Click here to load reader

MARXOVA KRITIKA POLITIČKE EKONOMIJE

 • View
  228

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of MARXOVA KRITIKA POLITIČKE EKONOMIJE

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  ODSJEK ZA FILOZOFIJU

  Miroslav Juranek

  MARXOVA KRITIKA POLITIKE EKONOMIJE

  DIPLOMSKI RAD

  Mentor: prof. dr. sc. Lino Veljak

  Zagreb, rujan 2013.

 • Sadraj

  1. UVOD...............................................................................................................1

  2. MISAONI RAZVITAK KARLA MARXA.......................................................3 2.1. RANO RAZDOBLJE................................................................................................3

  2.2. ZRELO RAZDOBLJE................................................................................................8

  2.3. VEZA IZMEU RANOG I ZRELOG RAZDOBLJA.......................................................12

  3. METODA POLITIKE EKONOMIJE......................................................................15

  4. KRITIKA POLITIKE EKONOMIJE........................................................................20

  4.1. ROBA...................................................................................................................20

  4.1.1. UPOTREBNA VRIJEDNOST........................................................................20

  4.1.2. RAZMJENSKA VRIJEDNOST.......................................................................22

  4.1.3. FETIKI KARAKTER ROBE..........................................................................23

  4.2. NOVAC.................................................................................................................25

  4.2.1. KAPITAL I VIAK VRIJEDNOSTI.................................................................27

  5. ZAKLJUAK........................................................................................................29

  6. POPIS LITERATURE............................................................................................30

 • MARXOVA KRITIKA POLITIKE EKONOMIJE

  SAETAK

  Osnovni cilj ovog rada je prikazati razvoj Marxove teorije politike ekonomije nastale u

  periodu od Ranih radova do Kapitala, objasniti osnovne pojmove vane za razumijevanje

  Marxove teorije, te obrazloiti nauni pojmovni aparat kojim se Marx slui u analizi i kritici

  kapitalistikog naina proizvodnje, odnosno, dijalektinost filozofije i znanosti, teorije i

  prakse, realnog i mogueg, injenice i vrijednosti, deskripcije i kritike sadrane unutar tog

  pojmovnog aparata.

  Osnovna teza koju u radu elim utvrditi jest da je, unato tome to postoje mnoge razlike u

  bogatstvu i konkretnosti pojmovnog aparata kao i terminoloke razlike u djelima ranog i

  zrelog razdoblja, prisutan kontinuitet misli, odnosno, da Marx kroz cijelo razdoblje svojeg

  stvaralatva zadrava istu osnovnu koncepciju i kritiku poziciju.

  elim, dakle, dokazati kako filozofsku analizu iz ranog razdoblja zamjenjuju znanstvene

  analize strukturalnog karaktera zrelog razdoblja i kako su osnovni problemi razliito

  artikulirani, meutim kontinuitet misli koji povezuje sva djela Marxove teorije politike

  ekonomije ostaje prisutan.

  Na kraju je dana analiza osnovnih pojmova vezanih uz proces proizvodnje kapitala

  fundamentalnog za razumijevanje Marxove politike ekonomije.

  MARX'S CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY

  ABSTRACT

  The main objective of this paper is to present the development of Marx's theory of political

  economy from the period of his "Early works" to the creation of "Capital", to explain the

  basic concepts relevant for understanding Marx's theory, and to elaborate on the scientific

  conceptual apparatus that Marx had used in the analysis and the critique of the capitalist mode

  of production i.e., dialectic of philosophy and science, theory and practice, real and possible,

  facts and values, description and critique included within this conceptual apparatus.

  The basic thesis I aim to affirm throughout this paper is that, despite the fact that there are

  many differences in the richness and the concreteness of the conceptual apparatus, as well as

  terminological differences between his early and his mature opus, a continuity of thought

  exists, or more specifically, Marx retains the same basic concept and critical position

  throughout the whole period of his creativity.

  Therefore, I wish to prove that, while the philosophical analysis of the early period is replaced

  by scientific analyses of a structural character in the mature period, and the basic problems are

  differently articulated, there exists a continuity of thought connecting all the works of Marx's

  theory of political economy.

  Finally, the analysis of the basic concepts related to the production process of capital, which is

  fundamental to understanding Marx's political economy, is provided.

 • 1

  1. UVOD

  Karl Marx i Friedrich Engels temeljito su poznavali ne samo filozofiju Hegela i Feuerbacha

  nego i znanstvena shvaanja britanskih ekonomista. Graanski politiki ekonomsti toga

  vremena tretirali su suprotnosti kapitalistikoga drutva kao prirodno stanje, kao neto to je

  imanentno ovjekovoj prirodi. Klasina politika ekonomija smatrala je privatno vlasnitvo

  nad sredstvima za proizvodnju temeljem graanskog drutva, nepromjenjivom injenicom

  drutvenog ivota ljudi1. Ona nije mogla objasniti uzroke i posljedice proturjenosti izmeu

  radnika i kapitalista te kako to da radnika klasa koja proizvodi materijalna dobra u

  kapitalizmu ostaje bez svojih proizvoda. U Ekonomsko-filozofskim rukopisima Marx je

  napisao kako nacionalna politika ekonomija polazi od rada kao od prave due proizvodnje,

  pa radu ipak ne daje nita, a privatnom vlasnitvu sve2. Tako je jo u ranoj mladosti

  razmatranje filozofije dovelo Marxa i Engelsa do ekonomije. U svojim ranim radovima Marx

  inzistira na povezivanju filozofije i ekonomije, to je bila pretpostavka prevladavanja ne samo

  Hegelove i Feuerbachove filozofije, nego i klasine ekonomije. Marx i Engels bili su kritiki

  nastrojeni kako prema graanskom kapitalistikom drutvu, tako i prema onim teorijama koje

  su nastale u tom drutvu i bile vrhunac graanske filozofije i znanosti. Iako je Marx cijenio

  klasine politike ekonomiste, osobito Adama Smitha i Davida Ricarda, ipak je isticao

  ogranienost njihovih teorija i nedovoljnost njihovih analiza. Pa tako u predgovoru drugom

  izdanju Kapitala on pie :...njena (Engleska, op.a.) klasina politika ekonomija pada u

  period nerazvijene klasne borbe. Tek njen posljednji veliki predstavnik Ricardo dolazi

  naposletku svesno do toga da suprotnost klasnih interesa, najamnine i profita, profita i

  zemljine rente, uini stoerom svojih istraivanja, naivno shvatajui tu suprotnost kao

  prirodni zakon drutva.3 Tadanji ekonomisti nisu shvaali da viak vrijednosti kojeg

  prisvaja kapitalist nije rezultat prirode, zemljita,zlata, novca ili stroja, ve eksploatacije

  radnika. Tamo gdje su graanski politiki ekonomisti vidjeli samo odnose meu stvarima,

  odnosno odnose meu robom, Marx je u svojoj kritici politike ekonomije, napose u Kapitalu,

  dokazao kako su u osnovi tih odnosa, zapravo, meuljudski, drutveni odnosi radnika i

  kapitalista. Upravo zato to je u svojim kategorijama svjesno isputa taj drutveni element,

  1 1 Nacionalna ekonomija polazi od injenice privatnog vlasnitva. Ona nam ga ne objanjava. Materijalni

  proces privatnog vlasnitva koji ono prolazi u zbiljnosti, ona obuhvaa ope apstraktne formule, koje joj onda

  vae kao zakoni. Ona ne shvaa te zakone, tj. ona ne pokazuje kako oni proizlaze iz sutine privatnog

  vlasnitva.Nacionalna ekonomija ne daje nam nikakvo razjanjenje o uzroku podjele rara i kapitala, kapitala i

  zemlje. Ako ona odreuje npr. Odnos nadnice prema profitu od kapitala, onda joj kao posljednja osnova slui

  interes kapitalista; tj. ona pretpostavlja ono to treba da dokae. K.Marx, Ekonomsko filozofski rukopisi, u:Rani

  radovi, str 244. 2K.Marx, Ekonomsko filozofski rukopisi, u: Rani radovi, str. 255.

  3 K.Marx,Kapital, str. 20.

 • 2

  dakle drutvene odnose, graanska politika ekonomija pokazala se nesposobnom da analizira

  sutinske odnose i probleme kapitalistikog drutva. U razdoblju potkraj 18. i poetkom 19.

  st. kada industrijska proizvodnja poinje potiskivati zanatlijske i manufakturne radionice to

  izaziva krupne promjene u privrednoj i socijalnoj strukturi drutva te dovodi do zaotrenja

  klasne borbe izmeu kapitalista i proletarijata dolo je razdoblje u kojem se ekonomsko

  istraivanje moralo okrenuti historijskoj kritici kapitalizma. Time klasina graanska politika

  ekonomija doivljava svoj kraj. Graanska politika ekonomija naputa metode analize

  klasine politike ekonomije i njene znanstvene postavke te prelazi u vulgarnu politiku

  ekonomiju zadravajui se samo na pukom opisivanju vanjskih manifestacija kapitalistikog

  privrednog mehanizma odvojeno od njihove klasne uvjetovanosti i drutvenog odnosa izmeu

  ljudi. Ona se pretvara u teorijsko orue buroazije u obrani kapitalistikog sistema. O tome

  Marx u predgovoru drugom izdanju Kapitala pie sljedee : Buroazija u Francuskoj i

  Engleskoj bila je osvojila politiku vlast. Otada je klasna borba i teorijski i u praksi sve vie

  dobijala izrazite i pretee oblike. Ona je naglaavala smrt naune buroaske ekonomije. Vie

  se nije radilo o tome da li je ovaj ili onaj teorem istinit, nego da li je koristan ili tetan po

  kapital, ugodan ili ne, da li je u suprotnostima sa polic

Search related