MEDNARODNA ZAKLJUČNA KONFERENCA

 • View
  65

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEDNARODNA ZAKLJUNA KONFERENCA. PROJEKT HAPPY FARM 26.9.2008 Sabina Petek, prof.def. VESELA KMETIJA. PILOTSKI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Izobraevanje za zagon in delo v okviru socialnega podjetnitva ekonomije na kmetiji in podeelju Kraje in mednarodno ime Happy Farm. Zaetki. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • MEDNARODNA ZAKLJUNA KONFERENCAPROJEKT HAPPY FARM26.9.2008

  Sabina Petek, prof.def.

 • VESELA KMETIJA

  PILOTSKI PROGRAM LEONARDO DA VINCI

  Izobraevanje za zagon in delo v okviru socialnega podjetnitva ekonomije na kmetiji in podeelju Kraje in mednarodno ime

  Happy Farm

 • ZaetkiZaznavanje potreb teje zaposljivih ciljnih skupinSodelovanje z obmono enoto Republikega zavoda za zaposlovanjeEksperimentalni programi socialnega podjetja v okviru programa javnih delSpremljanje modelov dobrih praks doma in v tujini ter spremljanje stratekih nacionalnih in evropskih usmeritevRazvojna strategija ustanove VDC POL MariborIskanje novih modelov integriranega zaposlovanja in novih oblik obravnave za dvig kakovosti ivljenja uporabnikov VDCIzobraevanje Stik s promotorji in svetovalci, sprva spontano, nato nartnoAktualni razpisi Poslovni stiki in povezavePodpora nacionalne agencije in prijava projekta

 • Partnerji projekta Happy Farm

  Varstveno delovni center Pol Maribor, Slovenija

  CPI Center za poklicno izobraevanje Slovenija

  Chance B Gesellschaft fr Arbeitund Bildung der Chance B, Avstrija

  BIP- Bro fr Integrationsprojekte, Avstrija EASPD European Association of Service Providersfor Persons with Disabilities, Belgija

  Donegal Cheese, Irska

  Szimbiozis Foundation, Madarska

 • Partnerji projekta Happy Farm

  VDC POL Maribor: je javna socialno varstvena ustanova financirana s strani Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve. Center ima 184 uporabnikov in 70 zaposlenih.

  Osnovna dejavnost pokriva storitve vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v telesnem in duevnem razvoju.

  Dejavnost dnevnega varstva poteka na 6. lokacijah v regiji, medtem ko je institucionalno varstvo organizirano v 2. enotah. Izvaja tevilne dodatno financirane programe.

 • Partnerji projekta Happy Farm CPI- Center Republike Slovenije za poklicno izobraevanje je nacionalni koordinator na podroju poklicnega izobraevanja, ki skrbi za sodelovanje socialnih partnerjev pri doloanju in izvajanju nacionalne kvalifikacijske strukture.Chance B je nevladna organizacija, ki so jo ustanovili stari otrok s posebnimi potrebami in uitelji posebnih ol z namenom, presei institucionalizacijo otrok ali njihovo odrinjenost od izobraevanja. Njihovo geslo ivljenje, kot ga imajo vsi ostali oblikuje njihov metodoloki koncept, e se eli nauiti, kako ivijo drugi ljudje, mora tudi iveti kot drugi ljudje.

  BIP- Bro fr Integrationprojekte je podjetje, ki se ukvarja z integracijo oseb s posebnimi potrebami. Njihov pristop temelji na konceptu, da je potrebno vajenitvo (sestavni del izobraevalnega sistema) prilagoditi individualnim zmonostim posameznika.

 • Partnerji projekta Happy Farm EASPD- The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities je evropska organizacija, ki povezuje okoli 8000 organizacij po dravah celotne Evrope. Promovirajo izenaevanje monosti za osebe s prizadetostmi in v ta namen podpirajo kakovostni sistem storitev v evropskem prostoru.

  Donegal Cheese je organizacija, ki se ukvarja s prikrajanimi ljudmi v drubi in teje zaposljivimi skupinami. Za ljudi s teavami v duevnem zdravju pripravljajo inovativne programe za zaposlovanje na kmetijah.

  Szimbiozis Alapitvany je fundacija, ki se ukvarja z usposabljanjem in socialnimi programi za osebe s posebnimi potrebami ter e posebej za ljudi z avtizmom. Razvili so programe usposabljanja na podroju ekolokega kmetovanja in izdelovanja koar, sedaj pa razvijajo program vzreje koz in kozjega sira.

 • Cilji projekta Happy FarmOjaati evropsko dimenzijo in izmenjati znanje in izkunje med partnerskimi dravami.

  Prepreevati socialno izkljuenost ranljivih skupin in posameznikov ter poveati zaposlitvene prilonosti za nezaposlene.

  Poveati kvaliteto ivljenja ciljnih skupin prikrajanih na trgu dela.

  Zagotoviti nove poklicne kvalifikacije, posredno prispevati k poveanju njihove kompetentnosti, zaposlitvenih monosti in odpiranju novih delovnih mest ter novih oblik zaposlovanja za nezaposlene osebe, prikrajane na trgu dela.

 • Cilji projekta Happy Farm Razviti nov model socialnega podjetja na kmetiji in tako prispevati k oivitvi podeelja in vzpostavljanju socialne ekonomije na podeelju.

  Prispevati k vzpostavitvi turistine, rekreativne in izobraevalne ponudbe na podeelju

  Prispevati k ekoloki ozaveenosti javnosti.

  Informirati iro javnost o rezultatih projekta in raziriti primere dobre prakse.

 • Ciljne skupine projekta Happy Farminvalidi, osebe z upadom delovnih sposobnostiosebe z motnjami v duevnem in telesnem razvojustareji brezposelnimladi brez zaposlitve in formalne izobrazbelani projektnih skupin in nosilci zagona socialne ekonomije v dravah partnericposredno ira skupnost ter lokalno okoljeDruge skupine brezposelnih, ki so v dravah partnericah opredeljene kot ranljive skupine oziroma prikrajane na trgu dela.

 • Rezultati projekta Happy Farm

 • Rezultati projekta Happy Farm Poglobiti znanje in usposobljenost lanov projektne skupine in potencialnih izvajalcev socialne ekonomije na podeelju.

  Razvijati socialno ekonomijo na podeelju v okviru nekmetijskih dejavnosti; turistine, rekreativne, izobraevalne ponudbe ter v manjem obsegu tudi kmetijske dejavnosti s ponudbo ekoloko pridelanih in predelanih produktov.

  Razvoj drubeno potrebnih in koristnih storitev na kmetiji za dvig kvalitete ivljenja iremu prebivalstvu.

  Izmenjava znanj in izkuenj ter modelov dobrih praks v dravah partnericah

 • Rezultati projekta Happy FarmKakovosten program za usposabljanje bodoih zaposlenih (teje zaposljivih oseb za delo na kmetiji), ki bo prilagojen vsaj trem razlinim posebej ranljivim ciljnim skupinam

  Nov poklicni standard za poklicni profil do 3. stopnje zahtevnosti, prilagojen prikrajanim skupinam na trgu dela in oblikovan na nain, ki omogoa pridobitev certifikata oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Testiranje delov oz. segmentov izobraevalnih vsebin programa znotraj eksperimentalnih skupin z izvedbo ocene programov.

 • Rezultati projekta Happy FarmNartovani 3 konkretni programi (strateki poslovni narti) socialnega podjetja na kmetiji (izdelani 4), ki bodo omogoali zaposlovanje in pomo pri integraciji najbolj ranljivih posameznikov na trgu dela.

  Preverba ekonomske izvedljivosti modelov socialnega podjetja.

  Oblikovani programi bodo deloma temeljili tudi na ekoloki pridelavi in predelavi in s tem prispevali k ekolokem ozaveanju javnosti.

  Izdelava in objava analize obstojeega certifikatnega poklicnega sistema in programov za ljudi z zmanjanimi sposobnostmi.

 • Rezultati projekta Happy FarmTestiranje segmentov programov socialnega podjetnitva (valorizacija).

  Diseminacija: Obveanje javnosti, objave, spletna stran, prironik z rezultati, cd ali dvd-ji,

  Vsi izdelki so prevedeni v najmanj tri jezike: slovenino, angleino, nemino ter v jezik drave partnerice, e njen jezik ni eden od navedenih

 • Nain dela4 Mednarodna sreanja ter dodatna sreanja v parih: AvstrijaIrskaMadarskaZakljuno sreanje z zakljuno konferenco - SlovenijaDelo v okviru internih projektnih skupin na nacionalni ravniSodelovanje s potencialnimi izvajalci socialnih ekonomij Sodelovanje s strokovnjaki, svetovalci in promotorjiSodelovanje z eksperimentalno skupino uporabnikov izobraevalnih programovtevilni kontakti med partnerji e-pota, telefon, skypeKontakti preko aktivne spletne strani (izmenjava delovnih gradiv)Kontrolni obiski nosilca projekta in nadzor s strani nacionalne agencije

 • Nain delaIzmenjava znanj in izkuenj, ogledi modelov, skupna izobraevanjaUsklajevanja terminologije, razumevanja pojmov, stali, definicij, rokov, razumevanja medsebojnih razlik Dogovori in sklepi: glede orodij za izdelke, definicije, avtorstvo, Poroanje o opravljenih nalogah med sreanjiAnalize izdelkov in dopolnjevanjeNartovanje nadaljnjega dela

 • Mednarodno sreanjeGleisdorf Avstrija 11.-13.1.2007

 • 2. Mednarodno sreanje- Irska -Buncrana13-15.9.2007

 • 3. mednarodno sreanje - Madarska Miskolc 10.- 12.4.2008

 • Monitoring - Kontrolni obiski

 • VDC POL Maribor -po zakljuku projektae naprej promotor socialnega podjetnitva in programov Happy farm Iskalec in izvajalec novih zaposlitvenih programov Izvajalec programa ajnice

  Izvajalec programov usposabljanj

  Partner ali sodelavec v programih integriranega zaposlovanja uporabnikov VDC v programih ( Happy farm)

  Partner v programih sociale ekonomije na podeelju

 • PESNIKI DVOR

 • Vesela kmetija - Happy Farm

  Odgovorna za projekt: Sabina PetekKontaktna oseba: Vesna Vudler Tel.: + 386 2 320 86 54 Faks: + 386 2 320 86 58 Elektronska pota: polz.project@triera.net Spletna stran: www.happy-farm.si www.vdcpolz.si