MENU Genus Premium. EVO roboczy ?· Menu kotła Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 2 /…

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Menu kota Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 1 / 35

  Menu kota

  Genus Premium Evo

  Genus Evo

  V_1. 19-11-2012r

 • Menu kota Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 2 / 35

  MENU POZIOM SERWIS Aby wej do ustawie serwisowych naley:

  Nacisn jednoczenie przyciski ESC i OK

  na ekranie pojawi si liczba 222, ktr pokrtem "nawigacji (A), naley zmieni na 234 (kod serwisowy) i nacisn OK, wwczas przechodzimy do wywietlenia na ekranie nastpujcych parametrw:

  Jzyk, Data i godzina MENU Kreator konfiguracji Przegld Bdy

  Pokrtem "nawigacji wybieramy dany parametr i naciskamy OK

  UWAGA: Jeeli kocio ustawiony jest w trybie LATO, i wyczony zostanie przyciskiem ON/OFF, to

  ponowne wczenie zasilania tym przyciskiem spowoduje ustawienie kota w trybie ZIMA. Brak zasilania nie powoduje przeczania (wyczenia) trybu pracy kota.

  Poniej opis parametrw wg kolejnoci prezentowanej na wywietlaczu : Jzyk, Data i godzina (po naciniciu OK) - wybr jzyka - data - czas - aktualizacja czasu

  rczna automatyczna

  po wprowadzeniu zmian wybieramy Zapisz i OK. MENU (po naciniciu OK) (parametry wywietlane w kotle, bez podczonych dodatkowych akcesoriw)

  0 Sie 1 2 Parametry kota 3 4 Parametry Strefy 1 5 Parametry Strefy 2 6 Parametry Strefy 3 7 8 Parametry serwisowe 9 10 11 12 13 14 15 16

  A

 • Menu kota Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 3 / 35

  Poniej zestawienie parametrw wywietlanych w menu kota z uwzgldnieniem podczonych wszystkich dostpnych akcesoriw. W przypadku braku jakiego urzdzenia parametr tego urzdzenia bdzie niedostpny (wg opisu powyej).

  PARAMETR "0"

  Parametr nr Funkcja Zakres regulacji

  Ust. fabr

  0 Sie

  0 0

  0 1

  0 2 Sie BUS

  0 2 0 Obecno sieci

  0 2 1

  0 2 2

  0 2 3

  0 3 Parametr niedostpny w kotle !!!

  DOSTPNY W SENSYSIE

  0 3 0 Numer strefy (podczony sensys jako termostat pomieszczenia) Brak wybranej strefy (sensys dziaa jako wywietlacz) 1 - 6 Wybrana strefa np. 1,2,36

  0

  0 3 1 Korekta temperatury pomieszczenia (korekta co 0,1 OC) [ OC ] -3 +3 0

  0 3 2 Wersja oprogramowania sensysa

  0 4 Wywietlacz kota (menu niedostpne z poziomu sensysa, dotyczy te 0 4 0, 0 4 1, 0 4 2)

  0 4 0

  Strefa do ustawienia na wywietlaczu

  Parametr okrelajcy ktra strefa ma by wywietlana na panelu kota Parametr nie jest moliwy do ustawienia z poziomu sensysa

  1 strefa nr 1 2 strefa nr 2 3 strefa nr 3

  1

  W sensysie pojawiaj si dodatkowe parametry ich ustawienia nie wpywa na ustawienie strefy do wywietlania na panelu kota.

  4 strefa nr4 (podczony sensys) 5 strefa nr 5 (podczony sensys) 6 strefa nr6 (podczony sensys)

  0 4 1 Czas podwietlania (dotyczy wywietlacza kota) Parametr niedostpny w sensysie 1 10 [ min ], 24 [h ] 24 h

  0 4 2 Dezaktywacja przycisku (przycisk AUTO na panelu kota) Parametr niedostpny w sensysie 0 NIE 1 TAK

  0

  1

 • Menu kota Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 4 / 35

  2 Parametry kota

  2 0 Ustawienia gwne

  2 0 0 Ustawienie temperatury CWU [ OC ] 36 60 dla par. 2 2 8 = 0 40 60 dla par. 2 2 8 = 1 40 65 dla par. 2 2 8 = 2 i 228 = 3

  2 1 Parametry dowolne

  2 1 0 Parametry dowolne 0 255 0

  Parametry dowolne 0 255 0

  2 1 6 Parametry dowolne 0 255 0

  2 2 Ustawienia

  2 2 0 Powolne zapalanie [ % ] 0 100

  2 2 2 Modulacja wentylatora (parametr niedostpny w kotach kondensacyjnych) 0 wyczona 1 wczona

  1

  2 2 3 Termostat bezp. podogowy lub termostat pokojowy - TA2

  (parametr niedostpny w kotach konwencjonalnych) 0 termostat bezp. podogwki 1 termostat pokojowy strefa 2

  0

  2 2 4 Termoregulacja (funkcja AUTO) Znaczy to samo co przycisk AUTO na panelu kota 0 nieobecna (wczona) 1 obecna (wyczona)

  0

  2 2 5 Opnienie wczenia CO Opnienie wczenia palnika w stosunku do wczenia pompy danej strefy grzewczej

  0 0 sekund (wyczone) 1 10 sekund 2 90 sekund 3 210 sekund

  0

  2 2 6 Konfiguracja kota standardowego

  (parametr niedostpny w kotach kondensacyjnych)

  0 1F otwarta komora 1 1F VMC 2 1F turbo staa V wentylatora 3 1F turbo went modulowany 4 bitermiczny otwarta komora 5 bitermiczny turbo

  2 2 7

  2 2 8

  Wersja kota

  0 2 F z wymiennikiem pytkowym 1 1 F z zew zasobnikiem + NTC 2 1 F z zew zasobnikiem + termostat 3 mikro zasobnik

  0

  Dla 228 = 1

  Palnik OFF dla: Tzas Tust cwu + 2

  Palnik ON dla: Tzas Tust cwu HYS,

  gdzie HYS = (Tust cwu/10) + 3

  Tzas temp. cwu w zasobniku OC

  Tust cwu temp. cwu w zasobniku OC

  Przykad:

  Tust cwu = 50OC

  Palnik OFF dla Tzas = 52OC

  Palnik ON dla Tzas = 42OC

  2 2 9 Nominalna moc kota

  W kotach z elektroniczn pomp ustawienie max charakterystyki pracy pompy w zalenoci od mocy kota np. 24 oznacza ustawienie pompy dla kota o mocy 24 kW

  [ kW ] 0 200

 • Menu kota Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 5 / 35

  2 3 Ogrzewanie 1

  2 3 0 Moc max CO absolutna (parametr niedostpny w kotach kondensacyjnych) [ % ] 0 - 100

  ES

  C z

  mie

  nia

  nas

  taw

  y (d

  zia

  a ja

  k p

  rzyc

  isk

  OK

  .)

  2 3 1 Moc max CO regulowana [ % ] 0 100

  2 3 2 Moc max CWU (parametr niedostpny w kotach konwencjonalnych) [ % ] par. 233 100

  2 3 3 Moc min CWU (parametr niedostpny w kotach konwencjonalnych) [ % ] 0 100

  2 3 4 Moc max CO (parametr niedostpny w kotach konwencjonalnych) [ % ] par. 233 100

  2 3 5 Tryb opnienia zaponu 0 rczne 1 automatyczne 1

  Tabela 1

  Ustawiona temp. CO [ OC ] < 50 51-60 61 0 71-8 > 80

  Czas opnienia zaponu [ min ] 5 4 3 2 1

  2 3 6 Czas opnienia zaponu (gdy 235 = 0) [minuta] 0 7 3

  2 3 7 Post cyrkulacja CO [ minuta ] 0 15 16 praca ciga pompy 3

  2 3 8 Kontrola prdkoci pompy (parametr niedostpny w kotach z pompami elektronicznymi) 0 niska prdko (staa) 1 wysoka prdko (staa) 2 modulowana

  2

  2 3 9 Ustawienie dT pompy do modulacji [ C ]

  10 30 20 (parametr niedostpny w kotach z pompami elektronicznymi)

  2 4 Ogrzewanie 2

  2 4 0 Cinienie minimalne pmin= x*0,1 [ bar ] 3 4 4

  Parametr niedostpny w kotach kondensacyjnych. Parametr niedostpny w kotach konwencjonalnych gdy par. 247 = 0 lub 247 = 1

  2 4 1

  Cinienie graniczne pgr= x*0,1

  (informacja na panelu e jest niskie cinienie w ukadzie) [bar] 4 8 6

  Parametr niedostpny gdy par. 247 = 0 lub 247 = 1

  2 4 2

  2 4 3 Post wentylacja w trybie CO 0 5 sekund (OFF) 1 3 minuty (ON) 0

 • Menu kota Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 6 / 35

  2 4 4

  Czas funkcji BOOST

  (t - czas pracy w funkcji Auto - nie jest to sterowanie pogodowe - czas pracy ze sta temp. obiegu grzewczego)

  [minuta] 0 60 16

  2 4 5 Max PWM pompy (moc pompy kotowej) (dotyczy pompy elektronicznej)

  [ % ] 75 100 100

  2 4 6 Min PWM pompy (moc pompy kotowej)

  (dotyczy pompy elektronicznej) [ % ] 20 par.2 4 5 40

  2 4 7 Sposb kontroli cinienia wody w kotle (rodzaj czujnika cinienia)

  0 tylko sondy NTC 1 presostat cinienia ON/OFF 2 czujnik cinienia (elektroniczny)

  1

  2 4 8

  2 4 9 Korekta temp. zewntrznej (regulacja co 1 OC) [ OC ] - 3 +3 0

  2 5 Ciepa Woda Uytkowa

  2 5 0 Funkcja Comfort

  0 wyczona 1 czasowa (30 min po ostatnim poborze CW) 2 zawsze aktywna

  0

  Dla kotw jednofunkcyjnych wsppracujcych z zasobnikiem, naley wczy funkcj Comfort, aby ogrzewa wod w zasobniku. Bez wczonej funkcji mamy tylko ochron przeciwzamroeniow dla zasobnika T=10OC.

  2 5 1 Czas obiegu w f Comfort

  (czas opnienia wczenia kota w funkcji COMFORT, dla par. 228 = 0)

  [ minuta ] 0 120 0

  2 5 2 Opnienie zaponu CWU x*0,1

  (zapobieganie uderzeniom hydraulicznym, dla kotw 2-funkcyjnych)

  [ s ] 5 200 5

  2 5 3 Logika wyczania CWU (wyczenie palnika w trybie cwu dla kotw 2-funkcyjnych) 0 Anty kamie kotowy - (wg tabeli 2) 1 Tust CWU + 4 C

  0

  2 5 4 Chodzenie po uyciu CWU (czas wybiegu pompy i wentylatora dla kotw 2-funkcvyjnych) 0 wyczona 1 wczona (wg tabeli 3) 0

  Tabela 2

  Tust cwu Palnik

  Sonda OFF ON Nie ma

  znaczenia NTC 1 85 OC 81 OC

  > 52 OC NTC 2

  65 OC 64 OC

  < 52 OC 62 OC 61 OC

  Tabela 3

  Parametr 2 5 4

  Temp. zasilania

  NTC1

  Czas pracy [ s ]

  wentylatora pompy

  0 < 75 OC 5 30

  > 75 OC 180 30

  1 Nie ma znaczenia 180 180

  NTC1 sonda na zasilaniu w kotle, NTC2 sonda na powrocie w kotle

 • Menu kota Genus Premium Evo i Genus Evo_v_1. 19-11-2012r. 7 / 35

  2 5 5 Opnienie CWU > CO

  (opnienie wczenia CO po poborze CW) [ minuta ] 0 30 0

  2 5 6

  2 5 7 Anty-legionella

  0 OFF 1 ON

  0

  Parametr dostpny dla 228 = 1, 228 = 2, 228 = 3 Parametr niedostpny dla 228 = 0

  2 5 8 Czstotliwo anty legionella [ h ] 24 480 100

  Parametr dostpny dla 228 = 1, 228 = 2, 228 = 3 Parametr niedostpny dla 228 = 0

  2 5 9 Temperatura anty legionella [ OC ] 60 70 66

  Parametr dostpny dla 228 = 1, 228 = 2, 228 = 3 Parametr niedostpny dla 228