12
DOKUMEN TIDAK TERKAWAL MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO 9001: 2000 PKU-MSWP-10 PROSEDUR KUALITI PROSEDUR KERJA SULH Disediakan Oleh : Diluluskan Oleh : Tandatangan: Tandatangan: …………………………………… ...…………………………………. Jawatan: Pendaftar Jawatan: Ketua Hakim Syarie Tarikh : Tarikh : SALINAN TERKAWAL NO. : JAWATAN : KELUARAN: 2 PINDAAN: 0 TARIKH: 20 NOV 2006 HELAIAN: 1/12

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

MS ISO 9001: 2000

PKU-MSWP-10

PROSEDUR KUALITI

PROSEDUR KERJA SULH Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: Tandatangan: Tandatangan: …………………………………… ...…………………………………. Jawatan: Pendaftar Jawatan: Ketua Hakim Syarie Tarikh : Tarikh : SALINAN TERKAWAL NO. : JAWATAN : KELUARAN: 2 PINDAAN: 0 TARIKH: 20 NOV 2006 HELAIAN: 1/12

Page 2: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk menyelesaikan kes dengan lebih cepat

secara damai melalui perundingan bersama secara sukarela tanpa

perbicaraan.

2. SKOP

Prosedur digunakan :

a. Oleh Bahagian Pendaftaran untuk mendaftar Kes Mal di

Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah

Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. bagi

menyelesaikan kes-kes secara sulh/ penyelesaian damai kecuali

kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang

dijalankan oleh Pegawai Sulh sahaja.

3. DEFINISI

BIL ISTILAH PENGERTIAN

3.1 Majlis Sulh

Majlis perbincangan bersama di antara Plaintif dengan Defendan dengan dipengerusikan oleh Pegawai Sulh mengikut Manual Kerja Sulh.

3.2 Kaukus Pertemuan sebelah pihak bersama dengan Pegawai Sulh.

3.3 Pihak-pihak Pihak Plaintif/ Pemohon dan/atau Pihak Defendan/ Responden.

3.4 Peta Konflik

Satu mekanisme yang digunakan oleh Pegawai Sulh bagi mengenal pasti masalah dan punca masalah supaya langkah penyelesaian boleh dibuat.

3.5 Perjanjian Penyelesaian

Terma-terma persetujuan yang dicapai dalam Majlis Sulh.

3.6 Laporan Majlis Sulh Laporan sebab-sebab kegagalan proses sulh.

HELAIAN: 2/12 4. SINGKATAN

Page 3: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

BIL SINGKATAN PENGERTIAN

4.1 Pemb. Pendaftar Pembantu Pendaftar

4.2 Pemb. Sulh Pembantu Sulh

5. RUJUKAN

5.1 Manual Kualiti-MSWP

5.2 PKU- MSWP -01 ( Pendaftaran Kes Mal )

5.3 PKU- MSWP -03 ( Sebutan Kes Mal)

5.4 AK-MSWP-01

5.5 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah

Persekutuan)1984 (A303)Pindaan 2006 (A1261).

5.6 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah

Persekutuan)1993 (A505).

5.7 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah

Persekutuan)1998 (A585).

5.8 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah

Persekutuan)1997 (A561).

5.9 Manual Kerja Sulh Mahkamah Syariah/ Jabatan Kehakiman

Syariah Negeri-negeri Seluruh Malaysia

5.10 Arahan Amalan Mahkamah Syariah 2000 - 2006

HELAIAN: 3/12

6. TANGGUNGJAWAB & TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

Page 4: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

Pemb. Sulh

Pegawai Sulh

1. Menerima Notis Kehadiran Majlis Sulh daripada Pemb. Pendaftar atau kes-kes yang dalam prosiding tetapi dirujuk kepada Majlis Sulh atas arahan Hakim. 2. Membuka fail Sulh dan mendaftarkan kes Sulh di dalam Rekod Daftar Sulh. 3. Menyerahkan Fail Sulh kepada Pegawai Sulh. 4. Menjalankan sesi Majlis Sulh dengan kehadiran pihak-pihak secara bersendirian mengikut langkah-langkah berikut:-

4.1 Pembentangan awal pihak bertikai.

(i) Membaca Surah al-Fatihah dan doa. Memperkenalkan diri kepada pihak- pihak dan sesi perkenalan dengan pihak-pihak.

(ii) Menggunakan Peta Konflik sebagai

salah satu cara mengenalpasti skop pertikaian, punca masalah dan memberi cadangan penyelesaian kepada pihak-pihak. Punca yang telah dikenalpasti dan cadangan penyelesaian dicatatkan dalam Catatan Pegawai Sulh dan difailkan.

HELAIAN: 4/12

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

Pegawai Sulh

4.2. Perbincangan Bersama

Page 5: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

(i) Menilaikan pertikaian berdasarkan

catatan Pegawai Sulh. (ii) Sekiranya pihak-pihak secara sukarela

bersetuju menyelesaikan pertikaian mereka sepenuhnya, maka Perjanjian Penyelesaian hendaklah disediakan.

(iii) Sekiranya pihak-pihak secara sukarela

bersetuju menyelesaikan sebahagian sahaja pertikaian, atas budi bicara Pegawai Sulh untuk mengadakan kaukus atau proses sulh dianggap gagal.

4.3 Pertemuan sebelah pihak (Kaukus) (jika perlu – Rujuk kepada Bab 5 (f) Manual Kerja Sulh, JKSM)

(i) Plaintif/Pemohon hendaklah dipanggil

terlebih dahulu diikuti oleh Defendan/Responden.

(ii) Pegawai Sulh hendaklah mencari

ikhtiar menyelesaikan dengan menggunakan pelbagai teknik seperti:- (a) Mengenalpasti masalah tanpa

meletakkan kesalahan pada mana-mana pihak.

(b) Perundingan Bersama bagi

mendapatkan pandangan dan cadangan dari pihak-pihak.

(c) Melakukan saranan iaitu

mengumpul semua kaedah penyelesaian.

HELAIAN: 5/12

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

Pegawai Sulh

(d) Menggalakkan pihak-pihak berusaha menjana idea mereka sendiri.

(e) Mengundang pihak-pihak untuk

Page 6: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

berbincang dalam sesi perundingan secara langsung bagi mencapai penyelesaian secara damai dan sukarela.

(f) Sekiranya perundingan bersama

pusingan pertama belum mendatangkan hasil, tetapi Pegawai Sulh yakin penyelesaian masih boleh dicapai, maka Kaukus diadakan.

4.4. Mencatat segala rekod keterangan daripada pihak-pihak dalam setiap pertemuan Majlis Sulh dalam catatan Pegawai Sulh. 5. Proses Sulh Berjaya

1. 5.1 Drafkan Perjanjian Penyelesaian yang dipersetujui jika lengkap Cop di draf Perjanjian Penyelesaian “Draf Perjanjian Penyelesaian Diluluskan / Diluluskan dengan Pindaan”.

5.2 Pastikan Perjanjian Penyelesaian tidak

mengandungi apa-apa terma-terma yang bertentangan dengan Hukum Syara’ dan Undang-undang berkaitan(rujuk peguam jika perlu).

HELAIAN: 6/12

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

Pegawai Sulh

5.3 Pastikan pihak-pihak menandatangani Perjanjian Penyelesaian dan serahkan Perjanjian Penyelesaian kepada Pemb. Sulh.

Pemb. Sulh

5.4 Serahkan Perjanjian Penyelesaian kepada pihak-pihak dan simpan

Page 7: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

Pegawai Sulh Pemb. Sulh

sesalinan dalam fail sulh.

5.5 Serahkan Perjanjian Penyelesaian kepada Pemb. Hakim untuk diendorskan dihadapan Hakim supaya satu penghakiman berasaskan persetujuan tersebut boleh dibuat (Rujuk Bab 8 (e), Manual Kerja Sulh, JKSM).

5.6 Merekodkan status kes dalam rekod

daftar Sulh.

6. Proses Sulh Gagal 6.1 Sediakan Laporan Majlis Sulh dan Notis

Sebutan (Lampiran 2 & 3). 6.2 Serahkan Laporan Majlis Sulh dan Notis

Sebutan kepada Pemb. Sulh. Mahkamah berkenaan.

6.3 Serahkan Laporan Majlis Sulh dan Notis

Sebutan kepada Pemb. Hakim untuk tindakan, pihak-pihak dan simpan sesalinan dalam fail sulh.

6.4 Merekodkan status kes dalam rekod

daftar Sulh.

HELAIAN: 7/12 7. CARTA ALIRAN

Mula

Terima Notis Kehadiran Sulh Daftar Kes Sulh

Page 8: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

Jalankan Sesi Majlis Sulh

Gagal Berjaya

Sediakan Laporan Majlis Sulh dan Notis Sebutan Serahkan Laporan Majlis Sulh dan Notis Sebutan kepada Pemb.Sulh Serahkan Laporan Majlis Sulh dan Notis Sebutan kepada pihak-pihak, Pemb.Hakim dan simpan dalam fail Sulh Rekod status kes

Tamat

Tamat

Deraf Perjanjian Penyelesaian Pastikan pihak-pihak setuju terma-terma perjanjian (rujuk peguam jika perlu) Tandatangan Perjanjian Penyelesaian Serahkan salinan kepada pihak-pihak, Pemb.Hakim dan simpan dalam fail sulh Endors dihadapan Hakim Rekod status kes

HELAIAN: 8/12

8. REKOD

BIL KETERANGAN LOKASI TEMPOH SIMPANAN

8.1 8.2

Fail Sulh Rekod Daftar Sulh

Pejabat Sulh Pejabat Sulh

5 tahun selepas kes selesai Kekal

Page 9: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

9. LAMPIRAN 9.1. Perjanjian Penyelesaian - Lampiran 1

9.2. Laporan Majlis Sulh - Lampiran 2

9.3. Notis Sebutan - Lampiran 3

HELAIAN: 9/12 Lampiran 1

Page 10: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

HELAIAN: 10/12

Lampiran 2

Page 11: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

HELAIAN: 11/12 Lampiran 3

Page 12: MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN MS ISO … PKU TIDAK... · Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, ... kes-kes pembubaran perkahwinan dan penentuan nasab yang ... PENGERTIAN . 4.1

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR KERJA SULH PKU – MSWP– 10

HELAIAN: 12/12