Metodika nastave

  • View
    4.682

  • Download
    29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodika nastave engleskog jezika, predavanja prof.dr. Mustafa Tanović

Text of Metodika nastave

ContentsMOTIVACIJA I MOTIVISANJE UENIKA U NASTAVI STRANIH JEZIKA.......................................1 OBLICI NASTAVNOG RADA ..........................................................................................................................5 PRINCIPI PODUAVANJA...............................................................................................................................6 GOVORNE VJEBE U NASTAVI STRANIH JEZIKA...................................................................................8 PLANIRANJE U NASTAVI STRANIH JEZIKA............................................................................................13 VREDNOVANJE ZNANJA TESTOVI I VRSTE TESTOVA...................................................................16 OCJENJIVANJE I MOTIVISANJE UENIKA............................................................................................18 FAKTORI KOJI UTIU NA NASTAVU STRANIH JEZIKA........................................................................23 ITANJE............................................................................................................................................................24 VJETINE U NASTAVI STRANIH JEZIKA..................................................................................................25 DOMAE ZADAE U NASTAVI STRANIH JEZIKA..................................................................................26 PAMENJE.......................................................................................................................................................28 GOVORNA SITUACIJA U NASTAVI STRANIH JEZIKA............................................................................30 NEPOZNATE RIJEI U NASTAVI STRANIH JEZIKA................................................................................36 HISTORIJSKI PREGLED METODA...............................................................................................................42 ULOGA GRAMATIKE U NASTAVI STRANIH JEZIKA..............................................................................43 Prof. Dr. Mustafa Tanovi / Predavanje 05.05.2010. ....................................................................................49 Prof. Dr. Mustafa Tanovi / Predavanje 12.05.2010. ....................................................................................52

MOTIVACIJA I MOTIVISANJE UENIKA U NASTAVI STRANIH JEZIKAPsiholozi tvrde da se uenje i uspjeh u uenju sastoji od 4 faktora: 1. 33 % sposobnosti uenika 2. 33 % motivacije 3. 20 % od procenta inteligencije 4. 14 % svi ostali faktori (to je za uopteno uenje u svim predmetima) Bar oko 45 % bi trebalo otpadati na motivaciju. Motivacija je jak faktor i ima presudan utjecaj na uspjenost uenja i poduavanja (teaching & learning). Ona moe biti dvojaka: motivacija nastavnika i motivacija uenika. Mi govorimo o motivacijei uenika. Motivisanost je uslov za ustrajnost u radu, upornost i bez nje nije mogue ostvarivati cilj nastave. Tempo uenja, zakljuivanje, pamenje panja, kvalitet panje i percepcije, mata, kreativnost bitno zavise od motivacije. Uloga motivacije u uenju stranog jezika je trojaka: 1. da pokrene uenje 2. da upravlja obimom uenja 3. da osigurava uenje u duem periodu

Metodika eng. jezika mora usmjeriti svu svou panju na postupke kojima se podstie motivacija, a da bi se to postiglo, mora se posveivati izuzetno velika panja linostima uenika (svi uenici nisu amorfna/bezlina masa, ni jednaki). Deranje na uenike demotivie. Postupci za stimulisanje motivacije uenika, za pojaavanje njihovog intenziteta rada, za poboljavanje kvaliteta rada bi moralo biti najvanija briga nastavnika stranih jezika. Motivacija je skup raznovrsnih meusobno povezanih i uslovljenih motiva koji podstiu na intelektualni napor i brojne druge aktivnosti. Ona nastaje iz potreba, elja, pa je prvi zadatak nastavnika da pobuuje potrebe i elje kod uenika jer to postaju pokretai akcija, motivatori koji determiniu vrstu i intenzitet akcija. Svaka motivacija sastoji se bar od dvije faze: 1. pojava elja na osnovu neke realne i predvidive potrebe 2. skup akcija koje linosti provode da ostvare elje Neposredan zakljuak je da nastavnik mora razvijati elje uenika da ue strani jezik elje su uslovljene sociolokim i psiholokm faktorima, iskustvom i psihokarakteristikama linosti. Na socioloke faktore ne moemo mnogo utjecati, tu je porodica glavni motivator. Ako porodica ne utie, nastavnik treba da bude korektiv. Psiholozi dijele motivaciju u vie kategorija na bazi razliitih kriterija. Imajui u vidu karakter motivacije, moemo je podijeliti na tri kategorije: 1. primarna bioloka motivacija 2. primarna socijalna motivacija 3. sekundarna socioloka motivacija U nastavi se ne moe utjecati na primarnu bioloku motivaciju. Nju je priroda odredila, npr. ako je dijete gladno, motivisano je da jede, ako je umorno, hoe da spava. Na nju se ne moe djelovati u nastavi. Drugi kriterij podjele je nastavak motivacije, pa razlikujemo: 1. unutranju i 2. spoljanju Sa stanovita trajanja, razlikujemo: 1. kratkotrajnu 2. dugoronu motivaciju Postavlja se pitanje na koju vrstu motivacije moemo utjecati u nastavi? Nastavnik ne moe utjecati na primarnu bioloku, ali i na unutranju (intristiku), iako su te dvije po kvaliteti najintenzivnije. Moemo utjecati pozitivno ili negativno na sekundarnu socijalnu motivaciju, spoljanju (ekstistiku) motivaciju i na kratkoronu i dugoronu motivaciju. Razlika u uenju maternjeg i stranog jezika: u nastavi maternjeg jezika bitna su svojstva primarne socijalne motivacije. Od stepena poznavanja maternjeg jezika bitno ovisi afirmacija djeteta i bitno ovisi zadovoljavanje brojnih ivotnih potreba. Moemo utjecati na sekundarnu socioloku motivaciju, koja je po karakteru drugaija i slabija po intenzitetu od primarne. Uenje stranog jezika se preteno zasniva na sekundarnoj socijalnoj motivaciji, ime su bitno odreeni dometi ove motivacije uspjenost u radu uope. Bitno je ovo istaknuti, kako bi se razbile iluzije o tome kako se djeca motiviu. Nastava moe utjecati na socijalne potrebe, prema tome i na socijalnu motivaciju i ta vrsta motivacije se razlikuje od biolokih potreba i motiva. To su steene motivacije i ovise od sredine do sredine, nastavnika do nastavnika, roditelja do roditelja, itd. tj. socijalne motivacije nisu univerzalne, dok bioloke jesu. Socijalne potrebe se stiu pod utjecajem spoljnih faktora, razvijaju ili gube. Ova spoznaja da se na pojavu i razvoj motiva moe utjecati u nastavi je od izuzetnog znaaja, To znai da kole i nastava moraju teiti da obezbijede povoljne uslove za nastanak i razvoj socijalnih potreba i socijalnih motiva za uenje. Takve su potrebe i motivi, npr: afirmacija u sredini u kojoj radi (ljudi ele da su uspjeni u svemu), potreba za ukljuivanjem u sredinu, potreba za doivljavanje uspjeha, potreba za samopotvrivanje. To su bitne karakteristike za uspjeh i uenje. Moramo se prilagoavati linosti uenika.

Nastava kao sloena djelatnost moe se organizovati tako da se uenici socijalno motiviu ili demotiviu, jedna mogunost za pojavu motivacije lei u uenju kao pojavi, koja se zasniva na motivu znatielje i nju treba podsticati i pametno koristiti. Na samom poetku nastave stranih jezika, znatielja je naroito intenzivna kod uenika pogotovo mlaih i to treba podsticati uvoenjem vanih elementa iz kulture. Naalost, ta znatielja vremenom slabi, ukoliko nastavnik ne nalazi naina da podstie znatielju. Znatielju treba graditi na vanim informacijama. Ne treba pretjerivati sa gramatiziranjem, uenjem rijei napamet. Uenje rijei mora biti uklopljeno u najmanje jednu smisaonu sintagmu. Da bi se smanjio utjecaj demotivacije, moraju se poduzeti mjere da se sprijei dosaivanje na asu te podsticati znatielju uenika prianjem o kulturi zemlje o kojoj se ui, njenoj poziciji u svijetu, dostignuima i sl. Pogreno misle nastavnici koji misle da e motivisati djecu rijeima: Trebat e vam! To prelazi u dosadu i demotivie. Jaanje motivacije i znatielje se postie pohvalama, afirmisanjem uenikovih postignua (Bravo!). Dijete eli da se dokae u odnosu na drugu djecu. Druga mogunost za postizanje motivacije u nastavi je izgradnja takvih uslova u kojima dijete doivljava uspjeh kao uspjeh, u kojima osjea samopotvrivanje vlastitih vrijednosti. S tog stanovita takmienje u nastavi je bitno i treba ga provoditi. Da bi ono imalo vrijednost moraju se unaprijed istaknuti propozicije i cilj takmienja. Slijedea mogunost za motivisanje je podsticanje uenikove mate. Sanjarenje i mata su bitne karakteristike ljudskog roda. [Einstein: alim ljude koji ne znaju sanjariti i matati!] Dati mogunost ueniku da se uvue u tuu kou, da to u mati preradi i dijete e to zapamtiti. Ima djece koja su tokom rata bila u stranim zemljama i to treba iskoristiti, priati o tome. Osim toga, danas postoji velika mogunost upotrebe stranog jezika, kao to su turisti, internet (chat) i sl. To je sada drutvena potreba koju treba znati iskoristiti. Nastavnici svojim radom mogu utjecati da se pojaava drutvena potreba za uenjem stranog jezika. Ako to urade, obavili su najvaniju profesionalnu dunost. Faktori koji povoljno utiu na motivaciju uenika Nastavnik kao motivirajui faktor je presudan. Od njega zavisi u najveoj mjeri da li e nastati potreba za uenjem jezika i motivacijom koja e rezultirati iz te potrebe. Potreba je prva stepenica. Uloga i autoritet nastavnika su u tom presudne.

Kako se postie autoritet? Najvanija je dosljednost u radu nastavnika, ne strogost, a to podrazumijeva tano dolaenje na as, izlaenje na zvuk zvona, nezadavanje zadae za vrijeme zvona. Nastavnik treba imati principe i da se tih principa dri. Autoritet i strah nisu isto. Bitno je ne grditi i ne derati se na uenike, ve biti principijelan. Uenike treba savjetovati, ali da ti savjeti ne ukljuuju uvredu. Zato uenici rado idu na neke asove, a na neke ne. Autoritet se ne izgrauje pretjeranom strogou, ve se rui time. [M. Tanovi: To je injenica koja trai teorijsko objanjenje! ] Ne smije se komentarisati