of 8 /8
APKAIMES AVĪZE 2016. GADA MARTS K asai ni u n j autri visai gimenei - - BEZMAKSAS pasakumi Vēl nebijusi Lieldienu orientēšanās spēle. Atrodiet t/c “MEŽCIEMS” veikalos paslēptās Lieldienu olas un iegūsiet pārsteiguma balvu! Radošās darbnīcas bērniem. Veidosim gredzentiņus un arī citas praktiskas lietas Lieldienu noskaņās. Priecāsimies par pūkainiem trušiem, kurus varēs samīļot un kopā nofotografēties. SVINAM 27.MARTĀ NO 12:00 LĪDZ 17:00 Lieldienas Šajā izdevumā izdevumā esam iekļāvuši svarīgāko informāciju par tirdzniecības centra veikalu jaunu- miem un īpašajām cenu atlaidēm, kā arī apkopo- juši noderīgus padomus, kas var padarīt tikko iesā- kušos pavasari vēl skaistāku un neaizmirstamāku. Vēlaties šogad pievērsties veselīgam dzīvesvei- dam? Iesakām uzsākt skriešanas treniņus, Mežcie- mā taču ir tik daudz zaļu teritoriju! “Mežciema avī- zē” esam apkopojuši svarīgākos padomus arī par studentiem un augstskolām, galveno informāciju, kas jāzina par ērču encefalītu, un to, ka makšķerē- šanas kartes un licences tagad var iegādāties arī elektroniski. Lai priecīga lasīšana, daudz jaunu ideju skaistiem pirkumiem, bet galvenais – lai pavasara sajūta ie- nāk gan mājās, gan sirdīs! Uz tikšanos tirdzniecības centrā “Mežciems”! T/c “Mežciems” komanda SVEICIENS PAVASARĪ! Šogad marts ir ne tikai pirmais pavasara mēnesis, bet arī mēnesis, kurā svinēsim Lieldienas. Tirdzniecības centrs “Mežciems” arī šiem svētkiem ir sarūpējis daudz patīka- mu pārsteigumu. VEIKALOS VILINOŠAS SVĒTKU ATLAIDES UN ĪPAŠI LIELDIENU PIEDĀVĀJUMI

Mezhciems gazeta marts-2016 A3 - tcmezciems.lvtcmezciems.lv/lv/assets/templates/avize/avize-liel.pdf · zemnieki zvejoja Juglas ezerā. 16./17. gs. mijā vietējie zemnieki bija izveidojuši

Embed Size (px)

Text of Mezhciems gazeta marts-2016 A3 -...

 • APKAIMES AVZE2016. GADA MARTS

  K asaini un jautri

  visai gimenei

  --BEZMAKSAS pasakumi

  Vl nebijusi Lieldienu orientans sple. Atrodiet t/c MECIEMS veikalos paslpts Lieldienu olas un iegsiet prsteiguma balvu!

  Rados darbncas brniem. Veidosim gredzentius un ar citas praktiskas lietas Lieldienu noskas.

  Priecsimies par pkainiem truiem, kurus vars samot un kop nofotografties.

  VEIKALOS VILINOAS SVTKU ATLAIDES UN PAI LIELDIENU PIEDVJUMI

  SVINAM

  27.MART NO 12:00 LDZ 17:00

  Lieldienas

  aj izdevum izdevum esam iekvui svargko informciju par tirdzniecbas centra veikalu jaunu-miem un paajm cenu atlaidm, k ar apkopo-jui nodergus padomus, kas var padart tikko ies-kuos pavasari vl skaistku un neaizmirstamku. Vlaties ogad pievrsties veselgam dzvesvei-dam? Iesakm uzskt skrieanas trenius, Mecie-m tau ir tik daudz zau teritoriju! Meciema av-z esam apkopojui svargkos padomus ar par studentiem un augstskolm, galveno informciju,

  kas jzina par ru encefaltu, un to, ka maker-anas kartes un licences tagad var iegdties ar elektroniski. Lai priecga lasana, daudz jaunu ideju skaistiem pirkumiem, bet galvenais lai pavasara sajta ie-nk gan mjs, gan sirds!

  Uz tikanos tirdzniecbas centr Meciems!T/c Meciems komanda

  SVEICIENS PAVASAR!

  ogad marts ir ne tikai pirmais pavasara mnesis, bet ar mnesis, kur svinsim Lieldienas. Tirdzniecbas centrs Meciems ar iem svtkiem ir sarpjis daudz patka-mu prsteigumu.

  VEIKALOS VILINOAS SVTKU ATLAIDES UN PAI LIELDIENU PIEDVJUMI

 • 2016. GADA MARTS

  TIRDZNIECBAS CENTRS2 www.tcmezciems.lv

  Meciems ir viens no jaunkajiem Rgas mikrorajoniem, kas radies 20. gadsimta vid. To, k zinms, no trim pusm ieskauj mes, kas ar izskaidro Meciema vrda izcelsmi. Lk, nozmgkie fakti par Meciemu, kds tas bija pirms daudziem gadiem.

  No t raans ldz msdienm

  Gaiu muia (vc. Hahnhof, Hahnenhof, Hna muia)

  Kaulu muia (vc. Frankenhof, Franku muia)

  Bieru baznca

  1.

  1.

  2.

  K radies Gaiezers?

  Nozmgk no Meciema teritorij biju-ajm muim ir Gaiu muia, kas izveidota uz Putniu mju zemes pie Putniu ezera laik no 1736. ldz 1743. g. Kop 1766. g. t piederja Rgas namniekam Hnam, no t laika to sauc par Gaiu muiu. Ar tuvum esoo Putniezeru ska dvt par Gaieze-ru. Gaiezers saglabjies ldz msdienm ar tdu pau nosaukumu un tapis par cen-trlo orientieri padomju laik izveidotajam dzvojamajam masvam Meciem. Gai-ezera krast izveidota Rgas 7. slimnca (ta-gad Rgas Austrumu klnisk universit-tes slimnca). Tuvk meam uz mera pusi ar tagad Meciem atrodas Dambjapurva ezers un Velnezers.

  Gaiu muiai blakus rindojus vairkas saimniecbas, no kurm izceama zemnieka Kreipes sta pie Biernieku bazncas. 16. gs.

  t bija zemnieka Smaa sta. Ar du nosau-kumu t bija pazstama ldz pat 1676. g., kad eit apmets zemnieks ar uzvrdu Kreipe.

  Leenda par Bierniekiem

  Meciemam ldzs atrodas Biernieki, kuru nosaukums ir sens. Biernieku zemnie-kiem tolaik piederja nelielas stas ar ma-ziem, smilainiem vai purvainiem laukiem un pavm, tpc iztikas nodroinanai zemnieki zvejoja Juglas ezer. 16./17. gs. mij vietjie zemnieki bija izveidojui savu zvejnieku apvienbu ildi, kuras atribts bija amata bieris, no k, iespjams, clies Biernieku nosaukums (agrk Bieri).

  ildi Rgas rte likvidja 1672. gad. Par Biernieku apkrtnes nosaukuma izcelsmi uzskatts ar vrds bites, jo 1349. gad teritorija tika pieirta Salaspils lbieiem biu stropu ierkoanai.

  Par muim un bazncu

  Kaulu muia atradusies pret Bieru bazncai. 1787. g. muii-a nonca Rgas tirgotja Hermaa Brnsa paum. Prbvt veid ldz msdienm saglabjusies viena no Kaulu muias (jeb Franki) km, kas saskatma Biernieku iel 122/124. Pie Kaulu muias atrodas Katrnas jeb Bieru baznca. Pirm baznca (ka-pela) tika uzcelta no koka 1694. g. un atrads netlu no Sunu ezera, 1709. g. t tikusi pilnb sagrauta un apkrtn izclies mris, ldz 1718. g. tur nebija ne bazncas, ne mctja. 1765. gad Liels ildes veck Ernsta Heidelfogela vadb tika uzsk-ta jaunas bazncas celtniecba, t iesvtta 1766. gad un Kaivas un Biernieku ielas krustojum atrodas vl obrd.

  2.

  3.

  Meciems laiku lokos

  3.

  1.

  2.2.

  3.

 • 2016. GADA MARTS

  TIRDZNIECBAS CENTRS3www.tcmezciems.lv

  Apkaimes zias

  Izbaudi brvdienas kop ar Skli Bobu Maxima veikal!Sestdien, 4. aprl, Maxima XX vei-kal laik no plkst. 13 ldz 15 vie-sosies Sklis Bobs Kvadrtbiksis kop ar savu draugu Patriku, lai ie-priecintu mazos veikala apmek-ltjus. Brni vars piedalties da-dos konkursos un spls kop ar jautro Skli Bobu Kvadrtbiksi un via draugu Patriku. s akcijas lai-k klienti par katriem iztrtajiem 10 eiro saem BEZMAKSAS dva-niu vienu virpuu komplektu, kur ietilpst divi virpui. Pircji sa-em vl ar papildu virpuus, ja ie-gdjas pas akcijas preces. Par katru pirkumu 10 eiro vrtb pir-cji saem vienu bonusa punkta uzlmi. Savukrt, sakrjot tikai et-ras bonusa uzlmes un ielmjot ts buklet, klienti par pau cenu var iegdties Ska Boba Kvad-rtbika vai kdu no via draugu mkstajm rotalietm. Akcijas pe-riods: no 10. marta ldz 20. aprlim.

  Liel talka ar MeciemKatru pavasari par ikgadju trad-ciju jau kuvusi Liel talka. ogad t notiks 25. aprl no plkst. 9 ldz 15. Ar Meciems un t tuvk apkaime tiks saposta. Pulca-ns laiki un talkoanas vietas no 26. marta bs apskatmas mjas-lap: www.talkas.lv.

  Meciema pamatskolas zias21. aprl un 19. maij skola aicina nkam 2015./2016. mcbu gada pirmklasniekus kop ar ve-ckiem iepazties ar skolu un sko-lotjiem.

  Rgas namu prvaldnieks zio No 26. marta SIA Rgas namu prvaldnieks organizs vairkas informatvs dienas. Interesenti vars iepazties ar dzvojamo mju siltinanas aktualittm uzzi-nt, kas ir energoaudits un kpc tas ir nepiecieams, k ar noskaid-rot siltintas mjas priekrocbas un ieguvumus.

  16.04.2015. no plkst. 15:00 ldz 18:00

  Pavnieki, Zle iecirka Pavnieki telps

  A.Deglava iel 106 k-4, Rg

  23.04.2015. no plkst. 15:00 ldz 18:00

  PurvciemsZle iecirka Pavnieki telps

  A.Deglava iel 106 k-4, Rg

  1 3

  Foto

  : w

  ww

  .shut

  ters

  tock

  .com

  Foto

  : w

  ww

  .shut

  ters

  tock

  .com

  Foto

  : w

  ww

  .shut

  ters

  tock

  .com

  Skrieanas maratonu aktv sezona tuvojasVlaties ogad sevi izaicint un no-skriet, iespjams, pirmo pusmaratonu (21 km) vai maratonu (42 km)? Sciet gatavoties tam jau laikus! Viens no veselbai saudzgkajiem priekno-teikumiem, lai gatavotos maratonam, skrieanas trenius ieplnot vairkas reizes ned ar intervliem. Piem-ram, skriet pirmdiens, trediens, piektdiens un svtdiens ik prdie-nu aujot organismam ar atpsties.

  Lai izmrtu, cik gara ir treni noskriet distance, var izmantot pulsometru vai ap-likcijas mobilaj telefon. Skotnji treni-os vlams skt ar 5 ldz 10 kilometru dis-tanci un tad pakpeniski to palielint. Ja uzreiz 5 kilometrus neizdodas noskriet, ar ldz ai distancei organisms pakpeniski

  jpieradina. Tomr, pirms uzskt nopiet-nu trenanos skriean, vrts konsult-ties ar savu imenes rstu, vai di trenii jsu organismam ir veselgi. Tpat jatceras par ikdienas uztura pr-vrtanu. Lai organismam nekaittu, tam nepiecieams veselgs uzturs. Og-hidrti organismu nodroina ar eneriju, bet proteni paldz atjaunot muskuus. Specilisti ir aprinjui, ka, gatavojoties maratonam, gan sievietm, gan vrieiem ik dienu juzem ap 20002500 kaloriju. Jatceras ar par vitamniem un minerl-vielm, kas ar organismam ir oti nepie-cieami, jo pai par kalciju un dzelzi.

  Tuvkais skrieanas maratons Rg: Lattelecom Rgas maratons 2016

  (notiks no 14. ldz 15. maijam).

  2016. gad vidusskolu absolventi studi-jm augstskols un koleds vars reis-trties no 1. jlija. Lai vism augstskolm un koledm nodrointu viendas iesp-jas uzskt studjoo uzemanu pirmaj gad pc vidjs izgltbas ieganas, Mi-nistru kabinets katru gadu nosaka termi-u, no kura var skt reistrt re ektantus, k ar uzemt augstskols un koleds pirmaj gad pc vidjs izgltbas ieg-anas.

  ogad 12. klau skolniem mcbu gads beigsies 17. jnij, un Valsts izgltbas satu-ra centrs noteicis, ka 2015./2016. mcbu gada centralizto eksmenu serti ktus par visprjo vidjo izgltbu pavaldbas izgltbas prvaldm izsniegs 30. jnij.

  2016. gad Latvij darbojas seas uni-versittes, 25 augstskolas un akadmijas, 26 koledas un divas rvalstu augstskolu liles.

  Avots: www.izm.gov.lv

  Svarga zia topoajiem studentiem!

 • 2016. gada MaRTS

  TiRdzniecbaS cenTRS4 www.tcmezciems.lv

 • 2016. GADA MARTS

  TIRDZNIECBAS CENTRS5www.tcmezciems.lv

  TommyToys_Logo.pdf 1 2016.03.10. 13:45:43

  Polij raotas rotau drza

  mjias.

  ehij raotas rotau manas un traktori.

  Vcij raoti rotau traktori ar pediem brniem no 2,5 ldz 10 g. vec.

  PAVASARA PIEDVJUMS

  161x47x55 cm

  106x53x60 cmSkot no 66 EUR

  No 1. ldz 30. aprlim atlaide rotalietm ldz 50%, uzrdot o kuponu TommyToys.lv veikal Biernieku iel 143, Rg. 50%ldzAtlaide

  paais Valentndienas piedvjums!

  -10% matu griezumam

  dmm un kungiem.

  ATLAIDES: katru tredienu aprl manikrs ar GELISH

  katru pirmdienu aprl matu veidoana dmm ar atlaidi

  : GELISH

  29 602 008www.verona.lv

  tikai

  14

  14

  -10%

  -10%

  Alkmene Tea Tree Oil produktu kolekcija ir paa ar sastv esoo Austrlijas tjas koka eu, kas pazstama ar savu antisep-tisko un iekaisumu mazinoo iedarbbu. Produkti nesatur silikonu, parabnus un minerleu.

  Produkti raoti Vcij un Latvij pieejami ti-kai veikalos Drogas.

  Alkmene tjas koka ea, 10 ml. 100% te-riska ea. Universls produkts, kas lieto-jams sejas un ermea das, mutes dobu-ma un galvas das kopanai. Izmantojama ar masm un vannas procedrm.

  Alkmene ea Tree Oil sejas dens, 150 ml. Sejas dens ar tjas koka eu pai maigi un saudzgi attra jutgu sejas du ar no-slieci uz piu raanos.

  Alkmene ea Tree Oil sejas mazganas eleja, 150 ml. pai maigi un saudzgi attra sejas du. Formula ar tjas koka eu un sali-cilskbi attra du, nekairinot to.

  Alkmene ea Tree Oil sejas maska, 2x6 ml. tri un dzii attra poras, efektvi cns pret pinnm un komedoniem, pateicoties t-jas koka eas antibakterilajm pabm. T attra das poras, regul tauku dziedze-ru sekrta izdalanos, tdjdi uzlabojot das izskatu.

  Alkmene ea Tree Oil ldzeklis pret pin-nm, 15 ml. Efektvs kopanas ldzeklis pret pinnm, komedoniem un citiem das netru-miem. Metla lodtes atvsinoais efekts ma-zina apsrtumus un atsvaidzina das izskatu.

  Alkmene ea Tree Oil krms kjm, 100 ml. Efektva kopana sausai un saplaisjuai dai. Ar dabisko tjas koka eu, panteno-lu, glicernu un sviestu intensvi kopj un mitrina pdas, k ar atsvaidzina un novr pdu svanu.

  Alkmene ea Tree Oil zobu pasta, 100 ml. Sastv eso tjas koka ea kav baktriju raanos mutes dobum, pasarg zobus no aplikuma un mazina zobakmens raanos.

  Alkmene Tea Tree Oil produktu kolekcija

  C=0 M=15 Y=8 K=0

  C=0 M=100 Y=68 K=0

  C=100 M=0 Y=31 K=7

 • 2016. GADA MARTS

  TIRDZNIECBAS CENTRS6 www.tcmezciems.lv

  +371 29 332 331

  Plaa zivju ikru un jras delikateu izvle

  15%atlaide

  visiem produktiem

  Ar o kuponu

  Kupons dergs ldz 01.07.2016.

 • 2016. GADA MARTS

  TIRDZNIECBAS CENTRS7www.tcmezciems.lv

  Akcija spk no 18.03. ldz 31.05.2016. Atlaides netiek summtas.

  VAKARKLEITU UN UZVALKU TRANAIATLAIDE

  ru encefalts ir nervu sistmas infek-cija, kuru izplata in cts rces un kura skotnji izpauas ar gripai ldzgiem simptomiem: nespku, galvasspm, augstu temperatru, bet ar laiku simp-tomtika kst veselbai bstamka var veidoties meningts, apzias traucjumi un parze (nejtba) roks un kjs. Ir divi veidi, k sevi no vrusa pasargt. Pirmais pilnb sevi izslgt no iespjas nokt saskarsm ar rcm. Otrais vari-ants vakcinties. Dieml apemties sevi nepakaut iespjai aci pret aci sa-stapties ar rcm ir praktiski neiespja-mi, jo rces dzvo meos un krmjos ar pilstas teritorij. Td visefektvkais veids, k sevi un savu imeni no s sli-mbas pasargt, ir vakcinans.

  Pret ru encefaltu var vakcinties trs dados veidos:

  standarta vakcincija, kad otr vak-cnas saemanas reize ir pc mnea un tre apmram pc gada;

  patrint, kad otr vakcnas sa-emanas reize ir pc 14 dienm, bet tre apmram pc 300 dienm;

  tr vakcincija, kad otr vakcin-cijas saemanas reize ir pc 7 dienm, bet tre pc 21. o metodi parasti iesaka tiem cilvkiem, kuriem jvakci-njas ceojumu d.

  Jatgdina, ka pc pirmo trs pou sa-emanas ik pc pris gadiem jveic ar revakcincija. Cilvkiem, kuriem vl nav

  49 gadi, revakcincija jveic ik pc pie-ciem gadiem, cilvkiem, kas jau sasnie-gui 50 gadu slieksni, reizi trijos gados.

  Specilisti iesaka vakcinanos veikt ziem un pavasar, bet, ja ir nepieciea-mba, to var veikt jebkur gadalaik.

  Ko dart, ja pamana pieskuos rci? T pc iespjas trk jnoem. Visla-bk ar vati, kura samitrinta spirt vai degvn, izvilkt rci. Spirts un degvns veicina rces muskulatras atslbina-nos. Noteikti nevajadztu izmantot eu vai sviestu, k ar saspiest rces vdera dau, jo tas kukainim var izraist vema-nu, kas savukrt var veicint baktrijas borlijas, kas ir Laimas slimbas ierosi-ntja (pret to nav vakcnas!), iekanu organism.

  Lai makerana nebeigtos ar neplnotu soda kvti kabat, denstilps, kurs noteikta licen-ct makerana, papildus makeranas kartei nepiecieama ar licence. Vai zinjt, ka makeranas karti un licenci tagad iespjams iegdties ar elektroniski?Makeranas karti elektroniski iespjams iegdties tmeka vietn www.makskeresanaskarte.lv. Ir divu vei-du kartes stermia (trim mneiem) un gada. Mak-eranas karte nav nepiecieama personm vecum ldz 16 gadiem un personm, kuras veckas par 65 ga-diem, k ar invaldiem. Makeranas licenci iespjams iegdties tmeka vietn www.epakalpojumi.lv, izvloties sadau e-Loms makeranas licenu iegde. aj tmeka viet-n iespjams ar veikt denstil-pu meklanu pc dadiem kritrijiem, iegt informciju par denstilpm un licencts makeranas organizt-jiem, k ar reistrt noertos lomus.

  Svargkais, kas jzina par ru encefaltuogad bijusi saldzinoi silta ziema un agri skas pavasaris, td ar ru ak-tivitte sols bt diezgan augsta. Vai zinjt, ka Latvij ap 30 % ru, kas pieskus iedzvotjiem, ir in ctas ar ru encefalta vrusu?

  Makeranas ataujas tagad ar elektroniski

 • 2016. GADA MARTS

  TIRDZNIECBAS CENTRS8 www.tcmezciems.lv

  P4

  A2

  A2

  A2

  Biernieku iela

  Biernieku iela

  Biernieku mes

  Dzelzavas iela

  Dzelzavas iela

  Ulb

  roka

  s iel

  a

  Lubna

  s iela

  Ulbr

  okas

  iela

  Gun

  ra

  Astr

  as ie

  la

  Augusta Deglava iela

  Augusta Deglava iela

  Jugl

  as ie

  la

  Juglas iela

  mera iela

  Brvba

  s gatve

  Gustava Zem

  gala gatve Brvbas

  gatve

  Juglas ezers

  Brvbas gat

  ve

  Brvba

  s gatve

  Krij

  a V

  aldem

  ra i

  ela Ieriu iela

  Aleks

  andr

  a ak

  a iela

  Krasta iela

  Eksp

  orta

  iela

  Brvb

  as iela

  Senu iela

  Gauj

  as ie

  la

  Duntes iela

  Hanzas iela

  Gan

  bu

  dam

  bis

  Prnavas iela

  Hip

  okr

  ta ie

  la

  S. Eizenteina iela

  PAVNIEKI

  PURVCIEMS

  DRZCIEMS

  IEKURKALNS

  MEAPARKS

  TEIKA

  CENTRA RAJONS

  RGA

  JUGLA

  Brnu klniskuniversittes

  slimnca

  Juglas ezers

  H

  HRgas

  Austrumu klniskuniversittes

  slimnca

  Rgas Motormuzejs

  DREILII

  ULBROKA

  Karte, k nokt t/c Meciems

  T/c MECIEMS

  Neste OilStatoil

  Pantone 377 C

  Black

  C-50, M-15, Y-100, K-10R-145, G-161, B-51

  TommyToys_Logo.pdf 1 2016.03.10. 13:45:43

  Ierosinjumus un prieklikumus par tirdzniecbas centra darbbu un tmm avzes zim lgums stt uz e-pastu: [email protected] T/c Meciems adrese: Rga, Biernieku iela 143. Kontakttlrunis: +371 29 437 522.www.facebook.com/tcmezciems

  www.tcmezciems.lv

  Biernieku iel 143