Mechanik pojazdów samochodowych 723103 - zst. ?· Mechanik pojazdów samochodowych 723103 ... ocenia…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTACENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Mechanik pojazdw samochodowych 723103

Celem ksztacenia zawodowego jest przygotowanie uczcych si do ycia w warunkach wspczesnego wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniajcym si rynku pracy.

Zadania szkoy i innych podmiotw prowadzcych ksztacenie zawodowe oraz sposb ich realizacji s uwarunkowane zmianami zachodzcymi w otoczeniu gospodarczo-spoecznym, na ktre wpywaj w szczeglnoci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesw gospodarczych i spoecznych, rosncy udzia handlu midzynarodowego, mobilno geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a take wzrost oczekiwa pracodawcw w zakresie poziomu wiedzy i umiejtnoci pracownikw.

W procesie ksztacenia zawodowego wane jest integrowanie i korelowanie ksztacenia oglnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie ksztacenia oglnego, z uwzgldnieniem niszych etapw edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy oglnej powizanej z wiedz zawodow przyczyni si do podniesienia poziomu umiejtnoci zawodowych absolwentw szk ksztaccych w zawodach, a tym samym zapewni im moliwo sprostania wyzwaniom zmieniajcego si rynku pracy.

W procesie ksztacenia zawodowego s podejmowane dziaania wspomagajce rozwj kadego uczcego si, stosownie do jego potrzeb i moliwoci, ze szczeglnym uwzgldnieniem indywidualnych cieek edukacji i kariery, moliwoci podnoszenia poziomu wyksztacenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu koczeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu ksztacenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartoci na uczenie si przez cae ycie oraz mobilnoci edukacyjnej i zawodowej absolwentw ma suy wyodrbnienie kwalifikacji w ramach poszczeglnych zawodw wpisanych do klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTACENIA

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie mechanik pojazdw samochodowych powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:

1) uytkowania pojazdw samochodowych;

2) diagnozowania pojazdw samochodowych;

3) naprawiania pojazdw samochodowych.

2. EFEKTY KSZTACENIA

Do wykonywania wyej wymienionych zada zawodowych niezbdne jest osignicie zakadanych efektw ksztacenia, na ktre skadaj si:

1) efekty ksztacenia wsplne dla wszystkich zawodw;

(BHP). Bezpieczestwo i higiena pracy

Ucze:

1) rozrnia pojcia zwizane z bezpieczestwem i higien pracy, ochron przeciwpoarow, ochron rodowiska i ergonomi;

2) rozrnia zadania i uprawnienia instytucji oraz sub dziaajcych w zakresie ochrony pracy i ochrony

rodowiska w Polsce;

3) okrela prawa i obowizki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagroenia dla zdrowia i ycia czowieka oraz mienia i rodowiska zwizane z wykonywaniem zada

zawodowych;

5) okrela zagroenia zwizane z wystpowaniem szkodliwych czynnikw w rodowisku pracy;

6) okrela skutki oddziaywania czynnikw szkodliwych na organizm czowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowizujcymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska;

8) stosuje rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczestwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczce ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagroenia zdrowia i ycia.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

Ucze:

1) stosuje pojcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczce ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej;

4) rozrnia przedsibiorstwa i instytucje wystpujce w brany i powizania midzy nimi;

5) analizuje dziaania prowadzone przez przedsibiorstwa funkcjonujce w brany;

6) inicjuje wsplne przedsiwzicia z rnymi przedsibiorstwami z brany;

7) przygotowuje dokumentacj niezbdn do uruchomienia i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej;

8) prowadzi korespondencj zwizan z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej;

9) obsuguje urzdzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagajce prowadzenie dziaalnoci gospodarczej;

10) planuje i podejmuje dziaania marketingowe prowadzonej dziaalnoci gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.

(JOZ). Jzyk obcy ukierunkowany zawodowo

Ucze:

1) posuguje si zasobem rodkw jzykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umoliwiajcych realizacj zada zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczce wykonywania typowych czynnoci zawodowych artykuowane powoli i wyranie, w standardowej odmianie jzyka;

3) analizuje i interpretuje krtkie teksty pisemne dotyczce wykonywania typowych czynnoci zawodowych;

4) formuuje krtkie i zrozumiae wypowiedzi oraz teksty pisemne umoliwiajce komunikowanie si w rodowisku

pracy;

5) korzysta z obcojzycznych rde informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i spoeczne

Ucze:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zada;

3) przewiduje skutki podejmowanych dziaa;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzi sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedz i doskonali umiejtnoci zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosi odpowiedzialno za podejmowane dziaania;

9) potrafi negocjowa warunki porozumie;

10) wsppracuje w zespole.

2) efekty ksztacenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodw PKZ(E.a) oraz efekty ksztacenia wsplne dla zawodw w ramach obszaru mechanicznego i grniczo-hutniczego, stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodw PKZ(M.a) i PKZ(M.g);

PKZ(E.a) Umiejtnoci stanowice podbudow do ksztacenia w zawodach: monter sieci i urzdze telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdw samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdw samochodowych, technik pojazdw samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego

Ucze:

1) posuguje si pojciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska zwizane z prdem staym i zmiennym;

3) interpretuje wielkoci fizyczne zwizane z prdem zmiennym;

4) wyznacza wielkoci charakteryzujce przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(t+);

5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartoci wielkoci elektrycznych w obwodach elektrycznych i ukadach elektronicznych;

6) rozpoznaje elementy oraz ukady elektryczne i elektroniczne;

7) sporzdza schematy ideowe i montaowe ukadw elektrycznych i elektronicznych;

8) rozrnia parametry elementw oraz ukadw elektrycznych i elektronicznych;

9) posuguje si rysunkiem technicznym podczas prac montaowych i instalacyjnych;

10) dobiera narzdzia i przyrzdy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montau mechanicznego elementw i urzdze elektrycznych i elektronicznych;

11) wykonuje prace z zakresu obrbki rcznej;

12) okrela funkcje elementw i ukadw elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

13) wykonuje poczenia elementw i ukadw elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematw ideowych i montaowych;

14) dobiera metody i przyrzdy do pomiaru parametrw ukadw elektronicznych i elektronicznych;

15) wykonuje pomiary wielkoci elektrycznych elementw, ukadw elektrycznych i elektronicznych;

16) przedstawia wyniki pomiarw i oblicze w postaci tabel i wykresw;

17) posuguje si dokumentacj techniczn, katalogami i instrukcjami obsugi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

18) stosuje programy komputerowe wspomagajce wykonywanie zada.

PKZ(M.a) Umiejtnoci stanowice podbudow do ksztacenia w zawodach: mechanik-operator pojazdw i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysowej i urzdze precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urzdze, mechanik pojazdw samochodowych, operator obrabiarek skrawajcych, lusarz, kowal, monter kadubw okrtowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrtowy, technik budownictwa okrtowego, technik pojazdw samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdw samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik grnictwa podziemnego, technik grnictwa otworowego, technik grnictwa odkrywkowego, technik przerbki kopalin staych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urzdze odlewniczych, operator maszyn i urzdze metalurgicznych, operator maszyn i urzdze do obrbki plastycznej, operator maszyn i urzdze do przetwrstwa tworzyw sztucznych, zotnik-jubiler

Ucze:

1) przestrzega zasad sporzdzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporzdza szkice czci maszyn;

3) sporzdza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

4) rozrnia czci masz