelnevas tabelis on vlja toodud autorite erinevad ksitlused CRM`ist, kust tuleneb, et

  peamiselt ksitletakse kirjanduses CRM`i laiaphjaliselt, kui filosoofia ja strateegiana.

  Nii Howlett, Rodgers (2000: 6), Chen, Popovich (2003: 673) kui ka Bose ja Sugumaran

  rhutavad CRM`i kui strateegia thtsust, mis proovib mista kliente ning asetab viimase

  organisatsiooni, protsesside, tehnoloogia ja kultuuri sdamesse. Parvatiyar ning Seth

  (2001: 1-2) vtavad ksitluse kokku kui ettevtte lhenemise esindamisega, mis

  sisaldab phjalikke teadmisi klientide eelistuste ja kitumuse kohta, samas arendades

  strateegiaid ja programme, et julgustada kliente jtkusuutlikult tiustama ja parendama

  olemasolevaid rialaseid suhteid ettevttega. Kitsa ksitlusena defineerivad autorid

  pigem CRM`i kui infotehnoloogilist rakendust, programmi, mis aitab kaasa

  suhteturunduses vajamineva informatsiooni haldamisele. Kuigi Howlett ja Rodgers

  (2000:6) toovad samuti vlja infotehnoloogia thtsuse, rhutavad nad, et lhtepunktiks

  peab alati olema CRM kui strateegia, mida toetab IT, mitte vastupidi.

  Buttle ja Iriana (2006: 24-25) on proovinud sstematiseerida CRM`i erinevaid ksitlusi

  kolme erineva vormi nol, millele Buttle on lisanud neljanda Buttle (2009: 4).

  Operatsiooniline CRM hlmab ri protsesse ja tehnoloogiaid, mis aitavad tsta

  efektiivsust ja tpsust igapevase kliendiga suhtlemise operatsioonides. Selles

  sisaldub mk, turundus ja teeninduse automatiseerimine.

  Koostl phinev CRM hlmab erinevaid protsesse ja komponente, loob

  ettevttel vimaluse teha kliendiga efektiivset vastastikust koostd ning

 • 10

  vastastikku toimida. Siin sisalduvad internetipoed, e-kirjad, konverentsid ja

  vahetu suhtlemine kliendiga.

  Analtiline CRM varustab ettevtet klientide informatsiooni ning

  kitumusliku mustri analsidega, tstmaks riotsuste efektiivsust. See hlmab

  andmete lao arhitektuuri, klientide profiile ja segmenteerimiste ssteemi,

  raporteerimist ning analse.

  Strateegiline CRM philine ristrateegia kliendikeskses lhenemises, mille

  eesmrk on vita ja hoida kasumlikke kliente.

  Buttle (2009: 4) leiab, et strateegiline CRM on kogu lhenemise katusestrateegia, mille

  eesmrk on kliendikeskne ettevtte kultuur. Kliendikeskse lhenemise strateegias ehk

  strateegilise CRM`i kultuuris tuleb ressursid paigutada vastavalt, et nad tstaksid

  maksimaalselt klientide vrtust, rahulolu ning lojaalsust. Kik vimalik informatsioon

  tuleb koguda ning seda peavad ngema kik ttajad. CRM`i ksitlust aitab kokku vtta

  jrgnev joonis, kust saab jreldada, et eduka CRM`i rakendamise jaoks tuleb kigepealt

  mratleda strateegia, ning seada strateegilised eesmrgid ning seda peavad toetama

  teised CRM`i alamvormid koos vajalike tegevustega.

  Joonis 2. CRM`i erinevad vormid. Allikas: autori koostatud Buttle ja Iriana (2006: 24-

  25), Buttle (2009: 4) phjal.

  Antud ksitlust toetab Chan`i (2000: 36) vljatoodud CRM`i peamine eesmrk, milleks

  on vimalikult kliendikeskselt suurendada nii toodete kui teenuste mki, tsta sellega

  klientide rahulolu ja ettevtte kasumlikkust ning talletada olemasolev informatsioon

  edaspidiseks kasutamiseks. CRM on vtmekoostisosa vrtuse loomise strateegias.

  Analtiline CRM

  Koostl phinev CRM

  Operatsiooni-line CRM

  Strateegiline CRM

 • 11

  Visiooniks on antud juhul ettevtte pikaajaline lhenemine klientidele, mis loob eelduse

  pikaajaliseks kasumlikkuseks.

  Eelneva kokkuvtteks saab jreldada, et hest vastet CRM`ile ei ole. Ksitlused

  varieeruvad, kuid lekaalukalt ollakse arvamusel, et CRM on strateegia ning seda tuleb

  rakendada terve organisatsiooni phiselt, et saavutada parim tulemus ning kasumlikkus

  lbi lojaalsete klientide. CRM`i infotehnoloogilist osa, ehk programmi saab rakendada

  otseses mgijuhtimises, jlgimaks mgitulemusi ning kliendiga tehtavaid tegevusi.

  Samas on tegemist oluliselt laiema ksitlusega kui pelgalt otsene mgijuhtimine, ning

  ties mahus CRM suudab anda ettevttele palju rohkemat kui lihtsalt andmetekogum ja

  anals.

  CRM`i ksitlusest tuleb vlja, et infotehnoloogial (edaspidi IT) on suur roll CRM

  strateegia toimimisel. IT rakendus vi rakendused on triistad, aitamaks

  organisatsioonil CRM strateegiat implementeerida ja rakendada. Erffmeyer ja Johnson

  (2001: 167) toovad vlja, et mgiprotsessidele tuleb lisada andmetephise analsi

  vljund. IT rakendus peab andma kvaliteetse andmete analsi, ning levaate

  mgiperspektiivide hetkelisest seisust (Use the sales... 2013), mida soovi korral saab

  kuvada illustreeritud kujul ttajatele (Rosenbaum 2011: 22). Tienduseks eelnevale

  lisavad kaasaegsed IT rakendused olulist vrtust ettevtte vtmeprotsesside

  automatiseerimiseks, milleks on klientide anals, automaatne pakkumuste

  genereerimine jm. (Online Sales Force... 2013). Jain ja Shrimali defineerivad

  terviklikku IT rakendust kui implementeeritud mudelit, haldamaks ettevtte tegevusi

  klientidega (Jain, Shrimali 2012: 2), mis on Agnihotri et al (2008: 335) snul thtsad, et

  tulemusi ja eesmrke analsida, andmeid talletada ning td organiseerida.

  Kokkuvtlikult saab terviklikku IT rakendust nimetada infrastruktuuriks, mis toetab

  ettevtet infotehnoloogiliselt. Antud infrastruktuuri nimetatakse peamiselt kas SFA-ks

  ehk sales force automation mgi protsessi automatiseerimine (edaspidi SFA)

  (Salesforce... 2013) vi CRM programmiks, mis tuleneb strateegia nimetustest.

  Rakendusi pakutakse erinevate tarkvarafirmade poolt nagu Oracle, Microsoft (Jain,

  Shrimali 2012: 2), SFA (Salesforce... 2013) jt. Buttle (2009: 4) toob vlja, et antud

  lahendust kasutatakse olulisel mral just ettevttelt ettevttele mgis. Ta saab

  varieeruda vga lihtsatest automatiseeritud (elektrooniline kalender vi personaalne

 • 12

  haldusssteem) kuni vga keeruliste ssteemideni, mis baseeruvad arvutirakendustel le

  korporatsiooni.

  Infrastruktuuri peamiseks eesmrgiks Agnihotri et al (2008: 337) snul on korduvate

  lesannete tegemine efektiivsemaks, mis vabastab rohkem aega, et fokusseeruda

  kliendisuhte arendamise tegevustele. Infotehnoloogilise abiga muutub mmise mte

  mgiesindaja ei m enam lihtsalt toodet, vaid pakub vrtuslikku lahendust kliendi

  probleemidele. Thtis on koguda kiirelt informatsiooni klientide kohta ning see

  talletada. Lambert`i (2010: 17) snul tuleb lhtuvalt kliendi ajaloost eraldada kige

  vrtuslikumad kliendid ning luua neile spetsiaalseid tooteid ja teenuseid. Cotteleer et

  al (2009: 19) rhutavad, et fookus ei ole automatiseerida mgiinimeste td vaid

  parendada ja tiustada mmise protsessi. Vabanenud ressurssi peab mgiinimene

  kasutama suhtlemiseks klientidega see on osa, mida arvutid teha ei oska.

  Informatsiooni klientide kohta peavad lisama infrastruktuuri kik, kellel on

  kokkupuudet kliendiga, ning pidevalt peale igat tegevust. Suhete andmebaas ehk

  erinevate andmete ladu ja andmete analsi triistad on Parvatyar`i ja Sheth`i (2001:

  19) snul ssteemi ja lahenduse hed thtsaimad osad.

  Autorid on toonud esile mitmeid infrastruktuuri lesandeid ning nendega kaasnevaid

  kasusid, mis mjutavad ettevtte vi riksuse tegevust. Jrgnevas tabelis 2 on toodud

  enim ksitletud lesanded, mis mjutavad otseselt kulude vhenemist ning

  kasumlikkuse suurenemist.

  Tabel 2. Infrastruktuuri lesanded.

  Autor Infrastruktuuri lesanded

  Hunter, Perreault (2007: 17), Perwej (2010: 1)

  terviklik kontaktide informatsiooni haldus ja tegevuste planeerimise

  Ang et al (2006: 214) lepingute ning pakkumuste haldus

  Hunter, Perreault (2007: 17), What is... (2013)

  mgitegevuste planeerimine

  What is... (2013) tulemuste anals ja prognoosimine

  Ang et al (2006: 214) tegevuste automatiseerimine

  Allikas: autori koostatud.

 • 13

  Parvatyar ja Sheth (2001: 19) rhutavad, et vljakutseks on arendada ja integreerida

  infrastruktuur, mis automaatselt analsib sisestatud informatsiooni igast

  kliendiprofiilist ja samaaegselt genereerib vajalikku vljundit. Eesmrgiks on saada

  sisendit strateegia ja taktika loomise kohta, suurendamaks klientide kasumlikkust.

  Kasutades eelnevast tabelist tulenevaid infrastruktuuri lesandeid ning erinevaid

  ksitlusi saab tuletada jrgneva joonise.

  Joonis 3. Infrastruktuuri lesanded ning vljund. Allikas: autori koostatud.

  Jooniselt on nha, et peamine eesmrk on saavutada madalamad kulud ja suurenenud

  tulud (Jain, Shrimali 2012: 3) lbi efektiivsuse. Infrastruktuur koosneb mitmetest

  joonisel toodud protsessidest, infrastruktuuri lesanne on antud protsessid teha

  vimalikult efektiivseks. Ang et al (2006: 213) toovad vlja erinevate tasandite seotuse,

  kus mgiinimesel kaasneb suurem vitude protsent, mgijuhil adekvaatsemad

  raportid ning kuluefektiivsus ning tippjuhtidel kiirenenud rahavoog ja suurenenud

  mgikasumid. Infrastruktuur toetab ettevtte vi riksuse toimimist efektiivistades

  protsesse.

  Klientide informatsiooni

  haldus

  Tegevuste planeerimine

  Lepingute ja pakkumuste

  haldus

  Mgilehtri juhtimine ja

  haldus

  Tulemuste anals ja prognoosimine

  Tegevuste automatiseeri-

  mine Infrastruktuur

  Efektiivsus: madalamad

  kulud suurenenud

  tulud

  Mgiinimene

  Mgijuht

  Tippjuht

 • 14

  Eelneva kokkuvtteks saab vlja tuua, et infrastruktuuri nol on tegemist arenenud

  infotehnoloogilise rakendusega, mis aitab kaasa mgijuhtimise thustamisele.

  Erinevad autorid rhutavad, et saavutamaks efektiivsust, tuleb rakendada infrastruktuur

  terviklikult kogu ettevttes. Tegevuste thusus annab mgiinimesele vajaliku aja,

  loomaks lojaalse ning pikaajalise kasumliku suhte, mis on ettevtte jaoks

  vtmethtsusega ning juhtidele parema vljundi, tegemaks jreldusi tulemustest ning

  loomaks prognoose edaspidisteks perioodideks.

  CRM ksitlusest tuleneb, et thtsad on selged protesessid ning anals. Eelneva alla

  kib otsene mgitegevus, mis peab olema jrgitav ning monitooritav. Lhtudes

  Madar`i ja Neacsu (2011: 47) ning Camilovic`i (2008: 64) ksitlustest eksisteerib

  mgimeetodite puhul kaks philist lhenemist: tootephine ning kliendiphine.

  Tootephine lhenemine eeldab kasutatava meetodina agressiivset mki, kus on thtis

  kontaktide rohkus, enda toote kiitmine ning konkurentide laitmine (Madar, Neacsu

  2011: 47). Toetusena peab olema massidele suunatud turundus, et tekiks toote

  ratundmine paljude klientide poolt. Peamiseks probleemiks on segmentide puudumine

  ehk toote/teenuse pakkumine anonmsele kliendile (What is Mass 2013) ning

  suured turunduskulud (Camilovic 2008: 64). Toote- vi teenusephine lhenemine saab

  olla ka otsene turustamine, kus thtis on kontaktide rohkus. Viimast nimetatakse

  andmebaasiphiseks turustuseks, kus ettevte on soetanud nimekirja klientidest koos

  kontaktidega ning selle phjal ritatakse identifitseerida klient ning luua suhe (Kahan

  1998: 491). Foley et al (1997: 5) ksitlusest tuleb vlja, et kliendikesksus oleneb vga

  ettevtte eesmrkidest ning alati ei pruugi tegemist olla ainult he toote vi teenuse

  mgiga. Fletcher et al (1992: 22) tdevad, et edu saavutamiseks ei tohi antud meetodit

  rakendada ksikutel juhtudel vaid tuleb seada pikaajalised eesmrgid ning proovida

  luua kliendisuhted.

  Teine lhenemine lhtub eelkige kliendikeskusest ning vrgustikule orienteeritusest

  ehk suhtlemisest (Bruhn 2003: 4). ks enim kasutatavaid kaasagseid mgijuhtimise

  meetodeid on mgilehter, mille termin on tuletatud inglise keelsetest snadest sales

  funnel. Antud meetodit defineeritakse mgiprotsessina (Working Smarter... 2008), mis

  iseloomustab mgi vljavaate pramist tegelikuks mgiks (Heiman 2006: 2).

  Tegemist on meetodiga, mis baseerub phimttel, et iga ettevte, mis soovib jlgida,

 • 15

  juhtida ja silitada erinevaid hetki oma mgiprotsessis, vajab efektiivset mgi

  jlgimise ssteemi, ning mk on ritegevus, mis vajab planeerimist (Product... 2010:

  1). Mgijuhtimises ja turunduses kasutatava miste, lehtri, alla kuuluvad mitmed

  tegevused ning sndmused, mis juhivad klienti lepingut allkirjastama ja loodetavasti

  jtkusuutliku kliendisuhteni (Kotler et al 2006: 11).

  Hourigan (2011: 1) on toonud vlja, et mgilehter annab vimaluse nha huvilisi

  (ingliskeelsest snast leads), kes sisenevad mgilehtrisse levalt (vt. joonis 4 lk 16)

  ning filtreeruvad alla, kust vljuvad ainult lepinguga kliendid. Tegemist on graafilise

  esitusega klientide voolust lbi mgiprotsessi. Mgilehtri etappide hulk vib

  lhtuvalt organisatsioonist varieeruda ning lisanduda vib alltegevusi. Kasutades antud

  meetodit, tuleb mrata tpsed protsessid, mida jlgides edasi liikuda. Autor ksitleb

  traditsioonilist neljaetapilist mgilehtrit (vt. joonis 4 lk. 16), mille etapid on Hourigan

  (2011: 1) paika pannud jrgnevalt:

  Sihtmrkide analsimine (targets). Vljavaadet omavad potentsiaalsed

  kliendid, kes viksid pakutavast tootest vi teenusest huvitatud olla.

  Huviliste leidmine (leads). Isikud, kes on lesse nitanud huvi vi tunnustanud

  pakutavat toodet vi teenust. Niteks isik, kes on kodulehel titnud ksimustiku

  vormi.

  T vimalustega (opportunities). Eelnevast kvalifitseerunud isikud, kellele

  pakutakse omapoolset pakkumust.

  Mgiprotsessi sulgemine lepinguga (sales).

 • 16

  Joonis 4. Mgilehtri mudel. Allikas: autori koostatud Hourigan (2011: 1) phjal.

  Kik neli etappi nuavad erinevaid alltegevusi. Lehtri lemises osas tuleb analsida

  potentsiaalseid kliente ning leida nende seast huvitavamad ning kasumlikumad (Funnel

  Management... 2006: 3). Vga suurt thtsust omab kvaliteetsete sihtmrkide ja huviliste

  leidmine, kus vtmekohal on mgiinimeste ning turundusosakonna koost. Tpne

  sisend turundusosakonnale peab tulema siinkohal mgiosakonnast. Turunduse

  lesanne on leida sihtmrke ja huvilisi erinevate turundustegevustega (Defining the

  2013). Keskmises osas tuleb tegeleda huvitatute taustauuringuga ning alumises osas

  leida tegevusi, mis garanteeriks lepingu slmimise. Eemaldada tuleb vimalikud tkked

  kliendilt allkirja saamiseks. Lisategevusena saab kasutada niteks spetsiaalse

  kliendihinna kasutamist vi allahindluse tegemist (Heiman 2006: 3). Jlgides klientide

  voogu lbi kokkulepitud lehtri on mgiinimestel ees kindlad etapid, mis tuleb lbida,

  et juda lpliku mgini (Sales... 2013). Tuleb lisada, et ei tohi kontsentreeruda ainult

  klientidele, kes on lepingule vga lhedal. Probleem vib ilmneda selles, et mgilehter

  jb thjaks, kui ei tegeleta kikide tegevustega paralleelselt. Kui lehtri sees olevad

  kliendid ei liigu edasi teatud aja jooksul, peab huvilised lehtrist eemaldama. Seda

  kutsutakse lehtri lekkimiseks (Funnel Management... 2006: 3). Eesmrgiks on selge

  lehter pikalt hte etappi jnud kliendid vivad fookust hirida (Stages of... 2013).

  Mgid******

  ****************Sihtmrgid*****************************************************

  **************************

  ******Huvilised**************************

  Vimalused********************

 • 17

  Mgilehtri analsimisel tuleb arvestada ettevtte omaprasid. Erinevatel ettevtetel

  varieerub klientide protsent, kes juavad edasi jrgnevale etapile. Mgilehtri ajaloolisi

  andmeid kasutades on vimalik analsida, mitu potentsiaalset klienti peab sihikul

  olema, et allkirjastada mgileping ning etappe lbi analsides on lihtsam ja tpsem

  seada tulevasi eesmrke (Hourigan: 2011: 1). Hourigan (2011: 1) lisab, et kvaliteetne

  anals vib viidata kitsaskohtadele, mis prsivad kliendi liikumist lbi lehtri. Suure

  hulga klientide psimisel hes etapis vib tegemist olla probleemiga mgiesindajas

  ning juht saab paremini otsustada jrgnevate tegevuste le.

  Osade autorite arvates annab mgilehter adekvaatse tulemi ja hoiab tegevused

  fokusseeritud ning optimeeritud. Eelnev aitab hoida parimad vimalused lehtris

  prioriteetsetena (Product... 2010: 1) ning mgiorganisatsioonidel on lihtsam mista

  potentsiaalsete lepingute voogu ning realiseerumist (Petterson 2007: 187). Mgilehtri

  kohta on erinevad autorid toonud vlja jrgnevaid teineteist tiendavaid kasusid:

  aitab hoida fookust kvaliteetsetel sihtmrkidel ning vimalustel (Product... 2010:

  1);

  aitab jlgida iga huvitatu progressi ning allokeerida aega iga huvitatu jaoks

  (Working... 2002: 14);

  aitab tegevusi prioritiseerida (Funnel Management... 2006: 3);

  aitab otsustada, milliste kompetentsidega mgigrupi liige peaks ttama

  konkreetse huvitatuga (Working... 2002: 14);

  aitab paremini mista vimalike lepingute voogu (Petterson 2007: 187);

  aitab analsida erinevaid kasutatavaid taktikaid (Hourigan 2011: 1).

  Lbi ajaloo on rakendatud erinevaid mmise meetodeid, eristuse viisiks on

  kliendikesksus. Lisaks kasutatakse mmiseks kontaktide rohkusel phinevat

  massturustust ning massmki, kus peamine prioriteet on juda vimalikult paljude

  klientideni. Eelnevaga ulatutakse kll paljudeni, kuid tulem vib olla prsitud, kuna ei

  juta kliendile pakkuda personaalsust. Mgilehtri puhul on tegemist konkreetse ja

  heselt mistetava mgimeetodiga, kuigi lehtri sisu vib muutuda lhtuvalt ettevtte

  mgietappidest ning soovidest. Tegemist on abivahendiga, mis aitab ettevtte

  mgiosakonna juhil jlgida mgiesindajate td ning mgi hetkeseisu. Tnu

  pidevale ja planeeritud suhtlemisele kliendiga, tekib personaalne ning kontrollitud side,

 • 18

  mis juurutab kliendis rahulolu. Lhtuvalt eelnevatest ksitlusest saab jreldada, et

  tnapeval kasutatakse vimalusel mgilehtri meetodit, et tagada kasumlikud

  kliendisuhted.

  Eelneva alapunkti kokkuvteks saab vita, et terviklik mgijuhtimine peab ttama

  lhtudes kliendisuhetest, saavutamaks pikaajaline kasumlikkus. Pidevatest muutustest

  ning suurest konkurentsist tingituna tuleb sstemaatiliselt jrgida vetud eesmrke.

  Eesmrkide saavutamiseks terviklikus mgijuhtimises tuleb lhtuda kolmest

  komponendist, milleks on ettevtte strateegia, mis seab tpsed reeglid; infrastruktuur,

  mis peab toetama nii katusstrateegiat kui teisi CRM-i vorme; ning konkreetset

  mgimeetodit, milleks terviklikus mgijuhtimises on mgilehter. Mgijuhtimises

  saab ja on kasutatud CRM`i komponente iseseisvalt, kuid eelduseks peab olema htne

  ettevttephine strateegia. Komponentide eraldi kasutamise oht on selles, et tulem ja

  kasum sellest on vga vike, kui mitte olematu. Tulemuseks vib olla strateegia

  implementeerimise lbikukkumine kogu ettevttes. Erilist rolli omavad erinevate

  astmete juhid, kes peavad olema seotud kogu protsessi vltel (Kotorov 2003: 567).

  CRM`i defineerimine organisatsiooni jaoks on vga thtis, kuna see mjutab kiki

  ttajaid aktsepteerima ning kasutama CRM`i (Frow, Payne 2005: 168). Eesmrgiks on

  saada kompleksne 360 kraadi kliendivaade, ning seelbi adekvaatne informatsioon

  kliendi ajaloo kohta (Kotorov 2003: 568). Jrgides eelnevaid tegevusi ja tehes neid

  kindlate phimtete jrgi, talletades kogu informatsiooni vimaldamaks analse, on

  vimalik saavutada konkurentsieelis. Seda kike koos nimetab autor terviklikuks

  mgijuhtimiseks.

  1.2. Terviklikust mgijuhtimisest saadav kasu ja selle

  mtmine

  Eelnevast peatkist saab jreldada, et mgijuhtimist saab ksitleda nii konkreetse

  mgimeetodi kasutamisena kui ka ettevtte strateegiana. Olenemata, kas kasutatakse

  vaid tehnilist meetodit vi ettevtte strateegiat, on eesmrgid samad luua ettevttele

  pikaajalises perspektiivis kasu lbi rahuloleva kliendi. Finantsilises mttes tuleb

  vimalikult vikeste kuludega saavutada vimalikult suur tulu.

 • 19

  Kirjanduses tuuakse vlja erinevaid tervikliku mgijuhtimise kasusid. Positiivseid

  argumente saab vaadelda nii mja kui ostja perspektiivis, ning thtis on vaadelda

  mlemat poolt. Ettevttepoolsed rikasud saab kirjanduse alusel alljrgnevalt jagada

  kolmeks.

  Tabel 3. Tervikliku mgijuhtimise kasud.

  Kasud htne kliendivaade ja informatsiooni kttesaadavus

  Kliendisuhte kvaliteet ja kliendi lojaalsuse

  tus

  Efektiivsuse kasv, vhenenud kulud ja suurenenud mk

  Autorid Bose, Sugumaran (2003: 15), Frow, Payne (2006: 136), Howlett ja Rodgers (2000: 8), Foss et al (2008: 222) ja Hansotia (2002: 121)

  Dimitriadis, Stevens (2008: 504), Fjermestad, Romano Jr. (2002: 573), Avila et al (2002: 3), Foss et al (2008: 224-225) ja Hansotia (2002: 121)

  Fjermestad, Romano Jr. (2002: 573), Avila et al (2002: 3), Foss et al (2008: 224-225)

  Allikas: autori koostatud.

  Eelnevast tabelist saab jreldada, et thtsaks peetakse htset kliendivaadet ning

  informatsiooni kttesaadavust. Howlet`i ja Rodgers`i (2000: 8) ksitlusest lhtuvalt

  meldakse selle all vajalike isikute ligipsu kliendi informatsioonile, ostu ja suhtlemise

  ajaloole, krediidireitingule ja ka probleemidele. Greenberg (2001) toob vlja kliendi

  ajaloo informatsiooni thtsuse sisendina erinevatele ettevtte ksustele, mis aitab

  analsida ja vastu vtta otsuseid toodete vi teenuste parendamiseks. Teise aspektina

  rhutatakse kliendisuhte kvaliteeti ja klientide lojaalsuse tusu, mis tuleneb

  Dimitriadis`e ja Stevens`i (2008: 504) snul ettevtte phendumisest ning Fjermestad`i

  ja Romano (2002: 573) phjal efektiivsemast turundusest ja arenenumast

  klienditeenindusest. Kolmanda kasuna rhutatakse efektiivsust, mis Fjermestad`i ja

  Romano (2002: 573) arvates tuleneb kliendi informatsiooni kttesaadavusest. Enim

  tuuakse kirjanduses vlja tervikliku informatsiooni olemasolu klientide kohta, mis

  annab suure eelise klientidega suhtlemisel ning neile pakkumiste tegemisel. Tegemist

  on thtsa sisendiga erinevate kasude saavutamiseks, nagu kvaliteet ja efektiivsus, mis

  peab andma sisendi kasumiks.

  Foss et al (2008: 224-225) on ainsana maininud kiki kolme peamist kasu ning vlja

  pakkunud skeemi lhtuvalt uuringust riklientidele suunatud mgi ettevtetes (edaspidi

  B2B). Uuringust selgus, et tervikliku mgijuhtimise implementeerimisel paranesid nii

 • 20

  mgitulemused kui tehingute kasumlikkus IBM testgrupis. Eelnev on lplik kasu,

  mida ettevtted soovivad saavutada, kuid sellele eelnevaid kasusid on Foss et al (2008:

  224-225) seostanud jrgnevalt:

  Joonis 5. nnestunud tervikliku mgijuhtimise implementeerimisel saadavad

  tulemused ja vimalikud henduvused (Foss et al 2008: 224-225).

  Eelnevast joonisest saab jreldada, et peamiseks eesmrgiks ning suurimaks kasuks

  ettevtte jaoks on suurenenud mgitulu, mis on sltuvuses nii mgist kui kliendi

  kogemusest. Fossi et al (2008: 224-225) on vlja toonud erinevad seosed, mille

  tulemusena eelnevad kasud tekivad, kuid autori arvates jb antud joonis teataval

  mral ebaselgeks. Kliendi kogemus peaks tusma paranenud reputatsiooni puhul, kuid

  tekib ksimus, kuidas see reaalselt toimib. Reputatsioon saab paraneda kliendi rahulolu

  kasvades ning lojaalsuse tekkides. Samuti tekitab ksimusi, miks ei ole seost kliendi

  mistmise ning protsessi tpsuse vahel. Antud ksitlus annab levaate erinevate kasude

  koos toimimisest ning sltumisest, kuid jtab teatava ebakla tpse toimimise kohta.

  Kirjanduses on ksitletud peamiselt saadavaid rikasusid ning vhem kliendi poolseid

  kasusid. Croteau ja Li (2003: 21-22) rhutavad kasu saamise thtsust mlemale poolele.

  Kliendi rahulolu saavutamiseks on thtis hea teenindus. Boujena et al (2009: 144)

  viitavad asjaolule, et klient tajub oma rahulolu tusu peamise faktorina mgiesindaja

  professionaalsust. Viimane on ks thtsamaid aspekte, viimaks suurenevate

  mgimahtude ning lojaalsuseni, millele jrgnevad mdetav ettevtte kasu ning

  Suurenenud mgitulu

  Parem mgi produktiivsus Parem kliendi kogemus/rahulolu

  Vhenenud kulud

  Parem prot- sessi tpsus

  Parem kliendi mistmine

  Paranenud reputatsioon

  Parem ressursside allokatsioon

 • 21

  turuosa kasv. Tervikliku mgijuhtimisega jb teenindajale rohkem aega

  keskendumaks kliendi individuaalsetele vajadustele (Barker et al 2005: 23) ning on

  vimalus pakkuda vga personaalset lhenemist individuaalselt kohandatud pakkumiste

  nol (Croteau, Li 2003: 21-22). Foss et al (2008: 224-225) toovad oma ksitluses vlja

  kliendi kasuna rahulolu tusu lbi parema mistmise ning protsessi tpsuse, mis peab

  kliendi jaoks tagama parema teeninduse.

  Eelnevast vib jreldada, et klient tajub rahulolu tusu, kui teda teenindav

  mgiinimene on tasemel ning viimasel on aega temaga tegeleda. Gummeson (2008: 2)

  on viitanud, et mgiesindajal on nuandja roll. Personaalne teenindus ning kohandatud

  pakkumiste tegemine tstab oluliselt teeninduse kvaliteeti. Sellele jrgneb positiivne

  kliendi kogemus ning rahulolu tekkimine ja tusmine.

  Analsides eelnevaid ksitlusi saab jreldada, et ettevtte ning kliendi kasud on

  seotud, ning peamise eesmrgi, kasumlikkuse saavutamiseks, on vaja nnestumisi nii

  kliendi kui ettevtte poolsetes kasudes. Autori arvates on kige aluseks kliendi parem

  mistmine ning antud informatsiooni kasutamine. Prioriteetseim kasu on phjalik

  kliendi informatsioon, millest hargnevad erinevad seosed, et saavutada kliendi lojaalsus

  ning ettevtte kasum. Foss et al (2008: 224-225) ksitlus veti analsi aluseks

  lhtuvalt prioriteetseimast eesmrgist ja tulemist, milleks on tulusus. Antud ksitluses

  olid autori arvates puudujgid, kuna ei olnud vlja toodud, kust kasude seosed alguse

  saavad. Analsi jreldusena juti tulemini, mis on toodud joonisel 6 (vt. lk. 22).

  Joonist tiendati ning toodi vlja eraldi kliendipoolsed ning ettevttepoolsed kasud.

 • 22

  Joonis 6. Tervikliku mgijuhtimise kasud. Allikas: autori koostatud.

  Eelneval joonisel on ksitletud ristklikute sees ettevtte kasusid ning ovaalide sees

  kliendi kasusid, mis tulenevad tervikliku mgijuhtimise rakendamisest. Kikide

  kasude algsisendiks on parem kliendi mistmine, mis peab andma pidevat

  informatsiooni, muutmaks protsesse ja ressursside allokatsiooni vimalikult

  efektiivseks. Kliendi perspektiivist peavad tpsemad protsessid tagama personaalsema

  lhenemise, mis tstab omakorda suhte kvaliteeti ja rahulolu. Viimane peab suurendama

  kliendi lojaalsust, ettevtte tulu ning parandama reputatsiooni, eesmrgiks suurendada

  tarbimist ja saada pikaajalist kasu. Ettevtte tegevuse efektiivsuse tstmiseks kaasneb

  Tpsemad protsessid

  Vhenenud kulud

  Pikaajaline kasum

  Personaalsem teenindus ja pakkumised

  Resursside allokatsioon

  Suurenenud mgi

  produktiivsus

  Suurem rahulolu

  Teeninduse ja pakkumiste

  kvaliteet

  Suurem tulu

  Lojaalsus

  Parem kliendi mistmine

  Parem reputatsioon

 • 23

  tpsemate protsessidega suurenenud mgi produktiivsus, lbi mille vhenevad kulud ja

  suurenevad tulud. Parem ressursside allokatsioon omakorda vhendab tegevuskulusid

  ning aitab kaasa pikaajalisele kasule.

  Eelnevalt ksitleti ettevtte ja kliendi kasusid, mille positiivse mjuga kaasneb ettevtte

  efektiivne toimimine ning kasum. Ettevtte juhtimisel tuleb pidevalt kursis olla

  organisatsiooni hetkeolukorra, prognooside, tulemuste ning klientide meelestatusega.

  Saamaks objektiivset tagasisidet tuleb pidevalt mta ning analsida erinevaid

  nitajaid. Cengiz`i (2010: 83) vitel laseb mtmine ja analsimine ettevttel:

  aru saada, kui hsti riprotsessid ttavad;

  aru saada, kus tuleb teha muudatusi, kui muudatusi on vaja teha;

  otsustada, kas muudatused viivad edusammudeni.

  Ettevtte ja kasutatava strateegia toimimist ja edu saab mta ning analsida mitmeti

  ning erinevaid analse kasutades. Lhtudes eelksitletud tervikliku mgijuhtimise

  eesmrgist, milleks on pikaajaline kasum lbi rahuloleva ja lojaalse kliendi, vib jagada

  mtmise kaheks: kliendi kogemust hindavate nitajate mtmine ning ettevtte

  finantsnitajate jlgimine. Cengiz (2010: 87) on sealjuures rhutanud, et mtmine ei

  saa olla hekordne sndmus, vaid pikajalise edu tagamiseks tuleb seda teha pidevalt.

  Kliendi rahulolul on eluliselt thtis roll iga organisatsiooni ritegevuses ning rahulolu

  tstmine on prioriteetne tegevus. Paljud autorid, sealhulgas Cina (1989), Bowen ja Chen

  (2001) ning Vukmir (2006) on erinevatel aegadel rhutanud kliendi rahulolu ning

  rahulolu mtmise thtsust. Cengiz`i (2010: 83-84) vitel on kliendi rahulolu mtmise

  eesmrk kasum ja konkurentsieelis. Saamaks turul pikaajalist edu, peab ettevte

  monitoorima kliendi rahulolusignaale lhtuvalt tootest, teenusest ja suhtest. Asher

  (1989: 93) rhutab, et kliendi jaoks ei ole alati kige thtsam toode vi teenus vaid

  vastus ksimusele, kas tema nuded said rahuldatud. Cengiz (2010) rhutab, et rahulolu

  mtmine annab thtsa sisendi kliendi kitumise kohta enne ja prast ostu sooritamist.

  Ilma antud lhenemiseta on vimatu kliendisuhet arendada, mista ja parendada.

  Peamine mtmise eesmrk on aru saada, kuidas tsta kvaliteeti ning kliendi rahulolu.

  Kliendirahulolu ning lojaalsuse mtmiseks on erinevaid meetodeid, mida saab eristada

  nii lbi mtmise ulatuse kui skaala (mtkava). Ideaalis peab kliendirahulolu

 • 24

  mtmine phinema kogu teenuse ja toote ulatusel, teisalt peaks hinnang fokusseeruma

  tulemuste kriteeriumile, nagu klienditeeninduse toimimine vi viimase alamkategooriad

  (Cengiz 2010: 85). Kliendi rahulolu mtmiseks kasutatakse peamiselt jrgnevat kolme

  meetodit:

  kommentaarikaardid, mis antakse kliendile titmiseks vabas vormis (Corney,

  Wisner 1999);

  traditsioonilised kliendiksitlused (lbi intervjuude, telefoni, e-kirja ja posti),

  kus ettevtte saab mrata ksimused, mida soovib klientidelt teada saada

  (Reicheld 2003: 2; Fecikova 2004: 61; Danahar, Haddrell 1995: 5);

  kliendi kaebuste monitoorimine ning analsimine (Fecikova 2004: 57).

  Eelnevast saab jreldada, et kliendirahulolu uuring on mahukas protsess. Samale

  jreldusele judis oma rahulolu uuringutes Reicheld (2003), kust ta jreldab, et

  uuringutest saadakse kll objektiivne informatsioon, kuid analsitud tulemuste ktte

  saamine vib vtta kaua aega. Ta leidis, et kliendi tagasiside saamine peaks olema

  vimalikult lihtne ning kiire, et analsid oleks alati vrsked. Teiseks judis ta

  jreldusele, et kliendi rahulolu on vga thtis komponent, kuid thtsaim on kliendi

  lojaalsus. Lojaalsus ei pruugi alati olla see, kui klient ostab teenust vi toodet pidevalt

  hest kohast, ehk rahulolu teenuse/tootega (Reicheld 2003: 3). Ta judis vlja uue

  rahulolu ja lojaalsuse mtmisel lhenemiseni, mida nimetatakse NPS Net Promoter

  Score ehk soovitusindeks (edaspidi NPS). NPS`i peamiseks kasutamise argumendiks on

  lihtsus, kuna tegemist on ainult he ksimusega: Kui suure tenosusega Sa

  soovitaksid oma kolleegile vi sbrale antud toodet/teenust? See omakorda vimaldab

  vga kiiret analsi ning informatsiooni jagamist le ettevtte. Lisaks lojaalsuse

  mtmisele tagab NPS distsipliini kliendi tagasiside kasutamiseks (Net promoter

  2012: 1). Antud mdiku usaldusvrsuse tagab kliendi julgus soovitada ettevtet

  sbrale, mis paneb ka tema vastutama. NPS`i skaala on 1-10-ni, kus 9 ja 10 on

  soovitajad, 7-8 passiivsed ning alla kuue ei ole soovitajad. NPS = soovitajate protsent

  mittesoovitajate protsent. Statistika on nitanud parimatel juhtudel NPS`i 75-80%

  (Reicheld 2003: 1).

  Teiseks thtsaks analsi pooleks on ettevtte finantsnitajate jlgimine ning

  analsimine. Tuleb mrkida, et thtis on analsida mineviku tegevusi ning

 • 25

  vimalikult tpselt prognoosida tuleviku tulemusi. Finantsanalsi ning prognooside

  heks parimaks tegemise lhenemiseks on Barkini (2011: 21) vitel ennustuslik anals

  ehk Predictive Analytics e. PA (edaspidi PA). Antud analsi on ajalooliselt enim

  kasutatud telekommunikatsiooni- ja pangandussektoris. Lhtuvalt segastest

  majanduskriisi aegadest on nudlus antud analsile suurenenud tunduvalt. Peamine

  nitaja, mis suunab PA kasutamist on ROI return on investments ehk kulu-tulu suhe.

  Thtis on saada igast investeeritud hikust vimalikult palju tagasi. Edule aitab kaasa

  vimalikult tpne prognoos. Barkin (2011: 21-22) on toonud vlja jrgnevad PA

  analsist saadavad kasud:

  Kliendi eluaja vrtus suurema vrtusega kliente tuleb hoida rohkem.

  Hlgamise tenosuse kalkuleerimine telekomi ettevttel on vimalik lbi PA

  saada aru, millal kliendid tenoliselt soovivad lahkuda, sisaldades samaaegselt

  ka hulganisti erinevaid lahkumise faktoreid.

  Lepingute lppemise ning muutumise thtajad.

  Knede logid ning interneti kasutamise ajalugu PA suudab tuvastada kliendi,

  kes on helistanud konkurendi teenusnumbrile vi klastanud tema kodulehte.

  Kliendi tegevuste anals vimalik, et klient on juba uue lepinguga seotud,

  kuid kasutab ra vana lepingu telefoni kneaega. Leides ja analsides fakte, on

  kergem klienti hoida vi tagasi prata.

  Eeldatav tulevane kliendi riline vrtus ja kui palju viks kinnihoidev leping

  maksta. Leitakse tenosus, kui kindlalt viks klient aktsepteerida uut

  pakkumist.

  PA triist ttleb vajalikku informatsiooni ja produtseerib jrgneva parima

  pakkumise reaalajas mis on mgiagendile elulise thtsusega, et hoida klienti

  ettevtte juures.

  Erinevad ri analsimise aplikatsioonid nagu eelmainitud PA, on lhtudes

  alginvesteeringust hed suurima tulususega abivahendid. Uuringud on nidanud koguni

  10,66 dollari suurust tagasisaadavat tulu investeeringult 1 dollar (Klie 2012: 14) ning

  vga olulist kasumlikkuse tusu hoides enda juures ainult 4% rohkem oma kige

  vrtuslikematest klientidest. Seda kike implementeerimise ajal, kui eeldatavasti ainult

  teatud osa mgiagentidest oli rakendatud (Barkin 2011: 22).

 • 26

  Tulemuste htseks mtmiseks ning analsimiseks saab kasutada Kaplan`i ja Norton`i

  (1996) vlja toodud tasakaalus tulemuskaarti, kus kasutatakse htset mtmise ja

  nitajate ssteemi. Antud lhenemine tiendab Cengiz`i (2010: 86) jreldust,

  traditsioonilist finantsanalsi/mtmist kriteeriumiga, mis mdab tulemuslikkust lisa

  perspektiivides kliendid, ettevtte sisesed protsessid ja ppimine/areng ning kasv.

  Antud lhenemine laseb ettevttel jlgida finantstulemusi, samaaegselt monitoorides

  protsesse, mis arendavad suutlikkust, mida on vaja tulevaseks kasvuks (Cengiz 2010:

  86). Chavan (2009: 394) rhutab antud meetodi puhul vimalust mta strateegiat ehk

  korraga saab mta erinevaid nitajaid ning neid analsida. Eelnev annab juhtidele

  vimaluse viksema ajakuluga hallata suuremat hulka informatsiooni ning tsta

  jrelduste kvaliteeti.

  Eelnevast saab jreldada, et strateegia edukuse, tulemuste ning kliendi rahulolu

  mtmist on vimalik sooritada erinevalt, kuid peamine on analsimisega tegeleda

  jrjepidavalt. Ettevtte juhtidel on vaja objektiivset ning ajakohast informatsiooni.

  Jrgneval joonisel on vlja toodud ettevtte jaoks vajalike mdikute ssteem (vt.

  joonis 7 lk. 27).

 • 27

  Joonis 7. Terviklikus mgijuhtimises kasutatavad mdikud. Viide: autori koostatud

  Barkin`i (2011: 21-22; Cengiz`i (2010: 86) ja Reicheld`i (2003) phjal.

  Jooniselt saame jreldada, et tulemuste mtmisel on paralleelselt thtsad ettevtte

  finantsnitajad ja kliendi kogemust kajastavad nitajad. Antud tulemusi saab vaadelda

  ning analsida eraldi, kuid tervikliku analsi jaoks on vimalik kasutada

  kombineeritud mdikute ssteemi (nt. tasakaalus tulemuskaart), mis annab parema

  levaate erinevate nitajate vimalikest korrelatsioonidest.

  Alapunktis ksitletu annab hinnangu ettevtte toimimise efektiivsusele, kasumlikkusele

  ning jtkusuutlikusele. Tervikliku mgijuhtimise nnestunud implementeerimisele

  jrgnevad kasud, mis jagunevad nii ettevtte- kui kliendipoolseteks. Prioriteetseimaks

  alg-kasuks on parem kliendi mistmine, millest lbi kasude seoste jutakse ettevtte

  peamise eesmrgini, milleks on pikaajaline kasu. Selleks, et ettevte saaks teada, kas

  ollakse igel teel, tuleb pidevalt monitoorida ettevtte finants- ja kliendikogemust

  kajastavaid nitajaid. Selleks on olemas finants- ja kliendikesksed mdikud.

  Finantsmdikud

  Kulumdikud Tulumdikud Efektiivsuse mdikud

  Kliendikesksed mdikud

  Rahulolu mdikud Lojaalsuse mdikud

  Kasutatavad mdikud

  Kombineeritud mdikute ssteem

  (nt. tasakaalus tulemuskaart)

 • 28

  Vimaldamaks lihtsustada ning anda paremat levaadet erinevatest nitajatest, saab

  kasutada kombineeritud mdikute ssteemi. Rakendades pidevat analsi saab jlgida

  ettevtte edukust vi leida kitsaskohti, mida tuleb eesmrgi saavutamiseks tiendada.

  1.3. Telekommunikatsiooni sektori ja riturgudele suunatud mgijuhtimise tegevuse eriprad

  Telekommunikatsiooni sektor on arenenud vga kiiresti ning tegemist on suurima

  sektoriga, mis kasutab erinevaid tehnoloogia valdkondi. Antud sektori alla kuuluvad nii

  lhi- kui pikamaa suhtlemise telefonid, arenenud tehnoloogia baasil olevad juhtmeta

  kommunikatsioonivahendid, internet, optilised sidehendused ning satelliidid

  (Introduction... 2013). Enim kasutatavatest teenustest antud sektoris on interneti ning

  mobiiltelefoni kasutamine. Aastal 2013 kasutab maailmas internetti 34,3% elanikest

  ning kasv aastatel 2000-2012 oli 566,4%, Euroopas on vastav nitaja 63,2% ja 393,4%

  (Internet... 2013). Mobiiltelefoni abonente oli 2011 aasta seisuga 86,7% 100 inimese

  kohta, Euroopas oli vastav nitaja 119,5%. Kasutajate koguarv on tusnud 4,7 miljardilt

  2009 aastal 5,4-ni 2010 aastal ning 5,98 miljardini 2011-ndal aastal (Global mobile...

  2013). Telekommunikatsiooni tstust hinnati 2012 aastal 4,7-le triljonile dollarile ning

  lisaks on antud sektor lemaailmselt ks peamisi tandjaid (Introduction... 2013).

  Areng on olnud jtkusuutlik alates telegraafi kasutusele vtmisest 1793. aastal

  Prantsusmaal ning on olnud pidevas kiirenevas tempos. Lbimurre antud ttusesse tuli

  esimese mobiiltelefoni mmisega 1975. aastal (History of... 2013) ning interneti

  loomisega 1969 aastal (The birth... 2013). Edasine areng on olnud vga kiire. Pidev

  vistlus kib mobiilside lisateenuste loomisega (The revised... 2013). Lisaks

  tehnoloogilisele arengule on regulatsioonid liberaliseerinud telekommunikatsiooni

  sektori reegleid ning turg on lemaailmselt avatud. Kuigi telekommunikatsiooni sektori

  konkurentsile kaasa aidates vidab kige rohkem klient, kaheldakse arenevates riikides

  konkurentsi toetamise mttekuses (Kerf et al 1999: 1). Eelnevast lhtudes on tegemist

  vga atraktiivse ja kasumliku sektoriga kus konkurents on pidevas kasvus.

  Globaalne telekommunikatsiooni tstus on pidevas muutuses. Ettevtte jaoks on

  peamine leida muutuva sektori kasumlikkuse vimalused, ning neid rakendada

  (Telecommunication... 2013). Eelnev loob lisavrtust klientidele, kuna kiire arengu

  taga on pidevalt uuenevad teenused ning langevad hinnad. Lhtuvalt antud sektoris

 • 29

  olevatest vga krgetest standarditest teeninduse ja teenuste osas, peavad ettevtted

  leidma alternatiivseid meetodeid, et luua efektiivne eristuv strateegia, aitamaks kliente

  enda juures hoida ning atraktiivsust suurendada. Teenuse pakkujad peavad looma

  klientidele vrtust, et tagada klientide lojaalsus, kuid kliendi taju vrtusest vib

  varieeruda lhtuvalt tootest vi teenusest. Lim et al (2006: 217) toob vlja, et

  mobiilioperaatoriga lepingut slmides on tegemist pikaajalise suhtega, mida klient vib

  erinevalt analsida. Seega kliendile suunatud ja fokusseeritud strateegiad on antud

  kontekstis vga thtsad.

  Klientide hulk antud sekoris seab vga krged teenindusstandardid. Camilovic (2008:

  64) toob vlja, et varasemas ajaloos oli peamine mgijuhtimise strateegia tootephine,

  ehk turundus ning pakkumine suurtele massidele. Tootephine turundusstrateegia

  eeldab, et suur hulk kliente otsib ise aktiivselt lahendust spetsiaalse toote vi teenuse

  nol (What Are... 2013). Antud lhenemisega kaasnesid vga suured turunduskulud

  ning madal kliendi lojaalsus. Tehnoloogia pideva arenguga (History of... 2013) kaasnes

  suur klientide hulk, mis viitas lisaks tootemgile ka klienditeeninduse thtsusele.

  Camilovic (2008: 64) lisab, et arenguga kaasnes kuluefektiivsus. Jrk-jrgult veti

  kasutusele kliendikeskne strateegia, kus tooted ja teenused luuakse vimalikult palju

  lhtuvalt klientide soovidest ja vajadustest. 2007 aasta seisuga kasutasid enamikud

  telekomi ettevtted teist strateegiat ning on lhtutud CRM strateegiast, kus esikohal on

  kliendikesksus.

  Peamiseks eesmrgiks telekommunikatsiooni sektoris, milles CRM`i strateegia

  implementeerimises on vtmeksimus, ning mida CRM peab toetama, on Ferdous`i

  (2011: 93) snul pikaajaline kasumlikkus. Viimase saavutamiseks tuleb leida

  konkurentsieelis krgema kliendirahulolu nol. Palju on antud sektoris investeeritud

  CRM strateegiasse, millest saab jreldada arusaamist ettevtte kige suurema vara

  kohta, milleks on kliendid. Lojaalse kliendi teeb vga oluliseks asjaolu, et vistlus

  klientide prast on suurenenud, kuid kneside teenuselt on tulu jrjest vhenenud.

  Investeerida tuleb pikaajalistesse suhetesse ning uutesse vrtust lisavatesse toodetesse.

  Juhtivad telekommunikatsiooni ettevtted on etaloniks teistele, kes on huvitatud looma,

  arendama ja kasu saama suurest kliendi andmebaasist (Ancaranim, Jallat 2006: 473).

  Kuna kliendikesksus ning CRM`i strateegia valik ning rakendamine on telekomi

 • 30

  sektoris rmiselt thtis, toob Camilovic (2008: 65) vlja, et kigepealt tuleb antud

  sektoris vga selgelt CRM strateegia defineerida, sest rahulolev klient on ettevtte edu

  aluseks. Lisaks defineerimisele ning rakendamisele, tuleb edu saavutamiseks kasutada

  head infrastruktuuri. Paljusid erinevaid rakendusi nimetatakse CRM aplikatsioonideks,

  kuid enne nende kasutuselevttu tuleb lbida anals, et rakendused annaksid piisava

  tulemi. Siinkohal ta rhutab telekomi eripra, kus kliendi kohta olevat informatsiooni on

  vga palju.

  Jrgnevas tabelis vetakse kokku kirjanduses vljatoodud telekommunikatsioonisektori

  eriprad ning uuringutest vlja tulnud CRM strateegia kasutamisest saadav kasu

  konkurentsieelise saavutamiseks erinevatel regionaalsetel turgudel.

  Tabel 4. Uuringutest selgunud telekommunikatsiooni sektori eriprad ja CRM`i

  implementeerimisest saadav kasu

  Telekomi eripra Saadav kasu

  Krge funktsionaalsuse nudlus (Ferdous 2011: 93)

  Efektiivsus paranenud andmete anals, kliendikesksuse suurenemine ning kliendini

  judmise kiiruse kasv (Abott et al 2002: 338-345, Ferdous 2011: 93, Haridasan ja Venkatesh

  2011) Sektori toodete ja teenuste pidev areng

  (Telecommunication... 2013) Finantsnitajate positiivne muutus (Ferdous`i

  et al 2011: 91-94) Pikaajalised lepingud suhe (Lim et al

  2006: 217) Aitab leida vrtuslikud kliendid (Haridasan

  ja Venkatesh 2011) Ootus krgele teenindusstandardile

  Camilovic (2008: 64) Klientide voolavuse vhenemine ning

  lojaalsuse tus (Johnson, Unnikrishnan 2012: 1, Haridasan, Venkatesh 2011,

  Lim et al 2006: 217, Aydin ja zer 2005: 920)

  Andmebaasi suur informatsiooni hulk (Ancaranim, Jallat 2006: 473)

  Terviklik kliendivaade (Haridasan ja Venkatesh 2011: 113)

  Seadusandluse liberaliseerimine (Kerf et al 1999: 1)

  Allikas: autori koostatud.

  Eelnevast tabelist saab jreldada, et sstemaatiliselt ning tielikult implementeeritud

  CRM strateegia koos infrastruktuuri rakendamisega annab konkurentsieelise. Sektori

  erinevustena tuuakse peamiselt vlja mgijuhtimise strateegia ning infrastruktuuri

  krge funktsionaalsuse nudlus, pidevalt uuenevad tooted ja teenused ning klientide

 • 31

  ootus krgetele teenindusstandarditele. Seda kike olukorras, kus phiteenuste hinnad

  langevad ning kasumlikkuse teenimiseks tuleb luua pikaajalisi lepinguid ning juurde

  ma lisateenuseid ja tooteid. Telekommunikatsiooni ettevtete peamine CRM

  strateegiast saadav kasu tuleb vlja klientide lojaalsuses. Cockburn (2000) tdeb, et

  kliendi lojaalsuse suurendamine 5 protsendi vrra vib kasvatada telekomi sektoris

  kliendi kasumlikkust 50%. Lojaalsuse tusu rhutavad mitmed autorid, mis peab

  tulenema krgest rahulolulust. Bolton et al (2003: 271-272) lisasid, et lisandunud kasu,

  mis ettevtete kliendid saavad, astudes pikaajalisse suhtesse teenusepakkujatega,

  tuleneb krgetasemelisest teenindusest, mitte hinnaalandusest. Teenindus on vti

  kaitsva turunduse strateegias, mis tagab kliendi lojaalsuse. Lojaalsuse saavutamiseks

  tuleb luua efektiivsed protsessid, mille eelduseks on terviklik kliendivaade, et saada

  objektiivsed sisendit otse tarbijalt. Tulemuseks peab olema kasumlikkuse tus lbi

  lojaalse kliendibaasi.

  Kesolevas alapunktis ksitles autor telekommunikatsioonituru eripra ning tervikliku

  mgijuhtimise rakendamist. Lhtuvalt telekommunikatsiooni sektori eripradest,

  milleks on toodete ja teenuste analoogsus, lai tarbijate ja informatsiooni hulk, vga kiire

  teenuste areng, krge funktsionaalsuse nudlus ning ootused pidevalt parematele

  teenindusstandarditele on testatud telekommunikatsiooni ettevtete CRM strateegia

  vajadus. Eelnevast selgub, et konkurents suureneb pidevalt. CRM strateegia on

  vimalus eristuda, mis pole lihtne, kuid on ks vimalustest (Bose 2002: 97).

  Konkurentsieelise saavutamiseks telekommunikatsiooni sektoris on vga thtis

  implementeerida terviklik mgijuhtimise strateegia, milles sisaldub CRM strateegia ja

  infrastruktuuri tielik implementeerimine kogu ettevttes ning mgilehtri kasutamine

  igapevases mgitegevuses.

 • 32

  2. ELISA EESTI RIKLIENDIOSAKONNA

  MGIJUHTIMISE STRATEEGIA ANALS

  2.1. Elisa Eesti rikliendiksuse mgijuhtimise strateegia

  Kesoleva magistrit teoreetilises osas ksitleti tervikliku mgijuhtimise strateegiat,

  mille alla kuuluvad kasutatav infrastruktuur ning erinevad mgimeetodid. Tuginedes

  eelnevalt koostatud teoreetilisele raamistikule analsib autor empiirilises osas Elisa

  Eesti AS rikliendiksuse mgijuhtimise strateegiat. Antud uurimisobjekt on valitud

  kahel phjusel:

  autor soovib analsida kasutusel olevat mgijuhtimise strateegiat, et anda

  omapoolne panus ettepanekute nol, suurendamaks ettevtte konkurentsieelist;

  autor ttab antud ettevttes ning on suurklientide mgijuhina kaasvastutaja

  mgitulemuste, kliendirahulolu ning lbi selle riksuse jtkusuutliku arengu

  eest.

  Antud ts kasutatakse ettevtte ja rikliendiksuse analsiks intervjuusid juhtidega,

  mgijuhtidega ning mgiesindajatega, osalusvaatlust ning juhtumianalsi. Lisaks

  analsib t autor ettevtte ja rikliendiksuse erinevaid raporteid ning aruandeid. T

  metoodika lesehitus on toodud alljrgneval joonisel.

  Alapunkt 2.1 Alapunkt 2.2 Alapunkt 2.3

  Joonis 8. Empiirilise osa metoodika. Allikas: autori koostatud.

  Juhtumianals Osalusvaatlus

  Dokumentide anals Vaatlus ja Infrastruktuuri intervjuud anals mgiesindajatega

  Jreldused ja ettepanekud strateegia paremaks raken-damiseks

  Intervjuud juhtidega

 • 33

  Mgijuhtimise strateegia, plaanide ning eesmrkide kohta saadi informatsiooni

  intervjuudest juhtidega (vt. tabel 5). Strateegia rakendamise, protsessikirjelduse ning t

  kohta sai autor informatsiooni juhtumianalsist, kus kasutas nii osalusvaatlust kui

  intervjuusid mgijuhtidega. Autor osales ise vahetult osalusvaatluses, mille kigus

  vaadeldi kriitiliselt dokumente ning infrastruktuuri.

  Tabel 5. Autori poolt lbiviidud intervjuud.

  Ametikoht Intervjueeritava nimi Eesmrk

  rikliendiksuse juht / Elisa Eesti juhatuse liige

  Jri Teemant Juhtidega intervjuude eesmrgiks oli kaardistada

  ksuse strateegilised eesmrgid ning strateegia

  komponendid (vt. intervjuu plaan Lisa 1 2).

  Suurklientide segmendijuht Kalle Aleksius Vikeste klientide

  segmendijuht Eve Tappo

  Telemgiosakonnajuht Valev Mgi Tooteturunduse- ja halduse

  osakonnajuht Margus unap

  Turundusjuht Siiri Viinapuu Suurklientide mgijuht Kristjan Ots Intervjuude eesmrgiks

  mgijuhtidega oli kaardistada rikliendiksuse tegelik strateegia jrgimine; protsess ning infrastruktuuri vimekus ja kasutamine (vt.

  intervjuu plaan lisa 3).

  Suurklientide mgijuht Risto Mitt Mgijuht Kristina Uibo Mgijuht Helina Krran

  Allikas: autori koostatud.

  T autor kasutab ksusest parema levaate saamiseks juhtumi analsi ning

  osalusvaatlust. Fakt, et autor ise antud ksuse mgitegevusest ning mgijuhtimise

  strateegia vahetust elluviimisest osa vtab, lisab mlema meetodi kasutamisele

  lisavrtust parema informatsiooni kttesaamise ning avatuse nol.

  Juhtumianals on kvalitatiivne uurimismeetod (Brown et al 2011: 57), detailne (Case

  Study 2013) uuring persooni, vikese grupi, situatsiooni vi spetsiaalse kaasuse kohta

  (What is... 2013). Eisenhardt (1989: 535) toob vlja, et juhtumianalsi saab kasutada

  ka analsimaks tulevikus tekkida vivaid seoseid ning testida vi luua teooriaid.

  Juhtumianals annab tulemuste taga oleva loo, et hinnata projekti edu vi tuua

  thelepanu projekti puudujkidele (Boyce et al 2006: 3). Jrgnevas tabelis 6 (vt. lk. 34)

  on vlja toodud juhtumianalsi tugevused ja nrkused.

 • 34

  Tabel 6. Juhtumianalsi tugevused ja nrkused.

  Tugevused Nrkused

  Annab detailse informatsiooni (Boyce et al 2006: 3)

  Vimaldab kasutada mitmeid andmete kogumise meetodeid, et luua kompleksne tulem (Boyce et al 2006: 3)

  Annab hea vimaluse mittestandardsete juhtumite analsiks (Advantages... 2013)

  Kontekstist ja protsessidest arusaamine (Denzin et al 2011: 314)

  Aeganudev (Boyce et al 2006: 3) Raske ldistada teistele juhtumitele

  (Boyce et al 2006: 3) Statistiline olulisus vib olla teadmata

  vi arusaamatu (Flyvberg 2011: 314) Vib esineda ala- vi lehinnatud

  seoseid (Denzin et al 2011: 314)

  Allikas: autori koostatud.

  Juhtumianalsi he osana kasutas autor osalusvaatlust, kus analsiti dokumente ning

  infrastruktuuri ja viidi lbi vaatlus ning intervjuud Elisa Eesti rikliendiksuse

  mgiinimestega. Guest et al (2005: 13) defineerib osalusvaatlust kui kvalitatiivset

  uurimismeetodit. Meetodi puhul vaatleb uurija kommuuni igapeva tegemisi, jdes ise

  pigem varju. Osalusvaatlus on kasulik mistmaks uuritavate pshilist, sotsiaalset,

  kultuurilist ja majanduslikku konteksti, milles igapevaselt elatakse, mistmaks nende

  omavahelisi suhteid, ideid, norme ja sndmusi (Guest et al 2005: 13). Becker ja Geer

  (1957: 82) toovad vlja, et antud meetodi puhul on osalusvaatleja uuritavatest

  probleemides rohkem informeeritud, kuna tegevus toimub keskkonnas, mis on

  vajaminevat informatsiooni tis. Jrgnevas tabelis on toodud osalusvaatluse tugevad ja

  nrgad kljed.

  Tabel 7. Osalusvaatluse tugevused ja nrkused.

  Tugevused Nrkused

  Vimaldab nha konteksti, suhteid ja kitumist.

  Vib anda varem teadmata informatsiooni uurijatele, mis on thtis projekti disainimiseks, andmete kogumiseks ja tlgendamiseks.

  Aeganudev. Dokumentatsiooni kvaliteet sltub

  uuritava mlust, distsipliinist ja usinusest.

  Allikas: autori koostatud Guest et al (2005: 15) phjal.

 • 35

  Antud magistrits analsitav ettevte Elisa Eesti AS (edaspidi Elisa) on Eestis

  suuruselt teine mobiilsideoperaator ning telekommunikatsiooni teenuseid pakkuv

  ettevte. Elisa omanikuks on Soome ks suurimaid telekommunikatsiooni ettevtteid

  Elisa Oyi, mis on Phjamaade juhtiv sideteenuste pakkuja, ning mille aktsiad on

  avalikult noteeritud NASDAQ OMX Helsingi brsi suurte ettevtete nimekirjas. Elisa

  teenindab Phjamaades ligikaudu kaht miljonit klienti (rifilosoofia 2013), sealhulgas

  15 000 ettevtet (Elisa Oyi... 2013). Eestis teenindatakse hetkel 624 000 klienti (Elisa

  siseveeb 2013). Elisa Eesti ajalugu algas 1994.a., mil Eestis tehti esimene GSM kne

  ning see toimus Radiolinja Eesti vrgus. Jrgmine thtis hetk oli 2005.a. kui hinesid

  Radiolinja Eesti AS ja Uninet AS heks telekommunikatsiooni tisteenust pakkuvaks

  ettevtteks Elisa Eesti. Elisa Eesti eesmrgiks on alati olnud saavutada pikaajaline

  kasumlikkus lbi rahulolevate ning lojaalsete klientide.

  Elisa pakub oma klientidele laia valikut erinevaid mobiili- ja andmesideteenuseid,

  vahendab lbi sidevrkude inimestele elamusi ja parandab ettevtete tootlikkust

  (rifilosoofia 2013). Elisa Eesti rikliendiksus pakub jrgnevaid teenuseid (Elisa

  koduleheklg 2013):

  erinevad mobiilside lahendused;

  fikseeritud andme- ja kneside;

  serverimajutus;

  kodulehe majutus ja e-post;

  videokonverentsiteenus;

  mobiilsete seadmete mk;

  spetsiaalsed lahendused.

  Hetkel ttab Elisas 550 inimest, sealhulgas Elisa rikliendiksuses (edaspidi

  rikliendiksus) 48 (Elisa siseveeb 2013). Ettevtte turuosa on 31,4%, kneturuosa 33%

  (Elisa siseveeb 2013).

  Elisa ning rikliendiksus on valinud kindla mgijuhtimise strateegia, strateegilised

  eesmrgid ning toimimise phimtted. Elisal kui terviklikul ettevttel on olemas

  katusstrateegia, mis mrab tpselt ra kogu ettevtte suuna. Eelnevat peavad jrgima

 • 36

  nii eraklientide- kui riklientide ksused oma mgijuhtimise strateegia loomisel ning

  rakendamisel. Elisa Eesti strateegia mrksnadeks on (Elisa siseveeb 2013):

  uued teenused ja turud;

  turupositsiooni tugevdamine;

  ks Elisa ettevtte ksuste ja ttajate htsus.

  Elisa rikliendiksuse klientideks on erinevad rihingud ning hetkel moodustavad nad

  28% kigist tegutsevatest ettevtetest Eestis (Elisa siseveeb 2013). rikliendiksuse

  kliendid jaotuvad jrgnevalt:

  avalikiguslikud ettevtted

  eraettevtted

  o suured ettevtted;

  o keskmised ettevtted;

  o vikesed ettevtted.

  Intervjuudest juhtidega tuleneb, et peamise eristusena telekommunikatsiooniturul

  nhakse kliendikeskset terviklahenduse pakkumist helt juriidiliselt ettevttelt ning

  krget kliendi rahulolu, mis peab viima lojaalsuseni. Eelnevat on antud sektoris raske

  kuid esmathtis saavutada. Elisa rikliendiksus on viimastel aastatel oma turuosa

  kasvatanud ning eesmrgiks on seatud eesmrgiphiselt valitud teed jtkata. Selle

  saavutamiseks on paika pandud joonisel 9 (lk. 37) toodud strateegilised eesmrgid.

 • 37

  Joonis 9. Elisa Eesti eesmrk aastaks 2015. Allikas: autori koostatud Elisa siseveebi

  (2013) phjal.

  rikliendiksuse mgijuhtimise strateegia ning strateegilised eesmrgid peavad

  lhtuma ettevtte valitud katusstrateegiast. Muudatused rikliendiksuse

  mgijuhtimise strateegiasse viidi sisse 2011. aasta lpus ksuse juhi poolt.

  rikliendiksuse strateegilisteks eesmrkideks on (Elisa siseveeb 2013):

  turuosa ja kasumlikkuse kasvatamine lbi mgivimenduse;

  konkurentsieelise loomine lbi phi- ja uute teenuste;

  tiendavate mgi- ja teeninduskanalite vljaarendamine;

  Elisa kuvandi loomine tunnustatud riteenuste pakkujana.

  rikliendiksuse turundusjuhi Siiri Viinapuu (2013) snul olid muudatused

  mgijuhtimise strateegias phjustatud eelneva mgijuhtimise strateegia valiku

  ebaefektiivses toimimises, kus jrgiti kll katusstrateegiat kuid puudus selge visioon.

  Suurima puudusena nhti kliendi kuuluvuse puudumist ehk puudusid segmendid

  (Teemant 2013). Td iseloomustas mgiesindajate suur aktiivsus ja iged lhiajalised

  otsused. Peamised muudatused viidi sisse alates 2011 sgisest (Aleksius 2013).

  Intervjuudest nii rikliendiksuse segmendijuhtidega kui toetavate valdkondade

  juhtidega tuleneb, et CRM strateegia olemasolu, jlgimist ning kindlaid eesmrke

  peetakse vga oluliseks. Eesmrkide saavutamiseks tuli paika panna strateegiline vaade

  Tulemus- likkus

  Vastutus- tundlikkus

  Uuenevus

  Kliendi- kesksus

 • 38

  ning ellu viia vajalikud taktikalised muudatused. Rhutatult mainitakse mgijuhtimise

  strateegia ja taktikaliste muudatuste rakendamist kikide osapoolte poolt spetsialistist

  juhini ning vastupidi. Aleksiuse (2013) snul pratakse suurt thelepanu

  kliendikesksele lhenemisele ehk kliendi vajadustest lhtuvale mgile. Teemant (2013)

  toob strateegia muutmise eesmrkidena vlja t mberkorraldamise otsejooneliseks,

  lbipaistvaks ning jlgitavamaks, millele Viinapuu (2013) lisab klientide rahulolu

  tstmise ja klientide kuulamise. Aleksius (2013) lisab, et fookus peab olema

  kasumlikkusel.

  Olulise eeldusena strateegia ttamises toob Teemant (2013) vlja klientide

  segmenteerimise, mgieesmrkide allokeerimise kanalitele ning tugifunktsioonid.

  Eelnevale lisab tootejuhtimise osakonnajuhataja Margus unap (2013) vimalikult

  operatiivse ja hea suhtlemise tootejuhtidega. Thtis on pidevalt saada indikatsioone otse

  turult lbi mgijuhtide, et pidevalt arendada nii tooteid kui hinnastamise phimtteid.

  Strateegiliste eesmrkide titmiseks tehti mitmed taktikalised muudatused, mis on vlja

  toodud jrgnevas tabelis.

  Tabel 8. Elisa rikliendiksuse muudatused

  Eesmrk Turuosa ja

  kasumlikkuse kasvatamine

  Konkurentsieelise loomine lbi phi- ja uute

  toodete

  Tiendavate mgi ja teeninduskanalite

  vljaarendamine

  Elisa kuvandi loomine

  tunnustatud riteenuste pakkujana

  Muudatused

  ja tegevused

  Segmentide loomine

  Tootejuhtimise ja arenduse

  ellukutsumine

  Segmentide loomine

  Segmentide loomine

  Telemgiosakonna loomine

  Indikatsioonide saamine otse

  turult

  E-kanalite arendus Tugi-funksioonide

  ellu-kutsumine

  Tugifunktsioonide ellukutsumine

  Telemgiosakonna loomine

  Allikas: autori koostatud intervjuude ning Elisa siseveebi (2013) phjal.

  Kik juhid peavad suurimaks muutuseks segmentide loomist rikliendiksuses (vt. tabel

  9). Eesmrgiks oli luua meeskonnad, kuhu kuuluvad nii vastava segmendi mgijuhid,

 • 39

  haldurid kui segmendijuht. Muudatust oli vaja selleks, et lihtsustada nii mgijuhtimist

  kui haldust ning pakkuda konkreetsele segmendi kliendile parimaid lahendusi (Tappo

  2013). Vtmethtsusega on informatsiooni kiire liikumine segmendi siseselt, ning

  vimalus juhilt kiiret lisainformatsiooni saada segmendijuhina on vastutus selge ning

  lbipaistev (Aleksius 2013).

  Tabel 9. rikliendiksuse segmendid

  Suurkliendid Keskmised kliendid Vikesed kliendid

  Mgiesindaja Mgijuht Mgijuht Mgiesindaja + telemgiosakond

  Kasutatav meetod Mgilehter Mgilehter Krge kontaktsus, mass-strateegia

  Kliendile lhenemine

  Vga personaalne Personaalne Lbi telefoni, kohtumine pigem

  erand Pakutavad tooted Erilahendused Varieeruvad paketid Kindlate piiridega

  paketid Infrastruktuur Infrastruktuuri IT

  rakendused + toetavad

  programmid

  Infrastruktuuri IT rakendused + toetavad

  programmid

  Excel + toetavad programmid

  Anals Eelmise ndala pakkumised, mk,

  kohtumised, prognoositavad

  kibed, klientide voolavus, liideste

  hulk.

  Eelmise ndala pakkumised, mk,

  kohtumised, prognoositavad kibed, klientide

  voolavus, liideste hulk.

  Suletud mgid, knede hulk, knede aeg, kui palju saadeti

  pakkumisi vlja, klientide voolavus,

  liideste hulk.

  Allikas: autori koostatud.

  Teiseks suurimaks muudatuseks on nii Teemanti, Aleksiuse kui Tappo (2013) snul

  telemgiosakonna loomine. Antud ksusega kaeti vga thtis osa ettevtetest, kellele

  edaspidi prati rohkem thelepanu lbi kiire ja konkreetse teeninduse.

  Kolmanda muudatusena kutsuti ellu tugifunktsioonid, kuhu alla kuuluvad e-kanlid,

  tootearendus ja juhtimine ning turundus. Turundusjuht Viinapuu (2013) rhutab, et

  ilma ttava turundusosakonnata on vga raske olla konkurentsivimeline, ning huvi

  Elisa riklienditoodete vastu on kasvanud mrgatavalt. Teemant rhutab e-kanalite

  thtsust, sest Eesti riklient on harjunud paljusid asju tegema iseseisvalt lbi interneti

  ning lisaks hoiab see pikemas perspektiivis kulusid kokku. unapi (2013) snul toote

 • 40

  arendus ja juhtimise osakonna loomisega kaeti vga thtis thimik, sest riklientidel on

  teised vajadused kui eraklientidel ning tootearendus on oluliselt kiirem, kui seistakse

  vga lhedal mgiksusele. Teemant (2013) lisab, et antud muudatuse eelduseks oli

  funktsioneeriva tugifunktsioonide personali kaasamine rikliendiksusesse.

  Viinapuu (2013) toob olulise aspektina vlja mgijuhtimise strateegia viimise thtsuse

  kikide ttajateni. On rmiselt thtis, et iga rikliendiksuse liige teab, mis suunas

  liigutakse ning mida peab keegi tegema eesmrkide saavutamiseks. Informatsiooni

  viimine inimesteni toimub lbi infopevade ning spetsiaalse Elisa programmi, et luua

  arusaam protsessidest tervikuna. Segmendijuhtide snul viiakse ksuse taseme

  informatsioon ttajateni lbi igandalaste koosolekute, poolaasta strateegiapevade

  ning vajadusel personaalselt (Mgi 2013).

  Saamaks adekvaatset informatsiooni mgijuhtimise kohta ning jlgimaks mmise

  protsessi ja eesmrkidele lhenemist, tuleb igapevats kasutada selleks meldud ja

  loodud IT rakendusi. Suurklientide ja keskmiste klientide mgijuhid kasutavad

  igapevats traditsioonilist SFA kliendihaldusprogrammi, kuhu mrgitakse kliendi

  informatsioon, vastavad toimingud ning mille phjal genereeritakse raportid. Lisaks

  kasutatakse erinevaid abiprogramme nii klientide kohta informatsiooni saamiseks kui

  abitegevusteks (Aleksius 2013). Vikeste klientide segment kasutab peamise

  rakendusena Microsoft Excel programmi ning arenduses on spetsiaalselt telemgile

  meldud kontaktide analsimise ja tegevuse talletamise programm. Peale lepingu

  slmimist tuleb kasutada sepetsiaalseid rakendusi, mis on meldud teenuste

  vormistamiseks (Mgi 2013).

  Segmenditi kasutatakse erinevaid mmise meetodeid. Suurklientide ning keskmiste

  klientide puhul kasutatakse mgilehtri meetodit, mida kuvatakse lbi SFA programmi.

  Antud lhenemine on valitud selleprast, et oleks vimalik hsti analsida klientide

  staatusi protsessis ning leida puudujgid (Aleksius 2013). Vikeste klientide puhul

  kasutatakse kll massturustuse ning kontaktiphist lhenemist, kuid Tappo (2013) toob

  vlja, et tegmest on pigem erinevate meetodite snteesiga, kuna igale kliendile siiski

  lhenetakse personaalselt ning otsitakse kige sobilikum teenus. Aleksius tstab esile

  mgiinimese rolli thtsuse igas segmendis, eriti suurklientide osas. Mida personaaslem

  suhe luuakse, seda suurema tenosusega valib klient partneriks Elisa. Juhtide snul

 • 41

  hetkel mgimeetodite kasutamise muudatusi plaanis ei ole, kuna antud valik on ennast

  igustanud.

  rikliendiksus mdab oma tulemusi igandalaselt (Alekisus 2013). Suurte- ja

  keskmiste klientide aruandlus on kajastatud mgilehtris lbi infrastruktuuri rakenduse.

  Lisaks jlgitakse oodatavat klientide kivet, uute liideste hulka ning klientide voolavust.

  Mgi (2013) seab vikeste klientide segmendi t hindamise mtmisel oluliseks

  knede hulga ning pikkuse, lisaks tehtud lepingud ja mdud liidesed. Lisaks

  mgitulemuste mtmisele alustati Viinapuu (2013) snul kliendirahulolu ja lojaalsuse

  mtmisega. Tegemist on suure sammuga edasi, sest enne 2012-ndat aastat antud

  tegevust ei toimunud. Edaspidi on plaanis antud aktsiooni teha kaks korda aastas.

  Juhtide poolt toodi vlja jrgnevad kitsaskohad, millega tuleb aktiivselt tegeleda:

  killustatud infrastruktuur ja erinevate rakenduste hildatavuse probleem, kuna

  ts tuleb lisaks SFA kontaktihaldusprogrammile kasutada mitmeid teisi

  mgiks vajaminevaid programme, mis dubleerivad td;

  vhene kliendi tagasiside.

  Aleksius (2013) toob vlja htse tervikliku infrastruktuuri rakenduse edasiarendamise

  kalliduse. he rakenduse loomine on ekspensiivne ning peaks hlmama kiki rakendusi

  nii Eestis kui olema hildatav grupi tasemel. Tappo (2013) snul on arendus

  raskendatud sama rakenduse kasutamise tttu Soome emafirmas, kuid tdeb programmi

  integreerimise puudumist, mis prsib efektiivset td ning ajaplaneerimist. Viinapuu ja

  teiste juhtide (2013) snul on kliendi tagasiside rmiselt thtis kliendi rahulolu

  kasvatamisel ning edaspidi on plaanis antud valdkonda arendada pideva tagasiside

  saamiseks. Tdetakse, et 1-2 korda aastas on tagasiside ksimine ei ole efektiivne, kuid

  hetkel on see maksimaalne, mida teha saab.

  Antud alapunktis kajastatud infole tuginedes saab jreldada, et enne 2011-ndat aastat

  puudusid strateegilised eesmrgid ning mgiplaneerimine. Kesolevas ts

  intervjueeritavad juhid peavad mgijuhtimise strateegiat ning strateegiliste eesmrkide

  olemasolu vga thtsaks. Lisaks rhutatakse vajadust teha ssteemiphist td nendeni

  judmiseks. Viimase saavutamiseks on ellu viidud mitmed taktikalised muudatused, mis

  juhtide snul on lhikeses, kahe aastases perspektiivis, juba rikliendiksusele kasu

 • 42

  toonud. Samas tdetakse puudujke nagu tervikliku infrastruktuuri puudumine ning

  kliendikogemuse vhene monitoorimine. Teemanti (2013) snul on rikliendiksus

  valinud ige tee ning ssteemiphiselt muudatuste elluviimine ning strateegia jrgimine

  viib strateegiliste eesmrkide saavutamiseni.

  2.2. Osalusvaatluse tulemused mgijuhtimise

  strateegia rakendamise kohta Elisa Eesti

  rikliendiksuses

  Osalusvaatluse raames viis t autor lbi intervjuud mgijuhtidega ja erinevate

  dokumentide, raportite ning IT rakenduste vaatluse. Eesmrgiks oli analsida

  mgit kiku ning kirjeldada terviklik mgit protsess.

  Mgijuhtide ja mgiesindajate (edaspidi mgijuht) igapevats tuleb kasutada

  erinevaid IT rakendusi, talletamaks ja hankimaks informatsiooni klientide kohta ning

  viimaks sisse vajalikke teenuste tellimusi. Kasutatavad rakendused on:

  SFA rakendus.

  o Kliendikontaktide haldus;

  o mgilehtri haldus;

  o erinevad raportid.

  Mgi- ja haldusprogramm 1 GSM teenused.

  o Kliendikontaktide haldus;

  o mdud teenused/tooted;

  o erinevad raportid;

  o kliendi iseteenindusbroo.

  Mgi- ja haldusprogramm 2 fikseeritud teenused.

  o Kliendikontaktide haldus;

  o mdud tooted/teenused;

  o erinevad raportid;

  o tellimused.

  Probleemide ja toetustegevuste haldusprogramm.

  o Kliendiprobleemide lahendamine;

 • 43

  o vajalike toetustegevuste tellimine.

  Terviklik programm teenindajale (arenduses).

  Programm telemgile analsimaks potentsiaalseid kliente (arenduses).

  Telemgi helistamisprogramm.

  Erinevad toetavad programmid pakettide halduseks; analside tegemiseks jne.

  Eelnevate rakenduste peamiseks lesandeks on andmete ja klientide haldus, mgit

  salvestamine ning raporteerimine, kliendi tervikvaade eesmrgiks t efektiivsuse

  tagamine. Kliendi tervkivaate saamiseks tuleb kasutada jrgnevaid rakendusi:

  Joonis 10. Kliendi tervikvaate analsimine. Allikas: autori koostatud

  Kliendi tervikvaate saamiseks tuleb kasutada kolme programmi. Peamise probleemina

  tuleb vlja SFA programmi ebapiisav titmine ajalooliselt ning segmenditi. Antud

  tegevus on aeganudev, kuna dubleeritavate tegevuste hulk on suur. Samasugune

  tegevustejada tuleb teha mgitd tehes, kus kasutama peab vhemalt kolme eelnevalt

  mainitud rakendust. Mgijuhid toovad vlja, et liigne rakenduste kasutamine on

  igapevatd prssiv ning efektiivne t on hiritud.

  Erinevatest intervjuudest tuleneb, et SFA rakendust kasutatakse vhe, ning ajalooline

  informatsioon vib olla iganenud. Algselt veti programm kll kasutusele, kuid

  ssteemne kasutamine algas 2011-ndast aastast ning seda ainult kahes suuremas

  segmendis. Probleemina mainitakse kliendi ajaloo puudumist ning mitme mgijuhi

  Kliendi tervikvaade

  SFA rakendus

  GSM mgi- ja haldusprogramm

  Fikseeritud lahenduste mgi- ja

  haldusprogramm

 • 44

  poolt kontakti vtmist sama kliendiga, mis seab kahtluse alla informatsiooni liikumise

  ettevtte siseselt. Viimane vib halvasti mjuda kliendi usaldusele ning rahulolule. SFA

  rakenduse positiivse argumendina tuuakse vlja saadav informatsioon tegevuste kohta,

  mis aitab analsida enda td ning seada sihte ning jlgida eesmrkide titumist.

  Mgi- ning haldusprogrammid omavad kll valdkonna kohta informatsiooni, kuid

  samas tuuakse vlja programmide vhest funktsionaalsust ning omavahelist

  integreerumise puudumist. Ttajate poolt toodi vlja jrgnevad positiivsed ning

  negatiivsed faktid:

  Positiivne

  o hea mgitegevuste levaade raporti nol;

  o aktiivselt tidetud kliendiinformatsiooni puhul vga hea ajalooline

  levaade esmase mgi puhul.

  Negatiivne

  o tegevuste dubleerimine on ajamahukas;

  o kliendi tervikvaate saamine on prsitud erinevate rakendustega;

  o rakendused ei ole teineteisega integreeritud;

  o rakendused on aeglased;

  o segane infrastruktuuri loogika.

  Eelnevast osalusvaatlusest saab jreldada, et td abistama pidavatel rakendustel on

  pigem prssiv efekt. Paljud programmid jtavad segaseks tpse kliendi informatsiooni,

  sest andmete uuendamine ei ole integreeritud. Uue mgi puhul on positiivne

  mgilehtri analsimine SFA rakenduses, mida peetakse antud programmi ainsaks

  tsiseltvetavaks argumentiks.

  Saamaks tervikliku levaate rikliendiksuse reaalsest mgijuhtide igapevatst

  analsis t autor mgit protsessi. Eelnevalt kaardistatud ning analsitud IT

  rakendused omavad suurt thtsust eduka mgit alustamiseks ning eduka lpuni

  viimiseks.

  Intervjuudest mgijuhtidega saab jreldada, et mgitegevus jaguneb kaheks:

  sissetuleva kliendi teenindamine ning mgijuhi proaktiivsusest lhtuv mk.

  Sissetulevate kliendisoovidega tegelemine on tavaliselt keskmiste klientide ning

 • 45

  vikeste klientide segmendis tdevad Uibo ja Krran (2013). Staaikaimad

  suurklientide mgijuhid Kristjan Ots ning Risto Mitt nustuvad eelnevaga. Nende

  hinnangul suurklient ldjuhul ise pakkumist ksima ei tule vaid pigem annab vimaluse

  pakkumus teha, kui see on mgijuhtide poolt piisavalt phjendatud. Peamiselt erinevad

  mmise protsessid vikeklientide segmendis, suurklientide ning keskmiste klientide

  segmendi mgiprotsess sisuliselt kattub.

  Vikeklientide segmendi puhul on tegemist pigem kliendi teenindamisega ning

  aktsiooniphise proaktiivse mgiga (vt. joonis 11). Esimesel juhul tegelevad

  klienditeenindajad sissetulevate soovidega ning pakuvad kige sobilikuma teenuse (vt.

  joonis 12 lk. 46).

  Joonis 11. Telemgi mmisprotsess Allikas: autori koostatud.

  Programmidena kasutatakse Mgi- ja teenindusprogrammi GSM teenuste jaoks, ning

  jooksva aruandluse jaoks Microsoft Excelit. Telemgiksuse eriprana saab vlja tuua,

  et kuigi eesmrgiks on vimalikult suur kontaktide hulk, on tegemist pigem personaalse

  lhenemisega (vt. joonis 12 lk. 46). Ttajatele on ette antud lbihelistamise nimekirjad

  ning aruandlus kib lbi Microsoft Exceli ning mk sisestatakse mgi- ja

  haldusprogrammi nr. 1. Viimasest tehakse ka igandalasi mgiraporteid. T

  aktiivsuse raportites jlgitakse knede hulka, aega ning tehtavaid pakkumisi. Viimased

  Potentsiaalsele kliendile helistamine

  Klient ei soovi teenust. Jrgmisele kliendile

  helistamine.

  Kliendi vajaduse kaardistamine ning teenuse

  pakkumine

  Klient soovib teenust mgi ja haldusprogrammi

  ja Excelisse info sisestamine

  Kliendile teenuse vimaldamine ning

  klienditoe tutvustamine

 • 46

  tuleb sisestada Exceli programmi ning knede statistika saadakse telefoni helistamise

  programmist.

  Joonis 12. Proaktiivse mgi protsess. Allikas: autori koostatud

  Otsa (2013) snul on ks thtsamaid tegevusi suurklientide segmendis potensiaalsete

  klientide leidmine. Ots ja Mitt (2013) toovad vlja jrgnevad vimalused:

  klient tunneb ise pakkumuse saamise vastu huvi;

  mgijuht vtab hendust huvipakkuvate ettevtetega;

  Potensiaalne klient vtab ise hendus

  Vikeklient

  Suurklient

  Keskmine

  klient

  Jagamine

  Kliendi kaardistus ning pakkumuse

  tegemine

  On huvitatud. Sisestatakse mgi- ja haldusprogrammi

  + aruandlus faili

  Ei ole huvitatud. Sisestatakse aruandesse.

  Taustauuring. SFA programmi ts

  Kaardistus

  Pakkumuse saatmine ja esitlus. SFA

  rakendusse saadetud Kleint on nus.

  Lepingu slmimine SFA rakendusse

  slmitud

  Ei ole huvitatud. SFA programmi

  kaotatud

  Kliendile teenuse vimaldamine ning

  kliendihalduri / klienditoe

  tutvustamine

 • 47

  mgijuht leiab tutvusringkonnast vi olemasolevate klientidega suheldes uued

  potentsiaalsed kliendid.

  Keskmise suurusega ettevtete segmendis on ldiselt kliendid ise aktiivsed ning

  proaktiivne aktsioon on pigem projektiphine kui pidev.

  Mgijuhtide snul on kigil pidevalt olemas nimekiri klientidest, kelle toomine Elisa

  kliendiks on prioriteetne. Lisaks eesmrgistatud klientidele tuleb igal mgijuhil leida

  ise kliente lbi erinevate tegevuste. Ots ja Mitt toovad vlja vga thtsa aspektina

  olemasolevate klientide ja suhtlusringkonna kontaktid, mis aitavad luua uusi huvitatuid.

  Loodud segmentides on kokku lepitud tegevusplaan ehk protsess nii mgijuhi

  proaktiivsusest lhtuvalt (vt. joonis 13 lk. 48) kui kliendipoolsest pringust (vt. joonis

  12 lk. 46). Kik mgijuhid toovad vlja, et mlema protsessi puhul on sisuline

  erinevus pigem minimaalne. Aruandlus ning t etapid on vikeste erinevustega ning

  kohati lihtsalt teises jrjekorras.

  Potentsiaalse kliendi leidmisega v