MAKALAH KHILAFAH

 • View
  465

 • Download
  95

Embed Size (px)

DESCRIPTION

makalah khilafah

Text of MAKALAH KHILAFAH

 • KHILAFAH DAN KESATUAN UMAT DALAM ISLAM

  MAKALAH Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Seminar Pendidikan Agama

  Oleh :

  Kelompok 12

  Zenal Muh Ramdan 14510129

  Angga Permana Satria 14510204 Fery Leramasani 14510128

  B2-MTK 2014

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

  SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

  (STKIP) SILIWANGI BANDUNG

  2014

 • i

  KATA PENGANTAR

  Puji dan Syukur Penyusun Panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena berkat

  limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah

  yang berjudul KHILAFAH DAN KESATUAN UMAT DALAM ISLAM tepat

  pada waktunya

  Dalam penyusunan makalah ini, penyusun banyak mendapat tantangan dan

  hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa

  teratasi. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-

  besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah

  ini.

  Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik

  dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca

  sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.

  Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi

  penyusun dan umumnya bagi pembaca.

  Cimahi, 28 Maret 2015

  Penyusun

  Kelompok 12

 • ii

  DAFTAR ISI

  KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

  DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

  BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

  1.1 Latar belakang .................................................................................. 1

  1.3 Tujuan penulisan ............................................................................... 3

  1.4 Rumusan Masalah ............................................................................. 3

  BAB II PEMBAHASAN ................................................................................. 4

  2.1 Pengertian Khilafah .......................................................................... 4

  2.2 Tugas Khilafah.................................................................................. 6

  2.3 Dasar Kewajiban Menegakan Khilafah ............................................ 7

  2.4 Kriteria Memilih Khilafah ................................................................ 10

  2.4.1 Syarat iniqad ................................................................................. 12

  2.4.2 Syarat afdhaliyah ........................................................................... 13

  BAB III PENUTUP.......................................................................................... 14

  3.1 Kesimpulan ...................................................................................... 14

  DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 16

 • 1

  BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Latar belakang

  Untuk mengetahui definisi yang benar, maka harus diambil definisi menurut

  syara. Kata khilafah banyak dinyatakan dalam hadis, misalnya:

  Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan kenabian dan

  rahmat, lalu akan ada khilafah dan rahmat, kemudian akan ada kekuasaan

  yang tiranik.(HR al-Bazzar).

  Kata khilafah dalam hadis ini memiliki pengertian sistem pemerintahan,

  pewaris pemerintahan kenabian. Ini dikuatkan oleh sabda Rasul saw.:

  Dulu Bani Israel dipimpin dan diurus oleh para nabi. Jika para nabi itu

  telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Akan tetapi, setelahku

  tidak ada lagi seorang nabi, dan akan ada khalifah yang banyak. (HR al-

  Bukhari dan Muslim).

  Pernyataan Rasul, "Akan tetapi, setelahku tidak ada lagi seorang nabi,"

  mengisyaratkan bahwa tugas dan jabatan kenabian tidak akan ada yang

  menggantikan beliau. Khalifah hanya menggantikan beliau dalam tugas dan

  jabatan politik, yaitu memimpin dan mengurusi umat.

  Dari kedua hadis di atas dapat kita pahami bahwa bentuk pemerintahan yang

  diwariskan Nabi saw. adalah Khilafah. Orang yang mengepalai pemerintahan atau

  yang memimpin dan mengurusi kaum Muslim itu disebut Khalifah.

  Sistem pemerintahan Khilafah ini yang diwajibkan Rasul saw. sebagai

  sistem pemerintahan bagi kaum Muslim. Sebab, dalam hadis riwayat al-Bazzar di

 • 2

  atas, Khilafah dikaitkan dengan rahmat sebagaimana kenabian. Hal itu menjadi

  indikasi yang tegas (qarnah jzimah). Di samping itu, Rasul saw. juga bersabda:

  Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada baiat (kepada Khalifah) di

  atas pundaknya, maka matinya mati Jahiliah. (HR Muslim).

  Hadis ini mengandung perintah untuk mewujudkan Khalifah yang dibaiat

  oleh kaum Muslim. Sebab, hanya dengan adanya Khalifah, akan terdapat baiat di

  atas pundak kaum Muslim. Adanya sifat jahiliah menunjukkan bahwa tuntutan

  perintah itu sifatnya tegas. Dengan demikian, mewujudkan Khalifah yang

  menduduki Khilafah hukumnya wajib.

  Ijma Sahabat juga menegaskan kewajiban tersebut. Para sahabat (termasuk

  keluarga Rasul: Ali, Ibn Abbas, Salman. dll) semuanya sepakat untuk menunda

  pelaksanaan kewajiban memakamkan jenazah Rasul saw. Mereka lebih

  menyibukkan diri untuk mengangkat pengganti Rasul dalam urusan kekuasaan

  dan pemerintahan. Lalu Abu Bakar terpilih dan dibaiat oleh kaum Muslim.

  Secara syari, pelaksanaan kewajiban hanya boleh ditunda jika berbenturan

  dengan pelaksanaan kewajiban yang menurut syariat lebih utama. Ini artinya para

  sahabat telah berijma bahwa mengangkat Khalifah adalah wajib dan lebih utama

  daripada memakamkan jenazah Rasul saw.

  Selanjutnya, mereka juga telah berijma untuk menyebut pengganti Rasul

  itu, yakni Abu Bakar, sebagai khalifah. Begitu juga para pengganti beliau setelah

  Abu Bakar ra. Dari semua itu dapat kita pahami bahwa Khilafah adalah bentuk

  sistem pemerintahan yang ditetapkan syariat sekaligus bentuk Daulah Islamiyah.

  Dengan demikian, Khilafah dapat kita definisikan sebagai kepemimpinan

  umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum

  syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah dalam

  terminology politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan

  sistem pemerintahan Rasul Saw. dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-

  Quran dan Sunnah Rasul Saw. Sedangkan Khalifah ialah Pemimpin tertinggi

  umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam Azhom yang sekaligus

 • 3

  menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan

  Khalifatul Muslimin.

  1.3 Tujuan penulisan

  Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1) Mengetahui pengertian khilafah ?

  2) Mengetahui Tugas khilafah ?

  3) Mengetahui dasar kewajiban menegakan khilafah ?

  4) Mengetahui Kriteria memilih khilafah ?

  1.4 Rumusan Masalah

  Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai

  berikut:

  1) Apa yang dimaksud dengan khilafah ?

  2) Apa saja tugas khilafah ?

  3) Apa yang menjadi dasar kewajiban menegakan khilafah ?

  4) Kriteria memilih khilafah ?

 • 4

  BAB II

  PEMBAHASAN

  2.1 Pengertian Khilafah

  Khilafah menurut makna bahasa merupakan mashdar dari madhi khalafa,

  berarti : menggantikan atau menempati tempatnya (Munawwir, 1984:390). Makna

  khilafah menurut Ibrahim Anis (1972) adalah orang yang datang setelah orang

  lain lalu menggantikan.

  Dalam pengertian syariah, Khilafah digunakan untuk menyebut orang yang

  menggantikan Nabi SAW dalam kepemimpinan Negara Islam (ad-dawlah al-

  islamiyah) (Al-Baghdadi, 1995:20). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam.

  Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah Khilafah digunakan untuk

  menyebut Negara Islam itu sendiri (Al-Khalidi, 1980:226).

  Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ketika

  memandang kedudukan Khilafah (manshib Al-Khilafah). Sebagian ulama

  memandang Khilafah sebagai penampakan politik (al-mazh-har as-siyasi), yakni

  sebagai institusi yang menjalankan urusan politik atau yang berkaitan dengan

  kekuasaan (as-sulthan) dan sistem pemerintahan (nizham al-hukm). Sementara

  sebagian lainnya memandang Khilafah sebagai penampakan agama (almazh-har

  ad-dini), yakni institusi yang menjalankan urusan agama. Maksudnya,

  menjalankan urusan di luar bidang kekuasaan atau sistem pemerintahan, misalnya

  pelaksanaan amalah (seperti perdagangan), al-ahwal asysyakhshiyyah (hukum

  keluarga, seperti nikah), dan ibadah-ibadah mahdhah. Ada pula yang berusaha

  menghimpun dua penampakan ini. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang

  menyebabkan mengapa para ulama tidak menyepakati satu definisi untuk Khilafah

  (Al-Khalidi, 1980:227).

  Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam

  yang meneruskan sistem pemerintahan Rasul Saw. Dengan segala aspeknya yang

  berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Saw. Sedangkan Khalifah ialah

  Pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam Azhom

 • 5

  yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut

  dengan Khalifatul Muslimin.

  Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud