Maulid Al Barzanji

 • View
  800

 • Download
  72

Embed Size (px)

Text of Maulid Al Barzanji

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  1/80

  Pengantar

  Si apa tak kenal Maul id Barzanj i? Inilahsala h sat u kita b Maulid yang populari ta s-

  nya dapat dikatakan merata di berbagaibelahan dunia Is lam. Ia dibaca orang di

  mana-mana. Wajar j ika, hingga ke pelosok-pe-losok, orang tahu Maulid ini. Meskipun Maulid-maul id l a in juga banyak dibaca di mana-mana,baik yang sebelumnya a ta u sesudahnya , tetap sajakemasyhura n Ma ulid ini selalu t erjaga .

  Salah satu kelebihan Maulid Barzanj i ada l ahkan du n gan n ya m en g i sah kan secar a m en de t a i lperjalanan hidup Rasulullah SAW sejak sebeluml a h i r h i n g g a w a f a t n y a . B a h a s a n y a p u n s a n g a tindah, tetapi t idak suli t untuk menghafa lkannya.D i beber ap a da er ah , or an g m em bacan ya t an p amelihat na skahnya, karena banyak ya ng hafa l . I tumenunjukkan perhat ian orang yang besar terhada p

  Maulid Barzanj i.K a r e n a p e n t i n g n y a k i t a b M a u l i d i n i d a n

  banyaknya permintaan pembaca, bonus alKisahkali ini mempersembahka nnya kepada Anda, parapembaca set ia , sebagai persembahan is t imewa,karena Anda juga m endapatka n bonus VCD-nya.Yang membacakan Maul id in i adalah pembacaMaulid yang telah sa ngat dikenal dan tak diragu-kan lagi kuali tasnya , Ha bib Ali bin S holeh Alata s,bersama putranya Sayyid Abdullah Alatas.

  Mengenal Pengarang Maulid Al-BarzanjiSa yyid J a far bin Hasa n bin Abdul Karim bin

  Mu h am m ad b i n R asu l Al - B ar z an j i , p en gar an gMaulid Barzanj i , adalah seorang ulama besar ke-t u r u n a n N a b i S A W d a r i k e l u a r g a S a d a h A l -

  1

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM1

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  2/80

  Barzanj i yang termasyhur , berasal dar i Barzanjdi Irak. Beliau lahir di Madinah Al-Munaw wa rahpada ta hun 1126 H (1714 M). Da tuk-da tuk S a yyidJ a far semuanya ulama terkemuka yang terkenalden gan i l m u dan am al n ya , keu t am aan dan ke-

  sh a l i h an n ya . Sa yy i d Mu h am m a d b i n Al w i b i nAbbas Al-Maliki dalam Hawl al - Ih t i fa l bi Dz ik raal-Mawl id an-Nabawi asy-Syari f pada halama n 99menulis sebagai berikut:

  Al-Al lamah Al-Muhaddi ts Al-Musnid As-Sa yyid J a` f ar bin Ha san bin `Abdul Kar im Al-Ba rzanji adalah m ufti Syaf i`iyyah di Madinah Al-M u n a w w a r a h . T e r d a p a t p e r s e l i s i h a n t e n t a n gtahun wafa tnya . Sebagian menyebutkan , bel iaumeninggal pada tahun 1177 H (1763 M). ImamAz-Zubaid da lam al-Mu`jam al-Mu khtashmenulis,beliau wafat tahun 1184 H (1770 M). Imam Az-Zubaid pernah berjumpa beliau dan menghadir im a j e li s p en g a j i a n n y a d i M a s j id N a b a w i y a n gmul ia .

  Bel iau adalah pengarang ki tab Maul id yangtermasyhur dan terkenal dengan nama Mawl i d a l -Ba rzan j i . S e b a g i a n u l a m a m e n y a t a k a n n a m akarangannya tersebut sebagai Iqd al -Jawhar f iM awl id an-Nabiyyi l Azhar. Kitab Maulid karanga nbeliau ini termasuk salah sa tu kitab Ma ulid yangpaling populer dan paling lua s terseba r ke pelosoknegeri Arab dan Islam, baik di Timur maupunB a r a t . B a h kan ban yak ka l an gan Ar ab dan n on -Arab ya ng menghafalnya da n mereka membacanyadala m acara -acara (pertemuan-pertemuan) keaga-m aan yan g sesu a i . Kan du n gan n ya m er u p akankhulashah ( r i n gkasan ) s i r ah n abawi yyah yan gmeliputi kisah kelahiran beliau, pengutusannyasebagai ra sul , hijrah, akhlaq , peperanga n, hinggawa f a tn ya .

  2

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM2

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  3/80

  Kitab Mawl id al-Barzanj iini telah disyarahka noleh Al-Alla ma h Al-Fa qih Asy-Sya ikh Abu Abdilla hMuhammad bin Ahmad Al-Maliki Al-Asyari Asy-Sya dzili Al-Azhar i yang t erkena l dengan pan ggilanBa i lisy dengan pensyaraha n ya ng memadai , bagus,

  dan bermanfaa t , yang dinama kan al-Qawl al-M unj ia la M awl id al -Barzanj i dan telah berulang kalid i ce t ak d i Mes i r . B e l i au seor an g u l am a besarkeluar an Al-Azhar Asy-Sya rif , bermadzha b Ma liki,mengikuti paha m Asyar i , da n menganut Thariqa hSya dziliyyah. B eliau lahir pada ta hun 1217 H (1802M) dan w a fat ta hun 1299 H (1882 M).

  Sela in i tu , u lama terkemuka ki ta yang jugaterkenal sebagai penulis yang produktif , SyaikhMu h am m ad Na wa wi Al -B a n t a n i Al -J aw i , p u nmenulis syara hnya yang dinamaka nnya Madari jushShuud i l a Ikt i sa-i l B urud. Kemudian, Sayyid J a farbin Ismail bin Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi bin Zain , suami anak satu-satunya SayyidJ a f a r Al -B ar z a n j i, ju ga m en u l i s sya r a h k i t ab

  Mawl id al -Barzanj i tersebut yang dinamakannyaal-Kawkabul-Anwar ala Iqd al-Jawhar fi M awlidi n-Nabiyyi l -Azhar.

  Sebaga imana mertua nya, Sa yyid Ja far ini jugaseora ng ula ma besar lulusan Al-Azha r Asy-Sya rifdan juga seorang muf t i Syaf i iyyah . Karangan-karangan beliau banyak, di an ta ranya Syawahidal-Ghufran ala J aliy al-Ahzan fi Fadha-il Ramadhan,M ashabihul Ghur ar ala Jal iyy i l Qadr,dan Taj a l -Ibti haj ala Dhau al-Wahhaj fi al-Isra wa al-Miraj.Beliau pun menulis manaqib yang menceritakanperjala nan hidup Sayyid J a far Al-Ba rzanji dalamki tabnya ar-Raud h al-Ath ar fi M anaqib as-SayyidJafar.

  Kembali kepada Sa yyidi J a far Al-Ba rzanji. Se-lain dipandang sebagai mufti , beliau juga menjadi

  3

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM3

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  4/80

  khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di dalammasjid yang mulia tersebut. B eliau t erkenal buka nsaja karena i lmu, akhlaq , dan taqwanya, te tapijuga karena karamah dan kemakbulan doanya .Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa

  untuk mendatangkan hujan pada musim-musimkemarau .

  Dicerita kan, suat u ketika di musim kemara u,s a a t b e l ia u s e da n g m e n y a m pa i k a n k h u t b a hJ umatnya, seseorang m eminta beliau berist isqam em oh on h u j an . Maka da l am kh u tbah n ya i tubeliau pun berdoa memohon hujan. Doanya ter-kabu l dan h u j an t e r u s tu r u n den gan l eba tn yahingga seminggu, persis sebaga imana yang pernahterjadi pada zama n Ra sulullah SAW dahulu.

  Sa yyidi J a far Al-Ba rzanj i wa fa t d i Madinahdan dimakamka n di Ja nnat ul Baqi . Sungguh besarjasa bel iau . Karangannya membawa umat ingatkepada Nabi SAW, membawa umat mengasihi be-liau, membawa umat m erindukannya . Setiap kali

  karangannya dibaca , shalawa t dan sa lam di la tun-kan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW,selain i tu juga t idak lupa mendoaka n Sa yyid J a far ,y a n g t e l a h b e r j a s a m e n y e b a r k a n k e h a r u m a npribadi da n sirah kehidupan ma khluk termulia dialam raya. Semoga Allah meridhainya dan mem-buatnya r idha .

  AY*AP

  4

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM4

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  5/80

  Ini lah ra ngkaian kisah Maulid Nabi SAW yangterkandung dalam Ma ulid Al-Barzanj i. Maulid inidimuat keseluruhannya . Anda ya ng terbiasa mem-bacanya mungkin a kan menemukan ada sediki tperbedaan dalam beberapa kata di bagian-bagiantertentu dalam naskah ini dibandingkan yang di-temui pada na skah-naska h lainnya. Perbedaan i tuadalah hal yang biasa , yang juga terdapat padaMaulid-maulid yang lain, bahkan pada berbagaidoa dan dzikir, terma suk ratib, hizib, dan sebaga inya.

  Teks yang termuat dalam bonus ini disusunberdasa rkan kitab Majmu al-Mawalid al-Mubarakah,yang dikumpulkan oleh Dr. Isa bin Abdullah binMa ni Al-Huma iri, diterbitkan oleh Da r Al-Fa qih,

  Dubai , Emira t Arab. Dala m kitab t ersebut, selainMaulid Al-Barzanj ijuga t erdapat Ma ulid SimthudDurar, Maulid Ad-Dibai y, dan Ma ulid An-Nabhani.

  Bismillhir-rahmnir-rahm.Abtadi-ul iml-a bismidz-dztil aliyyah, mus-

  tadirran faydhal-barakti al m anlahu wa awlh.Wa utsann bihamdin mawriduhu sighatun haniy-yah, mumtathiyan minasy-syukril- jamli mathyh.Wa ushall wa usallimu alan-nril mawshfi bit-ta-qaddumi wal-awwaliyyah. Al-mutanaqqili fil-ghurarilkarmati wal-jibh. Wa astamnihullha tal ridh-wnan yakhushshul-itratath-thhiratan-nabawiy-yah. Wa yaummush-shahbata wal atba wa manwlh. Wa astajdhi hidyatan lisulkis-subulil-wdhihatil jaliyyah. Wa hifzhan minal ghawyati f

  MaulidAl-Barzanji

  5

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM5

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  6/80

  khithathil khatha-i wa khuthh. Wa ansyuru minqishshatil-mawlidin-nabawiyyi burdan hisnanabqariyyah. Nzhiman minan-nasabisy-syarfiiqdan tuhallal masmiu bihulh. Wa astanubihawlillhi tal wa quwwatihil-qawiyyah. Fa

  innahu l hawla wal quwwata ill billh.***

  Wa badu. Fa aqlu huwa sayyidun muham-madubnu abdillhibni abdil muththalibi wasmuhusyaybatul hamdi humidat khishluhus-saniyyah.Ibni hsyimin wasmuhu amrunibni abdi manfinwasmuhul mughratul-ladz yantamil-irtiqu lialyh.Ibni qushayyin wasmuhu mujammiun summiya bi-qushayyin litaqshhi f bildi qudhatal qashiyyah.Il an adahullhu tal ilal-haramil-muhtaramifahama himh. Ibni kilbin wasmuhu hakmubnimurratabni kabibni luayyibni ghlibibni fihrinwasmuhu quraysyun wa ilayhi tunsabul-buthnul-qurasyiyyah. Wa m fawqahu kinniyun kamjanaha ilayhil katsru wartadhh. Ibni mlikibnin-

  nadhribni kinnatabni khuzaymatabni mudrikatab-ni ilysa wa huwa awwalu man ahdal budna ilar-rihbil haramiyyah. Wasumia f shulbihin-nabiyyushallallhu alayhi wa sallama dzakarallha talwalabbh. Ibni mudharabni nizribni maaddibniadnna wa hadz silkun nazhzhamat faridahubannus-sunnatis-saniyyah. Wa rafuhu ilal-khalliibrhma alayhis-salma amsaka anhusy-syriuwa abh. Wa adnnu bil raybin inda dzawil ul-min-nasabiyyah. Iladz-dzabhi ismla nisbatuhuwa muntamh. Fa azhim bihi min iqdin taallaqatkawkibuhud-durriyyah. Wa kayfa l was-sayyidulakramu shallallhu alayhi wa sallama wsithatuhul-muntaqh. Nasabun tahsibul ul bihulh, qallada-th nujmahl jawzu, habbadz iqdu sudadin wafakhrin, anta fhil yatmatul ashmu, wa akrim bihi

  6

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM6

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  7/80

  min nasabin thahharahullhu tal min sifhil j-hiliyyah. Awradaz-zaynul irqiyyu wridahu f maw-ridihil haniyyi warawh. Hafizhal ilahu karmatanlimuhammadin, bahul-amjda shawnan lismihi,tarakus-sifha falam yushibhum ruhu, min damin

  wa il abhi wa ummihi, sartun sara nrun-nubuw-wati f asrri ghurarihimul-bahiyyah. Wa badarabadruhu f jabni jaddihi abdil muththalibi wabnihiabdillh.

  ***Wa lamm ardallhu tal ibrza haqqatihil

  muhammadiyyah. Wa izhhrahu jisman wa rhanbishratihi wamanh. Naqalahu il maqarrihi minshadafati minataz-zuhriyyati wa khashshahalqarbul mujbu bi an takna umman limushthafh.Wandiya fis-samwti wal ardhi bihamlih lianwrihidz-dztiyyah. Wa shab kullu shabbinlihubbi nasmi shabh. Wa kusiyatil ardhu badathli jadbih minan-nabti hulalan sundusiyyah. Waaynaatits-tsimru wa adnasy-syajaru liljn janh.

  Wa nathaqat bihamlihi kullu dbbatin liquraysyinbifishhil-alsunil-arabiyyah. Wa kharratil-asirratuwal-ashnmu alal-wujhi wal afwh. Wa tabsyaratwuhsyul masyriqi wal maghribi wadawbbuhalbahriyyah. Wahtassatil awlimu minas-surri kasahumayyh. Wa basysyaratil jinnu bi izhlli zamanihiwantuhikatil kahnatu wa rahibatir-rahbniyyah.Walahija bikhabarihi kullu habrin khabrin wa f hulhusnihi th. Wa utiyat ummuhu fil-manmi faqlalah innaki qad hamalti bisayyidil-lamna wakhayril-bariyyah. Wa sammhi idz wadhatihi(muhammadan) li annahu satuhmadu uqbh.

  ***Wa lamm tamma min hamlihi syahrni al

  masyhril-aqwlil-marwiyyah. Tuwuffiya bil mad-natil-munawwarati abhu abdullh. Wa kna qa-

  7

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM7

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  8/80

  dijtza bi akhwlihi ban adiyyin minath-th-ifatin-najriyyah. Wamakatsa fhim syahran saqmanyunna suqmahu wa syakwh. Wa lamm tammamin hamlihi alar-rjihi tisatu asyhurin qamariyyah.Wa na liz-zamni an yanjaliya anhu shadh.

  Hadhara ummahu laylata mawlidihisy-syarfi siyatuwa maryamu f niswatin minal-hazhratil-qudusiyyah.Wa akhadzahal-makhdhu fawaladathu shallallhualayhi wa sallam nran yatalalau sanh. Wa mu-hayyan kasy-syamsi minka mudhun, asfarat anhulaylatun gharru, laylatul-mawlidil-ladz kna liddnisurrun biyawmihi wazdihu, mawlidun kna minhuf thliil-kufri wablun alayhimu wa wabu, yawmanlat biwadhihi ibnatu wahbin min fakhrin m lamtanalhun-nisu wa atat qawmah bi afdhala mimmhamalat qablu maryamul-adzru, wa tawlat busy-ral-hawtifi an qad wulidal-mushthafa wa haqqalhanu, hadz waqadistahsanal qiyma inda dzikrimawlidihisy-syarfi a-immatun dzaw riwyatin warawiyyah. Fathba liman kna tazhmuhu shallallhu

  alayhi wa sallama ghyata marmihi wamarmh.***

  Wa baraza wdhian yadayhi alal ardhi rfianrasahu ilas-samil aliyyah. Mmiyan bidzalikar-rafi il sudadihi waulh. Wa musyiran il rifatiqadrihi al s-iril-bariyyah. Wa annahul habbul-ladz hasunat thibuhu wa sajyh. Wadaatummuhu abdal muththalibi wa huwa yathfu bih-tkal baniyyah. Fa aqbala musrian wanazhara ilayhiwa balagha minas-surri munh. Wa adkhalahulkabatal gharra waqma yad bikhulshin-niyyah.Wa yasykurullha tal al m manna bihi alayhiwa athh. Wa wulida shallallahu alayhi wa sallamnazhfan makhtnan maqthas-surri bayidil-qudra-til-ilhiyah. Thayyiban dahnan mak-hlatan bikuh-lil-inyati aynh. Wa qla khatanahu jadduhu bada

  8

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM8

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  9/80

  sabi laylin sawiyyah. Wa awlama wa athama wasammh (muhammadan) wa akrama matswh.

  ***Wa zhahara inda wildatihi khawriqu wa ghar-

  ibu ghaybiyyah. Irhshan linubuwwatihi wa ilman bi

  annahu mukhtrullhi wa mujtabh. Fazdatis-sam-u hifzhan warudda anhal maradatu wa dzawun-nuf-sisy-syaythniyyah. Warajamat rujmun-nayyirti kul-la rajmin f hli marqh. Watadallat ilayhi shallallhualayhi wa sallamal-anjumuz-zuhriyyah. Wastanratbinrih wihdul harami warubh. Wa kharaja maahushallallhu alayhi wa sallam nrun adhat lahu qu-shrusy-symil-qayshariyyah. Fara-ah man bithhumakkata druhu wamaghnh. Wanshadaal wnubilmadinil-kisrawiyyatil-ladz rafaa ansyarawnsamkahu wasawwh. Wasaqatha arbaun wa asyrunmin syuruftihil ulwiyyah. Wa kusira mulku kisra lihawlim ashbahu wa arh. Wa khamadatin-nrnulmabdatu bil mamlikil-frisiyyah. Lithuli badrihil-munri wa isyrqi muhayyh. Wa ghdhat buhayratu

  swah wa knat bayna hamadzna waqum minal-bildil-ajamiyyah. Wa jaffat idz kaffa wkifu mawjihaltsajjji yanbu htkal-miyh. Wa fdha wd sam-wah wa hiya mafzatun f faltin wa barriyyah. Lamyakun bih qablu mun yanqau lizh-zhamnillahh.Wa kna mawliduhu shallalhu alayhi wa sallam bil-mawdhiil marfi bil-irshil-makkiyyah. Wal baladil-ladz l yudhadu syajaruhu wal yukhtal khalh.Wakhtulifa f mi wildatihi wa f syahrih wa f yawmihal aqwlin lil-ulami marwiyyah. War-rjihu annahqubayla fajri yawmil-itsnayni tsn asyara syahri rabil-awwalli min mil-flil-ladz shaddahullhu anil haramiwa hamh.

  ***Wa ardhaathu shallallhu alayhi wa sallam um-

  muhu ayyman tsumma ardhaathu tsuwaybatul

  9

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM9

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  10/80

  aslamiyyah. Allat ataqah ab lahabin hnawfathu inda mldihi alayhis-shaltu was-salmubibusyrh. Fa ardhaathu maabnih masrhin waab salamata wa hiya bihi hafiyyah. Wa ardhaatqablahu hamzatal-ladz humida f nushratid-dni

  surh. Wa kna shallallhu alayhi wa sallamyabatsu ilayh minal-madnati bishilatin wa kiswatinhiya bih hariyyah. Ila an awrada haykalah ridulmannidh-dharha wa wrh. Qla al dni qawmi-hal-fiatil-jhiliyyah. Wa qla aslamat atsbatal khil-fabnu mundah wa hakh. Tsumma ardhaathul-fat-tu halmatus-sadiyyah. Wa kna qad radda kullunminal qawmi tsadyuh lifaqrih wa abh. Fa akh-shaba aysyuh badal mahli qablal-asyiyyah. Wa-darra tsadyuh bidurri darrin labanahul-yamnu min-hum wa labanal kharu akhh. Wa ashbahat ba-dal huzli wal faqri ghaniyyah. Wa saminatisy-syrifuladayh wasy-syiyh. Wanjba an jnibih kullumulimmatin wa raziyyah. Wa tharrazas-sadu burdaaysyihl haniyyi wa wasysyh.

  ***Wa kna shallallhu alayhi wasallama yasyibbu

  fil-yawmi syabbash-shabiyyi fisy-syahri bi inyatinrabbniyyah. Faqma al qadamayhi f tsaltsinwa masya f khamsin wa qawiyat f tisin minasy-syuhri bifashhin-nuthqi quwh. Wa syaqqal-mala-kni shadrahusy-syarfa ladayh wa akhraj minhualaqatan damawiyyah. Wa azl minhu hazhzhasy-syaythni wa bits-tsalji ghasalh. Wa mala-hu hik-matan wa maniya mniyyah. Tsumma khthhuwa bikhtamin-nubuwwati khatamh. Wa wazan-hu farajaha bi alfin min ummatihi ummatil-khayriy-yah. Wa nasya-a shallallhu alayhi wasallam alakmalil-awshfi min hli shibh. Tsumma raddat-hu shallallhu alayhi wasallam il ummihi wa hiyabihi ghayru sakhiyyah. Hadazran min an yushba

  10

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM10

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  11/80

  bimushbi hditsin takhsyh. Wa wafadat alayhihalmatu f ayymi khadjatas-sayyidatir-radhiyyah.Fahabh min hib-ihil-wfiri bim habh. Wa qadi-mat alayhi yawma hunaynin faqma ilayh wa akha-dzat-hul aryahiyyah. Wa bashatha lah min rid-

  ihisy-syarfi bistha birrihi wanadh. Wash-shahhuannah aslamat maa zawjih wal-banna wadz-dzurriyyah. Wa qad adda hum fish-shahbati jam-un min tsiqtir-ruwh.

  ***Wa lamm balagha shallallhu alayhi wa sal-

  lam arbaa sinna kharajat bihi ummuhu ilal-mad-natin-nabawiyyah. Tsumma dat fawfat-h bil-abw-i aw bisyibil-hajnil wafh. Wa hamalat-huhdhinatuhu ummu aymanal-habasyiyyah. Allatzawwajah badu min zaydinibni hritsata mawlh.Wa adkhalat-hu al jaddihi abdil-muththalibi fa-dhammahu ilayhi waraqqa lahu wa al ruqiyyah.Wa qla inna libn hadza la syanan azhman fa-bakhin bakhin liman waqqarahu wa wlh. Walam

  tasyku f shibhu jan wal athasyan qaththunafsuhul-abiyyah. Wa katsiran m ghad faghtadzabimi zamzama fa asybaahu wa arwh. Wa lam-m unkhat bi fin-i jaddihi abdil muththalibi ma-thyal-maniyyah. Kafalahu ammuhu ab thlibinsyaqqu abhi abdillh. Faqma bikaflatihi biazmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyyah. Waqaddamahu alan-nafsi wal-banna warabbh. Walamm balagha shallallhu alayhi wa sallamitsnatay asyrata sanatan rahala bihi shallallhualayhi wa sallam ammuhu ilal-bildisy-symiyyah.Wa arafahur-rhibu bihayr bim hzahu minwashfin-nubuwwati wa hawh. Wa qla inn arhusayyidal-lamna wa raslallhi wa nabiyyah. Qadsajada lahusy-syajaru wal-hajaru wal yasjudni illlinabiyyin awwh. Wa inn lanajidu natahu fil-

  11

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM11

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  12/80

  kutubil-qadmatis-samwiyyah. Wa bayna katifayhikhtamun-nubuwwati qad ammahun-nru wa alh.Wa amara ammahu biraddihi il makkata takhaw-wufan alayhi min ahli dnil-yahdiyyah. Farajaa bihiwalam yujwiz minasy-symil-muqaddasi bushrh.

  ***Wa lamm balagha shallallhu alayhi wa sal-

  lam khamsan wa isyrna sanatan sfara il bushraf tijratin likhadjatal-fatiyyah. Wa maahu ghul-muh maysaratu yakhdimuhu alayhish-shaltuwas-salmu wa yaqmu bim anh. Wa nazalatahta syajaratin lada shawmaati nasthr rhibin-nashrniyyah. Fa arafahur-rhibu idz mla ilayhizhilluhal-wrifu wa wh. Wa qla m nazala tahtahadzihisy-syajarati qaththu ill nabiyyun dz shiftinnaqiyyah. Wa raslun qad khashshahullhu bil-fadhili wahabh. Tsumma qla limaysarata afaynayhi humratun istizhhran lilalmatil-khafiyyah.Fa ajbahu binaam fahaqqa ladayhi m zhannahufhi wa tawakhkhh. Wa qla limaysarata l tufriqhu

  wa kun maahu bishidqi azmin wa husni thawiyyah.Fa innahu mimman akramahullhu tal bin-nu-buwwati wajtabh. Tsumma da il makkata fara-at-hu khadjatu muqbilan wa hiya bayna niswatin fulliyyah. Wa malakni al rasihisy-syarfi minwahajisy-syamsi qad azhallh. Wa akhbarahmaysaratu bi annahu ra dzalika fis-safari kullihiwa bim qlahur-rhibu wa awdaahu ladayhi minal-washiyyah. Wa dhafallhu f tilkat-tijrati ribhahwa nammh. Fabna likhadjata bim ra-at wa msamiat annahu raslullhi ilal bariyyah. Alladzkhashshahullhu tal biqurbihi washthafh.Fakhathabat-hu shallallhu alayhi wa sallam linaf-sihaz-zakiyyati litasyumma minal-mni bihi shal-lallhu alayhi wa sallam thba rayyh. Fa akhbarashallallhu alayhi wa sallam ammahu bim daat-

  12

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM12

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  13/80

  hu ilayhi hadzihil-barratut-taqiyyah. Faraghibu fhlifadhlin wa dnin wa jamlin wamlin wa hasabinwa nasabin, kullun minal-qawmi yahwh. Wa kha-thaba ab thlibin wa atsn alayhi shallallhualayhi wa sallama bada an hamidallha bimah-

  mida saniyyah. Wa qla huwa wallhi lahu naba-unazhmun badu yuhmadu fhi masrh. Fazawwajahminhu shallallhu alayhi wa sallam abh waqlaammuh waqla akhh lisbiqi sadatihalazaliyyah. Wa awladah kulla awldihi shallallhualayhi wa sallam illal-ladz bismil khalli sammh.

  ***Wa lamm balagha shallallhu alayhi wa sal-

  lam khamsan wa tsaltsna sanatan banat quray-syunil-kabata linshidih bis-suylil abthahiyyah.Wa tanza f rafil hajaril-aswadi fakullun ardarafahu warajh. Wa azhumal-qlu wal-qlu wa tah-laf alal-qitli wa qawiyatil-ushbiyyah. Tsummatadaw ilal-inshfi wafawwadhul-amra il dz rayinsh-ibin wa anh. Fahakama bitahkmi awwali

  dkhilin min bbis-sadanatisy-syaybiyyah. Fak-nan-nabiyyu shallallhu alayhi wa sallam awwaladkhilin faql hadzal-amnu wa kullun naqbaluhuwanardhh. Fa akhbarhu bi annahum radhhuan yakna shhibal-hukmi f hadzal-mulimmi wawaliyyah. Fawadhaal-hajara f tsawbin tsummaamara an tarfaahul-qabilu jaman il murtaqh.Farafahu il maqarrihi min rukni htkal-baniyyah.Wa wadhaahu shallallhu alayhi wa sallam biya-dihisy-syarfati f mawdhiihil-na wa banh.

  ***Wa lamm kamula lahu shallallhu alayhi wa

  sallam arbana sanatan al awfaqil aqwli lidza-wil-limiyyah. Baatsahullhu tal lil-lamna ba-syran wa nadzran faammahum biruhmh. Wa-budi-a il tammi sittati asyhurin bir-ruyash-sh-

  13

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM13

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  14/80

  diqatil-jaliyyah. Fakna l yara ruy ill jat mitslafalaqi shubhin adha sanh. Wa innamabtudi-a bir-ruy tamrnan lil-quwwatil- basyariyyah. Li all yafja-ahul malaku bisharhin-nubuwwati fal taqwhu qu-wh. Wa hubbiba ilayhil-jalu fakna yataabbadu

  bihiral-layliyal-adadiyyah. Il an athu fhi sha-rhul haqqi wa wfah. Wa dzalika f yawmil itsnaynilisaba asyrata laylatan khalat min syahril-laylatilqadriyyah. Wa tsamma aqwlun lisabin aw liarbainwa isyrna minhu aw litsamnin khalat min syahrimawlidihil-ladz bad fhi badru muhayyh. Faqlalahu: iqra faqla: m ana biqri-in faghaththahu qa-wiyyah. Tsumma qla lahu: iqra faqla: m ana bi-qri-in faghaththahu tsniyatan hatta balagha min-hul-jahda wa ghaththh. Tsumma qla lahu: iqrafaqla: m ana biqri-in faghaththahu tslitsatanliyatawajjaha il m sayulq ilayhi bijamiyyah. Wayuqbilahu bijiddin wajtihdin wayatalaqqh. Tsum-ma fataral wahyu tsaltsa sinna aw tsaltsna syah-ran liyasytqa ilantisyqi htkan-nafahtisy-sya-

  dziyyah. Tsumma unzilat alayhi y ayyuhal mud-datstsiru faj-ahu jibrlu bih wandh. Fakna linu-buwwatihi f taqaddumi iqra bismi rabbika syhidunal anna lahas-sbiqiyyah. Wat-taqaddumu alrislatihi bil-bisyrati wan-nidzrati liman dah.

  ***Wa awwalu man mana bihi minar-rijli ab

  bakrin shhibul ghri wash-shiddqiyyah. Wa mi-nash-shibyni aliyyun wa minan-nisi khadjatul-lat tsabbatallhu bih qalbahu wa waqh. Wa minalmawl zaydubnu hritsata wa minal ariqqi bil-lunil-ladz adzdzabahu fillhi umayyah. Wa awlhumawlhu ab bakrin minal- itqi m awlh. Tsummaaslama utsmnu wasadun wasadun wa thalhatuwabnu awfin wabnu ammatihi shafiyyah. Wa ghay-ruhum mimman anhalahush-shiddqu rahqat-tash-

  14

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM14

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  15/80

  dqi wasaqh. Wa m zlat ibdatuhu shallallhualayhi wa sallam wa ashhbihi makhfiyyah. Hattaunzilat alayhi fashda bim tumaru fajahara bidu-il khalqi ilallh. Walam yabud minhu qawmuhu hattaba lihatahum wa amara birafdhi m siwal-

  wahdniyyah. Fatajarra al mubrazatihi bil-adwati wa adzh. Wasytaddal- balu alal mus-limna fahjar f sanati khamsin ilan-nhiyatin-naj-syiyyah. Wa hadaba alayhi ammuhu ab thlibinfahbahu kullun minal qawmi wa tahmh. Wa fu-ridha alayhi qiymu badhin minas-stil-layliyyah.Tsumma nusikha biqawlihi tal: faqra m tayas-sara minhu wa aqmush-shalta wa furidha alayhirakatni bil- ghadti wa rakatni bil-asyiyyah.Tsumma nusikha bi jbish-shalawtil-khamsi flaylati masrh. Wamta ab thlibin f nishfi syaw-wlin min syiril bitsati wa azhumat bimawtihir-raziyyah. Wa talat-hu khadjatu bada tsaltsatiayymin wa syaddal bal-u alal-muslimna watsqaurh. Wa awqaat quraysyun bihi shallallhu alayhi

  wa sallama kulla adziyyah. Wa ammath-thifa yadtsaqfan falam yuhsin bil-ijbati qirh. Fa aghrawbihis-sufah-a wal- abda fasabbhu bi alsinatinbadziyyah. Wa ramawhu bil-hijrati hatt khudh-dhibat bid-dimi nalh. Tsumma da shallallhualayhi wa sallama il makkata haznan fasa-alahumalakul jibli f ihlki ahlih dzawil-ushbiyyah.Faqla inn arj an yukhrijallhu min ashlbihimman yatawallh.

  ***Tsumma usriya birhih wa jasadih yaqzhatan

  minal masjidil harmi ilal masjidil aqsh warih bihilqudsiyyah. Waurija bih ilas-samawti fara- dmafil l waqad jallalahul waqru wa alh. Wa ra- fits-tsniyati sbna maryamal batlil barratit-taqiyyah.Wabna khlatih yahyal-ladz tiyal hukma f hli

  15

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM15

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  16/80

  shibh. Wa ra- fits-tslitsati ysufash shidqabishratihil jamliyyah. Wafir rbiati idrsal-ladzrafaallhu maknahu wa alh. Wafil khmisatihrnal muhabbaba fil ummatil isrliyyah. Wafis-sdisati msal-ladz kallamahullhu tal wanjh.

  Wafis-sbiati ibrhmal-ladz ja rabbahu bisal-matil qalbi wa husnith-thawiyyah. wahafizhahullhumin nri namrda wa fh. Tsumma rufia il sidratilmuntah il an samia sharfal aqlmi bil umrilmaqdhiyyah. il maqmil mukfahatil-ladz qarra-bahullhu wa adnh. Wa amtha lahu hujubal an-wril jalliyyah. Wa arhu biaynay rasih min hadh-ratir-rubbiyyati m arh. Wa basatha lah bisthalidlli fil majlidz-dztiyyah. Wa faradha alayhi waal ummatih khamsna shalh. Tsumman hallasahbul fadhli faruddat il khamsin amaliyyah. Walah ajrul khamsna kam syah fil azali wa qa-dhh. Tsumma da f laylatih wa shaddaqahush-shiddqu bimasrh wa kullu dz aqlin wa rawiyyah.Wa kadzdzabathu quraysyun wartadda man adhal-

  lahusy-syaythnu wa aghwh.***

  Tsumma aradha nafsah alal qab-ili bi annahraslullahi fil ayymil mawsimiyyah. Fa mana bihsittatun minal anshri ikhtashshahumullhu biri-dhh. Wa hajja minhum fil qbilitsn asyara rajulanwa byahu bayatan haqqiyyah. Tsumman shara-f wa zhaharal islmu bil madnati faknat maqilahuwa mawh. Wa qadima alayhi fil mits-tslitsi sab-na aw wa tsaltsatun aw wa khamsatun wamraatniminal qabilil awsiyyati wal khazrajiyyah. fabya-hu wa ammara alayhimutsny asyara naqbanhaj hijatan surh. Wa hjara ilayhim min makkatadzawul millatil islmiyyah. Wa fraqul awthnaraghbatan fm uidda liman hajaral kufra wa nwh.Wa khfat quraysyun an yalhaqa shallallhu alayhi

  16

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM16

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  17/80

  wa sallama bi ashhbih alal fawriyyah. Fatamarbiqatlihi fahafizhahullhu tal min kaydihim wanajjh. Wa udzina lahu shallallhu alayhi wa salla-ma fil hijrati faraqabahul musyrikna liyridhubizamihim hiydhal maniyyah. Fakharaja alayhim

  wa natsara al rusihimut-turba wahatsh. Waamma ghra tsawrin wa fzash-shiddqu fhi bilmaiyyah. Wa aqm fhi tsaltsan tahmil hamimuwal ankibu himh. Tsumma kharaj minhu laylatalitsnayni wa huwa shallallhu alayhi wa sallama alkhayri mathiyyah. Wa taarradha lahu surqatufabtahala fhi ilallhi wa dah. faskhat qawimuyab bih fil ardhish-shulbatil qawiyyah. Wa saala-hul amna famanahahu iyyh

  ***Wa marra shallallhu alayhi wa sallama biqu-

  daydin al ummi mabadin al-khuziyyah. Wa ar-dab tiya lahmin aw labanin minh falam yakunkhibuh lisyayin min dzlika qad hawh. Fana-zhara il sytin fil bayti qad khallafahal juhdu anir-

  raiyyah. Fastadzanah f halbih fa adzinat waqlat lawkna bih halbun la-ashabnh. Famasa-hadh-dhara minh wa daallha mawlhu wa waliy-yah. Fadarrat wa halaba wa saq kullan minal qawmiwa arwh. Tsumma halaba wa malaal ina wa gh-darahu ladayh yatan jaliyyah. faja ab mabadinwa raal-labana fadzahaba bihil ajabu il aqshh.Wa qla ann laki hdz wal halba bil bayti tabi-dhdhu biqathratin labaniyyah. Faqlat marra binrajulun mubrakun kadz wa kadz jutsmnuhuwa manh. Faqla hdz shhibu quraysyin waaqsama bikulli ilhiyyah. Bi annah law ra-hu la-mana bih wattabaahu wadnh. Wa qadimashallallhu alayhi wa sallamal madnata yawmalitsnayni tsniya asyara syahri rabil awwali waasyraqat bih arjuhz-zakiyyah. Wa talaqqhul

  17

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM17

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  18/80

  anshru wa nazala biqubin wa assasa masjidahal taqwh.

  ***Wa kna shallallhu alayhi wa sallama ak-

  malan-nsi khalqan wa khuluqan dz dztin wa

  shiftin saniyyah. marbal qmati abyadhal-lawnimusyarraban bihumratin wsial aynayni akha-lahum ahdabal asyfri qad munihaz-zajaja haji-bh. Mufallajal asnni wsial fami hasanahu wsialjabni dzjabhatin hilliyyah. Sahlal khaddayni yurf anfih badhuhddbin hasanal irnna aqnh.Bada m baynal mankibayni sabthal kaffaynidhahmal kardsi qalla lahmil aqibi katstsal-lihyatiazhimar-rasi syaruh ilasy-syahmatil udzuniyyah.Wa bayna katifayhi khtamun-nubuwwati qad am-mahun-nru waalh. Waaraquhu kal-lului waar-fuhu athyaba minan-nafahtil miskiyyah. Wa yata-kaffau f misyyatih kaannam yanhaththu min sha-babi nirtaqh. Wa kna yushfihul mushfiha biya-dihisy-syarfah fayajidu minh siral yawmi rihatan

  abhariyyah. Wa yadhauh al rasish-shabiyyifayurafu massahu lah min baynish-shibyati wayudrh. Yatalalau wajhuhusy-syarfu talalualqamari fil-laylatil badriyyah. yaqlu nituhu lam araqablah wal badah mitslah wal basyarunyarh.

  ***Wa kna shallallhu alayhi wa sallama syaddal-

  hay-i wat-tawdhu-i yakhshifu nalah wa yarqautsawbah wa yahlubu sytah wa yasru f khidmatiahlih bisratin sariyyah. Wa yuhibbul fuqaraa walmaskna wa yajlisu maahum wa yadu mardh-hum wa yusyayyiu janizahum wal yahqiru faqranadqaahul faqru wa asywh. Wa yaqbalul madziratawal yuqbilu ahadan bim yakrahu wa yamsymaal armalati wa dzawil ubdiyyah. wal yahbul

  18

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM18

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  19/80

  mulka wa yaghdhabu lillhi tal wa yardhliridhh. Wa yamsy khalfa ashhbih wa yaqlukhall zhahr lil malikatir-rhniyyah. Wa yarkabulbara wal farasa wal baghlata wa himran badhulmulki ilayhi ahdh. Wa yashibu al bathnihil ha-

  jara minal ju waqad tiya mafthal khazinil ar-dhiyyah. Wa rwadat-hul jiblu bian takna lahudzahaban fa abh. Wa kna shallallhu alayhi wasallama yuqillul-laghwa wa yabdau man laqiyahbis-salmi. Wa yuthlush-shalta wayaqshurul khu-thabal jumaiyyah. Wayataallafu ahlasy-syarafi wayukrimu ahlal fadhli wa yamzahu wal yaqlu illhaqqan yuhibbuhullhu tal wa yardhh. Wahhun waqafa bin jawdul maqli anil iththirdifil halbatil bayniyyah. Wa balagha zhinul imli ffadfidil dhhi muntahh.

  ***Allhumma y bsithal yadayni bilathiyyah. Y

  man idz rufiat ilayhi akufful abdi kafh. Y mantanazzaha f dztih washiftihil ahadiyyah. An an

  yakna lah fh nazhiru wa asybh. Y man tafar-rada bil baqi wal qidami wal azaliyyah. Y man lyurj ghayruh wal yuawwalu al siwh. Y manis-tanadal anmu il qudratihil qayymiyyah. Wa arsya-da bifadhlih manis tarsyadahu wastahdh. Nasalu-kallhumma bi anwrikal qudusiyyah. Allat azhatmin zhulumtisy-syakki dujh. Wa natawassalu ilay-ka bisyarafidz-dztil muhammadiyyah. Wa manhuwa khirul anbiyi bishuratih wa awwaluhumbimanh. Wa bi lihi kawkibi amnil bariyyah. Wasafnatis-salmati wan-najh. Wa bi ashhbih lilhidyati wal afdhaliyyah. Alladzna badzal nuf-sahum lillhi yabtaghna fadhlan minallh. Wabihamalati syaratih lil manqibi wal khushshiy-yah. Alladznas tabsyar binimatin wa fadhlin minal-lh. An tuwaffiqan fil aqwli wal amli li-ikhlshin-

  19

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM19

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  20/80

  niyyah. Watunjiha likullin minal hdhirna wal ghi-bna mathlabah wa munh. Wa tukhallishan minasrisy-syahawti wal adwil qalbiyyah. Wa tuhaq-qiqa lan minal mli mbika zhanannh. Wa tak-fiyan kulla mud-lahimmatin wabaliyyah. Wal taj-

  alan mimman ahwhu hawh. Wa tudnya lanmin husnil yaqni quthfan dniyyatan janiyyah. Watamh ann kulla dzanbin janaynh. Wa taummajamana hdz min khazini minahikas saniyyah.Birahmatin wa maghfiratin wa tudma amman siw-ka ghinh. Allhumma minir-rawti wa ashlihir-ruta war-raiyyah. Wa aazhimil ajra liman jaalahdzal khayra f hdzal yawmi wa ajrh. Allhum-majal hdza balada wa sira bildil muslimnaminatan rakhiyyah. wasqin ghaytsan yaummunsiybu saybihis-sabsaba wa rubh. Waghfir linsijihdzihil burdil muhabbaratil mawlidiyyah. Sayyi-din jafarin man ilal barzanjiyyi nisbatuhu wa mun-tamh. Wahaqqiq lahul fawza bikurbika war-rajawal umniyyah. Wajal maal muqarrabna maqlah

  wa saknh. Wastur lahu aybahu waajzahu wahash-rahu waiyyah. Waktibih waqriih wa man ash-kha ilayhi samahu wa ashghh. Allhumma shalliwa sallim al awwali qbilin littajall minal haqqatilkulliyyah. Wa al lih wa shahbihi wa man nasha-rahu wa wlh. M syunnifatil dznu min washfihid-durriyyi bi aqrthin jawhariyyah. Watahallat shudrulmahfilil munfati biuqdi hulh. Wa afdhalush-shalti wat-taslmi al sayyidin muhammadinkhtamin nabiyyna wa al lihi washahbih ajma-n. Subhna rabbika rabbil izzati amm yashifn.Wa salmun alal mursaln. Walhamdulillhi rabbillamn.

  20

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM20

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  21/80

  Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagiMaha Penyayang.

  Aku mulai membacakan dengan nama Dzat YangMahatinggi. Dengan memohon limpahan keberkah-an atas apa yang Allah berikan dan karuniakan ke-

  padanya (Nabi Muhammad SAW). Aku memuji de-ngan pujian yang sumbernya selalu membuatku me-nikmati. Dengan mengendarai rasa syukur yangindah. Aku pohonkan shalawat dan salam (rahmatdan kesejahteraan) atas cahaya yang disifati dengankedahuluan (atas makhluk lain) dan keawalan (atasseluruh makhluk). Yang berpindah-pindah padaorang-orang yang mulia.

  Aku memohon kepada Allah karunia keridhaanyang khusus bagi keluarga beliau yang suci. Danumumnya bagi para sahabat, para pengikut, danorang yang dicintainya. Dan aku meminta tolongkepada-Nya agar mendapat petunjuk untuk menem-puh jalan yang jelas dan terang. Dan terpeliharadari kesesatan di tempat-tempat dan jalan-jalan

  kesalahan.Aku sebar luaskan kain yang baik lagi indah

  tentang kisah kelahiran Nabi SAW. Dengan merang-kai puisi mengenai keturunan yang mulia sebagaikalung yang membuat telinga terhias dengannya.Dan aku minta tolong dengan daya Allah Taala dankekuatan-Nya yang kuat. Karena, sesungguhnya ti-dak ada daya dan kekuatan kecuali dengan per-tolongan Allah.

  ***Setelah itu aku berkata: Dia adalah junjungan

  kita, Nabi Muhammad bin Abdullah bin AbdilMuththalib. Namanya (nama Abdul Muthalib) adalahSyaibatul Hamdi, dan perilaku-perilakunya yangluhur itu terpuji. Ia putra Hasyim, yang nama sebe-narnya Amr, putra Abdi Manaf, yang nama sebenar-

  21

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM21

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  22/80

  nya Mughirah, yang keluhuran itu dicitrakan kepada-nya karena kemuliaan nasabnya. Ia putra Qushay,yang nama sebenarnya Mujammi. Disebut Qushaiykarena jauhnya (ia pergi) ke negeri Qudhaah yangjauh. Sampai Allah Taala mengembalikannya ke

  tanah haram (suci) dan terhormat, lalu Dia memeli-haranya dengan suatu pemeliharaan yang sesung-guhnya.

  Ia putra Kilab, nama sebenarnya Hakim, putraMurrah, putra Kaab, putra Luayy, putra Fihr, yangnama sebenarnya Quraisy. Dan kepadanya dinasab-kan semua suku Quraisy. Orang yang di atasnyaadalah dari Kabilah Kinanah, sebagaimana penda-pat banyak orang. Ia (Fihr) adalah putra Malik, putraNadhr, putra Kinanah, putra Khuzaimah, putra Mudri-kah, putra Ilyas. Dan Ilyas ini adalah orang pertamayang mengorbankan unta ke tanah haram (BaitulHaram). Dan di tulang punggungnya, terdengar NabiSAW menyebut dan memenuhi panggilan AllahTaala. Ia (Ilyas) adalah putra Mudhar bin Nizar bin

  Maad bin Adnan.Inilah kalung yang butiran-butiran mutiaranya

  terangkai oleh sunnah yang tinggi. Untuk menye-butkan orang-orang di atasnya (di atas Adnan) sam-pai kepada Al-Khalil, Nabi Ibrahim, Syari (yakniNabi) menahan dan enggan menyebutnya. Dan tidakdiragukan lagi, menurut orang-orang yang memilikiilmu nasab, nasab Adnan sampai kepada Dzabih(orang yang akan disembelih), yakni Ismail.

  Alangkah agungnya nasab itu dari untaian per-mata yang bintangnya gemerlapan. Bagaimana tidak,sedangkan tuan yang paling mulia (Nabi MuhammadSAW) adalah pusatnya yang terpilih. Itulah nasab yangdiyakini ketinggiannya karena kebersihannya. BintangJauza (Aries) telah merangkai bintang-bintangnya.Alangkah indahnya untaian kesempurnaan dan ke-

  22

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM22

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  23/80

  megahan, sedangkan engkau padanya merupakanpermata tunggal yang terpelihara.

  Alangkah mulianya keturunan yang disucikanoleh Allah Taala dari perzinaan Jahiliyyah. Zain Al-Iraqi menuturkan dan meriwayatkannya di dalam

  karangannya yang bagus. Tuhan memelihara nenekmoyangnya yang mulia (dari perbuatan nista) ka-rena memuliakan Muhammad, yaitu untuk menjaganamanya. Mereka meninggalkan perzinaan, makacacat perzinaan itu tidak menimpa mereka, dariAdam sampai ayah-ibu beliau. Mereka adalah parapemimpin yang cahaya kenabian berjalan di garis-garis dahi mereka yang cemerlang. Dan jelaslahcahayanya (Nabi Muhammad) di dahi datuknya,Abdul Muththalib, dan anaknya, Abdullah.

  ***Ketika Allah Taala menghendaki untuk menam-

  pakkan hakikatnya yang terpuji, dan memunculkan-nya sebagai jasmani dan ruhani dalam bentuk danpengertiannya, Dia memindahkannya ke tempat me-

  netapnya di kandungan Aminah Az-Zuhriyyah, danDzat Yang Mahadekat dan Maha Memperkenankan,mengkhususkannya (Aminah) menjadi ibu makhlukpilihan-Nya.

  Diserukan di langit dan di bumi bahwa ia (Aminah)mengandungnya. Dan berembuslah angin sepoi-sepoi basah di pagi hari. Setelah lama gersang, bumidipakaikan sutra tebal dari tumbuh-tumbuhan. Buah-buah menjadi masak, dan pohon-pohon mendekatiorang yang akan memetiknya. Setiap binatang sukuQuraisy mengucapkan dengan bahasa Arab yangfasih bahwa beliau sedang dikandung. Singgasana-singgasana raja dan berhala menjadi tersungkurpada muka dan mulutnya. Binatang-binatang liarbumi Timur dan Barat serta binatang laut saling ber-temu. Seluruh alam merasakan kesenangan.

  23

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM23

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  24/80

  Jin memberitakan dekatnya masanya (masa ke-lahiran beliau), sedangkan juru tenung menjadi bi-nasa dan para pendeta menjadi takut. Setiap orangpandai dan waspada, membicarakan beritanya danhimpunan kebaikannya yang membingungkan (alam).

  Ibunya di dalam tidur (mimpi) didatangi dan di-katakan kepadanya, Sesungguhnya kamu mengan-dung pemimpin seluruh alam dan sebaik-baik manu-sia. Apabila kamu melahirkannya, namailah ia Muham-mad (artinya orang yang terpuji), karena ia akan dipuji.

  ***Ketika genap beliau dikandung dua bulan me-

  nurut pendapat yang diriwayatkan dan termasyhur,ayahnya, Abdullah, wafat di Madinah Al-Munaw-warah. Ia ketika itu telah singgah pada paman-pamannya dari Bani Adiy yang termasuk kelompokNajjar. Ia tinggal di tempat mereka selama satu bulankarena sakit parah.

  Ketika genap beliau dikandung sembilan bulanQamariyah menurut pendapat yang kuat, datanglah

  masa hilangnya haus. Pada malam kelahirannya,Asiyah dan Maryam datang kepada ibunya bersamasekelompok perempuan dari Hadhiratul Qudsiyyah.Lalu Aminah merasakan sakitnya orang yang maumelahirkan, kemudian ia melahirkan beliau dengancahayanya yang cemerlang. Wajahmu bagaikanmatahari yang menyinari, yang karenanya malammenjadi terang benderang.

  Malam kelahiran beliau membawa kegembiraandan kemegahan bagi agama, tetapi dalam pandanganorang-orang kafir tidak disukai dan merupakan wabahatas mereka. Yaitu, saat putri Wahab memperoleh ke-megahan dengan melahirkannya yang tidak diperolehwanita-wanita lain. Aminah membawa kepada kaumnya,orang yang lebih utama daripada yang dikandung se-belumnya oleh Maryam yang perawan.

  24

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM24

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  25/80

  Terus-menerus kabar gembira memberitakanbahwa insan pilihan telah dilahirkan dan benarlahkegembiraan itu. Demikianlah, para imam yangmemiliki riwayat dan pemikiran, memandang baikuntuk berdiri ketika menyebutkan kelahirannya yang

  mulia. Maka kebaikanlah yang didapatkan orangyang penghormatannya terhadap Nabi SAW sampaike puncak harapan dan tujuan.

  ***Beliau lahir dengan meletakkan kedua tangan-

  nya di atas tanah dengan mengangkat kepalanya kelangit yang tinggi. Dengan mengangkatnya itu beliaumengisyaratkan kepemimpinannya (atas makhluk)dan ketinggian (akhlaq)-nya. Beliau juga meng-isyaratkan ketinggian derajatnya atas seluruhmanusia. Dan sesungguhnya beliau adalah orangyang dicintai dan baik naluri dan perangainya.

  Ibunya memanggil Abdul Muththalib yang ketikaitu sedang thawaf pada bangunan itu (Kabah). Laluia datang segera dan memandangnya, dan ia

  memperoleh kegembiraan yang dicita-citakannya.Abdul Muththalib lalu memasukkannya ke Kabahyang cemerlang dan mulai berdoa dengan niat yangtulus (ikhlas). Ia bersyukur kepada Allah Taala atasapa yang telah dianugerahkan dan diberikan ke-padanya.

  Beliau dilahirkan dalam keadaan bersih, telahdikhitan, dan dipotong pusatnya dengan tangan(kekuasaan) Tuhannya. Harum, berminyak rambut,dan sepasang matanya telah bercelak dengan celakdari Tuhan. Dan ada pendapat yang mengatakan,kakeknya mengkhitankannya setelah tujuh malam.Ia selenggarakan walimah, memberi makan orang,dan memberi nama kepadanya Muhammad dan iamuliakan kedudukannya.

  ***

  25

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM25

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  26/80

  Ketika beliau lahir, tampaklah beberapa hal yangluar biasa dan hal-hal ghaib yang asing sebagaiirhash(hal-hal luar biasa yang Allah berikan kepadaseorang nabi dan rasul sebelum diangkat) bagi ke-nabiannya dan pemberitahuan bahwa beliau adalah

  orang yang dipilih oleh Allah Taala. Langit ditambahpenjagaannya dan ditolak darinya (dari langit) parajin dan setan. Bintang-bintang yang bersinar itu me-rajam setiap setan yang naik. Bintang-bintang yangcemerlang menunduk kepada beliau.

  Lembah dan bukit di Makkah tersinari dengancahayanya. Bersama beliau keluarlah cahaya yangmenerangi istana-istana kaisar di Syam (Syiria).Maka orang yang rumah dan tempat tinggalnya diMakkah melihatnya. Dan menjadi retak istana kaisardi Madain yang bangunannya ditinggikan dan di-bangun oleh Anusyarwan. Empat belas menarayang tinggi roboh.

  Kerajaan Kisra binasa karena terkejut denganapa yang menimpanya dan sampai kepadanya.

  Padam pula api yang disembah di Kerajaan Persikarena munculnya cahaya yang menerangi dan si-nar wajahnya. Dan surutlah Danau Sawah yang ter-letak di antara Hamadzan dan Qum di negeri Ajam(negeri non-Arab), keringlah sumber-sumber air itupada waktu tercegahnya tetesan yang banyakmengalir. Dan meluaplah Lembah Samawah, danitu menjadi keberuntungan terhadap tanah danpadang pasir. Sebelumnya di tempat itu tidak adaair untuk orang yang haus tenggorokannya.

  Kelahiran beliau adalah di tempat yang dikenaldengan Irash di Makkah. Dan negeri yang pohonnyatidak ditebang dan pohon-pohon perdunya tidak di-potong. Ada perbedaan pendapat mengenai tahunkelahirannya, bulan dan harinya. Tetapi pendapatyang kuat menyebutkan, kelahiran itu menjelang

  26

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM26

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  27/80

  fajar hari Senin tanggal dua belas bulan RabiulAwwal tahun Gajah, kala itu Allah mencegah gajahuntuk sampai ke Kabah dan Dia menjaganya.

  ***Ibunya menyusuinya beberapa hari, kemudian

  beliau disusui oleh Tsuwaibah Al-Aslamiyah. Ia pe-rempuan yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahabketika ia datang kepadanya memberitahukan kabargembira kelahiran beliau. Tsuwaibah menyusui be-liau bersama dengan anak laki-lakinya, Masruh danAbu Salamah, dan ia memuliakan dan sayang ke-pada beliau. Sebelumnya ia menyusui Hamzah,yang amalnya terpuji dalam menolong agama Islam.

  Beliau mengirim kepadanya (kepada Tsuwaibah,yakni setelah beliau dewasa) belanja dan pakaiandari Madinah yang layak untuknya, sampai kematiandatang kepadanya dan kubur menutupinya. Adapendapat yang mengatakan, ia tetap mengikutiagama kaumnya, orang-orang Jahiliyyah. Tapi adapula yang mengatakan, ia masuk Islam. Ibnu Mundah

  menyebutkan adanya perbedaan pendapat itu.Kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sadiyah.

  Dulunya setiap kaum menolak dan enggan menyusu-kan bayinya kepadanya karena miskinnya. Lalu ke-hidupannya menjadi lebih baik setelah sempit malamsebelumnya (artinya, dalam waktu sekejap setelahmenyusui beliau, keadaannya sangat berubah).

  Susunya penuh dengan air susu. Bagian kananpayudaranya untuk menyusui Nabi Muhammad, dansusu yang lain untuk menyusui saudaranya (sau-dara sepersusuan). Maka Halimah menjadi kayasetelah sebelumnya kurus dan miskin. Unta dankambingnya yang kurus menjadi gemuk. Dan hi-langlah semua bencana dan musibah darinya. Ke-bahagiaan menyulam kerudung kehidupannya.

  ***

  27

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM27

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  28/80

  Beliau tumbuh dalam sehari seperti pertumbuhananak kecil dalam sebulan dengan perhatian Tuhan.Beliau telah berdiri di atas kedua telapak kakinyapada usia tiga bulan, berjalan pada usia lima bulan,dan kekuatannya telah kuat pada usia sembilan

  bulan, dan fasih ucapannya.Lalu malaikat membelah dadanya yang mulia ke-

  tika beliau tinggal dengan Halimah. Kedua malaikat itumengeluarkan gumpalan darah dari dada itu. Kedua-nya menghilangkan bagian setan (bagian yang dapatdimasuki setan) dan keduanya mencucinya dengansalju, lalu memenuhinya dengan hikmah dan makna-makna keimanan. Kemudian keduanya menjahitnyakembali dan mengecapnya dengan cap kenabian.Setelah itu mereka menimbangnya. Ternyata beliaumengungguli seribu orang dari umatnya, umat pilihan.

  Beliau tumbuh dengan sifat-sifat yang paling sem-purna sejak kanak-kanaknya. Kemudian Halimahmengembalikannya kepada ibunya meskipun me-rasa berat dengan pengembalian itu. Itu ia lakukan

  karena takut beliau mengalami malapetaka yang di-khawatirkannya.

  Halimah datang kepada beliau pada hari-harisetelah beliau menikah dengan Khadijah, seorangnyonya yang baik (budi dan rupanya). Lalu ia mene-rima pemberian yang banyak dari beliau. Halimahjuga datang kepada beliau pada Perang Hunain,lalu beliau bangun menemuinya, dan ia pun mem-peroleh pemberian yang banyak. Beliau bentangkankebajikan dan kedermawanan untuknya dari se-lendangnya yang mulia.

  Menurut pendapat yang shahih, Halimah telahmasuk Islam bersama suaminya dan anak-cucunya.Dan sekelompok perawi terpercaya memasukkankeduanya ke dalam golongan sahabat.

  ***

  28

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM28

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  29/80

  Ketika beliau mencapai usia empat tahun, ibunyaberangkat dengannya ke Madinah. Kemudian iakembali lalu wafat di Abwa atau Syibul Hajun. Lalubeliau dibawa oleh pengasuhnya, Ummu Aiman Al-Habasyiah, yang nantinya beliau nikahkan dengan

  Zaid bin Haritsah, maula (bekas budak) beliau.Ummu Aiman memasukkan beliau ke tempat

  kakeknya, Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalibmemeluknya dan ia sangat sayang kepadanya. Laluia berkata, Sesungguhnya anakku (cucuku) ini mem-punyai kedudukan yang sangat tinggi, maka ber-untunglah orang yang menghormati dan memulia-kannya.

  Beliau, yang enggan mengadu, tidak pernahmengadu lapar dan haus di waktu kanak-kanak.Sering kali beliau pergi di waktu pagi lalu beliauminum (sebagai pengganti makan) air zamzam,sehingga membuatnya kenyang dan segar.

  Ketika kematian menjemput kakeknya, AbdulMuthalib, pamannya, saudara kandung ayahnya,

  Abu Thalib, menanggungnya, dengan memelihara-nya. Ia melaksanakan penanggungan itu dengankemauan keras dan penuh semangat. Abu Thalibmendahulukan beliau dibandingkan dirinya dananak-anaknya, dan ia juga mendidiknya.

  Saat beliau mencapai umur dua belas tahun,pamannya membawanya pergi ke negeri Syam.Pendeta Buhaira mengenalnya karena sifat kenabi-an yang ada pada diri beliau. Dan ia berkata, Akuyakin, beliau adalah pemimpin seluruh alam, utusanAllah, dan nabi-Nya. Pohon dan batu sujud kepada-nya, padahal keduanya tidak sujud kecuali kepadanabi yang selalu kembali kepada Allah. Sesungguh-nya kami mendapati sifatnya di dalam kitab samawiyang terdahulu. Di antara kedua bahunya terdapatcap kenabian yang telah diratai oleh cahaya.

  29

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM29

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  30/80

  Pendeta itu menyuruh pamannya untuk mengem-balikannya ke Makkah, karena mengkhawatirkanbeliau dari perlakuan para pemeluk agama Yahudi.Maka Abu Thalib membawa pulang beliau dari Syamyang suci tidak melalui Bashrah.

  ***Ketika mencapai usia dua puluh lima tahun, be-

  liau berpergian ke Bashrah untuk memperdagang-kan barang-barang Khadijah, seorang wanita yangtertutup (karena selalu di rumah). Beliau ditemanibudak laki-laki Khadijah, Maisarah, untuk membantubeliau.

  Dalam perjalanan, beliau singgah di bawah po-hon di depan biara Nastura, seorang pendeta Nas-rani. Pendeta itu mengenalnya karena bayanganpohon condong kepadanya dan melindunginya.Sang pendeta berkata, Tidaklah singgah di pohonini kecuali seorang nabi yang mempunyai sifat yangbersih dan seorang rasul (utusan) yang telah di-khususkan dan diberi keutamaan oleh Allah Ta`ala.

  Kemudian pendeta itu berkata kepada Maisarah,Apakah pada kedua matanya terdapat tandakemerah-merahan yang menunjukkan tanda yangtersembunyi (samar)?

  Maisarah menjawab, Ya.Maka benarlah apa yang diduga dan dimaksud-

  kan oleh pendeta itu tentang beliau.Pendeta itu lalu berkata kepada Maisarah, Ja-

  nganlah kamu berpisah darinya, dan bersamanyalahkamu dengan niat yang benar dan maksud yangbaik, karena ia termasuk orang yang dimuliakan dandipilih oleh Allah Ta`ala dengan kenabian!

  Kemudian beliau pun kembali ke Makkah.Khadijah, yang sedang bersama perempuan-

  perempuan lain di dalam kamar, melihatnya datang.Dua malaikat telah menaungi kepalanya yang mulia

  30

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM30

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  31/80

  dari teriknya matahari. Maisarah memberitahukankepada Khadijah bahwasanya ia pun melihat hal itudalam seluruh perjalanannya. Ia juga memberitahu-kan apa yang dikatakan oleh pendeta itu dan pesanyang disampaikannya. Allah melipatgandakan ke-

  untungan dalam perdagangan itu dan mengem-bangkannya.

  Jelaslah bagi Khadijah mengenai apa yang telahdilihat dan didengarnya bahwa beliau adalah utus-an Allah Taala kepada manusia, yang telah ditentu-kan oleh Allah Taala dekat kepada-Nya dan dipilih-Nya. Maka Khadijah meminangnya untuk dirinyaagar ia dapat menghirup harum-haruman yang me-nyegarkan dari keimanan kepadanya.

  Lalu beliau memberitahukan kepada paman-pamannya mengenai apa yang disampaikan olehwanita yang baik dan taqwa itu. Mereka senangkepada Khadijah karena keutamaan, agama, kecan-tikan, harta benda, kebangsawanan, dan asal ke-turunannya. Masing-masing orang dari kaum itu

  menginginkannya. Abu Thalib meminang dan me-mujinya setelah memuji Allah dengan pujian yangtinggi. Dan ia mengatakan, Dia (Muhammad), demiAllah, mempunyai berita yang besar yang perjalan-annya itu terpuji.

  Lalu ayah Khadijah mengawinkan dengan beliau.Tapi ada yang mengatakan pamannya, ada pulayang mengatakan saudaranya. Kebahagiaannyayang azali telah ditentukan. Dan ia melahirkan semuaputra-putri Nabi SAW, kecuali putra beliau yangbeliau namakan Ibrahim.

  ***Ketika beliau mencapai umur tiga puluh lima

  tahun, suku Quraisy membangun kembali Kabahkarena keretakan dindingnya disebabkan oleh ban-jir Makkah.

  31

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM31

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  32/80

  Mereka bersengketa mengenai pengangkatanHajar Aswad. Masing-masing berharap mengang-katnya. Besarlah pembicaraan dan omongan me-reka, dan mereka saling bersumpah untuk berpe-rang karena kuatnya kefanatikan itu.

  Kemudian mereka saling mengajak untuk insafdan menyerahkan urusan mereka kepada orangyang mempunyai pendapat yang benar dan halus.Mereka memutuskan, hal itu diserahkan kepadaorang yang pertama masuk dari pintu Sadanah Syai-biyah. Ternyata Nabi SAW yang pertama kali masuk.Maka mereka mengatakan, Ini orang yang terper-caya. Kami semua menerima dan meridhainya.

  Maka mereka memberitakan bahwa mereka ridhakepadanya untuk menjadi pengambil keputusan da-lam hal yang mendesak ini.

  Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad itu di se-lembar kain, kemudian beliau memerintahkan se-mua kabilah untuk mengangkatnya. Lalu merekamengangkat ke tempatnya pada sendi bangunan

  itu. Beliau meletakkannya dengan tangannya yangmulia di tempatnya.

  ***Ketika genap empat puluh tahun usia beliau,

  menurut pendapat yang paling diterima oleh orang-orang yang memiliki ilmu, Allah Taala mengutusnyasebagai pembawa kabar gembira dan pemberiperingatan kapada seluruh alam. Lalu beliau merataimereka dengan rahmat.

  Itu dimulai dengan mimpi yang baik dan jelassampai sempurna enam bulan. Beliau hanya melihatada seperti sinar subuh datang memancarkan sinar-nya. Dimulainya impian itu sebagai latihan bagi ke-kuatan manusia agar tidak terkejut dengan kehadir-an malaikat yang mengabarkan kenabiannya se-hingga beliau tidak kuat.

  32

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM32

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  33/80

  Beliau disenangkan untuk bersunyi diri. Beliauberibadah di Gua Hira selama beberapa malam,sampai datang kebenaran yang jelas dan sempurnakepadanya. Itu terjadi pada hari Senin tanggal tujuhbelas, bulan yang mengandung Lailatul Qadr (bulan

  Ramadhan). Terdapat perbedaan pendapat menge-nai itu. Yaitu dua puluh tujuh, dua puluh empat, ataudua puluh delapan, bulan kelahirannya, yang pada-nya muncul wajah yang bagaikan bulan purnama(bulan Rabiul Awwal).

  Kemudian malaikat berkata kepadanya, Bacalah!Beliau mengatakan, Aku tidak dapat membaca.Maka malaikat mendekapnya kuat-kuat dan

  berkata lagi kepadanya, Bacalah!Beliau tetap mengatakan, Aku tidak dapat mem-

  baca.Malaikat mendekapnya untuk kedua kalinya se-

  hingga beliau kepayahan, dan berkata lagi kepada-nya, Bacalah!

  Beliau tetap mengatakan, Aku tidak dapat mem-

  baca.Maka malaikat mendekapnya ketiga kalinya agar

  beliau menghadap kepada apa yang akan disam-paikan kepadanya dengan tekad bulat. Beliau meng-hadap dan menerima dengan sungguh-sungguh.

  Kemudian wahyu terputus selama tiga tahun atautiga puluh bulan, agar beliau rindu kepada embusan-embusan yang harum. Lalu diturunkan kepada be-liau surah Al-Muddatstsir. Kemudian Jibril datangkepadanya dan memanggilnya.

  Bagi kenabiannya, didahulukannya ucapan Iqrabismi rabbika (Bacalah dengan nama Tuhanmu)merupakan bukti bahwa surah itu adalah yang ter-dahulu dan kedahuluan atas risalahnya dengankabar gembira bagi orang yang diserunya.

  ***

  33

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM33

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  34/80

  Orang yang pertama beriman kepadanya dari

  kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, teman

  di dalam gua dan orang yang membenarkannya.

  Dari kalangan remaja adalah Ali. Dari kalangan

  wanita adalah Khadijah, yang telah diteguhkan dandijaga hatinya oleh Allah. Dari kalangan bekas budak

  adalah Zaid bin Haritsah. Dan dari kalangan hamba

  sahaya adalah Bilal, yang disiksa Umayah karena

  ia beriman kepada Allah. Dan tuannya yang ke-

  mudian, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, memberinya

  kenikmatan berupa kebebasan.

  Kemudian masuk Islam pulalah Utsman, Sad, Said,

  Thalhah, Ibnu Auf (Abdurrahman), dan putra bibinya,

  Shafiyah. Dan orang lain yang diberi minum oleh Ash-

  Shiddiq yang bagaikan jernihnya khamr pembenaran.

  Ibadah beliau dan para sahabatnya terus ber-

  langsung tersembunyi. Sampai diturunkan kepada

  beliau Fashda bima tumar (Maka sampaikanlah

  olehmu secara terang-terangan apa yang diperin-

  tahkan kepadamu). Oleh karena itu, beliau terang-

  terangan menyeru makhluk kepada Allah. Dan kaum-

  nya tidak menjauhinya sehingga beliau mencela

  berhala mereka dan beliau memerintahkan untuk

  menolak selain Tuhan, Yang Maha Esa.

  Maka mereka berani memusuhi dan menyakiti

  beliau. Beratlah cobaan atas muslimin, sehingga

  mereka pada tahun kelima (dari kenabian) hijrah ke

  Najasyiyah (Ethiopia). Namun pamannya, Abu Thalib,

  sangat menyayanginya. Maka masing-masing orang

  dari kaum itu takut dan menjaganya.

  Diwajibkan atasnya melakukan ibadah di

  sebagian waktu malam. Kemudian dinasakh dengan

  34

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM34

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  35/80

  firman-Nya (yang artinya), Maka bacalah apa yang

  mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah shalat.

  Dan difardhukan atasnya dua rakaat di pagi hari dan

  dua rakaat di sore hari. Kemudian dinasakh dengan

  diwajibkannya shalat lima waktu pada malam Isra-nya.

  Abu Thalib meninggal dunia pada pertengahan

  bulan Syawwal tahun kesepuluh dari kenabian.

  Karena kematiannya itu, makin besarlah musibah

  itu baginya. Tiga hari kemudian Khadijah menyusul-

  nya, maka sangat kuatlah cobaan atas kaum mus-

  limin, seperti kencangnya ikat pinggang. Suku Qu-

  raisy menimpakan kepada beliau setiap hal yang

  menyakitkan.

  Lalu beliau pergi ke Thaif, mengajak Tsaqif (Bani

  Tsaqif), namun mereka tidak memenuhinya dengan

  baik. Mereka memanas-manasi orang-orang bodoh

  dan hamba sahaya sehingga mereka memakinya

  dengan kata-kata kotor. Juga melemparinya dengan

  batu, sehingga darah menetes hingga melumuri

  kedua sandalnya.

  Kemudian beliau kembali ke Makkah dengan

  sedih, lalu malaikat penjaga gunung meminta ke-

  padanya untuk mengizinkannya menghancurkan

  penghuninya yang fanatik.

  Namun beliau bersabda, Sesungguhnya aku

  berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang pung-

  gung mereka orang-orang yang mengurusi agama-

  Nya.

  ***

  Kemudian beliau dijalankan di malam hari de-

  ngan ruh dan tubuhnya dalam keadaan jaga dari

  35

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM35

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  36/80

  Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha dan serambinya

  yang suci. Dan beliau dimirajkan (dinaikkan) ke la-

  ngit. Lalu beliau melihat Adam di langit pertama, yang

  telah diagungkan dan ditinggikan oleh kebesaran-

  nya.Di langit yang kedua beliau melihat Isa bin Mar-

  yam, gadis yang bakti dan bersih, dan putra bibinya

  (dari ibu), Yahya, yang telah diberi hikmah ketika

  masih kanak-kanak. Di langit yang ketiga beliau me-

  lihat Yusuf dengan romannya yang tampan. Di langit

  yang keempat beliau bertemu Idris, yang keduduk-

  annya diangkat dan ditinggikan oleh Allah.

  Di langit yang kelima beliau bertemu Harun, yang

  dicintai di kalangan umat Bani Israil. Di langit keenam

  beliau melihat Musa, yang telah diajak berbicara oleh

  Allah Taala dan ia bermunajat kepada-Nya. Dan di

  langit yang ketujuh beliau melihat Ibrahim, yang telah

  datang kepada Tuhannya dengan hati yang bersih

  dan maksud yang baik. Dan Tuhan telah memelihara

  dan menyelamatkannya dari api Namrudz.

  Kemudian beliau dinaikkan, diangkat ke Sidratul

  Muntaha sampai beliau mendengar deritan qalam

  (pena) mengenai urusan-urusan yang ditetapkan.

  Sampai ke maqam keterbukaan tirai dan beliau

  didekatkan oleh Allah pada-Nya. Dan Dia hilangkan

  baginya tirai cahaya-cahaya keagungan. Allah per-

  lihatkan kepadanya dengan kedua mata kepalanya

  apa yang Dia perlihatkan dari hadirat ketuhanan. Dan

  Dia hamparkan baginya hamparan pengambilan

  dalil.

  Allah memfardhukan atasnya dan atas umatnya

  lima puluh kali shalat. Kemudian awan anugerah itu

  36

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM36

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  37/80

  muncul sehingga dikembalikan kepada shalat lima

  waktu. Lima waktu itu mendapat pahala lima puluh

  kali shalat sebagaimana Dia kehendaki dan tetapkan

  pada azali.

  Kemudian beliau kembali malam itu juga, laluAsh-Shiddiq membenarkan Isra-nya itu. Begitu juga

  setiap yang mempunyai akal dan pemikiran. Tetapi

  suku Quraisy mendustakannya dan menjadi mur-

  tadlah orang yang disesatkan oleh setan dan di-

  gelincirkannya.

  ***

  Kemudian pada musim haji beliau sampaikan

  kepada kabilah-kabilah bahwa beliau adalah rasul-

  ullah, utusan Allah. Lalu berimanlah enam orang dari

  golongan Anshar yang Allah khususkan mereka

  dengan keridhaan-Nya.

  Pada tahun berikutnya, dua belas orang laki-laki

  di antara mereka berhaji dan berbaiat dengan baiat

  yang sebenarnya. Kemudian mereka pulang. Maka

  Islam muncul di Madinah, yang menjadi tempat ber-

  lindung dan tempat menetapnya.

  Pada tahun ketiga, datanglah tujuh puluh tiga

  atau tujuh puluh lima pria dan dua orang wanita dari

  Kabilah Aus dan Khazraj. Lalu mereka berbaiat ke-

  padanya dan beliau mengangkat dua belas orang

  sebagai kepala. Maka orang yang beragama Islam

  dari Makkah hijrah kepada mereka. Mereka mening-

  galkan tanah air karena menginginkan apa yang

  dijanjikan bagi orang yang meninggalkan kekafiran

  dan menjauhinya.

  Suku Quraisy takut beliau segera menyusul sa-

  habat-sahabatnya. Maka mereka berunding untuk

  37

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM37

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  38/80

  membunuhnya, namun Allah memelihara dan me-

  nyelamatkannya dari tipu daya mereka.

  Lalu beliau diizinkan untuk berhijrah. Orang-

  orang musyrik mengintainya agar mereka dapat me-

  nempatkan beliau ke lahan kematian menurut ang-gapan mereka. Lalu beliau keluar dan menaburkan

  debu di atas kepala mereka.

  Beliau menuju ke Gua Tsaur dan Abu Bakar Ash-

  Shiddiq beruntung dapat menyertai beliau. Mereka

  berdua tinggal di dalamnya selama tiga hari, dan

  burung-burung merpati dan laba-laba menjaganya.

  Kemudian keduanya keluar pada malam Senin.

  Beliau naik sebaik-baiknya kendaraan (unta).

  Suraqah mengejarnya, lalu beliau berdoa dan

  memohon kepada Allah. Maka kaki-kaki binatang

  yang dinaiki Suraqah itu masuk ke dalam tanah yang

  keras dan kuat. Dan Suraqah memohon ampun

  kepada beliau, maka beliau pun mengampuni.

  ***

  Di Qudaid, beliau melewati tempat tinggal Ummu

  Mabad, seorang wanita Khuzaah. Beliau ingin membeli

  daging atau susu darinya, namun tidak ada lagi.

  Lalu beliau melihat kambing di rumahnya telah

  ditinggalkan dari penggembalaan karena telah

  payah. Beliau meminta izin kepadanya untuk me-

  merah kambing itu.

  Wanita itu mengizinkan dan berkata, Seandai-

  nya pada kambing itu ada susunya, niscaya kami

  mendapatkannya.

  Kemudian beliau mengusap susu kambing itu

  dan berdoa kepada Allah, Tuhannya. Maka kambing

  itu mengalirkan susu, lalu beliau memerah dan mem-

  38

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM38

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  39/80

  beri minum serta menyegarkan setiap orang dari

  kaum itu. Lalu beliau memerah, memenuhi bejana,

  dan meninggalkannya pada wanita itu.

  Tak lama kemudian datanglah Abu Mabad, sang

  suami, dan ia melihat susu itu. Hal itu benar-benarmembuatnya sangat heran. Ia bertanya, Dari mana-

  kah susumu ini? Padahal, tidak ada kambing perah

  di rumah ini yang dapat meneteskan air susu?

  Wanita itu menjawab, Seorang laki-laki penuh

  berkah, demikian dan demikian tubuhnya, melewati

  tempat tinggal kita.

  Ia berkata, Ini adalah orang Quraisy. Dan ia ber-

  sumpah dengan sebenarnya bahwa, seandainya ia

  melihatnya, niscaya ia akan beriman, mengikuti, dan

  mendekatinya.

  Beliau tiba di Madinah pada hari Senin tanggal

  12 bulan Rabiul Awwal, dan bersinarlah penjuru-

  penjuru kota ini yang suci. Orang-orang Anshar

  menjemput beliau, lalu beliau singgah di Quba dan

  membangun masjidnya atas dasar ketaqwaan.

  ***

  Beliau adalah manusia yang paling sempurna ben-

  tuk tubuhnya, perangainya, memiliki tubuh dan sifat-sifat

  yang luhur. Ukuran tubuhnya sedang, putih kemerah-

  merahan warna kulitnya, lebar matanya, bercelak, tebal

  bibirnya, kedua alisnya tipis dan panjang. Gigi serinya

  renggang, mulutnya lebar dan bagus. Dahinya lebar

  dan berdahi bulan muda. Datar pipinya, hidungnya tam-

  pak sedikit tinggi dan mancung. Berdada bidang, telapak

  tangannya lebar, tulang persendiannya besar, daging

  tumitnya sedikit, jenggotnya tebal, kepalanya besar,

  rambutnya sampai ke daun telinga.

  39

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM39

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  40/80

  Di antara bahunya terdapat cap kenabian yang

  telah diratai oleh cahaya. Peluhnya jernih bagaikan

  mutiara, dan baunya lebih semerbak daripada ha-

  rumnya katsuri.

  Cara jalan beliau tenang, seolah-olah beliau turundari tempat yang tinggi. Bila beliau menjabat tangan

  orang dengan tangannya yang mulia, orang itu men-

  dapati bau semerbak darinya sepanjang hari.

  Bila beliau meletakkan tangannya di atas kepala

  anak-anak, diketahuilah sentuhannya pada anak itu

  di tengah anak-anak lainnya (Bila anak yang telah

  disentuh kepalanya itu kembali bermain dengan

  kawan-kawannya, dapat diketahui mana anak yang

  baru diusap kepalanya karena harumnya).

  Wajah beliau yang mulia cemerlang seperti

  cemerlangnya bulan di malam purnama. Orang yang

  menyifatinya berkata, Aku tidak melihat sebelum dan

  sesudahnya orang yang seperti dia. Dan tidak ada

  pula manusia yang melihat sepertinya.

  ***

  Beliau seorang yang sangat pemalu dan rendah

  hati. Beliau mengesol sendiri sandalnya, menambal

  pakaiannya, dan memerah kambingnya. Beliau

  melayani keluarganya dengan perilaku yang baik.

  Beliau mencintai orang-orang fakir miskin dan

  duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit

  di antara mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak

  menghina orang fakir dan tidak membiarkannya fakir.

  Beliau menerima alasan, dan tidak menghadapi

  seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai.

  Beliau berjalan dengan janda-janda dan hamba

  sahaya. Beliau tidak takut kepada raja-raja, dan

  40

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM40

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  41/80

  beliau marah karena Allah Taala dan ridha karena

  keridhaan-Nya.

  Beliau berjalan di belakang para sahabatnya dan

  bersabda, Kosongkanlah belakangku untuk Malai-

  kat Ruhaniyah! Beliau mengendarai unta, kuda,baghal (peranakan kuda dan keledai), dan keledai

  yang dihadiahkan oleh sebagian raja kepadanya.

  Beliau ikatkan batu di perutnya karena lapar,

  padahal beliau telah diberi kunci-kunci perbendaha-

  raan bumi. Gunung-gunung merayunya untuk men-

  jadi emas baginya, namun beliau menolaknya. Beliau

  menyedikitkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia.

  Beliau memulai salam kepada orang yang ber-

  temu dengannya.

  Beliau panjangkan shalat dan beliau pendekkan

  khutbah Jumat. Beliau simpati kepada orang-orang

  mulia, beliau hormati orang-orang utama. Beliau ber-

  gurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar

  yang disukai oleh Allah Taala.

  Di sini kami hentikan perkataan-perkataan baik

  yang berisi penjelasan-penjelasan. Dan sampailah

  penghabisan seluruh bacaan dalam menjelaskan

  perihal Nabi Muhammad dengan terang.

  ***

  Ya Allah, wahai Dzat yang kedua tangan-Nya

  terbuka dengan pemberian, wahai Dzat yang apabila

  diangkat telapak-telapak tangan hamba kepada-Nya,

  Dia mencukupinya, wahai Dzat yang mahasuci dalam

  dzat dan sifat-Nya, Yang Maha Esa dari adanya sesuatu

  yang menyamai dan menyerupai-Nya, wahai Dzat yang

  tersendiri (satu-satunya) dengan kekekalan, keter-

  dahuluan (dan tanpa permulaan), dan azali, wahai Dzat

  41

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM41

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  42/80

  yang selain-Nya tidak diharapkan, dan selain-Nya tidak

  dimintai pertolongan, wahai Dzat yang manusia

  bersandar kepada kekuasaan-Nya yang terus-

  menerus, dan Dia memberikan petunjuk dengan

  kemurahan-Nya kepada orang yang memohonpetunjuk-Nya... kami mohon kepada-Mu, ya Allah,

  dengan cahaya-cahaya-Mu yang suci dari segala

  kekurangan, yang menghilangkan gelap gulitanya ke-

  raguan, dan kami bertawasul kepada-Mu dengan

  kemuliaan diri Nabi Muhammad, nabi yang terakhir

  dalam bentuknya dan yang paling awal dalam hakikat-

  nya, juga dengan para keluarganya, bintang-bintang

  keamanan dan perahu keselamatan, serta para saha-

  batnya yang mempunyai petunjuk dan keutamaan,

  yang menyerahkan jiwa mereka kepada Allah karena

  mencari anugerah dari-Nya, juga para pembawa sya-

  riat beliau yang memiliki riwayat-riwayat dan kekhu-

  susan, yang merasa senang dengan nikmat dan ka-

  runia dari Allah... agar Engkau memberi petunjuk

  kepada kami supaya dapat ikhlas dalam perkataan

  dan perbuatan, dan Engkau luluskan apa yang dicari

  dan dicita-citakan setiap orang yang hadir, dan Engkau

  selamatkan kami dari tawanan nafsu dan penyakit-

  penyakit hati, dan Engkau wujudkan harapan-harapan

  yang kami prasangkakan terhadap-Mu, dan Engkau

  pelihara kami dari segala kegelapan hati dan cobaan.

  Janganlah Engkau jadikan kami termasuk go-

  longan orang yang ditunggangi hawa nafsu. Dan

  kami mohon agar Engkau dekatkan kepada kami,

  buah yang mudah diambilnya dan sudah matang

  karena keyakinan yang baik, dan agar Engkau

  hapuskan dari kami setiap dosa yang kami perbuat,

  42

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM42

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  43/80

  dan agar Engkau tutup masing-masing dari kami

  akan cacatnya, kelalaiannya, dan kebingungannya,

  dan agar Engkau mudahkan bagi kami baiknya amal

  yang bagian-bagian puncaknya itu sulit, dan agar

  Engkau ratakan kepada kami perbendaharaankarunia-Mu yang mulia, dengan rahmat dan ampun-

  an-Mu, dan agar Engkau kekalkan kekayaan kami

  dengan tidak membutuhkan selain Engkau.

  Ya Allah, amankanlah kami dari hal-hal yang

  menakutkan, perbaikilah para pemimpin dan rakyat.

  Besarkanlah pahala bagi orang yang melakukan

  kebaikan pada hari ini.

  Ya Allah, jadikanlah negeri ini dan seluruh negeri

  Islam aman dan makmur. Siramilah kami dengan

  hujan yang aliran hujan itu merata kepada tanah

  datar dan bukitnya.

  Ampunilah penggubah burdah yang baik dan

  berkenaan dengan kelahiran Nabi ini, Sayyidina

  Jafar, yang nasabnya sampai kepada Al-Barzanji.

  Dan wujudkanlah baginya kebahagiaan, harapan,

  dan cita-cita dekat dengan-Mu. Dan jadikanlah tem-

  pat peristirahatan dan tempat tinggalnya bersama

  orang-orang yang didekatkan kepada-Mu. Tutuplah

  cacatnya, kelemahannya, keterbatasannya, dan

  kebingungannya. Dan ampunilah pula penulisnya,

  pembacanya, dan orang yang mendengarkannya.

  Berilah rahmat dan kesejahteraan atas orang

  yang pertama menerima tajalli dari hakikat kese-

  luruhan, yaitu Nabi Muhammad. Juga atas keluarga-

  nya, sahabatnya, serta orang yang menolong dan

  memuliakannya selama telinga dihiasi dengan

  anting-anting permata karena mendengarkan untai-

  43

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM43

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  44/80

  an kata tentang sifat-sifat beliau. Dan hiasilah para

  tokoh majelis atas yang lainnya dengan sifat-sifat-

  nya. Rahmat dan kesejahteraan yang paling sem-

  purna semoga senantiasa tercurah atas junjungan

  kami, Nabi Muhammad, penutup para nabi, sertakeluarga dan sahabatnya semua.

  Mahasuci Tuhanmu, wahai Nabi, Yang memiliki

  kemuliaan dari sesuatu yang mereka (orang-orang

  kafir) sifatkan. Semoga kesejahteraan juga senan-

  tiasa terlimpah atas para rasul. Segala puji itu milik

  Allah, Tuhan sekalian alam.

  44

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM44

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  45/80

  36

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM45

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  46/80

  35

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM46

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  47/80

  34

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM47

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  48/80

  33

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM48

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  49/80

  32

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM49

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  50/80

  31

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM50

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  51/80

  30

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM51

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  52/80

  29

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM52

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  53/80

  28

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM53

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  54/80

  27

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM54

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  55/80

  26

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM55

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  56/80

  25

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM56

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  57/80

  24

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM57

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  58/80

  23

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:52 PM58

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  59/80

  22

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM59

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  60/80

  21

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM60

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  61/80

  20

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM61

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  62/80

  19

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM62

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  63/80

  18

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM63

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  64/80

  17

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM64

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  65/80

  16

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM65

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  66/80

  15

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM66

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  67/80

  14

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM67

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  68/80

  13

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM68

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  69/80

  12

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM69

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  70/80

  11

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM70

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  71/80

  10

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM71

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  72/80

  9

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM72

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  73/80

  8

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM73

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  74/80

  7

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM74

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  75/80

  6

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM75

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  76/80

  5

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM76

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  77/80

  4

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM77

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  78/80

  3

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM78

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  79/80

  2

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM79

 • 5/27/2018 Maulid Al Barzanji

  80/80

  1

  bonus doa_06_rev.p65 2/27/2008, 3:53 PM80