Mehshana 2-06-2012

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CMYK fkhe kk{u kktku kzkkt {rnkLkk {kukke {kk{ rLkkh,;t.2-6-201h> bnu m tKt> t> rJmldh> rJh> fjtu j > rnk b ;ldh> ctgz> Ezh> btu z tmt> vtxK> nthes> zemt> vtjlh> tk r ks

Transcript

 • CMYK

  CMYK

  rLkkh, ;t.2-6-201h > bnumtKt > t > rJmldh > rJh > fjtuj > rnkb;ldh > ctgz > Ezh > btuztmt > vtxK > nthes > zemt > vtjlh > tkrks

  fku : fku kkwfkLkk Mkkukk{Lkk kkxek kkMku ykuk hkuzkkMkuke ku rMk ykkW MkktsLkkMk{u kMkkh kE hnu kxufhekuLk LkkkkkE (hnu.Mkku)Lkk{Lke {rnkLku yneke kwhkkxLkefu yuMxe{ kkzeLkku [kfuhkh xh {khe LkkMke Awxku nkkukhkk kteh ELkk fkhuxLkkMkus {kukLku uxue {rnkLkukku ykMkkkMkLkk kufku{kt khuyhuhkxe Mkkku kufLke kke VukEsk kk{e nke.kLkkkk khkzkk fku kkwfk kkueMku yfM{kkfheLku Vhkh kE kuk fkh[kfMkk{u kwLkku k fkuo nkku.

  fkuLkk Mkku{kt {rnkLku f[ze Lkke fkh[kf Vhkhfkhe kk{u kktku kzkkt {rnkLkk {kukke {kk{

 • rkwh kh Mkr{rkLkk [uh{uLkke.ykE.kxu fkUkuMk{kt uzku

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.1{nuMkkk LkkhkkrfkLkk {w yLku

  Wk{w Mkk{u kku fhkLkkr{s{kt hk[kkt yMktkw LkkhMkufkuLkunk kqhkk {Lkke uk{kt MkVkk {eAu.u {nk{tke tfhkE [kiheyuyMktkwkuLku Mkkte krhMkrk kkke hkk Mk{e ek Au yLkursk kskLkk {nk{tke ku{skkrfkLkk kqo {w ykufkE[kiheLku MktfLkLke skkkhe MkkUkk{ktyke Au.

  {nuMkkk kkrfkLkkt kskLkk LkkhMkufku ku sqkku{kt nU[kE kk nkk yLkuyuf yMktkw sqku Mkkkeku Mkk{u ktzkkufkwO nkwt. ykkW yk rkLku kkukkzk {kxu rsk khe Wkhktk uykeykuyu kMk fko nkuk Akktksk krMkk {nuMkkk kkrfk{ktWfkk [Y sue Mkrk kkk hnenke.

  krhk{u, {nuMkkk{kt Mkfx nkWMkkku ktkkhu kuXf kusk{kt ykenke yLku LkkhMkufkuLku khkVhkeMkktk{kt ykk nkk. u {nk{tketfhkE [kiheyu yMktkw yLkuMkkke sqk [u MktfLkLke skkkhekkrfkLkk kqo {w ykufkE

  [kiheLku MkkUke nke.w{kt, {nuMkkk kkrfk{kt [kkk

  sqkkLkku ytk kk kMk nkkhLkkh u yke tfhkE [kiheyukrhMkrk kkk e hkk kkfefhe Au yLku kkLke rkck Lk u{k ku{kxu kteh kLkk Mkw[Lkk ykke nke.

  u {nk{tkeyu kkLke krh{k k kkfe fhe

  yMktkwku yLku Mkkkkhe sqk [u MktfLkLke skkkhe MkkUkkE

  kkrfk{kt kkkuhkuLku Mkrkkkk e hkk yku

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.1{nuMkkk kku ykuk {kkhk

  rMkkh{kt kwYkhu hkku 8-00LkkMkw{khu kuMkLkku kkxku Vkxkkt yufhnuXk{kt ykk kke nke. ykkukzku{kt ykukt ku {fkLkkuLku kkx{kt ekt nkkt. u fu, {nuMkkkkkrfkLkk Vkh rkkuzu ykkLku fkkq{ktee nke. yk woxLkk{kt fkuELknkrLk kE Lk nke.

  kwYkhu hkku 8-00Lkk Mkw{khu

  kuMkLkku kkxku Vkxkkt {kkhkrMkkh{kt {fkLk{kt ykk kkkktMkkrLkf hne su.yuMk.Xkfkuhu {nuMkkkrsk ykkrk MkkkLk fuLLku fhe nke. Vhs WkhLkk Lkkk{k{kkh Mkkhk{kE [kihe{nuMkkk kkrfkLkk [eV ykurVMkhLku fhe nke yLku kkfeu Vkh VkExhknkU[kwt fhk Mkw[Lkk ykke nke. Vkhrkkuz xe{u kkheLke r{rLkxku{kt sykkLku fkkq{kt E ee nke.

  CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : MEHSANAII Lq

  kkrfkLkk Vkh VkExhu ykk fkkq{kt ee, LknkrLk xe

  {kkhk{kt kuMkLkku kkxkuVkxkkt k {fkLk{kt ykk

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.1

  ko{kLk MkhfkhLku Mkh{wgkhkMkLk kke ue fkUke LkukkrMkkko kxuu skwt nkw t fukkxekhkuLke yM{kk k]k fhk{kxu {nuMkkkLku yuke MkuLxhkLkkk{kt yku.

  ykkk{e 8{e sqLkLkk hkus{nuMkkk{kt kkxekhkuLke stkesLk{uLke yufXe ku yLku kuLkkukzku {kwshkk yLku MkkihkxLkkkkxekhku{kt kzu.

  {nuMkkk kku kuLkkhkkxekhkuLkk {nkMkt{uLkLku MkVkLkkk {kxu kqo kikheLkkkkYku {nuMkkk rsk MknfkheMkt kku WkMkk 1,500 suxkykeykuLku Mktkkukkt rMkkkokxuu {w{tke {kueLke MkhfkhLkurnxhkne Mkkku Mkhke nkeyLku kkLkk s nheVku Mkk{u{w{tke {kue khk hkk{kt

  ykke rfLLkkkuheLkku Wu fkuonkku.fkUke Mkhfkhu Lkkuk MkhkhMkhkuhLkk kkk Wkh rMk{uk kwf kMkkuLkku ku{urhku fkuo nkku yLku ykkuk fkuonkku fu nsw 14 xfk s fk{kehekE Lkke yLku uzqkku Mk[kE sketr[k hkk Au. ku{u ykkuk fkuonkku fu yk Mkhfkh uzqkkuLkues[kuh yLku kke[kuh Mk{Ssu{kt {kufe hne Au.keS khV,{kLkekkt Wkukk]nku{kt eskeku{kV fhe hne Au.

  yk Mktku Mknfkhe uce yLkuuzqk Lkukk LkxwkE ke.kxu,khkMk MkwhukE kxu,ek[tkE kxu,kqo khkMkzkkkkE kxu MkrnkLkkMktkkt ykkukLkkuyu kMktrkf[Lk fko nkkt yLku kkxekhkuLkuyk {nkMkt{uLk{kt W{xe kzknkf fhe nke.

  8{e sqLkLkk {nkMkt{uLk{kt W{xe kzk kkxekhkuLke nkf

  (Mkt.Lw.Mk.) rkwh,kk.1kskLke fko krk fnku fu kAe

  LkkLkk yLkk yLku {nLkk yukfkofhLke ykLkkLku kku kskkeLkkhks kELku rkwh kkwfkLkwtkskLkwt {kuxw {kkw yLku M.yk{khk{fkfkLkk yLkwkk{e yLku ku{Lkk swkLkkkh Mk{erkLkk [uh{uLk nkkEkxuu kkukkLkk swk Mkkku fkUkuMk{kt uzkuLke {nuMkkk kku {ue kkxekhMkt{uLk kquo Lke keS kuXf{kt ztfkLke[kux kh nuhkk fhkk hksfkhLkeukkuhuxhe yuk {nuMkkk rskLkkyLku kuLkk xuMx Y{ khefu ktfkukrkwh kkwfkLkk hksfkh{kt qftkykku Au.yku WuLke Au fu fkfkLkkkk kAe ku{Lkk swk kife ke.ykE.kxu MkrnkLkk fuxkf kufku Auk kMk{ke ksk{kt Mke kk nkk.

  ykkk{e 8 {e swLku {nuMkkk kkuMknfkhe yke yLku EVfkuLkk [uh{uLkLkxwkE kxuLke ykkukLke nuXkuLkkhk kkxekh kkih Mkt{uLkLke

  [ke hnue kikheykuLkk kkYkurskLkk k{k{ kkwfk yLku kk{zktLkkyke kkxekhkuLke keS kuXf{nuMkkk kku wkhLkk hkus kuEnke.su{kt LkxwfkfkLkk [qMk xufukh yLkukeZ hksfkhe M.yk{khk{ fkfkLkk{khu kLk rkwh kkwfkLkk fkfkLkkyLkwkk{e fnukkk fktXk kkxekhMk{ksLkk yke yLku kh Mk{erkLkk[uh{uLk nkkE ykE.kxu(ke.ykE. kxu) kkukkLkk xufukhku MkkkuWkMkk hkk nkk yLku yk Mktkuke.ykE.kxuu ksk yLku ku{LkkLkukkykuyu y{Lku fkfkLkk {kMkku Aeyuyu{ fne Lku Mknfkh Lkrn ykkeLkukkukkLke yLku fkfkLkk swkLkk {kMkkuLkeMkkk ykLkk fhe nkukke LkkhkskELku kkuku M.fkfkLkk swkLkk 1 nhsuxk fkofhku Mkkku fkUkuMk{kt uzku.

  {nuMkkk kkxekh kuXf{kt Mkt{uLk kquo nuhkk fhk{kt yke

  M.yk{khk{ fkfkLkk sqkLkk yuf nh Mk{kofku Mkkku fkUkuMk{kt uzku

  ksk Mkkku Auzku VkzLkkhke.ykE.kxu fku Au ?

  3k nh WkhktkLkk fktXkLkk kkx-ekh Mk{ksLkk ke.ykE.kxuMkk{kSf yke Au. ku{u khMkr{rkLke [wtxe{kt khkMkfkLkekE kxu, kfkeLk rskkt[kkLkk {w h{kE kxuyLku rsk kskLkk {nk{tkeLkekeLk kxuLku nkh ykke ku{Lkeyke kuLk knw{keke [qtxkEyke nke. Auk 5 koke rk-wh kh Mkr{rkLkk [uh{uLkLkku nkukuke.ykE.kxu Mktke hkk Au.

  {nuMkkk{kt kkxekh Mkt{uLkMkV kLkkk fkk Y

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk,kk.1{nuMkkk kkwfkLkk

  yktkrkMk kku hnukkXkfkuh nkS ekS{nuMkkk{kt kkzek hkuz WkhMktfukLkkh{kt hnukk krkhkkE MkUkkE kkMkuLkkkt {ktkkk nkk. kE fkukk.30-k-1hLkk hkus Mkkhu10-00 fkfu hkkEkrk yktkrkMkkk{{kt kk nkk. skt ku{Lkkuuxku ukh nkkE

  ekS Xkfkuh Mkkku kE kkunkku. ku{u kiMkkLke Whkefhkkt hkkE MkUkkEkrk W~fuhkku nkku.W~fuhkuk yk Mku keMkkkku kkue nke yLku s{eLkWkh kzuku kkh WXke Awxkuk fkou nkku.

  kkh {kkk{kt kkkktXkfkuh nkSLku Eykuknkut[e nke. EkMkukh Xkfkuh nkSLkuykhkukeyu Lkke {khkLke

  {fe ykke nke.yk xLkk ytkukts kkueMk{kf{kt VrhkLkkutkkkt kkkMkfhLkkh yuyuMkykE n k S y uykhkuke hkkEkrkLke kwkhuMkktsu hkfz fhenke yLkuykk{kt hsqfhk kses nkkhe Au.

  yktkrkMk{kt Lkkkt{wu ukhu nw{ku fkou

  (rkrLkr khk) knw[hkS,kk.1kk{Lkku rfkMk yLku

  nex kk{ kufku fhu kukuMk yrk{ nkuk Akktnex{kt kuXuk Mkhfkhekkkwyku {LkMe rLko fhehkkt nkukLkwt Wk{ Wknhknw[hkS kkwfkLkwt kukwhk(fkhe) kk{ kqhwt kkze hkwtAu. kukwhk (fkhe) kk{1979ke fkohk kk{kt[kkAu. kt[kk yLku huLwLkek{k{ fk{kehe Mktk hekufhu Au. kt[kkLkk yMkMkkku kufkne Zkukk{kt[kkLke [qtxeyku kkeyke Au.

  kk{kt[kkLku hk yLkufuL MkhfkhLke k{k{kusLkkyku yLku rfkMkkkLxkuLkku k {kku ykkuAu. kukwhk kk{ yLkk{Lke su{ Auk 30 kokeMktk heku fko fhu Au. yk{Akkt {nuMkkk rsk sk

  rfkMk yuf{{kt Vhs kkktf{o[kheykuyu kukwhkkk{Lkk yrfkhku AeLkesk rfkMk krhkusLkkLkefk{keheLkku nex fkhekk{Lku Mkkukkkt kukwhkkk{{kt yMktkkukLke kkeVukk kk{e Au.

  yk sk rfkhkrhkusLkk 70 xfk kkLxkukwhk kk{{kt kkhkLkkuMkiktrkf rLko ukku Au.30 xfk kkLx fkhe kk{{ktkkhkLke Au. yk{ Akktfkhe kk{Lku nex MkkUkkkkALkwt krk fkuELkk{kLkMk{kt wMkkwt Lkke.

  kk{sLkkuyu kk{Mkk{ktnexektkLkk yuf khVerLko Mkk{u rhku LkkUkekukwhk kk{Lkku nexkk{ kufku fhu ku ytku xkwtfhk {nuMkkk rsk rfkMkyrfkhe Mk{k hsqykk fheAu.

  CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : MEHSANA LqVI

  kukwhkLkk kxhuzLkku nex fkhe kk{ fhu Au

  fkhe kk.kt.Lkk yrfkhkuAeLke ukkkt Wk hkuk

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.1{nuMkkk ykuyuLkSMkeLkk kufqk

  Lktkh 1khLke s{eLk kzkke Mktkkrkfhkk kk kh [wfk{kt ykkwtnkuk Akkt k uzqku kufqkLke kkhLkeVuLMkk kz kkuze Lkke nke. ykWkhktk suMkeke {eLkke rk kkkuze kkzk{kt yke nke.

  {nuMkkk ykuyuLkSMke kusufxLkkLktkMk kkueMk {kfLke n{kt{kwhk Mke{Lkk kufqk Lktkh 1kh{kxu uzqk xeLkkkE hAkuzkELkes{eLk kzk ku Mktkkrk fhk{ktyke nke. yk s{eLkLkwt ykuyuLkSMkekhk kzwt [wfk{kt ykkwt nkwt. ykkufqk Wkh ykuyuLkSMkeyu khVuLMkk fhke rk k kLkkenke.

  yuf kkrzk ykkW uzqkusuMkeke {eLkke VuLMkkLke kz ku{srk kkuze kkze nke yLkuykuyuLkSMkeLke r{{kLku LkwfkLkknkut[kzwt nkwt. ykhkuke uzqkxeLkkkE hAkuzkE hkkheyu kzwt{ukk nkuk Akkt yk f] fhkktykuyuLkSMke([ktuzk)Lkk yrfkhe{ek skekE Akuxwku kkwkkueMk {kf{kt Vrhk Lkkutke nke.

  ONGCLkk kufqkLkwtVuLMkk yLku rkJCBke kkuze kkzkt

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk, kk.1{nuMkkk kkwfkLkk {kuekwh

  kk{Lke Mke{{kt kE kMkkh kkeykuyuLkSMkeLke kkEk kELk{ktktf[h kkze ykuE [kuhkLkk kMkkkn ykkWLkk kwLkk{kt kkueMku wyuf ykhkukeLke hkfz fhe nke.zkkuk Mk rY Mkekeykfu.yu{.kkurnu ykuE [kuheLkkykhkuk{kt kwAkkA nkk he Au.ykkkukhe kkk{eLkk ykkhu MkkrLkfkE{ kkL[Lkk ELMk. yu{.ke.kMk yLku xwfzeyu ykuE [kuheLkkyk kztkLkku kkoVk fkuo nkku.

  {nuMkkk kkwfkLkk {kuekwhMke{{kt ykuk yLLkkqko {kkkSLkk{trh kkA ykuk kufqk Lktkh188 LkSfke kMkkh kke kkEkkELk{kt ktf[h kkze ykuE[kuhkuyuuBk kkku nkku yLku ykEMkhkkze{kt xuLf kkuXe nke yLku kMkkkn ykkW [kuheLkk 2,500exh ykuE yLku ykEMkh MkrnkY.5.75 kLkku {wk{k fksueku nkku.yk ykuE[kuhe{kt yufykhkuke ErkMk Mkwu{kLkfwhue({tzke) Mk Wkhke zkkEkku nkku. Wkhkuk ykuE [kuheLkk

  ykhkuk{kt Vhkh kE kuk E{hkLkhne{kLk kXk ({tzke) EBkkhne{kLk kXk, rkhMkn VfehyLku { Lkkrzk Mkrnk MkkkMkku Mkk{u kwLkku LkkUk{kt ykkunkku. ykuE[kuheLkk yk kwLkk{kt wyuf ykhkuke r{Mkn {kuzSLkehkfz fhk{kt yke nke.ykfuMkLke kkkMk MkekeykE fu.yu{.kkurn [ke hkk Au.

  kkEkkELk{kt ktf[h kkze uBk kkku nkku

  kE{ kkL[u 2,500 exh ykuE yLku ykEMkh fksu ekt nkkt

  {kuekwh Mke{{kt ykuE [kuhefkiktz{kt w yuf zkkku

  CMYK

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : MEHSANAIV

  fze kkwfkLkkt ELkz kk{LkeekkuLk ku[hS Xkfkuh(..25)Lku kk{Lkkt s wf h{uSkS Xkfkuh (..32) Mkkkufuxktf kkuoke u{Mktkt nkku. khtkwwke ekkuLkLkkt Lk {nuMkkkkkwfkLkkt [hkzw kk{u kE kk

  nkukke kuyku yk sL{{kt yuf{ufLkktLkn kE fu kuk yLku tfk-yktfk