Metodika glazbene kulture

Embed Size (px)

DESCRIPTION

glk

Text of Metodika glazbene kulture

 • METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE 1 - za prvi kolokvij Tomislav Kota, prof.

  Glazbeni oblici

  Motiv, fraza, re!enica

  (metodika nastave glazbene kulture I)

  2

  3

  Glazbeni oblici

  l Glazbeni oblik predstavlja vremensku strukturu glazbenog djela

  l U povijesti glazbenih oblika spominje se 4 najvanija glazbena elementa (koji se javljaju u nastavnom programu Glazbene kulture za nie razrede osnovne kole)

  1. motiv

  MOTIV je najmanja tematska (ritamsko-melodijska) izrazita cjelina koja se moe izdvojiti iz svoje okoline

  2. fraza

  FRAZA je najmanja metri!ki odre"ena formalna cjelina

  - Od !ega se sastoji FRAZA?

 • 3. glazbena reenica

  RE#ENICA je glazbena misao zaokruena harmonijskim zavretkom (kadencom).

  - Od !ega se sastoji mala glazbena re!enica?

  l Postoji i velika glazbena re!enica koja se sastoji od 8 taktova!

  l to se doga"a kada po!etnoj glazbenoj re!enici dodamo nastavak? l Usporedi prvu i drugu glazbenu re!enicu$

  9

  l to se doga"a kada po!etnoj glazbenoj re!enici pridodamo jo jednu?

  l Koliko su sli!ne ili razli!ite ove dvije gl. re!enice?

  4. period

  l PERIOD je cjelina sastavljena od dvije glazbene re!enice, sadrajno srodne, a harmonijski me"usobno ovisne.

  l Prva re!enica zavrava manje uvjerljivom kadencom, a druga potpunom kadencom na tonici.

  l Mali period ima 8 taktova (2 male re!enice), a veliki 16 taktova (2 velike re!enice)

  l Period = dvije male uzajamno ovisne glazbene re!enice. Odnose se jedna prema drugoj kao pitanje i odgovor.

  l tabela 1: MALA GLAZBENA PERIODA

  1. re!enica 4 takta

  Pitanje?

  2. re!enica 4 takta

  Odgovor.

  12

 • l Velika perioda se sastoji od dvije re!enice po 8 taktova

  l tabela 2: VELIKA GLAZBENA PERIODA

  1. re!enica 8 taktova Pitanje?

  2. re!enica 8 taktova Odgovor.

  13

  l Analizirat %emo drugi dio pjesme:

  l Od koliko glazbenih re!enica se sastoji drugi dio pjesme?

  l Sad analizirajmo cijelu pjesmu!

  14

  l Na koliko djelova moemo podijeliti ovu pjesmu?

  l Od !ega se sastoji svaki dio?

  l Prvi dio imenovat %emo: A l Drugi dio kao B l Ovo je dvodjelna pjesma sa shemom AB

  15

  dvodjelna pjesma

  l Dvodijelna pjesma je glazbeni oblik sastavljen od dva perioda ili od dva dijela koja po veli!ini odgovaraju periodima.

  l Mala dvodjelna pjesma ima dva puta po osam, dok se velika dvodijelna pjesma sastoji od dva puta po esnaest taktova.

  l Osnovni oblik dvodijelne pjesme ima shemu AB l Shema prijelaznog oblika izme"u dvodijelne i

  trodijelne pjesme je aa ba

  l TRODIJELNA PJESMA je glazbeni oblik sastavljen od tri dijela (A B A ili A B C ) l Mala trodijelna pjesma sadri tri puta po osam

  taktova, a velika tri puta po 16

  Zakljuak

  l Najjednostavniji oblik glazbenog djela zove se pjesma .

  l Temeljni principi gradnje unutranje strukture oblika su: ponavljanje i kontrast .

  l Klju!ni pojmovi: motiv, fraza, re!enica i period, dvodjelnu i trodjelna pjesmu.

  18

 • III. godina, (V. semestar ) - razredna nastava

  } Uvod u nastavu glazbene kulture, } Zadaci i metode u nastavi glazbene kulture, } Uvod u metodiku nastave glazbene kulture

  } Obrade pjesama iz aktualnih udbenika za

  prva tri razreda O, } Poseban naglasak na analizi glazbenih oblika

  pjesama.

  } Rojko P. (2004): Metodika glazbene nastave, praksa I. dio, ITG, Zagreb.

  } Njiri! N. (2001): Put do glazbe, kolska knjiga, Zagreb.

  } Nova"i! S, i drugi (1990): Glazbena kultura u prvom, drugom i tre!em razredu osnovne kole, kolska knjiga, Zagreb.

  } Brdari! R. (1986): Pripremanje nastavnika za nastavu glazbene kulture, kolska knjiga, Zagreb.

  } Bilo koja Teorija glazbe (Zavrki, Tomai!)

  } ODOBRENI UDBENICI ZA UPORABU U NASTAVI GLAZBENE KULTURE Atanasov Piljek D. (2007): Moja glazba 1, 2 i 3. udbenik

  i priru"nik za glazbenu kulturu u 1, 2 i 3 razredu osnovne kole, Alfa, Zagreb.

  Stanii! A., Jandraek V. (2007): Razigrani zvuci 1, 2 i 3. udbenik i priru"nik glazbene kulture za 1, 2 i 3 razred osnovne kole, kolska knjiga, Zagreb.

  Ivanovi! M., Tav"ar A. (2007): Glazbena krinjica I, II i III: udbenik glazbene kulture s dva CD -a za 1, 2, i 3 razred osnovne kole, Profil International, Zagreb.

  ui! M., Kova"i!, D. (2007): Glazbene "arolije 1, 2 i 3, udbenik glazbene kulture s 3 CD -a za 1, 2 i 3 razred osnovne kole, Profil International, Zagreb.

  } STRU#NI #ASOPISI kolski vjesnik, #asopis za pedagoka i kolska

  pitanja. Theoria. Glasilo Hrvatskog drutva glazbenih

  teoreti"ara. Od 1999. Tonovi. #asopis glazbenih i plesnih pedagoga, od

  1984. Magistra Iadertina, Zbornik odjela za izobrazbu

  u"itelja i odgojitelja, Sveu"ilite u Zadru. Ostali stru"ni "asopisi koji se bave pedagokim

  pitanjima...

  } Nastavni plan i program: HNOS, 2006, MZO, Zagreb

  } Kako je glazba vrlo zna"ajan dio ljudske kulture, ona mora imati svoje mjesto u op!em odgoju i obrazovanju.

  } #ovjekova potreba za glazbom ne moe se zanemariti.

  } Umjetnosti (pa s njom i glazba) je prije svega aktivnosti stvarala"ka aktivnosti.

 • } Nastavu glazbe proimaju dva temeljna na"ela:

  Psiholo ko ono uzima u obzir "injenicu da u"enici u principu vole glazbu i da se njome ele aktivno baviti (pjevati, svirati). kola nije samo mjesto i vrijeme pripreme za ivot ona i je dio ivota.

  Ku lturno- estetsko koje proizlazi od toga da nastava glazbe mora u"enika pripremati za ivot, tj. osposobljavati ga da ve! za vrijeme, ali i nakon kole bude kompetentan korisnik glazbene kulture.

  } Glazba je u niim razredima osnovne kole idealno podru"je za snano poticanje pozitivnih emocija, osje!aja pripadnosti, zajednitva i snoljivosti. Ona moe dati snaan doprinos rastu!oj potrebi poticanja i izgradnje kulture nenasilja me$u kolskom djecom.

  } Djeca u razrednoj nastavi neka pjevaju, neka sluaju odabranu glazbu i neka se igraju (ritmiziraju, pleu, kre!u se na glazbu, improviziraju, sviraju i sl.).

  } Nastava glazbene kulture nuno u sredite pozornosti stavlja u"enikovu glazbenu aktivnost. U "inu pjevanja, sviranja i sluanja, na samom mjestu,

  doivljava se i u"i glazba, oboga!uje se u"eniko v osje!ajni svijet i izot rava njegov umjetni"ki senzibilitet.

  } U"inak toga nije mogu!e koli"inski odrediti. Ta se "injenica izravno odraava i na ocjenjivanje utoliko to u"itelj mora, osim pokazanoga (npr. znanje pjesme),

  uzeti u obzir i skrivene u"inke nastave glazbe (npr. promijenjeni odnos prema predmetu, odnosno glazbi), kao to mora voditi ra"una o glazbenim sposobnostima u"enika.

  } Program nastave glazbene kulture u p rva t r i razreda osnovne kole temelji se na sljede!im glazbenim podru"jima: pjevanje, sviranje, sluanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti.

  } Nastavno podru"je pjevanja razvija osje!aj to"ne intonacije i ritma, glazbeno pam!enje i samopouzdanje podrazumijeva i kontinuirano izvo$enje pjesama.

  } Pjesme se u"e po sluhu, neke pjesme mogu se iskoristiti za uvjebavanje intonacije dura i mola pjevanjem solmizacijom. Nau"ene pjesme pjevati tako da se gledaju note, radi

  povezivanja notne slike s kretanjem melodije. Treba posti!i lijepo, izraajno pjevanje, jasan izgovor i

  razumijevanje teksta, te ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju.

  } Nastavno podru"je sviranja razvija osje!aj ritma, metra, precizne koordinacije i suradnje

 • } Nastavno podru"je sluanja glazbe razvija sposobnost slune koncentracije, specifikacije sluha (mogu!nost prepoznavanja zvukova i boja razli"itih glasova i glazbala), analize odsluanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrednovanja glazbe.

  } Skladbe se sluaju postupkom aktivnoga sluanja u kojem u"enici prate oblikovne elemente, kretanje teme (melodije), ritam, tempo, dinamiku i druge glazbene zna"ajke.

  } Glazbala se upoznaju na temelju sluanja odgovaraju!ih glazbenih primjera.

  } Nastavno podru"je glazbene kreativnosti izotrava pojedine glazbene sposobnosti (intonacija, ritam), razvija senzibilitet za glazbu, poti"e matovitost glazbenog izraza i samopouzdanje pri iznoenju novih ideja.

  } Ci l j nastave g lazbe u op! eobrazovnoj kol i je uvo$en je u " en ika u g lazbenu ku lturu - razvoj glazbenih sposobnosti u"enika, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kriti"ko i estetsko) procjenjivanje glazbe.

  } Kulturno- politi"ki cilj podrazumijeva o"uvanje glazbenog izri"aja odre$enog kraja, potivanje i razumijevanje glazbe susjednih i drugih zemalja, kao i razumijevanje glazbe koja je vana za razvoj svjetske glazbene umjetnosti.

  Ci l j l b ! b

  } 1 . MATERIJALNI ZADACI: Predstavljaju stjecanje znanja i usvajanje

  "injenica. Formulacije koje se odnose na materijalne

  zadatke naj"e!e glase: upoznati, pokazati, ukazati, uo"iti, razumijeti, shvatiti, pou"iti, nau"iti

  } Neki od materijalnih zadataka u prva tri razreda su: uo"iti i sluno razlikovati visinu tona /vii i

  nii ton/ i trajanje tona /dui i kra!i ton sluno razlikovati i odrediti dinamiku

  skladbe /tiho, glasno/ odrediti tempo skladbe /polagano,

  umjereno, brzo

  } 2 . FUNKCIONALNI ZADACI Odnose se n

Recommended

View more >