Mak Dizdar [ Mak Dizdar MODRA RIJEKA. U manje od 100 rije~i: Sve {kole pod jednim suncem! Prvi dan prolje}a

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mak Dizdar [ Mak Dizdar MODRA RIJEKA. U manje od 100 rije~i: Sve {kole pod jednim suncem! Prvi dan...

 • [KOLEGIJUM Mart 2015. / godina 4 / broj 11 / cijena 5 KM

  Laptopizacija nastave SV. SAVA NA ZIDU, DOSITEJ U ORMARU

  Izvje{taj UN-a SEGREGATNO STANJE OBRAZOVANJA

  Bilje`nica Robija K. IZLET U SARAJEVO

  Skautizam i seks SME\E BRAUNICE I PROVIDNI LJILJANI

  Primjeri dobre prakse ARHEOLOGIJA U KUTIJI CIPELA

  Sabit Agi} U^ITELJ&LUTKAR

  MAGAZIN ZA PRAVEDNIJE OBRAZOVANJE

  Poklon uz ovaj broj

  Mak Dizdar MODRA RIJEKA

 • U manje od 100 rije~i:

  Sve {kole pod jednim suncem!

 • Prvi dan prolje}a trebalo bi proglasiti neradnim danom u svim {kolama na teritoriji pod kontrolom kukurijeka, visibaba i ljubi~ica, s lastom na grbu, beharom umjesto zastava i cvrkutom kao dr`avnom himnom.

 • Statistika

  Medijske brojkotvorine

  7 U~enika iz SBK prijavljenih radi la`nog dojavljiva- nja o bombama u posljednje tri godine

  12 U~enika po jednom nastavniku, prema analizama Ministarstva prosvjete i kulture u Republici Srpskoj

  3 Odr`ana {trajka upozorenja u Zapadnoherce- gova~kom kantonu i Kantonu Sarajevo u poslje- dnja dva mjeseca zbog neizmirenih obaveza prema zaposlenicima u obrazovnom sektoru

  81 Osnovac iz Vrbanjaca koji i ovo polugodi{te ne}e sjediti u {kolskim klupama

 • 76% U~enika–u~esnika ankete OESS u Kantonu 10 vr{i jedan oblik nasilja nad drugim u~enicima

  55.228 U~enika manje upisanih u BiH u posljednje ~etiri godine

  113 Nezakonito zaposlenih u {kolama Srednjobosan- skog kantona, prema tvrdnjama Sindikata srednjeg obrazovanja SBK

  100 Prosje~ni iznos op}inske stipendije u KM koja, prema tvrdnjama Unije studenata RS, jedva pokrije prijevoz iz grada stanovanja ili mjesta studiranja ili kupovinu ud`benika

  U protekla dva mjeseca i 15 dana, na portalu [kole- gijuma objavljeno je 215 vijesti preuzetih sa portala Klix.ba, Radiosarajevo.ba, Dnevni avaz, Oslobo|e - nje, Dnevni list, Ve~ernji list i Al Jazeera Balkans iz domena obrazovanja. Ovo je dnevni prikaz bh. obrazovanja vi|enog novinarskim o~ima.

  45 Dodatnih KM po studentu u okviru najavljenog poskupljenja za boravak u sarajevskim student- skim domovima

  3 Broj renoviranih {kola koje su otvorene u februaru 2015. godine inicijativom organizacije Save the Children, a nakon pro{logodi{njih poplava

  50 Stipendija za besplatno studiranje u Rusiji za nare- dnu {kolsku godinu za studente sva tri studijska ci- klusa

 • HABEMUS MINISTAR!

  Umjesto uvodnika

  Sko ro dvi je go di ne Mi nis tar stvo za obra zo va nje, na - uku i mla de Kantona Sa ra je vo (MON KS) ra di bez mi- nis tra. Od os tav ke Da mi ra Marjanovi}a, nje go ve biv - {e ko le ge iz dru gih re so ra povremeno su pre uzi ma li za dat ke i oba ve ze iz obra zo va nja; ni je pro na|eno traj no rje {e nje jer ni je bi lo do vo ljno gla so va u Kan- to nal noj skup {ti ni da se iza be re no vi kan di dat. U me|u vre me nu su bi li op}i izbo ri i na sce nu bi, za ne- ko li ko da na, tre ba la stu pi ti no va kan to nal na Vla da. Je smo li mi u {ko li osje ti li ne po pu nje no ~elo kan to - nal nog obra zo va nja? Ni smo. Ova kvom iner tnom i ulju ljka nom obra zo vnom sis te mu sve je dno je ima li mi nis tra ili ne sve dok zapo sle ni ci re do vno pri ma ju pla}e. Ve} oda vno smo na vi kli da MON KS ne do no - si odlu ke, da jedino {a lje ne ja sne do pi se ko ji se mo - gu tu ma~iti na vi {e na~ina, spo ro re agu je, po ka zu je ne ko or di ni ra nost izme|u slu`benika te odsustvo bi - lo ka kve `elje za kor je ni tim i bi tnim pro mje na ma u {kolstvu, ujedno igno ri ra ju}i vlas ti te do ku men te koji ukazuju na alarmantno stanje u vezi sa obrazovnim sadr`ajima, aljka vo or ga ni zi ra stru~no usa vr{a va nje nas ta vni ka... Ho}e li kan di dat za no vog {e fa MON KS-a, El vir Ka- za zo vi}, pro fe sor na Fa kul te tu spor ta i tje le snog od- go ja i ~lan SDA, tre nu tni vi je}nik OV Ilid`a, mi je nja - ti do sa da{ nju pra ksu? In ter net nu di ma lo po da ta ka o ovom uni ver zi tet skom pro fe so ru. Nje gov ma ti~ni fa- kul tet obja vio je fo to gra fi ju i pra zan CV for mu lar; na Fa ce bo ok stra ni ci El vir Ka za zo vi} ~es ti ta vjer ske i dr`a vne pra zni ke te pre no si di je lo ve za pi sni ka sa sje - dni ca Op}in skog vi je}a koji spo mi nju nje go ve akti - vnos ti. Nje go vi sta vo vi o obra zo va nju in ter net ko ri - sni ci ma su ne dos tu pni ta ko da }emo tek u na re dnom pe ri odu, ka da i ako stu pi na du`nost, ~uti {ta pla ni ra ra di ti u ~e tve ro go di{ njem man da tu. No, po znat nam je po tpi sa ni spo ra zum o na~eli ma dje lo va nja bu du}e ko ali ci one vlas ti ko ju }e ~ini ti SDA i DF. U tom do ku men tu se spo mi nje i obra zo - va nje. Odvojeno se predstavljaju dvi je oblas ti ko je pri pa da ju MON KS-u - pred {kol sko, osno vno i sre-

  dnje obra zo va nje na je dnoj stra ni, a na dru goj vi so - ko obra zo va nje i na uka. (Ko ali ci oni par tne ri su na j- av lji va li da }e MON KS bi ti po di je ljen na dva mi nis - tar stva, ali se ~ini da }e ipak os ta ti sve po sta rom.) U do me nu pred {kol skog, osno vnog i sre dnjeg obra- zo va nja na jav lju ju se dvije kon kre tne (re for ma ud` - be ni~ke po li ti ke kako bi se dobio je dan kva li te tan ud`be nik po pre dme tu ko ji }e va`iti naj ma nje pet go di na te dr`a vna ma tu ra za sre dnjo {kol ce u {kol- skoj 2016/17. go di ni) i ~etiri op}e mje re (re vi zi ja za- kon skih i pod za kon skih aka ta, upi sna po li ti ka u skla - du s tr`i {tem ra da, stva ra ti op ti mal ne uvje te za kva- li te tno in klu zi vno obra zo va nje, te u~ini ti rad PPZ-a efi ka sni jim). Ovih {est ta~aka u ~etiri go di ne mo`e pro ves ti bi lo ko; ko ali ci ja je pos ta vi la ljes tvi cu pre ni- s ko, os tav lja ju}i obra zo va nje ta mo gdje je bi lo i pro- te klih go di na - na mar gi ni. U di je lu ko ali ci onog spo- ra zu ma ne spo mi nju se nas ta vni~ki fa kul te ti ni ti bi - lo ka kva oba ve za tih fa kul te ta da svo je pre dme te i si la bu se pri la go|ava ju stu den ti ma, bu du}im nas ta - vni ci ma ko ji }e mi je nja ti u~ma lu obra zo vnu pra ksu. Mi nis tar o ko jem ima mo skro mno zna nje, ko ji ni gdje ja vno ni je go vo rio o obra zo vnom sis te mu u kom bi - na ci ji s la ga no os tva ri vim ci lje vi ma iz obra zo va nja ko je je pred se be pos ta vi la bu du}a vlast, ga ran tu ju jo{ je dan man dat ko ji }e po ku {a ti odr`ati sta tus quo u obra zo va nju. Sve je dno je da li se u Mi nis tar stvu mi- nis tri smje nju ju kao na tra ci ili je dna oso ba sto lu je ci je li man dat, obra zo va nje mi ru je, a re do vne pla}e smi ru ju nas ta vni ke. Na da ti se je di no da }e do 2019. bi ti vi {e nastavnika i nastavnica ko ji }e uka zi va ti na pro ma {a je tre nu tnog obra zo vnog sis te ma i nu di ti rje {e nja ka ko ga tre ba mi je nja ti. Ako oni to ne `ele ili ne ura de, te {ko je o~eki va ti da }e to za njih ura di - ti i kan to nal ni mi nis tar, ma kar on bio i Ken Ro bin - son. Ako, pak, ho}e bo lje, kva li te tni je i pra ve dni je obra zo va nje – u nji ho vu ko rist ra dit }e i El vir Ka za - zo vi}. �

  Namir Ibrahimovi}

 • 8 10 18 26 38

  42 48 52 60

  SADR@AJ

  2 SVE [KOLE POD JEDNIM SUNCEM! 4 MEDIJSKE BROJKOTVORINE 8 RENDGEN NASTAVNI^KOG MOZGA 10 SV. SAVA NA ZIDU, DOSITEJ U ORMARU 16 CLICK&SCROLL 18 NA PAROVE RAZBROJ S’! 26 BIBLIOTEKA U ^EKAONICI 32 JEDAN NEOBI^AN DOKTORAT 36 ESPRESSO 38 SME\E BRAUNICE I PROVIDNI LJILJANI 42 ODGOJ KAO TRENING ZA [OPING 48 U^ITELJ LUTKAR 52 ARHEOLOGIJA U KUTIJI CIPELA 56 NEMA RAZLOGA ZA SJEKIRACIJU 59 BILJE@NICA ROBIJA K.: IZLET U SARAJEVO 60 PEDAGOGIJA BI^A

 • 8Ren dgen nas ta v

  Naj no vi ja u~e ni ~ka is tra ̀ i va nja nas ta vni ~kog moz ga de te kto va la su odre |e ne cen tre ko ji uti ~u na kva li tet ~a so va.

  Cen tar za re al nost Kad su re al ni, kad fi no pos tu pa ju s u~e ni ci ma, kad su kul tur ni, kad ti uvi jek da ju do bar sa vjet, kad su ra zu mni za ne ke stva ri.

  Cen tar za ra zu mi je va nje Kad ja sno obja sne, i po no ve ako tre ba, kad ima ju ra zu mi je va- nja i sa ̀ a lje nja, kad se {a le sa na ma...

  Cen tar za opu {te nost Opu {te nost ti je kom pre da va nja.

  Cen tar za gu ra nje na pri jed Otvo re nost ka u~e ni ci ma u smi slu da nas po dr`a va ju i gu ra ju na pri jed, da osje ti mo udo bnost u nji ho vom pri sus tvu, a ne ne- la go dnost, da se zna kad se ra di a kad je vri je me za {a lu i ze- zan ci ju.

  Cen tar za dos tu pnost Or ga ni zo va ni, pre da ni svom po slu, stav lja ju se u po zi ci ju u~e - ni ka, in te ra kti vno pre da va nje, dos tu pnost za u~e ni ke. Obje kti - vni u ocje nji va nju, spre mni za su ra dnju sa u~e ni ci ma, pra te sa vre me ne me to de ocje nji va nja, ra zu mi ju da u~e ni ci u odre - |e nim pe ri odi ma ima ju vi {e kon trol nih i pi sme nih ne go {to je to pro pi sa no za ko nom.

  Cen tar za obje kti vnost Kre ati vni, du ho vi ti, pri hva ta ju svo ju gre {ku, is ku sni, ni ko me ne na me }u svo je sta vo ve, po {tu ju tu |e mi{ lje nje, svi u~e ni ci su im je dna ki, ne ma ju pre dra su de...

  Cen tar za za ni mlji vost Za ni mlji ve te me o ko ji ma zna ju go vo ri ti i ta ko u~i ni ti ~as za ni - mlji vi jim, tru de se da ne {to obja sne na na ~in da u~e ni ci mo gu da to shva te, pa` lji vo obja{ nja va ju.

  Cen tar za pri ja telj stvo Ka da po ka ̀ u da im je sta lo da os ta ve do bar uti sak, ka da ima ju i auto ri tet i pri ja telj ski odnos pre ma u~e ni ci ma, ka da raz go va- ra ju s na ma i o stva ri ma ko je ni su ve za ne za {ko lu, ka da se po - na {a ju pri ro dno i ne na me }u svo je sta vo ve, ka da se tru de da nam pri bli ̀ e gra di vo ko je pre da ju, ka da ima ju ra zu mi je va nja za u~e ni ~ke pro ble me.