Click here to load reader

Mehanika I - Почетнаvts.edu.rs/images/nastava/mehanika_I/Mehanika_I_  · PDF fileVujošević,L.,Blagojević,.D, Zbirka rešenih zadataka iz statike, Naučna knjiga, Beograd.1969

 • View
  238

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Mehanika I - Почетнаvts.edu.rs/images/nastava/mehanika_I/Mehanika_I_  · PDF...

 • Mehanika I

  Predmetni nastavnik

  dr Rade uki dipl. ma.in,

  profesor strukovnih studija

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, Kragujevac

 • Kodeks profesionalne etike

  Izvoenje nastave i ostalih aktivnosti (meusobna komunikacija, meusobno uvaavanje i potovanje, ponaanje i oblaenje) izvodi se saglasno kodeksu preofesionalne etike

  https://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Kodeks_profesionalne_etike.pdf

  odgovornost za potovanje kodeksa zaposlenih zaduena je odgovarajua komisija

  https://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Kodeks_profesionalne_etike.pdf

 • Nastava i polaganje ispita

  Prisustvo nastavi je obavezno i regulisano pravilnikom https://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Pravila_studiranja.pdf

  Polaganje ispita se organizuje u okviru ispitnih rokova

  https://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Pravila_studiranja.pdf

 • Polaganje ispita organizuje se u ispitnim rokovima:

  Januarski

  aprilski

  Junski

  avgustovski

  Septembarski

  polaganje ispita izvan ispitnih rokova nije dozvoljeno

  https://www.vts.edu.rs/index.php/studenti/ispitni-rok

 • Nastava i polaganje ispita

  Polaganje ispita definisano je pravilnikom https://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Pravilnik_o_polaganju_ispita.pdf

  Pravo studenta da pogleda rad i ukoliko je nezadovoljan uloi prigovor direktoru kole po objavljivanju rezultata, a direktor u roku od 24 asa od uloenog prigovora ukoliko ga uvai student polae ispit pred komisijom narednog dana od usvajanja prigovora

  https://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Pravilnik_o_polaganju_ispita.pdf

 • konsultacije

  Konsultacije imaju za svrhu da studentima omogue razjanjavanje pojedinih delova studijskog programai prue potrbnu pomo pri realizaciji razliitih obliks nastave i provere znanja studenata

 • Konsultacije sa studentima

  dr Rade uki dipl. ma.in,

  profesor strukovnih studija

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, Kragujevac

  UTORKOMod 17 do 19 h na PMF-u

  MEHANIKA I

  MEHANIKA II

  OTPORNOST MATERIJALA

 • Cilj predmeta:

  Sticanje znanja o zakonima mirovanja materijalnih tela i meusobnom dejstvu izmeu tela, koja su inenjeru neophodna za reavanje raznovrsnih tehnikih zadataka

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • Nastavne celine:

  Istorijski razvoj mehanike, osnovni pojmovi statike, aksiomi statike, veze i reakcije veza

  Sistem sueljnih sila, geometrijski i analitiki nain slaganja i razlaganja sila, projekcija sile na osu i ravan, uslovi ravnotee

  Opti sistem sila i spregova, moment sile za taku i osu, spreg sila, paralelno pomeranje sistema sila u jednu taku, uslovi ravnotee proizvoljnog sistema sila i spregova

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • Nastavne celine:

  Grafostatika, klasifikacija nosaa i optereenja, sile i momenti u poprenom preseku nosaa

  Trenje klizanja i trenje kotrljanja

  Teite, definicija i naini odreivanja teita, Guldinove teoreme

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • Literatura:

  Koji, M., Miunovi, M., Statika, Nauna knjiga, Beograd, 1983.

  Koji, M., Savi,R., Mehanika - Statika, Biro za graevinarstvo, Beograd, 1975.

  Rusov, L., Mehanika - Statika, Privredni pregled, Beograd, 1973.

  Meerski, I.V, Zbirka zadataka iz teorijske mehanike, Graevinska knjiga, Beograd, 1971.

  Vujoevi,L.,Blagojevi,.D, Zbirka reenih zadataka iz statike, Nauna knjiga, Beograd. 1969.

  Golubovi,D., Koji,M., Metodika zbirka zadataka iz teorijske mehanike, Nauna knjiga, Beograd, 1986.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • izvoenje predispitnih aktivnosti

  saglasno Pravilniku o polaganju ispita http://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Pravilnik_o_polaga

  nju_ispita.pdfpolaganju

  ukoliko student tokom trajanja nastave iz predmedmeta vrstu i minimalno potreban obim predispitnih obaveza ne ostvari, iste moe ostvariti tek tokom narednog ciklusa predavanja iz tog predmeta.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

  http://www.vts.edu.rs/images/dokumenta/opsta_akta/Pravilnik_o_polaganju_ispita.pdfpolaganju

 • izvoenje predispitnih aktivnosti

  za svaki predmet pojedinano definisan je program i nain realizacije tog programa u okviru akreditacione dokumentacije VT

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • Realizacija programa:

  Predavanja 2 asa 5 poena

  Auditorne vebe 2 asa 5 poena

  Izrada tri grafika rada 1x 20 = 20 poena

  Kolokvijum 2 x 10 = 20 poena

  Pismeni ispit = 50 poena

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • Grafiki radovi iz sledeih oblasti:

  Reavanje grednog nosaa

  Reavanje Gerberovog nosaa

  Odreivanje teita sloene sloene ravne povrine

  Na vebama i predavanjima e biti data uputstva za izradu radova

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • Grafiki radovi iz sledeih oblasti:

  Zadatak se moete preuzeti do 31.12.2017.

  Zadatak morate predati i odbraniti do 20.01.2018.

  U toku izrade moete se konsultovati na konsultacijama

  Na vebama i predavanjima e biti data uputstva za izradu radovapogledajte

  http://www.vts.edu.rs/index.php/studije/osnovne-studije/saobracaj/nastava-ds

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • Zadatci za kolokvijum su iz oblasti:

  Sistem sueljnih sila, slaganje i razlaganje sila, projekcija sile na osu i ravan, uslovi ravnotee

  Opti sistem sila, slaganje i razlaganje sila, projekcija sile na osu i ravan, uslovi ravnotee

  Reavanje grednog nosaa

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • Kolokvijumi:

  1. Kolokvijum e se odrati 22.11.2017. u terminu predavnja prema rasporedu

  2.Kolokvijum e se odrati 27.12.2017. u terminu predavnja prema rasporedu

  POPRAVNI KOLOKVIJUM SE PRIJAVLJUJE U STUDENTSKOJ SLUBI a bie organizoban do kraja zimskog semestra 17.01.2018.

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • Overa semestra:

  Prisustvo na 60% predavanja

  Evidencija prozivanjem

  Auditorne vebe prisustvo 80%

  Evidencija prozivanjem

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • Izlazak na ispit:

  Ostvarenih 30 bodova na predispitnim obavezama

  Prisustvo na predavanjima i vebama (5 +5)

  Predati i odbranjeni grafiki radovi sa ostvarenih najmanje 10 poena (od moguih20 poena)

  Poloeni kolokvijum sa ostvarenih najmanje 10poena (od moguih20 poena)

  steeni predispitni poeni prenose se tokom kolske godine

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • Predispitne obaveze

  Izrada grafikog rada (tri zadatka)

  Pregled radova utorkom od 17 do 19 asova

  Grafiki rad se moe predati

  do 20 januara (zavretak nastave zimskog semestra)

 • Pismeni ispit 3 zadatka iz oblasti:

  Sistem sueljnih sila, slaganje i razlaganje sila, projekcija sile na osu i ravan, uslovi ravnotee

  Opti sistem sila, slaganje i razlaganje sila, projekcija sile na osu i ravan, uslovi ravnotee

  Reavanje grednog nosaa Reavanje Gerberovog nosaa Teite linije i povrine Trenje klizanja i trenje kotrljanja

  Na vebama e biti pokazani primeri zadataka koji se daju za pismeni ispit

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • Pismeni ispit :

  Za polaganje ispita neophodno je ispuniti predispitne obaveze

  Da bi se poloio pismeni ispit neophodno je uraditi 50% zadataka na pismenom ispitu

  (minimum 25 poena od moguih 50) Konana ocena je zbir poena steen tokom

  semestra i poena ostvarenih na ispitu Ostvareni poeni na predispitnim obavezama se

  prenose u sledei ispitni rok

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • konana ocena:

  prisustvo na predavanjima i vebama poloeni kolokvijumi predati i odbranjeni grafiki radovi (uslov izlaska na ispit 30 poena od moguih 50) poloen pismeni ispit (minimum 25 poena od moguih 50) Konana ocena je zbir poena prikupljenih tokom

  semestra i poena ostvarenih na ispitu

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • konana ocena:

  poeni odreuju konanu ocenu prema tabeli:

  od 55 do 64 poena ocena 6 (est) od 65 do 74 poena ocena 7 (sedam) od 75 do 84 poena ocena 8 (osam) od 85 do 94 poena ocena 9 (sedam) preko 95 poena ocena 10 (deset) primeri:

  30+25=55 ocena 6 (est) 50+50=100 ocena 10 (deset)

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika 1

 • Ishod:

  Nakon poloenog predmeta student e biti osposobljen da reava raznovrsne tehnike zadatke vezane za mirovanje i meudejstvo tela

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, KragujevacMehanika I

 • Konsultacije sa studentima

  dr Rade uki dipl. ma.in,

  profesor strukovnih studija

  VISOKA TEHNIKA KOLA

  strukovnih studija, Kragujevac

  Utorkomod 17 do 19 h na PMF-u

 • konsultacije su namenjene:

  dodatna objanjenja instrukcije pri reavanju zadataka pregled grafikih radova pojedinani uvid u raene zadatke na

  kolokvijumima ili ispitima upisivanje ostvarenih poena tokom rada ocena sa ispita se moe upisati po objavljivanju

Search related