of 15 /15
Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi.

Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

  • Upload
    dori

  • View
    219

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi. Darsning maqsadi:. Ta’limiy maqsad: o’quvchilarda butun sonlar haqida bilimlarni shakllantirish, ularga butun sonlar ustida to’rt amalgam doir misollar yechishni o’rgatish. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Page 1: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar.Mustahkamlash darsi.

Page 2: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Darsning maqsadi:Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad:Ta’limiy maqsad: o’quvchilarda butun sonlar o’quvchilarda butun sonlar haqida bilimlarni shakllantirish, ularga butun haqida bilimlarni shakllantirish, ularga butun

sonlar ustida to’rt amalgam doir misollar sonlar ustida to’rt amalgam doir misollar yechishni o’rgatish.yechishni o’rgatish.

Tarbiyaviy maqsad:Tarbiyaviy maqsad: o’quvchilarni o’zaro o’quvchilarni o’zaro maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir- maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash, bir-

birlariga hurmat, jamoa bo’lib ishlash, o’zaro birlariga hurmat, jamoa bo’lib ishlash, o’zaro yordam va berilgan vazifani yordam va berilgan vazifani

bajarishdama’suliyat sezish ko’nikmalarini bajarishdama’suliyat sezish ko’nikmalarini tarkib toptirish.tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad:Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarni o’quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim mustaqil ishlash, ijodiy izlanish orqali bilim

olishga, xotirani mustahkamlashga, tez olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrini aniq ifodalashga o’rgatish, nutq fikrlash, fikrini aniq ifodalashga o’rgatish, nutq

madaniyatini o’rgatish.madaniyatini o’rgatish.

Page 3: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Darsning jihozi:Darsning jihozi: darslik, darslik, tarqatma materiallar, tast tarqatma materiallar, tast

savollari yozilgan varaqalar va savollari yozilgan varaqalar va rag’bat uchun gullar.rag’bat uchun gullar.Dars tipi: aralash dars.Dars tipi: aralash dars.Dars turi: Dars turi: noananaviy.noananaviy.

Darsda qo’llaniladigan metodlar: Darsda qo’llaniladigan metodlar: “Kichik guruhlarda ishlash”, “Kichik guruhlarda ishlash”,

“Aqliy hujum”.“Aqliy hujum”.

Page 4: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Darsni tashkil etilishi: Darsni tashkil etilishi: o’quvchilar sinfga o’quvchilar sinfga kirib tanlagan emblimalarini orqali kirib tanlagan emblimalarini orqali

guruhlarga bo’linib, joylariga o’tiradilarguruhlarga bo’linib, joylariga o’tiradilar..

1-guruh: “Butun sonlar”.1-guruh: “Butun sonlar”. 2-guruh: ”Manfiy sonlar”.2-guruh: ”Manfiy sonlar”. 3-guruh: “Musbat sonlar”.3-guruh: “Musbat sonlar”.

Page 5: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Darsning borishi:Darsning borishi:

Tashkiliy qismdan so’ng o’quvchilar bilan birgalikda Tashkiliy qismdan so’ng o’quvchilar bilan birgalikda guruhlarda ishlash uchun amal qilinishi lozim bo’lgan guruhlarda ishlash uchun amal qilinishi lozim bo’lgan

qoidalar ishlab chiqiladi.qoidalar ishlab chiqiladi.Intizom, vaqtga rioya qilish, asosli va mantiqli fikr Intizom, vaqtga rioya qilish, asosli va mantiqli fikr

bildirish, fikrni takrorlamaslik, o’zaro hurmat, o’ng qo’l bildirish, fikrni takrorlamaslik, o’zaro hurmat, o’ng qo’l qoidasi, to’g’ri javob uchun rag’bat.qoidasi, to’g’ri javob uchun rag’bat.

Qizil gul- “5” ball.Qizil gul- “5” ball.Ko’k gul- “4” ball.Ko’k gul- “4” ball.Sariq gul- “3” ball.Sariq gul- “3” ball.

Guruh a’zolari har bir olgan rag’bat kartochkasini stol Guruh a’zolari har bir olgan rag’bat kartochkasini stol ustidagi maxsus yer maydonchasiga qo’yib boriladilar. ustidagi maxsus yer maydonchasiga qo’yib boriladilar. Dars so’ngida esa, rag’bat orqali guruh ballari guruh Dars so’ngida esa, rag’bat orqali guruh ballari guruh

a’zolarining o’zlariga hisoblantiriladi va to’g’ri a’zolarining o’zlariga hisoblantiriladi va to’g’ri hisoblanganligi tekshiriladi.hisoblanganligi tekshiriladi.

O’qituvchi: - O’qituvchi: - Hurmatli oquvchilar, sizlar bilan “Butun Hurmatli oquvchilar, sizlar bilan “Butun sonlar” bobini tugatdik. O’tgan mavzular bo’yicha sonlar” bobini tugatdik. O’tgan mavzular bo’yicha

bilimingizni sinab ko’rish maqsadida quyidagi beshta bilimingizni sinab ko’rish maqsadida quyidagi beshta shartlar bo’yicha darsni boshlaymiz.shartlar bo’yicha darsni boshlaymiz.

Page 6: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

I-shart – “Tushunchalar tahlili” metodi.Har bir guruhdan bittadan o’quvchi doskaga chiqib, misollar yozilgan kartochkalardagi misollarni bajarishadilar.

Page 7: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

I-guruh:I-guruh: 1. 1. Santimetrni detsimetrga aylantiring va Santimetrni detsimetrga aylantiring va

hisoblang: 25 sm-1,5dm=hisoblang: 25 sm-1,5dm= 2. 2. Hisoblang va natijani o’nli kasr Hisoblang va natijani o’nli kasr

ko’rinishida yozing: ko’rinishida yozing: 3. 3. Tenglamani Tenglamani yeching: x+(12,7-5,97)=8,439.yeching: x+(12,7-5,97)=8,439.

4. 4. Quyidagi sonlarni oddiy kasrga aylantiring Quyidagi sonlarni oddiy kasrga aylantiring va taqqoslang: 1 va 1,41(6).va taqqoslang: 1 va 1,41(6).

5. 5. Aylana radiusi 6 sm gat eng. Aylana Aylana radiusi 6 sm gat eng. Aylana uzunligini toping.uzunligini toping.

Page 8: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

II-guruh:II-guruh:

• 1. 1. Santimetrni detsimetrga aylantiring Santimetrni detsimetrga aylantiring va hisoblang: 2,3sm+1,7dm=va hisoblang: 2,3sm+1,7dm=

• 2. 2. HisoblangHisoblang va natijani o’nli kasr va natijani o’nli kasr ko’rinishida yozing: ko’rinishida yozing: 3. 3. Tenglamani Tenglamani yeching: x-(7,32+2,99)=20,5.yeching: x-(7,32+2,99)=20,5.

• 4. 4. Quyidagi sonlarni oddiy kasrga Quyidagi sonlarni oddiy kasrga aylantiring va taqqoslang: va 3,(34).aylantiring va taqqoslang: va 3,(34).

• 5. 5. Aylana radiusi 3 sm gat eng. Aylana Aylana radiusi 3 sm gat eng. Aylana uzunligini toping.uzunligini toping.

Page 9: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

III-guruh:

1. Santimetrni detsimetrga aylantiring va hisoblang: 8dm-18sm=2. Hisoblang va natijani o’nli kasr ko’rinishida yozing: 5,17-=3. Tenglamani yeching: 14+x=12,81+22,3.4. Quyidagi sonlarni oddiy kasrga aylantiring va taqqoslang: va 0,(076923)5. Aylana radiusi 5 sm gat eng. Aylana uzunligini toping.

Page 10: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Guruhning qolgan a’zolari Guruhning qolgan a’zolari “Tushunchalar tahlili” “Tushunchalar tahlili” metodini metodini

bajarishadilar. Bu shartda tushunchalar bajarishadilar. Bu shartda tushunchalar mazmuni beriladi. O’quvchilar mazmuni beriladi. O’quvchilar

kartochkalar ichidan to’g’ri javob kartochkalar ichidan to’g’ri javob yozilgan qog’ozchalarni topib, yozilgan qog’ozchalarni topib, tushunchalar mazmuni to’liq tushunchalar mazmuni to’liq berilmagan varaqdagi o’rniga berilmagan varaqdagi o’rniga

joylashtiradilar. Guruh a’zolaridan bir joylashtiradilar. Guruh a’zolaridan bir kishi chiqib o’z guruhini himoya kishi chiqib o’z guruhini himoya

qiladilar.qiladilar.

Page 11: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

I-guruh:

t/r Tushunchalar mazmuni Tushunchalar

1 Oldida qo’shuv ishorasi bo’lgan sonlar qanday sonlar deyiladi?

Musbat sonlar deyiladi.

2 Bir xil ishorali sonlarni ko’paytirganda va bo’lganda natija qanday bo’ladi?

Musbat bo’ladi.

3 Qavs oldida “+” ishorasi bo’lsa qavslar qanday ochiladi?

Musbat sonlar deyiladi.

4 Manfiy sonning toq darajasi nimaga teng bo’ladi? Manfiy son bo’ladi.

5 Musbat sonning toq darajasi nimaga teng bo’ladi? Musbat son bo’ladi.

Page 12: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

II-guruh:

t/r Tushunchalar mazmuni Tushunchalar

1 Manfiy sonlar, nol va natural sonlar birgalikda qanday sonlar deyiladi?

Butun sonlar deyiladi.

2 Faqat ishorasi bilan farq qiluvchi sonlar qanday sonlar deyiladi?

O’zaro qarama- qarshi sonlar deyiladi.

3 Har xil ishorali sonlarni ko’paytirganda va bo’lganda natija qanday bo’ladi?

Manfiy son bo’ladi.

4 Maxrajlari bir xil bo’lgan kasrlar qanday taqqoslanadi?

Surati katta kasr katta bo’ladi.

5 Suratlari bir xil, ammo maxrajlari har xil bo’lgan kasrlar qanday taqqoslanadi?

Maxraji kichik bo’lgan kasr kichik bo’ladi.

Page 13: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

III-guruh:

t/r Tushunchalar mazmuni Tushunchalar

1 Oldida ayirish ishorasi bo’lgan sonlar qanday sonlar deyiladi?

Manfiy sonlar deyiladi.

2 Koordinatalar boshidan shu sonni ifodalovchi nuqtagacha bo’lgan masofa nima deyiladi?

Kesma deyiladi.

3 Har xil ishorali sonlar qanday taqqoslanadi? Musbat son katta bo’ladi.

4 Bir xil “-” ishorali sonlar qanday taqqoslanadi? Moduli kichik son katta bo’ladi.

5 Qavs oldida “-” ishorasi bo’lsa, qavslar qanday ochiladi?

Sonlar qarama- qarshisiga o’zgartirilib qavs ochiladi.

Page 14: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

Uyga vazifaUyga vazifa

1. 214-220 mashqlar.1. 214-220 mashqlar. 2. o`tilganlarni takrorlash.2. o`tilganlarni takrorlash.

Page 15: Mavzu: Butun sonlar ustida to’rt amalgam doir mashqlar. Mustahkamlash darsi

ETIBORINGIZ UCHUN ETIBORINGIZ UCHUN RAXMAT.RAXMAT.