of 25 /25
XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 4 listopada 2010

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

  • Upload
    gaston

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa 4 listopada 2010. Podstawa prawna funkcjonowania funduszy poręczeniowych. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Page 1: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

XVI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze

dla Małych i Średnich PrzedsiębiorstwWarszawa 4 listopada 2010

Page 2: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o poręczeniach i

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Page 3: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

MFPK Sp. z o.o. utworzony został w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i

pożyczkowych będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów

regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju micro, małych

i średnich przedsiębiorców działających na terenie Polski

Page 4: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

powołany został do życia jako spółka Prawa Hadlowego

w roku 2003 z inicjatywy Marszałka Województwa

MazowieckiegoAdama Struzika przy współpracy z jednostkamisamorządowymi województwa mazowieckiego

oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Page 5: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Udziałowcy MFPK Sp. z o.o.:

Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoMiasto Stołeczne Warszawa

Bank Gospodarstwa KrajowegoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiaty: Otwocki, Płocki, Sochaczewski, Kozienicki, Mławski Gminy: Mszczonów, Teresin, Świercze

Miasta: Józefów, Siedlce, Ostrołęka, Sokołów Podlaski, Garwolin Miasto i Gmina Wołomin

Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Page 6: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Statutowym zadaniem MFPK Sp. z o.o.

jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP

w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł

finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego,

zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych.

Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, MFPK jako

fundusz regionalny pośrednio realizuje również zadania

publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza

Page 7: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Podstawą realizacji zadań funduszu jest:

Podpisana umowa o współpracy z instytucją finansową –Bankiem kredytującym przedsiębiorcę

Zakwalifikowanie przedsiębiorcy (kredytobiorcy)starającego się o poręczenie do segmentu MSP

Spełnienie przez instytucje finansującą i kredytobiorcę warunków określonych w Obwieszczeniu Komisji

Europejskiej w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do pomocy państwa w formie gwarancji

Page 8: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Umowy o współpracy z bankami normują warunki

na jakich fundusz może udzielić poręczenia przedsiębiorcy starającemu się o finansowanie

działalności gospodarczej oraz warunki realizacji

poręczenia w przypadku ewentualnej konieczności

wypłaty za niespłacone zobowiązanie wobec Banku

Page 9: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została

pozytywnie zweryfikowana przez Bank

Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt/pożyczka przeznaczony/a na finansowanie

działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Poręczenie może zostać udzielone przedsiębiorcy, który nie znajduje się w trudnej sytuacji

w rozumieniu zapisów rozdziału 2.1 – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy

państwa celem ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw w trudnej sytuacji

(Dz. Urz. WE C 244/2 z 01.10.2004r.)

Page 10: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Oferta funduszu kierowana jest do firm z segmentumikro, małych i średnich przedsiębiorstw

(zgodnie z interpretacją Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. /z późniejszymi zmianami/, art.. 104, 105, 106)

Do firm – zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających jeden z oddziałów,filii na obszarze województwa mazowieckiego

(fakt potwierdzony w dokumentacji rejestrowej wnioskodawcy)

Page 11: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

poręczenie standardowe – do max. wysokości 500 tys. PLN

okres poręczenia do 60 miesięcy

poręczenie pomostowe – do max. wysokości 2 mln PLN

okres poręczenia do 12 miesięcy (dające możliwość przejściowego zabezpieczenia zobowiązania

Kredytobiorcy do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości)

Maksymalna wartość poręczenia ustalana jest przez Zarząd MFPK z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Udzielania Poręczeń MFPK

Sp. z o.o.

Page 12: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Maksymalna wartość jednostkowegoporęczenia Funduszu nie może przekroczyć70% wartości zobowiązania kredytowego

/kredytu lub pożyczki/

W przypadku poręczeń udzielanych przez dwa /lub więcej/ fundusze, na spłatę jednostkowego kredytu/pożyczki, łączna wartość

udzielonegoprzez nie zabezpieczenia może wynosić max. 80%

wartości zobowiązania kredytowego.

Page 13: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku – 50 PLN

bez opłaty - dla przedsiębiorców (beneficjentów Funduszu),

których działalność gospodarcza zarejestrowana jest

na terenie udziałowców MFPK

(pełny wykaz udziałowców Funduszu dostępny jest na stronie internetowej www.mfpk.com.pl)

Page 14: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Jednorazowa prowizja za udzielenie poręczenia – zależna od okresu poręczenia oraz ryzyka

poręczeniowego: do 12 miesięcy 1,00-2,10%

od 13 do 24 miesięcy 1,50-2,50%

od 25 do 60 miesięcy 2,00-3,00%

poręczenia pomostowe 0,10% za każdy miesiąc (do momentu ustanowienia zabezpieczenia umowy kredytowej w formie wpisu do hipoteki)

Page 15: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Kompletny wniosek Klienta o udzielenie poręczenia wraz

z opłatą za jego rozpatrzenie (jeśli jest wymagana),składany jest przez MSP w placówce Banku

Decyzja Warunkowa Banku o przyznaniu kredytu wraz ze

złożonym przez Klienta wnioskiem oraz dokumentacją

kredytową (wniosek kredytowy + załączniki, dokumentacja rejestrowa, dokumentacja finansowa i inne dokumenty) przekazywana jest do Funduszu

Po przeprowadzeniu analizy wniosku Klienta, Fundusz

informuje Oddział Banku i Klienta o decyzji w sprawie

udzielenia poręczenia

Page 16: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Po wydaniu pozytywnej decyzji, Fundusz przesyła

komplet dokumentów poręczeniowych doBanku kredytującego

Pracownik Banku przedkłada dokumentyporęczeniowe do podpisu Klientowi

Komplet dokumentów podpisanych przezKlienta i Bank oraz uiszczona prowizja

stanowipodstawę do uruchomienia poręczenia

Page 17: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Wniosek o udzielenie poręczenia rozpatrywany

jest w terminie do 14 dni roboczychod daty otrzymania kompletu dokumentów

z Banku kredytującego

Decyzje o udzieleniu/nie udzieleniu poręczenia podejmuje Zarząd MFPK

Podjęcie decyzji, w określonych przypadkach(zgodnie z wewnętrznymi procedurami

Funduszu), uwarunkowane jest odbyciem wizytacji w siedzibie klienta.

Page 18: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Decyzja Funduszu, po rozpatrzeniu wniosku,

przesyłana jest niezwłocznie przedsiębiorcy

starającemu się o poręczenia oraz do Banku.

Powiadomienie o decyzji MFPK zawierainformację o warunkach,

na jakich zostanie udzielone poręczenie

Page 19: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Wnioskodawca zabezpiecza umowę poręczenia

poprzez wystawienie weksla in blanco i deklaracji wekslowej

W uzasadnionych przypadkach Fundusz może zażądać

od Wnioskodawcy dodatkowego zabezpieczenia

Page 20: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Za komplet dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wnioskuprzedsiębiorcy o udzielenie poręczenia MFPK uznaje kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek Klienta o udzielenie poręczeniaprzekazany do Funduszu za pośrednictwem Banku kredytującego,

z załączonymi do niego:

- dokumentami bankowymi (zgodnie z umową o współpracy z bankiem kredytującym)

- potwierdzeniem uiszczenia opłaty za rozpatrzenie

wniosku o poręczenie (jeśli wymagane)

Page 21: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

- kopią dokumentacji rejestrowej Wnioskodawcy (KRS, REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie doewidencji działalności gospodarczej lub innewymagane odrębnymi przepisami – koncesje,

pozwolenia itp.)

- kopią dokumentacji finansowej Wnioskodawcy za ostatni zamknięty rok podatkowy i okres bieżącytj.: PIT/CIT, bilans, rachunek wyników, zestawienie

z KPiR (dokumenty uwierzytelnione podpisem i pieczęcią przedsiębiorcy)

- kopią oświadczenia majątkowego Wnioskodawcy i/lub Poręczycieli wekslowych

- inne wymagane odrębnymi przepisami- inne wymagane odrębnymi przepisami

Page 22: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Możliwość finansowania działalności gospodarczej środkami

zewnętrznymi (kredyty/pożyczki), również przywykorzystaniu środków z funduszy unijnych

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw dziękimożliwości prowadzenia nowych inwestycji (rozwój

firmy)

Uzyskanie w Banku statutu klienta wiarygodnego

Rozszerzona współpraca z branżowymi stowarzyszeniami

przedsiębiorstw, instytucjami wspierania biznesu (m.in. Mazowiecka Agencja Rozwoju, Mazowiecka Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza)

Page 23: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Od początku swojej działalności MFPK Sp. z o.o. dzięki prowadzonej działalności statutowej udzielił wsparcia dla

ponad 2000 mazowieckich przedsiębiorstw

Udzielił poręczeń na łączną kwotę prawie 500 mln PLN co umożliwiło zaciągnięcie kredytów o wartości

prawie 900 mln PLN, z których środki przedsiębiorcyprzeznaczyli na sfinansowanie inwestycji, zwiększanie

konkurencyjności swoich firm itp.

Stałe dokapitalizowanie pozwala na dynamiczny rozwójFunduszu celem tworzenia lepszych możliwości

łatwego i jeszcze szybszego dostępu MSP do zewnętrznych

źródeł finansowania, informacji gospodarczych, doradztwaw kwestii pozyskania dotacji unijnych

Page 24: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Pomoc unijna dla funduszuFundusz rozpoczął realizację 3 projektu unijnego w ramach

Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013

Pozyskane w ramach projektu środki Fundusz przeznaczy natworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego

i przedsiębiorczości na Mazowszu

MFPK planuje zwiększenie dostępności do poręczeń

poprzez otwarcie punktów konsultacyjnych, w których

przedsiębiorcy będą mogli zasięgnąć informacji o możliwościach

finansowania i złożyć wniosek o udzielenie poręczenia

oraz rozszerzyć swoją ofertę produktową m.in. o poręczenia do

kredytów na realizację projektów innowacyjnych

Page 25: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

Ul. Mycielskiego 2004-379 Warszawa

(godziny pracy biura 8.00-16.00)

Tel. 022 840-32-35, Fax 022 840 32 53

e-mailowy: [email protected]

Dyrektor Biura – Pani Grażyna ŁoboddaZ-ca Dyrektora ds. Kontaktów z Klientami – Ewa Grymm

Z-ca Dyrektora ds. Poręczeń – Małgorzata Złotkowska