Maurice Pierot

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maruice pierot, prive

Text of Maurice Pierot

 • e noemen zichzelf geenkappers, maar hautecoiffeurs: Het is net

  zoiets als het verschil tusseneen kleermaker en een coutu-rier, zegt MAURICE PIERT(40) het creatieve brein van hetPiert Team, dat vanaf volgendeweek Privs nieuwe metamorfo-se gaat verzorgen. Maurice is hetkappersvak met de paplepel inge-goten. Zijn vader had (en heeftnog steeds) een kapsalon en denaam Piert is een begrip in dekapperswereld. Op zijn zeventiendedeed Maurice al mee aan wedstrij-den en shows. Op een van dezeshows leerde hij DANILLE (37)kennen, die daar als model aanwe-zig was. Zij was de bruid van deshow. Binnen een jaar woonden zesamen en tien jaar later was ze zjnbruid. Inmiddels hebben ze eendochter, JEANNEE, van bijna eenjaar en drie succesvolle zaken.

  Prestigieuze zaakWe begonnen vijftien jaar geledenin Driehuis, vertelt Maurice, vijf jaarlater openden we een zaak inHeemstede en nam Danille mijnplek over in Driehuis. We deden al-les samen, totdat we drie jaar gele-den een derde, heel prestigieuze,zaak openden in de AmsterdamseVan Baerlestraat. Toen werden weecht een bedrijf en zijn we overge-gaan op een andere bedrijfsstruc-

  tuur. Danille is de general manager.Ze zit daar echt op haar plek, wantzij is een echte control freak. Zij ver-zorgt de organisatie en ik wil mevooral vrolijk bezighouden het crea-tieve proces, dus: trainen, opleidenen begeleiden van het team en nieu-we ideen uitwerken. Ik kijk altijdvooruit. Alles wat ik al heb gedaanligt echt achter me.De ambitie en gedrevenheid hebbenertoe geleid dat Piert in septemberin Haarlem een Department Store ofBeauty opent, een van de grootstesalons van Nederland. Maurice:Alles wat we de afgelopen vijftienjaar hebben gedaan komt in denieuwe zaak. Nagelextensions, sty-ling, kleurspecialistes, alles en ie-dereen krijgt een eigen afdeling. Wehebben al zo veel gedaan; fotoses-sies, televisie. Daar schuilt wel hetgevaar in dat je te exclusief wordt. Ikwil niet dat we door onze exclusi-viteit alleen maar klanten in hethoge segment hebben, maar ikwil ook bereikbaar zijn voor diejonge meiden die nog niet zoveel geld hebben. Dat is dekracht van ons bedrijf, wehebben drie generaties

  klanten, en die krijgen al-lemaal hun eigen plek in

  Haarlem.

  HysterischMaurice heeft zelf nsamen met zijn teamal talloze prijzen in dewacht gesleept,waaronder (meerderemalen) de Coiffure

  Award, de ColourTrofee en de Master of

  the Art Award in LasVegas. Daarnaast heeft hij

  met zijn team deelgenomenaan veel verschillende inter-nationale shows. Maurice:Van Washington totMexico, van Zuid-Afrika totLapland en alles daartus-senin. We hebben echtveel gedaan. En altijdmet onze visagistARON BROUWER. Hijis een heel belangrijk

  onderdeel vanons creatieve le-ven. Ik ken hemal vanaf de peri-

  ode dat ik voormezelf begon.Samen hebbenwe ontzettendveel meege-maakt. Zo zijn

  we een keer een dag vooreen show bestolen. Alles

  weg! En vlak voor een show in

  Lapland bleek dat de modellen alle-maal zo klein waren dat we de mini-jurkjes die we hadden meegenomenniet konden gebruiken, omdat ze bijdie meisjes allemaal over de kniehingen. Toen moesten we improvi-seren. Maar dan hebben Danille,Aron en ik wel binnen een halfuureen nieuwe show op papier. In eer-ste instantie zijn we alledrie helemaalhysterisch, maar dan is Daan dege-ne die het altijd weer terugbrengt totde juiste proporties. Zij organiseerten zorgt ervoor dat wat wij beden-ken ook wordt uitgevoerd.Dat organisatietalent zie je weerterug in de dagelijkse bedrijfsvoe-ring. Alles wat moet worden gere-geld gaat via Danille. De - letter-lijke - hoofdzaken neemt Mauricevoor zijn rekening. Een knipbeurtvan Maurice is bijna een show. Deklant is zijn inspiratiebron. Maurice:Onze specialiteit is het maken vankapsels op maat; het moet een aan-vulling zijn op de persoonlijkheid vande klant. Wij nemen altijd uitgebreidde tijd om de wensen en mogelijkhe-den met onze klanten te bespreken.Communicatie is zo belangrijk. Eengoed kapsel creer je immers niet al-leen, dat maak je samen met jeklant.

  Wil je ook meedoen aan Privsmetamorfose door het PiertTeam? Stuur dan een briefje of mail met naam, adres, tele-foonnummer, leeftijd en een recente foto naar Piert HauteCoiffures, JM Molenaerplein 9,2102 CE Heemstede,telefoon: 023-528 72 47,e-mailadres: prive@pierot.nl.

  Maurice Piert:Eengoedkapselmaakjesamenmetjeklant

  Deze week start Weekblad Priv met een geheel nieuwemetamorfoserubriek met het Piert Team. Geen onbeken-den in de wereld van glitter en glamour, want zij werktenmee aan televisieprogrammas als Make me Beautiful enPerfect. De stijl is trendy chic en ze noemen zichzelf geenkappers maar haute coiffeurs. Elke week krijgt een van

  onze lezeressen dan ook een look op maat.

  ZDoorJOSEPHINEMAJOORFotos

  WILBERTOVAN DEN

  BOOGAARD

  Hier is hij, de nieuwe PRIV-ster:

  Maurice, Aron enDanille vormenhet ijzersterkemetamorfoseteamvan Piert.

  Creativiteit isde hoofdzaak

  bij Piert.