of 10 /10
Shukla Paksha Tithi Nithya Devi 1 Pratipada Kameshvari Nitya 2 Dvitiya Bhagamalini Nitya 3 Tritiya Nityaklinna Nitya 4 Chaturthi Bherunda Nitya 5 Panchami Vahnivasini Nitya 6 Shashti Vajreshvari Nitya 7 Saptami Shivaduti Nitya 8 Ashtami Tvarita Nitya 9 Navami Kulasundari Nitya 10 Dashami Nitya Nitya 11 Ekadashi Nilapataka Nitya 12 Dvadashi Vijaya Nitya 13 Thrayodashi Sarvamangala Nitya 14 Chaturdashi Jvalamalini Nitya 15 Poornima Chitra Nitya Krishna Paksha Tithi Nithya Devi 1 Pratipada Chitra Nitya 2 Dvitiya Jvalamalini Nitya 3 Tritiya Sarvamangala Nitya 4 Chaturthi Vijaya Nitya 5 Panchami Nilapataka Nitya 6 Shashti Nitya Nitya 7 Saptami Kulasundari Nitya 8 Ashtami Tvarita Nitya 9 Navami Shivaduti Nitya 10 Dashami Vajreshvari Nitya 11 Ekadashi Vahnivasini Nitya 12 Dvadashi Bherunda Nitya 13 Thrayodashi Nityaklinna Nitya 14 Chaturdashi Bhagamalini Nitya 15 Amavasya Kameshvari Nitya Ciclo lunar de Maha Nithya Devis

Maha Nithya Devis Sadhana

 • Author
  rayboyd

 • View
  1.247

 • Download
  244

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sri Vidya

Text of Maha Nithya Devis Sadhana

 • Shukla Paksha

  Tithi Nithya Devi

  1 Pratipada Kameshvari Nitya

  2 Dvitiya Bhagamalini Nitya

  3 Tritiya Nityaklinna Nitya

  4 Chaturthi Bherunda Nitya

  5 Panchami Vahnivasini Nitya

  6 Shashti Vajreshvari Nitya

  7 Saptami Shivaduti Nitya

  8 Ashtami Tvarita Nitya

  9 Navami Kulasundari Nitya

  10 Dashami Nitya Nitya

  11 Ekadashi Nilapataka Nitya

  12 Dvadashi Vijaya Nitya

  13 Thrayodashi Sarvamangala Nitya

  14 Chaturdashi Jvalamalini Nitya

  15 Poornima Chitra Nitya

  Krishna Paksha

  Tithi Nithya Devi

  1 Pratipada Chitra Nitya

  2 Dvitiya Jvalamalini Nitya

  3 Tritiya Sarvamangala Nitya

  4 Chaturthi Vijaya Nitya

  5 Panchami Nilapataka Nitya

  6 Shashti Nitya Nitya

  7 Saptami Kulasundari Nitya

  8 Ashtami Tvarita Nitya

  9 Navami Shivaduti Nitya

  10 Dashami Vajreshvari Nitya

  11 Ekadashi Vahnivasini Nitya

  12 Dvadashi Bherunda Nitya

  13 Thrayodashi Nityaklinna Nitya

  14 Chaturdashi Bhagamalini Nitya

  15 Amavasya Kameshvari Nitya

  Ciclo lunar de Maha Nithya Devis

 • Yantra

  ai hr r ai

  vgbhagabhuge bhahini bhagodari

  bhagamle bhagvahe bhagaguihye

  bhagayoni bhaganiptini

  sarvabhagavaakari bhagarupe

  nityaklinne bhagasvarupe sarvi

  bhagni me hynaya varde rete

  surete bhagaklinne klinnadrave

  kledaya drvaya amoghe bhagavicce

  kubha kobhaya sarvasattvn

  bhagevari ai bl je bl

  bhe bl mo bl he bl

  he klinne sarvi bhagni me

  vaamnaya str hara ble hr

  bhagamlini nitya r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  Phase of moon Letter

  Photo ( 1 )

  Yantra

  Phase of moon Letter

  ai hr r a e vka sa

  ka la hr nityaklinne mada

  drave sau a kmevar

  nity r pdukm pujaymi

  tarpaymi nama

  a

  Photo ( 2 )

  NirgunanandaTypewritten textKameshwari

  NirgunanandaTypewritten textBhagamalini

 • ai hr r o kro

  bhro krau jhrau crau

  jrau svh bheru r

  pdukm pujaymi tarpaymi

  nama

  i

  Yantra

  ai hr r i o hr

  tro my nityaklinne

  madadrave svh i

  nityaklinna r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  Yantra

  Phase of moon Letter Phase of moon Letter

  Photo ( 3 )

  Photo ( 4 )

  NirgunanandaTypewritten textBherunda

  NirgunanandaTypewritten textNithyaklinna

 • ai hr r u o hr

  vahni vsinyai nama u

  vahni vsini r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  ai hr r hr

  klinne ai kro nitya

  madadrave hr mah

  vajrevar r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  u

  Yantra Yantra

  Phase of moon Letter Phase of moon Letter

  Photo ( 5 ) Photo ( 6 )

  NirgunanandaTypewritten textVanni Vashini

  NirgunanandaTypewritten textVajreshwari

 • Phase of moon Letter Phase of moon Letter

  ai hr r aru hr

  ivadtyai nama aru

  ivadt r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  Yantra Yantra

  ai hr r ar o hr

  hu khe ca ce ka str

  hu ke hr pha ar

  tvarit r pdukm pujaymi

  tarpaymi nama

  Photo ( 7 ) Photo ( 8 )

  NirgunanandaTypewritten textTwaritha

  NirgunanandaTypewritten textShivathooty

 • ai hr r al ha sa ka

  la ra ai ha sa ka la ra

  ha sa ka la ra au al nity

  r pdukm pujaymi

  tarpaymi nama

  Phase of moon Letter Phase of moon Letter

  ai hr r alu ai kl

  sau alu kulasundar r

  pdukm pujaymi tarpaymi

  nama

  Photo ( 9 ) Photo ( 10 )

  Yantra Yantra

  NirgunanandaTypewritten textKula Sundari

  NirgunanandaTypewritten textNithya Nithya

 • ai hr r e hr

  phre str kro kl

  ai bl nitya mada drave

  hu phre hr e

  nlapatk r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  ai hr r ai bhamaraya

  ai vijay r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  e ai

  Yantra Yantra

  Phase of moon Letter Phase of moon Letter

  Photo ( 11 ) Photo ( 12 )

  NirgunanandaTypewritten textVijaya

  NirgunanandaTypewritten textNeela Pataka

 • ai hr r au o namo

  bhagvati jvlmlini deva dev

  sarva bhta sahr krike

  jtavedsi jvalanti jvala jvala

  prajvala prajvala hr hr

  hr ra ra ra ra ra ra ra jvla

  mlini hu pha svh au jvla

  mlini r pdukm pujaymi

  tarpaymi nama o au

  ai hr r o svau o

  sarvamangal r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  Yantra Yantra

  Phase of moon Letter Phase of moon Letter

  Photo ( 13 ) Photo (14 )

  NirgunanandaTypewritten textJwalamalini

  NirgunanandaTypewritten textSarvamangala

 • ai hr r aha ka e la

  hr ha sa ka ha la hr sa ka

  la hr aha oa r

  pdukm pujaymi tarpaymi

  nama

  a a

  Yantra Yantra

  Phase of moon Letter Phase of moon Letter

  ai hr r a a ckau

  a citreti r pdukm

  pujaymi tarpaymi nama

  Photo ( 15 ) Photo ( 16 )

  NirgunanandaTypewritten textChitra Nithya

  NirgunanandaTypewritten textTripura Sundhar

 • ai hr r hsklrai hsklr hsklrau

  nitynityr r pdukm pujaymi tarpaymi

  nama

  nithya cycle.pdfNitya-Puja.pdf