16
ระบบง่ ายๆ ทีวยให้ การลงทุน...ง่ายขึ้น Alan Maleesatharn Polar Bear Fishing Investment Copyright © 2013 Polar Bear MetaStock Made Easy RMO Trading System

MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MetaStock

Citation preview

Page 1: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

ระบบงายๆ ทชวยใหการลงทน...งายขน

Alan Maleesatharn

Polar Bear Fishing Investment Copyright © 2013

Polar Bear MetaStock Made Easy

RMO Trading System

Page 2: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

ค ำน ำ RMO trading system ไดรบการคดคนและพฒนาขนโดย Rahul Mohindar ซงเขาเปนนกลงทน เปนผ ฝกอบรมท VIRATECH นอกจากนกยงเปนนกวเคราะหท CNBC และ CNN India ระบบ RMO (Rahul Mohindar Oscillator) เปนระบบทบอก Trend ในตลาดการเงนตางๆ ทงหน Commodities หรอแมกระทง FOREX โดยอาศยขอมลเพยงแคราคาเปด ราคาปด ราคาสงสดและราคาต าสดเทานน โดยสวนตวแลวผมเหนวาระบบ RMO ไมไดเปนระบบอะไรทซบซอน เราสามารถน าไปใชในการตดสนใจหาจดซอและจดขายไดอยางงายๆ เพยงแคเรารเงอนไขและเขาใจการท างานของระบบ เรากสามารถดสญญาณเพอตดสนใจซอขายหนเองไดแลว ซงผมมนใจอยางยงวา การซอขายตามระบบทไดรบการทดสอบมาแลว จะสามารถชวยลดความเสยงจากการลงทนไดมาก ลองศกษาระบบน และน าไปประยกตใชดนะครบ ผมกหวงเปนอยางยงวา หนงสอเลมนจะชวยใหนกลงทนหลายๆ ทาน มชวตการลงทนทงายขนกวาเดมอกเยอะ อรญ มาลสะทาน MetaStock Coach เมษายน 2556

Page 3: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 1

Introducing MetaStock โปรแกรม MetaStock เปนโปรแกรมทใชในการวาดกราฟและค านวณ Indicators ตางๆ เพอใชในการวเคราะหหนทางเทคนคหรอทเรยกกนวา Technical Analysis ตว MetaStock นมประวตยาวนานตงแตสมยคอมพวเตอรยงใชจอมอนเตอรสเขยวๆ บนระบบปฏบตการทเรยกวา DOS และในปจจบนน MetaStock ไดรบการพฒนามาจนถง Version 12 แลว แตเนองจากใน Version 12 จะตองเชอมตอขอมล Online จากทางบรษท Thomson/Reuters ตลอดเวลา จงไมคอยเปนทนยมมากนกในเมองไทย ทใชกนคอนขางแพรหลายมกจะเปนตงแต Version 8 จนถง Version 11 ขอดของ MetaStock กคอ การทเราสามารถปรบแตงหนาตาของกราฟไดอยางงายดาย รวมไปถงความสามารถในการพฒนาสตร Indicators, Expert Advisor, และตว Scan หาหนไดโดยทเราไมตองใชความพยายามในการเรยนรมากนก

Figure 1 ตวอยำงกรำฟและ Indicators ในโปรแกรม MetaStock

นอกจากความสามารถในการปรบแตงกราฟไดเองแลว ในตวโปรแกรมกยงม Template และ Trading System ใหเราเลอกใชไดอกหลากหลายพอสมควรดวย โดย Trader ทมช อเสยงหลายคน ไดออกแบบ Template และระบบเหลาน อาทเชน

Page 4: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 2 2

ระบบ MMA ของ Daryl Guppy

Figure 2 Daryl Guppy MMA

ระบบ Darvas Box ของ Nicolas Darvas

Figure 3 Darvas Box System

Page 5: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 3 3

ระบบ RMO ของ Rahul Mohindar

Figure 4 RMO Trade Model

นอกจากนกยงม Indicators และ Expert Advisors อกหลายตวจาก Joe DiNapoli, Martin Pring, Greg Morris, Bill Williams รวมไปถง ระบบ Turtle Trader จาก Richard Dennis อกดวย อยางไรกตาม ผมจะเนนไปทการใชงานระบบ RMO ของ Rahul Mohindar ซงเปนระบบทชวยบอก Trend และมเงอนไขในการเขาซอ/ขายทชดเจน งายส าหรบทงมอใหมและมออาชพ และสามารถท าก าไรอยางพอเพยงไดในระยะยาว โดยมรายละเอยดดงนนะครบ

RMO Trade Model RMO Trade Model คดคนโดย Mr. Rahul Mohindar ซงเปนชาวอนเดย เขาท างานอยท Viratech India และเปน Panelist ของ CNBC และ CNN India อกดวย ระบบนจะเนนทการคนหา Trend ชวยบอกการแกวงตวใน Trend ใหญ บอกจงหวะทควรซอ/ขาย โดยสามารถใชไดกบหน Futures แมกระทง FOREX และเขาบอกวามนสามารถใชไดกบทก Time Frame อกดวย (หมายเหตผเขยน: ลองทดสอบกนเอาเองนะครบ ผมเคยใชแตกบหนไทยใน Time Frame Day เทานนเอง)

ในระบบ RMO ประกอบไปดวย 4 สวนหลกๆ คอ

1. Raul Mohindar Oscillator (RMO) ไวบอก Trend ระยะยาว ถา RMO มากกวา 0 หมายถงแนวโนมขาขนระยะยาว ถา RMO นอยกวา 0 แนวโนมระยะยาวกจะเปนขาลง โดยทขนาดความสงของ RMO ไมมความส าคญใดๆ

Figure 5 Mr. Rahul Mohindar

Page 6: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 4 4

2. Swing Trader เปนตวบอกการแกวงตวใน Trend ระยะยาว และเปน Indicators ทมไวแสดงลกศร Buy (สน ำเงน) หรอ Sell (สแดง)

3. Sentiment Detector บอกอารมณตลาดวาอยในชวง Bullish (สน ำเงน) หรอ Bearish (สแดง)

4. Exit Swing Indicator ใชเฉพาะเวลาทการลงทนของเราไดก าไรแลวเทานน โดยสวนนจะเปนตวบอกวาเราควรจะ Let Profit Run หรอควรจะวาง Trailing Stop

Figure 6 RMO trade model template in MetaStock

RMO

Swing Trader

Exit Indicator

Sentiment Detector

Page 7: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 5

กำรใชงำน RMO System เราสามารถใช RMO System ไดโดยการ Apply template ทช อวา RMO Trading Model เมอ Apply template เรยบรอยแลวกจะไดหนาตาดงรป ระบบนสามารถใชบอกสญญาณไดทงฝง Long (ซอ) และฝง Short (ขาย) แตในทนผมจะกลาวถงเฉพาะในฝง Long เทานนนะครบ ในฝง Short กแคกลบสญญาณเปนตรงกนขามเทานนเอง

Figure 7 Example of RMO trade model

ในการซอขาย หาม ท าการซอขายโดยดจากลกศรเพยงอยางเดยวนะครบ ถงกบขาดทนบอยจนทอใจเอาไดงายๆ เลย ควร ท าตามเงอนไขดงตอไปนเทานนครบ

Trade with the Trend

เราจะท าการซอตาม Trend เมอเกดเงอนไข 3 ขอดงน

1. เกด Buy Arrow 2. Bullish Sentiment แทงราคาเปนสน าเงน 3. RMO มากกวา 0

อยางไรกตาม เราไมจ าเปนตองรอใหเกดเงอนไขทงสามขอในแทงเดยวกนนะครบ ใหท าการซอเมอเกดเงอนไข “ครบ” ทงสามขอเทานน

Page 8: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 6 6

Aggressive BUY Breakout

หากเรารบความเสยงไดมากขน กสามารถใชกลยทธนในการเขาซอไดเมอเกดเงอนไขคอ

1. เกด Buy Arrow 2. Bullish Sentiment แทงราคาเปนสน าเงน 3. RMO นอยกวา 0

เพยงแตวา เราควรจะมการควบคมความเสยงทเขมงวดมากขน เชน อาจจะเรมตนลงทนในปรมาณทนอยๆ กอน และควรมการตงจดหยดขาดทนเสมอ เปนตน

Exit Strategy

ในการเขาซอทกครง ใหตงจดหยดขาดทนไวเสมอ อาจจะตงจดหยดขาดทนไวทราคาต าสดของวนกอนหนา หรอต ากวาจดแนวรบลงมานดหนอย เชน สมมตวามแนวรบทราคา 100 บาท เรากวางจดหยดขาดทนไวท 98 บาท เมอเราเรมมก าไร (ทเปน Unrealized Profit) แลว ใหดท Exit Swing Signal หากแทง Histogram อยสงกวาเสนสแดง ใหใชวธ Let Profit Run และออกกตอเมอ RMO ต ากวา 0 แทงราคาเปนสแดง และเกด Sell Arrow หากแทง Histogram อยต ากวาเสนสแดง กควรใช Trailing Stop เปนจดในการขาย โดยเราอาจจะก าหนด Trailing Stop ไวทจดต าสดยอนหลงสามวน หรอใชระบบ Trailing Stop อยางอนกได

Page 9: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 7

ตวอยำงกำร Trade ดวย RMO System

INTUCH

Figure 8 INTUCH with RMO trade model

จดท 1 เกด Buy Arrow แตเรายงไมท าการซอ เนองจาก RMO ต ากวา 0 และ แทงราคายงเปนสแดง เมอแทงราคากลายเปนสน าเงน ส าหรบคนทรบความเสยงไดมาก อาจพจารณาเขาซอ จดท 2 เปนจดทใหเขาซอทราคาเปดของแทงถดจาก Buy Arrow เนองจาก เกด Buy Arrow แทงราคาเปนสน าเงน และ RMO มากกวา 0 และเราจะวางจดหยดขาดทนไวต ากวาแนวรบนดหนอย หากตองการใหปลอดภยมากยงข น เราสามารถพจารณาเขาซอเมอราคาปดสงกวาจดสงสดของ Buy Arrow ในจดทสองกได จดท 3 เราสามารถเขาซอเพมได เนองจากเกดเงอนไขครบทงสามขอ และราคาเปดในแทงถดไปกอยสงกวาจดสงสดของ Buy Arrow ในจดท 3 ดวย หากเราเขาซอในจดทสองทราคาประมาณ 68 บาท กอาจจะตงจด Stop loss ทจด Low แถวๆ 66 บาท หากเรมมก าไรแลว กใหสงเกตด Exit Swing Signal วาเราควรจะใช Trailing Stop หรอยง ในตวอยาง หลงจากจดท 3 เราพบวาม Sell Arrow เกดขนสองครง ครงแรกเราไมท าอะไร เพราะ Sentiment ยงเปน Bullish อย จงวาง Trailing Stop ไวทจด low ของวนทเกด Sell Arrow หากราคาลงมาต ากวานจงพจารณาขาย เชนเดยวกนกบ Sell Arrow ครงทสอง หากเราใช Trailing Stop กจะตองท าการขายทราคาประมาณ 76 บาท เนองจากราคาลงมาต ากวาจด Trailing Stop ทวางเอาไวแลว อยางไรกตาม หากเราซอจะขายตาม Up Trend (Buy Arrow & Bullish Sentiment & RMO Positive) และขายเมอเกด Down Trend (Sell Arrow & Bearish Sentiment & RMO Negative) กสามารถท าไดเชนกน

Page 10: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 8 8

SCCC

Figure 9 SCCC with RMO trade model

ส าหรบหน SCCC เราท าการซอในจดท 1 เนองจากตรงตามเงอนไขทงสามขอ แตท าการขายตดขาดทนไปเมอเกดลกศรสแดงและรอจนกระทง RMO ลดลงต ากวา 0 จากนนในจดทสอง เกดลกศรสน าเงนขน แตเรายงไมซอ เพราะ RMO ยงต ากวา 0 อย และ Sentiment ยงเปน Bearish ใหรอจนกระทงเงอนไขครบทงสามขอ จงเขาซอทราคาประมาณ 410 บาท ระหวางน ใหคอยตดตามดเปนระยะ หากเราไดก าไรแลว ใหก าหนด Trailing Stop เนองจากแทง Exit Swing อยต ากวาเสนแดง เมอราคาลงมาต ากวา Trailing Stop ทตงไว จงคอยท าการขาย และเมอเกดลกศรสน าเงนขนมาใหม กใหพจารณาเขาซออกครง

Page 11: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 9

Modified RMO โดยสวนตวแลวผมไมชอบ Template ทเขาท าใหเทาไหรนก กเลยจดการดดแปลงซกเลกนอย (ออ) ไดมาหนาตาอยางทเหนขางลางนแหละครบ

Figure 10 Modified RMO

ทปรบกไมไดท าอะไรมาก แคเปลยนพนหลงใหเปนสด า ปรบสของ Indicators และเปลยน Histogram บางอนใหกลายเปนเสน จะไดเหนชดมากขน ทเหลอกเอา Title bar ของแตละ windows ออกไปเพอเพมพนทใหกบกราฟอกนดหนอย กออกมาดดและท าก าไรใหงายๆ เลยละครบ อยางเชนหน MAKRO ระบบกใหซอตงแตตอนทราคาประมาณ 470 บาทจนปานนแลว ยงไมไดขายเลย (แงๆ)

Page 12: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 10

บทสงทำย ส าหรบระบบ RMO ทไดพดถงไปนน เปนระบบทสามารถน าไปใชไดหลากหลาย เรายงสามารถใชระบบนรวมกบการลากเสน Trendline เพอประกอบการพจารณาซอ/ขายหนไดอกดวย ทงน ไมวาจะมระบบดแคไหนกตาม สงส าคญทสดกคอการมแผนในการซอ/ขายทแนนอน และทส าคญยงไปกวานนกคอ การมวนยมากเพยงพอทจะท าตามแผนทวางไวไดเสมอไมวาจะเกดเหตการณเลวรายแคไหนขนมา พงระลกไวเสมอวา ในโลกนไมมอะไรแนนอน ไมมระบบใดทสามารถท าก าไรไดทกครงทท าการ Trade ใหเราตงจดหยดขาดทนไวเสมอ เพราะมนเปนเพยงสงเดยวในการลงทนทเราสามารถท าได แนนอนเลยวาเราไมรหรอกวาจะไดก าไรมากนอยแคไหน แตเราสามารถก าหนดไดวา ถาถงคราวทจะตองขาดทนแลว เราจะรบการขาดทนนนไดเพยงใด สดทายแลวผมกหวงวา ระบบนจะสามารถชวยใหหลายๆ ทานมชวตการลงทนทงายดายมากยงข นไปพรอมๆ กบก าไรในกระเปาทเพมข นอยางพอเพยงดวย ขอใหมความสขกบการลงทนทกทานครบผม อรญ มาลสะทาน MetaStock Coach

Page 13: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 11

เกยวกบผเขยน ผมเรมรจกการลงทนมาตงแตสมยยงเดก ตอนนนชวงปดเทอมมโอกาสไดตดตามคณอาไปวงเลนอยในหองคาหลกทรพย เหนกระดานหนส

เขยวๆ แดงๆ และมตวเลขเตมไปหมด และไดมโอกาสศกษาอกครงกตอนเรยนปรญญาตรเมอประมาณป 1999 โดยอาศยตดตามขาวคราวจากหนงสอพมพกรงเทพธรกจ พอเรยนจบกเลกสนใจการลงทนไปเลย เนองจากโอกาสในการเขาถงขอมลหนเมอสบกวาปกอนนนยงมไมมาก (สมยเมอเลนอนเตอรเนตชวโมงละ 60 บาท) จนกระทงไดมาศกษาและคลกคลกบมนอยางจรงๆ จงเมอปลายป 2011 หลงจากลมลกคลกคลานอยพอสมควรและไดมาพบกบอาจารยกตน (http://nastocks.blogspot.com) พหมขาวแหงส านก Polar Bear ซงเปนผจดประกายการลงทนโดยใชโปรแกรม MetaStock ใหกบผม ตงแตนนมาผมกใชเวลาศกษาทางดาน Technical Analysis การใชงาน MetaStock และ Fundamental Analysis ควบคกนไป จนคนพบแนวทางการลงทนทเหมาะสมกบตวเอง ซงกคอ System Trade

ดวยความทท างานประจ าทโรงพยาบาลไปดวย เรยนปรญญาโทสาขาชวสถตไปดวย และรบงานพเศษขางนอกดวย จงท าใหไมคอยมเวลาตดตามดหนในเวลากลางวนมากนก การลงทนของผมสวนใหญจงเปนการวเคราะหหนในตอนกลางคน และสง Order เปนการซอ/ขายหนทราคาเปดในวนถดไป ซงผมพสจนมากบตวเองแลววา มนเปนแนวทางทสามารถท าก าไรไดจรงๆ โดยทเรากไมตองไปเครยดกบการนงเฝาหนทงวน

Figure 11 Polar Bear MetaStock Fan Page

Figure 12 Weblog ใหควำมรเร องกำรลงทน

Page 14: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 12 12

ในเวลาวางทม ผมกพฒนาเวบบลอก http://triplestrading.blogspot.com เพอเผยแพรความร เกยวกบการลงทน สราง Facebook fan page ส าหรบกรณศกษาการลงทนดวย MetaStock ท http://www.facebook.com/PBFCMetaStock และรวมกบพหมขาวในการท าเวบไซต http://www.millionsinvestment.com/ เพอเปดคอรสอบรมเกยวกบการลงทนและการใชงานโปรแกรม MetaStock ทงขนพนฐานและขนสง

Figure 13 www.millionsinvestment.com

หากทานใดสนใจจะแลกเปลยนความรหรอความคดเหน สามารถตดตอผมไดท [email protected] หรอจะฝากขอความไวทบลอก หรอท Fan page กไดครบ ยนดทไดรจกทกทานเสมอ และขอใหสตจงมแดนกลงทนทกทานครบ

อรญ มาลสะทาน MetaStock Coach

เมษายน 2556

Page 15: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

MetaStock Made Easy: RMO Trade Model 13

References Mastering MetaStock, Equis International, USA, 2009. MetaStock User’s Manual Version 11, Equis International, USA, 2009. Viratech India, http://www.viratechindia.com/metastock_rmo.html, Last Access: April 2013.

Page 16: MetaStock Made Easy - RMO Trade Model

End of File Polar Bear Fishing Investment

Copyright © 2013