Membongkar Kesesatan Gerakan-Gerakan Dakwah

  • View
    1.171

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

membongkar kesesatan Gerakan-gerakan DakwahLDII, Jama'ah Tabligh, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Ahmadiyah

Text of Membongkar Kesesatan Gerakan-Gerakan Dakwah

MEMBONGKAR KESESATAN DAN PENYIMPANGAN GERAKAN-GERAKAN DAWAH (Jamaah Islam (JI), Jamaah Tabligh (JT),Hizbut Tahrir (HT), Ikhwanul Muslimin (IM) Muqaddimah Alloh telah memerintahkan kita untuk saling memberi nasehat sebagai mana firmannya : `9# ) }# 9 z ) %!# #`# #= M s=9# ## ? ,s9$/## ? 99$/ Artinya:Demimasasesungguhnyamanusiadalamkerugianyangnyatakecualiorang-orang berimandanberamalshalihdanmensehatidalamkebaikandanmenasehatidalam kesabaran(Qs: Al-Ashr:1-3). Dan Alloh berfirman: $& /3 9 w$& Artinya: Dan aku adalah penasehat yang amanah bagi kalian. (Qs Al-Araf: 68) DemikianpuladalambanyakhaditsRosulullohmenganjurkankepadakaum muslimin untuk saling memberi nasehat. Beliau bersabda : ::.Agamaitunasehat,kamibertanya:untuksiapa?,jawabNabi:UntukAlloh,kitab-Nya, Rosul-Nya, Imam-imam kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin1 Salahsatuhakkaummusliminadalahapabilaiamintanasehatpadamumakaberilah nasehatkepadanya.Kemudiansalahsatubentuknasehatituadalahmenegakkanamarmaruf nahimunkarditengah-tengahmanusia.Allohtelahmenjadikansalahsatuciridan keistimewaan dari orang beriman. Alloh berfirman: G. z & M_z& $=9 ''? `9$/ ? 69# `? !$/ Artinya:Kalianadalahsebaik-baikumatyangdilahirkanditengahmanusia,mengajakyang maruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Alloh (Qs : Ali Imran : 110) Dalam ayat lain Alloh berfirman: `9# M 9# / '$9& /'' `9$/ 39#Artinya: Orang mumin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lainnya,karenamenganjurkankepadayangmarufdanmencegahdariyangmunkar(Qs: At-Taubah :71) Rosulullohtelahbersabdadalamhaditsnyayangartinya:TiadaseorangNabipunyang diutussebelumakukecualimempunyaisahabat-sahabatyangsetiayangmengikutisunnahnya dengansebenar-benarnya,kemudianakandatangsetelahmerekagenerasiyanghanyabanyak bicara dan tidak suka mengamalkan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Maka 1 HR.Muslim No. 55, lihat Fathul Bari 1/138 barangsiapayangmembencimerekadenganhatinyamakaiaadalahmuminselainitutidak ada lagi iman walau seberat biji sawi2 DalamhaditslainRosulullohbersabda:Artinyaperumpamaanorangyangtengah menjalankanhukumAllohdanorangyangterjerumusdidalamnyabagaikanorangyang mengunditempatdiatasperahu.Sebagianmendapattempatdiatasdansebagianmendapat tempat di bawah. Yang di bawah apabila membutuhkan air harus naik ke atas dan sudah tentu mengganggu orang yang di atas, maka berkatalah orang-orang yang di atas :kami tidak akan biarkan kalian naik kemari karena mengganggu kamimaka orang yang dibawah pun berkata lebihbaikkitalubangisajatempatkitainisupayatidakmenggangguorangyangdiatas!!. Apabilatindakanmerekadibiarkanolehorang-orangyangdiataspastibinasalahsemua penumpang perahu itu, tetapi jika tindakan itu bisa dicegah maka selamatlah semua penumpang perahu itu3. Tentusajanasehatsertaamarmarufnahimunkarinijangandisalahartikan denganhujatandancacimakianatausejenisnya.Sebabseorangmukminbukanlahseorang tukang cela, tukang laknat dan suka berkata keji sebagaimana yang tersebut dalam hadits nabi 4 dan juga berlawanan dengan maksud nasehat itu sendiri, yaitu agar kembali pada kebenaran dan memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang ada. Seorangmuslim yang ikhlas tentunya ia akan mencari kebenaran dimana saja ditemukan kebenaran baginya. Ibaratbarangyanghilangyangselaludicarinya5jangansekali-kaliiaanggapnasehat saudaranya seagama sebagai suatu yangnegatif dan dipandang sinis seperti yang mengatakan : mengapaharusmenceraiberaikanbarisankaummuslimin?ataujanganhembuskan perbedaan dan permusuhan ditengah-tengah umat !! atau yang berkata : jangan melempar debudariluarataujanganmembuatlemahbarisankaummuslimin.Danbanyaklagi seruan yang lain. Seruan-seruanitujustruakanmelemahkankaummusliminyaitudenganruntuhnya bentengnasehatyangdimilikiumatinidanjustrumembuatgembiramusuh-musuhIslam. Bukankahdengannasehatyangpenuhkasihsayang,kesabarandiataskebenaranumatiniakan terpeliharadiataskebenaran?siapakah yangmenjamindirinyaterbebasdarikesalahan??.Maka janganlah dada kita sesak untuk menerima nasehat tersebut.

PERINTAHBERSATUDI ATASAL-HAQ Alloh telahmemerintahkan kita agar kita berpegang teguh dengan talinya dan jangan berceraiberai.Persatuanyangdiidam-idamkankaummuliminadalahpersatuandiatasaqidah yang satu. Sebab persatuan yang tidak diatas aqidah yang satu adalah persatuan yang semu yang malahmendatangkanperpecahandanpermusuhandiantarakaummuslimindanakantercipta jurang pemisah diantara mereka. Alloh berfirman : * #`# V/ $ # / ) # G#) #9? $* $) 2 HR.Muslim No. 50 3 HR.Bukhorino. 2493 dan Ahmad IV/269 dan 270,dengan sanad SHAHIH 4Beliaumengisyaratkan dalamhaditsnya,yangartinya :Bukanlah orang muminitu tukang cela,tukanglaknat, pandir dan berkata kotor (HR.Tirmidzi 1984, Ahmad I/405, Thabrani dalam Mujamul Kabir 10/225 no. 1048, AlHakimdalamAlMustadrak30.DishahihkanolehAl-AlbanidalamAsh-Shahihah320danShahihAdabul Mufrad 312) 5Alangkah indahnya kebenaran, sebagaimana syair : Kembali kepada kebenaran merupakan fadhilah dan terus-menerus di atas kebathilan merupakan kehinaan Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qoyyim dalam Madaarijus salikin juz 2 hal 38 : Kami sangat mencintai Syaikhul Islam, tapi kami lebih mencintai kebenaran daripadanya. Dan ketahuilah semua orang selain Rasulullah dapat diambil perkataannya dan ditinggalkan. Makajikamerekaberimansebagaimanakamuberimansungguhmerekatelahmendapat petunjuk,namunjikamerekaberpalingsesungguhnyamerekaberadadalampermusuhan(Qs :Al-Baqarah ayat :137) Telahbanyakusahauntukmenyatukanumatininamunsegalausahaitusia-sia sebabnyaadalahpersatuanyangdiusahakantidakberdasarkanpadaaqidahyangsatu6 dantidakdiupayakanmelaluisalurannasehatdanamarmaufnahimunkar.Akantetapi justrudibangundiatassikapsalingtolerandiataskesalahanyangadasalingmenutupmata dengan kesalahan yang terjadi. Apakah dengan cara ini umat akan bersatu ?? dan apakah dengan cara ini umat akan jaya ? Apa yang dicari umat ini ? Bukankah mereka mencari ridha Alloh ? jika demikian mengapa menutup-nutupikesalahansaudaranya?Bukankahsaudaranyabutuhnasehatdanbimbingan darinya ? Bukankah dengan menutup-nutupi kesalahan saudaranyaberarti ia telah mengkhianati saudaranya?Laluapakahpantassetelahituiameneriakkanpersatuan?Wahaisaudaraku persatuan seperti apakah ini? Ataukah ini justru pangkal dari sumber perpecahan. Padakesempatankaliinikamiakanmengetengahkanpembahasantentangbeberapa kelompok-kelompokdawahdalamrangkamenegakkanpilarnasehatdanupayamengakkan amarmarufnahimungkarditengah-tengahumatdalamrangkamembelasunnahRosuldan manhaj salafushalih. YahyabinYahyaberkata:MembelasunnahitulebihutamadaripadaJihad fisabilillah7 Semoga kita semua dapat mengambil manfaat darinya. Amiin Islam jamaah adalah satu nama jamaah sempalan yang sangat identik dengan khawarij. KelompokinipusatnyadiIndonesia8danhampirtidakterdengarnamanyadiluarIndonesia, walaupunmerekamengaku-ngakubahwajamaahmerekainitelahmendunia.Jamaahini didirikan oleh seseorang yang bernama NUR HASAN UBAIDAH yang menurut pengakuannya jamaahiniadasejaktahun1941.Namunyangbenariabarudibaiatpadatahun1960. Kelompok ini awalnya bernama DARUL HADITS kemudian berganti dengan YPID (Yayasan PendidikanIslamDjamaah).LalubergantiLEMKARIpadatahun1991,danbergantilagi denganLDII(LembagaDawahIslamIndonesia).Penggantiannamainidalamrangka menyesuaikankeadaandanagartidakketahuanjejakmerekajikamulaitimbulketidaksukaan dari masarakat. Berikutsekilas tentang jamah ini a.Sistem Pengajian Sistem pengajian mereka disebut manqul artinya kajian hadits dan Al Quran harus memakai isnad. Mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Mubarak : Isnad itu bagian dari agama, seandainya tanpa isnad maka siapa saja akan berkata sesukanya9. 6 Syaikh Fauzan Al Fauzan berkata : Tidak mungkin kaum muslimin dapat bersatu kecuali di atas kalimat tauhid dan manhajsalaf.Jikatidakdemikianmakaketahuilahmerekaakanberpecah-belahdanberselisihsebagaimana kenyataan sekarang ini. (Lihat Al-Ajwabatul Mufidah hal. 100-103 Daar As-Salaf cet. 2)7MajmuFatawajuz4hal13.SyaikhulIslammenegaskan:Makaorangyangmembantahahlulbidahdia adalah Mujahid (pejuang). 8 Kota Kediri-Jawa Timur. 9 Lihat Muqadimah Shahih Muslim. I SLAM J AMAAH LEMKARI LDI I Dalammasalahhadis,NurHasanUbaidahmengakumempunyaiisnadsampaikeImam Bukharidanimam-imamlainya,sedangdalammasalahAl-Qurandiamengakumempunyai isnad sampai ke Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan bahkan sampai ke Malaikat Jibril. Siapasajayangmemilikiisnad-isnadselaindariIslamJamaahdianggaptidaksahdanpalsu. Menurutmereka,barangsiapayangberamaltanpaisnadmakaamalnyatidaksahdantidak diterimaolehAlloh,sehinggawajarsajajikakitamasukmasjidataurumahmerekamereka selalumengepelbekaskita,karenamerekamenganggapthoharohkitatidaksah,sehinggakita membawa najis. b.Islam Jamaah dan Hadits Palsu Menurutmerekashahihtidaknyasuatuhaditstergantungdariamirmereka.Sebuahhadits palsu bisa dianggap shahih bila menurut amir mereka hadits shahih. c.Sistem Keamiran Menurutmerekamendirikanjamaah dan berbaiat kepada amir hukumnya wajib. Dalil-dalil yang mereka gunakan adalah : 1.Hadits tentang iftiraq (terpecah) umat menjadi 73 golongan. DalamsuatulafadztersebutRosulullohmenjelaskanhanyasatugolonganyangmasuk surgayaituAl-Jamaah10.Menurutmereka,yangyangdimaksudNabiadalahjamaah mereka. 2.Sebuah haditsmenurut mereka diriwayatkan oleh ImamAhmad tetapi sebenarnya tidak ada yaitu hadits: TidakadaIslamkecualidenganjamaahdantidakadajamaahkecualidenganamirdan tidak ada amir kecuali dengan baiat. YangbenaradalahucapanUmarbinKhattabyangdiriwayatkanolehImamAd-Daarimi dengan sanad yang Dhoif. Didalam sanadnya ada perawi yang majhul dan lemah 11. 3.Surat Al-Isra ayat 71: #` 2 $& */ A& 7 F2 / 9`' ') `7G2 =` F Padahariyangkamipanggilsetiaporangdenganimamnya(kitabamalancatatan amalan).Makabarangsiapayangdidatangkankitabnyadarikanannyamakamereka membaca kitabnya dan mereka tidak dirugikan sedikitpun. Menurutmereka,padaharikiamatnantisetiaporangakandipanggildenganimamnya yaituamirnya.Barangsiapayangtidakpunyaamirmakadiaakandikumpulkanbersama orang-orang kafir. Anggota Isl