Manuál pro univerzální nabíječ iMAX B6

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Manuál pro univerzální nabíječ iMAX B6

 • 1

  NABJE iMAX B6 50W 5A S BALANCEREM

  iMAX B6 umouje nabjet a vybjet vechny bn typy lnk (NiCd, NiMh, Li-poly, Li-ion, Li-Fe, Pb), navc je vybaven vestavnm estikanlovm balancerem, kter zajiuje velmi bezpen a komfortn nabjen lithiovch akumultor. 1. ZKLADN FUNKCE A TECHNICK DAJE - Vstupn napjec napt 10 18 V stejnosmrnch - Pro nabjen a vybjen 1 15 NiCd/NiMH lnk, 1 6 Li-ion/Li-poly/Li-Fe lnk nebo 2- 20 V olovnch akumultor - Pam pro 5 nabjecch/vybjecch program - Nastaviteln nabjec proud (0,1 A 5,0 A) - Nastaviteln vybjec proud (0,1 A 1,0 A) - Automatick reim nabjen pro NiCd, NiMH a lithiov akumultory - Ukonen nabjen pomoc automatiky delta-peak pro NiCd a NiMH akumultory - Lithiov a Pb akumultory jsou nabjeny metodou konstantn proud/konstantn napt - Voliteln napt 3,6/4,1 V ( Li-ion), 3,3/3,6 V (Li-Fe) a 3,7/4,2 V (Li-poly) pro jednotliv typy lithiovch akumultor - Nastaviteln citlivost delta-peak detekce - Opakovan cyklick provoz nabjen/vybjen nebo vybjen/nabjen pro NiCd a NiMH akumultory s nastavitelnou prodlevou, vechny hodnoty nabitch a vybitch nboj uloeny v pamti - Ukonen nabjen pi pekroen nastavenho asu, dodanho nboje nebo mezn teploty. - USB port pro penos dat do PC/zsuvka pro teplotn idlo - Dvoudkov podsvcen LCD displej s jednoduchm a pehlednm menu a zobrazovnm parametr bhem nabjen - K bezpenmu provozu pispv ada varovnch textovch hlen nesprvn vstupn napt, patn zapojen, nevhodn akumultor nebo jeho stav, nesprvn polarita na vstupu - Ochrana proti peplovn a zkratu na vstupu. - Kompaktn pevn hlinkov skka, mal rozmry Zkladn technick daje Napjec (vstupn) napt 10 18 V stejnosmrnch

  Typ akumultor a poet lnk pro nabjen

  1 15 niklkadmiovch (NiCd) 1 15 niklmetalhydridovch (NiMH) 1 6 lithiumpolymerovch (Li-poly), lithiumiontovch (Li-ion) nebo lithium-elezo (Li-Fe) 1 10 olovnch (2 V na lnek)

  Nabjec proud 0,1 5,0 A Vybjec proud 0,1 1,0 A Ukonen nabjen delta-peak pro NiCd a NiMH akumultory

  (nastaviteln citlivost 5-20mV/lnek) mezn napt pro Li-ion/Li-poly/Li-Fe ( 4,1/4,2/3,6V na lnek) a olovn akumultory

  Cyklick provoz Nabjen/vybjen nebo vybjen/nabjen, max. 5 cykl

  2. ZSADY BEZPENHO PROVOZU - NEPOKOUEJTE se nabjet jin typy akumultor nebo bateri, ne pro kter je tento nabje uren pouze niklkadmiov, niklmetalhydridov, lithioupolymerov, lithiumiontov, lithium-elezo a gelov olovn akumultory s poty lnk dle ve uveden specifikace. - Nabje umisujte na pevn, rovn a neholav povrch. - Nepokouejte se nabjet akumultory velkm proudem nemrnm typu nebo kapacit akumultoru. - Pokud nabjte akumultor po pedchozm pouit (letu nebo jzd), nechejte jej nejprve vychladnout na teplotu okolnho prosted. - Bhem nabjen neponechvejte akumultory nikdy bez dohledu, zkrat nebo nhodn pebit (akumultoru nevhodnho pro rychlonabjen nebo nabjenho nadmrnm proudem) me zpsobit nik agresivnch chemikli, explozi nebo por. - Bhem nabjen dotekem kontrolujte teplotu akumultoru - ke konci nabjen se me mrn zaht (okolo 40C, ale nesm bt hork v tom ppad nabjen ihned perute odpojenm akumultoru od nabjee). - Zabrate proniknut vody, vlhkosti nebo cizch pedmt dovnit nabjee. - Nabje a nabjen akumultor neumisujte pi nabjen na nebo do blzkosti holavch pedmt. Pozor na zclony, koberce, ubrusy atd. - Nezakrvejte chladc otvory na skce nabjee mohlo by dojt k jeho pokozen pehtm. - Vdy nejprve pipojujte nabje k napjecmu zdroji a teprve potom nabjen akumultor. - Nabje nerozebrejte! - Nenabjejte v uzavenm interiru auta a u vbec ne za jzdy. 3. PPRAVA K PROVOZU Pipojen napjecho zdroje Nabje pipojte ke zdroji stejnosmrnho napt 12 V (olovn autobaterie 12 V, trakn olovn akumultor 12 V) nebo do pstroje zasute sovou ru a napjejte ze st 230 V/50 Hz. Pi napjen z autobaterie pipojte ervenou krokosvorku na kladn (+) pl zdroje a ernou krokosvorku na zporn (-) pl zdroje. Pokud bude napjec napt ni, ne 10 V nebo vy ne 18 V, bude displej zobrazovat vstran hlen INPUT VOL ERR. Pokud k tomu dojde, neprodlen zkontrolujte napjec zdroj, abyste se ujistili, e nabje je napjen sprvnm naptm. Alarm vypnete stiskem tlatka BATT TYPE/STOP. Pipojen nabjenho akumultoru Pro pipojen nabjecho kabelu slou dv zdky na pravm boku nabjee. Kladn (+) vodi zapojte do erven zdky, zporn (-) do ern. Pokud akumultor pipojte s opanou polaritou, ihned se objev varovn hlen REVERSE POLARITY a zn vstran zvukov signl. Pokud

 • 2

  spustte nabjen, ani by byl pipojen akumultor, na displeji se objev vstraha CONNECTION BREAK a zn vstran zvukov signl. Pokud akumultor odpojte bhem nabjen (nebo se obvod peru jinm zpsobem), na displeji se objev stejn varovn doprovzen zvukovm znamenm. Alarm vypnete stiskem tlatka BATT TYPE/STOP. Vce o chybovch hlench najdete v kapitole 5. Chybov hlen. 4. PROVOZ NABJEE Jakmile nabje pipojte k napjecmu zdroji, na displeji se krtce objev vodn hlen: TURNIGY. Pot nabje pejde do reimu, kter byl pouvn ped poslednm vypnutm pstroje. 4.1 HLAVN PROGRAMOV MENU - Krtkm stiskem tlatka BATT TYPE/STOP mete listovat v nabdce program s runm nastavenm parametr pro jednotliv typy nabjench akumultor, podprogramu pro ukldn dat do pamti, vyvolvn uloench program z pamti a podprogramu pro pokroil uivatelsk nastaven. - Po nalistovn poadovanho programu do nj vstoupte krtkm stiskem tl. START/ENTER. - Do hlavnho programovho menu se mete kdykoliv vrtit krtkm stiskem tl. BATT TYPE/STOP.

  Program pro nabjen lithiovch akumultor - dle volby proveden v menu USER SET je zobrazovn konkrtn typ LiPo, LiIo, LiFe.

  Program pro nabjen niklmetalhydridovch (NiMH) akumultor. Program pro nabjen niklkadmiovch (NiCd) akumultor. Program pro nabjen gelovch olovnch (Pb) akumultor. Podprogram pro ukldn nabjecch program (a 5) do pamti. Podprogram pro vyvolvn uloench program z pamti. Pokroil uivatelsk nastaven.

  4.2 POKROIL UIVATELSK NASTAVEN USER SET

  V tomto programovm menu naleznete adu specilnch funkc, kter in TNG50W opravdu inteligentnm nabjeem. Jsou to nap. nastaven jmenovitho (a tm pdem koncovho nabjecho) napt pro jednotli typy lithiovch lnk, nastaven citlivosti detekce delta-peak obvodu pro NiCd a NiMH akumultory, monost nastaven limitnch hodnot pro teplotu a kapacitu nabjenho akumultoru, maximln dlku nabjen nebo monost vypnat a zapnat zvukovou signalizaci.

  - Do programov smyky vstoupte krtkm stiskem tl. START/ENTER. - Mezi jednotlivmi programovmi menu mete listovat krtkm stiskem tlatek DEC nebo INC. Pokud chcete nkter parametr zmnit, aktivujte pole parametru krtkm stiskem tl. START/ENTER. Parametr zane blikat a nyn mete hodnotu nastavit pomoc tl. INC (zvyuje se) nebo DEC (sniuje se). Nastavenou hodnotu potvrdte krtkm stiskem tl. START/ENTER. Pokud je v danm menu vce nastavitelnch parametr, tmto stiskem pejdete na nastavovn dalho - jeho pole zane blikat. Po nastaven hodnoty tl. INC nebo DEC ji ulote do pamti krtkm stiskem tl. START/ENTER. 4.2.1 Volba typu lithiovch akumultor, nastaven nominlnho napt

  Slou pro volbu typu a nastaven odpovdajcho nominlnho napt pro lithiov akumultory. Pokud budete nabjet Li-ion akumultory, zvolte hodnotu 3,6 V, co dv koncov napt pro nabjen 4,1 V. Pokud budete nabjet Li-poly akumultory, zvolte hodnotu 3,7 V, co dv koncov napt pro nabjen 4,2 V. Pokud budete nabjet Li-Fe akumultory, vyberte hodnotu 3,3 V, co dv koncov napt pro nabjen 3,6 V. Toto nastaven

  je soust parametr ukldanch do pamti nabjecch/vybjecch program (menu SAVE a LOAD). Pesto se vdy pedem ujistte, e mte nastavenu sprvnou hodnotu nominlnho napt odpovdajc danmu typu akumultor. 4.2.2 Nastaven asu kontroly sprvnosti nastavenho potu lnk pro lithiov akumultory

  Jakmile spustte program pro nabjen lithiovch akumultor, TNG50W kontroluje automaticky poet lnk pipojenho akumultoru, aby bylo zabrnno nebezpe plynoucmu z uivatelem chybn nastavenho potu lnk. V ppad hluboko vybitch akumultor ale tato bezpenostn pojistka me init pote - nap. pln vybit estilnek me nabje rozpoznat jako ptilnek. I v tomto ppad je mono nabjen spustit (jste-li si

  100% jisti potem lnk). Nabje po uplynut doby nastaviteln v tomto menu peru nabjen a znovu kontroluje soulad namenho napt na akumultoru s nastavenm potem lnk.

 • 3

  Pokud zjitn hodnota bude odpovdat uivatelem nastavenmu potu lnk, nabjen pokrauje. Pokud ne,nabjeka nabjen ukon. Za normlnch podmnek pi standardnm 1C nabjen posta cca 5 a 10 minut (vchoz hodnota) pro zven napt akumultoru tak, aby mohl nabje sprvn rozpoznat poet lnk sady. Pokud byste z njakho dvodu pouvali ni nabjec proud, me bt nezbytn nastavit del as (max. 60 minut) pro pozdj kontrolu. Del as pouvejte jen s krajn opatrnost - v ppad, e byste se v potu lnk sady zmlili, mohlo by dojt k pebit akumultor s fatlnmi nsledky dve, ne by probhla kontrola napt. 4.2.3 Nastaven citlivosti detekce obvodu delta-peak pro NiMH akumultory

  Slou pro nastaven citlivosti delta-peak obvodu detekujcho konec nabjen NiMH akumultor. Pokud nejste ostlen modeli s dlouhou zkuenost s nabjenm, ponechejte vchoz tovrn nastaven (hodnota Default). Napt je nastaviteln v rozsahu 5-20 mV na lnek, pro NiMH akumultory je rozumn hodnotu nastavovat v rozmez 5-10 mV/lnek. Nastaven ni hodnota znamen vy citlivost detekce a dvj ukonen nabjen pokud by byla pli nzk, me dojt i k velmi pedasnmu ukonen nabjen. Nastaven vy hodnota znamen ni citlivost detekce a pozdj ukonen nabjen. Zde hroz nebezpe, e pokud bude pokles napt

  na nabjenm akumultoru ni, ne je nastaven hodnota, delta-peak obvod nabjen neukon vbec nebo s velkm zpodnm. Potom hroz pebit akumultoru s rizikem nsledn exploze. Proto nikdy nezapomete nastavit nkter z dalch ochrannch obvod ukonen nabjen pi pekroen nastaven kapacity, teploty nebo asu. Vchoz (Default) hodnota je 7 mV. 4.2.4 Nastaven citlivosti detekce obvodu delta-peak pro NiCd akumultory

  Slou pro nastaven citlivosti delta-peak obvodu detekujcho konec nabjen NiCd akumultor. Pokud nejste zkuen modeli s dlouhou zkuenost s nabjenm, ponechejte vchoz tovrn nastaven (hodnota Default). Nap