ManpowerGroup Meedoen is belangrijker dan winnen

 • View
  190

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ManpowerGroup Meedoen is belangrijker dan winnen

 • Over het belang van een inclusieve arbeidsmarkt en hoe

  u daaraan kunt bijdragen

  Meedoen is belangrijker

  dan winnen

 • 3

  Over het belang van een inclusieve arbeidsmarkt en hoe u daaraan kunt bijdragen

  2

  1 pagina 4Voorwoord > Sta open Voor het onbekende

  3 pagina 12bijna iedereen kan wat > interView met prof. dr. joop SchipperS

  pagina 18

  Laat de markt het doen > interView met prof. dr. annemieke roobeek

  2 pagina 6inLeiding > het moet Van twee kanten komen

  4 pagina 24praktijkVoorbeeLden >

  5 pagina 50aan de SLag met incLuSiViteit > tien tipS

  MeedOen is belangrijker dan winnen

 • 14 5

  Het talent van mensen ver-binden met de behoeften van onze maatschappij, zodat talent optimaal wordt benut en ieder mens zich van waarde voelt. Dat is waar ManpowerGroup voor staat. Omdat we ons realiseren dat werken voor mensen veel mr is dan geld verdienen. Wie werkt, doet mee. Draagt bij aan de samenleving, wordt gezien en erkend in zijn kwaliteiten.

  Voor een grote groep mensen in onze maatschappij is meedoen echter allesbehalve vanzelfspre-kend. Ze willen graag, maar hun talenten worden veelal over het hoofd gezien. Bijvoorbeeld doordat een beperking het zicht ontneemt op wat ze wrkelijk kunnen, doordat ze uit een ander land komen of een leeftijd heb-ben die nog steeds vooroordelen oproept. In arbeidsmarktjargon: ze hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.Met dit witboek richten we de aandacht op deze groep en

  houden we een stevig pleidooi voor een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen verdient immers een eerlijke kans op werk. Bovendien is de maatschappelijke urgentie hoog: er dreigt een kwalitatieve schaarste op de arbeidsmarkt te ontstaan; sommige sectoren hebben daar zelfs al mee te maken. In die situatie zijn er zijn wel voldoende werkzoekenden, maar hun kennis en vaardig-heden sluiten niet goed aan bij de vraag van werkgevers. Het is dus van groot belang dat ieder-een relevant wordt en blijft. Daar hebben we allemaal een taak in.In dit witboek leest u hoe experts aankijken tegen de inclusieve arbeidsmarkt en wat de ervarin-gen zijn van bedrijven en partijen die zich hiervoor inzetten. Na-tuurlijk krijgt u veel praktische tips en adviezen om zelf te werken aan inclusiviteit. De allerbelang-rijkste: kijk onbevangen naar het individu. Sta open voor het onbekende.

  Begin er vandaag nog mee: werken aan inclusiviteit is een verrijkende ervaring die ik elke ondernemer van harte gun.

  Veel succes!

  Jos BrenninkmeijerCommercieel en operationeel directeur ManpowerGroup Nederland

  sta open voor het onbekende

 • 2

  het Moet van twee kanten koMen

  6 7

 • 98

  het moet van twee kanten komen Meedoen, al is het misschien slechts een beperkt aantal uren per week. Zo nodig op een aangepaste werkplek, al dan niet met begeleiding: in een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedereen de mogelijkheid betaald werk te doen. Die inclusiviteit is nu nog ver te zoeken. Ongeveer n miljoen mensen staan langs de kant1: hun afstand tot de arbeidsmarkt is kennelijk te groot. De groep is behalve omvang-rijk ook zeer divers: onder hen bevinden zich ouderen, vluch-telingen met een verblijfsstatus en mensen met een beperking. Een groot aandeel vormt de groep met een Wajong-uitkering; mensen die al van jongs af aan met lichamelijke of geestelijke beperkingen te maken hebben (circa 246.000 personen2, waar-van circa 22 procent werkt3).

  OngezondEr is een tijd geweest dat we ac-cepteerden dat een grote groep mensen in onze maatschappij niet kon meedoen. Het denken daarover is gelukkig veranderd.

  We weten dat langdurig thuiszit-ten meestal niet gelukkig maakt en tot een sociaal isolement kan leiden. Dat het letterlijk ongezond kan zijn om jarenlang buiten het arbeidsproces te staan. Dat mensen die langdurig van een uitkering afhankelijk zijn, nauwe-lijks kunnen delen in de welvaart. In dit witboek wordt dat sociale en maatschappelijke belang van arbeidsparticipatie uitstekend verwoord door de experts die we hebben genterviewd.

  Dubbel gezichtNaast de morele argumenten om werk eerlijker te verdelen, zijn er economische motieven. We leven in onzekere tijden. Niemand kan goed inschatten wat de effecten precies zullen zijn van verdergaande automatisering en robotisering. Waar, met andere woorden, de klappen zullen val-len. Duidelijk is evenwel dat veel mensen de komende tien jaar hun baan dreigen te verliezen. Zo ontstaat een arbeidsmarkt met een dubbel gezicht. Het aantal baanzoekers zal waar-schijnlijk het aantal openstaande vacatures overstijgen; in absolute aantallen zijn er dan ruim vol-doende mensen om al het werk te doen. Maar het gevaar is reel dat een aanzienlijk deel van hen niet kan voldoen aan de eisen die het werk stelt. Serieuze, kwalita-tieve tekorten op de arbeidsmarkt kunnen onze economie rem-men en daarmee onze welvaart bedreigen4.

  Bijdragen aan inclusiviteitEraan bijdragen dat l het talent wordt benut, is internationaal een van de centrale doelstellin-gen van ManpowerGroup. Naar onze overtuiging is een inclusieve arbeidsmarkt in het belang van het individu, het bedrijfsleven en de maatschappij. Op verschil-lende manieren dragen we bij aan

  inclusiviteit. Zo zijn we in Neder-land een van de leading partners van de Ambitie 2020 van MVO Nederland (zie kader links). We bevorderen de diversiteit en inclu-siviteit in onze eigen organisatie en helpen onze klanten via een team van social development

  consultants hetzelfde te doen. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld actief in de Amsterdam Econo-mic Board, die de Metropoolregio Amsterdam in 2025 tot de meest adaptieve arbeidsmarkt van Europa wil maken, zodat deze regio in economisch opzicht voorop kan lopen.

  Gelukkig zien we dat steeds meer organisaties ervoor open staan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden - in dit witboek hebben we daarvan enkele aansprekende voorbeelden opgenomen. We merken het in onze dagelijkse

  contacten met werkgevers, maar het blijkt natuurlijk ook uit de banenafspraak die werkgevers en de overheid in 2013 hebben gemaakt, waarvan de eerste re-sultaten een mooie opsteker zijn (zie het kader hierboven). Al die werkgevers die werk ma-ken van inclusiviteit hebben vaak

  n ding gemeen. Ze realiseren zich dat de afstand tot werk niet alln overbrugd kan worden door de werknemer, maar dat ze zelf k moeten bewegen en de werknemer deels tegemoet moeten komen. Net zo goed als de werknemer, kan dus ook de werkgever een afstand tot de ar-beidsmarkt hebben. Werkgevers die zich dt realiseren, hebben de eerste stap al gezet.

  ParticiPatiewet

  sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. deze wet ver-vangt de wet sociale werkvoor-ziening, de wet werk en bijstand en een groot deel van de wajong. Het doel is om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers. spin in het web zijn de gemeen-ten: zij moeten de mensen om wie het gaat naar de arbeids-markt toeleiden. Om drempels weg te halen bij werkgevers, beschikt de gemeente over verschillende instrumenten, zoals loonkostensubsidie (als de werknemer het minimumloon niet kan verdienen), begeleiding en ondersteuning.

  aMbitie 2020 van MvO nederland

  nederland tot wereldvoorbeeld maken van een circulaire en inclusieve economie. dat is de nationale ambitie van het neder-landse bedrijfsleven. Het nastre-ven van deze ambitie moet ervoor zorgen dat onze economie sterk, sociaal en concurrerend blijft. MvO nederland wil met ambitie 2020 helpen om deze doelstelling van het nederlandse bedrijfs-leven te verwezenlijken. Zeven organisaties zetten zich daar in het bijzonder voor in, de leading partners: abn amro, alliander, asn bank, corporate Facility Partners, delta lloyd, Manpower-group en ns. Zij geven richting en inhoud aan ambitie 2020. Ze zijn boegbeeld van een ambitiecoalitie en vormen samen de ambitieraad die toeziet op de vorming en uitvoering van het programma.

  banenaFsPraak en quOtuM

  in een sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners in april 2013 afgesproken extra banen te creren voor mensen met een arbeidsbe-perking. Het gaat om 125.000 banen: 100.000 in de markt (einddatum 2016) en 25.000 bij de overheid (einddatum 2024). daarnaast moeten er 30.000 beschutte werkplekken komen: plekken voor mensen die alleen met intensieve begeleiding kunnen werken, bijvoorbeeld bij een sociaal-werkbedrijf. de aantallen banen die erbij moeten komen, zijn verdeeld over de jaren; eind 2015 hadden de eerste 9.000 banen er moeten zijn (6.000 in de markt, 3.000 bij de overheid). een onderdeel van de afspra-ken is de quotumregeling: als de aantallen niet worden gehaald, kan de overheid een heffing opleggen. Hierbij wordt niet gekeken naar indivi-duele bedrijven, maar naar de sectoren (markt en overheid). Mocht die heffing er komen, dan geldt deze alleen voor bedrijven met 25 of meer werknemers die per jaar meer dan 40.575 verloonde uren hebben. de eerste tekenen wijzen er niet op dat die quotumregeling er komt: in 2015 zijn er aanzienlijk meer banen gekomen dan was afgesproken. in totaal kwamen er 15.604 banen bij in de markt en 5.453 bij de overheid (ruim 12.000 uitzendbanen en detacheringen door wsw-bedrijven)5.

 • 310 11

  > prof. dr. Joop schippers

  > prof. dr. anneMieke roobeek

 • 1312

  3biJna iedereenkan watinterview met prof. dr. joop schippers

 • 14 In een inclusieve samenleving doet iedereen naar vermogen mee. Dat betekent dat je als uitgangspunt neemt: wat kan iemand? En niet: wat is financieel haalbaar? Als je er z naar kijkt, kan bijna iedereen wel iets doen. Als het gesprek over inclusiviteit gaat, moet Schippers nog wel eens denken aan de slagers-knecht uit het dorp waar zijn oom is opgegroeid. Die jongen zat altijd half omgekeerd op zn fiets en j