Manqoos maulid (3)

Embed Size (px)

Text of Manqoos maulid (3)

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  1/9

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  2/9

   2

   ػػػػػػػكػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ

  د

  ن ر

  ر

  ْ

  ا  

     

  ػػػػػػػ هكػػػػػػػ

  ػػػػػػػ يد

  اػػػػػػػ

  ر ػػػػػ

  ىػػػػػػػى 

  ػػػػػػػر ػػػػػػػ  س

   ػػػػػػػش

     

   ػػػػػػػى

  ػػػػػػػـ ػػػػػػػر

  ب

  دي ػػػػػػػ

  اػ

  ر ػػػ

   

  ػػػػػػػ

   ػػػػػػػ

   ػػػػػػػ  ػػػػػػػه

  ػػػػ  

  ق

  ْ

  ا  ق ا

  ػػػػػػػن ف  

  ػػػػػػػ

  دي ػػػػػػػع

  اػػػػػػػ

  ػػػر

   ػػػػػػػ

  اػػػػػػػة 

   

    ػػػػػػػ ػػػػػػػ

  ن

   ػػػػػػػ

  ا

    ى

  هػػػػػػػػػػػػػػح ػػػػػػا

  ر

  دي 

  ا

   ػػػ

   ػػػ

   ا

  ػػػ

  ػػػ

  ا  ػػػ 

  ط

  ن

  o

  ا

  ػػػر

  ن ػػػنف

  ْ

  ا ػػػ

  ّ

  ا

  ػػػ

    

  ػػػ

   

  ا

  ا

   ػػػ

  كػف 

  ْ

  ا ر

  ػ

  ْ

  اoب

  ػر

   ا  ػه ػة

  ه ػر

   

   ػ

  خ ػ

   ػ

   ا ػد

   ػo ػ

   

    ػه

  ػ ا

  و

  ن

   اـ

  ػػ

  ا ػػ

   

   

  اف

  ػػ

  ػػر

    ػػ

  ػػر

  ػػ  ػػ

   oبا

  ػػ

   ػػ

   

  ػػفه

  ْ

  اoػػ

  ن

  اف  د

  ْ

  ْ

  ا ن

  ْ

  ا

  oراح اه ر

  ن

  o ػ ا

   هػ

  ػ ط

  ىن اح

   اتر

  ن

  ض 

  ا

   oن

  د

   

  خ

   ه ر

  ا د

  كف

  ْ

  ا

  ّ

  ا

  ف

  ر

  ق

  oػى

   ػ

  ق

  ػ اى

  ن

    ػػػ

  خ ػػػ

   ػػػ

   ا ػػػد

   ػػػ

   ػػػ

  ن ػػػ

   

   ا   ػػػ

  ػػػد

  ػػػ

  ػػػoى

  ر

  ػػػر

   ا

  ػػػ

  ػػا

  ا

  كرػػن

  ْ

  ا

  ػػ

  ن

  ن  ػػ

  ػػ ى

  ات 

  ػػ

  ا ػػ

   

  ا

  ػػ oن

  ك

  ْ

  ا

  ػػ

  ن

  ا

    ناػػ ػػ

   

  o ػػ

   

   ا ػػ

   

   خػػ ػػ

   ه

  o ػػ

  ْ

  ا ػػ

   هػػ ػػح

    ا ػػ ناى

  o

  ػػن 

  ْ

  ا

  ػػ ػػ  ػػ

  ػػ ن

  ك

  ْ

  ا ػػتoؼ

  ا ػػى ػػؿ

  ق ى ت

  ػػر

  ػػ oن

  ػػ ت 

  ػػر

  ن

  ػت 

   

  ْ

  اoػ

   

   ا   ػ

  ػ  ػ

   

  ػ

  ن

   ػ

  نػ

  ْ

  ا  ػ

   ػهo

  ف

   ػ

   ػه ت

  ػر

  ػػ

  ْ

  ا  ػػ

  oدػػ

  ق

   

  ػػف

   ػػه ػػ

   

   ػػ

  ػػن

  ْ

  ا

  ن

  ى

  اػػد

  ػػ ر

  ْ

  ػػ  ػػ 

  o

   ػػ

  ن

  ْ

  ا

    ر 

   ظ  ىنر اؿ

   ه

   ك

  ْ

  ا

  o

  ارػ  

   ػ

   

  ْ

  ا نت

   هػ ـػ ا ػ

   

  ة 

   ػػد

  ق

  ْ

  ا ط اoو  ػػ

  ػػرط 

   ػػ

  ػػؿ  ق

  ػػ

  ن

  ػػ

  ا

  ن ػػ

  ْ

  ا

  ن ا

  ػػ ى

  oيو  ػػه ػػ

  ن

  ـ 

  ػ

  ا ػ

   

   ػ 

  ك

  ْ

  ا  ػ

   ػ

  ْ

  اoػ

  ن

   ػ

  ن ػ

   

   ا   ػ

  ػد

   ػ

  ر  ػ

   

  ن

   

  ػػ

  اoف

   ػػ ـ 

  ػػ

  ا ػػ

   

    ػػر

  ػػر

   ػػه ػػ

  ى

  ن

  ى

  دػػ

  ػػ

  ن

  ػػ

   oن

  ػػا

  ن

  ر 

   

   ه

   

  ك

  ْ

  اoد

  نرا

  د

  ف

   

   

   

  ه

  ى

  ن

  رب

  oؿ

  ن

  ا  

   

   

  ه

  ػػ

  ا

  ن ض

  ا ت

    ػػ

  o

   ػػ

  ا

  ن ػػ

  ْ

  ا

  ػػر

  ن

   

  ػػة

  ػػ

  ْ

  ا ػػ

  ن

    ػػ

  o

  ج

  ػػر

  ن

  ة 

   ػ

  ا

  ػ

  ْ

  ا ػر

   

   ػ

  م  

  ػد

  ةoن

   ػ

  ا ػ

  نرػ

  ػف

  ىػاoن  ػ

  ْ

  ا

  ػأ

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  3/9

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  4/9

   4

    ػػ

    ػػ

  ة

  رػػر

  ػػ

  اoػ

  ػػ ه

  ه

  ار

  و ر

  ا د

  ر

  ا

  ر

  اoدػ

  ػه

  ن

  ػ

  ػ

   

  ػػى ة

  ػد ػ

  رػا

  ػ رo

  ى

  ػ ن ا

   ػ

  ػ

   ػ

  ػن

  ى

  ن ػ

  ا  

    ػىظػر

  o

  و ػ

   

  ػ ه

  ػذي هػ ا

  ا   ػ

  ْ

  ا ػ ػراتا

   

  ػ

   

  رػ

  o

  ػ

  ا ػ  ؿػ ػ

   

   

   

  ة

  ّ

  اoػ 

  ض 

  ا

  ن ات

  ػ

  ا  ػ د

  ػ

  ن

  ػ

  ا ػ

   

  ػ

   ػ

  ن

   

   ػػ

  ن ػػ

   

   ا   ػػ

  ػػد ػػ ن

  ػػر

  ا

   ػػد

  ػػس

  ه ػػ

  ى

   ػػ

    ا

  ػػ  ت

  ػػد

  oػػك

   ػػ

  ن

  ػػػ  

  ػػػ ا

  و

   ػػػ

  ت

  ػػػد

  ػػػ

   

   

   o 

  ػػػ

  ا

    ن

  اه

  ػػػر

  ة

  ػػػر

   

   ػػػ

   ػػػ

  ػػػق

  ط ن

  افػػػر

  ػػػ

  ة 

  ن

  ة

  ر

  م oن

  ػ

  ا

  ا

  ن  

  ك

   

  ادى ـ

   

  ن

   

   اػ ا

   

  o

   ػ ػوبناى

   ػ ػ

   

    فػ ػ

   نػ

   ػ

  ْ

  ا

  oػ ػ

   ينن

   

   

  ىا د

  ش

  ر ار

   

  ى

  ف

   

  ة

   دا  oرن

  ـ

  ْ

  ا

  ا

  ذنا و

  ا د

   ػػ

  نػػ

  ْ

  ا ػػه

  ػػرنف

  ف

  ػػر

  ن

  ػػ  ف

  o

  ػػف

    

  ن

  ػػف

  ػػ

   

   اػػ 

  ك

   دػػ

  ن

   ن

  ن ػػػ

   

   

  ػػػ ا

  و

  رنا ػػػد

  ىك

   ػػػ

  ه ػػػ

  ن  ػػػ

   

   ػػػك

  ندػػػ

  ه ػػػ

   

   ا 

  ػػػد

  ػػػه

   ػػػ

  o

  ػػ ػػ ػػا وا

   

   

   ه ػػر بػػقىا

   ػػ

   ق ػػقهى ػػ ن

  o

  ػػى ان دػػ  ػػ ػػ نا وا

   ه

  ػػ

   

  ػػر

  ػػد 

  ػػ

  رث

  ػػ

  ْ

  ا ػػ ػػف

   

  ػػؿ

  ق

  ػػ ه

   

  ػػه اىػػ

  يذػػ

  ا ا ػػد

  ػػ

  ن

   

  ك

  اo ا

  ذ

  ف  

  ن

  د

  ى

  ن

  ث

  د

  ر   

   o 

  ػػػػػػ

  ن ة

  ػػػػػػ

   ػػػػػػ

  ن ػػػػػػ 

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    

  ا

   

   اػػػػػػ

   

   

  ػػػػػػر

  ا ر

   

  ػػػ

   

    ػػػػػا ػػػػػا د

   ػػػػػذي ػػػػػ ػػػػػ  ػػػػػ

  ػػػػػ نهػػػػػد ػػػػػ

    ػػد ن ربد

  ػػػػػػػػػػ 

  ػػػػػقك

   ػػػػػ هػػػػػ

   

   

  اؾ

  و

   هػػػػػ ػػػػػ

   ا ت

  د

  ر ػػػػػى

   

  فػػػػػه 

   ىػػػػػ

  و

  ػػػػػ

   

    هػػػػػ

  ػػػػػى

   ػػػػػػػػ

  ػػػػػى    ػػػػػى

  ن ا

  ػػػػػر

   ػػػػػ

  اػػػػػي  ػػػػػى

  ػػػذ

   

   ف

  ػػػػػن

  ػػػػػى

  ن

   ػػػػػكػػػػػ

  ػرهػػػػػى

   ػػػػػه

  ػػػػػ ف 

  ن

  ا

   ػػ

  ب

  ار د

  ط ػػػػػ 

  رػػػػػػػػػػ 

  ػػػػػ ت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   

  ار ه

  اض  ج ه

   

  ى 

  ن

  ػػػػػا

   ػػػػػ

  د 

  رس

   ت دػػػػػػػػػػ

  ربػػػن

  ك

  ْ

  ا

  ظ

   

   ه رس

   ا

  ت

  د

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  5/9

   5

   ػػػػػه 

  اػػػػػقػػػػػ

  ػػػػػ

  ا 

   ػػػػػ ػػك

  اػػػػػا ػػػػػػػػػػن

   ػ

   

  ار ؿ

  ْ

  ا

  ن

  ا

  ف

   

  ؽ

   ا

  ؿ

    ْا د

   د

   

  و  

  ا ـ

  ْ

  o ػ

  ر

    

  ـ

  ن

   رن

   ن ر

   

  ن

  o

  ػ ا

    

  ْ

  ا د

    ا ا

    

   ه

  o

  ؿػ

  ػػدا

  ػػ

  oػػ

  ق

  ه

  ػػ

  خ  

  ػػ

   ػػ

   

  ػػ

  ػػد

  o ػػ

   

   ػػ

  ػػد

  ف

  ت 

   

  ػػؿ

    ا

  ر

  ْ

  اo

   ػػػػ اد

  ػػػػػػػػ

  اػػػػا ى

  ػػػػػػ

  د

  ػػػػن

   

  ػػػػا

   ػػػػ دػػػػػػػػػػػػس

   ػػػػ

   

   

   ػػػػ

    ػػػػ اػػػػرػػػػػد

   ا وا

   ه

   ا

   

  ػػػف

   

  اه

  ى

   ػػػ ػػػف 

  ك

  ْ

  ا اؽ

  ػػػر

  ن ا

  ػػػ ػػػر ػػػ

  ةoن

  ػػػد

  ػػػ ن

   ػػػه  ػػػ

  خ ػػػ

  ه

  ة 

  رػػد

  ه

  ػػ

  ن ػػ

  ر

    ػػ

  ى 

  o ػػ

  ػػ اّػػػػ ر ن

   ػػه

  ؽ

  ػػر

  ػػد 

  ن

  ػػر

   ا ػػ

  ن

   نرػػػػا

  ْػػػػoن ا

  ن  ػػػػ

  ك

  ْ

  ا ػػػػ

   

  اػػػػoن اع

  ػػػػ ى

   ػػػػ

  ر

  ػػػػ

   oن

  ػػػػ

   

  ػػػػ

  ن

   

  ْ

  ا قدن  

   ا

  ن

  o

   ن

   

   ه

   ا د

  ن

  o

   

  ػػػػػا

  ب

   ػػػػػ ػػػػػ 

   

   

  ػػػػػا د

  اػػػػػىكػػػػػ

  ن ػػػػػجر

   

  ىػػػػػػػف

   ػػػػػػػ

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ػػػػجرا  

   ا نػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػح

    ـ ػػػػػػػ اس

   ػػػػػػ

   

  ىػػػػػػػن

   رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   

  ػػػػػػػرػػػػػػػ ا

  جػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػد 

  ر

  ه 

  ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػد

  هػػػػػػػن

  ػػػػػػػ هػػػػػػػج

  اد  

   ه وػػػػػػػ

   

  ْ

  ا ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػان ػػػػرنح

    رػػػػػػ

  ْ

  ا

  ػػػػػػػا

  ػػػػػػػػػػػ

  هكػػػػػػػ ا

  ن

  ر

  ا

   ػػػػػػػػػػ

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  6/9

   6

  ى 

  ػػػػػػػ

  ػػػػػػػػػػػػؽ

  ر

  ْ

  ا

  ػػػػػػػ ػػػػػػػػػ

  ا

  ن

  ا  

  ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػوى 

   

  ػػػػػػػان

   

  اد ونؼ ػػ

   

   ػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػ ػػ

   ػػػػػػػ

  ػػػػػج

  ر

  ْ

  ا

  ن  ى ذا

   ػػػػػػػك ا

  ن ػػػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػكؿ

  ْ

  ا

  ن

  ْ

  اػػػػػػػػ

  هػػػػػػػرا ػػػػػػػ ىػػػػػػػى  ػػػػػػػ

   

  اػػػػػػػػػػػ ناػػػػػػػح

  ػػػػػػػد

   

  ىػػػػػػػن

  ػػػػػػػ

  ػػػػػػػى

   

  ْ

  ا

  ػػػػػػػػػػػػػػه ػػػػػػػ  اج

  ا

   ا

  ن

  ب

  ػػػػػػػػػػػػػػػ 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   

  ػػػػػػػػػج

  ر

  ْ

  ا

  ن رنح

   ػػػػػػػ

   ب

   

  ػػػػػػػ

  ْ

  ا

   

   

  اػػػػػػػػػػػػػػ

   

  ػػػػػػػػػ

   

  ا ن

   

  رج

     

   

   دؿ

  ف

   

   

  ا

   ػ

  ػر

  ػه ػ

  ن

  ػ

  و  ػ

  ى

   

   

   ػػ

  ن ػػ

   

   ا   ػػ

  ػػ

    ادػػ

   ػػ

  ن

    ا

  ر

  ػػا ق  ؿ

  ن

  اo

  ػػ ا

  و  ػػ  

  ػػؿ

  ق

  ه

    ػ

    

  ػ  

  ػراػذ

  ػر نف ا ا

  ػذ

  ػه

  oا ػؿ

  ػد

   ػ

  ر

  ه ػ ق

  ػ ه

   

   

   

  ن

   

   ارا

  ذ

  ه

  د ن

  ػدتoى

  ن

  ن

  ا

  و

   

   

   

  ه ؤ 

   

   

  ه

  ظ

  را 

   

  وا

  o ه ى

   هػ

   

   ا

   

   ػ

  ا ؿػ

   

   

   ا

   

   

   

  ن

  ْ

  ا ه

  ى

  ه ف

  ػ

   

  ػؿ

  ق

  ه

  اػذ

   ػ

  يرػ

   ػر

  ه

  ػ

   

  ؿ

  ق

  ه

     

  دا ن

  o

  ا

  دػ

  ن ظ

  ق

  ػ

  ه

  ػؿ

  ػ

  ى ظػر 

  ى

   ػ

  ى

  ػدي ن

  ن

  د

  ي

  ػد

   

   

  ت 

  ر

  د

   ا

  د

  ْ

  ا

   

  دي ن

  ن

  oقػؿ

  اػذ

  ن ػرؽ

  ػب

  ا 

  و

  ن

  ػػ

    ا دػػ ؿا

  ػػد  قه ػػ اه

  oفػػ دػػ

   ػػ ه ؾ دػػ

   فػػ دػػ

   ػػ

  ْ

  ا فػػ ف

  د 

  oا ػؿ

  ػد

  ا

   

  ػ

  قػؿ

  ػ

  ن

   

  ػد

  ه

  ػب

  ا ػ

   ػ

   

  ه

  ػؿ

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  7/9

   7

   

  ػظ

    ػ

  ا

  ار

   ػ

  ػ

  ْ

  ا

  ػ

  ػ

  ى ػػ

  ػػ

  ػػ

   ػػ ق

  ه

  o

   ػػ

    ا ػػ

  ػػؿ

   

   ػ

  ْ

  ا

  o ػ

  ػ

  ْ

  ا

  ج

  ػد

  ْ

  ا

  ا 

  و

  ن   ػ

  ْ

  ا ػ

   

   

  ه

  ػ

   ػ

   

   

  ه

  ػ

  ا

  و

   

   ػػػ

  ْ

  ا ػػػ

    ػػػ

  ْ

  اػػق

   ػػػ

    اورػػػ

  ْ

  ا دػػػا ا ذػػػ ؿ

  oػػػن ػػػح

   

   ػػػ او

  ر 

   ا

  ن

  ْ

  ا

   

  ا

   ػ

   ػ

  ن ػ

  ن

  o

  ػؿ

  ػ

  د

   ػ

  ا ف

  ت 

   ػ

  ه

  ػ  رػ

   

   

   

  ى

  دي ن

   

  ق

  o

  ػ  

  ػ

   

   ا

  ػ

  يذػ

  ا

  ػى

   ػ

  ػ ق

  ػؿ

  ػػ

  ى

    ػػ

   ػػا يذػػا

  ػػ

    o ػػ

  ى

   

  رػػا

  ن

  ػػ

  ن

  ا د

  ػػ

  ػػ

  ى

  ػػ

   دػػ

   ػ

   

  ا ب نػؿ ػ ا

  o

  ا ػؿ ػد ا  ػ ػ

   

  هق

  o

  ػ د ػ

   

  ه

   

  ػػر

  ق

  ْ

  ا

  اؾ

  و

  ن  ػػ

  ْ

  ا ذػػ

  ػػؿ

  ػػ

  ق

  ػػى

  ن

  o

  ػػؿ

  ػػ ا

  و  ػػ

   ػػ

  ػػ ق

  فه

  د 

  ت

  oه  ػ

  ك

  ْ

  ا  ػ

  ػؿ

  ن

  ػد

  ػ ػ

   ػ

  ن ؽ

  ػر ػب

  ا 

  و

  قؿ 

  o

   

  ى

   

  فػػ

   ق  

  ظا

  اؿ

  ػػػػ

  ن

   

   

  ػا

  اؿ

   دػػػػػ

  ق  

  ن

   

  ػؿ

   

  ػ

  ػ

  ػ

   ػ ق

  ػه

  ا

  ػoػ ن

  ن

   

  ػد

  ه

  ػؿ

  ا

   

  ػ

  ف

  ػق

   ا ػػؿ

  ػػد

  oػػ

   

  لي

  ػػ

  ػػ

  ػػ

  ػػ

  ػػ

  كى

   

  ػػ

  ػػ

   

  ػػؿ

  ق

  ه

  o

   

  ن

  ػر

  ق  

  ى

  ػد

  ن ػد

  ق

  ه ػر

  ق  

  ؾ

  ػد

  ن

  ػف

  فo

  ػؿ

  ػه

  ن ػ

  ْ

  ا ػ ه  ػ

  ار

  ػت

  ه

     ػػ

  ػػد

  ْ

  اػ

  oػػ

  ن

   ػػ

  ػػ

  ا ػػ

  ْ

  ا ػػ ه

  ن

  oػػ

  ن  

  ػػ

   

  ا ػػ

   

   

  o

   ػ

  ن ػ

   

   ا

   

   ػ ػد

   اػ ػ

   

    يذا

   د 

  ْ

  o

  ػر و ػ

   

  ه ف 

  ْ

  ا رو

   

   

   

  ن

  ارنف

  اذ

  o

   

  ن

  ػػػػػػػػػػ

  ن

   ػػػػػػ

   اػػػػػػ ى

  ػػػػػػػػػػػػ

  ا 

   ػػػػػػ

   

   ا اػػػػػػ

  دػػػػذ

   

  ػػػػػػ

   ػػػػػ   

  ق

  ْ

  ا

   ْا دػػػػر ػػػػػ 

  ى

  ا

   ػػػػػذػػػػػ د ػػػػػر ػػػد

    ت

    ػػػػػػػػػػر ا د ػ ػػػػػر

  اػػػػػن اؽ

  ػػػػػ تا

   ػػػػػػػػػػ

   

   دػػػػػػ

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  8/9

   8

   ا

  ن

  خػػػػػػػػػ ػػػػػػػتا

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  ر

  ت 

  د

  ػػػػػػػػ 

  ْ

  ا دػػػػػقؿ

   

  ػػػػػػػػ د

   ػػػػػػػػ

   ا

  ن ر

   ػػ وػػػػػػػ ت

   

  رػػػػػػػػػػػػػػػػ رػػػػػػػػ

  ر

   انػػان دت ش د

  ن

   ػػػػػػػػ

    دػػػػػػػػ د

    ػػػػػػػػػد

   

  ان

  ػػػػػػػػ

   

  ن

   

  ق

  ر

  ػ

  ػػػػػػػػا

   

  ػػػػػػػػ

   

  ن

  ػػ رػػػػد

   

   

  اػػػػػػػػن ػػػػػػػػ 

  ػػػػػػ 

    ا

  ن  

   

   ا

  ن  

  ان

  ػػػػػػػػق

  ػػػػػػػػا

  ـػػػػػػد

    ه

  ن

  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػا

  قدػػػػػػػهد

  ْ

  ا  غ

   رق

  دح

    ػػػػػػػػئ ات

  ا

  دػػػػػد

  ه ؾ

  ػػػػػػػػ

   ػػػػػػػػقد

     

   

  د

  و

  ا

   

  د 

  ظا

  هػػػػػػػػن دد

  ا

   ا

  ن

   دػػ

   

    ط

  ػػػػػػػػ 

  ػػػػػػػػ

  ن

   ػد

   

  ػػػػػػػػه

   

  ؾ  

    

   

   ػػػػػػد

   

  ناػػػػػػػػ ىػػػػػػػػى 

   ػػػػػػػػ د 

   

   ػػػػػػػػ ىا ر ػػػػػػػػك

   

   ػػػػػػػػ دػػػػػػر

  ػػػػػػػػه 

   

    ػػػػػػػػ

  ن

   ػػػػػػػػػػػػػا

   ػػػػػػػػا

   

  ة

  ا  ػػد

  ر

  ا

   

  ػػػػػػػػن

   

   ػػ

   

  ا

  كر

  ْ

  ا

  ا

  ػػػػػػػػن

   ػػػػػػػػ

     ػػػػػػػػ

  ه دػػػػر

  ػػدىد  خؿ

   ػػ

   

  ن ػػدى ػػد

   ػػ

   

   

   ػػ ػػ

   

  o ػػ ػػ ػػ  ػػ ػػة

  ػت 

   

  ا

  ن اؿ

  ػ

  اo

  ػ ػ

   

   ػ

  ػتن

  ه

  ا

  ن

  ػق

  ا

   ػ oػ

  ػ ػ

   ػ

  رى

  ن

  ت 

  اoتػ

  ْ

  ا

   

   

   ر 

  ػتoن

  ْ

  ا

   ػ

  ػ

   ػ

   ػق

  ػoن

   

  ره

  ن

  ت 

  اد

   

   

   

  ؾ

  د

   

  o

  ْ

  ا

   

   

   

   

  ػةن

  ْ

  ا ػ ه ات

  ػر

  ْ

  ا

   ػ

  ػ ت

  ت 

  ْ

  ا د

   ن

  oػظ

   ا ػ   ػ  

   ػ ى ػى  

   

  oرػ ك

  ْ

  ا ػ ى ػ ن

  oػ نن

   ػظ

   اo

  ػػ اػذىب

   

  ػر

   

  ك ف

  o

  ػػب

   ا

  ر ػ

  اoن

  ػ

  ن

  ؽ

  ػ

  o

  اؽ

  ا

   ػػ

 • 8/18/2019 Manqoos maulid (3)

  9/9

   9

   

  ػػا ا

  ػذ

  ػػ

  ن

  ػدى

   

   ػ

   ػػ

  ػ ن

   

   ػ

  ه ـ

  ػػػق

  ا

   ػػػ

  ـoن

  ا

  هػػػ

   

  ػػػدoن

  ف 

  ن

    اo 

  ق

  ْ

  ا

    ا

  اد

  ػo ن

  ق

  ْ

  ا

    ػ

  ْ

  ا

  ػo ن

   ػ

  ػ

  ػرoى

  ف 

  ن

  ػ اػف

   

  ؼ

   ػػػ

  ْ

  ا ن

  o  ػػػ

  ْ

  ا ن ؾرػػػ ػػػاؿ ى  ػػػ ػػػ

   ن

  oنرػػػ ن ىندػػػ

   رػػػ ػػػ ؾػػػ  ػػػ

    ػػػف 

  ْ

  اoفػػػا

  ن   ػػػ

  ْ

  ا

  ػػػر

  ػػػ

  ػػػ ن

   ه  ػػػ  

  اػػػذى

  ػػػ 

  ػػػ

   ك

  ػػ

  ى

  oرػػ

  ق

  ْ

  ا اب

  ػػذ

   ػػ

  ى

  ػػذ

    ف

   

   

  ػػئ

  ػػ ى

  ى  

  ػػ

   

  oرػػ

  ا ع

  ػػ

   ا

  ػػ ػػ

   ا

  ػ

  ْ

  ا ا

   ػ

   ػ

  اoن

  ػر

  ق

  ْ

  ا ا

   ػ

  نس

  ػر

    ا

  كػ

  خoن

  ن ػد

  دى

  ػ

   ػ

   ار ا

  o

  ػ

   

    ػن ػ خ

   

   

  ن د ىد

   

   

   ا

    

  ن

  o

  ارػا ػ  ػ

  o

   خo

   

           

  طبع ي نقة لجنة لق درة في لكوت

   

  www.s-qadiriya.com