Meh Loma CAD

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Meh Loma CAD

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  1/193

  PAK FM&F Meha

  1

  NUMERIKE METODE U MEHANICILOMA I MEHANICI ZAMORA

  MATERIJALA*PRIMERI*

  Miroslav ivkovi, Gordana Jovii, Sneana Vulovi

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  2/193

  PAK FM&F Meha

  2

  MEHANIKA LOMA

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  3/193

  PAK FM&F Meha

  3

  PRIMER 1-Faktor intenziteta napona KI ploe sa dve ivine prsline po celoj debljini

  U ovom primeru razmatra se odreivanje faktora intenziteta napona KI (mod I otvaranja prsline)

  ploe sa dve ivi

  ne prsline po celoj debljini pod dejstvom beskona

  nog zateu

  eg napona kao to je prikazano na Slici 1. Elastine karakteristike materijala i dimenzije date su na Slici 1. Simetrija

  problema doputa da se pri analizi koristi etvrtina modela.

  Slika 1.

  Izraz za analitiko reenje faktora intenziteta napona premaKeer i Freedman, 1973:

  3 30 13

  1I

  1.12 -0.61(a/W) . ( a / W )K = a za sve odnose (a/W)

  ( a / W )

  +

  -

  Zamenom vrednosti za ovaj primer dobija se analitiko reenje: KI=884.763 MPa mm .

  Postupak odreivanja faktora inteziteta napona podrazumeva:

  I Zadavanje karakteristika materijala i izbor tipa konanog elementa

  II Kreiranje geometrije modela

  III Kreiranje vorova i elemeneta

  IV Zadavanje ogranienja

  V Zadavanje optereenja

  VI Zadavanje prslineVII Izvoz modela i analizu u programu PAK-FM

  VIII Postprocesiranje u PAK-G-u

  mm

  MPa

  Ploa sa ivinim

  prslinama po celoj

  Prslina

  etvrtina modelaza analizu

  MPa

  mm

  Vrh prsline

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  4/193

  PAK FM&F Meha

  4

  Nakon startovanja PAK-G-a dvostrukim klikom levim tasterom mia na ikonu na Desktop-ukreiran je novi model iji je naziv po difoltu Untitled. Modelu treba dati odgovarajui naziv i snimitiga u odgovarajui direktorijum, na primer, model pod nazivom vezba1 snimiti u direktorijum Vezbe,koji je potrebno kreirati ukoliko ne postoji na radnom disku (D disk), na sledei nain:

  Fajl>Sacuvaj kao...

  I Zadavanje karakteristika materijala i izbor tipa konanog elementa

  Model>Kreiranje materijala...

  Ponovnim otvaranjem prozora za dijalogDefinisanje materijala,potrebno je potvrditi opciju Cancel.

  Model>Kreiranje karakteristika...

  1 2

  1

  2

  3

  4

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  5/193

  PAK FM&F Meha

  5

  Izborom opcije Tip otvara se novi prozor za dijalog u kome je potrebno potvrditi opciju Parabolickielementi da bi se kreirali osmovorni elementi koji su potrebni za odreivanje faktora intenzitetanapona i izabrati tip elementa, u ovom sluaju Membrana.

  Nakon potvrivanja izabranih opcija pritiskom opcije OKvraamo se u prozor za dijalog Definisanjekarakteristika ljuske gde treba uneti odgovarajue vrednosti i potvrditi ih pritiskom na dugme OK.

  Ponovnim otvaranjem prozora za dijalog Definisanje karakteristika ljuske potrebno je potvrditiopciju Cancel.

  II Kreiranje geometrije

  Geometrija>Kreiranje poligona>Lociranje tacaka...

  1

  1

  5

  6

  7

  8

  2

  3

  4

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  6/193

  PAK FM&F Meha

  6

  Ponovnim otvaranjem prozora za dijalog Definisanje pocetka linije u globalnom koordinatnomsistemupotrebno je potvrditi opciju Cancel.

  Podeavanje prikaza celog crtea na ekranu vri se izborom komande:

  Prikaz>Zoom>Sve (Ctrl+A)

  Prikaz>Opcije...

  Prikaz>Zoom>Prozor (Ctrl+B)Prozorom podesiti prikaz, na celom ekranu, kao naslici 2.

  2 3

  54

  76

  1 3

  2

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  7/193

  PAK FM&F Meha

  7

  Slika 2.

  III Generisanje vorova i elemenata

  Prvi korak pri generisanju mree konanih elemenata je definisanje veliine, odnosno broja konanih

  elemenata du krivih, tj. na povrini.

  Mreza>Kontrola geometrije>Podela poligona...

  Mreza>Kreiranje mreze>Od poligona...

  42

  3

  1

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  8/193

  PAK FM&F Meha

  8

  Ukljuivanjem opcije Parabolicki element prilikom definisanja odgovarajuih karakteristikaelemenata, kreirani su devetovorni 2D elementi. Potrebno je izbrisati vor u centru svakog elementa,

  da bi se dobili 8-vorni 2D elementi. To emo uraditi sledeom komandom:

  Obrisi>Model>Cvorove...

  Potrebno je izvriti renumeraciju preostalih vorova.

  Modifikacija>Renumeracija>CvorovaPrikaz>Opcije...

  Kreiran model sa generisanom mreom osmovornih 2D konanih elemenata prikazan je naslici 3.

  1

  2

  1

  2 3

  5

  4

  3

  4

  31

  2

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  9/193

  PAK FM&F Meha

  9

  Slika 3.

  IV Zadavanje ogranienja

  Simetrini granini uslovi se zadaju du vertikalne i horizontalne ose simetrije. Budui da prslina predstavlja slobodnu ivicu tj. diskontinuitet u geometriji, du prsline se ne zadaju granini uslovi

  pomeranja. Obzirom da se pravac prsline poklapa sa pravcemx-ose pomeranja du ivice sa prslinomsu ograniena u pravcu y-ose, osim na mestu prsline, dok su pomeranja desne vertikalne iviceograniena ux pravcu.

  Model>Ogranicenja>Na cvoru

  Na dijalogu Selektovanje cvorova za ogranicavanje (na cv... pritisnuti dugme Pick> pa miemselektovati sve vorovi donje ivice modela, koji ne pripadaju prslini ukljuujui i vor u vrhu prsline,vidisliku 4.

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  10/193

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  11/193

  PAK FM&F Meha

  11

  Model>Ogranicenja>Na cvoru

  Sada je potrebno selektovati vorove na desnoj ivici modela (linija 2) i ograniiti pomeranja u pravcu

  x-ose. Na dijalogu Selektovanje cvorova za ogranicenje (na cv... kliknuti na dugme Metode>, paizabrati Na krivoj.

  U edit boks upisati broj krive (ID) na kojoj zadajemo ogranienje (linija 2), pa kliknuti na dugme

  Dodaj ili selektovati krivu pomou mia, linija e biti oznaeni sa +2 i bie dodata u EntitySelectionboks,potom kliknuti na dugme OK.

  Zadali smo uslove simetrije, sada je potrebno zadati globalna ogranienja.

  3

  4

  87

  5

  1

  2

  6

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  12/193

  PAK FM&F Meha

  12

  Modifikacija>Globalna ogranienja

  V Zadavanje optereenja

  Zadaemo pritisak prema uslovima zadatka.

  Model>Opterecenja>Na elementu...

  Na dijalogu Selektovanje elemenata za opterecenje (na el... pritisnuti dugme Pick> pa miemselektovati sve elemente iz gornjeg reda (obuhvatiti ceo element), vidisliku 5.

  Slika 5.

  1

  1

  2

  2

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  13/193

  PAK FM&F Meha

  13

  VI Zadavanje prsline

  Model>Prsline>2D prsline

  Kao prvi vor selektujemo vor u vrhu prsline, a kao drugi, vor koji definie kraj prsline. Potrebno je

  jo definisati poluprenike integracije.

  Naslici 6prikazan je izgled modela sa generisanom mreom konanih elemenata, zadatim graninimuslovima, optereenjem i definisanom prslinom.

  4 5

  6

  1

  2

  3

  3

  2

  4

  5

  6

  8

  7

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  14/193

  PAK FM&F Meha

  14

  Slika 6.

  Sauvajte kreiran model sledeom komandom:

  Fajl>Sacuvaj (Ctrl+S)

  VII Izvoz modela i analizu u programu PAK-FM

  Fajl>Izvoz>PAK data fajl (.DAT)...

  1 2

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  15/193

  PAK FM&F Meha

  15

  Analiza modela u programskom paketu PAK-FM

  Sada je potrebno prebaciti fajlPaks.exe u direktorijum u kome se nalazi fajl vezba1.datili prebaciti fajlvezba1.dat u direktorijum gde se nalazi fajl Paks.exe, nakon ega treba startovati fajl Paks.exe(dvostrukim klikom mia na fajl) a zatim ukucati ime datoteke koju ste napravili u translatoru

  (vezba1.dat). Nakon toga e se uzastopnim pritiskom tastera ENTER kreirati jo tri fajla vezba1.LST,

  vezba1.UNV, vezba1.NEU.

  Nakon zavrene analize vrednosti faktora intenziteta napona mogu se proitati i u izlaznom fajlu

  vezba1.LSTu nekom od editora teksta.

  DUZINA PRSLINE 20.0000000000000

  PRSTEN FAKTOR INTEZITETA NAPONA

  J-INTEGRAL i BROJ ELEM. U KR-tom PRSTENU 1

  Broj prstena, KI 1 842.991026541359

  Broj prstena, KII 1 20.9642539882144

  J-INTEGRAL i BROJ ELEM. U KR-tom PRSTENU 2

  Broj prstena, KI 2 924.659176516535

  Broj prstena, KII 2 46.3761113024504

  J-INTEGRAL i BROJ ELEM. U KR-tom PRSTENU 3

  Broj prstena, KI 3 924.659176516535Broj prstena, KII 3 46.3761113024504

  J-INTEGRAL i BROJ ELEM. U KR-tom PRSTENU 4

  Broj prstena, KI 4 858.830510727480

  Broj prstena, KII 4 50.5431995157628

  Prslina br., NCS, KI 1 1 887.784972575477

  Prslina br., NCS, KII 1 1 41.0649190272195

  Za programski paket PAK prikazano je u tabeli 1 poreenje sa teorijskim reenjem.

  Tabela 1. Uporedni rezultati (analitiko,KI=884.763 MPa mm ,Keer i Freedman(1973))

  KI [MPa mm ] Greka [%]COSMOS 885.133 0.04

  PAK 887.785 0.3

  1

 • 8/8/2019 Meh Loma CAD

  16/193

  PAK FM&F Meha

  16

  VIII Postprocesiranje u PAK-G-u

  Uitavanje rezultata analize u PAK-G i njihov pregled vri se preko sledeih komandi:

  Fajl>Uvoz>FEMAP Neutral fajl (*.NEU)

  Pojavljuje se dijalog NEU opcije, biramo da li elimo uitavanje samo rezultate (u sluaju da smo prethodno uitali model) ili i modela i rezultate. ekirano je Model i Rezultati, potvrdimo izborpritiskom na dugme OK.

  Rasteretiemo prikaz na ekranu