MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (Klasa 2 silników pojazdów samochodowych. Diagnostyka układów…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

MECHANIK POJAZDW SAMOCHODOWYCH 723103 (Klasa 2 MPS, 3 MPS)

Naprawy zespow i podzespow pojazdw samochodowych8.1. Diagnostyka pojazdw samochodowych8.2. Naprawa pojazdw samochodowych

8.1. Diagnostyka pojazdw samochodowych

Uszczegowione efekty ksztaceniaUcze po zrealizowaniu zaj potrafi:

Poziomwymaga

programowych

Kategoriataksonomiczna Materia nauczania

BHP(5)3 zapobiec zagroeniom zwizanym z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w rodowisku pracy podczas diagnostyki pojazdw samochodowych; P C

Zasady bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska podczas diagnostyki pojazdw samochodowych.

Przyjmowanie pojazdw do diagnostyki pojazdwsamochodowych.

Narzdzia i urzdzenia wykorzystywane podczas diagnostyki.

Organizowanie wyposaenia stanowiska pracy. Diagnostyka silnikw pojazdw samochodowych. Diagnostyka ukadw podwozia pojazdw

samochodowych. Diagnostyka nadwozia pojazdu samochodowego. Dokonywanie oceny stanu technicznego pojazdu

na podstawie wynikw przeprowadzonych bada. Programy komputerowe do diagnostyki pojazdw

samochodowych.

BHP(7)4 zorganizowa stanowisko pracy do diagnostyki pojazdw samochodowych zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska;

P C

BHP(8)3 zastosowa rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zdazawodowych w zakresie diagnostyki pojazdw samochodowych; P C

BHP(9)2 zastosowa si do zasad bezpieczestwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska podczas diagnostyki pojazdw samochodowych;

P C

M.18.1(1)7 sporzdzi dokumentacj przyjcia pojazdu do diagnostyki; P CM.18.1(1)8 zidentyfikowa pojazd samochodowy na podstawie tabliczki znamionowej i VIN; P B

M.18.1(1)9 zidentyfikowa silnik na podstawie numerw fabrycznych; P AM.18.1(1)10 posuy si programami komputerowymi wspomagajcymi przygotowanie dokumentacji przyjcia pojazdu do diagnostyki; P C

M.18.1(2)3 ustawi pojazd na stanowisku diagnostycznym; P CM.18.1(2)4 zabezpieczy pojazd przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesuniciem; P CM.18.1(2)5 zidentyfikowa podzespoy podlegajce diagnostyce; P AM.18.1(5)8 dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonania diagnostyki silnikw spalinowych; P C

M.18.1(5)9 dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonania diagnostyki ukadu jezdnego; P C

M.18.1(5)10 dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonania diagnostyki ukadu napdowego;

P C

8.1. Diagnostyka pojazdw samochodowychM.18.1(5)11 dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonania diagnostyki ukadu hamulcowego; P C

M.18.1(5)12 dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonania diagnostyki ukadu kierowniczego; P C

M.18.1(5)13 dobra narzdzia, przyrzdy i urzdzenia do wykonania diagnostyki nadwoziapojazdu; P C

M.18.1(6)7 okreli zakres i dobra metody diagnostyki stanu technicznego silnika spalinowego; P C

M.18.1(6)8 okreli zakres i dobra metody diagnostyki stanu technicznego ukadu jezdnego; P C

M.18.1(6)9 okreli zakres i dobra metody diagnostyki stanu technicznego ukadu M.18.1(6)4 okreli zakres diagnostyki stanu technicznego ukadu napdowego; P C

M.18.1(6)10 okreli zakres i dobra metody diagnostyki stanu technicznego ukadu hamulcowego; P C

M.18.1(6)11 okreli zakres i dobra metody diagnostyki stanu technicznego ukadu kierowniczego; P C

M.18.1(6)12 okreli zakres i dobra metody diagnostyki stanu technicznego nadwozia pojazdu; P C

M.18.1(7)3 dobra program komputerowy wspomagajcy proces diagnozowania podzespow i zespow pojazdw samochodowych; P C

M.18.1(7)4 posuy si programami komputerowymi w zakresie diagnostyki podzespowi zespow pojazdw samochodowych; P C

M.18.1(8)9 wykona pomiary i badania diagnostyczne silnikw spalinowych; P CM.18.1(8)10 wykona pomiary i badania diagnostyczne ukadu jezdnego; P CM.18.1(8)11 wykona pomiary i badania diagnostyczne ukadu napdowego; P CM.18.1(8)12 wykona pomiary i badania diagnostyczne ukadu hamulcowego; P CM.18.1(8)13 wykona pomiary i badania diagnostyczne ukadu kierowniczego; P CM.18.1(8)14 wykona pomiary i badania diagnostyczne nadwozia pojazdu; P CM.18.1(8)15 zinterpretowa wyniki pomiarw i bada diagnostycznych; P CM.18.1(8)16 posuy si dokumentacj konstrukcyjn technologiczn i eksploatacyjn w procesie diagnozowania; P C

M.18.1(9)3 oceni stan techniczny elementw silnika spalinowego na podstawie pomiarw i wynikw diagnozy; PP D

M.18.1(9)4 oceni stan techniczny elementw ukadu jezdnego na podstawie pomiarw i wynikw diagnozy; PP D

M.18.1(9)5 oceni stan techniczny elementw ukadu napdowego na podstawie pomiarw i wynikw diagnozy; PP D

M.18.1(9)6 oceni stan techniczny elementw ukadu hamulcowego na podstawie pomiarw i wynikw diagnozy;

PP D

8.1. Diagnostyka pojazdw samochodowychM.18.1(9)7 oceni stan techniczny elementw ukadu kierowniczego na podstawie pomiarw i wynikw diagnozy; PP D

M.18.1(9)8 oceni stan techniczny elementw nadwozia pojazdu na podstawie pomiarw i wynikw diagnozy. PP D

Planowane zadania (wiczenia)Sprawdzanie luzw w elementach zawieszenia k samochodowychZadaniem ucznia jest wykonanie sprawdzenia stanu technicznego zawieszenia pojazdu i zinterpretowanie wynikw badania.Wykonywanie badania amortyzatorwWykonaj badanie stanu technicznego amortyzatorw metod organoleptyczn z wykorzystaniem urzdze do kontroli amortyzatorw oraz zinterpretuj wyniki wykonanych bada.Wykonywanie badania pojazdu w celu zlokalizowania uszkodzenia elementw ukadu hamulcowegoWykonaj badanie pojazdu zgodnie z wczeniej przedstawionym i zaakceptowanym przez nauczyciela planem wykonania czynnoci i wykazem sprztu.Ustalenie kosztu diagnostyki i sporzdzenie zleceniaKorzystajc z przygotowanej dokumentacji przeprowadzonej diagnostyki sporzd kalkulacj jej kosztw. Przygotuj formularz zlecenia.Wykonywanie badania pojazdu w celu dokonania oceny stanu technicznego pojazduWykonaj badania techniczne pojazdu w celu dokonania oceny stanu technicznego. Wyniki bada zapisz w przygotowanym formularzu. Dokonaj oceny stanu technicznego pojazdu i wskaelementy wymagajce naprawy tak by pojazd mg zosta dopuszczony do ruchu drogowego.Warunki osigania efektw ksztacenia w tym rodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Ksztacenie praktyczne w zakresie tego dziau programowego moe odbywa si w: pracowniach szkolnych diagnostyki samochodowej, placwkach ksztacenia ustawicznego, placwkachksztacenia praktycznego oraz stacjach obsugi i stacjach kontroli pojazdw samochodowych.Pracownia powinna by wyposaona w urzdzenia dwigowe (podnoniki samochodowe), lini diagnostyczn, urzdzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia, urzdzeniadiagnostyczne do pomiaru emisji spalin, samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, stanowisko komputerowe do weryfikacji wynikw pomiarw, narzdzia monterskie,klucze dynamometryczne, dokumentacje techniczne, dokumentacje techniczno-obsugowe pojazdw, katalogi czci zamiennych; instrukcje obsugi maszyn i urzdze, rodki ochronyindywidualnej.rodki dydaktyczneZestawy wicze, instrukcje do wicze, pakiety edukacyjne dla uczniw, karty samooceny, karty pracy dla uczniw. Czasopisma branowe, katalogi, poradniki zawodowe, dokumentacjetechniczno-obsugowe pojazdw, katalogi czci zamiennych, filmy i prezentacje multimedialne w zakresie tematw dziau programowego.Zalecane metody dydaktyczneZajcia dydaktyczne powinny przygotowa ucznia do wykonywania diagnostyki pojazdw samochodowych. Podczas realizacji programu naley zwrci szczegln uwag na umiejtnocidobierania metody diagnostyki oraz narzdzi i urzdze do jej wykonania, prawidowego wykorzystania narzdzi i urzdze w trakcie wykonywania przez uczniw zada, korzystania zliteratury fachowej i danych zawartych w instrukcjach i katalogach. Podczas procesu ksztacenia zaleca si stosowanie metody tekstu przewodniego i wicze praktycznych.Wykonywane wicze naley poprzedzi szczegowym instruktarzem ze szczeglnym uwzgldnieniem przepisw bezpieczestwa podczas wykonywania zada.Formy organizacyjneZajcia powinny by prowadzone z wykorzystaniem zrnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Grupy nie wiksze ni szecioosobowe. Propozycje kryteriw oceny i metod sprawdzania efektw ksztacenia Sprawdzanie i ocenianie osigni edukacyjnych uczniw powinno odbywa si systematycznie, przez cay czas realizacji dziau programowego, na podstawie kryteriw przedstawionych napocztku zaj. W kryteriach oceniania naley uwzgldni poziom oraz zakres uksztatowania przez uczniw umiejtnoci i wiadomoci. Osignicia edukacyjne uczniw naley ocenia wzakresie zaplanowanych efektw ksztacenia na podstawie: pisemnych i praktycznych testw osigni szkolnych; ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania wicze.

8.1. Diagnostyka pojazdw samochodowychUmiejtnoci praktyczne proponuje si sprawdza przez obserwacje czynnoci ucznia wykonywanych podczas realizacji wicze. Podczas obserwacji naley zwrci uwag na: jako i staranno wykonywanych zada; organizacj stanowiska pracy; przestrzeganie przepisw bezpieczestwa i higieny pracy; interpretacj wynikw bada i pomiarw; prac w zespole.Kontrol poprawnoci wykonania wiczenia naley przeprowadzi w trakcie i po jego wykonaniu. Ucze powinien samodzielnie sprawdzi wyniki swojej pracy wedug przygotowanego przeznauczyciela arkusza oceny. Nastpnie wedug tego samego arkusza kontroli powinien dokona nauczyciel oceniajc poprawno, jako i staranno wykonania zadania.Ocena po zakoczeniu realizacji programu nauczania powinna uwzgldnia wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposobw sprawdzania osigni ucznia. Podstaw do uzyskaniapozytywnej oceny powinno by poprawne wykonanie wicze test typu prba pracy.Formy indywidualizacji pracy uczniw uwzgldniajce: dostosowanie warunkw, rodkw, metod i form