MANUAL MEMPERKASA PENGURUSAN PANITIA SEKOLAH.pdf

 • View
  112

 • Download
  72

Embed Size (px)

Transcript

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  1

  PANDUAN PENGURUSAN PANITIABIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN1. FUNGSI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

  1.1 DASAR KURIKULUM SEKOLAH Menentukan dan menyelaras segala dasarkurikulum sekolah supaya selari dengan dasar yangditetapkan dan Akta Pendidikan 1996

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)Akta Pendidikan 1996

  1.1.1 Mesyuarat Mengadakan mesyuarat JKKS minimum 4 kalisetahun

  Menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum3 kali setahun

  Menetapkan sistem pengurusan fail danpenyediaan format dokumen JKKS serta panitiamata pelajaran

  SPP Bil.5 Tahun 2007(Lampiran2)

  1.1.2 Kursus/Pengajian di Sekolah Menetapkan pakej mata pelajaran elektif (SM) yangditawarkan di sekolah agar sesuai dengan kursuspengajian yang ditetapkan oleh KPM, sumbertenaga manusia/kepakaran dan prasarana sekolah

  Menetapkan syarat peraturan/aliran/pengagihankelas murid

  Menetapkan subjek yang perlu ditambah jumlahwaktunya mengikut keperluan sekolah

  Pekeliling KemajuanPentadbiran Awam Bil.2 Tahun1991 (Lampiran 1)

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  2

  BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN1.1.3 Sukatan/Rancangan Pelajaran/Dokumen

  Standard Kurikulum Menetapkan dasar penyediaan Rancangan

  Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harianserta kaedah penyediaan Rekod PersediaanMengajar

  Garis panduan jenis buku atau apa jua bentukbahan yang munasabah dan sesuai denganteknologi semasa

  SPI Bil.3/1999 (Lampiran 3)

  1.1.4 Jadual Waktu Menetapkan waktu persekolahan bagi sesi pagi dansesi petang

  Menetapkan sistem jadual waktu Menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas

  mengajar, bilangan waktu mengajar, penyediaanjadual waktu induk dan persendirian

  Menetapkan dasar penyediaan jadual waktu gantidan pengisiannya

  SPI Bil.10/1995 (Lampiran 3)SPI Bil.3/1978 (Lampiran 3)SPI Bil.17/1988 (Lampiran 3)

  1.1.5 Pentaksiran (Penilaian dan Peperiksaan) Menetapkan sistem pengurusan pentaksiran(penilaian dan peperiksaan) sekolah yang berkaitandengan:i. Jenisnya (formatif, sumatif, kerja kursus, ujian

  lisan, PEKA, PAFA dan lain-lainii. Bilangan dan takwimiii. Format (bentuk soalan, masa, skema jawapan)iv. Syarat lulusv. Kumpulan sasaran

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  3

  BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKANvi. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan

  Jadual Spesifikasi Item (JSI)vii. Pengawasan

  www.moe.gov.my/lp(Lampiran 7)Surat Arahan Akta RahsiaRasmi 1972 (PengurusanDokumen) (Lampiran 6)

  1.1.6 Anggaran Perbelanjaan Menetapkan dasar perbelanjaan tahunan daripadawang kerajaan, suwa dan sumber-sumberkewangan lain bagi setiap panitia

  Menentukan dasar perolehan, penggunaan,penyelenggaraan, hapus kira peralatan dankemudahan prasarana

  Surat Pekeliling KewanganBil.8/2010 (Lampiran 4)SPI Bil.5/2009 (Lampiran 3)SPI Bil.11/2011 (Lampiran 3)

  1.1.7 Pemantauan Menentukan dasar dan sistem pemantauan yangberkesani. Pengurusan pengajaran dan pembelajaranii. Pengurusan panitiaiii. Pentaksiraniv. Pemantauan Program Khas KPM (KSPK, KSSR,

  LINUS, PROTIM, MBMMBI, Penutur Jati, i-Thinkv. Jadual waktuvi. Pengurusan kewanganvii. Bilik-bilik khas

  SPI Bil.3/1987 (Lampiran 3)Instrumen PencerapanPengajaran dan Pembelajaran(Standard 4) SKPM 2010(Lampiran 8)

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  4

  BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN Menetapkan Jawatankuasa Pemantauan dan

  Pelaporan Menetapkan Jadual Pemantauan

  1.2 PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) DAN BAHANBACAAN

  Memastikan PSS memainkan peranan yang efektifdan berupaya membantu mengukuhkan lagipelaksanaan dan keberkesanan programpeningkatan akademik

  Mempunyai koleksi pelbagai bahan cetak yangmenepati dari segi kuantiti untuk penggunaan(murid dan guru)

  Memastikan Pusat Akses Sekolah digunakan secarabijak dan berkesan

  Memastikan semua murid mempunyai buku teksdan digunakan secara optimum

  Memastikan guru-guru mempunyai desk copy danbahan rujukan yang mencukupi dan relevan

  SPI Bil.1/2000 (Lampiran 3)SPI Bil.10/1991(Lampiran 3)SPI Bil.10/1993 (Lampiran 3)SPI Bil.12/1999 (Lampiran 3)SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)Instrumen Penilaian PusatSumber Sekolah

  1.3 PERKEMBANGAN STAF Bekerjasama dengan Jawatankuasa LDP dalammenganjurkan pelbagai kursus atau latihan dalamanuntuk guru-guru bagi meningkatkan kompetensi

  Menyediakan bahan-bahan ilmiah/profesionaluntuk meningkatkan pengetahuan guru

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)SPI Bil.6/2005 (Lampiran 3)

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  5

  BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN Menyediakan peruntukan yang mencukupi dan

  bekerjasama dengan kelab guru Membimbing guru-guru baharu menyesuaikan diri

  dalam proses pemantapan P&P1.4 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK Mengadakan program peningkatan akademik

  berdasarkan kajian keperluan sekolah Merancang, melaksana dan menilai program Memastikan semua panitia mata pelajaran

  menjalankan aktiviti-aktiviti peningkatan akademik

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

  1.5 PENGURUSAN PERSONEL Profil Diri (Merujuk Guru Data Sekolah)1) Butir-butir diri2) Pengalaman3) Kepakaran4) Kursus yang telah dihadiri5) Anugerah yang telah diterima

  Profil Analisis Keperluan (Secara Manual)1) Perkembangan diri

  - Keupayaan Kendiri- Keperluan professional

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  6

  BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN2. BIDANG TUGAS KETUA PANITIA

  2.1 PENGURUSAN Ketua panitia berfungsi sebagai pakar rujuk Ahli jawatakuasa kurikulum sekolah Mengurus dan mempengerusikan mesyuarat

  panitia Menguruskan fail panitia Membantu pentadbir menjalankan pencerapan

  guru dan hasil kerja murid Merujuk masalah panitia kepada pentadbir Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada

  jawatankuasa jadual waktu

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)PKPA Bil.2/1991(Lampiran B)

  Menyediakan dan mengemas kini fail meja Rujuk Lampiran Contoh FailMeja (Lampiran 8)

  2.2 PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan danskema markah

  Memastikan tahap keselamatan/kerahsiaan dalammengurus pentaksiran

  SPI Bil.1/2011 (Lampiran 3)SPI Bil.2/2011 (Lampiran 3)Penilaian dan Peperiksaan

  Menyediakan laporan analisis keputusanpeperiksaan dalaman dan peperiksaan awam

  Menyelaraskan penyediaan Headcount (TOV, OTI,ETR) bagi setiap mata pelajaran

  Penyeliaan dan pemantauan serta bimbinganmelaksanakan kerja-kerja kursus (PBS)

  Surat Siaran LembagaPeperiksaan Bil.3/2011(Lampiran 5)

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  7

  BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN2.3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Merancang dan menyelaraskan strategi program

  peningkatan prestasi akademik Membimbing guru meningkatkan keberkesanan

  pengajaran dan pembelajaran

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

  2.4 BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)/BAHAN BANTUMENGAJAR (BBM)/BAHAN SUMBER MEDIA (BSM)

  Mengadakan projek menyediakan bahan bantubelajar

  Menyenaraikan alat bantu mengajar Menguruskan penggunaan BBB/BBM/BSM secara

  optimum

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

  2.5 PERKEMBANGAN STAF Merancang dan mengendalikan perkembangan stafuntuk menambah pengetahuan dan kemahiran guru

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)PP Bil.6/2005

  2.6 PERSATUAN AKADEMIK Bekerjasama dengan persatuan akademik untukmerancang aktiviti persatuan yang berkaitandengan kurikulum

  Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaranperbelanjaan tahunan

  SPI Bil.4/1986 (Lampiran 3)

  2.7 KEWANGAN Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan Menguruskan stok

  SPK Bil.8/2010 (Lampiran 4)

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  8

  BIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN2.8 BILIK KHAS Menyediakan jadual penggunaan bilik-bilik khas

  Menyediakan peraturan keselamatan murid danperalatan

  Memastikan bilik dalam keadaan kondusif untukpengajaran dan pembelajaran

  2.9 LAIN-LAIN Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok/zon/daerah

  Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitandengan kurikulum

  Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa kesemasa

 • Memperkasakan Pengurusan Panitia Sekolah

  Sektor Pengurusan Akademik JPN Pulau Pinang

  9

  PANDUAN PENGURUSAN PANITIABIL PERKARA PANDUAN PIAWAIAN KUALITI RUJUKAN1. PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  BERKESAN1.1 PENYEDIAAN P&P

  1.1.1 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan(RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)*Dokumen Standard Kurikulum (DSK) KSSRdan KSPK

  Rancangan Pelajaran Tahunan disediakan untuksepanjang tahun persekolahan yang disesuaikandengan takwim sekolah berpandukan SukatanPelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran/DokumenStandard Kurikulum

  Rancangan Pelajaran Harian disediakan mengikutkehendak kurikulum, Rancangan Pelajaran Tahunandan tahap murid

  SPI Bil.3/1999 (Lampiran 3)Manual Penulisan Buku RekodMengajar Guru (BahasaMalaysia dan Bahasa Inggeris JPNPP) (Lampiran 8)Akta Pendidikan 1996(Akta 550)

  1.1.2 Bahan Bantu Mengajar Bahan Bantu Mengajar:i. Membantu murid menguasai kemahiran tajukii. Bersesuaian dengan tahap keupayaan muridiii. Selamat digunakaniv. Mencukupi dan sedia untuk digunakan

  1.1.3 Bilik-bilik khas/kelas Penggunaan bilik khasi. Sesuai